konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 02 X 2016
Link: http://www.litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_fSZ5/49400920/118684124

 

______

CfP: Littera/Historica 4

Do 2 października 2016 r. nadsyłać można teksty do IV numeru czasopisma Littera/Historica. Temat przewodni numeru: Niestworzone historie. O literaturze historycznej i narracjach dziejopisarskich w Roku Sienkiewiczowskim. Również do 2 października wydłużono czas nadsyłania tekstów do III numeru czasopisma. Więcej informacji: strona czasopisma http://www.litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_fSZ5/49400920/118684124

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 31 X 2016
Link:

 

______

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii, edycja IV

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza czwartą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym. Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2015-2016.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W czwartej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu, prosimy nadsyłać do 31 października 2016 r. na adres IH PAN „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl.

Jednocześnie informujemy, że w trzeciej edycji konkursu jury zdecydowało o nieprzyznaniu nagrody żadnej z nadesłanych recenzji.

 

Link do regulaminu

http://www.ihpan.edu.pl/attachments/article/1929/Regulamin%20_konkurs_JM.pdf

Miejsce:Lublin
Termin: 29-30 IX 2016
Zgłoszenia:
Link: http://starozytnyizrael.pl/xi-sympozjum-wstepny-program/

 

______

W dniach 29-30 września 2016 r. w Lublinie odbędzie się XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu, którego tegoroczny temat brzmi Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu. Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://starozytnyizrael.pl/xi-sympozjum-wstepny-program/

Miejsce: Kraków
Termin:
Zgłoszenia: 09 X 2016
Link:

 

______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w kursie Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa – blok tematyczny „Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznicę śmierci Naczelnika”. Z kolei uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) zapraszamy do udziału w kursie Vademecum młodego miłośnika Krakowa – blok tematyczny „Wybitne postacie Krakowa”.

Wykłady i prezentacje w ramach kursów przybliżą uczniom dzieje Krakowa od średniowiecza po współczesność. Mają za zadanie rozwijać zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym miasta.  Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz pracownicy merytoryczni z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach.
Dla uczestników kursu Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa organizatorzy przewidzieli możliwość udziału w konkursach wiedzy o Krakowie: „Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznice śmierci Naczelnika” z cennymi nagrodami rzeczowymi i książkowym. Konkursy będą organizowane na zakończenie zajęć prowadzonych w ramach bloku tematycznego.

Regulamin kursów, karty uczestnictwa oraz harmonogram zajęć są dostępne na stronie internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: www.mhk.pl.
Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w formie elektronicznej formularza „Karty uczestnictwa w Kursie” do dnia 9 października 2016 roku na adres e-mailowy:
tmhzk@tmhzk.krakow.pl. W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia będą się odbywać w zabytkowych wnętrzach Pałacu Krzysztofory, przy Rynku Głównym 35.
Zapraszamy!

Miejsce: Kraków
Termin:  04 X 2016
Zgłoszenia:
Link: https://www.facebook.com/events/104325826698673/

 

______

O parze obrazów ołtarzowych z okolic Krosna, prezentujących jednego z najciekawszych i najpopularniejszych świętych doby średniowiecza. Wykład poprowadzi PAULINA CHEŁMECKA
- historyk sztuki, asystent w dziale Zbiorów Muzeum XX. Czartoryskich.

WSTĘP WOLNY
Data: 4 października 2016, godzina 18:00
Miejsce: Arsenał, Kraków, ulica Pijarska 8

Kolejny cykl wykładów przygotowanych i wygłaszanych przez pracowników Muzeum XX. Czartoryskich ma na celu przede wszystkim podtrzymywanie pamięci o najstarszej polskiej instytucji muzealnej, która ze względu na przeciągający się remont jest od ponad sześciu lat zamknięta dla publiczności.

Wykłady wygłaszają w tym, sezonie wyłącznie pracownicy naukowi Muzeum XX. Czartoryskich, kustosze działów: Malarstwa, Rzemiosła Artystycznego, Zbrojowni i Gabinetu Rycin i Rysunków.

Wykłady poświęcone są na ogół mniej znanym, a bardzo ciekawym zabytkom (np. partyzana z dworu króla Ludwika XIV, tajemniczy średniowieczny obiekt z kości słoniowej, nie wystawiane nigdy dotąd skrzydła ołtarza ze scenami z życia św. Mikołaja) oraz ważnym wydarzeniom politycznym i artystycznym (m.in. polityce wyzwoleńczej Czartoryskich powiązanej z Gruzją, działalności Księżnej Izabeli Czartoryskiej na polu ogrodnictwa).
Ze względu na sytuację lokalową muzeum – czasowa ekspozycja obrazu Rembrandta
w Arsenale, a następnie , na wiosnę przyszłego roku, urządzanie tamże wystawy – wykłady wygłaszane będą zamiennie w biurze Fundacji XX. Czartoryskich

Region i kultura

Brak komentarzy

Miejsce: Bełchatów
Termin:  30 XI 2016
Zgłoszenia: 27 IX 2016
Link: https://drive.google.com/file/d/0B8ugSf37uryWSk9EX1dPVWVtd3c/view

 

______

Zapraszam na bezpłatną konferencję „Region i kultura” w Bełchatowie – 30.września 2016r. Do udziału (aktywnego i biernego) w konferencji zapraszamy przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych: filozofów, językoznawców, literaturoznawców, filologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, psychologów, pracowników instytucji kultury.

W ramach tak sformułowanego tematu REGION i KULTURA proponujemy podjąć dyskusję nad następującymi problemami:
- „Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest” – rola miejsca zamieszkania w życiu człowieka,
- kultura i region- wzajemne zależności i uwarunkowania,
- religia a kultura,
- toponimia regionu – ujęcia onomastyczne,
- region w piśmiennictwie,
- fascynacja „ojczyzną” w literaturze polskiej i obcej od średniowieczna do współczesności,
- literackie obrazy ojczyzny,
- regionalna publicystyka,
- prawne aspekty funkcjonowania kultury w jednostkach samorządowych i terytorialnych.
Jedna z sekcji konferencji będzie poświęcona zagadnieniom funkcjonowania instytucji kultury, dlatego zachęcamy gorąco do nadsyłania propozycji wystąpień przez pracowników tychże instytucji, którzy wykonując czynności w tym obrębie, najlepiej znacie bolączki i problemy występujące przy realizacji zadań państwowych w zakresie upowszechniania i organizowania kultury.

Formularz zgłoszeniowy:

https://drive.google.com/file/d/0B8ugSf37uryWSk9EX1dPVWVtd3c/view

Miejsce: Gliwice
Termin:  19 XI 2016
Zgłoszenia: 30 IX 2016
Link:

 

______

Głównym celem konferencji jest refleksja nad aspektem wyrażania kontrastu w języku, a jej końcowym efektem będzie tom stanowiący syntezę wiedzy w tym zakresie. Zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Proponujemy, aby nasze przemyślenia koncentrowały się wokół następujących zagadnień:
• kontrast w semantyce,
• metafora narzędziem kontrastu,
• poetyka kontrastu,
• kontrast językowy w kontekście pragmatycznym,
• funkcje języka a elementy kontrastu językowego,
• kontrast a specjalistyczne rejestry języka,
• kontrast w tekście, dyskursie i komunikacji.
Zachęcamy do refleksji m.in. na temat:
• językowych środków wyrażania relacji opozycji,
• specyfiki metafor, wskazujących centrum i peryferie postrzeganych zjawisk,
• języka, za pomocą którego definiujemy świat natury i świat kultury,
• konfliktów w komunikacji, wynikających ze zderzenia/nakładania się znaczeń denotacyjnych i kulturowych,
• konwencjonalnych sposobów opisu świata ożywionego i świata przedmiotów.
Kierujemy zaproszenie także do osób zainteresowanych analizą zjawisk językowych w perspektywie socjo-, psycho- i antropolingwistycznej:
• konfrontacja przekazu emocjonalnego i racjonalnego w komunikacie prasowym,
• kontrast pomiędzy znaczeniem pierwotnym i nadanym we współczesnym dyskursie politycznym, historycznym,
• asymetrie pomiędzy informacją a manipulacją w porozumiewaniu się z klientem, pacjentem, usługobiorcą,
• kontrowersje w definiowaniu zjawisk w narracjach o tożsamości etnicznej.
Zapraszamy do analizy wszelkiego rodzaju kontrastów w literaturze, w oparciu o obrazy zderzenia kultur, języków i wartości, zastosowania różnych rodzajów narracji, a także kontrastu między życiem a twórczością pisarzy

Dane kontaktowe:dr Agata Pogorzelska-Kliks
rkjo.konferencje@polsl.pl

Miejsce: Kraków
Termin:  18-20 XI 2016
Zgłoszenia: 30 XI 2016
Link:

 

______

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Rewersy Kultury, Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Fragile Czasopismo kulturalne

Kultura wykluczenia?
IV odsłona: Aspekty współczesnej emigracji, imigracji i uchodźstwa

Pojęcie wykluczenia towarzyszy niemalże wszystkim refleksjom na temat współczesnej kultury. Wywołuje niejasności, prowokuje do dyskusji, rodzi pytania. Pojawia się w różnych kontekstach i rozważane jest na wielu płaszczyznach. Wydaje się być cechą integralną każdej kultury, pojawiając się niczym antyteza każdego systemu i porządku budowanego w kulturowych kategoriach. Funkcjonuje w refleksji nad językiem, myśleniem, poznaniem.
Tym razem proponujemy przyjrzeć się wykluczeniu i problemom związanym z inkluzją imigrantów, uchodźców, oraz tych wszystkich ludzi których definiujemy jako obcych kulturowo. Clifford Geertz nauczył nas myśleć o kulturze jako wieloaspektowej rzeczywistości, gdzie nie ma jednej etniczności, jednego stałego wzorca kulturowego, gdzie inny, drugi człowiek „zaczyna się na granicy naszej własnej skóry”. Dodawał też, że wszyscy w pewnym sensie jesteśmy już na tyle mocno zanurzeni w wielokulturowość, iż mamy wielokulturowe obywatelstwo, a co za tym idzie zwielokrotnioną odpowiedzialność za dziedzictwa kulturowe, wobec których żyjemy i z których czerpiemy.
W tym świetle wydarzenia z 2015 roku, lęk przez imigracją, oraz niechęć do przyjmowania obcych wydaje się nie tylko niepokojący, ale również wart przyjrzenia się raz jeszcze czym jest dla nas imigracja, oraz emigracja, co to znaczy być u siebie i czym jest nowa ojczyzna?
Naszą konferencję poprzedzi cykl spotkań warsztatowych ogłaszanych na naszej stronie (kulturawykluczenia.wordpress.com) i facebooku.
Przewidziane jest wydanie drukiem najciekawszych artykułów.

Więcej informacji na stronie: kulturawykluczenia.wordpress.com
Abstrakty proszę przysyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie konferencji.
kulturawykluczenia.konferencja@gmail.com
facebook.com/Konferencja-Kultura-wykluczenia-279188805600493/

Miejsce: Warszawa
Termin: 8-9 XII 2016
Zgłoszenia: 10 X 2016
Link: https://www.facebook.com/events/205854743142775/

 

______

CfP: Fines naturae, limes imperii, terminus scientiae. Granice i graniczność w kulturze antycznej i jej recepcji

Do 10 października 2016 r. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję studencko-doktorancką – Fines naturae, limes imperii, terminus scientiae. Granice i graniczność w kulturze antycznej i jej recepcji, która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2016 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie na ul. Dewajtis 5, 01-815.

Miejsce: Kraków
Termin:  01 XII 2016
Zgłoszenia: 30 IX 2016
Link:

 

______

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zainteresowanych tematyką wzajemnych relacji kultury, religii i mediów. Organizatorzy szczególny nacisk kładą na kwestię obecności religii i kultury w nowoczesnych, cyfrowych mediach.
Celem konferencji jest analiza funkcjonowania we współczesnym świecie religii i kultury, w warunkach dynamicznego rozwoju mediów i przemian w społeczeństwie informacyjnym, w którym komunikacja w coraz większej części oparta jest na formach zapośredniczonych przez media.
Proponujemy następujące obszary tematyczne i zagadnienia:
Mediatyzacja religii – szanse i zagrożenia
Komunikowanie wiary w cyfrowym świecie. Różnorodność form wypowiedzi religijnej w przestrzeni medialnej
Media religijne w zglobalizowanym świecie. Wizerunek chrześcijaństwa w mediach
Medialne oblicza instytucji religijnych i kulturalnych w XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: www.nauka.ignatianum.edu.pl
SEKRETARZE KONFERENCJI
dr Katarzyna Walotek-Ściańska: k.walotek-scianska@ue.katowice.pl
dr Danuta Smołucha: danuta.smolucha@ignatianum.edu.pl
dr Magdalena Boczkowska: magdalena.boczkowska@humanitas.edu.pl


  • RSS