konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Warszawa
Termin: 28 X 2014
Zgłoszenia:  31 V 2014
Link:

_______

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na konferencję studencko-doktorancką z okazji 250 rocznicy koronacji Stanisława Augusta.

ZMIERZCH I ŚWIT
STANISŁAW AUGUST I RZECZPOSPOLITA 1764-1795

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2014 roku (piątek) w Sali Balowej Pałacu na Wyspie (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie). W czasie jej trwania studenci, miłośnicy osiemnastego wieku przedstawią wyniki swoich najnowszych badań.

Prezentowane referaty będą dotyczyły polityki wewnętrznej Rzeczypospolitej, jej sytuacji międzynarodowej, społeczeństwa, kultury i gospodarki w czasach Stanisława Augusta.

Zgłoszenia zawierające przybliżony temat referatu przyjmujemy do 31 maja 2014r. Od zakwalifikowanych referentów będziemy oczekiwać abstraktu (do 2000 znaków) i opisu wykorzystanej bazy źródłowej do dn. 15 października 2014r.

Formularz dostępny pod linkiem:

https://docs.google.com/document/d/1Ds90oejlSAoSYCIEO4R7A4sq4pEGByJUZoVaiF56ENs/edit?pli=1

Uczestnicy konferencji będą mieli 20 minut na wygłoszenie swoich referatów. Do ich dyspozycji oddajemy komputer i rzutnik.

Opłata konferencyjna wynosi 15 złotych. Organizatorzy deklarują pomoc w organizacji pobytu uczestników w Warszawie w czasie trwania konferencji.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać na adres:
konferencjastanislawowska@gmail.com

Konferencja została objęta patronatem Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów.

Więcej informacji na stronie:
konferencjastanislawowska.blogspot.com

i na wydarzeniu na FB:

https://www.facebook.com/events/622892787792702/?ref_dashboard_filter=calendar

Miejsce: Warszawa
Termin: 29-30 X 2014
Zgłoszenia:  25 IV 2014
Link: http://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1657&Itemid=71

_______

Rozwój systemów organizacji teatrów w Europie

Instytut Teatralny, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa
29-30 października 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Rozwój systemów organizacji teatrów w Europie, której celem jest prezentacja różnorodnych systemów organizacji teatrów europejskich. Zachęcamy do zgłaszania referatów, które będą próbą analizy systemów organizacji teatrów, prowadzoną z punktu widzenia nowoczesnych badań teatrologicznych, pojmujących teatr jako zjawisko artystyczne, społeczne, działające w administracyjno-finansowych strukturach, często w każdym z trzech sektorów gospodarki.

Dziś w Europie obserwujemy krańcowo odmienne modele ingerencji państwa w sferę kultury: od modelu centralistycznego dążącego do decentralizacji (Francja, Polska, Czechy, Słowacja), przez model federalistyczny (Niemcy), aż do modeli mieszanych, czy minimalistycznych
(Austria, Wielka Brytania). Wobec procesów globalizacji i unifikacji różnych systemów, np. wprowadzenia w edukacji Systemu Bolońskiego, organizacja teatrów europejskich pozostaje w kompetencjach poszczególnych państw członkowskich. Polityka kulturalna w UE nie należy do filarów wspólnotowej polityki, tak jak polityka gospodarcza czy obronna, ale jest podstawowym gwarantem zasady poszanowania różnorodności i wielości kultur  stanowiących wspólne dziedzictwo europejskie. Dlatego tak ważne staje się podjęcie dyskusji na temat wspólnych cech i zasad funkcjonowania instytucji kultury. Struktury
europejskie umożliwiają ich rozwój i przyczyniają się do zwiększania ich roli społecznej.

Pragniemy, aby szczególna uwaga została zwrócona na różne tradycje historyczne w poszczególnych krajach oraz genezę struktur organizacyjnych teatrów europejskich. Pierwszą część konferencji chcielibyśmy poświęcić syntetycznej prezentacji systemów organizacji
teatrów europejskich w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego i zróżnicowaniu regionalnym, w państwach o dużej liczbie mieszkańców, a także w krajach mniejszych. W części drugiej zaplanowano prezentację zagadnień szczegółowych   case studies wskazujących na specyfikę poszczególnych systemów teatrów.

Zgłoszenia tematów wraz z abstraktem (do 1000 znaków) prosimy przesyłać do 30 czerwca 2014 na adres kprykows@uni.lodz.pl; monika.wasik@uni.lodz.pl Przewidujemy publikację wybranych referatów w tomie zbiorowym. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów.

Zespół organizacyjny konferencji:

Dr hab. Karolina Prykowska-Michalak, Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego
Dr Monika Wąsik, Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1657&Itemid=71

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 29-30 V  2014
Zgłoszenia:  25 IV 2014
Link: http://historiamowiona.yum.pl/?page_id=12

_______

 

Studenckie Koło Naukowe „Hatikvah-Nadzieja”
Instytutu Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków im.Karola Maleczyńskiego Uniwersytetu Wrocławskiego

zaprasza na interdyscyplinarną studencko-doktorancką konferencję naukową

„Różne oblicza historii mówionej“

29-30 maja 2014 roku

w Instytucie Historycznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

     W ostatnich latach badania nad pamięcią w Polsce przybierają coraz bardziej rozwinięte i ciekawe formy. Nie są one skupione już jedynie na pamiętnikarstwie, ale raczej na żywej relacji – historii mówionej. Czy ta wciąż dla niektórych nieznana metoda badawcza jest jedynie szansą na pozyskiwanie komplementarnych źródeł wobec tych pisanych, czy raczej impulsem do badań nad narracją, a może ogólnie nad konstruktami świadomości, tożsamości, pamięci?
  Chcemy zaprosić młodych badaczy z różnych dyscyplin akademickich do zaprezentowania swoich doświadczeń historii mówionej. Zarówno tych badawczych, dydaktycznych jak i rozważań metodologicznych. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do studentów historii, socjologii, antropologii, psychologii, a także innych dyscyplin humanistyki, w których ta metoda jest wykorzystywana.

Zgłaszane referaty mogą dotyczyć poniższej problematyki:

  • Metodologia historii mówionej – wartość danych jakościowych zebranych techniką wywiadu.
  • Miejsce historii mówionej na uniwersytecie i w pracy naukowej.
  • Wykorzystanie metodologii historii mówionej w badaniach naukowych.
  • Perspektywy wynikające z wykorzystania metodologii historii mówionej w badaniach naukowych.
  • Status danych zebranych techniką wywiadu w różnych dyscyplinach naukowych, takich jak: socjologia, historia, psychologia, etnologia czy kulturoznawstwo.
  • Historia mówiona jako narzędzie dydaktyczne do nauki w szkole.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem

http://historiamowiona.yum.pl/?page_id=12

Historia mówiona jako narzędzie dydaktyczne do nauki w szkole.

  • SPRAWY NAUKOWE – Marek Szajda, kontakt: konferencjahm@gmail.com, juliuszgabrielverne@gmail.com
  • SPRAWY ORGANIZACYJNE – Lidia Pauch, kontakt: konferencjahm@gmail.com, Lidia3636@gmail.com

 

 

 

Miejsce: Kraków
Termin:23-24 X  2014
Zgłoszenia:  30 VI 2014
Link:

_______

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

zaprasza na konferencje

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX w.)

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adresy:
1) prof. dr hab. Piotr Borek, bor@up.krakow.pl
2) dr Marceli Olma, molma73@o2.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (dopisek: Konferencja epistolograficzna).

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Publikacja pokonferencyjna jest punktowana (5 pkt.)

 

Miejsce: Katowice
Termin: 16 VI 2014
Zgłoszenia: 30 IV 2014
Link:

_______

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

zaprasza na konferencje

OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA PT.
„7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH A SPOŁECZEŃSTWO”

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych pracowników nauki reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne. Niniejsza konferencja wpisuje się w cykl interdyscyplinarnych spotkań zainicjowanych w 2013 r.
Celem konferencji jest spojrzenie na koncepcję grzechu, jego pojmowanie w społeczeństwie, w wymiarze nauk humanistycznych i społecznych. Rozumienie pojęcia grzechu zmieniało się na przestrzeni wieków oraz w zależności od uwarunkowań kulturowych. Jednostka staje się nosicielem kultury, przyczynia się do jej tworzenia, dokonując akceptacji lub odrzucenia zwyczajów i tradycji jako środków służących do realizacji swych potrzeb i interesów. Fenomen moralności jako niewidocznej konstrukcji wszystkich form życia społecznego, politycznego, gospodarczego itd., budzi zainteresowanie jako porządek etyczno- prawny w koegzystencji z innymi systemami. Fakty historyczne dowodzą wyłącznej odpowiedzialności społeczeństw za wybrany kierunek organizacji moralnej, politycznej i prawnej.
Oczekujemy na Państwa zgłoszenia wraz z abstraktem z rozwiniętą koncepcją wystąpienia (minimum strona A4, czcionka 12 Times New Roman) do dnia 30 kwietnia 2014 roku na adres mailowy: katarzyna.niemczyk@us.edu.pl.
Zapraszamy zainteresowanych badaczy do udziału w dyskusji nad proponowaną tematyką. Opłata konferencyjna wynosi 172 zł.
Wygłoszone referaty wydane zostaną w formie zbiorowej monografii.

E mail katarzyna.niemczyk@us.edu.pl

Miejsce: Opinogóra
Termin: 20-21 XI 2014
Zgłoszenia: 31 V 2014
Link:

_______

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

zapraszają na konferencje

Adam Stanisław Krasiński i jego epoka (1714 – 1800). W 300. rocznicę urodzin biskupa kamienieckiego.

Biskup kamieniecki, Adam Stanisław h.Ślepowron (1714-1800), zapisał się na kartach historii Rzeczypospolitej nie tylko jako wysokiej rangi duchowny, ale też jako nietuzinkowy polityk. Żył w okresie wielkich przemian geopolitycznych, nigdy nie pozostając wobec nich biernym.Uczestniczył w
konfederacji barskiej i współtworzył Konstytucję 3 Maja. Jego aktywność w sprawach państwowych stanowi bogate, ważne i niezwykle interesujące źródło wiedzy o XVIII wiecznej Polsce. Przypadający
w 2014 roku jubileusz 300. rocznicy urodzin biskupa kamienieckiego jest doskonałą okazją do podjęcia szerszej dyskusji nad wydarzeniami historycznymi, w których uczestniczył
i które z wielkim zaangażowaniem kreował. Wciąż wiele kwestii związanych z postacią biskupa wymaga głębszej analizy, wiele w ogóle nie zostało podjętych. Dlatego serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w konferencji, która ma na celu ukazanie nowych perspektyw badawczych odwołujących się do działalności religijnej i politycznej Adama Stanisława Krasińskiego.

E mail konferencja@muzeumromantyzmu.pl

Miejsce: Słupsk
Termin: 25-26 IX 2014
Zgłoszenia: 15 V 2014
Link:

_______

Instytut Polonistyki
Akademia Pomorska w Słupsku

zapraszają na konferencje

Między ideałem Madonny a ideałem Sodomy. Obrazy miłości w literaturach słowiańskich przełomu XIX i XX wieku.

Do interdyscyplinarnych rozważań na temat miłości zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów oraz przedstawicieli innych nauk humanistycznych, których przedmiotem badań jest literackie ujęcie fenomenu miłości.
Przedmiotem naszych konferencyjnych dyskusji będą różne wymiary, obrazy i rodzaje miłości prezentowane na kartach literatur słowiańskich na przełomie XIX i XX wieku. Ideał Madonny oraz ideał Sodomy, celnie zdiagnozowany w Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego, stanowi punkt wyjścia do refleksji nad istotą, rolą i różnymi ujęciami miłości. Oczekujemy na refleksję poświęconą roli piękna i brzydoty, które to inicjują moment zatrzymania się, zachwycenia nad podmiotem lub przedmiotem miłości, a jednocześnie zachwycenia podmiotem i przedmiotem miłości. Interesować nas będą także obrazy miłości idealnej, cielesnej i duchowej, szczęśliwej i nieszczęśliwej, hetero i homoseksualnej, spełnionej i niespełnionej, akceptowanej i zakazanej, zwyczajnej oraz tej trudnej, wymagającej. Pochylimy się również nad obrazami kochających oraz osób kochanych. Kochać bowiem można na bardzo wiele sposobów.
Pozostałe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Akademii Pomorskiej w zakładce konferencje.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

E mail obrazy.milosci@gmail.com

Opłata konferencyjna 250 zł.

 

Miejsce: Poznań
Termin: 03-04 XII 2014
Zgłoszenia: 24 VIII 2014
Link: http://www.ike.amu.edu.pl/index.php/dp-aktualnosci-lista/79-komunikaty/431-zaproszenie-na-konferencje

_______

Pracownia Kultury Iberyjskiej działająca w Instytucie Kultury Europejskiej

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową pt.

„Inny” w wielokulturowej Hiszpanii:

poznać i zrozumieć przeszłość,

zbadać teraźniejszość

oraz przygotować się do przyszłości.

 

 

Założenia konferencji

 

Wielokulturowość Hiszpanii, jako dziedzictwo historii i efekt współczesnych procesów migracyjnych, jest faktem. Dziedzictwo arabskie, większa lub mniejsza koegzystencja w jej strukturze  wyznawców trzech religii: chrześcijan, muzułmanów i Żydów, działalność Inkwizycji, dekrety limpieza de sangre, relacje z kontynentem amerykańskim naznaczone duchem konkwisty, rządy obcych dynastii – Habsburgów i  Burbonów – w  zdecydowany sposób wpłynęły na uformowanie się społeczeństwa, które zawsze odczuwało w sobie oddech „Innego”. Co za tym idzie musiało się wobec niego określać.

Od czasu transición społeczeństwo hiszpańskie poddawane jest głębokim zmianom strukturalnym, które radykalnie zmieniły jego kształt. Z kulturowo i religijnie prawie homogenicznego stało się społeczeństwem pluralistycznym. W epoce frankistowskiej „Innym” był ten, który nie mieścił się w jego wykładni, na przykład Bask lub Katalończyk. Znalazło to wyraz w szeregu inicjatyw rządowych mających na celu stworzenie Hiszpanii homogenicznej, która nie respektuje innych kultur. W rezultacie mieszkańcy Kraju Basków czy Katalonii mogli czuć się „Innymi”, niechcianymi w Hiszpanii, którą przecież tworzyli. Konstytucja hiszpańska z roku 1978 wydawała się wychodzić naprzeciw postulatom niektórych regionów Hiszpanii, którym żyło się nie do końca dobrze w „jednym domu”.  Jednakże obecna postawa nacjonalistów katalońskich, którzy zdecydowanie domagają się utworzenia niepodległego państwa katalońskiego jasno pokazuje, że niektórzy Katalończycy ciągle czują się „Innymi”
w wielokulturowej Hiszpanii.

Zmiany, jakie miały miejsce w Hiszpanii od lat 90. ubiegłego wieku, zwłaszcza rozwój modelu neoliberalnego w sposób zasadniczy zdeterminowały społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe implikacje współczesnych migracji w Hiszpanii. Dotyczy to również kierunków migracji: do grupy imigrantów z krajów Ameryki Łacińskiej, dołączyli przybysze
z innych regionów, zwłaszcza z Afryki i Europy Wschodniej. Dla państwa akceptującego wielokulturowość kluczowa stała się tolerancja „Innego”, jako wartość zapewniająca funkcjonowanie społeczeństwa bez większych konfliktów. Znalazło to wyraz w dyskursie politycznym państwa i szeregu rządowych inicjatywach programowych. Wydarzenia ostatnich lat wyraźnie pokazują, że Hiszpania stanowi dla wielu imigrantów idealne miejsce do życia. Codziennie informacje telewizyjne przekazujące dramatyczne relacje o tym, jak kolejne fale imigrantów z krajów afrykańskich próbują przedostać się przez Ceutę na hiszpańską ziemię tylko to potwierdzają. Można zaryzykować stwierdzenie, że Hiszpania jest dla nich swego rodzaju rajem, takim jakim kiedyś dla żeglarzy z wypraw Kolumba była Ameryka, do której dopłynęli.

Ale, czy w tak rozumianej wielokulturowości chodzi o rzeczywistą integrację „Innego” czy raczej o kontrolę i włączenie go w rynek, co pokazał obecny kryzys? Czy ostatnie  deklaracje rządowe w sprawie przyznania wygnanym przez Królów Katolickich Żydom obywatelstwa Hiszpanii bez konieczności wyrzekania się przez nich obywatelstwa izraelskiego, należy odczytywać jako reakcję na kryzys czy jako gest zadośćuczynienia po 500 latach?
Czy współczesna Hiszpania jest przestrzenią zapewniającą sprawiedliwe relacje z innością, czy raczej zwykłą „kolekcję” kultur z nowymi formami oficjalnego dyskursu? Czy wielokulturowość hiszpańską należy postrzegać w symetrycznych relacjach między odmiennymi kulturami, czy raczej w optyce działania dominującej kultury „narodowej”?

Odpowiedź na te i inne pytania wymaga spojrzenia interdyscyplinarnego, stąd konferencja adresowana jest do antropologów, kulturoznawców, historyków, politologów, socjologów, pedagogów i prawników zainteresowanych Hiszpanią. Analiza hiszpańskiego przykładu może dostarczyć interesujących wniosków dla krytycznej refleksji nad modelem wielokulturowości w wymiarze globalnym.

 

dr Filip Kubiaczyk

Kierownik Pracowni Kultury Iberyjskiej

Patronat honorowy: Institución „Fernando el Católico”, Saragossa (Hiszpania)

 

 

Sekretarz konferencji: dr Emilia Twarowska-Antczak

 

Kontakt elektroniczny: pki.gniezno2014@interia.pl

 

***

 

Termin konferencji: 3-4 grudnia 2014 roku

 

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru 25 najlepszych zgłoszeń, których tematyka najpełniej wpisywać się będzie w założenia programowe konferencji.

Uczestnicy konferencji mają zapewnioną publikację tekstów pokonferencyjnych w ramach serii wydawniczej Studia Europaea Gnesnensia http://steurgn.pl/ (w odrębnej monografii lub
w czasopiśmie naukowym – 7 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych). Warunkiem publikacji będzie uzyskanie pozytywnej recenzji wydawniczej.

Założenia programowe konferencji:

http://www.ike.amu.edu.pl/attachments/article/431/Zalozenia%20programowe%20konferencji%20PL.pdf

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://www.ike.amu.edu.pl/index.php/dp-aktualnosci-lista/79-komunikaty/431-zaproszenie-na-konferencje

 

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 15 XI 2014
Zgłoszenia: 15 VI2014
Link: 

_______

Zapraszamy Państwa do czynnego uczestnictwa w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Nagroda Nobla a kontrowersje związane z  wyborem  jej laureatów”, organizowanej w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego przez Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych oddział Wrocław 15 listopada 2014 roku. Nagroda Nobla  w toku swojej ponad stuletniej historii urosła do miana najbardziej prestiżowego odznaczenia w dziedzinie nauki, literatury i działania na rzecz pokoju na świecie, a jej laureaci przekraczają  granice dziedzin, w których się specjalizują, stając się, swego rodzaju, uniwersalnym przykładem do naśladowania. Choć jest ona przyznawana przez trzy szwedzkie instytucje i jeden norweski komitet noblowski, to zasięg jej oddziaływania ma charakter globalny. Nagroda Nobla jest też swoistym symbolem profesjonalizmu, poświęcenia, determinacji i sukcesu, który jest pewnego rodzaju wyznacznikiem norm, zarówno zawodowych, społecznych, jak i międzynarodowych. Jednocześnie Nagroda Nobla od samego początku budziła liczne kontrowersje dotyczące  doboru laureatów i ich reprezentatywności. Do dziś wiele decyzji co do  nagradzanych  osób poddawanych jest żywiołowej debacie publicznej dotyczącej ich zasadności. Nagrody pokojowe, literackie i ekonomiczne często oskarżane są o polityczność. Z kolei wiele nominacji  noblowskich z zakresu nauk przyrodniczych, czyli fizyki, chemii oraz fizjologii i medycyny, było krytykowanych za relatywnie niską wartość naukową odkryć  poszczególnych laureatów w stosunku do innych wybitnych naukowców,  bardziej zasługujących, zdaniem opinii publicznej na Nagrodę Nobla.

Konferencja będzie mieć charakter ogólnopolski i jest adresowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych specyficznie problematyką Nagród Nobla, twórczością i osiągnięciami poszczególnych laureatów tej nagrody jak też szerzej pojmowaną historią nauki. Jest zatem ona kierowana zarówno do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, jak i ekonomicznych oraz przyrodniczych, a w szczególności fizyki, chemii i medycyny.Jej celem jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej debaty poświęconej problematyce Nagród Nobla i kontrowersji związanych z jej funkcjonowaniem oraz społeczną recepcją.

Proponujemy, aby tematyka referatów koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

- kontrowersje polityczne bądź naukowe związane z poszczególnymi Nagrodami Nobla oraz aktywnością i osiągnięciami jej Laureatów

- problematyka norm i wartości społecznych promowanych w Pokojowej, Literackiej i Ekonomicznej Nagrodzie Nobla

- idea postępu naukowego w Nagrodach Nobla

- problematyka społecznego odbioru Nagrody Nobla i Noblistów

Przebieg konferencji będzie mieć charakter  otwartej dyskusji, przeprowadzanej w formule akademickich obrad okrągłego stołu (round table discussion)  Wpierw uczestnicy krótko omówią napisany wcześniej tekst wystąpienia,  a następnie zostanie poddany on szerszej dyskusji z udziałem wszystkich uczestników konferencji. Uczestnicy konferencji proszeni są o przesłanie  do 15 czerwca  2014 roku odpowiednio wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres: nobelprize.survey@gmail.com Następnie po ich zatwierdzeniu, które nastąpi do 30 czerwca 2014,  osoby, których referaty zostały zaakceptowane, proszone zostaną o przysłanie tekstu wystąpienia do dnia 15 października 2014 roku. Po uzyskaniu pozytywnej  recenzji, zostaną one zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej. Konferencja wraz z publikacją pokonferencyjną są współfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: nobelprize.survey@gmail.com . Przyjętym prelegentom zapewniamy bezpłatny udział w konferencji oraz publikację pokonferencyjną. Dojazd, nocleg, wyżywienie – we własnym zakresie.

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 16-17 X 2014
Zgłoszenia: 15 VI 2014
Link: 

_______

Od blisko półwiecza historia sztuki na nowo kształtuje syntetyczny obraz kultury artystycznej XIX stulecia, zmagając się z dawnymi stereotypami. Fascynacja prekursorskimi formami wyrazu „wielkich indywidualistów” i awangardowych środowisk artystycznych, ustąpiła miejsca rzetelnej analizie treści dzieł i ideowych założeń twórczości. W tej perspektywie poznawczej sztukę XIX w. – przy całym jej zróżnicowaniu – cechuje znacząca spójność celów i „wielkich tematów”, takich jak: Historia, Natura, Człowiek, Kultura, Religia, etc.

W dobie przemysłowej rewolucji i kulturowych przemian sekularyzującego się społeczeństwa, religijne motywy i „tematy” nie należały do dominujących. Malarstwo religijne, z natury rzeczy wierne przeszłości i formom obrazowania uświęconym tradycją, ewoluowało na marginesie progresywnych przeobrażeń sztuki XIX w.

Konferencja koncentruje się na polskim malarstwie sakralnym 1795-1918. Tradycja religijna stała się wówczas ostoją narodowych więzi społecznych i fundamentem państwowej tożsamości. Wierność tradycji religijnej podtrzymywała pamięć o wolnej Rzeczypospolitej. Sytuacja ta specyficznie profilowała artystyczno-ideowy charakter polskiego malarstwa sakralnego. Jego ikonografia i treści są przedmiotem proponowanej debaty.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności: historyków sztuki, religioznawców, kulturoznawców, zabytkoznawców i konserwatorów malarstwa.

Propozycje referatów (ok. 20 min.) wraz z jednostronicowymi abstraktami prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: malarstwo19w@wp.pl – do dnia 15 czerwca 2014 r.

Materiały opublikowane zostaną w tomie, pt.: Ikonografia polskiego malarstwa religijnego czasów rozbiorowych.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Zgromadzone środki pokryją zarówno bezpośrednie koszty organizacyjne, jak też przygotowanie materiałów do publikacji. Dojazd i zakwaterowanie uczestnicy pokryją we własnym zakresie.


  • RSS

Polecamy

Nie masz jeszcze bloga? Załóż bloga

Polecamy