konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 11.2011

Miejsce: Pułtusk
Termin: 25-27 VI 2012
Zgłoszenia: 31 XII 2011
Link:
http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2011/10/disasters-catastrophes-and-the-end-of-the-world-a-scholarly-conference

Dear Professors, dear Colleagues,

We request the pleasure in inviting you to take part in the Second Interdisciplinary Conference: Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources which will be held from 25th to 27th of June 2012 at the Pultusk Academy of Humanities in Pultusk in Poland. The conference is second out of three. The First Interdisciplinary Conference: Seeking Origins and Manifestations of Religion took place in June 2011 and the Third Interdisciplinary Conference: Thinking Symbols will be in June 2014.

The application should contain your personal data, scholarly/scientific title, affiliation, e-mail address and phone number as well as abstract up to 400 words in English.

The deadline for the abstracts submission is the 31st of December 2011. Please send your abstract at one of the following addresses: relconference@prokonto.pl or joannapopielskag@hotmail.com

The language of the conference is English.

All topics concerned with scholarly approach to subject of disasters, catastrophes and the ends of the world in all its aspects and forms are welcomed, including papers of ancient as well as contemporary times. We invite scholars of various specialities, historians, archaeologists, anthropologists of culture, linguists, scholars studying religion and culture matters, historians of art, sociologists, psychologists, all willing to discuss the subject in its broad scholarly sense.

We would like to call your attention to multiplicity of the catastrophic happenings and their perception. The following are, however, examples only:

 • Global catastrophes
 • Local catastrophes
 • Ideologies leading to catastrophes
 • Time as catastrophe
 • The end of the world as the final catastrophe
 • Natural catastrophes, e.g.: earthquakes, eruptions of volcanoes, landslips, floods, fires and conflagrations, climatic catastrophes, epidemics, astronomical/cosmic catastrophes, famine, droughts; death as personal, national and/or international catastrophe
 • Catastrophes caused by people, e.g.: ecological, architectural, toxins, nuclear, war conflicts, economic, starvation, demographic; air, sea catastrophes (e.g. Titanic, Gustlof) and land, car catastrophes; politic – collapses of politic systems, ideologies
 • Catastrophes in Prehistory, e.g.: extinction of dinosaurs; Thera; downfalls of civilisations, e.g.: Minoan, Hittite Culture or Rome and other; epidemics, e.g. Justinian and 1346 year; invasions, e.g. Mongolian invasion in the 13th century; epidemics in the South America after incoming of the Spanish
 • Catastrophes today: Tungusic meteorite; Spanish epidemic in 1918; French (1789) and Russian (1917) Revolutions; World War I and II; genocide;
 • Catastrophes in mythology: deluge in Mesopotamia and the Bible; epidemics in Egypt; myths on destruction of mankind; Armageddon; Ragnarök
 • Catastrophes in written Sources
 • Catastrophes in art: paintings; graphics, sculpture; architecture, literature; film; music etc
 • Aesthetic Catastrophes
 • Catastrophes in popular culture: aliens’ attack, meteorite/asteroid fall; new glacial epoch; damage of river dam; laboratory viruses; conflagration of skyscraper; nuclear annihilation; eruptions of volcanoes etc and many other.

The conference participants are also invited to take part in folk art workshop on Monday the 25th and the welcome reception with music on Tuesday the 26th of June 2012.

Miejsce: Kielce
Termin: 29-30 VI 2012
Zgłoszenia: 15 XII 2011
Link:
http://www.ujk.edu.pl/ihis/forum_wojskowe.pdf

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz
Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych PAN
Stowarzyszenie Historyków Wojskowości
maja zaszczyt zaprosić na
XI OGÓLNOPOLSKIE FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI
„Mity i legendy w polskiej historii wojskowości”,które odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2012 roku w Kielcach

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza w imieniu organizatorów na XI już spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości. Celem, który przyświeca tegorocznemu Forum są rozważania nad wydarzeniami dziejowymi postrzeganymi w kategoriach mitów i legend. Chcemy wskazać miejsce, jakie owe mity i legendy zajmują w polskiej świadomości historycznej i określić na ile ich osadzenie w faktografii może zmienić nasze spojrzenie na proces dziejowy. Oczekujemy propozycji tematycznych wystąpień, które przedstawia powyższą problematykę w oparciu o przykłady z polskiej historii wojskowości.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do 15 grudnia 2011 r. wiadomosci potwierdzajacej zamiar udziału w Forum na adres:
forum_wojskowosci@ujk.edu.pl

Prof. dr hab. Józef Smoliński
P r o f . d r h a b . Waldemar Kowalski

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów konferencji, zakwaterowania oraz wszelkich kwestii logistycznych zwiazanych z udziałem w Forum, zostaną przesłane wszystkim zainteresowanym. Organizatorzy Forum zapewniaja w ramach opłaty konferencyjnej nocleg z wyżywieniem oraz wydanie referatów konferencyjnych w formie recenzowanej publikacji. W planie dwudniowego Forum przewidziana jest tak)e krótka podróż historyczno-wojskowa. Wszelkie pytania w sprawie konferencji prosimy przesyłać na powyższy adres mailowy.

KOMITET ORGANIZACYJNY KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. Józef Smolinski – przew. Prof. dr hab. Wiesław Caban – przew.
Dr Jacek Legiec Prof. dr hab. Adam Dobronski
Dr Mariusz Nowak Prof. dr hab. Czesław Grzelak
Mgr Tomasz Gajewski Prof. dr hab. Antoni Komorowski
Mgr Grzegorz Mazur Prof. dr hab. Jerzy Maron
Mgr Jakub Iak – sekretarz Prof. dr hab. Piotr Matusak
Prof. dr hab. Karol Olejnik
Prof. dr hab. Tadeusz Panecki
Prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk
Prof. dr hab. Wojciech Rojek
Prof. dr hab. Lech Wyszczelski

Miejsce: Warszawa
Termin: 2 XII 2011
Zgłoszenia: brak
Link:
http://ipn.gov.pl/portal/pl/2/18006/Konferencja_popularnonaukowa_Wokol_stanu_wojennego__Warszawa_2_grudnia_2011.html

Biuro Edukacji Publicznej IPN i Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” serdecznie zapraszają nauczycieli, edukatorów przedmiotów humanistycznych, studentów i uczniów klas maturalnych na konferencję popularnonaukową pt. „Wokół stanu wojennego”.
Sesja odbędzie się 2 grudnia 2011 r. w godzinach 11.00–14.30 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

PROGRAM

11.00 Otwarcie konferencji

11.05-12.35 – I Sesja – prowadzenie: Jan Olaszek

11.05-12.05 – Referaty

1. „Solidarność” jako ruch społeczny – Tomasz Kozłowski (BEP IPN)
2. Obóz władzy PRL w latach 1980-1983 – Przemysław Gasztold-Seń (BEP IPN)
3. Operacja wprowadzenia stanu wojennego na przykładzie Warszawy – dr Tadeusz Ruzikowski (IPN Warszawa)
4. Internowania i inne represje – Grzegorz Wołk (BEP IPN)

12.05–12.35 – Dyskusja

12.35–13.05 – Przerwa

13.05–14.35 – II Sesja – prowadzenie: Tomasz Kozłowski

13.05–14.05 – Referaty

1. Opór społeczny w stanie wojennym – Jan Olaszek (BEP IPN)
2. Gospodarka a stan wojenny – dr Andrzej Zawistowski (BEP IPN, SGH)
3. Świat zachodni wobec stanu wojennego – dr Patryk Pleskot (IPN Warszawa)
4. Stan wojenny z perspektywy 30 lat – prof. dr hab. Jerzy Eisler (IPN Warszawa, IH PAN)

14.05–14.30 – Dyskusja

Miejsce: Szczecin
Termin: 24-25 V 2012
Zgłoszenia: 20 XII 2011
Link:
http://ipn.gov.pl/portal/pl/2/16949/Ogolnopolska_konferencja_naukowa_Wybory_i_referenda_w_PRL_w_latach_19461989__Szc.html

Wybory, plebiscyt, głosowanie czy farsa? Wyniki sfałszowanego referendum z czerwca 1946 r. przesądziły zmianę przedwojennego układu dwuizbowego parlamentu (sejm i senat) na jednoizbowy sejm. Pierwsze wybory, ze stycznia 1947 r., do Sejmu Ustawodawczego, były jeszcze starciem Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego z opozycją utożsamianą powszechnie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Kolejne wybory (z 1952 r.) oraz Konstytucja PRL potwierdzały hegemonię Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po dojściu do władzy Władysława Gomułki w październiku 1956 r., wybory przybrały formę plebiscytu popularności władz. Zmianom uległa ordynacja wyborcza. Wybory ze stycznia 1957 r. potwierdziły, że społeczeństwo zaakceptowało taką formę legitymizacji władzy, choć równocześnie, o czym świadczyły liczne komentarze w czasie wyborów, nie aprobowało w całości sposobu ich przeprowadzania (czyli głosowania bez skreśleń, rezygnacji z tajności). Protestowano, choć do wyborów z marca 1980 r. głownie w sposób indywidualny, rozproszony, jednostkowy, który nie stanowił dla władzy zagrożenia. Protesty były jedynie sygnałem, że nie wszyscy są zadowoleni z rządów partii komunistycznej. Można zaryzykować stwierdzenie, że wnikliwie obserwowano wszelkie przejawy niesubordynacji, oceniając jej stopień oraz siłę, tylko nie wyciągano wniosków na przyszłość lub fałszywie je interpretowano. W  latach 1961–1980 wybory do Sejmu PRL odbywały się równocześnie z wyborami do rad narodowych.

Konferencja ma przybliżyć kwestie wyborów w PRL w możliwie szerokim kontekście. Chcielibyśmy zaprosić do udziału w niej grono osób, które opowie nie tylko o samych wyborach jako akcie polityczno-historycznym, ale także pokaże wybory w kontekście kulturowym czy społecznym.

Dla potencjalnych referentów chcielibyśmy zaproponować następujące obszary badawcze:

 • funkcja wyborów w systemie politycznym PRL;
 • rola wyborów w legitymizacji władzy;
 • system wyborczy / regulacje prawne związane z wyborami;
 • propaganda wyborcza;
 • mechanizmy fałszerstw wyborczych;
 • społeczeństwo, Kościół, opozycja wobec wyborów;
 • środowiska władzy wobec wyborów (PZPR i stronnictwa sojusznicze, SB, wojsko);
 • literatura, sztuka, film, fotografia.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego (mailowo lub pocztą tradycyjną na adres OBEP). Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów, zapewniają jednak pomoc w rezerwacji hotelu oraz wyżywianie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 grudnia 2011 r.

Miejsce:
Siedziba OBEP IPN
ul. Piotra Skargi 14
71-422 Szczecin

Komitet Organizacyjny:

dr Sebastian Ligarski, sebastian.ligarski@ipn.gov.pl, tel. (91) 3 129 407
Michał Siedziako, michal.siedziako@ipn.gov.pl, tel. (91) 3 129 426

Miejsce: Warszawa
Termin: 31 V-1 VI 2012
Zgłoszenia: 6 I 2012
Link:
http://ipn.gov.pl/portal/pl/2/16946/Miedzynarodowa_konferencja_naukowa_Drugi_obieg_wydawniczy_w_PRL_na_tle_historii_.html

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej organizuje w dniach 31 maja – 1 czerwca 2012 roku międzynarodową konferencję naukową „Drugi obieg wydawniczy w PRL na tle historii samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku”.

Celem konferencji jest refleksja nad historią niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na tle innych krajów bloku sowieckiego. Konferencja z udziałem badaczy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, pozwoli opisać rolę, jaką książki i pisma wydawane w drugim obiegu odegrały w drodze do demokratycznych przemian 1989 roku.

Drugi obieg wydawniczy stanowił jedną z głównych form aktywności opozycyjnej w Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Rzadko jednak to zjawisko wzbudzało szersze zainteresowanie historyków i innych badaczy. Warto zastanowić się nad rolą, jaką nielegalnie drukowane pisma i książki odegrały w historii opozycji demokratycznej i „Solidarności”. Na zjawisko drugiego obiegu wydawniczego spojrzeć można też z szerszej perspektywy, analizując je na tle historii samizdatu w Europie Środkowo-Wschodniej po 1956 roku. Perspektywa porównawcza pozwoli zastanowić się nad podobieństwami i różnicami w funkcjonowaniu drugiego obiegu w poszczególnych państwach. Szczególnie interesujące są ujęcia problemowe, skupiające się na konkretnych zjawiskach i mechanizmach.

Proponowane bloki tematyczne:

 • Miejsce niezależnego ruchu wydawniczego w działalności opozycji demokratycznej.
 • Niezależny ruch wydawniczy w systemie komunikacji społecznej PRL i innych państw bloku sowieckiego.
 • Codzienne funkcjonowanie redakcji, wydawnictw, systemów druku i kolportażu niezależnych publikacji.
 • Twórcy niezależnego ruchu wydawniczego jako społeczność.
 • Recepcja społeczna nielegalnych publikacji.
 • Kwestie definicyjne: drugi obieg wydawniczy, samizdat, niezależne publikacje, publikacje podziemne, publikacje bezdebitowe.
 • Władze komunistyczne wobec niezależnego ruchu wydawniczego (kwestie prawne, represje, inwigilacja, propaganda).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji. Obrady konferencji odbywać się będą w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym). Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zrefundują koszty podróży.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane są do 6 stycznia 2012 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu (500–700 słów) w języku polskim lub angielskim.

Program konferencji zostanie ustalony do 6 lutego 2012 r.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

anna.piekarska@ipn.gov.pl

lub:

Anna Piekarska
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Publicznej
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
POLAND
„Konferencja 2012”

fax: +48.22.431.83.80

Informacje dodatkowe:

Anna Piekarska – anna.piekarska@ipn.gov.pl
Jan Olaszek – jan.olaszek@ipn.gov.pl

Miejsce: Warszawa
Termin: 12-13 I 2012
Zgłoszenia: 30 XI 2011
Link:
http://sztukaorientu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=8

Strój nie tylko ochrania nasze ciała, lecz także odzwierciedla naszą osobowość, wskazuje na przynależność społeczną, manifestuje nasze przekonania i poglądy. Jego komunikacyjna funkcja jest bardzo istotna w budowaniu tożsamości kulturowej.

Celem konferencji jest analiza znaczenia i kulturowej roli stroju w różnych kulturach świata, przede wszystkim Azji, a także określenie funkcji stroju w sztuce.

Główne zagadnienia będące tematem konferencji:

- funkcja kulturowa stroju w kontekście kraju, regionu, grupy etnicznej itp.
- występowanie i rola stroju w sztuce
- strój jako ekspresja tożsamości
- strój jako symbol kultury
- elementy znaczące i symboliczne stroju

Językiem konferencji jest język polski, natomiast publikację pokonferencyjną przewidujemy w języku angielskim.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

- historyków i krytyków sztuki
- estetyków
- antropologów i socjologów kultury, kulturoznawców
i inne osoby poruszające powyższe zagadnienia w swoich badaniach.

Organizatorami konferencji są:
Magdalena Furmanik-Kowalska
dr Joanna Wasilewska

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesyłać do 30 listopada 2011 r.
na adres: m.furmanik@sztukaorientu.pl

Pod tym adresem odpowiadamy również na wszelkie pytania.

Opłata konferencyjna wynosi 60 zł, dla doktorantów i członków PSSO 30 zł (koszty obiadu).
Wszyscy uczestnicy konferencji sami pokrywają koszty noclegu oraz podróży.

Słowa kluczowe: konferencja naukowa, konferencja historyczna

Więcej informacji: http://sztukaorientu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=8

Miejsce: Kraków
Termin: 8-9 XII 2011
Zgłoszenia: 17 XI 2011
Link:
http://knarab.wordpress.com/2011/10/28/ii-krakowska-konferencja-arabistyczna-8-9-xii-2011-r/

Koło Naukowe Arabistów UJ

przy Instytucie Orientalistycznym UJ

zaprasza do wzięcia udziału w

II Krakowskiej Konferencji Arabistycznej

Kraków, 8-9 grudnia 2011 r.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w II Krakowskiej Konferencji Arabistycznej. Konferencja ma zasięg ogólnopolski, a do udziału w niej zapraszamy studentów i doktorantów. Wystąpienia chcemy podzielić na 5 bloków tematycznych:

 • literatura,
 • językoznawstwo,
 • przekład,
 • społeczeństwo i kultura,
 • religia.

Zachęcamy również do zgłaszania referatów wykraczających poza proponowane bloki tematyczne.

Tematy referatów i abstrakty (ok. 200 słów) w formacie pdf lub doc prosimy przesyłać na adres: knarab@gmail.com, w temacie wpisując „II Krakowska Konferencja Arabistyczna” lub „II KKA”. Prosimy o dopisanie następujących informacji: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, nazwa macierzystej uczelni.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 13 listopada 2011 r. O wyborze prelegenci zostaną powiadomieni do 20 listopada 2011 r.

W trakcie konferencji obowiązuje język polski i angielski. Wystąpienie powinno trwać 20 min. Po każdym referacie przewidziany jest czas na pytania.

Przewidziane jest wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego.

Pytania prosimy kierować na adres Koła: knarab@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 14-16 XII 2011
Zagłoszenia: 28 XI 2011
Link:
http://konferencjarozpadzsrs.blogspot.com/

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej

„Od rozgrabionego do odnowionego imperium”

która odbędzie się 14-16 grudnia 2011 roku w Krakowie.

 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje

 • kierunki polityki UE i USA wobec obszaru postsowieckiego
 • przemiany systemu imperialnego w Rosji
 • kształtowanie się tożsamości i ustrojów państw postsowieckich
 • zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej
 • znaczenie służb specjalnych w tworzeniu nowej rzeczywistości
 • stosunki polityczne Polski z pańswami Europy Wschodniej

W programie konferencji

 • wykłady otwarte pracowników naukowych z Polski i zagranicy
 • debaty z udziałem wybitnych uczonych i przedstawicieli życia publicznego
 • panele studenckie i doktoranckie z referatami
 • dodatkowe atrakcje

Język konferencji:

 • polski
 • rosyjski
 • angielski

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wysyłanie abstraktu o długości 1000 znaków z bibliografią na adres email konferencja.rozpadZSRS@gmail.com do 28 XI 2011 r. Lista referentów zakwalifikowanych do udziału w sesji zostanie ogłoszona 1 XII 2011. Opłata konferencyjna wynosi 80 zł.
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie.

Miejsce: Warszawa
Termin: 24-25 XI 2011
Zgłoszenia: Brak
Link:
http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=517

MARGINES SPOŁECZNY DRUGIEJ RZECZPOSPOLITEJ

KONFERENCJA 24-5 listopada 2011 w Warszawie

 

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej przygotowuje konferencję naukową poświęconą dziejom międzywojennego marginesu społecznego Organizatorzy konferencji: prof. Janusz Żarnowski (kierownik projektu) oraz dr Mateusz Rodak zapraszają do udziału w spotkaniu badaczy społeczeństwa Drugiej Rzeczpospolitej reprezentujących różne nauki historyczne i pokrewne. Otwarty charakter spotkania umożliwić powinien, na co liczą jego organizatorzy, interdyscyplinarne poszukiwanie prawdy, które pozwala pełniej poznawać przeszłość, a przez to lepiej rozumieć teraźniejszość.

W czasie konferencji chcielibyśmy poruszyć zagadnienia, które w naszym przekonaniu mieszczą się w możliwie szeroko rozumianej problematyce marginesu społecznego Drugiej Rzeczpospolitej. Pod pojęciem marginesu społecznego rozumiemy zbiorowość grup społecznych, określanych jako wykluczeni: przestępców, prostytutki, żebraków, bezdomnych, narkomanów. Margines społeczny traktujemy również jako przestrzeń, w której dochodzi do spotkań przedstawicieli różnych narodowości, religii, kultur, środowisk społecznych. Chcemy zapytać, jaką rolę w życiu marginesu odgrywały silne przecież w Drugiej Rzeczpospolitej podziały społeczne czy narodowościowe. Zdając sobie sprawę z tego, że tak sformułowany temat konferencji wzbudzić może kontrowersje, głęboko wierzymy, że w czasie jej trwania, również i to zagadnienie stanie się przedmiotem dyskusji.

Szczególnie zależy nam na podjęciu następujących zagadnień:

1. charakterystyka przestępczości i środowisk przestępczych w różnych regionach Drugiej Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów poza byłym Królestwem Kongresowym, o którym wiemy nieco więcej, niż o innych;

2. zjawisko prostytucji i związane z nim konsekwencje społeczne;

3. zagadnienie bezdomności, bezrobocia i żebractwa w dużych ośrodkach miejskich.

Pragniemy również poruszyć kwestie związane z refleksją teoretyczną, w których niezmiernie istotnymi wydają nam się rozważania nad fenomen modernizującego się w okresie międzywojennym dyskursu na temat wykluczenia (biedy, bezdomności, bezrobocia) i to na różnych poziomach społeczno – środowiskowych. Niezbędne wydaje się również organizatorom zbadanie i ukazanie specyfiki – o ile takowa istniała – międzywojennych procesów społecznej ekskluzji.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2011 roku w Warszawie

Na pytania dotyczące konferencji odpowiada:
dr Mateusz Rodak mateuszrodak@yahoo.pl

Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

Miejsce: Warszawa
Termin: 16-17 XI 2011
Zgłoszenia: Brak
Link:
http://www.ihs.uksw.edu.pl/images/konferencje_ihs/polak_we_wloszech.pdf

Włoski Instytut Kultury i Instytut Historii Sztuki UKSW w Warszawie zapraszają na konferencję 

Polacy we Włoszech – Włosi w Polsce

w dniach 16-17 listopada 2011 roku we Włoskim Instytucie Kultury ul. Marszałkowska 72, Warszawa


 • RSS