konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Rzeszów
Termin: 20-24 IX 2015
Zgłoszenia: 30 V 2015
Link: http://mediewistyka.ur.edu.pl/index.php?show=4

_______

Inicjatorem Kongresu Mediewistów Polskich jest Stały Komitet Mediewistów Polskich, który powstał na fali przemian dokonujących się w nauce polskiej po 1989 roku. Jego powołanie, z inicjatywy prof. Wojciecha Fałkowskiego (pierwszego i długoletniego przewodniczącego SKMP) było odpowiedzią na potrzebę istnienia w krajobrazie polskiej humanistyki interdyscyplinarnego stowarzyszenia naukowego mediewistów skupiającego badaczy średniowiecza wywodzących się z różnych dziedzin nauk humanistycznych, nie tylko historyków, ale także archeologów, filologów, historyków sztuki, filozofów, religioznawców i teologów, badaczy szeroko pojmowanej kultury, bizantynistów, nordystów, orientalistów, literaturoznawców, teatrologów, numizmatyków i przedstawicieli wielu innych jeszcze dyscyplin. Działalność Stałego Komitetu uzupełnia więc funkcjonowanie innych naukowych towarzystw historycznych, skupiając wszakże swoją aktywność na jednej epoce, widzianej w perspektywie interdyscyplinarnej. I właśnie idea prowadzenia badań interdyscyplinarnych stanowi fundament spotkań organizowanych w cyklu kongresów mediewistów polskich.

Ze środowiskiem Stałego Komitetu związane jest wydawane przez prof. W. Fałkowskiego czasopismo mediewistyczne „Questiones Medii Aevi Novae”, które jest najważniejszym polskim czasopismem mediewistycznym wydawanym w języku angielskim. Stały Komitet Mediewistów Polskich honoruje także raz do roku najwybitniejszych badaczy średniowiecza z kraju i zagranicy, nadając im za zasługi w dziedzinie badań mediewistycznych prestiżowy medal „Lux et Laus”.

Stały Komitet Mediewistów Polskich zorganizował już cztery edycje Kongresu:

 • I Kongres Mediewistów Polskich, Toruń, 16-18 września 2002 r.
  Informacje o programie na stronie:

  http://staropolska.pl/wydarzenia/kongres_1.html;

 • II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin, 19-21 września 2005 r.
  Współorganizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  Informacje o programie na stronie:

  http://www.mediewistyka.pl/content/view/73/37

 • III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22-24 września 2008 r.
  Współorganizatorzy: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filologiczny UŁ, Wydział Prawa UŁ, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne Miasta Łodzi, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Łodzi.
  Informacje o programie na stronie:

  http://mediewistyka.uni.lodz.pl/poziom2/program.htm

 • IV Kongres Mediewistów Polskich, Poznań, 19-21 września 2011 r.
  Informacje o programie na stronie:

  http://www.mediewistyka.pl/content/view/292/37

Publikacje będące pokłosiem czterech edycji Kongresu Mediewistów Polskich:

 • W. Fałkowski (red.), Kolory i struktury średniowiecza, Warszawa 2004.
 • T. Michałowska (red.), Septemartes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej (wybrane zagadnienia), Colloquia I, Wrocław 2008.
 • S. Rosik (red.), Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.). Pytania o strategię badań: europeizacja a przełom cywilizacyjny, Colloquia II, Wrocław 2008.
 • S. Suchodolski (red.), Źródła historyczne wydobywane z ziemi, Colloquia III, Wrocław 2008.
 • L. Słupecki (red.), Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie i procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu, Colloquia IV, Wrocław 2008.
 • S. Kwiatkowski (red.), Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane zagadnienia), Colloquia V, Wrocław 2008.
 • A. Szymczakowa (red.), Człowiek w średniowieczu. Między biologią a historią, Łódź 2009.
 • T. Wolińska, M. J. Leszka (red.), Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność. Idee i teksty, Łódź 2009.
 • K. Skupieński (red.), Średniowiecze w rozjaśnieniu, Warszawa 2010.
 • M. Adamczewski (red.), Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Podmioty i przedmioty w badaniach historycznych, Warszawa 2011.
 • T. Grabarczyk, T. Nowak, Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu. III Kongres MediewistówPolskich, Łódź, 22-24 września 2008, Warszawa 2011.

Jednym z najważniejszych celów V Kongresu będzie prowadzenie interdyscyplinarnej debaty nad problematyką kontaktów międzykulturowych w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Północnej. Dążeniem organizatorów jest integracja i wymiana myśli w ramach polskiego środowiska mediewistycznego w kontekście międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych trendów metodologicznych. Pragniemy również wprowadzić do dyskursu naukowego tematy dotąd marginalizowane, w tym szczególnie problemy związane z przełomem starożytności i średniowiecza oraz z kontaktami międzykulturowymi. Proponujemy podjęcie dyskusji nad możliwościami i ograniczeniami w poznawaniu przeszłości poprzez konfrontację odmiennych kategorii źródeł: pisanych, archeologicznych, ikonograficznych, językowych i innych, włącznie z szerszym wykorzystaniem możliwości, jakie daje współpraca z naukami przyrodniczymi.

Trwałym dorobkiem Kongresu będzie podsumowująca obrady wielotomowa publikacja. Międzynarodowy wymiar Kongresu sprawia, iż językami obrad i publikacji pokongresowej będą polski i angielski.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń na V Kongres Mediewistów Polskich, formularz oraz wysokość opłaty konferencyjnej zostaną podane do wiadomości  uczestników w marcu 2015 roku.

Propozycje tematów referatów, przyczynków oraz posterów prosimy zgłaszać na adres mailowy: mediewistyka@ur.edu.pl, w terminie do 30 maja 2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona. W zgłoszeniach prosimy o określenie sekcji, do której ewentualnie Zgłaszający chciałby dołączyć ze swoim wystąpieniem.

Więcej informacji poda adresem: http://mediewistyka.ur.edu.pl/index.php?show=4

Miejsce: Warszawa
Termin: 28 XI 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
we współpracy z Fundacją „Klio”
oraz
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
mają zaszczyt zaprosić na konferencję

„Polska dyplomacja historyczna – stan i perspektywy”

28 listopada 2014 r.
9:15-17:00

Sala Kolumnowa w Instytucie Historycznym UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

RSVP – mail: nkrolikowska@uw.edu.pl

Program konferencji dostępny pod adresem: http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/konferencja-polska-dyplomacja-historyczna-stan-i-perspektywy

Miejsce: Kraków
Termin: 24 XI 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów na kolejne spotkanie w Kawiarni Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności,  które odbędzie się 24 listopada 2014 o godz. 18.15 w Dużej Sali Akademii przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

Dr hab. JANUSZ PEZDA (Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Narodowe w Krakowie) przedstawi wykład: Polskie skarby w sercu Paryża.

Miejsce: Kraków
Termin: 24 XI  2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Komisja Orientalistyczna Oddziału PAN w Krakowie uprzejmie zapraszana spotkanie upamiętniające śp. Profesora Andrzeja Zaborskiego, które odbędzie się 24 listopada 2014 r.(poniedziałek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Oddziału przy ul. św. Jana 28 w Krakowie. Podczas spotkania prof. dr hab. Tomasz Polański przedstawi referat pt. Profesor Andrzej Zaborski jako nauczyciel starożytnych języków orientalnych.

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 05-06  III 2015
Zgłoszenia: 30 I 2015
Link:

_______

 

 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Institute of History and International Relations

Kazimierz Wielki University

zaprasza do udziału w

would like to invite to

 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów

Nationwide scientific conference

They eat, drink and smoke. Cultural aspects of using stimulants through the ages

 

 

Bydgoszcz, 5-6 marzec 2015 r.

Bydgoszcz, 5th-6th March 2015

  I.      CEL KONFERENCJI/ PURPOSE OF THE CONFERENCE

Tytuł konferencji, cytat z „Pani Twardowskiej” Adama Mickiewicza, niejako automatycznie wskazuje problematykę badawczą jedzenia, picia, jak i palenia. Naszą uwagę skupimy na członach cytatu, związanych z produktami przemysłu spożywczego, które na ogół nie mają wartości odżywczej, a tylko tzw. psychotropową, pobudzającą w mniej lub bardziej szkodliwy sposób system nerwowy pod wpływem zawartych w nich zawiązków chemicznych takich jak etanol, kofeina, teina, nikotyna. Chcemy dyskutować przede wszystkim o kulturowo-społecznym aspekcie wykorzystywania używek (tytoń, tabaka, środki halucynogenne, kawa, alkohol etc.) przez człowieka na przestrzeni dziejów, w oparciu o źródła zarówno pisane, jak i niepisane.

 Title of the conference, quote from „Ms Twardowska” by Adam Mickiewicz, somehow automatically indicates the research issues of eating, drinking and smoking. We will focus our attention on elements of the quote, associated with products of the food industry, which in general don’t have nutritional value, and only so-called psychotropic, stimulating in more or less harmful way nervous system under the influence of germs therein chemicals such as ethanol, caffeine, theine, nicotine. We want to discuss the cultural-social aspect of using stimulants (tobacco, snuff, hallucinogenic substance, coffee, alcohol etc.) by the humans through entire history based on both written and unwritten sources.

II. ZAKRES TEMATYCZNY/THEMATIC SCOPE

Tematyka konferencji ma w zamyśle organizatorów obejmować cały szereg ważnych dla kultury pól badawczych. A zatem będzie to próba pokazania, jak w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym funkcjonuje używka – do jakich celów bywa wykorzystywana. Z tego też powodu konferencję traktujemy jako spotkanie interdyscyplinarne, a zaproszenie na nią kierujemy do antropologów, archeologów, filologów, folklorystów, historyków kultury, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów oraz wszystkich badaczy, którzy mogą podzielić się interesującą refleksją na temat roli i znaczenia używek w kulturze.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne referatów:

 • używki w sferze praktyk i działań komunikacyjnych;
 • używki jako znaki tożsamości;
 • używki w praktyce życia codziennego;
 • używki na wsi i w mieście – przemiany zwyczajów konsumpcyjnych;
 • używki w dyskursie kulinarnym;
 • miejsca spożywania używek i ich kulturotwórcze role;
 • używki a zdrowie;
 • używki jako element turystyki kulinarnej;
 • używki jako element dziedzictwa kulturowego.

Powyższe tematy z pewnością nie wyczerpują problematyki, mogą jedynie wskazać kierunek poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

The conference is intended by the organizers include a number of important research areas for culture. It will be an attempt of presentation how stimulants were used in in different contexts, cultures and different historical time–what purposes they were used. For this reason we treat the conference as the interdisciplinary meeting and we are directing the invitation to anthropologists, archaeologists, philologists, folklorists, historians of the culture, historians of the art, culture experts, literature-specialists, sociologists and all researchers who could share interesting reflections concerning the role and meaning of stimulants in the culture.

We propose the following thematic scopes of papers:

 • stimulants in the range of practices and communication activities;
 • stimulants as signs of the identity;
 • stimulants  in the practice of everyday life;
 • stimulants in the country and in the city – transformations of consumption habits;
 • stimulants  in the culinary discourse;
 • the place of consumption of stimulants and their culture creating roles;
 • stimulants and health;
 • stimulants as the element of the culinary tourism;
 • stimulants as a part of the cultural heritage.

These issues certainly don`t cover all problematic aspects. They could only indicate the direction of further investigations. We are open to your suggestions.

2. Miejsce obrad:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

Budynek Copernicanum

ul. M. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz.

Place of meeting:

Kazimierz Wielki University,

building Copernicanum

M. Kopernika Street no 1, 85-074 Bydgoszcz.

3. Na wygłoszenie referatu przewidujemy 20 minut, a na wygłoszenie

komunikatu 10 minut.

For giving a lecture we give 20 minutes and for giving an announcement 10 minutes.

4. Język konferencyjny: polski, angielski. Język publikacji: angielski.

Conference language: Polish, English. Publication language: English.

5. Zgłoszenia na Konferencję można dokonać przesyłając formularz rejestracyjny (formularz w załączniku). Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktem do dnia 30 stycznia 2015 r. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.

Registration for the conference could be made by sending the registration form (form attached). Please send your application together with an

abstract to 30th of January 2015. The authors will be informed about the acceptance of their papers and placing them in the conference program.

6. Opłata konferencyjna: 350 zł (nie obejmuje noclegów).

The conference fee is PLN 350 (does not include accommodation- we do not provide accommodation, however, Bydgoszcz offers a wide range of accommodation possibilities. Further details available at the following website: www.booking.com).

7. Opłatę należy wpłacać do 10.02.2015 r. na podany niżej nr konta z dopiskiem JEDZĄ, PIJĄ, LULKI PALĄ.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kredyt Bank Oddział w Bydgoszczy

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

The fee should be paid to 10.02.2015 at the following account number with the note JEDZĄ, PIJĄ, LULKI PALĄ

Account holder: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Account number: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

8. Korespondencję prosimy kierować na adres:

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12

85-671 Bydgoszcz,

z dopiskiem „Konferencja: Jedzą, piją, lulki palą”

lub pocztą elektroniczną do organizatorów na adres

uzywki.konferencja@wp.pl

Please send correspondence to the following address:

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12

85-671 Bydgoszcz,

with the note JEDZĄ, PIJĄ, LULKI PALĄ

or e-mail to the organizers at the address

uzywki.konferencja@wp.pl

9. Kontakt telefoniczny z organizatorami:

Phone contact with the organizers:

dr Justyna Żychlińska: 606216841

dr Anetta Głowacka-Penczyńska: 602157155

10. Dalsze informacje zostaną Państwu przekazane w kolejnym komunikacie.

Further information will be send in the next communication.

Zaproszenie na konferencje dostępne jest pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie+jedz*c4*85+pij*c4*85+lulki+pal*c4*85,4371526773.doc

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/karta+zg*c5*82oszenia+jedz*c4*85*2c+pij*c4*85*2c+lulki+pal*c4*85,4371526738.doc

Miejsce:Warszawa
Termin: 28 XI 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

28 listopada 2014 r. odbędzie się w Warszawie konferencja Wędrówki kultu relikwii w I tysiącleciu organizowana przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Obrady toczyć będą się przy ul. Wójcickiego 1/3 w Warszawie, bud. 23 (sala 201).

Program konferencji dostępny pod adresem:

http://ihs.uksw.edu.pl/sites/default/files/laptas_konferencja2-14/Zaproszenie-Relikwie%208.pdf

 Miejsce: Kraków
Termin: 27 XI 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

27 listopada o godz. 18 zapraszamy do Apteki pod Orłem, pl. Bohaterów Getta 18 na wykład poświęcony Dawidowi Kurzmannowi, który poprowadzi Grzegorz Siwor.

Dawid Kurzmann jest postacią praktycznie nieznaną. W nielicznych drukowanych wzmiankach nazywany bywa „krakowskim Januszem Korczakiem”. Porównanie do warszawskiego pedagoga w pewnej mierze wydaje się uprawnione, bowiem Kurzmann podczas deportacji z krakowskiego getta 28 października 1942 roku zdecydował się pójść na śmierć razem z dziećmi z najstarszego żydowskiego sierocińca w Krakowie i zginął wraz z nimi w obozie zagłady w Bełżcu. Jednak dziś nikt już nie pamięta, że Kurzmann był pobożnym chasydem, uczniem cadyka Izraela Friedmana z Czortkowa, ale też zdolnym przedsiębiorcą, który przezkilkadziesiąt lat charytatywnie zarządzał finansami Domu Sierot. Nikt też nie wie, że przed wojną kierował wielkimi spółkami handlowymi, zasiadał we władzach gminy żydowskiej, stał na czele krakowskiego oddziału religijnej partii Agudas Israel i brał udział w zakładaniu religijnych wyższych uczelni. Nikt nie wie także, jakie były losy jego rodziny.

Grzegorz Siwor – krakowski historyk, pedagog, od wielu lat naucza o Zagładzie Żydów, zajmuje się też edukacją wielokulturową i o prawach człowieka, jest autorem książki Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie,która ukazuje bogatą i różnorodną działalność publiczną Kurzmanna, odtwarza losy jego rodziny, ale w swojej istocie jest także opowieścią odwudziestowiecznym Krakowie i o dziejach mieszkających w nim Żydów. Wydawnictwo sytuuje się na pograniczu biografii, eseju historycznego i reportażu. Autor zbierał materiały w Polsce i Izraelu, dotarł do zupełnie nieznanych dokumentów, rozmawiał ze świadkami Zagłady krakowskich Żydów. Udało mu się wydobyć na światło dzienne nowe fakty, tak z dziejów przedwojennego Krakowa, jak i czasów okupacji hitlerowskiej.

Wstęp wolny

Miejsce: Cieszyn
Termin: 20 I 2015
Zgłoszenia: 10 XII 2014
Link:

_______

 

 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie (Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej, Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej)

zaprasza na konferencje

Pytania o Inność — Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej działające na cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić P.T. Studentów i Doktorantów różnych kierunków humanistycznych do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Pytania o Inność — Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego organizowanej pod patronatem Zakładu Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej.
Konferencja odbędzie się 20 stycznia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym WEiNoE w Cieszynie przy ul. Bielskiej 62.

Podczas konferencji chcemy poddać naukowej refleksji jedno z pytań granicznych w ludzkim życiu — Czym jest Inność? Dlaczego się jej boimy, dlaczego często jest czynnikiem destrukcyjnym w relacjach międzyludzkich i społecznych? Będziemy zastanawiać się nad tym, czy z Inności można uczynić wartość in plus, żyjemy bowiem w czasach, gdy Inny jest obok nas: w szkole, pracy, autobusie – tworzymy wielokulturowe, różnowymiarowe społeczeństwo.
Do udziału w konferencji chcemy zaprosić pedagogów, filozofów, psychologów, socjologów, kulturoznawców, dziennikarzy, etnologów, pracowników służb społecznych, osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych, wyznawców różnych religii i wyznań żyjących w Polce, studentów cudzoziemców studiujących w polskich uczelniach. Inspiracją dla naszej refleksji są słowa Emmanuela Lévinasa: „Skoro inny patrzy na mnie, to jestem za niego odpowiedzialny, nawet jeśli w jego oczach nie podjąłem żadnych zobowiązań”.

Zgłoszenia do czynnego udziału w sesji plenarnej i posterowej przyjmujemy do 10 grudnia 2014 r., w przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prelegentów.
Udział w konferencji jest bezpłatny, Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania oraz zwrotu kosztów dojazdu.
Informujemy, że w przypadku Autorów wyróżniających się referatów związanych z problematyką konferencji istnieje możliwość złożenia tekstu do publikacji w kolejnym tomie Cieszyńskiego Naukowego Forum Studenckiego nt. „Wielokulturowość – szanse i zagrożenia dla Innego/Inności”. Artykuły powinny być przygotowane wg normy wydawniczej serii Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie zamieszczonej na stronie internetowej i złożone do 15 lutego 2015. Publikacja artykułu po uzyskaniu pozytywnych recenzji naukowych niezależnych dwóch recenzentów.

Zgłoszenia do:

10.12.2014 r.

Informujemy, że w przypadku Autorów wyróżniających się referatów związanych z problematyką konferencji istnieje możliwość złożenia tekstu do publikacji w kolejnym tomie Cieszyńskiego Naukowego Forum Studenckiego nt. „Wielokulturowość – szanse i zagrożenia dla Innego/Inności”. Artykuły powinny być przygotowane wg normy wydawniczej serii Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie zamieszczonej na stronie internetowej i złożone do 15 lutego 2015. Publikacja artykułu po uzyskaniu pozytywnych recenzji naukowych niezależnych dwóch recenzentów.

Formularz zgłoszeniowy (link poniżej) prosimy przesyłać na adres: lmatusiak@us.edu.pl

www.dropbox.com/s/t17jl8739uinsqh/ankieta_uczestnika.pdf?dl=0

Kontakt:

 • SPRAWY NAUKOWE – Łukasz Matusiak, kontakt: lmatusiak@us.edu.pl,tel. 534-122-006
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE – Łukasz Matusiak, kontakt: lmatusiak@us.edu.pl

Miejsce: Unieście
Termin: 24-27 V 2015
Zgłoszenia: 15 I 2015
Link:

_______

Politechnika Koszalińska, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej

zaprasza na konferencje

‘Medium ævum novum’: The Middle Ages Reinvented, Reimagined and Reinterpreted

 

Celem konferencji jest konfrontacja poglądów, doświadczeń oraz koncepcji osób poruszających się w obszarze bądź to fantastyki średniowiecznej, bądź to współczesnych dzieł literatury fantasy osadzonych w realiach quasi-średniowiecznych. Więcej informacji na temat konferencji na stronie www.medieval-fantasy.pl.

Kontakt:lukasz_neubauer@medieval-fantasy.pl

Opłata konferencyjna wynosi: 320 zł.

Miejsce: Wrocław
Termin: 17-18 IV 2015
Zgłoszenia: 15 I 2015
Link:

_______

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu we współpracy z Dimitris-Tsatsos-Institut für Europäische Verfassungswissenschaften, Rechtswissenschaftliche Fakultät und Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften, FernUniversität Hagen, Niemcy

zapraszają na konferencje

Stary kontynent – nowe możliwości?
I edycja cyklicznej międzynarodowej konferencji:
Między kryzysem a innowacją: Unia Europejska
oraz jej państwa członkowskie po wyborach europejskich z maja 2014 r.

Celem konferencji jest zatem analiza aktualnych zjawisk i przemian zachodzących na kontynencie europejskim z perspektywy politycznej, prawnej, ekonomicznej i społeczno- kulturowej. Planowana interdyscyplinarna konferencja pozwoli na stworzenie forum dyskusyjnego umożliwiającego prezentację wyników badań oraz wymianę opinii w przedmiocie zjawisk towarzyszących integracji europejskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualny kształt i kierunek przemian na kontynencie europejskim, m.in. w kontekście pogłębiającego się podziału między całą Unią a strefą euro.
Obrady w ramach sesji plenarnych oraz w poszczególnych zespołach (panelach tematycznych) będą się koncentrować m.in. wokół następujących zagadnień:
• instytucje UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego z maja 2014: pragmatyczne innowacje czy „biznes jak zwykle”?
• rola Polski i innych państw członkowskich w procesie integracji europejskiej
• zarządzanie kryzysowe i jego konsekwencje dla Unii Gospodarczej i Walutowej oraz całej UE,
• unia fiskalna i bankowa: konieczność czy nadmierna centralizacja?
• wolności gospodarcze a polityka imigracyjna niektórych państw członkowskich UE,
• nastroje nacjonalistyczne w państwach członkowskich Unii a wielokulturowy wizerunek Europy?
• proces integracji i jego kontekst historyczny, społeczny i kulturowy
• ekonomia a polityka społeczna: kryzys państwa opiekuńczego,
• (po?) kryzysowa UE na arenie międzynarodowej,
• wyważone czy nazbyt pasywne stanowisko Unii wobec kryzysu na Ukrainie?”
Językami konferencji będą język polski i angielski, w miarę potrzeby organizatorzy przewidują także stworzenie panelu niemieckiego. Koszt konferencji wynosi 750 zł (opłata zawiera udział w konferencji, uroczysty bankiet, materiały konferencyjne, koszt publikacji artykułów zaakceptowanych przez recenzentów, cena nie uwzględnia kosztów podróży i zakwaterowania)
Artykuły po pozytywnej recenzji zostaną zebrane i opublikowane jako monografia angielskojęzycznej (wg MNiSW – 5pkt)

Dane kontaktowe:

www.wsb.pl/wroclaw/stary-kontynent-nowe-mozliwosci
Osoba kontaktowa: Izabela Jędrzejowska (izabela.jedrzejowska@wsb.wroclaw.pl)


 • RSS