konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Warszawa
Termin: 14-15 X 2015
Zgłoszenia:
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/call-for-papers-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-historia-zdrowia-i-choroby-w-europie-srodkowo-wschodniej-po-1945-r.-warszawa,-1415-pazdziernika-2015-zgloszenia-do-30-kwietnia-2015

______

Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r.”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 14–15 października 2015 r.

Materialne zniszczenia, trudne warunki sanitarne, bieda, a także zbierające ogromne żniwo epidemie chorób zakaźnych to zjawiska stanowiące ważny, choć często pomijany w historiografii element opisu powojennej rzeczywistości krajów Europy Wschodniej. Wprowadzany w tej części kontynentu nowy porządek polityczny odnosił się również do kwestii opieki zdrowotnej. W jakim stopniu jednak hasła powszechnego, bezpłatnego dostępu do opieki zdrowotnej były realizowane w praktyce w drugiej połowie XX w., z jakimi problemami borykały się realizowane reformy systemu lecznictwa do końca lat 80. i jak odbierane były one przez zwykłych ludzi – to kilka z podstawowych pytań stawianych podczas planowanej konferencji.

Historia zdrowia i choroby, stanowiąca stosunkowo nowe pole badań historycznych, koncentruje się między innymi na takich zagadnieniach jak polityka zdrowotna państwa (idea zdrowia publicznego), warunki życia czy świadomość zdrowotna społeczeństwa. Zagadnienia związane ze zdrowiem i chorobą dotykają sfery szczególnie delikatnego styku życia prywatnego i publicznego. Badania nad ich historycznymi uwarunkowaniami nawiązują zatem do szeregu istotnych  problemów zarówno z zakresu polityki społecznej państwa, jak i z zakresu życia codziennego oraz mentalności.

Obrady konferencji odbywać się będą w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym).

Informacje dodatkowe: Ewelina Szpak: european.healthhistory@gmail.com

 

WSTĘPNY PROGRAM

Środa, 14 października 2015

9.00–9.10 – Otwarcie konferencji

9.10–10.30 – Sesja 1: Kontrola urodzeń i opieka nad dziećmi

 • Donald Filtzer (Uniwersytet East London), Śmiertelność niemowląt sowieckich od II wojny światowej do czasów Chruszczowa: uwarunkowania, ciągłości i zróżnicowania regionalne
 • Agata Ignaciuk (Uniwersytet w Granadzie), „Na drodze walki z poronieniami: problemy z obiegiem środków antykoncepcyjnych w Polsce lat 60. XX wieku
 • Sylwia Kuźma-Markowska (Uniwersytet Warszawski), Medykalizując reprodukcję: aborcja jako zjawisko zdrowotne i społeczne w Polsce w latach 50. i 60.  XX wieku
 • Katarzyna Jarkiewicz (Akademia Ignatianum), Gdy ich dusze oskarżać będą … Katolicy w Polsce wobec problemu aborcji 1945–1956

10.30–11.00 – dyskusja

11.00–11.30 – przerwa kawowa

11.30–13.10  – sesja 2: Przemiany gospodarcze i cywilizacyjne a kwestia zdrowia

 • Anna Geltzer (Wesleyan University), Plan doskonały: rozwój badań na lekami przeciwnowotworowymi w okresie rozwiniętego socjalizmu
 • Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Wpływ sytuacji gospodarczej na zdrowie Polaków w latach 70. XX wieku
 • Ewelina Szpak (Instytut Historii PAN), „Kiedy pada słowo rak, ludzie zaczynają mówić szeptem”. Społeczna historia raka w Polsce po 1945 r.
 • Dariusz Jarosz (Instytut Historii PAN), W poszukiwaniu początków dyskursu o degradacji środowiska w Polsce po II wojnie światowej
 • Jarosław Dulewicz, Problemy zanieczyszczenia środowiska przez zakłady przemysłowe w opiniach, wnioskach i skargach lokalnych społeczności w Polsce w latach 1971–1989

13.10–13.40 – dyskusja

13.40–15.00 – Przerwa na Lunch

15.00–16.00 – Sesja 3: Niepełnosprawni, stygmatyzowani

 • Dora Vargha (Birbeck, Uniwersytet w Londynie), Polio w okresie rewolucji 1956 r.
 • Marcin Stasiak (Uniwersytet Jagielloński), Niepełnosprawni po polio w Polsce w latach 1945–1989 w świetle relacji autobiograficznych‏
 • Monika Baár (Uniwersytet w Groningen), Polityka społeczna, zdrowie psychiczne i nadużycia w systemie opieki zdrowotnej w Węgierskiej Republice Ludowej

16.00–16.30 – dyskusja

16.30–16.45 – Przerwa kawowa

16.45–17.45 – Sesja 4: Zdrowie psychiczne

 • Sarah Marks (Uniwersytet w Cambridge), Skutki uboczne socjalizmu: profilaktyka i leczenie zaburzeń nerwicowych w Czechosłowacji i NRD w latach 1955–1975
 • Mat Savelli (Uniwersytet McMaster), Od spalonej ziemi do dynamicznego rozwoju. Opieka nad zdrowiem psychicznym w Jugosławii w latach 1945–1955
 • Daria Czarnecka (Archiwum Państwowe w Katowicach), KZ-Syndrom – czynniki wywołujące, leczenie, dziedziczność (ujęcie psychohistoryczne i psychospołeczne)

17. 45–18.15 – Dyskusja

czwartek, 15 października 2015

9.30-10.50  – sesja 5: Zdrowie publiczne: władza – prawo – instytucje

 • Kateryna Ruban (Uniwersytet w Nowym Jorku), Lekarze sowieccy – między rządzącymi i rządzonymi. Mikrohistoria sowieckiej władzy medycznej
 • Petr Svobodný (Uniwersytet Karola w Pradze), Wydziały lekarskie czy akademie medyczne? Kształcenie akademickie w naukach medycznych i okołomedycznych w krajach bloku sowieckiego do lat 60. XX wieku
 • Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski), Od Drugiej Rzeczypospolitej do Polski Ludowej. Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w latach 1944–1950
 • Paweł Fiktus (Uniwersytet Wrocławski), Prawno-społeczna pozycja felczera w Polsce w latach 1945–1989

10.50–11.20 – Dyskusja

11.20–11.40 – Przerwa kawowa

11.40–13.00  – Sesja 6: Polityka zdrowotna i kontakty zagraniczne

 • Jessica Reinisch (Birbeck, Uniwersytet w Londynie), Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy (UNRRA) w Polsce w latach 1944–1948
 • Paweł Jaworski (Uniwersytet Wrocławski), Szwedzka pomoc medyczna dla Polski po II wojnie światowej
 • Sylwia Szyc (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Organizacja opieki zdrowotnej nad północnokoreańskimi sierotami wojennymi w Polsce w latach 1951–1959
 • Mirosław Sikora (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Katowice), „Terapia czarnorynkowa”. Wsparcie wywiadu PRL dla polskiego przemysłu farmaceutycznego

13.00-13.30 – dyskusja

13.30–14.30 – Przerwa na Lunch

14.30–15.50  Sesja 7: Codzienność a zdrowie  – praktyki i strategie działania

 • Sebastian Ligarski (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Szczecin), Zdrowie i choroby na Śląsku w latach 1945–1949 w świetle ogłoszeń drobnych
 • Hubert Wilk (Instytut Historii PAN), Współzawodnictwo pracy i jego wpływ na zdrowie robotników i robotnic w plotkach i pogłoskach 1945–1955
 • Tadeusz Wolsza (Instytut Historii PAN), Medycyna ludowa w polskich zakładach karnych 1945–1956
 • Anna Pachowicz (PWSZ w Tarnowie), Funkcjonowanie wybranych instytucji ochrony zdrowia w Tarnowie po zakończeniu działań wojennych

15.50–16.20 – Dyskusja

16.20–16. 30 – zakończenie i podsumowanie obrad

Miejsce: Kraków
Termin: 16 IX 2015 -21 II 2016
Zgłoszenia:
Link:

______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ma zaszczyt zaprosić do zwiedzania wystawy czasowej Walczące Miasto 1939–1945, prezentowanej w oddziale „Fabryka Schindlera” od 16.09 2015 do 21.02.2016 r. Partnerem ekspozycji jest Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Tematem jej będzie dzieło i tworzący go ludzie, którzy walczyli o niepodległość bez broni w ręku – w ramach cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego w Krakowie. Należy przypominać że Wojsko, czyli Armia Krajowa nie byłaby w stanie wypełniać powierzonych jej zadań, gdyby nie zaplecze społeczne i polityczne.

Wystawa będzie dotyczyła nie tyle struktury instytucjonalnej podziemia niepodległościowego w latach 1939-1945 w naszym mieście , ile przede wszystkim skupi się na ukazaniu losów jednostek – konkretnych postaci, których postawa zasługuje na upamiętnienie. Wielu mieszkańców Krakowa mimo śmiertelnego zagrożenia ze strony okupanta niemieckiego, miało odwagę i siłę do samoorganizowania się. Był to przykład społeczeństwa obywatelskiego, tak bardzo ważny dla funkcjonowania państwa demokratycznego. Ekspozycja ukazuje również różnorodność poglądów politycznych i ideologicznych osób budujących struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Nie było bowiem łatwo, mimo wspólnego wroga, znaleźć przy takich różnicach płaszczyznę porozumienia. Czas pokazał jednak, że było to możliwe, a spoiwem była wola wywalczenia suwerennego i wolnego państwa oraz troska o społeczeństwo.

Także dziś obserwujemy, że spuścizna walki o niepodległość w latach okupacji jest żywa. Umacnia patriotyzm, dumę z własnej historii i pomaga zrozumieć sens społecznego angażowania się. Przykłady tego można będzie można również znaleźć na wystawie w jej ostatnim segmencie opowiadającym o dniu dzisiejszym. Wskazanie w przeszłości pozytywnych inspiracji do troski o dobro wspólne i pokazanie dobrych owoców zaangażowania obywatelskiego to kolejne ważne cele tej wystawy.

Przedstawiając sylwetki osób, które były zaangażowane w konspirację w Krakowie, opowiemy historię ich działalności społecznej. Sięgniemy do wątków z ich życia podczas służby legionowej w czasie I wojny światowej, walki o granice niepodległego państwa polskiego, okres II Rzeczpospolitej, a przede wszystkim czas okupacji. Zakończymy na krótkim podsumowaniu tego, jak poukładały się ich losy po 1945 r., jakie były ich postawy wobec władzy ludowej – jak ta władza się z nimi obchodziła.

Najważniejszą częścią wystawy są jeszcze nigdy niepokazywane publicznie fotografie, artefakty i archiwalia znajdujące się w zbiorach prywatnych i rodzinnych dotyczące konkretnych postaci. Na wystawie będziemy mogli zobaczyć m.in. szopkę wykonaną  w więzieniu Montelupich przez działacza Stronnictwa Narodowego, członka konspiracyjnego Krakowskiego Komitetu Międzypartyjnego, zamordowanego przez Niemców w KL Auschwitz, Tadeusza Surzyckiego. Znajdą się tu również pamiątki po działaczu Stronnictwa Ludowego, Stanisławie Mierzwie, skazanemu w tzw. procesie szesnastu w Moskwie w 1945 r. Na uwagę zasługuję w tym miejscu tymczasowe zaświadczenie zezwalające mu na formalny wyjazd ze Zawiązku Sowieckiego po odbyciu kary w moskiewskim więzieniu na Łubiance. Do niewątpliwie bardzo interesujących eksponatów należą: maszyna do pisania używana do podrabiania dokumentów przez szefa Kierownictwa Walki Cywilnej, Tadeusza Seweryna ps. „Socha”, liczne archiwalia i unikatowe fotografie po Stanisławie Czapkiewiczu ps. „Sprężyna”, szefie wywiadu zgrupowania „Żelbet” AK w Krakowie, który dostarczał materiały wywiadowcze dla Cywilnych Sadów Specjalnych, czy też po Janie Kowalkowskim ps. „Halszka”, który wykonywał wyroki śmierci na konfidentach Gestapo w Krakowie. Będzie można zaznajomić się z podziemną prasą tamtego czasu oraz bardzo interesującymi eksponatami i fotografiami ilustrującymi m.in. działalność Okręgowej Delegatury Rządu RP na Kraj, tajne nauczanie, samopomoc, podziemne sądownictwo, podziemie polityczne, Radę Pomocy Żydom („Żegota”), funkcjonowanie radiostacji „Wisła”, która służyła do komunikacji między Krakowem a Londynem.

Kurator wystawy: Tomasz Stachów, tel. 12 633-14-14, 12 631-10-01

Fragment ekspozycji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/9.++FOT_00553,4974271126.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/9.++FOT_00553,4974271126.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/7.++Marian+Jendo_0009,4974271133.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/6.++Stanis*c5*82aw+Dobrowolski_0025,4974271134.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/8,4974271135.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/5.++Jan+Kowalkowski+przy+ul+Bernardy*c5*84skiej,4974271144.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/2.++Mierzwa,4974271153.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/3.+Tadeusz+Seweryn+c,4974271233.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/1.+Tadeusz+Surzycki_0010,4974271239.tif

Opis wystawy: http://chomikuj.pl/konf.hist/Walcz*c4*85ce+Miasto,4974271125.doc

Miejsce: Warszawa
Termin: 20-21 X 2015
Zgłoszenia:
Link:

______

„Zeszyty Historyczne” z perspektywy półwiecza – to tytuł dwudniowej konferencji naukowej, która jesienią (20–21 października 2015) odbędzie się w Warszawie. 

Konferencja poświęcona zostanie tytułowemu kwartalnikowi emigracyjnemu, który wydawany był w latach 1962–2010 przez Instytut Literacki w Paryżu. Debaty i dyskusje odbędą się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 i

Wśród polskich periodyków historycznych „Zeszyty Historyczne” zajmują miejsce szczególne. Decyduje o tym zarówno indywidualność ich Redaktora – Jerzego Giedroycia, stworzony przez niego zespół autorów oraz waga poruszanych na łamach pisma problemów.

Celem konferencji jest nie tyle sporządzenie bilansu zawartości periodyku, lecz pokazanie miejsca i roli „Zeszytów Historycznych” w powojennej polskiej historiografii. Uczestnicy przybliżą także sylwetki wybranych badaczy, którzy wnieśli znaczący wkład w historię wydawanego w Maisons-Laffitte czasopisma

Konferencja ma charakter otwarty. Pierwszy dzień obrad zakończy dyskusja panelowa pt. „Współpracownicy Jerzego Giedroycia”, w której udział wezmą: Piotr Daszkiewicz, Andrzej Friszke, Marek Kornat, Grzegorz Mazur oraz Małgorzata Ptasińska (prowadzenie).

Organizatorami wydarzenia są Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Literacki w Paryżu oraz Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Przypominamy, że w 2014 r. uruchomiony został portal www.kulturaparyska.com poświęcony Instytutowi Literackiemu i paryskiej „Kulturze”, na którym znajdą się również wersje elektroniczne „Zeszytów Historycznych”.

 

PROGRAM

20 października 2015 r.

10.00–10.30 – otwarcie konferencji

10.30–12.00 – sesja I – Między historią a polityką – wokół koncepcji periodyku historycznego Jerzego Giedroycia – prowadzenie: Andrzej Paczkowski

 • U źródeł fascynacji historycznych Jerzego Giedroycia (Spory o historię Polski na łamach „Buntu Młodych” i „Polityki”) – Rafał Habielski
 • Początki „Zeszytów Historycznych” (idea, program, cele) – Małgorzata Ptasińska
 • Ewolucja koncepcji „Zeszytów Historycznych” 1962–2010 – Grzegorz Mazur

dyskusja

13.00–14.30 – sesja II: Twórcy i autorzy „Zeszytów Historycznych”, część I – prowadzenie: Andrzej Friszke

 • Środowisko „Zeszytów Historycznych” (próba analizy socjologicznej) – Sławomir Łukasiewicz
 • Wpływ Piotra Wandycza na kształt „Zeszytów Historycznych” – Rafał Stobiecki
 • Współpraca Tadeusza Wyrwy z Redaktorem „Zeszytów Historycznych”  – Milena Przybysz

dyskusja

15.00–16.30 – sesja II: Twórcy i autorzy „Zeszytów Historycznych”, część II – prowadzenie: Andrzej Friszke

 • Wkład Józefa Lewandowskiego w dorobek historiograficzny Instytutu Literackiego – Sławomir M. Nowinowski
 • Historycy zagraniczni na łamach „Zeszytów Historycznych” – Anna Brzezińska
 • Historiografia polska z perspektywy Maisons-Laffitte (recenzje i polemiki) – Artur Mękarski

dyskusja

17.00–19.00 – dyskusja panelowa „WspółpracownicyJerzego Giedroycia” – prowadzenie: Małgorzata Ptasińska, uczestnicy: Piotr Daszkiewicz, Andrzej Friszke, Marek Kornat, Grzegorz Mazur

21 października 2015 r.

10.00–11.00 sesja III: Wokół głównych idei. Tematyka „Zeszytów Historycznych” (część I-III):

część I – prowadzenie: Jan Pomorski

 • Rola „Zeszytów Historycznych” w poznaniu dziejów II Rzeczpospolitej – Marek Kornat
 • Kontrowersje wokół polityki władz RP na emigracji w „Zeszytach Historycznych” – Andrzej Friszke

dyskusja

11.30–13.00 część II – prowadzenie: Jan Pomorski

 • Relacje historyczne z sąsiadami na łamach „Zeszytów Historycznych” – Andrzej Stępnik
 • Spory o postawy Polaków wobec nazizmu i komunizmu w „Zeszytach Historycznych” – Rafał Wnuk
 • Wkład „Zeszytów Historycznych” w rozpoznanie mechanizmów władzy komunistycznej – Andrzej Paczkowski

dyskusja

14.00–15.30 część III – prowadzenie: Rafał Habielski

 • Rozliczenia z przeszłością w „Zeszytach Historycznych” (II Rzeczpospolita i PRL) – Mariusz Mazur
 • Wokół tematów tabu. Postacie i problemy nieobecne na łamach „Zeszytów Historycznych” – Mirosław Filipowicz
 • „Zeszyty Historyczne” na tle krajowych periodyków poświęconych najnowszej historii Polski (1962 – 1980 – 1989 – 2000 – 2010) – Zbigniew Romek

dyskusja

16.00–17.00  część IV: prowadzenie: Rafał Habielski

 • „Zeszyty Historyczne” a  inne emigracyjne czasopisma historyczne („Niepodległość, „Teki Historyczne”, „The Polish Review”, „Antemurale”). Podobieństwa i różnice – Mirosław Supruniuk
 • Znaczenie „Zeszytów Historycznych” w historiografii polskiej (próba bilansu) – Jan Pomorski

Więcej informacji:

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/konferencja-naukowa-zeszytyhistoryczne-z-perspektywy-polwiecza-warszawa,-2021-pazdziernika-2015

http://www.kulturaparyska.com/

Miejsce: Warszawa
Termin: 15  X 2015
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Konferencja „Edycje źródłowe akt sejmikowych”

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

zaprasza na konferencję

Edycje źródłowe akt sejmikowych

problemy i perspektywy edytorskie

15 października 2015 roku

miejsce obrad:

Instytut Historii PAN

Rynek Starego Miasta 29/31

II piętro, Sala Kościuszkowska

Program:

10.30-10.45 otwarcie konferencji

10.45-11.10 prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Edycja akt sejmikowych powiatu nowogródzkiego – problemy źródłoznawcze i edytorskie

11.10-11.35 prof. dr hab. Janusz Tandecki, Edycja IV tomu Protokołów Sejmiku Generalnego Prus Królewskich z lat 1536-1542. Metoda i stan zaawansowania prac

11.35-12.00 prof. dr hab. Henryk Gmiterek, Problemy edytorskie z publikacją akt sejmiku lubelskiego z lat 1572-1632

12.00-12.25 dr hab., prof. UAM Michał Zwierzykowski, Akta sejmikowe czy materiały do dziejów sejmików? Uwagi o typologii źródeł do dziejów samorządu sejmikowego Rzeczypospolitej szlacheckiej

12.25-12.55 dyskusja

12.55-13.15 przerwa na kawę

13.15-13.40 dr Jerzy Ternes, Potrzeby i perspektywy edycji akt sejmikowych ziem ruskich i ukrainnych dawnej Rzeczypospolitej

13.40-14.05 dr Tomasz Jaszczołt, Stan zachowania akt sejmikowych województwa podlaskiego i możliwości ich edycji

14.05-14.30 dr hab. Jarosław Stoliski, O aktach podolskich z czasów wygnania

14.30-14.55 dr hab., prof. IH PAN Andrzej Kamieński, Relacje brandenburskie z obrad sejmiku średzkiego i ich miejsce w edycji akt sejmikowych woj. poznańskiego i kaliskiego. Lata 1669-1696

14.55-15.20 mgr Tomasz Ambroziak, Kilka uwag odnośnie do funkcjonowania elementów wschodniosłowiańskich w polszczyźnie dokumentów sejmikowych Wielkiego Księstwa Litewskiego w końcu XVI – pierwszej połowie XVII wieku oraz sposobu ich oddania w edycjach źródłowych

15.20-15.50 dyskusja, podsumowanie

16.00 obiad

Miejsce: Kraków
Termin: 01-31 X 2015
Zgłoszenia:
Link:

______

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych w najbliższych dniach przy wystawie „Tadeusz Pawlikowski i jego teatr”:
Spacer śladami Tadeusza Pawlikowskiego
11 X (niedziela) i 24 X (sobota) godz. 12:00–14:00
zbiórka: Kamienica Hipolitów, plac Mariacki 3
Spacer śladami nietuzinkowej i barwnej postaci jaką był Tadeusz Pawlikowski umożliwi odkrycie jego osobistej historii, najpierw w przestrzeni samej wystawy, a następnie wpisanie jej w topografię dzisiejszego Krakowa.

Wieczór artystyczny „Listy Tadeusza i Konstancji”
11 X (niedziela) godz. 16:00–17:30
Kamienica Hipolitów, plac Mariacki 3
W dniu imienin Tadeusza, w przestrzeni poświęconej mu wystawy oddamy głos jej bohaterowi. Podczas wieczoru artystycznego fragmenty listów Tadeusza Pawlikowskiego i Konstancji Bednarzewskiej odczytają aktorzy: Juliusz Chrząstowski i Barbara Szałapak.

W czwartki o czwartej – cotygodniowe oprowadzanie po wystawie
Każdy czwartek godz. 16:00 (poza  24, 31 XII)
Kamienica Hipolitów, plac Mariacki 3
Historie nie zawsze w całości opowiadają się same, dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zwiedzanie wystawy uzupełnione narracją przewodnika.

Miejsce: Kraków
Termin: 27 X 2015
Zgłoszenia:  15 X 2015
Link: kolonaukowedoktorantow.blogspot.com

______

Koło Naukowe Doktorantów WHiDK UPJPII ma zaszczyt zaprosić na II Otwartą Sesję Naukową w ramach cyklu „Historia Caffè”.

Zapraszamy wszystkich doktorantów i młodych pracowników naukowych zainteresowanych epoką cesarza Justyniana do podzielenia się swoimi badaniami i zaprezentowania ich na forum publicznym już 27 października 2015r. w Krakowie.
Proponowana tematyka zagadnień:
- śmierć w czasie wojny i pokoju za panowania Justyniana Wielkiego
- obrządki pogrzebowe i grzebalnictwo
- życie i działalność cesarza
Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2015r. pod adresem mailowym: doktoranci.kontakt@gmail.com
Listę prelegentów podamy do publicznej wiadomości 17 października 2015r.
Na artykuły do publikacji czekamy do 30 listopada 2015r.

Szczegółowe informacje: kolonaukowedoktorantow.blogspot.com

Historia Caffè

Brak komentarzy

Miejsce: Kraków
Termin: 01 X 2015- 31 VI 2016
Zgłoszenia:  (brak danych)
Link: http://kolonaukowedoktorantow.blogspot.com/p/historia-caffe.html

______

Historia Caffè

 

To cykl otwartych sesji naukowych dedykowany doktorantom i młodym pracownikom naukowym. Podczas comiesięcznych spotkań w gronie specjalistów jak i gości celebrujemy rocznice ważnych wydarzeń w historii Polski i świata. Upamiętniamy najważniejsze postacie, które swoim życiem i czynami na stałe zapisały się na kartach historii.

Do tej pory swoimi badaniami podczas kolejnych sesji podzielili się z nami:

Sesja I (27 maja 2015) – 750-lecie urodzin Dantego Alighieri

dr Józef Cezary Kałużny (UPJP2)Recepcja dekoracji raweńskich w „Boskiej komedii” Dantego – motyw światła
mgr Łukasz Kościółek (UPJP2)„Rajskie” spotkanie Dantego z cesarzem Justynianem, jako przejaw afirmacji autora „Boskiej komedii” dla idei monarchii uniwersalnejNajbliższe otwarte sesje naukowe:

Październik 2015 – 1450 rocznica śmierci cesarza Justyniana
Listopad 2015 - 800-lecie obrad soboru laterańskiego IV
Grudzień 2015 - 1050 rocznica zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Dobrawą a Mieszkiem I

Czekamy na propozycje tematów kolejnych otwartych sesji naukowych – doktoranci.kontakt@gmail.com

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 05-06 V 2016
Zgłoszenia: (brak danych)
Link:

______

Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów

W dniach 5-6 maja 2016 r. w Bydgoszczy odbędzie się konferencja naukowa pt. Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów.

Tematyka konferencji ma w zamyśle organizatorów obejmować cały szereg ważnych dla kultury pól badawczych. Będzie to zatem próba pokazania, jak w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym funkcjonowało i funkcjonuje jedzenie. Z tego też powodu konferencję traktujemy jako spotkanie interdyscyplinarne, a zaproszenie na nią kierujemy do antropologów kulturowych, archeologów, dietetyków, filologów, filozofów, historyków kultury, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów oraz wszystkich badaczy, którzy mogą podzielić się interesującą refleksją na temat roli i znaczenia jedzenia w kulturze.

Mają na uwadze, że jedzenie jest kategorią niezwykle „pojemną”, mieszczącą zarówno czynność jedzenia, jak i jego elementy składowe, a więc pokarm czy pożywienie oraz rytuały, jakie towarzyszą jego przygotowaniu, proponujemy następujące zakresy tematyczne referatów odnoszących się do tak rozumianego pojęcia:

 • jedzenie w sferze praktyk społecznych, działań komunikacyjnych i symbolicznych,
 • jedzenie jako znaki tożsamości,
 • jedzenie w praktyce życia codziennego,
 • jedzenie na wsi i w mieście – przemiany zwyczajów konsumpcyjnych,
 • jedzenie w dyskursie kulinarnym,
 • jedzenie a zdrowie,
 • jedzenie jako element turystyki kulinarnej,
 • jedzenie jako element dziedzictwa kulturowego,
 • jedzenie w literaturze i sztuce.

 

Powyższe tematy z pewnością nie wyczerpują problematyki, mogą jedynie wskazać kierunek poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Dane kontaktowe:

dr Justyna Żychlińska: 505291447; dr Anetta Głowacka-Penczyńska: 602157155.jedzenie.konferencja@gmail.com
jedzenie.konferencja@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Miejsce: Sandomierz
Termin: 08-09 X 2015
Zgłoszenia:
Link: http://www.sandomierz.pl/aktualnosci/konferencja-pn-jan-dlugosz-w-kregu-badan-historykow-i-literaturoznawcow,2631.html

______

 Polskie Towarzystwo Historyczne

we współpracy z
Zakładem Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS
Towarzystwem Naukowym Sandomierskim
Urzędem Miejskim w Sandomierzu
zapraszają na konferencję
JAN DŁUGOSZ
- W KRĘGU BADAŃ HISTORYKÓW I LITERATUROZNAWCÓW
Sandomierz
8-9 października 2015 r.
Miejsca obrad:
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu – Zamek Królewski
Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu – Dom Długosza
8 października 2015 r. (czwartek)
godz. 10.00 – otwarcie konferencji, Zamek Królewski w Sandomierzu
Wystąpienia przedstawicieli Organizatora i Współorganizatorów
Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (UW, PAN, Warszawa), Jan Długosz jako pierwszy historyk Polski na tle międzynarodowym
Dr Przemysław Stanko (UPJPII, Kraków), Nieznane materiały biograficzne z lat 1471-1480 dotyczące Jana Długosza z Tajnego Archiwum Watykańskiego
Dr Leszek Poniewozik (Uniwersytet Rzeszowski), Początki najstarszych kolegiat diecezji krakowskiej w świetle przekazów Jana Długosza
ok. godz. 12.00 – przerwa na kawę
godz. 12.30-13.30
Prof. dr hab. Antoni Barciak (UŚ, Katowice), Śląsk i Ślązacy z dziele J. Długosza Annales seu Cronicae
Dr Piotr Dymmel (Archiwum  Państwowe w Lublinie, UMCS), Warsztat bibliograficzny badań nad Janem Długoszem – rozwój, stan i potrzeby
Prof. dr hab. Feliks Kiryk (UP, Kraków), Rocznice Długoszowe
ok. godz. 14.00 – przerwa obiadowa
Dom Długosza w Sandomierzu
godz. 15.30-16.30
Prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa), Fabuły Długoszowe
Dr hab. Witold Wojtowicz (Uniwersytet Szczeciński), Gall Długosza – o prologu i epilogu „Roczników”
Prof. IJP PAN dr hab. Michał Rzepiela (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków), Jeszcze o miejscu dziejów legendarnych w polskiej historiografii średniowiecznej: Gall Anonim, Kadłubek, Długosz
ok. godz. 16.30 – przerwa na kawę
godz. 17.00-18.00
Dr Paweł Kozioł (Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa), Strategie retoryczne Jana Długosza na tle poprzedników
Dr László Tapolcai (Katedra Dziejów Europy Wschodniej, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie), Mit etnogenetyczny w dziejach bajecznych Jana Długosza
Dr hab. Wojciech Drelicharz (UJ, Kraków), Jakie konkretnie rękopisy historiograficzne mógł znać Jan Długosz pracując nad Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae?
9 października 2015 r. (piątek)
godz. 10.00-11.00 Zamek Królewski w Sandomierzu
Dr Agnieszka Nalewajek (KUL, Lublin) Elementy kultury biblijnej w Rocznikach Jana Długosza
Prof. UMCS dr hab. Krzysztof Skupieński (UMCS,  Lublin), Czy Długosz był proletariuszem pióra?
Prof. UAM dr hab. Jarosław Nikodem (UAM, Poznań), Długosz o rządach andegaweńskich w Polsce
ok. godz. 11.00  przerwa na kawę
godz. 11.30-13.00
Prof. dr hab. Jerzy Sperka (UŚ, Katowice), Jan Długosz o doradcach króla Władysława Jagiełły
Prof. KUL dr hab. Jan Ptak (KUL, Lublin), Bitwy w Rocznikach Jana Długosza
Dr Tomisław Giergiel (UMCS, Lublin), Związki Długosza z Sandomierzem. Stan badań
Prof. dr hab. Waldemar Kowalski (UJK Kielce), Jan Długosz a tzw. szlachecki antyklerykalizm w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej
ok. godz. 13.30 zakończenie konferencji

Miejsce: Kraków
Termin: 20 X 2015 -12 I 2016
Zgłoszenia:
Link: http://mnk.pl/cykle/numizmatyka-czyli-co

______

Celem cyklu jest jak najszersze zapoznanie publiczności z numizmatyką. Wykłady prowadzone są przez pracowników Gabinetu Numizmatycznego opiekujących się najlepszą na świecie kolekcją polskich monet, medali i banknotów oraz zaproszonych specjalistów.  Wykłady połączone są z pokazami obiektów.

Wykłady odbywają się we wtorki o  godz. 18.00 w sali audiowizualnej Muzeum im Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12.

Program dostępny pod adresem:

http://mnk.pl/cykle/numizmatyka-czyli-co


 • RSS