konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Kraków
Termin: 16-18 IX  2015
Zgłoszenia: 20 II 2015
Link:

_______

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń referatów, które zostaną wygłoszone podczas międzynarodowego sympozjum 3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej w dniach 16 – 18 września 2015.

Miasto, jedno z najbardziej spektakularnych inwencji ludzkich i zwierciadło tworzonych przez nich cywilizacji, stanowi kompleksowy i trudny to objęcia fenomen badawczy. Wielowarstwowe związki społecznych interakcji, działania gospodarcze, infrastruktura i rosnąca liczba mieszkańców tworzą, jak powiedziała Jane Jacobs, skomplikowany system wzajemnie połączonych czynników, razem budujących organiczną całość miasta. Z jednej strony generują problemy takie jak zmiana klimatu, przestępczość i nierówności społeczne, a drugiej tworzą kreatywne rozwiązania oraz dają nadzieje i marzenia licznym migrantom. Analiza miasta łączy badaczy i praktyków z wielu dyscyplin: urbanistów, ekonomistów, socjologów, psychologów społecznych, antropologów, historyków i historyków sztuki.

Takie interdyscyplinarne i innowacyjne podejście znajdzie swoje odzwierciedlenie w kolejnej, trzeciej edycji Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, której tematem przewodnim będzie „Miasto”. Plenarne dyskusje, wykłady i prezentacje w sesjach równoległych (będące rezultatem naboru artykułów (call for papers)) poświęcone będą m.in. problematyce historycznego krajobrazu miejskiego, kreatywnych miast dziedzictwa, narracji miejskich, własności miasta, praktyk rewitalizacyjnych i dynamiki miasta.

Zapraszamy do składania do 20 lutego 2015 r. propozycji 20 minutowych wystąpień (abstrakt w języku angielskim o długości maksymalnie 150 słów wraz z notką biograficzną) na adres mailowy: heritageforum3@mck.krakow.pl

Informacje o przyjęcie referatu pojawią się w kwietniu.

Opłata konferencyjna wynosi 80€ i nie pokrywa kosztów podróży oraz zakwaterowania uczestników.

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Teksty referatów (4000-6000 znaków) zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym. Dokładne wskazówki redakcyjne oraz ostateczny termin składania artykułów zostaną podane w późniejszym terminie.

Więcej informacji: www.mck.krakow.pl

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Krakowska konferencja jest głosem Europy Środkowej w zakresie jego filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego, społecznego i politycznego. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupa Robocza ds. Dziedzictwa Kultury w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Narodowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie oraz Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Kultury

Opłata konferencyjna wynosi 80 euro i nie pokrywa zakwaterowania oraz kosztów podróży.

Zapraszamy do składania do 20 lutego 2015 r. propozycji 20 minutowych wystąpień (abstrakt w języku angielskim o długości maksymalnie 150 słów wraz z notką biograficzną) na adres mailowy: heritageforum3@mck.krakow.pl

 • SPRAWY NAUKOWE – ., kontakt: heritageforum3@mck.krakow.pl
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE – ., kontakt: heritageforum3@mck.krakow.pl

Miejsce: Łódź
Termin: 21-22 V 2015
Zgłoszenia: 31 I 2015
Link:

_______

Konferencja o interdyscyplinarnym charakterze poświęcona będzie kobietom z przeszłości i współczesności, które kierowane różnymi pobudkami, odważały się i decydowały (w pojedynkę i w grupach) przystępować do różnie rozumianej i różnie też prowadzonej walki i działalności o uznawane przez siebie idee.

Zapraszamy referentki i referentów reprezentujących wszystkie dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, także historyków rozwoju wszelkich dyscyplin naukowych (w tym ścisłych, nauk o życiu, eksperymentalnych, technicznych), którzy zechcieliby podzielić się swoją wiedzą i refleksją na temat:

- sylwetek wybranych kobiet bądź kobiecych grup i środowisk, które wykazały się tytułowym brakiem pokory, buntowniczością i wojowniczością, stały się reformatorkami i aktywistkami na wszelkich polach życia społecznego, przy tym:

- jaką cenę za to płaciły i jakie korzyści osiągały, czyli jak wygląda(ł) „kobiecy” sukces i „kobieca” porażka,

- jakie przyjmowały taktyki.

Proponujemy także, by zastanowić się nad problemami metodologicznymi związanymi z badaniami pozostającymi w perspektywie herstory oraz metodologią feministyczną.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Opłata konferencyjna wynosi:

- 250 zł dla pracowników nauki,

- 150 zł dla doktorantów i studentów.

Plonem konferencji będzie recenzowana publikacja monograficzna.

Na propozycje referatów (zawierające tytuł, abstrakt i informację o afiliacji autorek i autorów) czekamy do 31 stycznia 2015 roku pod adresem: niepokorne_konferencja@yahoo.com

O zaakceptowaniu propozycji poinformujemy po 15 lutym 2015 roku.

Opłatę konferencyjną (po otrzymaniu zwrotnej informacji o akceptacji) prosimy wpłacać na konto nr  07 1240 3028 1111 0010 2943 4436, z dopiskiem NIEPOKORNE, do 15 kwietnia 2015 roku.

*Konferencja odbywa się w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego*

 

Kierownictwo naukowe konferencji: dr Iza Desperak
Sekretarz konferencji: dr Inga B. Kuźma

Miejsce: Warszawa
Termin: 28-29 V 2015
Zgłoszenia: 31 III 2015
Link:

_______

CfP: The Tree of Knowledge: Theories of Sciences and Arts in Central Europe, 1400-1700

W dniach 28-29 maja 2015 r. na Wydziale “Artes Liberales” UW odbędzie się sesja The Tree of Knowledge: Theories of Sciences and Arts in Central Europe, 1400-1700. Abstrakty można przesyłać na adres arborscientiarum2015@gmail.com do 31 marca 2015 r.

Więcej informacji pod adresem:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/12/CFP-Tree-of-Knowledge-2015.pdf

Miejsce: Poznań
Termin: 16-18 IV 2015
Zgłoszenia: 28 II 2015
Link:

_______

Zakład Filologii Nowogreckiej UAM zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej filologii, historii i kulturze nowogreckiej. Konferencja Kolokwia Nowogreckie odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2015 r. w Poznaniu. Termin wczesnej rejestracji upływa 28 lutego 2015 r.

Więcej informacji pod adresem:

http://ij.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/12/Call-for-Papers_Polish.pdf

Miejsce: Łódź
Termin: 17-18 IX 2015
Zgłoszenia: 28 II 2015
Link:

_______

W ciągu ostatnich kilku lat historia mówiona stała się bardzo popularna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno w środowisku akademickim jak i pozanaukowym, reprezentowanym choćby przez lokalne organizacje pozarządowe.

Choć upowszechnienie idei pozyskiwania źródeł mówionych jest bez wątpienia zjawiskiem pozytywnym, to jednak generuje ono również szereg nowych pytań i problemów. W przeciwieństwie do badaczy z krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, gdzie historia mówiona funkcjonuje od kilku dekad, badacze wschodnioeuropejscy wciąż zmagają się z problemami etyki i metodologii prowadzenia wywiadów oraz kwestiami prawnymi związanymi przede wszystkim z udostępnianiem i opracowywaniem źródeł wywołanych.

Przygotowywana przez Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Wydział Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Europejską Sieć Pamięć i Solidarność konferencja naukowa podejmować będzie problemy związane ze specyfiką historii mówionej w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Czechy, słowacja, Węgry, Niemcy, Ukraina, Białoruś)

Do zagadnień wokół których skoncentrowane zostaną obrady należą m.in.

 • metodologia historii mówionej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • problemy etyczne i prawne związane z procesem nagrywania, gromadzenia i udostępniania (publikowania) relacji biograficznych
 • archiwizacja nagrań
 • instytucjonalizacja, finansowanie badań (projektów), relacje między zróżnicowanymi grupami badawczymi
 • najistotniejsze aktualnie pola tematyczne historii mówionej oraz dyskusja nad przyszłością historii mówionej w regionie

Wsród zaproszonych gości znajdują się m.in Alexander von Plato (Fern University in Hagen) oraz Miroslav Vaněk (The Institute of Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic).

Zgłoszenia (wypełniony formularz z abstraktem oraz krótkim cv) nadsyłać należy do 28 lutego 2015 r. na adres e-mail: tooral.history.lodz@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN/60EUR (100 PLN/25EUR – studenci i doktoranci)

Więcej informacji w załącznikach na stronie:

http://polishhistory.pl/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=3861&tx_ttnews[backPid]=54&cHash=80b9366d66160b8506bb5ee41438e001

Miejsce: Würzburg
Termin: 17-18 IX 2015
Zgłoszenia: 15 I 2015
Link: http://historicus.umk.pl/pmh/strona/index.php?page=konferencja-17-18-wrzesnia-2015&hl=pl_PL

_______

Polska Misja Historyczna i Stowarzyszenie Historii Diecezji Würzburskiej (Würzburger Diözesangeschichtsverein) organizuje we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Juliusza Maksymiliana w Würzburgu międzynarodową konferencję naukową pod tytułem:

Krisen – Konflikte – Konsolidierungen um 1400. Politische, religiöse und kulturell-gesellschaftliche Herausforderungen” [Kryzysy - konflikty - konsolidacje około 1400 roku. Wyzwania polityczne, religijne i kulturowo-społeczne]

Termin i miejsce konferencji: 17-18 września 2015 roku, Würzburg

W dniu 6 lipca 1415 roku, Jan Hus – znany czeski teolog i kaznodzieja – został skazany przez Zgromadzenie Generalne podczas Soboru w Konstancji jako heretyk na karę śmierci i w tym samym dniu spalony na stosie wraz z dziełami, których był autorem. Ta okrutna egzekucja, której 600. rocznicę obchodzimy w 2015 roku, w miała na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się jego nauk.

To wydarzenie stało się katalizatorem zmian, intelektualnym i politycznym punktem granicznym mającym niebagatelny wpływ między innymi na:

 • soborowe reformy Kościoła,
 • tworzenie się w toku toczonych w następnych latach wojen ruchów (wczesno)narodowych,
 • postępujące rozproszenie centralnej władzy cesarskiej na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Jan Hus przekazał w liście pożegnalnym następujące, wiele znaczące stwierdzenie: „Wypełnia mnie radością fakt, że musieli oni przecież przeczytać moje księgi, w których zostało pokazane ich zło. Wiem również, że pilniej czytali moje pisma niż Pismo Święte, ponieważ chcieli znaleźć w nich herezję”.

Temat konferencji  „Krisen – Konflikte – Konsolidierungen um 1400″ ["Kryzysy - konflikty - konsolidacje około 1400 roku"] jest związany z rocznicą śmierci Jana Husa i dotyczy sytuacji politycznej, społecznej oraz gospodarczej w czasach tego czeskiego teologa. Punkt ciężkości prowadzonych rozważań powinien przy tym koncentrować się na ziemiach Europy Środkowo-Wschodniej oraz terenów niemieckojęzycznego kręgu kulturowego. Podczas konferencji będą poruszane zagadnienia z zakresu:

1. Obszary polityczne i ich podział

 • Czechy i Morawy, także w kontekście powiązań sąsiedzkich i dynastycznych,
 • konflikty Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim,
 • władza Rzeszy a jej rozwój terytorialny.

2. Postać Jana Husa i jego tajemnice

 • oddziaływanie i znaczenie historyczne jego nauk,
 • następstwa rozprzestrzeniania się jego nauk,
 • walka i wojna – przyczyny oraz cele wojen husyckich.

3. Reformy w Kościele i społeczeństwie

 • cesarz – biskupi – papież: problemy władz kościelnych a Christianitas,
 • wewnętrzna jedność zachodniego świata chrześcijańskiego,
 • formy pobożności i mentalność w kontekście nauk Jana Husa.

4. Procesy społeczno-kulturowe i ich perspektywy

 • rosnąca potrzeba kształcenia – powstawanie uniwersytetów,
 • drogi i metody komunikacji naukowej.

Celem konferencji jest przedstawienie w możliwie szerokim kontekście w oparciu o wybrane przykłady z historii Europy Środkowo-Wschodniej przełomu XIV i XV wieku mechanizmu powstawania oraz przezwyciężania zjawisk kryzysu i konfliktu. W szczególności powinny zostać podkreślone ich skutki ponadregionalne oraz międzykulturowe.

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się badaniami naukowymi z zakresu nauk historycznych. Przewidziane są referaty ogólne, wprowadzające oraz przedstawiające powyższe zagadnienia w kontekście wybranych przykładów. Zamiarem organizatorów jest również wywołanie dyskusji w środowisku naukowców zajmujących się późnym średniowieczem nad tematem powstawania konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania oraz sformułowanie w oparciu o przedstawiane referaty nowych kwestii badawczych.

Konferencja odbywać się będzie w językach niemieckim i angielskim. Każdy referent będzie miał do dyspozycji 20 minut. Udział w konferencji jest bezpłatny, nie będą pobierane opłaty konferencyjne. Nie jest przewidziana wypłata honorariów. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, podejmą również starania o dofinansowanie kosztów podróży. Planowana jest publikacja artykułów powstałych w oparciu o referaty przedstawione podczas konferencji w „Biuletynie Polskiej Misji Historycznej”, w numerze 11/2016.

Propozycje referatów wraz z maksymalnie półstronicowym streszczeniem w języku niemieckim lub angielskim proszę przesyłać wyłącznie pocztą mailową do dr Renaty Skowrońskiej (e-mail: r.skowronska@uni-wuerzburg.de).

Termin zgłaszanie propozycji referatów: najpóźniej do dnia 15 stycznia 2015 roku.

Organizatorzy:

 • Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu – dr Renata Skowrońska
 • Würzburger Diözesangeschichtsverein – prof. dr hab. Wolfgang Weiß & dr Winfried Romberg
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki, Zakład Historii Krajów Bałtyckich – prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
 • Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Philosophische Fakultät I, Lehrstuhl für Fränkische Landesgeschichte – prof. dr hab. Helmut Flachenecker

Konferencja jest organizowana przy wsparciu:

Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg

Miejsce: Warszawa
Termin: 26-28 III 2015
Zgłoszenia: 10 II 2015
Link: https://www.facebook.com/events/749741708408416/?ref_newsfeed_story_type=regular

_______

Studenckie Koło Naukowe Historyków UW (SKNH UW) ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XII Studencko-doktoranckiej Interdyscyplinarnej Sesji Humanistycznej, zatytułowanej: „Stare / nowe. Oblicza zmiany”. Odbędzie się ona w dniach 26−28 marca 2015 roku w Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczna sesja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z szeroko rozumianymi zmianami i wywołanymi przez nie reakcjami. Interesuje nas każda interpretacja tytułu. Z nadesłanych abstraktów ułożymy spójne bloki tematyczne.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych: historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, antropologów, literaturoznawców, archeologów, geografów, a także politologów, socjologów i prawników.

Zainteresowanych prosimy o nadesłanie abstraktu o długości maksymalnie 2 tys. znaków na adres obliczazmiany@gmail.com do 10 lutego 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie SKNH UW: http://www.sknh.uw.edu.pl/downloads.php?cat_id=2 oraz wszystkich innych przedstawicieli nauk humanistycznych, zainteresowanych tematem

Miejsce: Toruń
Termin: 20-22 IV 2015
Zgłoszenia: 31 I 2015
Link: http://www.teologia.umk.pl/index.php/wiesci/397-ku-tomizmowi-biblijnemu

_______

Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczeni

W dniach 20-22 kwietnia 2015 r. na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2015 r.

Ku tomizmowi biblijnemu.

Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie

 

Towards a biblical Thomism. The biblical exegesis of Thomas Aquinas and its contemporary relevance.

 

Międzynarodowa konferencja naukowa, Toruń 20-22 kwietnia 2015 r.

Zaproszenie / call for paper

Od czasów książek Berryl Smalley czy Henri de Lubac badania nad średniowieczną egzegezą przeżywają swój niezwykły renesans. W związku z tym, współcześnie mówi się o powstaniu tzw. „tomizmu biblijnego”, który rozwija badania nad egzegezą biblijną Akwinaty, wnikając w jego liczne komentarze do Pisma Świętego i lekturę dziedzictwa egzegetycznego Ojców Kościoła. Takie odczytanie św. Tomasza z Akwinu stara się poszerzyć jego obraz jako teologa i filozofa, znanego głównie przez swe dzieła systematyczne i komentarze do Arystotelesa. Jednocześnie wielu współczesnych biblistów zwraca uwagę, że egzegetyczny projekt św. Tomasza, łączący różne metody hermeneutyki biblijnej z rozumowaniem spekulatywnym, może wiele wnieść do współczesnej teologii i studiów biblijnych oraz przyczynić się do ożywienia dialogu ekumenicznego.

Celem tej konferencji, organizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest zarówno ustalenie „status quaestionis” tomizmu biblijnego jak również pogłębienie nurtu badań związanego z komentarzami biblijnymi Akwinaty do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że będzie to jednocześnie doskonała okazja, aby zastanowić się nad ich znaczeniem dla współczesnej teologii i biblistyki.

Nadsyłane propozycje referatów mogą obejmować następujące dziedziny:

Filologiczną/hermeneutyczną – dotyczącą narzędzi hermeneutycznych używanych przez Tomasza (exemplum, divisio textus, intentio auctoris, korzystanie ze źródeł, itp.) w lekturze Pisma Świętego czy narzędzi lingwistycznych

Historyczną – zajmującą się relacją między podejściem Akwinaty i jego poprzedników do egzegezy biblijnej jak i wpływem Tomaszowego stanowiska na historię egzegezy i teologii. Szczególnie cenne będą referaty porównujące egzegezę Tomasza z innymi średniowiecznymi bądź współczesnymi autorami.

Systematyczną – traktującą o relacji, jaka zachodzi między doktryną i egzegezą biblijną św. Tomasza; egzegezą i głoszeniem kazań/homiletyką oraz o współczesnym znaczeniu egzegezy Tomaszowej dla ekumenicznego dialogu.

Referaty mogą zostać wygłoszone w języku polskim lub angielskim. Przewidywany czas wystąpień to 20-25 min. Chętnych prosimy o nadsyłanie propozycji tematów oraz abstraktów o maksymalnej objętości 300 słów (w tym dane osobowe, kontaktowe i afiliacja) na adres: piotrroszak@umk.pl do 31 stycznia 2015 roku. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana zainteresowanym najpóźniej pod koniec lutego 2015 roku.

Konferencja wpisuje się w realizowany na Wydziale Teologicznym UMK międzynarodowy grant badawczy Narodowego Centrum Nauki „Biblia i metafizyka. Hermeneutyka średniowiecznych komentarzy Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum” (2012-2015).

Główni prelegenci: Enrique Alarcon (Uniwersytet Nawarry w Pamplonie), Timothy Bellamah O.P. (Dominican House of Studies, Washington D.C./Leonina Commission, Paryż) Georg Gasser (Universität Innsbruck), Margharita Rossi (PUST, Rzym), Henk Schoot (Thomas Instituut Utrecht), Enrique Martinez (Abat Oliba CEU, Barcelona), Robert Woźniak (Papieski Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków), Lluis Clavell (Papieska Akademia św. Tomasza, Rzym) i Jacek Salij O.P. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Miejsce obrad: Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37 oraz Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, pl. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń.

Komitet organizacyjny: ks. dr hab. Piotr Roszak i dr Jörgen Vijgen (główni organizatorzy), ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (kierownik grantu NCN), ks. dr hab. Wojciech Cichosz, ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński.
Sekretarze naukowi: mgr Maciej Bołkowiec oraz Damian Dorocki.

Opłata konferencyjna: 70 euro lub 300 zł (senior scholar) oraz 50 euro lub 200 zł dla doktorantów i studentów (junior scholar).

Więcej informacji na:

http://biblicalthomism.wordpress.com/

http://www.bazakonferencji.pl/Nauki_teologiczne/wszystkie/3656/1/ku_tomizmowi_biblijnemu_egzegeza_biblijna_sw_tomasza_z_akwinu_i_jej_wspolczesne_znaczenie.html

Miejsce: Kraków
Termin: 16-17 IV 2015
Zgłoszenia: 08 III 2015
Link:

_______

Szanowni Państwo,

Sekcja Historii XIX Wieku Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Przeobrażenia świata. Społeczeństwa w XIX w.” Odbędzie się ona w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. w Krakowie. Chcielibyśmy wspólnie postarać się uchwycić przemiany, które zaszły bądź to w samych społeczeństwach, bądź zachodząc na innych płaszczyznach, takich jak polityka, nauka, kultura, szczególnie silnie oddziaływały na zbiorowości w XIX w. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni się do szerszej refleksji nad dynamiką przemian społecznych w długim XIX w., od wybuchu rewolucji francuskiej począwszy aż do zakończenia I wojny światowej.

Proponujemy Państwu następujące panele:

1. Mentalność, zwyczaje, rytuały – przedmiotem zainteresowania stałyby się wszelkie przemiany w mentalności, obyczajach, pewnych zbiorowych tradycyjnych obrzędach czy rytuałach, które zachodziły w społeczeństwach w XIX w. Szczególnie zależałoby nam na obrazie tych przemian oczami jednostki, a więc obserwacjach zawartych przede wszystkim w memuarystyce i epistolografii; ważna byłaby również analiza refleksji pisarzy, filozofów, artystów.

2. Para, szybkość, społeczeństwo – obiektem zainteresowania stałby się wpływ różnych odkryć naukowców i wynalazców, jak i rozwoju technicznego na społeczeństwa, a także reakcja tychże społeczeństw na przemiany na polu techniki, medycyny, odkrycia geograficzne itd.

3. Państwo, społeczeństwo, polityka – przedmiotem analizy stałaby się polityka państw wobec swoich mieszkańców, ustawodawstwo socjalne, a także wpływ przemian politycznych na społeczeństwa w XIX w. Istotne byłaby także postawa samych społeczności i ich reakcja na politykę swych państw, prawo, przeobrażenia polityczne.

Na zgłoszenia czekamy do 08.03.2015 r. Prosimy o wypełnienie podanego w linku formularza i odesłanie go na adres sekcjahistoriixixwiekuknhsuj@gmail.com. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń. Opłata konferencyjna wynosi 70 zł (dla członków KNHS UJ 30 zł).

Z wyrazami szacunku,

Sekcja Historii XIX Wieku Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/autokrator/formularz_konferencja_spo*c5*82ecze*c5*84stwa_XIX,4435232732.docx

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/autokrator/Zaproszenie_Przeobra*c5*bcenia,4435301468.pdf

Miejsce: Gdańsk
Termin: 20-21 III 2015
Zgłoszenia: 15 I 2015
Link: https://www.facebook.com/IIIKHMiR

_______

 

 

Naukowe Koło Doktorantów Historii oraz

Naukowe Koło Historyków

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają do udziału w

III Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej,

która odbędzie się w Gdańsku

w dniach 20-21 marca 2015 roku.

W pierwszej i drugiej edycji, które odbywały się w latach 2011 i 2013, uczestniczyło ponad 70 referentów z całej Polski.

W ramach konferencji pragniemy podjąć tematy dotyczące zagadnień z zakresu szeroko rozumianej historii morskiej i rzecznej, m.in.:

 • polityki morskiej,
 • gospodarki (żegluga handlowa, żegluga pasażerska, rybołówstwo, flisactwo),
 • wojskowości (konflikty zbrojne na akwenach, marynarka wojenna, lotnictwo i desanty morskie),
 • okrętownictwa (szkutnictwo, przemysł stoczniowy, statki i okręty),
 • budownictwa wodnego (porty, mosty),
 • odkryć i podróży morskich,
 • archeologii podwodnej,
 • kultury i obyczajowości “ludzi morza”,
 • marynistyki (morze w literaturze i sztuce).

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy (wraz z abstraktem, źródłami i bibliografią) na adres morskarzeczna@gmail.com najpóźniej do 15 stycznia 2015 roku.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. O kwalifikacji zgłoszeń poinformujemy najpóźniej 10 lutego. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o wysokości opłaty za obiad oraz polecanych przez nas opcjach noclegu (na koszt własny referenta).

Obrady będą się odbywały na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (przy ul. Wita Stwosza 55). Przewidujemy od 15 do 20 minut na każde wystąpienie (decyzja będzie zależna od liczby przyjętych zgłoszeń). W przypadku wątpliwości dotyczących zakresu tematycznego, zachęcamy do wcześniejszej konsultacji.

Jednocześnie zachęcamy do publikacji artykułu pokonferencyjnego w trzecim numerze recenzowanego czasopisma naukowo-dydaktycznego “Argumenta Historica”, wydawanego corocznie przez Uniwersytet Gdański przy współudziale członków Naukowego Koła Doktorantów Historii UG.

Zapraszamy do polubienia i udostępniania naszego profilu na facebooku, na którym zamieszczamy bieżące informacje odnośnie konferencji:


https://www.facebook.com/IIIKHMiR

 

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie


http://wiekdwudziesty.pl/iiikhmir/


 • RSS