konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Warszawa
Termin:  15 XII 2016
Zgłoszenia: 
Link:

 

______

Zakład Historii Starożytnej IH UW serdecznie zaprasza na referat The Miracle Story Collection. An Introduction to the Sociology of a Byzantine Hagiographical Genre, który wygłosi dr Stavroula Constantinou (University of Cyprus). Referat zostanie wygłoszony w ramach seminarium późnoantycznego w czwartek, 15 grudnia 2016 r. o godz. 16.45, w Bibliotece Zakładu Papirologii, w budynku Wydziału Prawa (Collegium Iuridicum I) na terenie głównym UW.

Miejsce: Poznań
Termin:  23 III 2017
Zgłoszenia:  31 I 2017
Link:

 

______

Studenckie Koło Naukowe Historyków przy Instytucie Historii

Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Sekcja Historii Wizualnej i Filmowej

ma zaszczyt zaprosić na I edycję studencko-doktoranckiej konferencji pt.:

 

Film jako źródło badań naukowych

(23 III 2017 r., IH UAM w Poznaniu)

 

            Celem konferencji jest próba odpowiedzenia na pytanie zawarte w temacie konferencji. Organizatorzy chcą postawić głównie na interdyscyplinarność konferencji. Interesują nas referaty, gdzie źródło filmowe posłużyło do badać socjologicznych, historycznych, filmoznawczych, kulturoznawczych, kognitywistycznych itd. Jesteśmy również zainteresowani technicznymi aspektami filmów, takimi jak wpływ montażu na odbiór filmu. Zgłoszenia i abstrakty (do 1000 znaków) należy wysyłać wyłącznie drogą meilową na adres jakubromaniak@wp.pl do końca stycznia 2017 roku.

W zamierzeniach organizatorów jest również opublikowanie treści referatów w formie publikacji naukowej recenzowanej oraz punktowanej.

 

 Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Zaproszenie-na-konferencje-film-jako-*c5*bar*c3*b3d*c5*82o-bada*c5*84-naukowych,5666210905.doc

Miejsce: Kraków
Termin:  12 XII 2016
Zgłoszenia: 
Link: https://www.facebook.com/events/1826120504335783/

 

______

Wystawa „Węgierskie Lwy Judy” przenosi nas na terytorium monarchii austro-węgierskiej, która wkrótce – w wyniku Wielkiej Wojny – zniknie z map Europy. Wystawa prezentuje niewielki, ale bardzo ciekawy fragment wojennej historii: udział węgierskich żydowskich żołnierzy w walkach na froncie wschodnim na terenie Galicji oraz kontekst historyczny, społeczny i religijny militarnego zaangażowania węgierskich Żydów, a także ich kontakty z cywilną ludnością żydowską Galicji.

W armii Austro-Węgier walczyli żołnierze wszystkich nacji, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących to rozległe imperium. Mieszkańcy Galicji walczyli w c.k. armii ramię w ramię z Austriakami, Węgrami, czy Czechami. Szacunki dotyczące żydowskich żołnierzy wahają się od 275.000 do 400.000 wojskowych pochodzących z różnych krajów Monarchii. Na wszystkich frontach I wojny światowej, w różnych armiach, walczyło około 1,5 miliona Żydów, a ich udział procentowy w poszczególnych armiach zwykle przewyższał odsetek ludności żydowskiej w całkowitej populacji danego kraju.

Prezentowane na wystawie materiały ukazują też stosunek Żydów z Austro-Węgier do ich wielokulturowej ojczyzny, opartej na pokojowym współistnieniu różnych ludów i lojalność wobec panującego Franciszka Józefa oraz jego następcy. Odzwierciedlają też w pewnym stopniu złożoną tożsamość Żydów węgierskich: religijną – wyznawców judaizmu, polityczną – poddanych Cesarza Austrii i Króla Węgier i kulturową – węgierską. Budowana z różnych elementów tożsamość i poczucie przynależności do szeregu równoległych lub powiązanych wspólnot były zresztą dość powszechne w całej Monarchii. Po jej upadku nic już nie było takie samo.

————-

The exhibition „Hungarian Lions of Judah” takes us to the territory of the Austro-Hungarian Empire, which will soon disappear from the map of Europe as a result of the Great War. The exhibition presents a small, but very interesting piece of war history: the participation of Hungarian-Jewish soldiers in the battles on the eastern front in Galicia, the historical, social and religious context for the military involvement of Hungarian Jews, and their relations with the Jewish civilian population of Galicia.

Soldiers of all nationalities, ethnicities and religions living in the vast Austro-Hungarian empire fought in its army. Residents of Galicia fought in the Imperial Army shoulder-to-shoulder with Austrians, Hungarians, Czechs and soldiers of many other nationalities from the multi-ethnic Habsburg empire. Estimates of the number of Jewish soldiers range from 275,000 to 400,000 from all countries of the Monarchy. Some 1.5 million Jews fought on all fronts and on all sides of the First World War: in the individual armies, their presence was usually proportionally greater than that of Jews in the country at large.

The materials presented in this exhibition show the attitudes of Jews from Austria-Hungary towards their multi-cultural homeland, based on the peaceful co-existence of different people and loyalty to Emperor Franz Joseph and his successors. They also reflect to some degree the complex identity of Hungarian Jews: Jewish by religion, politically subjects of the Emperor of Austria and the King of Hungary, and culturally Hungarian. The identities built from these different elements and the sense of belonging to a series of parallel or related communities were indeed quite common throughout the Empire. After its fall, nothing would be the same.

Miejsce: Gdańsk
Termin:  12- 13 XII 2016
Zgłoszenia: 
Link: http://www.ecs.gda.pl/library/File/nauka/konferencje/Program_konferencji_Stan_wojenny_19811983.pdf

______

 

Europejskie Centrum Solidarności

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

STAN WOJENNY W POLSCE 1981–1983

12–13 grudnia 2016
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Wprowadzenie stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku było jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ludzie zostali pozbawieni nadziei na zmiany ustrojowe. Po szesnastu miesiącach „powiewu wolności”, znowu powróciły represje i to znacznie surowsze niż w latach 70. Zaostrzono cenzurę, partyjną kontrolę nad życiem społecznym, kulturalnym i naukowym. Odpowiedzią na przemoc, stosowaną przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego i jego aparat, była dobrze zorganizowana sieć solidarnościowej konspiracji, z którą Służba Bezpieczeństwa nie była w stanie sobie poradzić. W latach 80., ci którzy pragnęli wolności, zeszli do podziemia. Dzięki społeczeństwu podziemnemu, zaangażowaniu tysięcy działaczy opozycji i Solidarności, po raz kolejny obywatele podjęli walkę z reżimem komunistycznym.

PROGRAM |  http://www.ecs.gda.pl/library/File/nauka/konferencje/Program_konferencji_Stan_wojenny_19811983.pdf

12 grudnia 2016 / poniedziałek

POWITANIE GOŚCI I PRELEGENTÓW
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 9.00
Basil Kerski / dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

PANEL 1 | HISTORIA POLITYCZNA
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Jakub Kufel
/ 9.15–11.30 / wystąpienia indywidualne

/ 12.00–12.30 / wernisaż wystawy ŚLĄSKU, OBUDŹ SIĘ!
▪ Galeria Trap pod antresolą przy audytorium ECS

PANEL 2 | ŚWIAT WOBEC STANU WOJENNEGO
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Konrad Knoch
/ 14.15–16.45 / wystąpienia indywidualne

/ 17.30
pokaz filmu UCZCIE SIĘ POLSKI. OPOZYCJA W NRD I SOLIDARNOŚĆ
▪ audytorium ECS
wprowadzenie Róża Romaniec, współautorka scenariusza i reżyser filmu

/ 18.30
wręczenie MEDALI WDZIĘCZNOŚCI Europejskiego Centrum Solidarności
▪ audytorium ECS
Medale otrzymają: Axel Reitel, Bernd Schalbe, Victor Vitt, Thomas Zaremba – uczestnicy strajku głodowego w więzieniu w Cottbus w grudniu 1981 roku, w proteście przeciwko wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.
Medale wręczą: Bogdan Borusewicz – członek kapituły Medalu Wdzięczności oraz Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

13 grudnia 2016 / wtorek

PANEL 3 | INTERNOWANIA
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Przemysław Ruchlewski
/ 9.00–10.45 / wystąpienia indywidualne

PANEL 4 | PAMIĘĆ O STANIE WOJENNYM
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Grzegorz Piotrowski
/ 11.15–13.15 / wystąpienia indywidualne

PANEL 5 | OBRAZ STANU WOJENNEGO
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Konrad Knoch
/ 14.15–16.30 / wystąpienia indywidualne

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 16.45


KOMITET NAUKOWY 

prof. Wojciech Polak – przewodniczący, dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. Mirosław Golon, Basil Kerski, dr Jacek Kołtan, ks. dr Jarosław Wąsowicz

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Konrad Knoch, dr Jakub Kufel, dr Przemysław Ruchlewski

Miejsce: Kraków
Termin: 11-14 X 2017
Zgłoszenia:31 XII 2016
Link: http://www.thirdcongress-krakow.pl/

 

______

W dniach 11-14 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Odbywa się on co pięć lat i jest cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Przewodnim hasłem Kongresu jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”.

Zgłoszenie (CV + listą osiągnięć naukowych) należy przesłać na adres sekretariatu Kongresu: sekretariat.iiikongresu@gmail.com do 31 grudnia 2016 r.

http://www.thirdcongress-krakow.pl/

Miejsce: Poznań
Termin: 06-10 XII 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

IN PRINCIPIO Mit i prawda początku w kulturze polskiej i europejskiej

Program:

http://chomikuj.pl/konf.hist/PROGRAM+XXXVII+SEMINARIUM+MEDIEWISTYCZNEGO(1),5655865790.pdf

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia:  15 I 2017
Link:

 

______

Do 15 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla humanistów i artystów, którego organizatorem jest Fundacja Bogliasco. Konkurs adresowany jest do osób, które zajmują się twórczością lub prowadzą badania naukowe w dziedzinach nauki związanych z humanistyką i sztuką.

W ramach aktualnie prowadzonego naboru wniosków przyznanych zostanie ok. 50 stypendiów na pokrycie trwającego ok. 30-34 dni pobytu w Study Center Bogliasco we Włoszech. Laureat stypendium może zabrać ze sobą osobę towarzyszącą (partner, współmałżonek).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w liście najczęściej zadawanych pytań, która znajduje się na stronie internetowej organizatora
http://www.bfny.org/en/apply/faqs
http://www.bfny.org/en/apply

Miejsce: Kraków
Termin:  05-07 XII 2016
Zgłoszenia: 
Link: classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/11/PROGRAM.docx

 

______

W dniach 5-7 grudnia 2016 r. odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie interdyscyplinarna konferencja naukowa Dawna i współczesna kultura funeralna.

Program:

classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/11/PROGRAM.docx

Miejsce: Warszawa
Termin:  05-07 XII 2016
Zgłoszenia: 
Link:

 

______

W dniach 5-7 grudnia w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (Pałac Karnickich, Aleje Ujazdowskie 39) odbędzie się międzynarodowa konferencja „Conceptualizations of the Holocaust in Germany, Lithuania, Poland and Ukraine since the 1990s. Historical Research and Public Debate” [Konceptualizacja Holokaustu w Niemczech, Polsce, na Litwie i Ukrainie od lat 80tych. Analiza historyczno-naukowa i debaty społeczne”]

Program konferencji:

5 grudnia 2016 

17:15 – Otwarcie konferencji

17:30 -  Wprowadzenie:

Katrin Stoll (Warszawa) i Grzegorz Rossoliński-Liebe (Berlin)

18:00 -  Wykład wyprowadzający:

Omer Bartov (Providence, RI): Denationalizing and Transnationalizing Holocaust Perpetrators: The View from Below

19:30 -  Kolacja

6 grudnia 2016 

I. Challenging the Germano-Centric Approach to the Holocaust. Towards a Multi-Faceted Perspective on the Holocaust 

9:00-10:30 

Moderator: Grzegorz Rossoliński-Liebe (Berlin)

David Silberklang (Jerozolima): In the Eyes of the Beholder: The Complexion of the Shoah in the Lublin District

Christoph Dieckmann (Frankfurt): Old Questions, Old Methods, New Sources: New Results on Lithuania under German Occupation 1941-1944

10.30-11.00 – Przerwa kawowa

11:30-14:00 

Moderator: Katrin Stoll (Warsaw)

Nicolas Berg (Lipsk): German Historians and the Conceptualizations of the Holocaust, 1945-1990

Moshe Zimmermann (Jerozlima): The Holocaust in Post-Unification German Historiography

14:00-15:30-  Lunch

II. New Approaches to the Holocaust in Poland 

15:30-17:30 

Moderator: Antony Polonsky (Waltham, Mass.)

Franziska Bruder (Berlin): Escapes from Deportation Trains: Critical Reflections on New Aspects of Jewish Resistance

Joshua Zimmerman (Nowy Jork): The AK, the Delegate’s Bureau, and the Jews: What Do the Sources Reveal?

Elżbieta Janicka (Warszawa): Bystanders or Participating Observers? The German Project and the Local Contexts in Occupied Poland

17.30-18.00 – Przerwa kawowa

III. Ukraine: Investigating and Representing the Holocaust in Ukraine 

18:00-20:00 

Moderator: Grzegorz Rossoliński-Liebe (Berlin)

Kai Struve (Halle): Anti-Jewish Violence in Western Ukraine in Summer 1941 – German and Ukrainian Perpetrators

Anatoly Podolsky (Kijów): Exploring, Teaching and Debating the Holocaust in Ukraine since the 1990s

Olga Baranova (Wiedeń): Memory of the Holocaust in Ukraine and Belarus

7 grudnia 2016 

IV. Representing and Debating the Holocaust in Poland 

9:00-11:00

Moderator: Magdalena Saryusz-Wolska (Warszawa)

Joanna Michlic (Londyn): Memory of the Holocaust at the Crossroads: Poland 2016

Hannah Wilson (Nottingham): The Re-Conceptualization of Sobibór Memorial Site

Annika Wienert (Warszawa): Holocaust-Related Art from Poland in National and Transnational Contexts

11:00-11:30 – Przerwa kawowa

V. Lithuania: Investigating the Holocaust beyond the Lithuanian Nationalist and Germano-Centric Narratives 

11:30-14:00

Moderator: Saulius Sužiedėlis (Millersville, PA)

Stanislovas Stasiulis (Vilnius): The Holocaust in Lithuanian Historiography: Myths, Problems and Future Perspectives

Milda Jakulytė-Vasil (Amsterdam/Vilnius): Atlas of the Lithuanian Holocaust

14:00-15:00 -  Lunch

15:00-16:00 

Rūta Vanagaitė (Vilnius): The Motivation [of the Shooters] to Kill; The Motivation [of Lithuanian Governments] to Conceal the Crimes

Efraim Zuroff (Jerusalem): Holocaust Distortion in Post-Communist Eastern Europe: The Example of Lithuania

16:00

Omówienie paneli and dyskusja kończąca konferencję

Omówienie: Dan Michman (Jerozolima)

Moderatorzy debaty: Grzegorz Rossoliński-Liebe (Berlin) i Katrin Stoll (Warszawa)

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 31 XII 2016
Link:

 

______

CfP: Saeculum Christianum 23

Redakcja Saeculum Christianum. Pismo Historyczne zbiera materiały do XXIII numeru. Teksty o tematyce związanej z historią, archeologią oraz historią sztuki nie przekraczające jednego arkusza wydawniczego należy przesyłać do 31 grudnia 2016 r. na adres saeculum.christianum@uksw.edu.pl.


  • RSS