konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Warszawa
Termin: 22-23 X 2015
Zgłoszenia: 30 IX 2015
Link: http://konferencje.wnhis.uksw.edu.pl/node/648

______

RELIGIE BLISKIEGO WSCHODU DO I TYSIĄCLECIA P.N.E.

 

Konferencja ma na celu zaprezentowanie najnowszych wyników badań w zakresie historii religii i kultów bliskowschodnich. Jest to okazja przede wszystkim dla studentów i doktorantów interesujących się historią starożytną, historią sztuki, archeologią, antropologią oraz religioznawstwem do wspólnej refleksji nad wybranymi elementami wierzeń starożytnego Bliskiego Wschodu, a także przybliżenia własnych wniosków płynących z pracy nad wybranym zagadnieniem realizującym temat konferencji.

Propozycję tematów wraz z abstraktami prosimy przesyłać do 30 września 2015 roku na adres: religie.bliskiego.wschodu@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Więcej informacji pod adresem:

http://historia.uksw.edu.pl/sites/default/files/RELIGIE%20BLISKIEGO%20WSCHODU%20-%20ZAPROSZENIE.pdf

Miejsce: Gdańsk
Termin: 17 X 2015
Zgłoszenia:  23 IX 2015
Link: www.nkh.ug.edu.pl/?p=1417a

______

Konferencja „«Ludzie powstawszy pozabijali [...] swoich» – bunty, powstania i rewolucje na przestrzeni dziejów”

Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na studencko-doktorancką konferencję pt.: „«Ludzie powstawszy pozabijali [...] swoich» – bunty, powstania i rewolucje na przestrzeni dziejów”. Nawiązuje ona bezpośrednio do wydarzenia, które miało miejsce na Uniwersytecie Gdańskim w grudniu 2014 roku.

Konferencja podejmuje szeroko rozumianą tematykę buntów i powstań, skupiając się na ich militarnych aspektach. Tematy referatów powinny zatem dotyczyć kwestii politycznych lub stricte wojskowych. Bunty o charakterze wyłącznie kulturalnym (np. „Romantyzm jako bunt wobec idei oświeceniowych” itp.), bez ukazania ewentualnych działań zbrojnych, bądź uwarunkowań politycznych, nie będą akceptowane.

Konferencja ta stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania wyników swoich badań, a szczegółowo zakreślony temat konferencji wpłynie na poziom dyskusji i konstruktywną wymianę poglądów między referentami. Kontynuowanie konferencji w podobnym duchu jak poprzednia umożliwi ukazanie postępu Państwa badań w ciągu minionego roku.

Konkretne panele zostaną wyłonione na podstawie zgłoszeń, aby maksymalnie dopasować tematykę sekcji do zainteresowań referentów. Planowany podział zamykać się będzie prawdopodobnie w obrębie epok historycznych.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I TERMINY

Miejsce obrad: Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny
Termin: sobota, 17 października 2015
Opłata konferencyjna – brak
Zgłoszenia – do 23.09.2015
Lista przyjętych i wstępny program – 01.10.2015
Czas referatu – 15 min

Zapewniamy dostęp do rzutnika medialnego. Podczas obrad przewidziana jest przerwa na posiłek, jednakże organizatorzy nie zapewniają uczestnikom obiadu.

Planujemy opublikowanie najlepszych referatów w czasopiśmie NKH UG.
Zgłoszenia w postaci wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy przesyłać na adres: nkhunigdansk@gmail.com

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia wybranych zgłoszeń.

Miejsce: Rzeszów
Termin: 26 XI 2015
Zgłoszenia: 08 XI 2015
Link:http://www.ur.edu.pl/nauka/konferencje/2015/18566,literackie-obrazy-swiata.html

______

Sekcja Studiów Międzynarodowych Koła Naukowego Polonistów

ma zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

LITERACKIE OBRAZY ŚWIATA

Funkcjonowanie człowieka w świecie od lat stanowi główny przedmiot refleksji humanistycznej. Dla literatury temat ten jest szczególnie interesujący – tyleż ze względu na mnogość konwencji, za pomocą których dochodzi do odwzorowania (wykreowania) rzeczywistości w dziele literackim, co z uwagi na charakter refleksji antropologicznej, która zawsze sytuuje się w samym centrum wypowiedzi literackiej. Pomiędzy życiowym wzorcem a jego artystyczną reprezentacją zawsze bowiem jest człowiek – czy to w osobie autora, czy bohatera literackiego, czy też czytelnika. Literackie strategie kreowania świata uzależnione są nie tylko od osobistej wrażliwości konkretnych pisarek i pisarzy, ale także od ich doświadczenia historycznego, modelu kultury, z którego się wywodzą czy też wyznawanych poglądów. Wszystkie te kwestie winny przyciągać uwagę przedstawicieli różnych dziedzin humanistyki – zwłaszcza literaturoznawstwa, ale także kulturoznawstwa, językoznawstwa czy antropologii. Dlatego Uczestni(cz)kom naszej konferencji proponujemy następujące tematy rozważań:

 • różnorodne metody kreacji świata przedstawionego (realizm, groteska, fantastyka, historyzm itp.) oraz ich literackie zastosowania;
 • wpływ kreacji bohaterów literackich na model świata przedstawionego konkretnych utworów;
 • literatura w świetle doświadczeń historycznych i wielokulturowości, w perspektywie globalnej i partykularnej;
 • literatura wobec stereotypów, tabu itp.;
 • genologiczne uwarunkowania literackich reprezentacji świata;
 • rola czytelnika w kreowaniu światów dzieła literackiego.

Pozostajemy otwarci także na inne pomysły lub odmienne problematyzacje.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zgłoszenia z krótkim abstraktem oczekujemy do 8 listopada 2015 na adres sekretarzy konferencji: literackie_obrazy_swiata@wp.pl. Zamierzamy również wydać materiały pokonferencyjne w formie monografii zbiorowej. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Organizatorzy:
Sekcja Studiów Międzynarodowych Naukowego Koła Polonistów;
Opiekun naukowy konferencji: dr Arkadiusz Luboń;

Miejsce: Kraków
Termin: 03-05 XII 2015
Zgłoszenia: 01 XI  2015
Link: https://www.facebook.com/events/870709876355930/

______

Sekcja Mediewistyczna
Koła Naukowego Historyków Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza wszystkich chętnych studentów i doktorantów na XIV Ogólnopolską Studencką Sesję Mediewistyczną, której temat będzie brzmiał: „Religie i religijność w średniowieczu” i która odbędzie się w dniach 3–5 grudnia 2015 roku w Krakowie.
Tematyka referatów obejmować może wszystkie aspekty religii i religijności w wiekach średnich – a zatem nie tylko historię religii i religijności sensu stricto, ale również dzieje organizacji religijnych, przede wszystkim Kościoła chrześcijańskiego i jego instytucji, historię literatury religijnej, jak również historiografii i hagiografii, historię kultu religijnego, np. liturgii czy kultu świętych i wszelkie inne zagadnienia powiązane z religią.
Opłata konferencyjna dla uczestników będzie wynosiła 40 zł (w cenie obiady
w trakcie trwania konferencji). Nocleg dodatkowo płatny (40 zł za noc).

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy wysyłać do dnia 1 listopada 2015 r. na adres: mediewisci.uj@gmail.com

W imieniu organizatorów
Kinga Trzcińska
Przewodnicząca Sekcji Mediewistycznej
Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/events/870709876355930/

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/0B3LeEA3vtVzubWVCQWJWSjQwWVE/view

Miejsce: Olsztyn
Termin: 23 X 2015
Zgłoszenia: 15 IX 2015
Link:

______

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

zaprasza na konferencje

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH pod hasłem „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”

 

 

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, szczególnie w zakresie rozwiązań prawnych i systemowych oraz osiąganych efektów współpracy. Proponujemy skoncentrowanie uwagi w następujących obszarach:
- formy współpracy – wymiar ekonomiczny, społeczny, prawny,
- efekty współpracy i przyszłość,
- samorząd i organizacje pozarządowe w nowej perspektywie finansowej UE.
Nasza konferencja będzie dobrą okazją do prezentacji dorobku naukowego i wymiany poglądów przez przedstawicieli świata nauki oraz praktyków. Mamy nadzieję, że rezultaty obrad przełożą się w bezpośredni sposób na rozwój wspólnot samorządowych oraz kształtowanie postaw obywatelskich i upowszechnienie obowiązujących praw obywatelskich.

ngo.uwm@gmail.com
www.uwm.edu.pl/kbipp/konferencja/

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

Miejsce: Kraków
Termin: 21-22  X 2015
Zgłoszenia: 10  IX 2015
Link:

______

Szanowni Państwo,

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zaprasza serdecznie na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kraków jako ośrodek antykomunistycznego podziemia niepodległościowego 1945-1956”.

Odbędzie się ona w dniach 21-22.10.2015 r. w Muzeum AK.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 września 2015 r. w formie papierowej na adres Muzeum AK, względnie w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza w formacie PDF) na adres e-mail sekretarza Komitetu Organizacyjnego.

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Konferencja+WIN,4940683081.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/formularz+zg*c5*82oszeniowy_Konferencja+WiN_Muzeum+AK,4940678960.docx

Miejsce: Gdańsk
Termin: 06-07 XI 2015
Zgłoszenia: 10  X 2015
Link: https://www.facebook.com/events/433789550152742/

______

 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

ma przyjemność zaprosić na:

interdyscyplinarny panel studencko – doktorancki
w ramach konferencji organizowanej przez Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod tytułem:

—————->> Sztuki w kontekście społecznym.
Nowe role akademii i współczesne oblicza akademizmu <<——————–

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce ASP w Gdańsku z okazji 70-lecia istnienia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku organizuje, pod patronatem Jej Magnificencji Rektor prof. Ludmiły Ostrogórskiej oraz prorektorów: prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego i prof. Jarosława Szymańskiego, konferencję naukową opatrzoną hasłem „Społeczne konteksty sztuki”, która odbędzie się 6-7 listopada 2015 roku.

Planowana data panelu to 6 listopada.

<<<<Głównym celem konferencji jest teoretyczna refleksja nad funkcjonowaniem sztuki wobec zależności oraz kontekstów społecznych. Organizując panel studencko – doktorancki pragniemy zaakcentować perspektywę młodych ludzi wobec świata sztuki.>>>>

>>> Proponowane tematy / zagadnienia <<<<<<

— Czym jest kontekst społeczny? O jakie konteksty ocieramy się jako młodzi kuratorzy i artyści?

—Dzieło sztuki wobec sytuacji społecznej. Tworzenie, interpretacja, odbiór.

— Młody twórca, a instytucja. Współpraca czy niezależność?

— Instytucje państwowe, czy niezależne organizacje?

— Młody krytyk sztuki – misja, obszar badań, praktyka.

—->>> Do udziału serdecznie zapraszamy, także przewodniczących galerii studenckich, kuratorów, członków fundacji, stowarzyszeń, kół naukowych promujących i wspierających twórczość studentów celem opowiedzenia o działalności/profilu organizacji oraz o metodach i praktyce funkcjonowania. Poza częścią teoretyczną chcielibyśmy umożliwić spotkanie wszystkim, którzy działają na pograniczu instytucji i niezależnych organizacji. Chcemy się spotkać, porozmawiać, wymienić poglądami i doświadczeniami. <<<<—–

Propozycje wystąpień konferencyjnych / abstrakty oraz krótkie informacje o sobie prosimy przesyłać do 10 października 2015r. na adres:
galeria.start@asp.gda.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Czas trwania wystąpienia: 20 minut.
Informacje o przyjęciu zgłoszenia zostaną przesłane drogą mailową do 17 października.

Organizacja: Natalia Koralewska & Katarzyna Sobczak

Opiekun merytoryczny: dr Łukasz Guzek

Strona wydarzenia na facebooku:https://www.facebook.com/events/433789550152742/

Miejsce: Warszawa
Termin: 20-22 IV 2016
Zgłoszenia: 30 IX 2015
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/international-scientific-conference-polonica-in-foreign-institutions-research-on-the-history-of-the-polish-political-emigration-19391990-warsaw,-2022-april-2016

______

On behalf of the Institute of National Remembrance and the Head Office of the State Archives we would like to invite you to participate in the international scientific conference: „Polonica in foreign institutions – research on the history of the Polish political emigration 1939–1990” – which will take place in Warsaw, at the Janusz Kurtyka IPN Educational Centre at Marszałkowska 21/25 from 20 to 22 April 2016.

During World War II and after its end a number of Polish citizens, including mostly intellectual and political elite, emigrated from Poland. Furthermore, among the emigrants were soldiers of the Polish Armed Forces in the West, prisoners of liberated prison camps, concentration camps and forced labour camps sent to the Third Reich. Around half a million of Poles decided to stay abroad with hope that the geopolitical situation in Poland would change.

Moreover, there were another waves of Polish emigration during the Cold War period. In March 1968, an anti-Semitic campaign was unleashed by the communist authorities. As a result, around 15 000 citizens were forced to leave Poland without the right to come back.

The imposition of martial law in December 1981 caused another wave of emigration. Thousands of scientists, doctors and engineers were forced to abandon their homeland. Young Poles, who did not believe in positive changes to the political system in Poland, followed their example.

During the meeting we should continue the debate which started at the last year’s international congress entitled „Archives for the History of Polish political emigration 1939–1990.

The crucial aims of the meeting are:

 • exchanging knowledge, information and experience on the above-mentioned issues;
 • creating a specific database regarding the fate of Polish emigration;
 • opening new fields of research.

The collected information will help with queries. Analysis of the archival resources shall take into consideration following issues:

 • the political history of emigration, its deployment, strength, social structure;
 • complex relationships, interactions, attitude of emigrants towards the evolution of the situation in the country, as  well as their impact on the country;
 • the aspects of social, cultural, scientific and everyday life;
 • the role of Polish emigrants in the broader context of the Central European emigration of the Cold War;
 • the so-called Solidarity emigration, as one of the most important social phenomena in the Polish history.

All interested parties are encouraged to participate.

Should you have the opportunity to identify other individuals and centres that could be interested in presenting collections which record the history of Poles outside the country after 1939, please let us know and contact us.

The deadline for submitting the conference paper is 30th September 2015.

Your proposal should include the following, according to the registration form attached
to this cfp:

 • an abstract comprising between 300-500 words
 • a name of proposer (or a lead contact for group proposals)
 • a name of institution
 • contact details
 • a submission title (or a working title)
 • a brief biography/ies of speakers
 • special equipment needed (AV equipment etc.)
 • any other information

Please send your submission to: agnieszka.jedrzak@ipn.gov.pl

 • please provide as detailed information about your proposal as possible – this could help the Committee to select the papers and to prepare the schedule of the sessions;
 • try to be relevant and representative: consider looking at a topic from opposing viewpoints or focus on a broader picture.

The organisers will reimburse the speakers for the costs of travel and stay (accommodation, meals).

The conference will be held in Polish and English.

The programme of the conference and the list of speakers will be available in October.

For more details please contact: agnieszka.jedrzak@ipn.gov.pl

More informations:

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/international-scientific-conference-polonica-in-foreign-institutions-research-on-the-history-of-the-polish-political-emigration-19391990-warsaw,-2022-april-2016

Registration form:
http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/international-scientific-conference-polonica-in-foreign-institutions-research-on-the-history-of-the-polish-political-emigration-19391990-warsaw,-2022-april-2016

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 16-17  X 2015
Zgłoszenia: 30IX 2015
Link:http://tricksterzy.pl/konferencje/zbrodnia-w-kulturze/

______

Zbrodnia w kulturze

Niewiele spośród bliskich człowiekowi zjawisk doczekało się tak licznych kulturowych reprezentacji jak zbrodnia. Niezależnie od szczegółowych definicji tego pojęcia – czy mówimy o zbrodni w kontekście prawnym, czy etycznym, nazywamy nią konkretny czyn czy tylko zamiar lub zbrodniczą myśl – jest ona wszechobecna i bardzo bliska nie tylko współczesnemu człowiekowi. Samo w sobie jest to pojęcie bardzo ogólne i niezwykle pojemne. Stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla twórców oraz narzędzie faktycznego wpływu i przeobrażania naszej rzeczywistości. Jest motywem przewodnim klasycznych dzieł literackich, muzycznych czy filmowych i stanowi nieodłączną część doniosłych momentów historii.

Celem proponowanej konferencji są interdyscyplinarne badania nad obecnością zbrodni w kulturze. Interesuje nas między innymi to, jakie strategie wobec tematu zbrodni podejmuje kultura: w jaki sposób się ją obrazuje, problematyzuje, funkcjonalizuje i w jakim kontekście się ją przedstawia..

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk takich, jak: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, antropologia, historia, socjologia, filologia, filmoznawstwo, medioznawstwo, filozofia, etyka.

Proponowane zagadnienia:

Definicje i sposoby teoretycznego ujęcia zbrodni.

Charles Manson i Mike Brandon Read – zbrodniarze jako celebryci.

Tantal, Gilles de Rais, Lady Makbet i inni – reminiscencje dawnych zbrodniarzy w tekstach kultury.

Zbrodnie, które wstrząsnęły… – najgłośniejsze zbrodnie w historii.

Filozofia i moralność zabijania w mediach interaktywnych

Mniejsze zło – zbrodnia uzasadniona?

Femme fatale – zbrodnicze kobiety.

I want the world, and everything in it – chciwość, władza i pieniądze jako motyw.

Seryjni mordercy i sposób ich funkcjonowania w tekstach kultury.

Motyw zbrodni z namiętności.

W krzywym zwierciadle – współczesna satyra na temat zbrodni.

Zbrodnia w świecie wielkiej polityki.

Zbrodniarze jako protagoniści.

Termin: 16–17.10.2015

Zgłoszenia: do 30.09.2015 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego http://tricksterzy.pl/konferencje/zbrodnia-w-kulturze/formularz-zgloszeniowy/

Miejsce: CaféTHEA (Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław)

Opłata konferencyjna: 200 zł (koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i publikacji pokonferencyjnej).

Kontakt: stowarzyszenie@tricksterzy.pl

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

Języki konferencji: polski

Miejsce: Wrocław
Termin: 19 XI 2015
Zgłoszenia: 01 IX 2015
Link: https://www.facebook.com/events/853033231445434/

______

Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności ma zaszczyt zaprosić do udziału w IV edycji Konferencji Mediterranistycznej. Tegoroczne wydarzenie odbywać się będzie pod hasłem: „Lepszy sułtański turban niż papieska tiara – o relacjach Greków ze światem”. Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojęte relacje Greków z innymi nacjami i państwami – od stosunków poleis okresu klasycznego z Persją oraz Macedonią przez postawę Hellenów wobec panowania rzymskiego po czasy Cesarstwa Bizantyjskiego i skutków jego położenia między Europą zachodnią a światem islamu. Zagadnienia nie ograniczają się do historii politycznej – dużą wagę przykładamy do recepcji kultury i nauki greckiej wśród innych ludów, wpływu greckiej religii a także modeli społecznych na otoczenie oraz wreszcie kwestii tożsamości i identyfikacji samych Greków. W tym roku ulega również zmianie sposób prowadzenia obrad, w których uczestniczyć będą eksperci poszczególnych dziedzin. Szczegółowe informacje publikowane będą na stronach wydarzenia. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 1 września 2015 roku!

Szanowni Państwo, oto garść informacji organizacyjnych:

1) nie przewidujemy opłaty konferencyjnej;
2) czas wystąpienia to 20 minut;
3) zgłoszenia oraz pytania prosimy przesyłać na adres: mediterranistyczna@gmail.com;
4) o zakwalifikowaniu referatu poinformujemy drogą mailową do 15 IX 2015 r.

Strona wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/853033231445434/


 • RSS