konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 11 XI 2014
Link:

_______

Do 11 listopada 2014 r. nadsyłać można artykuły do najbliższego numeru półrocznika Littera/Historica poświęconego problemom historii literatury polskiej, a redagowanego przez doktorantów Wydziału Polonistyki UJ.
CfP:
Littera/Historica to recenzowany półrocznik naukowy poświęcony problemom historii literatury polskiej, redagowany przez doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Periodyk skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów, których zapraszamy do współtworzenia czasopisma poprzez nadsyłanie artykułów.
Marek Tulliusz Cyceron głosił, że historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia. Przymioty te można odnieść również do historii literatury, którą pragniemy zająć się w sposób szczególny w naszym czasopiśmie.
Zapraszamy do przesyłania artykułów naukowych, esejów, krótkich rozpraw o charakterze interpretacyjnym, recenzji i sprawozdań na adres internetowy redakcji: litterahistorica@gmail.com (termin przyjmowania propozycji upływa 11 listopada 2014 roku); tam również prosimy kierować wszelkie pytania. Wytyczne edytorskie dostępne są w sekcji Informacje dla autorów na stronie głównej czasopisma: http://www.litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl/

Miejsce:Wrocław
Termin: 17-19 VI2015
Zgłoszenia: 15 I 2015
Link:

_______

CfP: Crime and Punishment in Antiquity

 

Do 15 stycznia 2015 r. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję Crime and Punishment in Antiquity, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 17-19 czerwca 2015 r.

Więcej informacji pod adresem: https://docs.google.com/viewer?url=http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/09/CrimeAndPunishment.pdf?1410989186&hl=pl&chrome=true

Miejsce: Warszawa
Termin: 01 IV 2015
Zgłoszenia: 30 XI 2014
Link:

_______

Trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku.

Konkurs, organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk adresowany jest do autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2013 r. do 31 października 2014 r.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • prac magisterskich,
  • prac doktorskich.

I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN i IH PAN w formie książkowej oraz honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN:

  • 10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich,
  • 25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich.

II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN i IH PAN pracy w całości lub części oraz honorarium autorskie.

Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej

ul.  Wołoska 7

02-675 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

Pracę do konkursu zgłasza autor pracy.

Prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie – w kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu autora pracy.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN.

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN, w następującym składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, dr hab. prof. IH PAN Marek Kornat, dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński, prof. dr hab. Antoni Dudek oraz dr Władysław Bułhak – sekretarz komisji.

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Więcej informacji na stronie http://www.ihpan.edu.pl/

Miejsce: Warszawa
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 31 X 2014
Link:

_______

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego
na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

 

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza drugą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym. Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2013-2014.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W drugiej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu, prosimy nadsyłać do 31 października 2014 r. na adres IH PAN „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu: http://www.ihpan.edu.pl/aktualnosci/1603-ogloszenie-konkurs-im-prof-jerzego-michalskiego

Miejsce: Warszawa
Termin: 25-26 IX 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Kontynuacja i zmiana. Historiografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec nowych tendencji w nauce XIX-XXI wieku, to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 września 2014 r.

Wydarzenie poprzedzi Walne Zebranie Członków Towarzystwa Historiograficznego, które odbędzie się 24 września, o godzinie 17.00 w Instytucie Historii PAN (Sala Lelewelowska)

W ramach konferencji zaplanowano 13 sesji poświęconych problematyce nowych tendencji w badaniach historycznych, począwszy od XIX wieku, po czasy współczesne.

Jak zaznaczają Organizatorzy: konferencja ma na celu pogłębienie refleksji nad kierunkiem przemian nauki historycznej i przekazu historycznego w dwu ostatnich stuleciach i współcześnie, szczególnie w dziejopisarstwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Chcielibyśmy, by rozważaniom poddane zostało zagadnienie kontynuacji i dyskontynuacji w nauce historycznej. To, jak historycy regionu odnosili się do osiągnięć nauki zachodnioeuropejskiej i osiągnięć swych poprzedników – co z ich dorobku przejęli, co odrzucili, do jakich odrzuconych wcześniej idei i konceptów powracali po latach i dlaczego, a także w jakim stopniu reprezentanci nowych dziedzin i kierunków badań odwoływali się do tradycji, bądź też ją kwestionowali.

Wśród wielu sesji i debat nie zabraknie takich kwestii jak wpływ i przenikanie się historii i antropologii, rola filmu w badaniach historycznych, historia biznesu czy też oddziaływanie filozofii i psychologii na analizy przeszłości.

Wszystkie sesje odbędą się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

Organizatorzy: dr hab. Katarzyna Błachowska, IH UW; dr hab., prof. IH PAN, Zbigniew Romek.

Miejsce: Warszawa
Termin: 30 IX 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

We wtorek, 30 września 2014 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie odbędzie się wykład prof. dr. Jürgena Osterhammela (Konstanz), pt.

Możliwości i ryzyka obrazowania epok historycznych w kontekście dziejów powszechnych na przykładzie XIX wieku

Wykład połączony będzie z prezentacją książki profesora, pt. Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata

Historia świata i historia globalna cieszą się ostatnio dużą popularnością u wielu czytelników, a zawodowi historycy traktują je bardziej poważnie niż wcześniej. Podejście obu dyscyplin jest uznane za wiarygodne i nowoczesne; metoda polega na tym, że czasy minione rozpatruje się pod względem powiązań i komunikacji na skalę globalną, które cechują nasze codzienne życie. Można to między innymi osiągnąć opisując poszczególne epoki w kontekście całościowym. Mimo zalet tego podejścia istnieje jednak kilka braków – zarówno o charakterze zasadniczym jak i praktycznym. Wykład  jest próbą zestawienia walorów i niedomogów metodycznych na przykładzie XIX wieku.

Jürgen Osterhammel jest prof. w Hagen i Genewie, od 1999 r. kieruje Wydziałem Historii Nowożytnej i Współczesnej na Uniwersytecie w Konstancji. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii stosunków międzynarodowych i międzykulturowych, kolonializmu i imperializmu, historii idei i historiografii, a ostatnio również historii społecznej muzyki.

W 2010 roku uhonorowany został Nagrodą Gottfried Wilhelm Leibniz Prize

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 28-29 V 2015
Zgłoszenia: 2 III 2015
Link:

_______

CfP: Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem

Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Collegium Medicum UAM zapraszają na XXIV Sympozjum Historii Farmacji pt. Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem, które odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 28-29 maja 2015 r. Zgłoszenia mozna przesyłać do 2 marca 2015 r.

Więcej informacji pod adresem: https://docs.google.com/viewer?url=http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/09/Historia-panaceum.pdf?1410989155&hl=pl&chrome=true

Miejsce: Kraków
Termin: 23-24 X 2014
Zgłoszenia: 15 IX 2014 (termin przedłużony do 19 IX 2014)
Link:

_______

Sekcja Historii Najnowszej Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Podbój i jego skutki w XX wieku”. Odbędzie się ona w dniach 23-24 października 2014 r. w Krakowie, w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie ograniczamy tego zaproszenia wyłącznie do studentów historii, chcemy bowiem spojrzeć na tematykę podboju nie tylko z perspektywy wojskowej czy politycznej, ale także gospodarczej, kulturowej i cywilizacyjnej. Nie chcielibyśmy też koncentrować się wyłącznie na problematyce militarnej, ale także zastanowić się, czy w dwudziestym wieku, w globalizującym się świecie, zachodziły procesy podboju przy użyciu innych (pokojowych) metod działania. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zostanie zauważona w środowisku młodych badaczy, a dzięki interdyscyplinarnemu podejściu zostanie zaprezentowana szerszemu gronu odbiorców. Pragniemy również nadmienić, że do współpracy przy organizacji konferencji zaprosiliśmy badaczy z wielu ośrodków i instytucji, nad całością przedsięwzięcia czuwają również pracownicy naukowi Instytutu Historii UJ, jak również zaprzyjaźnione instytucje: Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie oraz Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila”.
Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2014 r. Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres sekcjahistoriinajnowszej@onet.pl. Opłata konferencyjna wynosi odpowiednio 70 zł i 30 zł (członkowie KNHS UJ).

Z wyrazami szacunku,
Sekcja Historii Najnowszej Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/formularz+konferencja,4046658040.docx

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Zaproszenie+konferencja+Podb*c3*b3j+i+jego+skutki,4046658041.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 26-28  IX 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Zapraszamy za tydzień do Podgórza!

XIII Podgórskie Dni Otwartych Drzwi, 26–28 września 2014


Po raz trzynasty Stowarzyszenie PODGORZE.PL zaprasza do zwiedzania, poznawania i odkrywania Podgórza. W sobotę, 27 września, otworzymy drzwi ok. 30 obiektów, w większości na co dzień niedostępnych, a w niedzielę zaprosimy na kilkanaście tematycznych spacerów. Inauguracyjny wieczór poświęcimy Antoniemu Matecznemu, twórcy uzdrowiska przy obecnym rondzie noszącym jego imię.
Szczegółowy program ukaże się w specjalnej wkładce w „Dzienniku Polskim” na tydzień przed imprezą – w sobotę 20 września. Program będzie również dostępny w Domu Historii Podgórza (ul. Limanowskiego 13) i w punktach informacji turystycznej, a także będzie go można pobrać ze strony www.podgorze.pl.
Kontakt z organizatorami: biuro@podgorze.pl

Zajrzyj do Huty

Brak komentarzy

Miejsce: Kraków
Termin: 20-21 IX 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Zajrzyj do Huty 6
20–21.09.2014

Program wydarzeń:

Sobota 20 września
10.00–18.00 – zwiedzanie wystawy Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej

Premiera wystawy plenerowej Nowa Huta w pigułce, która prezentowana będzie przed oddziałem MHK Dzieje Nowej Huty.

11.15 i 12.15 – zwiedzanie z przewodnikiem okolic pl. Centralnego. Zbiórka przed dawną księgarnią Skarbnica przy pl. Centralnym.

Spacery z przewodnikami po Nowej Hucie:
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 – Krótko o Nowej Hucie – między pl. Centralnym a Arką Pana
Start sprzed oddziału MHK Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16. Liczba uczestników: od 1 do 25 osób. Zapisy i rezerwacje: bilety.mhk.pl

Moja Nowa Huta – spacer z nowohucianami:
10.00–12.00 – Adam Gliksman: Opozycja w Nowej Hucie
Trasa: start sprzed pomnika Solidarności przy pl. Centralnym – al. Róż – tablica pamiątkowa Tajnej Komisji Robotniczej Hutników – kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej (pomniki bł. ks. J. Popiełuszki i Prasy Podziemnej oraz wystawa Solidarni w drodze ku wolności – brama kombinatu ArcelorMittal Poland         (d. Huta im. T. Sendzimira)

12.00–14.00 – Maciej Miezian: Neony w Nowej Hucie
Trasa: pl. Centralny, al. Róż – Teatr Ludowy – kino Świt – os. Teatralne

14.00–16.00 – Adam Grzanka: Jestem z Nowej Huty
Zbiórka przed restauracją Stylowa (os. Centrum C, al. Róż)

16.00–18.00 – Sławomir Shuty: Literacka Nowa Huta
Zbiórka przed kinem Świt (wejście do sklepu Tesco, os. Teatralne 10)

Wycieczka autokarowa:
12.00–16.00 – dr Krzysztof Wielgus: Forty austriackie w Nowej Hucie
Trasa: start sprzed oddziału MHK Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16 – Fort 48 Batowice (1883–1885) – Fort 48a Mistrzejowice (1895–1897) – Fort 49 Krzesławice (1881–1886) – Fort 49¼ Grębałów (1897–1899), Fort 49½a Mogiła (1895–1896)
Wycieczka bezpłatna (maksymalnie 45 osób, lista zamykana po wyczerpaniu miejsc, zapisy: info@mhk.pl lub pod nr. tel. 12 426 50 60)

Gra miejska – Racjonalizatorzy

Pilnie poszukujemy racjonalizatorów! Jednolita władza polityczna i administracja państwowa próbują mobilizować ludność do aktywności zawodowej i współzawodnictwa. Powstaje coraz więcej projektów racjonalizatorskich, które stanowią istotny element działalności gospodarczej państwa i tworzą strukturę organizacyjną wszystkich przedsiębiorstw. Jako projekty racjonalizatorskie mogą być uznane przez przedsiębiorcę dowolnie zgłaszane rozwiązania, nadające się do zastosowania i przynoszące korzyść majątkową pracodawcy. Jednolity państwowy system rejestracji wyróżni i nagrodzi pomysłodawców.
Zbierz swoją ekipę racjonalizatorów i stań do wyścigu w wymyślaniu najbardziej efektywnych rozwiązań dla Nowej Huty i usprawnij razem z nami proces budowy tej najmłodszej dzielnicy Krakowa.

Uczestnicy gry: 50 zespołów po 2–3 osoby (od 100 do 150 uczestników)
Czas trwania: trzy godziny, start gry od godz. 10.00 do 14.00 – w tym przedziale czasowym w dowolnym momencie można zacząć grę. Należy zgłosić swoją drużynę w punkcie startowym w oddziale MHK Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16 i odebrać kartę gracza. Koniec gry o godz. 17.00. Na mecie (oddział MHK Dzieje Nowej Huty) należy oddać kartę gracza.
Wręczenie nagród o godz. 17.00 w oddziale MHK Dzieje Nowej Huty.

Niedziela 21 września
10.00–18.00 – zwiedzanie wystawy Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej

Spacery z przewodnikami po Nowej Hucie:
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 – Krótko o Nowej Hucie – między pl. Centralnym a Arką Pana
Start sprzed oddziału MHK Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16. Liczba uczestników: od 1 do 25 osób. Zapisy i rezerwacje: bilety.mhk.pl

Wycieczka autokarowa:
10.00, 11.00, 12.00 – Śladem zapomnianego dziedzictwa Nowej Huty
Trasa: start sprzed oddziału MHK Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16 – kopiec Wandy – Pleszów ¬¬– Branice – Kościelniki – Ruszcza – Wadów – Łuczanowice – oddział MHK Dzieje Nowej Huty
Wycieczka bezpłatna (maksymalnie 45 osób, lista zamykana po wyczerpaniu miejsc, zapisy: info@mhk.pl lub pod nr. tel. 12 426 50 60)

Gra miejska – AgroHuta

Na wschód od Krakowa rozciągają się piękne łąki i pola, a także bogate ziemie, na których można uprawiać rozmaite zboża. Między drzewami kryją się folwarki, pałace i dwory. Po prostu nowohucka wieś. Do dyspozycji masz swoje poletko, które trzeba zagospodarować. Musisz udać się na rynek i sprzedać swoje towary albo kupić surowce. Zostań prawdziwym nowohuckim chłopem. Zobacz jak żyło się w Branicach i Kościelnikach zanim zaczęły sąsiadować z kombinatem. Sam zdecyduj, czy wybudujesz pałac, czy obsiejesz pole. Weź udział w ekonomiczno-rolniczej grze miejskiej!
Uczestnicy gry: 50 zespołów po 2–3 osoby (od 100 do 150 uczestników)
Czas trwania: trzy godziny, start gry od godziny 10.00 do 14.00 – w tym przedziale czasowym w dowolnym momencie można zacząć grę. Należy zgłosić swoją drużynę w punkcie startowym w oddziale MHK Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16 i odebrać kartę gracza. Koniec gry o godz. 17.00. Na mecie (oddział MHK Dzieje Nowej Huty) należy oddać kartę gracza.
Wręczenie nagród o godz. 17.00 w oddziale MHK Dzieje Nowej Huty
Na większość imprez wstęp wolny!
Liczba miejsc ograniczona
Szczegóły: www.mhk.pl
Pytania: nowahuta@mhk.pl lub pod nr. tel. 12 425 97 75
Zapisy na wydarzenia o ograniczonej liczbie miejsc przyjmowane są od 1 września 2014 r. (szczegóły podano przy danym punkcie programu).
W oddziale MHK Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16, odbędzie się w tych dniach (20–21 września) kiermasz nowohuckich wydawnictw: zniżka 50%!

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Oddział Dzieje Nowej Huty
os. Słoneczne 16

Muzeum PRL-u (w organizacji)
os. Centrum E 1

Sobota 20 września
10.00–18.00 – zwiedzanie wystawy fotografii Kadrowanie PRL-u. Henryk Hermanowicz i Jerzy Szot (wernisaż 19 września o godz. 17.00)
11.00–15.00 – zwiedzanie z przewodnikiem schronów pod dawnym kinem: 5 grup po 12 osób (wejścia o pełnych godzinach). Obowiązuje rezerwacja (od 15 września, od godz. 10.00), zapisy: promocja@mprl.pl (należy podać imię i nazwisko oraz godzinę zwiedzania, decyduje kolejność zgłoszeń)

16:00 – spotkanie ze świadkami historii i projekcja filmu Młodość w czasach PRL-u

Niedziela 21 września
10.00–18.00 – zwiedzanie wystawy fotografii Kadrowanie PRL-u. Henryk Hermanowicz i Jerzy Szot (wernisaż 19 września o godz. 17.00)

11.00–15.00 – zwiedzanie z przewodnikiem schronów pod dawnym kinem: 5 grup po 12 osób (wejścia o pełnych godzinach). Obowiązuje rezerwacja (od 15 września, od godz. 10.00), zapisy: promocja@mprl.pl (należy podać imię i nazwisko oraz godzinę zwiedzania, decyduje kolejność zgłoszeń)

16.00 – pokaz filmu Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru po cyfrowej rekonstrukcji

Opactwo Cystersów i kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mogile
ul. Klasztorna 11

Oprowadza Andrzej Broda
Oprowadzanie zorganizowane dzięki uprzejmości  o. dr. Piotra Chojnackiego OCist, opata mogilskiego, i o. mgr. Wincentego Zakrzewskiego OCist, proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła.

Sobota 20 września
10.00 i 13.00 – zwiedzanie klasztoru i Sanktuarium Krzyża Świętego, zbiórka przed kościołem św. Bartłomieja

Niedziela 21 września
14.00, 15.00, 16.00 i 17.00 – zwiedzanie kościoła św. Bartłomieja, zbiórka przed wejściem od ul. Klasztornej

Zespół dworski w Branicach
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Oddział w Nowej Hucie
ul. Sasanek 2a

Sobota 20 września
i niedziela 21 września
10.00–17.00 – zwiedzanie z przewodnikiem o każdej pełnej godzinie dworu klasycystycznego i wieżowego oraz wystawy Nowa Huta. Archeologia, ludzie, epoka. Dla zainteresowanych wykład popularno-naukowy w sali konferencyjnej wraz z prezentacją multimedialną. Przez cały dzień „dyżurny archeolog” będzie udzielał odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące odległej przeszłości.

W niedzielę dla zwiedzających przygotowany będzie poczęstunek przy ognisku.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
ul. św. Wawrzyńca 15
Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema
al. Pokoju 68

Sobota 20 września
10.00–19.00 – Ogród Doświadczeń. Wstęp bezpłatny dla posiadaczy przewodników Zajrzyj do Huty 6 (można je otrzymać w każdym z odwiedzanych miejsc)

Muzeum Czynu Zbrojnego
os. Górali 23

Sobota 20 września
W tym roku po raz pierwszy udostępnione zostaną zdjęcia z prywatnych kolekcji Stanisława Laszka, Stefana Bohanesa i Jadwigi Woś – uczestników II wojny światowej. Zdjęcia będą wyświetlane na ekranie.

10.00–17.00 – zwiedzanie ekspozycji z pracownikiem muzeum. Oprowadzanie zaczyna się o każdej pełnej godzinie i trwa ok. 45 minut.
Najmłodsi będą mogli wziąć udział w edukacyjnej grze historycznej.

Start w budynku muzeum na I piętrze.
Impreza obsługiwana jest przez pracowników i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes.

Teatr Ludowy
os. Teatralne 34

Sobota 20 września
12.00–13.00 i 13.30–14.30 – historia Teatru Ludowego według Jerzego Fedorowicza juniora. Zwiedzanie wnętrz teatru oraz wejście za kulisy Ludowego. Start sprzed głównego wejścia od strony ul. Obrońców Krzyża.

Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
os. Górali 5

Sobota 20 września
10.00–12.00 – Nasze piękne Łąki Nowohuckie – poznajmy je! Spacer po Łąkach Nowohuckich w jesiennej aurze z botanikiem Marcinem Nobisem. Będzie to okazja do zapoznania się z bogactwem przyrodniczym, rekreacyjnym i krajobrazowym tego użytku ekologicznego.
Miejsce spotkania: pl. Centralny, przy pomniku Solidarności. Zapisy do 19 września: e.urbanska-klapa@okn.edu.pl lub pod nr. tel. 12 644 27 65 wew. 21.
Wstęp wolny

16.00–18.00 – Szlak nowohucianek – wycieczka rowerowa szlakiem słynnych mieszkanek dzielnicy prowadzona przez Annę Hojwę z Vintage Krakow Tours. Podczas przejażdżki poznamy historie kobiet związanych z Nową Hutą i dziewczyn, które realizują tu swoje pomysły. Start sprzed Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, godz. 16.00.

Wydarzenie towarzyszące:
19.00 – Jest takie miejsce w Nowej Hucie… W ramach projektu Muzyczna Nowa Huta zapraszamy na spotkanie poświęcone historii nowohuckiej szkoły muzycznej i osobom z nią związanych. Gospodarzem spotkania będzie Edward Zawiliński – kompozytor, aranżer, dyrektor szkoły w latach 1979–1981, animator kultury. W spotkaniu wezmą udział m.in. Monika i Andrzej Modrzejewscy, Katarzyna i Stanisław Florek, Stanisława i Andrzej Dutkiewicz. Wystąpi także Agnieszka Rosnerówna. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Nowej Hucie pt. Jest takie miejsce w Nowej Hucie… Organizatorzy: Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie oraz Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.
Wstęp wolny

Biblioteka OKN
14.00–19.00 – Architektura Nowej Huty w księgozbiorze biblioteki OKN. Prezentacja materiałów dotyczących architektury i urbanistyki Nowej Huty zgromadzonych w Bibliotece Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.
Wstęp wolny

Wystawy:
14.00–21.00
kw ART et – wystawa malarstwa studentek Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: Anny Kaseji, Natalii Legutko, Justyny Jankowskiej i Natalii Fundowicz

Moja Nowa Huta – fotograficzna opowieść o Nowej Hucie: o budowie kombinatu i miasta, działalności opozycji niepodległościowej, o walce o własną świątynię, a także o życiu codziennym mieszkańców dzielnicy. Wystawa ze zbiorów oddziału MHK Dzieje Nowej Huty

Tryptyk – socrealistyczne dzieło Witolda Chomicza obrazujące wizję nowego miasta Nowa Huta

Ortofotomapa Nowej Huty

Wstęp na wystawy wolny

Niedziela 21 września
Wydarzenie towarzyszące:
18.00 – Z cyklu Koncerty Mistrzejowickie: koncert duetu klawesynowego Clave Duo w składzie: Anna Huszczo, Joanna Solecka. W programie utwory m.in. J.S. Bacha, J.F. Haendela, L. Boccheriniego. Miejsce: kościół pw. św. M.M. Kolbego w Mistrzejowicach (os. Tysiąclecia 86), informacja pod nr. tel. 12 648 08 86.
Wstęp wolny

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice
os. Na Stoku 27b
 
Sobota 20 września
10.00–17.00 – wystawy:
– Wokół I Fazy Bitwy o Kraków – szkice, rysunki, fotografie
– Wojenne teki Luigi Kasimir – wystawa prac austriackiego grafika i pejzażysty, które powstały w 1915 r. na terenie Galicji
– Siedemnastka – fotografie z archiwum MDK
– Na pniu malowane – plenerowa wystawa prac wychowanków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
10.00–15.00 – Enigma – zagadki, gry, zabawy i łamigłówki dla najmłodszych
12.00–13.00 – Z kroniki Fortu 49 – prezentacja filmu Zmieniające się oblicze Fortu
15.00–16.30 – Śladami historii – zwiedzanie Fortu 49 Krzesławice z przewodnikiem

Niedziela 21 września
10.00–15.00 – wystawy:
– Wojenne teki Luigi Kasimir – wystawa prac austriackiego grafika i pejzażysty, które powstały w 1915 r. na terenie Galicji
– Wokół I fazy Bitwy o Kraków – szkice, rysunki, fotografie
– Na pniu malowane – plenerowa wystawa prac wychowanków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
– Siedemnastka – fotografie z archiwum MDK
12.00–14.00 – Śladami historii – zwiedzanie Fortu 49 Krzesławice z przewodnikiem
10.00–14.00 – Manewry forteczne – gra terenowa z zadaniami dla dzieci i rodziców

Nowohucka Biblioteka Publiczna
os. Stalowe 12

Sobota 20 września
9.45–13.00 – Coolturalna Nowa Huta – po najciekawszych zakątkach dzielnicy związanych z kulturą oprowadzał będzie Jarosław Takuski, animator kultury, urodzony nowohucianin, działający w Stowarzyszeniu Szersze Horyzonty. Przy wybranych obiektach czytane będą fragmenty prozy związanej z danym miejscem. Zapisy od 1 do 20 września pod nr. tel. 12 644 40 72 lub w Filii nr 4, os. Zgody 7. Zbiórka uczestników przed budynkiem dawnego kina Światowid, os. Centrum E 1.

W godzinach 9.00–14.00 otwarte dla czytelników będą:
Biblioteka Główna, os. Stalowe 12, tel. 12 644 23 52
Filia nr 3, os. Kościuszkowskie 5, tel. 12 648 79 46
Filia nr 4, os. Zgody 7, tel. 12 644 40 72
Filia nr 4, Odział dla Dzieci, os. Zgody 7, tel. 12 642 16 43

C-2 Południe Cafe (w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida)
os. Górali 5

UWAGA!
Sobota 26 września
Wydarzenie towarzyszące:
12.00–16.00 – Trzecie rozbiegane Zajrzyj do Huty z C-2 Południe Cafe – bieg na dystansie 16 km poprowadzą: Bem i Derlatka, czyli Amatorski Nowa Huta Team w Maratonach, Ultra Maratonach i Biegach Górskich.
Start o 12.00 sprzed głównego wejścia do Nowohuckiego Centrum Kultury (al. Jana Pawła II 232). Trasa: NCK – Łąki Nowohuckie – wały nad Wisłą – Pleszów, Dom Monaru ul. Suchy Jar 4
Wydarzenie przygotowywane wspólnie ze Stowarzyszeniem Monar w Pleszowie.

Hutnik Nowa Huta
Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010
Stadion Miejski Hutnik Kraków
ul. Ptaszyckiego 4

Sobota 20 września
13.00 – Adam Gliksman, prezes klubu, oprowadzi zainteresowanych po stadionie oraz opowie o historii klubu i najciekawszych wydarzeniach, których świadkami byli kibice na Suchych Stawach. Zbiórka przed wejściem do budynku głównego przy ul. Ptaszyckiego 4

Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie
os. Centrum E 25/17

Niedziela 21 września
15.00 – Wartości przyrodnicze i ochrona Łąk Nowohuckich – wycieczka tematyczna. Zbiórka przy głównym wejściu do NCK (al. Jana Pawła II 232)

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
os. Zgody 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty
os. Centrum A 6a

Sobota 20 września
Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
os. Ogrodowe 15
18.00–19.30 – Przestrzeń (do) życia. Architektura i urbanistyka Nowej Huty – spotkanie w ramach cyklu Kierunek: Nowa Huta!, który poświęcony jest historii i dziedzictwu kulturowemu Nowej Huty. W programie przewidziana jest prelekcja o architekturze i urbanistyce Nowej Huty jako przykładzie przestrzeni miejskiej zaprojektowanej z myślą o mieszkańcach i odpowiadającej ich codziennym potrzebom życiowym. Całość wzbogacona zostanie pokazem slajdów oraz projekcją filmu Jeden dzień w Nowej Hucie (TVP Kraków 1974, reż. Bronisław Cieślak, ok. 14 min). Ciekawostką będzie możliwość obejrzenia Kronik Klubu Wersalik, który istnieje od 1957 r.
Spotkanie poprowadzi Jarosław Klaś – pasjonat Nowej Huty, pracownik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, doktorant Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, który naukowo zajmuje się historią i dziedzictwem kulturowym Nowej Huty.
Wstęp wolny

Niedziela 21 września
Wydarzenie towarzyszące organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty i Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta:
12.00–16.00 – III Festiwal Zaklęte w Dyni w parku Ratuszowym. W programie rodzinnego festynu znajdzie się wiele atrakcji dla małych i dużych, m.in.: dyniowe warsztaty, kącik gier i zabaw, rozstrzygnięcie dyniowych konkursów, dyniowe potrawy, warsztaty i kiermasz rękodzieła, malowanie twarzy, program artystyczny.
Szczegółowe informacje na www.zakletewdyni.pl

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37

Niedziela 21 września
10.00 i 13.00 – Poznajemy Kraków i okolice: „Stara” Nowa Huta – spacery na szlaku: stary dworzec kolei kocmyrzowskiej – stara zabudowa wsi Krzesławice – dworek Jana Matejki w Krzesławicach (zwiedzanie wnętrz) – kościół drewniany pw. św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Szkaplerznej w Krzesławicach – młyny Lelitów i Kirchmayerów. Start na parkingu sklepu Lidl na rogu ulic Kocmyrzowskiej i Andersena. Oprowadzają przewodnicy z Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK: Bogdan Müller i Janusz Pustułka.

Nowohuckie Centrum Kultury
Chałupa u Szpinaka
al. Jana Pawła II 232

Sobota 20 września
10.00–17.00 – wystawa z kolekcji Chałupy u Szpinaka: sprzęt codziennego użytku w wiejskiej chacie i obejściu z terenów Nowej Huty
10.00–17.00 – zwiedzanie Chałupy u Szpinaka „bez szpinaka”

Niedziela 21 września
10.00–16.00 – warsztaty połączone z degustacją Zapomniana kuchnia z terenów Nowej Huty
10.00–17.00 – zwiedzanie Chałupy u Szpinaka „bez szpinaka”
18.00 – wieczorne ognisko za NCK-iem

Stowarzyszenie Sympatyków Zesławic i Okolicy „Bez Granic”
ul. Gustawa Morcinka 23a

Niedziela 21 września
13.20–15.20 – Stare i nowe, czyli osiedle w Zesławicach – spacer po Zesławicach z przewodnikami. Trasa: cegielnia z zabytkową kopułą obrotową – teren dawnej kopalni odkrywkowej gliny – zalew w Zesławicach – rezerwat perkoza dwuczubego – zabytkowy krzyż drewniany przy ul. Ku Raciborowicom. Przewodnicy: Ewa Mauer, Aleksandra Faron i Małgorzata Biesiada czekają na Państwa od godz. 13.10 przy zajezdni autobusu 122 w Zesławicach.

Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia
os. Na Stoku 33

Sobota 20 września
10.00–11.30 i 11.30–13.00 – zwiedzanie z przewodnikiem ZUW Dłubnia, os. Na Stoku 33

Liczba miejsc: 25. Zapisy: info@mhk.pl – należy podać: imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego albo legitymacji (dla osób w wieku 10–16 lat) lub nr paszportu (dla obcokrajowców). Lista zwiedzających będzie przekazana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie 2 dni przed zwiedzaniem. Uczestnicy proszeni są o założenie pełnego, sportowego obuwia. Wycieczka przygotowana dzięki uprzejmości Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, która prowadzi akcję „Dobra woda prosto z kranu”. Szczegóły na www.prostozkranu.krakow.pl


  • RSS