konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Częstochowa
Termin: 05-06 IV 2017
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link: http://www.wfh.ajd.czest.pl/n1589,VI-Miedzynarodowe-Forum-Doktorantow–Historyk—Fakt—Metoda

______

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w VI Międzynarodowym Forum Doktorantów. Historyk – Fakt – Metoda, które odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2017 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 36a w Częstochowie.

Celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzn do wymiany myśli oraz zacieśniania współpracy pomiędzy młodymi badaczami.

Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 15 minut.

Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów.

Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor.

Obrady będą odbywać się w ramach 5 paneli:
1. W kręgu biografii i polityki
2. W kręgu historii i religii
3. W kręgu literatury i literaturoznawstwa
4. Obraz wojny i armii
5. Obraz życia codziennego

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2017 roku do godziny 23:59.

Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: 6forum.ajd@wp.pl

Do 3 marca 2017 roku organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji.

Opłatę konferencyjną przewidujemy w wysokości 100 zł od osoby.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz obiadów, ale służą pomocą przy ich znalezieniu.

Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi.

Ponadto w planach mamy wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego
Wydziału Filologiczno-Historycznego
Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie

Miejsce: Warszawa
Termin: 31 VIII- 01 IX 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link: https://dialogueofthedeaf.wordpress.com/

______

Międzynarodowa konferencja naukowa „History & Society – Dialogue of the Deaf”.

Na podanej stronie konferencji znajdują się najważniejsze informacje w języku polskim i angielskim: https://dialogueofthedeaf.wordpress.com/

Dialogue of the Deaf  International Conference – 31.08/01.09.2017
dialogueofthedeaf.wordpress.com

Polecam również Państwa uwadze wydarzenie na fb poświęcone konferencji: https://www.facebook.com/events/1734583986852848/

We are happy to announce the upcoming 2017 International Conference “History & Society – Dialogue of the Deaf” taking place on 31st of August and 1st of September in Warsaw, Poland. All the PhD students and young researchers are invited to sumbit an abstract or attend as free listeners.

The main aim of the conference is to restimulate the reflections on the interrelations between social sciences and history. This theme is an object of the century-old but lively controversy. Social history gained its momentum as a result of works of researchers associated with the famous Annales journal, such as Marc Bloch and Lucien Febvre, in the first half of the 20th century, who refocused their inquiries from the outdated “event history” to the analyses of social structures and phenomena constructing historical events. 1960s witnessed the breakthrough of “new social history” which soon transformed the discipline into the dominating historiographical trend of the Anglophone world. In the 1990s its prominent position was endangered by one member of its intellectual offspring, cultural history.

Basing on the data from British and Irish universities, where 26% of academic historians identify with social history, it is the most common approach to writing history. Nonetheless, many eminent researchers still disregard its importance. In the light of these voices, it seems necessary to reconsider the relations between history, society, and culture.

We hereby invite to discuss that matter. Both Polish and non-Polish scholars, as well as the representatives of such disciplines as history, social sciences, art history, archaeology, geography, anthropology, cultural studies and others will be welcome to present their research reports at the conference.

We plan to organise the referees’ presentations in three separate sections: 1. Theory and Methodology, 2. Practice and Examples, and 3. Future Perspectives of developing the fields in question. The conference panels will be related, but are not limited to:

– the problem of “dialogue of the deaf” between historians and sociologists,
– social history and historical sociology,
– historical geography and demography,
– cultural history,
– memory studies,
– new historiographical trends, including the posthumanistic approaches,
– history of the interdisciplinary-oriented historiography,
– methodological aspects of socio-historical research.

As we plan to organise panels according to the language of presentations, and as Poland is the host for the conference, abstracts in English as well as in Polish are welcome.

***

Głównym celem konferencji będzie wzbudzenie ponownej refleksji nad relacją pomiędzy naukami historycznymi i społecznymi. Temat ten jest obiektem kontrowersji żywej od ponad stu lat. Historia społeczna nabrała nowej dynamiki dzięki pracom badaczy takich jak Marc Bloch, Lucien Febvre i innych ze środowiska skupionego wokół czasopisma Annales w pierwszej połowie wieku XX, którzy przenieśli nacisk zainteresowań historyka z „historii wydarzeń” poprzedniego pokolenia na analizy struktur i zjawisk społecznych, które mają wpływ na wydarzenia historyczne. Hasła „nowej historii społecznej” pojawiły się w latach 60-tych, szybko przekształcając dziedzinę w jeden z dominujących sposobów uprawiania historiografii w świecie anglojęzycznym. Lata 90-te przyniosły pojawienie się historii kulturowej, w znacznej mierze wyrastającej z historii społecznej, ale konkurencyjnej wobec niej.

Opierając się na danych z brytyjskich i irlandzkich uniwersytetów, gdzie 26% historyków-pracowników naukowych identyfikuje się z historią społeczną, jest ona najpowszechniejszym sposobem akademickiego pisania historii. Mimo tego, wśród wielu wybitnych badaczy z polski wciąż spotkać się można ze sceptycznym nastawieniem wobec stosowania socjologicznych metod badawczych na gruncie historycznym. W świetle takich głosów, konieczną wydaje się ponowna dyskusja na temat relacji historii, społeczeństwa i kultury.

Do dyskusji zaproszeni zostaną badacze z polski i zagranicy, a szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie szerokiego wachlarza opinii reprezentantów różnych dziedzin związanych z tematem: historii, historii sztuki, archeologii, geografii, nauk społecznych, antropologii, kulturoznawstwa i innych.

Planowany jest podział referatów wg ich tematyki na trzy sekcje – 1. Teorii i metodologii, 2. Praktyki i przykładów pisania historii społecznej oraz 3. Perspektyw rozwoju nauk historycznych. Tematyka prezentacji może dotyczyć, ale nie jest ograniczona do:

– problemu „dialogu głuchych” pomiędzy historykami i socjologami,
– historii społecznej i socjologii historycznej,
– geografii i demografii historycznej,
– historii kulturowej,
– badań nad pamięcią,
– najnowszych trendów w historiografii, a w tym ujęć posthumanistycznych,
– historii historiografii zorientowanej interdyscyplinarnie,
– metodologicznych aspektów związanych z historią społeczną.

Językami konferencji będą polski i angielski.

The conference is addressed to academics, researchers and professionals with a particular interest related to the conference topic. Proposals up to 200 words and a brief biographical note should be sent to: dialogueofthedeaf@gmail.com before 31. May 2017.

A conference fee for active participation of in the event will not exceed 25eu or 100zł.

We are planning to publish the conference papers in a collected volume.

Miejsce: Kielce
Termin: 03 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link: http://www.ujk.edu.pl/ifp/dialekt/ lub https://www.facebook.com/events/380008182363321/

______

Serdecznie zapraszamy na II ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową pod nazwą „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”.
Termin: 3 kwietnia 2017 r.
Miejsce obrad: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2017 r.
Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 10 marca 2017 r.
Nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów wraz z recenzją samodzielnego pracownika naukowego: 28 kwietnia 2017 r.
Opłata konferencyjna: 150 zł
Czas referowania: 15 min
więcej informacji pod adresem: http://www.ujk.edu.pl/ifp/dialekt/

https://www.facebook.com/events/380008182363321/

Miejsce: Warszawa
Termin: 29-30 VI 2017
Zgłoszenia: 17 III 2017
Link:

 

______

Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji na temat jednego z najważniejszych aspektów ludzkiego życia, jakim jest jedzenie.

Nawiązując do słów Seneki Młodszego „Niczego prócz pokarmu natura nie pragnie” chcemy zaprezentować wyniki badań nad dziedzictwem kulinarno-obyczajowy prowadzonym przez historyków i antropologów kultury, bibliologów, archeologów, historyków sztuki, literaturoznawców, socjologów, psychologów, medioznawców oraz wszystkich badaczy, zajmujących się szeroko rozumianą problematyką jedzenia jako elementu dziedzictwa kulturowego w wymiarze narodowym, jak i tym szerszym – europejskim, uniwersalnym, światowym.

Niezależnie od epoki historycznej dobry i smaczny posiłek był i jest ważnym elementem życia codziennego. Choć gusta i upodobania kulinarne zmieniają się – np. w dawnych czasach kawior wykorzystywany był jako karma dla drobiu bądź pokarm dla niewolników, a Europa doceniła czekoladę dopiero w XVI wieku – to nic nie straciło na aktualności stwierdzenie autora pierwszej polskiej książki kucharskiej Stanisława Czernieckiego, że „[...] i te mają ludzie z natury attrybuta, że się w smakach różnych kochają nie tylko z apetytu, ale też z biegłości, umiejętności i wiadomości”.

Współcześnie problematyka jedzenia poddawana jest badaniom pod wieloma względami np. trendów na zdrową żywność i szczupłą sylwetkę, mody na gotowanie i prowadzenie blogów, turystyki kulinarnej, zwyczajów żywieniowych wynikających ze stylu życia czy medialnych i popularnych programów telewizyjnych.

W ramach wiodących wątków tematycznych organizatorzy konferencji przewidują osiem wielodziedzinowych paneli:

1. Od tradycji mówionej do książki kucharskiej i kulinarnego bloga.
2. Rola i funkcje wspólnego posiłku.
3. Potrawy i zwyczaje kulinarne.
4. Kultura materialna i symboliczna stołu.
5. Jedzenie w sztukach.
6. Media w kuchni, kuchnia w mediach.
7. Gotowanie na ekranie.
8. Turystyka kulinarna.

Zgłoszenie tematów referatów (wraz z abstraktami) przyjmowane są do 17 marca 2017 r.

Zgłoszenie uczestników konferencji (bez referatów) przyjmowane są do 1 czerwca 2017 r.

Czas przewidziany na referat – 15 min. (zapewniamy sprzęt do prezentacji multimedialnych).

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN. Dla studentów i doktorantów 100 PLN. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/649-przy-wspolnym-stole-konferencja-naukowa-29-30-06-2017-r

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia:
Link: http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny

______

Rocznik Lituanistyczny publikuje prace badaczy różnych aspektów przeszłości ziem Litwy historycznej: historyków sensu stricto, językoznawców, historyków literatury, heraldyków, genealogów, historyków sztuki, historyków prawa, archeologów czy muzykologów i genealogów. I to nie tylko rozprawy, ale również prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego.

Redakcja zachęca również Autorów oraz Wydawnictwa do nadsyłania książek do recenzji

Rocznik Lituanistyczny ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej:
http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny i http://apcz.pl/czasopisma/index.php/…/issue/view/775/showToc

Rocznik Lituanistyczny – the Lithuanica Annual – publishes work by scholars on various aspects of the past of the lands constituting historical Lithuania (that is, besides modern Lithuania and Belarus, territories that once belonged to the Grand Duchy of Lithuania that are now in modern Ukraine, Latvia, Poland and Russia). Its compass includes research by historians sensu stricto, philologists, literary historians, historians of art, legal historians, archaeologists, musicologists and scholars of heraldry and genealogy. Alongside scholarly articles, it publishes miscellanea and source materials, review articles, reviews and brief notes of books, as well as chronicles of academic life.

The Editors also encourage authors and publishers to send them books for review

Rocznik Lituanistyczny is published in traditional paper form as well as electronically:
http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny; and http://apcz.pl/czasopisma/index.php/…/issue/view/775/showToc

Miejsce: Kraków
Termin: 22 II- 11 VI 2017
Zgłoszenia:
Link:

______

Wernisaż wystawy: 22 lutego 2017 r. godz. 17.00

Wystawa czasowa „Kupując oczami” w Kamienicy Hipolitów przybliża bogaty świat środków reklamowych stosowanych przez krakowskich przedsiębiorców w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX. Największą siłę oddziaływania na potencjalnych klientów miały wówczas ogłoszenia zwane inseratami, drukowane w prasie, w księgach adresowych i informatorach, a także katalogi oraz cenniki wydawane przez przedsiębiorstwa. Na wystawie nie zabraknie afiszy, plakatów i wywieszek, jak również całej gamy ulotek i druków firmowych. Zaprezentowana zostanie też cała paleta opakowań reklamowych, takich jak bombonierki po czekoladkach czy puszki po herbacie i kawie oraz upominki reklamowe opatrzone zastrzeżonym znakiem towarowym. Podziwiać będzie też można tradycyjne szyldy i stanowiące zapowiedź nowoczesnych technologii – neony, filmy i muzyczne nagrania reklamowe.

W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie odbędą się warsztaty dla dzieci, zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, spacery miejskie i wykłady, a także oprowadzania kuratorskie po wystawie. Pełny program wydarzeń na www.mhk.pl.
Kurator ekspozycji – Iwona Kawalla.

Wystawa czynna do 11 czerwca 2017 r.
ZAPRASZAMY!

Miejsce: Warszawa
Termin: 27 IV 2017
Zgłoszenia:12 III 2017
Link:

 

______

CfP: Znaczenie, symbolika oraz kult słońca i księżyca w systemach religijnych świata

Dnia 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolskie Sympozjum Religioznawcze pt. Znaczenie, symbolika oraz kult słońca i księżyca w systemach religijnych świata. Zgłoszenia można przesyłać do 12 marca 2017 r.

Koło Naukowe Religiologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskim Sympozjum Religioznawczym „Znaczenie, symbolika oraz kult słońca i księżyca w systemach religijnych świata”, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

Na całym świecie występowały i występują kulty solarne i lunarne. Słońcu i księżycowi nadawano różne znaczenia. Bywały utożsamiane z bóstwami. Analizując różne religie i kulty natrafiamy także na solarnych i lunarnych herosów, obydwu ciałom niebieskim przypisywano właściwości magiczne, bywały symbolami nieśmiertelności. Często uważano, że słońce wszystko widzi, np. dla Pigmejów jest okiem najwyższego boga. Księżyc zaś był uważany za przewodnika zmarłych, czasem przedstawiany w postaci pająka, rytuały i czynności dnia codziennego ustalane były w zależności od jego faz. Słońce wiąże się często z energią męską, aktywnością, natomiast księżyc z energią żeńską i pasywnością. Twierdzi się również, że hierogamia (zaślubiny nieba i ziemi) mogła być odnoszona także do związku słońca i księżyca. Tematyka kultów solarnych i lunarnych jest niezwykle bogata, zapraszamy do udziału w konferencji.

Ewentualne panele zostaną ustalone po zapoznaniu się ze zgłoszeniami. Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 12 marca 2017 roku.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: sympozjum.religioznawcze@wp.pl .

W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:

- imię i nazwisko, stopień naukowy,

- reprezentowana instytucja,

- tytuł referatu,

- telefon, e-mail,

- abstrakt (do 1000 znaków).

Miejsce: Katowice
Termin: 27-28 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link:

______

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Stosunki międzynarodowe w XXI wieku”

Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do marca 2017 roku. Z autorami przyjętych abstraktów skontaktujemy się najpóźniej do 2 marca 2017.

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową, pt. „Stosunki międzynarodowe w XXI wieku”, która ma na celu przybliżenie niezwykle dynamicznych relacji międzynarodowe na świecie. Podczas konferencji naukowej zostaną przedstawione referaty, które poruszą szeroko pojętą tematykę stosunków międzynarodowych w wielu kwestiach przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych z całej Polski.

Przewidziane są następujące panele tematyczne:
- Europa w stosunkach międzynarodowych,
- Azja w stosunkach międzynarodowych,
- Bliski Wschód i Afryka w stosunkach międzynarodowych,
- USA w stosunkach międzynarodowych,
- Ameryka Południowa w stosunkach międzynarodowych,
- Australia i Ocenia w stosunkach międzynarodowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 IV 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i będzie połączona z 15-leciem Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych UŚ.

Przewidziana jest publikacja naukowa (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji artykułów w przypadku dużej ilości zgłoszeń).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 III 2017 roku
Zgłoszenia prosimy wysyłać w formularzu zamieszczonym poniżej.
_________________________________
Opłata konferencyjna dla studentów, doktorantów, doktorów i profesorów z Uniwersytetu Śląskiego: 200zł

Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów (spoza Uniwersytetu Śląskiego): 250zł

Opłata konferencyjna dla doktorów i profesorów (spoza Uniwersytetu Śląskiego): 300zł

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehTHXsxBBxQqFxCt1ELTUhVl4SmiVspFAtggoPzOx9e67Vvg/viewform?c=0&w=1

Miejsce: Kraków
Termin: 02 III- 06 IV- 27 IV 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Z wielką radością pragniemy zaprosić Państwa na cykl spotkań organizowany przez Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII pt. „Wszyscy jesteśmy filozofami”. Spotkania mają na celu pogłębienie (czasem zainicjowanie) refleksji nad tym, czym jest filozofia, jaka jest jej rola w życiu człowieka, jakie zalety można dostrzec w zgłębianiu tej dziedziny, a także, dlaczego warto podjąć studia filozoficzne. Spotkania będą odbywać się w Kawiarni Literackiej (ul. Krakowska 41).

Za nami już pierwsze z zapowiadanego cyklu spotkań - Supermoce filozofa, które prowadził dr Jakub Synowiec. Zapraszamy na kolejne!  W następujących terminach:

2 marca, czwartek, godz. 18.30

Czego „rdza nie niszczy i robak nie pożera”: Wartość myślenia filozoficznego?

prowadzący: dr Adam Workowski

6 kwietnia, czwartek, godz. 18.30

Filozof na rynku pracy

spotkanie z absolwentami filozofii

27 kwietnia, czwartek, godz. 18.30

Filozofować profesjonalnie

spotkanie z udziałem: dr Joanny Barcik, ks. dr. Marka Sołtysiaka, dr. Roberta Piechowicza, ks. dr. Miłosza Hołdy

Wszyscy jesteśmy filozofami, ale nie wszyscy o tym wiemy. Przyjdźcie, a przekonacie się sami. ZAPRASZAMY!

Miejsce: Poznań
Termin: 09-10 VI 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/720935761391235/

 

______

Sekcja Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych SKNH przy IH UAM

ma zaszczyt zaprosić
studentów i doktorantów nauk humanistycznych
do wzięcia udziału w konferencji pt.:

Ikonografia w naukach pomocniczych historii –
znaczenie przekazów obrazowych w badaniach historycznych

która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r.
na Wydziale Historycznym UAM
przy ul. Umultowskiej 89d
w Poznaniu

Temat konferencji ma wpisać się we współczesny interdyscyplinarny dyskurs naukowy, w którym ikonografia cieszy się zainteresowaniem badaczy z wielu dziedzin naukowych m. in. historii, historii sztuki, antropologii, etnologii, etnografii, archeologii, muzykologii i innych. Pragniemy zatem zaprosić studentów i doktorantów różnych kierunków humanistycznych do uczestnictwa w konferencji.
Jak wspomnieliśmy powyżej, ikonografia historyczna cieszy się w ostatnich latach żywym zainteresowaniem. Za tego przyczynę możemy uznać fakt, że obrazy posiadają szerokie spektrum interpretacji przed którym stawia się badacz, który próbując przede wszystkim odczytać zawarte w nim treści, interpretuje – często szeroki i wieloznaczny – przekaz zawarty w źródle. Nie możemy również zapominać o tym, że ikony tj. znaki otaczały i otaczają nas wszędzie.
W naukach pomocniczych historii obrazy występują na różnego rodzaju pozostałościach, które człowiek wytwarza począwszy od prahistorii do czasów nam współczesnych. Należy pamiętać o tym, że pełniły one określone funkcje i zastosowanie. Były wynikiem myśli, przekazywały odpowiednie treści, które trzeba było umieć odczytać. Wiele z prób odczytu wcześniejszych przekazów nie przetrwały próby czasu (zdezaktualizowały się), inne natomiast zostały przyjęte przez współczesnych badaczy, jeszcze inne czekają na nowe interpretacje. Jedno jest pewne, że sprawa interpretacji wielu źródeł jest otwarta, przez co stoicie Państwo przed szerokim polem do refleksji i dyskusji.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zakupu materiałów konferencyjnych, organizację przerw kawowych oraz obiad, który zostanie zorganizowany zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji.

Zgłoszenia wraz z abstraktami (z bibliografią, która powinna zawierać literaturę przedmiotu i źródła) prosimy przesyłać w formie wypełnionego formularza na adres e-mailowy: konferencjanphuam@gmail.com.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2017 r. Odpowiedzi o przyjęciu, bądź odrzuceniu abstraktu otrzymają Państwo drogą mailową do 30 marca 2017 r.

Informujemy, że nie zapewniamy noclegu z 9 na 10 czerwca.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod podany powyżej adres e-mailowy, zaś formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie na facebook-u: https://www.facebook.com/events/720935761391235/
i pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/0B3NbPfpPHsVwYWpFU0ZYQmRkTEk/view?usp=sharing

Opiekun merytoryczny konferencji: dr hab. Paweł Stróżyk


  • RSS