konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Kraków
Termin: 27 III 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Zakład Historii Starożytnej IH UW serdecznie zaprasza na wykład Dr Stephanie West (University of Oxford) pt. Herodotean Study at a Cross-roads: the dilemma of the “source-citations”, który odbędzie się w poniedziałek, 27 marca o godz. 15 w Instytucie Historycznym UW, w sali seminaryjnej Zakładu Historii Starożytnej (s. 101 w “nowej części” Gmachu Pomuzealnego).

Miejsce: Kraków
Termin: 28 III 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na wykład pt. Rzym i Rzymianie w adaptacjach “Koriolana” W. Szekspira, który wygłosi dr Aleksandra Klęczar we wtorek 28 marca 2017 r. o godz. 18 w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, sala 0193).

Miejsce: Lublin
Termin: 20 V 2017
Zgłoszenia: 24 III 2017
Link: http://www.konferencja-polskaludowa.pl/

 

______

Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek to wydarzenie, którego celem jest naukowa refleksja nad okresem w dziejach Polski, który potocznie nazywany jest „Polską Ludową”.
Pojęcie „Polski Ludowej”, choć budzi pewne kontrowersje, ponieważ jego wprowadzenie przez władzę do dyskursu publicznego miało charakter propagandowy, zespaja terminologicznie w jedną całość okres 1944-1952 (Rzeczpospolita Polska) oraz 1952-1989 (Polska Rzeczpospolita Ludowa).
Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego, ale przede wszystkim rzetelna, naukowa dyskusja dotycząca tego ponad czterdziestoletniego okresu w historii Polski.
II tura rejestracji kończy się 24.03.2017 r. Nie zwlekaj! :)
Więcej informacji na:

http://www.konferencja-polskaludowa.pl/

Miejsce: Kraków
Termin: 25 V 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1830061593929279/

 

______

Celem konferencji jest przedstawienie relacji polsko-czeskich i czesko-polskich. Organizatorzy planują wymianę myśli w ramach trzech bloków tematycznych: historycznego, politologicznego i prawnego. Interdyscyplinarny charakter konferencji umożliwi ukazanie różnych aspektów stosunków Polski i Czech. Naszkicowane ramy programowe stanowią jedynie punkt wyjścia do pogłębionych analiz i nie wykluczają możliwości podjęcia zagadnień ze sfery społecznej, gospodarczej, kulturowej czy literackiej.
Formuła konferencji zakłada kilkuosobowe panele, w trakcie których przewidywane są 20-minutowe wystąpienia prelegentów. Po wysłuchaniu referatów planowana jest dyskusja.
Ambicją organizatorów jest dokonanie jak najobszerniejszego przeglądu perspektyw postrzegania relacji polsko-czeskich w postaci recenzowanej monografii naukowej. W związku z tym Komitet Naukowy konferencji będzie dokonywał selekcji zgłoszonych tematów tak, aby ukazać jak najpełniejszy obraz stosunków między tymi państwami.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są o nadsyłanie abstraktów wystąpień (do 1500 znaków) w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 roku poprzez formularz dostępny pod adresem
https://goo.gl/forms/fCTIhk9ObKJbvpCO2
.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (w przypadku doktorantów 200 zł) i obejmuje oprócz materiałów konferencyjnych i druku monografii związane z konferencją posiłki (przerwy kawowe, obiad oraz uroczystą kolację).

Zachęcamy do uczestnictwa.

Komitet organizacyjny i naukowy:
dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ
dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ
mgr Katarzyna Konik
mgr Emil Antipow
mgr Agnieszka Mazur
mgr Jan Nowaczyk
mgr Szymon Helma

Kontakt: stosunki.polsko.czeskie@gmail.com Miejsce konferencji: Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15, Kraków.

Termin nadsyłania abstraktów (1500 znaków): do 31 marca 2017 roku.

Opłata konferencyjna (obejmująca recenzowaną monografię, materiały konferencyjne, obiad, kolację, przerwy kawowe): 250 zł, doktoranci – 200 zł.

Organizatorzy: Katedra Współczesnych Doktryn Politycznych i Zakład Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Towarzystwo Doktorantów UJ, Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, Sekcja Myśli Politycznej Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej.

Informacja o wydarzeniu: 
https://www.facebook.com/events/1830061593929279/

Miejsce: Kraków
Termin: 24 III 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr. hab. Marcina Polkowskiego (KUL) pt. Oblicza miasta w niderlandzkiej poezji XVI i XVII wieku. Wykład odbędzie się 24 marca 2017 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).

Miejsce: Łódź
Termin: 07-08 XII 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38594,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Jozef-Pilsudski-18671935-idea-t.html

 

______

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Józef Piłsudski (1867–1935) – idea, tradycja, nawiązania”, która odbędzie się w dniach 7–8 grudnia 2017 r. w Łodzi.

Zbliżająca się 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego i setna rocznica odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą dają okazję do podjęcia wysiłków badawczych mających popularyzować oraz poszerzać stan wiedzy na temat wydarzeń, które doprowadziły do powrotu Polski na polityczną mapę Europy. W zamyśle organizatorów konferencji działalność Marszałka stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad szeroko pojętą myślą polityczną i tradycją piłsudczykowską, obecnymi w życiu Polaków także obecnie. Istotne jest zwłaszcza zobrazowanie wpływu środowisk skupionych wokół Piłsudskiego oraz odwołujących się do ich tradycji na losy narodu polskiego w XX stuleciu. Dogłębnej analizy wymagają wciąż zagadnienia dotyczące koncepcji funkcjonowania państwa (kryzys systemu parlamentarnego, tworzenie podwalin autorytaryzmu) i pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym (m.in. kwestia budowy bloku państwa oddzielającego Niemcy od Rosji/Związku Sowieckiego) oraz wizja – nigdy niezrealizowana – odbudowy Polski po zakończeniu II wojny światowej. Warte prześledzenia są również jednostkowe i zbiorowe losy przedstawicieli obozu sanacyjnego po 1939 r. W kraju narażeni byli na fizyczną zagładę pod niemiecką i sowiecką okupacją, a następnie poddawani brutalnym represjom przez aparat bezpieczeństwa państwa i piętnowani jako osoby odpowiedzialne za upadek polskiej państwowości w 1939 r. (vide dekret z 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego). Niesprzyjające dla sanatorów były także realia emigracyjne, gdzie w trudnej sytuacji materialnej i niekorzystnych warunkach politycznych walczyli o zachowanie dziedzictwa, któremu pragnęli pozostać wierni. Okoliczności te nie doprowadziły do przekreślenia piłsudczykowskich tradycji, a ich konsekwentne zohydzanie przez komunistyczne władze umocniły wręcz kult Piłsudskiego, traktowanego jako personifikacja niepodległościowych dążeń Polaków. Nie bez przypadku więc przedstawiciele opozycji politycznej w PRL odwoływali się do dorobku i symboliki piłsudczykowskiej, wypełniając rolę strażników pamięci, którą dziś kontynuuje szereg organizacji skupiających entuzjastów historii i osoby zaangażowane w kształtowanie patriotycznych postaw młodego pokolenia.

Obszary tematyczne konferencji:

 • działalność polityczna i wojskowa Józefa Piłsudskiego przed powstaniem Legionów Polskich, koncepcja walki o niepodległość Polski
 • światopogląd Józefa Piłsudskiego
 • miejsce Józefa Piłsudskiego w strukturach cywilnych i wojskowych II Rzeczypospolitej
 • piłsudczykowska myśl polityczna: wizja ustroju państwa, polityka zagraniczna i relacje z sąsiadami (założenia, realizatorzy, zwolennicy i krytycy)
 • struktury organizacyjne obozu rządzącego w latach 1926–1939 (BBWR, OZN, organizacje społeczne)
 • oficjalny kult Piłsudskiego w latach 1935–1939 (działalność instytucjonalna, inicjatywy społeczne, kultura)
 • losy przedstawicieli obozu rządzącego w latach 1939–1945 pod okupacją niemiecką i sowiecką
 • krajowa konspiracja piłsudczykowska w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu
 • represje wobec środowisk sanacyjnych w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, losy czołowych przedstawicieli obozu
 • odwołania do tradycji piłsudczykowskiej w okresie PRL (założenia programowe, struktury organizacyjne, formy aktywności)
 • losy sanatorów na emigracji po 1939 r. (miejsce na scenie politycznej, działalność organizacyjna, myśl polityczna, spory ideowe)
 • spadkobiercy tradycji piłsudczykowskiej po 1989 r. (Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, związki strzeleckie, Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin)
 • Piłsudski i piłsudczycy à rebours – tradycja piłsudczykowska w oczach przeciwników politycznych oraz propagandzie PRL (literatura, nauka, sztuka)
 • piłsudczana w zbiorach instytucji polskich i zagranicznych (Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, inne archiwa i muzea itd.)

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji referatów historyków i reprezentantów innych dziedzin humanistyki.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna (w formie „studiów i materiałów”). Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w miesiąc po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej. Prelegenci będą mieli zapewniony nocleg i wyżywienie.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na formularzu dostępnym na stronie konferencji) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 31 marca 2017 r. drogą mailową (adres poniżej) oraz pocztą tradycyjną na adres: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź z dopiskiem „Józef Piłsudski – konferencja naukowa”.

Program konferencji zostanie ustalony do końca kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania należy kierować do:

dr Sebastian Pilarski

sebastian.pilarski@ipn.gov.pl

tel. 42 616 27 09

Miejsce: Kraków
Termin: 29 III 2017
Zgłoszenia:
Link:

______

W kolejnej odsłonie cyklu Salon Książki Krakowskiej zaprezentujemy Państwu katalog do wystawy czasowej „Ostoja tradycji”. Rozmawiać będziemy o bohaterce wystawy… Starej Synagodze.

W katalogu towarzyszącemu wystawie znajdują się bogato ilustrowane artykuły na temat architektury, historii i społecznej roli Starej Synagogi. Pożytecznym uzupełnieniem wiedzy o dziejach zabytku i krakowskiego rabinatu są opracowania poświęcone badaniom archeologicznym prowadzonym przy Starej Synagodze w latach 2014–2016 oraz systematycznej prezentacji urzędujących rabinów krakowskiej gminy żydowskiej od średniowiecza po wiek XX. Książka zawiera także katalog obiektów prezentowanych na wystawie: prac malarskich i graficznych oraz zabytków archeologicznych, pozyskanych w trakcie wspomnianych badań przy Starej Synagodze w ostatnich trzech latach.

Publikacja będzie sprzedawana podczas spotkania z 50 % rabatem.

W spotkaniu wezmą udział:

Dariusz Niemiec  (UJ)
Eugeniusz Duda  (MHK)
Anna Jodłowiec – Dziedzic  (MHK)
Elżbieta Długosz (MHK)

Prowadzenie: Marcin Baran

(Wstęp wolny)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Miejsce: Warszawa
Termin: 29-30 V 2017
Zgłoszenia: 15 IV 2017
Link:

______

Samorząd Doktorantów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych - doktorantów i młodszych pracowników naukowych, do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji:

Związki szczególne.

Znaczenie relacji dzieło – odbiorca w badaniach nad sztuką

Obrady odbędą się w dniach 29-30 maja 2017 roku w siedzibie Instytutu Sztuki PAN Warszawie.

Sukces pierwszej edycji konferencji, która miała miejsce w roku 2016 roku p.t. „Związki szczególne. Znaczenie relacji interpersonalnych dla twórczości i badań nad sztuką” zachęcił nas do konfrontacji z kolejnym, wielowątkowym zagadnieniem. Tym razem proponujemy dyskusję nad relacją między dziełem sztuki, a jego profesjonalnym i nieprofesjonalnym odbiorcą oraz czynnikami kształtującymi odbiór. Czy istnieje indywidualna i zbiorowa wrażliwość estetyczna? Jak obcowanie ze sztuką wpływa na kształtowanie gustów? Czy odbiorcę należy traktować poważnie i czy da się go skategoryzować? Czy krytycy sztuki blefują a odbiorcy „się nie znają”?

Proponujemy następujące zakresy tematyczne rozważań:

Kto jest odbiorcą, a kto twórcą sztuki?

Sztuka dla mas, czy wąskiego odbiorcy?

Jak sztuka traktuje odbiorcę?

Sztuka wyzwaniem dla odbiorcy- rozwijanie krytycznego myślenia

Sztuka spychana do getta ekspertów

Mitologizacja sztuki? – jak i po co czytać “wielkie interpretacje”

Granice prowokacji artystycznej

Kontrowersyjne środki (np. skandal lub prowokacja) jako promocja sztuki

Sztuka propagandowa, narzucająca formy interpretacji

Sztuka jako wyznacznik statusu ekonomicznego i społecznego

Do zgłaszania swoich wystąpień serdecznie zapraszamy reprezentantów nauk humanistycznych, które zajmują się sztuką – w tym historyków sztuki, muzykologów, teatrologów, antropologów kultury, kulturoznawców, psychologów, historyków filozofii i socjologów.

Prosimy o przesyłanie propozycji 20-minutowych referatów do dnia 15 kwietnia 2017 roku na adres: zwiazkiszczegolne@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, nieprzekraczający 300 słów abstrakt, dane kontaktowe oraz afiliację Autora (wzór formularza przesyłamy w załączeniu do niniejszego komunikatu). Informacja na temat akceptacji referatu zostanie przekazana do dnia 30 kwietnia 2017 r. Przewidywana opłata konferencyjna: 50 PLN.

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/IS+PAN+zaproszenie+na+konferencje,5822744377.docx

http://chomikuj.pl/konf.hist/IS+PAN+zaproszenie+na+konferencje_,5822744375.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/IS+PAN+konferencja+KARTA+ZG*c5*81OSZENIA+UCZESTNICTWA,5822744380.docx

Miejsce: Kraków
Termin: 19-20 V 2017
Zgłoszenia: 23 IV 2017
Link:

______

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Kiedy zapał tworzy cudy - różne oblicza bohaterstwa w XIX wieku”, która odbędzie się w dniach 19 – 20 maja 2017 r.

XIX stulecie obfitowało w szereg wojen i konfliktów. W związku z rozwojem środków masowego przekazu i zmianami społeczno – mentalnymi wielu uczestników zapadło w pamięci pokoleń. Jednocześnie wiek XIX jest czasem dynamicznego rozwoju nauki, kultury i sztuki. Związani z nimi ludzie swoimi osiągnięciami zyskali uznanie u współczesnych i wpisali się świadomość historyczną.

Poniżej prezentujemy listę zagadnień konferencyjnych, które dotyczą wybitnych jednostek XIX wieku: monarchów, polityków, wojskowych różnego szczebla, powstańców, rewolucjonistów, a także osób związanych z kulturą i sztuką artystów, dziennikarzy, naukowców, społeczników i ludzi wolnych zawodów.

 • Życie i działalność.
 • Kreacja wizerunku bohatera wśród współczesnych.
 • Mitologizacja postaci (pośmiertna sława, bohater po śmierci).
 • Szkic do portretu (jak powinien wyglądać, jakie cechy posiadać bohater XIX wieku, bohater w świadomości narodu ).
 • Bohater – antybohater (jednostka widziana z wielu perspektyw narodowościowych i społecznych; postaci kontrowersyjne).
 • Od hulaki do bohatera (przemiana wewnętrzna postaci).
 • Bohaterowie wielu narodów (ludzie realizujący hasło Za wolność Waszą i Naszą, a także przyczyniający się do rozwoju cywilizacyjnego państw ościennych).
 • Osoby ważne dla lokalnych społeczności (przyczyniające się do ich rozwoju, zachowania pamięci historycznej; postaci, które można nazwać mianem lokalnych bohaterów).

Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia 2017 r. pod adresem sekcjaxixw.knhsuj@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy o podanie tytułu wystąpienia, danych Uczestnika (imię, nazwisko, nazwa Uczelni, rok i kierunek studiów, adres e-mail i numer telefonu), załączenie abstraktu (1 500 znaków ze spacjami) wraz z bibliografią (podział na źródła i opracowania). Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wyniesie 40 zł.

Miejsce: Wrocław
Termin: 12 V 2017
Zgłoszenia: 30 IV 2017
Link: 
https://odlotwroclaw.wordpress.com/o-konferencji/

______

Konferencja naukowa  „Odlot. Nowe tematy historii sztuki”

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki serdecznie zaprasza wszystkich studentów i naukowców na kolejną (czwartą) odsłonę fantastycznej konferencji naukowej o dużo mówiącym tytule „Odlot. Nowe tematy historii sztuki”.

 

Tematy dotyczyć mogą wszystkiego, co związane z jak najszerzej pojętą sztuką współczesną, także tego, co w sposób bezpośredni nią nie jest. Interpretacja tytułu konferencji jest sprawą otwartą. Pozwala to na włączenie wielu dziedzin i dyscyplin związanych z kulturą i sztuką. Recepcja sztuki dawnej dzisiaj? Nowoczesna metodologia i nowości w metodologii? Skrajne performanse? Wzbudzające zainteresowanie (na przykład przez strach) rzeźby? Sztuka synestetyczna? Właśnie o to chodzi! I o wiele więcej. Po inne inspiracje odsyłamy na stronę wydarzenia, gdzie można zapoznać się z poprzednimi edycjami: https://odlotwroclaw.wordpress.com/o-konferencji/.

Oto kilka niesamowitych pomysłów z edycji poprzednich:

–Pink Hitler, czyli echa ikonografii totalitarnej we współczesnych strategiach reklamowych – dr Tomasz Mikołajczak (edycja I),

–Samochód a architektura – lic. Mateusz Konopka (edycja I),

–Archeologia zapachu – wykorzystanie zmysłu węchu w sztuce współczesnej – mgr Marta Lisok (edycja I),

– Jedzenie jako medium sztuki współczesnej – mgr Agata Stronciwilk (edycja I),

– „Kochanie chyba zmniejszyłem ludzkość”. Transhumanizm w sztuce projektowania – mgr Grzegorz Zyzik (edycja II),

– Wodzenie za nos konsumenta, czyli o współczesnych flakonach perfum – lic. Joanna Kaźmierczak (edycja II),

– Queer Art History– mgr Rafał Piekarz (edycja II),

– Iron Man jako kolekcjoner dzieł sztuki czyli po co kulturze popularnej sztuka współczesna – mgr Helena Postawka-Lech (edycja II).

Totalny odlot!

Konferencja odbędzie się 12 maja. Zgłoszenia (wypełniony formularz z podaniem imienia i nazwiska, afiliacji oraz streszczenia wybranego tematu) przyjmujemy do 30 kwietnia pod adresem knshs.wroc@gmail.com. O przyjęciu wystąpień poinformujemy do 2 maja  2017 roku.

Prezentacja powinna trwać nie więcej niż 20 minut.

Jesteśmy ciekawi pomysłów i z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia. Jesteśmy pewni, że będziemy zaskoczeni propozycjami, a dzięki temu dopisze także widownia.

Wydarzenie jest także dostępne na stronie fb:https://web.facebook.com/events/427676227569534/


 • RSS