konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Toruń
Termin: 12-13 V 2016
Zgłoszenia:
Link:http://www.tnt.torun.pl/pl/news/15

______

Konferencja naukowa „Editiones sine fine” 12 – 13 maja 2016 r.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie zapraszają na I ogólnopolską konferencje naukową z cyklu „Editiones sine fine”. W dniach 12 -13 maja 2016 r. zaplanowaliśmy w Toruniu pierwszą z cyklu konferencji krajowych pt. „Editiones sine fine”, w trakcie których chcielibyśmy omawiać i dyskutować na temat bieżących problemów dotyczących edytorstwa źródeł historycznych ziem polskich. Na zaplanowanym spotkaniu chcielibyśmy podjąć tematykę edycji źródłowych wydawanych od wielu lat, wielotomowych, seryjnych – jednym słowem niezakończonych. Chcielibyśmy przedmiotem refleksji uczynić również sam proces wydawania źródeł, zwłaszcza jego kształtowanie uzależnione od zmiennych w czasie oczekiwań i reguł edytorskich. Nie znaczy to jednak, że na planowanej konferencji zabraknie miejsca na referaty informujące np. o nowych przedsięwzięciach naukowych w zakresie edycji źródłowych. Zawsze też będziemy otwarci na inne aspekty dyskursu metodologicznego i tematykę edycji elektronicznych. Byłaby to I edycja konferencji, w założeniu odbywającej się na przemian co dwa lata w Toruniu i Wrocławiu

Organizatorzy:

prof. dr hab. Janusz Tandecki
dr hab. Wojciech Mrozowicz
dr hab. Krzysztof Kopiński

Informacji w sprawach konferencji udziela:
dr hab. Krzysztof Kopiński, e-mail: kkop@umk.pl

Program konferencji

12.05. Czwartek SESJA GŁÓWNA (miejsce obrad Towarzystwo Naukowe w
Toruniu, Sala Kolumnowa, ul. Wysoka 16, Toruń 87-100)

09.00-10.45
- Marcin Grulkowski (Gdańsk), Problemy edycji najstarszych ksiąg Głównego Miasta Gdańska
z XIV-XV wieku
- Mateusz Superczyński (Toruń), Edycje ksiąg miejskich Chełmna – różnorodność metodologii i
szkół edytorskich
- Maciej Zdanek (Kraków), Edycje ksiąg urzędowych Uniwersytetu Krakowskiego – dzieło na
nowo podjęte

- Dyskusja

10.45-11.15 przerwa na kawę

11.15-13.00
- Julia Możdzeń (Toruń), Projekt edycji tzw. Kodeksu Bernta Stegmanna (1528) – najstarszy
zwód gdańskich kronik
- Katarzyna Madejska (Lublin), Filologicznie czy historycznie? Uwagi nad edycją księgi
rachunkowej z Kazimierza Dolnego nad Wisłą (XVI-XVIII w.)
- Kamila Follprecht (Kraków), Kontynuacja edycji ksiąg przyjęć do prawa miejskiego w
Krakowie 1612-1800

- Dyskusja

13.00-14.15 przerwa obiadowa

14.15-16.00
- Stanisław Rosik (Wrocław), Czy istniał pagus Silensis? O nowożytnej genezie dzisiejszych
problemów interpretacyjno-translatorskich (na przykładzie badań nad Kroniką Thietmara)
- Michał Kulecki (Warszawa), Matricularum Regni Poloniae Summaria. Czym były, czym są,
czym będą
- Janusz Grabowski (Warszawa), Księga skarbowa Janusza II. Prace nad nową edycją
rachunków dworu książęcego

- Dyskusja

16.00-16.30 przerwa na kawę

16.30-18.45
- Piotr Dymmel (Lublin), „Osiągnięcia i postulaty w zakresie metodyki wydawania źródeł
historycznych” 60 lat później
- Rościsław Żerelik (Wrocław), Carmen miserabile – edycje i przekłady (na marginesie nowego
rosyjskiego przekładu Pieśni żałosnej)
- Antoni Barciak, (Katowice), Seria wydawnicza „Regesty dokumentów przechowywanych na
Górnym Śląsku”
- Adam Szweda (Toruń), Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum – stan
obecny i co dalej?

- Dyskusja

12.05. Czwartek – SESJA RÓWNOLEGŁA (miejsce obrad Towarzystwo Naukowe
w Toruniu, II piętro, Biblioteka Konrada Górskiego, ul. Wysoka 16, Toruń 87-100)

14.15-16.00
- Marek Słoń (Warszawa), Sine initio et sine fine. Edycja źródła jako proces zawsze otwarty
- Maciej Mikuła (Kraków), Edycja elektroniczna średniowiecznych źródeł normatywnych
- Tomasz Związek (Warszawa), Propozycje cyfrowej edycji staropolskich ksiąg sądowych XVXVIII
w.

- Dyskusja

16.00-16.30 przerwa na kawę

16.30-18.45
- Bogumił Szady (Lublin), Repertoria wizytacji kanonicznych epoki przedrozbiorowej
- Arkadiusz Borek (Warszawa), Elektroniczna edycja wykazów święceń duchowieństwa
- Hadrian Ciechanowski (Toruń), Czy w epoce digitalizacji potrzebne są jeszcze edycje
źródłowe?
- Marcin Pytel (Lublin), O niektórych francuskich edycjach dokumentów online

- Dyskusja

18.45 BANKIET

13.05. Piątek

08.30-10.45
- Przemysław Wiszewski (Wrocław), Od przybytku… głowa boli? Problemy edytorstwa źródeł
dyplomatycznych średniowiecznego Śląska
- Wojciech Mrozowicz (Wrocław), Primum non nocere. W związku z działalnością edytorską i
translatorską pewnego bydgoskiego prawnika
- Waldemar Bukowski (Kraków), Akta grodzkie i ziemskie XIV-XV w. z terenów dawnych
województw krakowskiego i sandomierskiego
- Leszek Ziątkowski (Wrocław), Źródła do dziejów Polski z XVI – XVIII w. z Tajnego
Archiwum Państwowego – Pruskie Dziedzictwo Kulturowe jako podstawa przyszłych edycji
źródłowych odnoszących się do dziejów Polski nowożytnej

- Dyskusja

10.45-11.15 przerwa na kawę

11.15-13.00
- Janusz Łosowski (Lublin), Problem modernizacji instrukcji wydawniczej dotyczącej tekstów
staropolskich
- Krzysztof Syta (Toruń), List listowi nierówny, czyli o edycji źródłowej XVIII -wiecznej
korespondencji magnackich urzędników
- Paweł Madejski ( Lublin), „Metoda edytorska” Szymona Starowolskiego

- Dyskusja

13.00-14.15 przerwa obiadowa

14.15-16.00
- Marek Daniel Kowalski (Kraków), Polskie próby edycji źródeł papieskich (1886-2016) –
przedsięwzięcia, metody, rezultaty, perspektywy
- Anna Zajchowska (Kraków), Monumenta Vaticana. Koncepcje edycji źródeł papieskich w
Europie – przyczyny sukcesów i porażek
- Tomasz Jurek (Poznań), Jak wydać kopiariusz Iura vicariorum?

- Dyskusja

16.00-16.30 przerwa na kawę

16.30-18.15
- Leszek Zygner (Ciechanów), Concilia Poloniae – niedokończona seria wydawnicza
- Adam Kozak (Poznań), W poszukiwaniu metody edycji późnośredniowiecznych kościelnych
źródeł sądowych (na przykładzie księgi Sędka z Czechla, gnieźnieńskiego wikariusza
generalnego w latach 1449-1453)
- Radosław Biskup (Toruń), Kopiarze biskupów sambijskich i ich kapituły katedralnej z XIV i
XV w.

- Dyskusja

- Podsumowanie obrad

Miejsce: Białystok
Termin: 10 VI 2016
Zgłoszenia: 20 V 2016
Link:

______

Zakład Religioznawstwa i Filozofii Religii na Uniwersytecie w Białymstoku
oraz Koło Naukowe Badań Zjawisk z Pogranicza Nauki

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

ZJAWISKA Z POGRANICZA NAUKI
W DYSKURSIE NAUKOWYM I FILOZOFICZNYM

10 CZERWCA 2016

Przedmiotem refleksji w proponowanej przez nas konferencji
pragniemy uczynić szerokie spektrum zjawisk, które wykraczają
poza codzienne postrzeganie zmysłowe, ale o których realności
zapewniają nas tysiące, a niekiedy nawet miliony ludzi na świecie.

PRZEDMIOTEM KONFERENCJI BĘDZIE:
- postrzeganie poza zmysłowe (ESP)
- przeżycia pogranicza śmierci (NDE)
- doświadczenia poza ciałem (OBE)
- koncepcja reinkarnacji
- egzorcyzmy
- jasnowidzenie i telepatia
- mistyka
- podlaski fenomen szeptuch
- natura medycyny niekonwencjonalnej
- zjawiska spirytystyczne

Gościem specjalnym konferencji będzie
Słynny polski jasnowidz
Krzysztof Jackowski

Na zgłoszenia wraz z abstraktem (max 1500 znaków)
czekamy do 20 maja 2016 r.

e- mail: zpograniczanauki@uwb.edu.pl

Opłata konferencyjna wynosi 200zł,
dla studentów i doktorantów 100zł.
Z opłaty pokryty zostanie koszt obiadu oraz publikacja pokonferencyjna

Miejsce: Tarnobrzeg
Termin: 08-10 IX 2016
Zgłoszenia:  01 VI 2016
Link: http://www.konferencja.mhmt.pl/index.php

 

______

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Zakład Historii XIX wieku

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne o/Polskiego Towarzystwa Historycznego

Związek Rodu Tarnowskich

zapraszają na konferencję naukową

WIELKIE RODY NA ZIEMIACH POLSKO-LITEWSKICH

XVI-XX WIEKU

Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i pamięć

Tarnobrzeg, 8-10 września 2016 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w. Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i pamięć, która odbędzie się w dniach 8-10 września 2016 roku w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – Zamku hr. Tarnowskich w Dzikowie – Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27.

Celem konferencji jest ukazanie historii rodów arystokratycznych Polski i Litwy w okresie zmieniających się uwarunkowań społeczno-politycznych, między XVI a XX wiekiem. Chcemy popatrzeć na dzieje tej grupy społecznej poprzez pryzmat jej dokonań w wielu wymiarach, również gospodarczych i kulturalnych. Zachodzi również potrzeba pokazania dziedzictwa jakie pozostało po arystokracji w odniesieniu do pamięci historycznej.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji oraz zaprezentowania własnych wyników badań poświęconych wielkim rodom.

Wszelkie dodatkowe informacje wraz z programem Konferencji zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe po zamknięciu listy referentów i dyskutantów.

dr hab. prof. UR Tadeusz Zych

prof. dr hab. Norbert Kasparek

 

 

Komitet naukowy
dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – przewodniczący
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Karol Tarnowski (PAU Kraków)
dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Władysław Stępniak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Tamara Bairašauskaite (Instytut Historii Litwy)
dr Rimantas Miknys (Dyrektor Instytutu Historii Litwy)
Komitet organizacyjny
mgr Radosław Pawłoszek
mgr Mateusz Klempert
mgr Sebastian Nowakowski
mgr Krzysztof Andrzej Kierski

Abstrakty, dłuższe wypowiedzi oraz karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres mailowy: konferencja@mhmt.pl

Termin nadsyłania abstraktów: 1 czerwca 2016 r.
Ogłoszenie listy referentów: 30 czerwca 2016 r.
Termin dokonania opłaty konferencyjnej: 31 lipca 2016 r.

Opłata konferencyjna: 150 zł

Miejsce: Karlskrona
Termin:  17-18 XI 2016
Zgłoszenia: 15 V 2016
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/call-for-papers-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-need-to-know-vi-intelligence-and-migration-karlskrona-szwecja,-1718-listopada-2016

 

______

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Need to Know VI: Intelligence and Migration” – Karlskrona (Szwecja), 17–18 listopada 2016 (zgłoszenia do 15 maja 2016)

 

CALL FOR PAPERS

Międzynarodowa konferencja naukowa

„Need to Know VI: Intelligence and Migration”

Karlskrona (Szwecja), 17–18 listopada 2016 r.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Centrum Badań nad Zimną Wojną Uniwersytetu Południowej Danii, Szwedzkie Muzeum Morskie w Karlskronie oraz Intelligence and Security Studies Association zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Need to Know VI: Intelligence and Migration”. Konferencja odbędzie się w Karlskronie (Szwecja)  w dniach 17–18 listopada 2016 r.

Będzie to już szósta konferencja poświęcona historii wywiadu organizowana wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i Centrum Badań nad Zimną Wojną Uniwersytetu Południowej Danii. Pierwsza zatytułowana „Intelligence and Politics. Western and Eastern Perspectives” odbyła się w dniach 8–9 listopada 2011 r. w Brukseli, druga „Lessons Learned” miała miejsce w dniach 16–17 października 2012 r. Odense (Dania), trzecia „Them vs. Us. Image of the Enemy” w Visby (Szwecja) w dniach 26–27 września 2013 r., czwarta „What We Now Know about Secret Services in the Cold War. A State of Affairs 25 Years after 1989” w Leuven (Belgia) w dniach 23–24 października 2014 r., a piąta „Need to Know V: The Human Element in Intelligence” w Greifswaldzie (Niemcy) w dniach 5–6 listopada 2015 r.

Miejsce: Kraków
Termin:  12-17 IX 2016
Zgłoszenia:31 V 2016
Link: http://ipn.gov.pl/bep/badania-naukowe/oferta-dla-mlodych-badaczy/szkola-historii-najnowszej/x-letnia-szkola-historii-najnowszej-1217-wrzesnia-2016

 

______

Instytut Pamięci Narodowej organizuje w tym roku już po raz dziesiąty Letnią Szkołę Historii Najnowszej. Przeznaczona jest ona dla doktorantów, a w wyjątkowych wypadkach także studentów starszych lat, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski.

W programach szkoły lat ubiegłych znalazły się wykłady wybitnych znawców historii najnowszej (m.in. prof. prof. Antoniego Dudka, Jerzego Eislera, Andrzeja Friszkego, Pawła Machcewicza, Grzegorza Motyki, Andrzeja Paczkowskiego, Rafała Stobieckiego, Dariusza Stoli, Bożeny Szaynok i Rafała Wnuka), dyskusje, zajęcia seminaryjne oraz warsztaty (m.in. związane z wykorzystaniem w pracy badawczej akt aparatu bezpieczeństwa, dotyczące fotografii jako źródła historycznego, wykorzystania źródeł „historii mówionej”, sztuki prezentacji jak również szkolące umiejętność pisania tekstu popularno-naukowego). Program tegorocznej szkoły będzie miał podobny charakter.

Szkoła odbędzie się w dniach 12–17 września 2016 r. w ośrodku konferencyjnym w pobliżu Warszawy. Instytut Pamięci Narodowej pokryje osobom zakwalifikowanym do udziału koszty dojazdu oraz pobytu (posiłki, noclegi). Każdy z uczestników szkoły zobowiązany będzie do przygotowania i zaprezentowania ok. 20-minutowego referatu, opartego na wynikach własnych badań. Podobnie jak w latach ubiegłych referaty zaprezentowane podczas zajęć zostaną opublikowane w formie książkowej.

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do 31 V 2016 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępy na stronie IPN http://ipn.gov.pl/bep/badania-naukowe/oferta-dla-mlodych-badaczy/szkola-historii-najnowszej/x-letnia-szkola-historii-najnowszej-1217-wrzesnia-2016) wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Marta Mazurkiewicz

Biuro Edukacji Publicznej

Instytut Pamięci Narodowej

ul. Wołoska 7

02-675 Warszawa

Do formularza należy załączyć:

1. Opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (do 1500 znaków),

2. Opis planowanych i/lub aktualnie prowadzonych badań (do 2500 znaków),

3. Opinię samodzielnego pracownika naukowego (promotora).

Wszystkie osoby zgłaszające chęć udziału w Szkole zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu, bądź nie, do udziału w zajęciach do połowy czerwca 2016 r. Osoby uczestniczące w zajęciach szkoły w latach ubiegłych mogą ponownie zgłaszać chęć uczestnictwa.

Dodatkowych informacji udziela:

Marta Mazurkiewicz, marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl

Miejsce: Warszawa
Termin:  11 V 2016
Zgłoszenia:
Link:  http://www.ihuw.pl/sites/ihuw.pl/files/pictures/Conference/program_dl_-_konferencja_mediewisci.pdf

 

______

W środę, 11 maja o godz. 14.00 w Instytucie Historycznym w Warszawie rozpocznie się konferencja naukowa pt. Mediewiści rocznik 1916. W stulecie urodzin Aleksandra Gieysztora i Gerarda Labudy.

Spotkania organizowane przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza potrwają do soboty i odbywać się będą zarówno w Warszawie jak i w Poznaniu.

Jak zaznaczają Organizatorzy wydarzenia przedmiotem planowanej konferencji będzie mediewistyka uprawiana przez pokolenie badaczy urodzonych około 1916 r., Spotkania poświęcone zostaną analizie ówczesnych poglądów na średniowiecze jak i refleksji nad specyfiką warsztatu naukowego, a także stanowić będą próbę oceny osiągnięć badawczych.

Wybór daty 1916 jako punktu odniesienia wynika z przekonania, że duży wpływ na kierunki studiów mediewistycznych swoich czasów wywarli Aleksander Gieysztor i Gerard Labuda. W naszym przekonaniu obaj historycy są postaciami emblematycznymi dla polskiej mediewistyki epoki, w której tworzyli oraz dla Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu - podkreślają pomysłodawcy wydarzenia.

Konferencja zgromadzi grono najbardziej uznanych polskich badaczy średniowiecza. W spotkaniu udział wezmą m.in.: prof. Henryk Samsonowicz, prof. Karol Modzelewski, prof. Jerzy Strzelczyk, prof. Józef Dobosz, prof. Roman Michałowski, prof. Hanna Kóčka-Krenz, prof. Halina Manikowska, prof. Tomasz Jasiński.

Program konferencji:

http://www.ihuw.pl/sites/ihuw.pl/files/pictures/Conference/program_dl_-_konferencja_mediewisci.pdf

Miejsce: Kielce
Termin:  11-12 X 2016
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/krakow/konferencja-naukowa-zydzi-i-wojsko-polskie-w-xix-i-xx-wieku-zapisy-kielce,-11-12-pazdziernika-2016

 

______

Konferencja naukowa „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku” – Kielce, 11–12 października 2016 (zgłoszenia do 31 maja 2016)

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
oraz
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zapraszają na konferencję naukową

Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku 

Termin konferencji: 11–12 października (wtorek–środa) 2016

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień wraz z abstraktem (1500 znaków) do 31 maja 2016 r. Nie jest wymagana opłata konferencyjna. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, noclegi oraz wydanie książki będącej pokłosiem konferencji (teksty do druku należy przesłać do 30 listopada 2016 r.).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

Sekretarze konferencji:

dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach) tomasz.domanski@ipn.gov.pl
dr Edyta Majcher-Ociesa (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) emajcher@ujk.edu.pl

Proponowane zagadnienia:

  • Żydzi w polskich oddziałach wojskowych
  • Żydzi w polskich oddziałach powstańczych i partyzanckich
  • Żydzi w polskich formacjach wojskowych na różnych frontach II wojny światowej
  • władze polskie na uchodźstwie i w kraju (Polskie Państwo Podziemne) wobec służby Żydów w wojsku polskim
  • służba wojskowa Żydów w 2 Korpusie Polskim
  • Żydzi w Wojsku Polskim po 1945 r.
  • relacje polsko-żydowskie podczas służby wojskowej
  • gospodarcze i społeczne relacje Żydów z polskim wojskiem
  • Żydzi i wojsko polskie w materiałach źródłowych, literaturze, prasie

Adresy do korespondencji:

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
Aleja Na Stadion 1, 25-127 Kielce
Tel. /0-41/ 340 50 50

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel. /0-41/ 349 73 06

Miejsce: Kraków
Termin:  14 VI 2016
Zgłoszenia: 06 V 2016
Link: http://ihszik.whidk.upjp2.edu.pl/node/51

 

______

Koło Naukowe Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprosza na kolejną edycję konferencji naukowej pt. „Muzealia w Konserwacji”, która odbędzie się 14 czerwca 2016 r. w budynku Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII przy ul. Sławkowskiej 32. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z pracą konserwatora zabytków. Zabytki stanowią źródło wiedzy o dawnych czasach, a ich zachowanie dla przyszłych pokoleń leży w interesie całego społeczeństwa. Konferencja ta ma ukazać tajniki zabiegów prewencyjnych, zapoznań studentów z najnowszymi metodami pracy konserwatora oraz zaprezentować efekty działań na obiektach zabytkowych. Do udziału, zarówno czynnego jak i biernego, są zaproszeni pracownicy naukowi, studenci i doktoranci związani z konserwacją zabytków, historią sztuki, ochroną dóbr kultury i muzealnictwem. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego  do 6 maja br. na adres muzealiawkonserwacji@gmail.com. Nie pobiera się opłaty konferencyjnej. Wystąpienie powinno trwać do 25 minut. Informacje o przyjęciu zgłoszenia zostanie podane do 15 maja. Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na stronach internetowych: ihszik.whidk.upjp2.edu.pl ; www.facebook.com/MuzealiaWKonserwacji ; www.facebook.com/KNSIHSiK/?fref=ts

Miejsce: Poznań
Termin:  19-20 X 2016
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link:

 

______

CfP: Z powrotem do Arystotelesa

Instytut Filozofii UAM, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają na konferencję naukową pt. Z powrotem do Arystotelesa, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2016 r. w Poznaniu. Zgłoszenia można przesyłać do  dnia 31 maja 2016 r.

Więcej informacji pod adresem:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/03/Z-powrotem-do-Arystotelesa.pdf

Miejsce: Poznań
Termin: 11 VI 2016
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/04/zaproszenie-LAC-4.pdf

 

______

CfP: Linguarum antiquarum colloquia 4: De verbo ad verbum

Dnia 11 czerwca 2016 r. w Instytucie Filologii Klasycznej UAM odbędzie się po raz czwarty konferencja naukowa z cyklu Linguarum antiquarum colloquia. Tym razem hasło przewodnie brzmi De verbo ad verbum, a organizatorzy zapraszają do udziału nie tylko językoznawców, lecz także teoretyków i praktyków sztuki przekładu. Propozycje referatów można zgłaszać do 31 maja 2016 r.


  • RSS