konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Poznań
Termin: 05-06 IV 2018
Zgłoszenia:05 III 2018
Link:

______

Szanowni Państwo,

Instytut Historii UAM
Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Instytutu Historii UAM
Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu
Sekcja Historii Nowożytnej do XVIII w.
Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy
Stowarzyszenie Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej

mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w VI edycji Sarmackiej Wiosny pt.: „Rzeczpospolita Obojga Narodów na tle europejskim w XVI – XVIII w. Podobieństwa i różnice”.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2018 r.
na Wydziale Historycznym UAM
przy ul. Umultowskiej 89d
w Poznaniu.

Abstrakt proponowanego referatu wraz z bibliografią, która powinna zawierać zarówno źródła, jak i literaturę przedmiotu, prosimy nadsyłać w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 5 marca 2018 r. na adres: sekcjanowozytnauam@gmail.com.
Nazwę pliku prosimy zapisać według schematu: Sarmacka_Nazwisko i Imię_Uczelnia.

Formularz dostępny jest pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/1OAZLPjuFQ83q5VbaNCs6oMihU3NHCxd0/view?usp=sharing

Rzeczpospolita Obojga Narodów wydaję się ze względu na swój ustrój oraz kulturę państwem wyróżniającym się na tle wczesnonowożytnej Europy. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy różnice między nią, a pozostałymi krajami kontynentu były na tyle znaczące, aby uważać ją za twór wyjątkowy? Stanowiła ona przecież integralną część mozaiki narodów. Aby lepiej zrozumieć jej fenomen należy szukać odpowiedzi na zagadnienia dotyczące źródeł, z których czerpała, jak i na te odnoszące się do kwestii inspiracji, jaką stanowiła dla współczesnego sobie świata.

Wychodząc naprzeciw powyższym zagadnieniom proponujemy Państwu konferencję poświęconą temu co podobne i różne w dziedzictwie I Rzeczypospolitej w kontekście historii Europy od XVI do XVIII wieku. Ma ona na celu nie tylko rozpoznanie obszarów badawczych tego szerokiego zagadnienia, ale także, w odniesieniu do dotychczasowych ustaleń, wskazanie nowych dla tego tematu perspektyw. Dlatego też pragniemy zaprosić do dyskusji naukowej badaczy wielu dziedzin, studentów i doktorantów różnych kierunków humanistycznych.

Planowane wystąpienie nie może trwać dłużej niż 20 minut.

Opłata w wysokości 50 złotych przeznaczona jest na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych, organizację przerw kawowych oraz obiadokolację, która zorganizowana zostanie pierwszego dnia konferencji.

Nie gwarantujemy noclegu, jednak oferujemy pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail: sekcjanowozytnauam@gmail.com

Miejsce: Gdańsk
Termin: 23-24 III 2018
Zgłoszenia:09 III 2018
Link: http://www.nkh.ug.edu.pl/?p=1629

______

Szanowni Państwo, w imieniu Naukowego Koła Historyków UG chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt.: „Transport w dziejach – idee, kultura, historia” organizowanej przez NKH UG.

Więcej informacji:

http://www.nkh.ug.edu.pl/?p=1629

Miejsce: Wrocław
Termin: 09 III 2018
Zgłoszenia:26 II 2018
Link:

______

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

imienia generała Tadeusza Kościuszki

NAUKOWE KOŁO PAMIĘCI NARODOWEJ

51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109, https://www.awl.edu.pl/

         ODDZIAŁOWE BIURO EDUKACJI NARODOWEJ

INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ -  KŚZpNP

WE WROCŁAWIU

             51-162 Wrocław, ul. Długosza 48, oddzial.wroclaw@ipn.gov.pl

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa

Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie

Wrocław, 9 marca 2018 r.

 

Założenia programowe

Żołnierze tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę          z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia. Nawet jeśli udało Im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – „bandytów” i „faszystów”. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki z nową sowiecką okupacją”. 60 lat później – 3 lutego 2011 r. Sejm RP ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i jednocześnie świętem państwowym.

Naukowe Koło Pamięci Narodowej AWL, chcąc upamiętnić „Żołnierzy Wyklętych” oraz przyczynić się do pogłębienia wiedzy na Ich temat, organizuje w dniu   2 marca 2017 r. studencką konferencję naukową „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”. Bardziej szczegółowa tematyka konferencji zawiera:

 1. Formy działalności polskiego podziemia niepodległościowego.
 2. Konspiracja młodzieżowa w Polsce 1944–1956.
 3. Aparat represji a polskie podziemie niepodległościowe.
 4. Postrzeganie podziemia niepodległościowego tzw. drugiej konspiracji przez polskie społeczeństwo od zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych.
 5. Żołnierze Wyklęci a współczesne postawy patriotyczne.
 6. Narracja o Żołnierzach Wyklętych w PRL i po 1989 r.
 7. Przywracanie pamięci. Od Żołnierzy Wyklętych do Niezłomnych.

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 26 lutego 2018 roku na adres opiekuna Naukowego Koła Pamięci Narodowej AWL: ppłk. dr. Adama SZYMANOWICZA (adam.szymanowicz@awl.edu.pl).

Komitet organizacyjny:

ppłk dr Adam SZYMANOWICZ

dr Stanisław A. BOGACZEWICZ

dr Tomasz GAŁWIACZEK

            sierż. pchor. Andrzej GACH

Sekretarz konferencji:

           Agata BIAŁOWĄS

Organizatorzy konferencji:

Naukowe Koło Pamięci Narodowej Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu

Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/2-KONFERENCJA-INFORMACJA,6254429824.docx

Konferencji będzie towarzyszył konkurs.

Regulamin konkursu ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI

 1. Patronat honorowy

    Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

 1. Organizator

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu / Naukowe Koło Pamięci Narodowej AWL; Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu / Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej.

 1. Nadzór merytoryczny, przygotowanie i prowadzenie

Ppłk dr Adam Szymanowicz, dr Stanisław A. Bogaczewicz, dr Tomasz Gałwiaczek.

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja historii,
 • rozbudzanie zainteresowania wiedzą o Żołnierzach Wyklętych,
 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,
 • przybliżenie działalności i roli żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny.
 1. Termin i miejsce konkursu
 • eliminacje

9 marca 2018 r. w godz. 8.15 – 8.35 – część pisemna, ewentualna dogrywka – 9 marca 2018 r. w godz. 11.10- 11.20

 • finał

9 marca 2018 r. od godz. 13.30

 • miejsce konkursu

budynek dydaktyczny AWL

 1. Sposób przeprowadzenia i przebieg konkursu
 • Konkurs skierowany jest do studentów cywilnych i wojskowych, przede wszystkim do członków uczelnianych kół naukowych o profilu historycznym.
 • Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 1. etap pierwszy eliminacyjny – część pisemna,
 2. etap drugi finałowy – część ustna.
 3. Etap pierwszy eliminacyjny: test składający się z 35 pytań wielokrotnego wyboru oraz 5 pytań otwartych (czas na rozwiązanie 20 min.).
 4. Etap drugi finałowy: 15 pytań otwartych dla każdego uczestnika. Czas na odpowiedź na każde pytanie – 15 sekund.
 5. W pierwszym etapie, w przypadku nie wyłonienia 10 osób, przeprowadzana zostanie dogrywka o wejście do finału.

Dogrywka: test składający się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie testu – 10 minut. W przypadku nierozstrzygnięcia dogrywki, o wejściu do finału będzie decydowała kolejność oddania wypełnionego przez uczestników testu.

 1. Do finału przechodzi 10 osób, które w pierwszym etapie uzyskają największą liczbę punktów.
 2. Dla laureatów konkursu są przewidziane następujące nagrody finansowe:

            1          miejsce – 3000 zł netto

            2          miejsce – 2500 zł netto

            3          miejsce – 2000 zł netto

Dla pozostałych finalistów przewidziane są nagrody książkowe.

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 26 lutego 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: szymanowicz@awl.edu.pl.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: (stopień) imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę uczelni.
 3. Przetwarzanie danych osobowych
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące udział w konkursie zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).
 • Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Wymagania z zakresu literatury: pytania konkursowe zostaną przygotowane na podstawie następujących opracowań:

 1. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Rafał Wnuk, Sławomir Poleszak, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Warszawa-Lublin 2007;
 2. Kazimierz Krajewski, Kilka refleksji o Żołnierzach Wyklętych i ciągłości walki o niepodległość, „AK. Biuletyn Informacyjny” 2016, z. 3, s. 2-9;
 3. Filip Musiał, Żołnierze Wyklęci – czyli kto?, „AK. Biuletyn Informacyjny” 2016,
 4. 3, s.10-19;
 5. Filip Musiał, „Żołnierze Wyklęci” – historia i współczesność, „Arcana” 2015, z. 2, s. 64-73;
 6. Krzysztof Szwagrzyk, Winni? Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945-1956) w świetle dokumentów sądowych, Wrocław 1999;
 7. Jerzy Ślaski. Żołnierze wyklęci, Warszawa 1996 i późniejsze wydania;
 8. Tomasz Taborek, Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łódź

   2007;

 1. Karolina Wichowska, „Łączka”. Poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach, Warszawa 2016;
 2. Joanna Wieliczka – Szarkowa, Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie,

   Kraków 2013;

 1. Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944-1963, Marta Markowska, Warszawa 2013;
 2. Zaplute karły reakcji …”Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956, red. Agnieszka Jaczyńska, Sławomir Poleszak, Magdalena, Śladecka, Rafał Wnuk, Lublin 2013;
 3. Żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944–1963, red. Kazimierz

   Krajewski i Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2017.

 1. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, Warszawa 2013;
 2. „Żołnierze wyklęci” – między historią, popkulturą a polityką. Dyskutują Tomasz Łabuszewski i Rafał Wnuk oraz Andrzej Friszke i Zbigniew Nosowski, „Więź” 2016, z. 3, s. 7-27;

 1. Wszelkie dodatkowe ustalenia na temat konkursu będą miały miejsce na
  drodze porozumienia między uczelniami (osobami odpowiedzialnymi)
  a organizatorami.

W razie dużej liczby zgłoszeń chętnych do udziału w konkursie uczelnie / uczelniane koła naukowe o profilu historycznym przeprowadzą wewnętrzne eliminacje do dnia 04.03.2018 r.

Odpowiedzi na pytania w sprawie konkursu udziela:

      ppłk dr Adam SZYMANOWICZ adam.szymanowicz@awl.edu.pl .

Regulamin konkursu:

http://chomikuj.pl/konf.hist/1-Regulamin-konkursu-*c5*bbo*c5*82nierze-Niez*c5*82omni,6254429964.docx

 

Miejsce: Kielce
Termin: 02 VI 2018
Zgłoszenia:01 IV 2018
Link:

______

Szanowni Państwo!

Studenckie Koło Naukowe Przyjaciół Armii Krajowej wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej  pt.

„Niepokorni wszystkich czasów”,

która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2018 r. w Kielcach.

Niepokorność, a więc pewna specyficzna postawa wobec rzeczywistości występowała we wszystkich epokach historycznych na wielu płaszczyznach. Jako synonim niepokorności często podaje się określenia: krnąbrny, nie dający się opanować, nieposłuszny, zbuntowany, opozycyjny, trudny do kierowania czy wręcz nieustępliwy i samowolny. „Niepokora” ma też swoje pozytywne znaczenie i rozumiana jest wówczas jako forma istnienia i synonim odwagi, niezależności i wolności.

Niepokorność wyrażać się mogła otwartą bądź bierną negacją zastanej teraźniejszości, chęcią wprowadzenia zmian, czy niezgodą na panujące warunki. Jako postawa wymagała odpowiednich cech – autentyczności, nieuległości, konsekwencji, często oryginalności i wytrwałości w dążeniu do celu. Niepokorność wynikała często z konieczności lub z osobistych przekonań, jako rodzaj wewnętrznego imperatywu, który determinował postawy wobec rzeczywistości. Często za postawę taką płaciło się najwyższą cenę – miłość, karierę czy wolność.

Nie bez przesady można rzec, iż niepokorni zawsze próbowali iść pod prąd, dlatego postęp jest domeną niepokornych.

W trakcie naszej konferencji chcemy przyjrzeć się tej postawie w możliwie szerokich kontekstach chronologicznych i problemowych. Dlatego też proponujemy przykładowe zagadnienia do refleksji:

 • niepokorność jako postawa indywidualna bądź zbiorowa,
 • niepokorność intelektualna i jej znaczenie w dziejach,
 • niepokorność oraz bunt jednostek i dowódców wojskowych,
 • niepokorność jako bierna negacja rzeczywistości,
 • niepokorność jako niezgoda na panujące warunki i realia,
 • niepokorność wobec procesów i wydarzeń historycznych,
 • niepokorność jako walka z losem, systemem, niesprawiedliwością, wykluczeniem,
 • niepokorność jako odrzucenie bądź negacja autorytetów i wartości,
 • kobiety niepokorne – reformatorki, buntowniczki, rewolucjonistki
 • bunt i „niepokora” jako przykład zachowań człowieka wobec Boga
 • motywy postaw niepokornych
 • rola postawy niepokornej w przemianach o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym,
 • skutki niepokorności dla jednostek i procesów historycznych.

W naszych rozważaniach chcielibyśmy wsłuchać się w głos historyków oraz przedstawicieli pokrewnych dziedzin humanistyki, o ile zgłaszane przez nich tematy będą miały związek z historią.

Na zgłoszenia czekamy do 1 kwietnia 2018 r. poprzez formularz zgłoszeniowy. Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: niepokorni3@gmail.com

Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 20 minut. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji i wyboru uczestników. Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor. Językiem konferencji jest język polski.

Do 5 kwietnia 2018 r. organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji. Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (w cenie: obiad, poczęstunek w przerwie kawowej, materiały konferencyjne, koszty organizacyjne i koszt wydania publikacji). Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. W formularzu rejestracji uczestnictwa należy zaznaczyć deklarację chęci opublikowania rozdziału w monografii naukowej. Gotowe artykuły należy przysyłać drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 6 czerwca 2018 r. Zostaną one przedstawione do recenzji pracownikom naukowym. Kryteria edytorskie prześlemy uczestnikom w wraz z informacjami dotyczącymi opłat.

W wypadku wszelkich pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez wiadomość na adres: niepokorni3@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

https://chomikuj.pl/allesUNDnichts/KONFERENCJA+NIEPOKORNI

Miejsce: Zgorzelec
Termin: 06-08 IV 2018
Zgłoszenia: 28 II 2018
Link:

______

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu OPP oraz

Stowarzyszenia Natura i Człowiek zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w V Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w Zgorzelcu

 

Cel konferencji: wymiana wiedzy, doświadczeń i integracja środowiska młodych naukowców
jako determinanta skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej oraz innych owadów zapylających.

Tematyka konferencji:

 • biologia, chów i hodowla pszczół miodnych i innych owadów zapylających,
 • ochrona i ekologia pszczołowatych,
 • wpływ pszczół na rolnictwo oraz przemysł spożywczy,
 • historia pszczelarstwa i pszczelnictwa,
 • bazy pożytkowe oraz projektowanie ogrodów przyjaznych pszczołowatym,
 • ekonomika pszczelarstwa, finanse i rachunkowość gospodarstw pasiecznych,
 • marketing, zarządzanie, logistyka i prawo w branży pszczelarskiej,
 • wykorzystanie produktów pszczelich w przemyśle i usługach,
 • współczesne zagrożenia dla owadów zapylających (np. chemizacja rolnictwa, pozostałości środków ochrony roślin w glebie, nektarze, pyłku lub płodach rolnych)
 • rola i realizacja zadań organizacji pszczelarskich itp.
 • a także wszelkie inne pomysły, związane z owadami zapylającymi lub pszczelarstwem.

W ramach uiszczonej opłaty konferencyjnej zapewniamy:

 • przyjazną atmosferę do wymiany własnych poglądów oraz wyników badań,
 • materiały konferencyjne,
 • nagrody za najlepsze wystąpienia, postery oraz niespodziankę dla prelegentów,
 • wyżywienie,
 • wydanie monografii (najlepsze artykuły zyskują szansę na przedruk w Czasopiśmie „Pasieka” – autorzy takich tekstów otrzymają honorarium),
 • certyfikat udziału w konferencji.

Terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń`                                 – 28 lutego 2018 r.
 • przyjmowanie wpłat                                       – 16 marca 2018 r.
 • ogłoszenie programu konferencji                   – 25 marca 2018 r.
 • dostarczenie artykułu                                    – 30 maja 2018 r.
 • wydanie publikacji                                         – listopad 2018 r.

Wpisowe:

 • czynny udział z wystąpieniem lub posterem lub bierny (z/bez publikacji): 175 zł/os.

UWAGA! Opłata konferencyjna nie podlega negocjacji, a także zwrotowi w razie rezygnacji, odrzucenia artykułu lub nieprzesłania go w terminie. Decyzję o ostatecznym zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje redaktor naukowy po zapoznaniu się z recenzją.

UWAGA! Udział w konferencji osób w roli wolnych słuchaczy jest bezpłatny. Organizator zapewnia, oprócz dawki wiedzy, udział w przerwach kawowych i drobnym poczęstunku. Wolni słuchacze nie dokonują rejestracji na konferencję. Zapraszamy serdecznie do odwiedzin.

Szczegółowe informacje: http://www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl/ lub http://naturaiczlowiek.org/

Zapraszamy na stronę wydarzenia: www.facebook.com/events/186126171958937/

Kontakt mailowy: konferencjapszczoly@gmail.com

Konferencja dofinansowana ze środków 1% podatku przekazanego

Górnołużyckiemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu Organizacji Pożytku Publicznego

Zaproszenie:

https://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie+V+KMN,6168949808.doc

Witam uprzejmie informujemy że strona została z dniem dzisiejszym przeniesiona na inny adres http://konferencje-historyczne.cba.pl/

Zmiany

Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

na przełomie stycznia i lutego nastąpią zmiany w funkcjonowaniu strony podstawowej (http://konferencje-historyczne.blog.pl).  Wszystkie linki będą aktywne do 31 stycznia. Zalecam zatem zainteresowanym konkretnymi konferencjami skopiowanie szczegółowych informacji na ich temat.

Od lutego nastąpi nowa odsłowna konferencji.

Redakcja konferencje-historyczne

 

Miejsce: Kolbuszowa
Termin: 24-25 V 2018
Zgłoszenia: 30 III 2018
Link: http://www.muzeumkolbuszowa.pl

 

 

 

______

W imieniu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pragnę zaprosić Państwa na konferencję naukową „Kraj-obraz niepodległości”, która odbędzie się 24-25 maja 2018 roku w Muzeum w Kolbuszowej.
Podczas spotkania chcemy spojrzeć na prowincję zachodniogalicyjską, w okresie, którego początek wyznacza przełom XIX i XX w., czas gospodarczego ożywienia i rozkwitu kultury narodowej, a kończy rok 1921, w którym, po burzliwych latach wojennych, kończy się proces krystalizacji polskiej niepodległości.
Interesuje nas obraz stworzony z perspektywy codziennego życia mieszkańców wsi i miasteczek, wszechstronny i wielowymiarowy, uwzględniający całą złożoność społeczną, etniczną i kulturową tego obszaru.
Interesuje nas krajobraz kulturowy, który jest świadectwem kondycji społecznej, jak i jednym z warunkujących ją czynników.
Interesują nas ludzie i ich postawy przyjmowane wobec zachodzącej przemiany; kierujące nimi motywacje i uwarunkowania, a także rezultaty ich działań – duchowe i materialne.
Takie wieloaspektowe ujęcie tematu sprawia, że konieczne jest podejście interdyscyplinarne. Dlatego chcemy, aby w konferencji wzięli udział specjaliści o różnorodnych zainteresowaniach naukowych: etnolodzy, etnografowie, antropolodzy kultury, historycy, historycy sztuki, kulturoznawcy…
Wszystkie wystąpienia w postaci artykułów zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej, która nakładem Muzeum ukaże się wiosną 2019 roku.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej oraz abstraktu w języku polskim o długości do 2000 znaków ze spacjami do 30 marca 2018 roku pod adres e-mailowy: historia@muzeumkolbuszowa.pl lub Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.
Więcej szczegółów:

http://www.muzeumkolbuszowa.pl

Miejsce: Poznań
Termin: 22 III 2018
Zgłoszenia: 23 II 2018
Link:

 

 

 

______

Sekcja Mediewistyczna Studenckiego Koła Historyków
im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ma zaszczyt zaprosić na V edycję studencko-doktoranckiej konferencji naukowej:

MEMORIA SCRIPTI. PIŚMIENNICTWO WIEKÓW ŚREDNICH I EPOKI NOWOŻYTNEJ.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku w Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89D. Podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów kierunków humanistycznych, m.in. historii, historii sztuki, filologii, kulturoznawstwa oraz filozofii.
Celem wydarzenia jest zainspirowanie uczestników do głębszego poznania źródeł historycznych oraz wymiany wzajemnych doświadczeń w prowadzonych przez młodych naukowców badaniach. Tematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół następujących obszarów badawczych:
1. MATERIALNY CHARAKTER ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH:
- analiza bibliologiczna i kodykologiczna;
- opisy/analiza zabytków;
- dzieje edycji danego źródła;
- zbiory i biblioteki rękopisów i starodruków;
2. PAMIĘTNIKARSTWO:
- weryfikacja;
- analiza wewnętrzna dzieł;
- konstrukcja źródła – styl, język;
3. TWÓRCY:
- kwestia autorstwa;
- życiorysy autorów, erudycja i wykształcenie, oraz czynniki, które wpływały na tworzenie źródła;

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie streszczenia referatu wraz ze źródłami oraz bibliografią (od 2500 do 3000 znaków ze spacjami) na adres: s.mediewistyczna.uam@gmail.com do dnia 23 lutego 2018 roku. Ostateczna lista zakwalifikowanych zostanie podana do dnia 2 marca 2018 roku. Liczba przyjętych zgłoszeń będzie ograniczona. Zaznaczamy jednocześnie, iż nie przewidujemy możliwości odczytu referatu w sytuacji nieobecności referenta. Streszczenia prosimy opatrzyć nagłówkiem ze swoimi danymi według układu: Nazwisko, Imię, nazwa uczelni.

Wybrane referaty, które zostaną wygłoszone na konferencji, po ich późniejszym przesłaniu, będą mogły zostać opublikowane w czasopiśmie „Nasze Historie” wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM.

Miejsce: Łódź
Termin: 23-25 IV 2018
Zgłoszenia: 18 II 2018
Link:  https://www.facebook.com/events/1176240875844808/

 

 

 

______

W imieniu organizatorów stowarzyszenie ARTmagedon ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „Czas: niepewność, dynamizm, przemiany”, która odbędzie się w dniach 23–25 kwietnia 2018 r. w salach Trybunału Koronnego w Lublinie. Do udziału zapraszamy zarówno studentów, doktorantów, jak i młodszych pracowników naukowych. W tym roku w centrum naszych rozważań znajdzie się czas – wielkość fizyczna, a jednocześnie pojęcie nieostre, filozoficzne, związane z przemijaniem, zmianami i transcendentalnym obszarem ludzkiej egzystencji. Wśród zagadnień proponujemy:
• przemiany w obrębie środków wyrazu artystycznego, motywów, archetypów;
• przemiany społeczne i historyczne;
• niepewność na przełomie wieków;
• pojęcie czasu w religii;
• czas w rozumieniu biologicznym i medycznym;
• wpływ czasu na kreowanie wizerunków osób, instytucji;
• chwilowa moda na…;
• ulotność form, materiałów, elementów kultury;
• różne wymiary czasu jako przestrzeni dla świata realnego, kreowanego i wymyślanego;
• objawy upływu czasu w różnych dziedzinach życia.

Zachęcamy do własnego interpretowania proponowanego przez nas tematu! Wierzymy, że będzie on atrakcyjny dla historyków sztuki, historyków, filologów, socjologów, kulturoznawców, filozofów, teologów, psychologów, archeologów, politologów a także przedstawicieli nauk ścisłych: lekarzy, weterynarzy, matematyków, fizyków, biologów, architektów oraz innych, niewymienionych tu młodych specjalistów.
Formularz i wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy wysłać wyłącznie na adres: czas@interia.com najpóźniej do 18 lutego 2018 roku. Do 28 lutego poinformujemy, które referaty zostały zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Każdy współautor uczestniczący w konferencji wnosi opłatę (drugi i kolejni autorzy – opłata 50 zł za osobę). Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 minut.
Planujemy również wydać zgłoszone teksty, które przejdą pozytywnie proces recenzji w formie recenzowanej zbiorowej monografii spełniającej wymogi ministerialne.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod linkiem: https://1drv.ms/f/s!ApNox02fEt9NjSCrsSdv5WDaDvGO
Do zobaczenia w Lublinie!

Organizatorzy:
Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki KUL
stowarzyszenie ARTmagedon
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – Urząd Miasta Lublin
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL


 • RSS