konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Warszawa
Termin: 16-17 VI 2016
Zgłoszenia: 26 II 2016
Link: https://www.facebook.com/events/1669932226613589/

 

______

Samorząd Doktorantów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych – doktorantów i młodszych pracowników naukowych, do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji:

„Związki szczególne. Znaczenie relacji interpersonalnych dla twórczości i badań nad sztuką”

Obrady odbędą się w dniach 16 -17 czerwca 2016 roku w siedzibie Instytutu Sztuki PAN Warszawie.

Relacje interpersonalne, czyli związki między ludźmi od zarania dziejów stanowią istotną rolę w procesie twórczym. Interakcje prywatne, zawodowe i instytucjonalne wpływają na funkcjonowanie warsztatu artystycznego oraz postawy społeczne wobec sztuki. Celem konferencji jest rozpoznanie problematyki oraz poddanie analizie i dyskusji uchwytnych w kulturze artystycznej (w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej) związków szczególnych między osobami pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanymi w proces twórczy oraz odbiór dzieła sztuki.
Do zgłaszania swoich wystąpień serdecznie zapraszamy reprezentantów wszystkich nauk o sztuce – w tym historyków sztuki, muzykologów, teatrologów, antropologów kultury, kulturoznawców, psychologów, historyków filozofii i socjologów.

Prosimy o przesyłanie propozycji 20-minutowych referatów do dnia 26 lutego 2016 roku na adres: zwiazkiszczegolne@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, nieprzekraczający 300 słów abstrakt, dane kontaktowe oraz afiliację Autora. Wzór formularza do pobrania pod linkiem

http://85.10.192.169/IS%20PAN%20konferencja%20KARTA%20ZGŁOSZENIA%20UCZESTNICTWA.docx

Informacja na temat akceptacji referatu zostanie przekazana do dnia 8 marca 2016 r.

Planowany jest recenzowany tom pokonferencyjny.

Miejsce: Tyniec
Termin: 09 II 2016
Zgłoszenia:
Link: https://www.facebook.com/events/924414290988620/

 

______

Serdecznie zapraszamy na wystawę:

PORTA FIDEI. DRZWI PŁOCKIE
W NOWOGRODZIE WIELKIM NA RUSI
FOTOGRAMY KS. PROF. RYSZARDA KNAPIŃSKIEGO

Wernisaż wystawy odbędzie się 9 lutego o godz. 17.00.

Na wernisażu autor zdjęć ks. Prof. Ryszard Knapiński wygłosi krótki wykład pt. „Brama wiary” poświęcony historii Drzwi płockich oraz treściom teologicznym na nich wyrażonych.

Wystawa jest czynna codziennie od 10.00 – 16.00
9 lutego – 15 maja 2016

Sala Petrus, Wielka Ruina
Wstęp wolny

Więcej informacji: www.kultura.benedyktyni.com

Miejsce: Warszawa
Termin: 27 V  2016
Zgłoszenia: 29 II 2016
Link: https://www.facebook.com/konferencjateologiczna/

 

______

Organizacje Studenckie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) oraz Samorząd Studencki Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu zapraszają na I Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową Teologów, która odbędzie się 27 maja 2016 roku (piątek) w siedzibie ChAT przy ul. Miodowej 21c w Warszawie.

Konferencja ma na celu prezentację wyników badań prowadzonych przez studentów, doktorantów i młodych teologów w obszarze teologii, religioznawstwa oraz nauk społecznych. Organizatorzy, wychodząc naprzeciw szerokim zainteresowaniom studentów, zamiast narzucania tematyki konferencji, wybrali cytat z Pisma Św., który może być dla prelegentów inspiracją: „[Wiemy, że] Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują” (Rz 8,28).

Zasady uczestnictwa

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów. Czas wygłaszania referatów nie powinien przekroczyć 15 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane w czasie konferencji. Zgłoszenia z wypełnionym formularzem należy wysyłać na adres mailowy konferencjateologiczna@gmail.com do dnia 29 lutego 2016 roku. Do 15 marca 2016 roku na stronie internetowej Wydziału Teologicznego ChAT podana zostanie lista przyjętych referatów. Natomiast 1 kwietnia 2016 roku ogłoszony zostanie szczegółowy program wystąpień.

Więcej szczegółów na stronie Wydziału Teologicznego ChAT i Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.

Miejsce: Wiedeń
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 29  II 2016
Link:

 

______

Do 29 lutego wysyłać można zgłoszenia w konkursie o Stypendium im. Józefa Tischnera.

Oferta skierowana jest do młodych badaczy polskich i polsko-amerykańskich, który nie ukończyli 35 roku życia i którzy są doktorantami bądź właśnie uzyskali stopień doktora.

O stypendium ubiegać mogą się badacze wszystkich dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W ramach projektu stypendialnego laureaci konkursu realizować będą własne projekty badawcze. Szczególe mile widziane będą propozycje badań wpisujące się w główne pola badawcze realizowane w instytucji goszczącej, tj. w wiedeńskim  Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu (Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM))

Stypendium im. Józefa Tischnera przyznawane jest na okres sześciu miesięcy od lipca do grudnia 2016 .r  Miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1800 Euro. Kwota ta pokrywa koszt zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego przez cały okres pobytu w Wiedniu.

IWM zapewnia stypendystom komfortowe miejsca do pracy, bezpłatny dostęp do Internetu, baz danych i obsługi administracyjnej. Laureaci stypendium dołącza także do zespołu badaczy realizujących projekty w wiedeńskim  Instytucie Nauk o Człowieku i będą mieli możność aktywnego uczestnictwa w pracach instytutu.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad aplikowania oraz wymogów stawianych kandydatom, dostępne są na stronie IWM

http://www.iwm.at/research/

Józef Tischner (1931–2000),  patron konkursu był jednym z najbardziej wpływowych polskich filozofów XX wieku, pierwszym kapelanem „Solidarności” , prezesem założycielem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia:  04 III 2016
Link:

____________

Do 4 marca 2016 r. mogą składać wnioski osoby, które są zainteresowane spędzenia ostatniego roku studiów lub uzyskaniem polsko-francuskiego doktoratu we Francji. Całość zapewniana jest w ramach stypendiów rządu francuskiego. Oferta skierowana jest do młodych naukowców z wszystkich dziedzin nauki – z wyłączeniem medycyny i nauk artystycznych.

Zgodnie z informacjami organizatorów osoby chcące odbyć ostatni rok studiów na francuskiej uczelni, muszą spełnić następujące wymagania:
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Dobra znajomość języka francuskiego i/lub angielskiego (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku);
 • Posiadanie dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji;
 • Aplikowanie na studia z poziomu BAC+5 (Master 2, MSc, MA etc.);
 • Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów.
Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy. Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia:
 • ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji);
 • Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100 € rocznie);
 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire);
 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inne formy zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy;
 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego przy zakupie laptopa;
 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów druku pracy magisterskiej.

Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją.

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-master-2-gi-rok/

W ramach stypendium możliwe jest także uzyskanie wsparcia w zrobieniu polsko-francuskiego doktoratu – u dwóch promotorów równocześnie. Stypendium pokrywa pobyty we Francji trwające od 1 do 5 miesięcy w ciągu każdego roku akademickiego przez maksymalnie 3 lata studiów – lub maksymalnie 15 miesięcy na cały okres trwania studiów doktoranckich).
Wnioskodawcy muszą spełnić następujące warunki:
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Dobra znajomość języka francuskiego (i/lub angielskiego, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku);
 • Posiadanie dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji;
 • Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów.

Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia:

 • ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji);
 • Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100 € rocznie);
 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire)
 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inne formy zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy;
 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego przy zakupie laptopa;
 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów druku pracy doktoranckiej.
Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-doktorat-cotutelle/

Miejsce: Poznań
Termin: 21-22 III 2016
Zgłoszenia: 14 II 2016
Link: http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/index.php/komunikaty-mainmenu-117/2901-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-implanty-pamieci-spolecznej-21-22-marca-2016

 

______

Międzynarodowa konferencja naukowa „Implanty pamięci społecznej” (21-22 marca 2016)

Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Kultury NOJ oraz Instytut Socjologii / Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej zapraszają do czynnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Implanty pamięci społecznej. Teoria i praktyka”, która odbędzie się 21-22 marca br. na Wydziale Neofilologii UAM.

Konferencja jest częścią międzynarodowego projektu badawczego „Implanty pamięci? Od/Budowa zamków w Poznaniu i Berlinie – interdyscyplinarne studium przypadku”, współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki, realizowanego we współpracy z Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg). Do udziału w niej organizatorzy zapraszają przedstawicieli wszystkich dyscyplin, którzy w swoich badaniach poruszają się w obrębie tematyki zarysowanej przez zagadnienie kultur pamięci. Szczegółowy opis konferencji znajdą Państwo w załączonym CfP. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 lutego 2016 r. Szczegółowe informacje można uzyskać, pisząc na dgortych@amu.edu.pl.

Miejsce:Warszawa
Termin: 24-25 XI 2016
Zgłoszenia: 29  II 2016
Link:

 

______

Konferencja

Rola Kościoła w dziejach Polski.

Kościoły w Rzeczypospolitej (do roku 1918)

24-25 listopada 2016

Więcej informacji pod adresem:

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12661803_1080635205292860_2696516039340354121_n.jpg?oh=7e6fefe5bf2c4deda0f717b010f839f1&oe=5732FA7F

Miejsce: Kraków
Termin: 13-14 V 2016
Zgłoszenia:  6 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/956024054451853/

 

______

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów studiów wyższych oraz studentów do udziału w TRANSDYSCYPLINARNEJ OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „KRZYK MODY. PRZEMIANY, ZJAWISKA, KIERUNKI BADAWCZE”, która odbędzie się w dniach 13-14 maja w Krakowie.

Tematem konferencji jest współczesna moda – jej status wobec nowoczesności i ponowoczesności, różnego rodzaju formy i postaci, zmiany lub ich zapowiedzi, czy wreszcie sposoby reprezentacji. Proponujemy dwojakie rozumienie mody – zarówno w kontekście antropologii rzeczy oraz znaczenia mody i przemian stroju w XX i XXI wieku, jak i w perspektywie tożsamościowej i podmiotowej. Moda – w znaczeniu nowego i popularnego kierunku (np. badawczego) – staje się również ciekawym i zastanawiającym zjawiskiem na gruncie humanistyki.

Interesuje nas wielokierunkowe i transdyscyplinarne ujęcie tematu mody, a także reprezentacje stroju w literaturze, filmie, teatrze, sztukach wizualnych, kulturze popularnej czy mediach.
Poniżej przedstawiamy przykładowe zagadnienia, zachęcając jednocześnie do samodzielnego poszerzania pola studiów nad modą:

- moda a antropologia rzeczy
- strój a projekt tożsamości jednostkowej/zbiorowej
- moda a habitus
- estetyzacja życia codziennego
- bycie-na-czasie – moda jako forma życia
- efemeryczność mody
- performatywność stroju
- tatuaż / makijaż
- moda w kontekście gender studies
- strój a rytuał
- moda w sztuce – moda jako sztuka
- strój a rekwizyt – moda w teatrze
- pokazy mody – performance, Gesamtkunstwerk, misterium…
- centra handlowe, sklepy, manekiny, muzea – wizualizacje i stylizacje
- szata zdobi człowieka – reklamy modowe
- moda w humanistyce – moda a zwroty
- moda a zmiana / symptomy zmiany
- słownik mody

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej KNALiK: https://knalikuj.wordpress.com/konferencja-moda/

TERMIN NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW: 6 marca 2016 r.

Miejsce: Lublin
Termin: 14-15 IV 2016
Zgłoszenia: 29 II 2016
Link:https://www.facebook.com/events/155915851446689/

 

______

Zakład Literatury Współczesnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ośrodek Badawczy Facta Ficta
oraz
Koła Naukowe Instytutu Filologii Polskiej UMCS
zapraszają na Ogólnopolską konferencję naukową „Światy post-apo”

Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania scenariuszami apokaliptycznymi i postapokaliptycznymi, a także rosnąca fascynacja obrazami stosunków społeczno-politycznych w świecie po nuklearnej zagładzie czy wyniszczającej pandemii, wskazuje na potrzebę podjęcia próby krytycznego namysłu nad zjawiskiem traktowanym dotąd jedynie jako jeden z odłamów światotwórstwa fantastycznego. Imaginarium postapokaliptyczne wielokrotnie jednakże wykracza poza narracyjną konwencję fantastyki i penetruje obszary sztuki i kultury w innych nurtach artystycznych, rozbudzając wyobraźnię nie tylko wizją świata upadłej cywilizacji i zmierzchu antropocenu, lecz także rzeczywistości codziennego trudu odbudowy i odnowy tego, co zostało bezpowrotnie utracone. Organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej Światy post-apo będą chcieli przyjrzeć się bliżej tej właśnie problematyce, zachęcając prelegentów do nadesłania propozycji wystąpień os­cylujących wokół następujących przykładowych zagadnień:
– estetyki postapokalipsy
– światów postapokaliptycznych i obrazów postapokalipsy w:
literaturze;
grach komputerowych i wideo;
filmach;
serialach i anime;
komiksach;
malarstwie;
transmediach;
– krajobrazów po apokalipsie (miasta, pustkowia, bezdroża etc.);
– dystopii i kakotopii;
– światów powstających z gruzów (ekotopie, fantastyka ekologiczna);
– narracji / gatunków / konwencji post-apo: climate fiction, zombie apocalypse, narracja postnuklearna, dieselpunk, cyberpunk, biopunk etc.;
– pandemii i katastrof;
– ostoi cywilizacji (bunkry, twierdze, azyle, bastiony, schronienia, rezerwaty itp.);
– widm zagłady i cieni przeszłości;
– konstrukcji władzy i modeli społeczne w światach post-apo;
– miłości w czasach post-apo (np. romans young adult);
– „z kamerą wśród zombie” (codzienność po apokalipsie);
– „wszystko z odzysku”: od craftingu do scavengingu (moda, uzbrojenie, wynalazki itp.);
– zmierzchu antropocenu i przepowiedni końca świata.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów pod adresem swiatypostapo@gmail.com mija 29 lutego 2016 roku. Do abstraktu (max. 600 słów) należy dołączyć krótką notę biograficzną (max. 80 słów) sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy) oraz oficjalny adres email wraz z numerem telefonu.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł.

Organizatorzy planują wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej w formie drukowanej oraz elektronicznej w otwartym dostępie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0).

Rada naukowa:
prof. dr hab. Paweł Frelik (UMCS)
dr hab. Andrzej Juszczyk (UJ)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Miejsce: Kraków
Termin: 03 III 2016
Zgłoszenia:20 II 2016
Link:

 

______

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów
Szaleństwo w kulturze
03.03.2016r.
Organizator: Koło Naukowe Doktorantów Navitas
Akademii Ignatianum w Krakowie
oraz
Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum

W kulturze temat szaleństwa od zawsze zajmował istotne miejsce. Przyjmuje ono różnorodne formy. Pod potocznym określeniem szaleńca może kryć się niebezpieczny furiat, nieszkodliwy głupek lub twórczy melancholik. Nad fenomenem, jakim jest szaleństwo, zastanawiał się Michel Foucault; który analizował problematykę obłędu zaczynając od średniowiecza skończywszy na wieku XIX. Współczesne oblicza szaleństwa stały się tematem zarówno analiz psychologiczno-teoretycznych, jak i motywem literackim, malarskim, filmowym, teatralnym etc. Jak widać, temat, który poruszył francuski filozof nie stracił na ważności, lecz jest istotnym powodem do podjęcia refleksji. Celem konferencji będzie badanie wyżej wspomnianego fenomenu w ujęciu interdyscyplinarnym. Zależy nam, aby przyjrzeć się jak problemem szaleństwa zostaje przedstawiony w różnych obszarach nauki. Dlatego do dyskusji zachęcamy zarówno: filozofów, kulturoznawców, literaturoznawców, psychologów, psychiatrów, socjologów, religioznawców czy historyków sztuki.
Abstrakty prosimy wysyłać na adres: szalenstwowkulturze@o2.pl do dnia 20 lutego 2016r.
Koszt udziału czynnego w konferencji : 50zł


 • RSS