konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 12.2011

Miejsce: Kielce
Termin: 15-16 V 2012
Zgłoszenia: 30 XI 2011
Link:
http://www.ujk.edu.pl/ihis/konfpla.html

Szanowni Państwo

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do udziału w konferencji

Bractwa religijne w średniowieczu i czasach nowożytnych (do końca XVIII w.)

która odbędzie się w dniach 15-16 maja 2012 r. w Kielcach.

Tematyka ta wydaje się niezwykle interesująca dla badań historycznych. Bractwa religijne stanowiły bowiem szczególną formę korporacji, jednoczącą ludzi, niezależnie od pochodzenia i statusu majątkowego. Różnorodność i wielość bractw religijnych, występujących w dużych miastach, małych miasteczkach i na wsiach, wskazuje na rolę, jaką odgrywały w zakresie intensywności, charakteru i form życia religijnego. Istotne zatem wydają się kwestie związane z powstaniem i rozwojem bractw religijnych (cechowych, parafialnych, klasztornych), ich statusem prawnym, wewnętrzną organizacją, formami działalności gospodarczej, charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej, świętami patronalnymi oraz wpływem na życie społeczne i relacje międzyludzkie. Mamy nadzieję, że spojrzenie na owe stowarzyszenia z perspektywy średniowiecza i czasów nowożytnych pozwoli uchwycić przemiany w duchowości, dewocji zewnętrznych przejawach kultu, mentalności religijnej oraz rolę i znaczenie bractw dla ówczesnych społeczności.

Prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień do dnia 30 XI 2011 r. na adres organizatorów Dominiki Burdzy (dominika_burdzy@op.pl) lub Beaty Wojciechowskiej (beatawoj@vp.pl). Jednocześnie informujemy, iż uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania (o propozycjach noclegów organizatorzy poinformują w terminie późniejszym) oraz wnoszą opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres brotherhoods@ujk.edu.pl

Szczegóły dotyczące przebiegu i organizacji konferencji zostaną przesłane po zakończeniu rejestracji zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Miejsce: Kraków
Termin: 21-23 III 2012
Zgłoszenia: 17 II 2012
Link: www.kss.socjum.pl (wkrótce)

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na

IV Krakowskie Spotkania Starożytnicze: Konferencję Naukową Człowiek antyku – między wspólnotą a indywidualizmem

która odbędzie się w dniach 21–23 marca 2012 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Proponowana tematyka:

- granice wolności

- poddany i obywatel – prawa i obowiązki

- jednostki wybitne, jednostki odosobnione

- dylematy powinności – prawo a religia

- mechanizmy społeczne

- jednostka w konflikcie z władzą

- poza nawiasem społeczeństwa

 

Udział w Konferencji:

- Uczestniczyć w Konferencji mogą studenci, absolwenci i doktoranci historii, archeologii, filologii klasycznej, religioznawstwa, filozofii, prawa oraz innych kierunków.

- Do dnia 17 lutego 2012 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (wkrótce do pobrania na stronie www.kss.socjum.pl) wraz z abstraktem referatu (2000 znaków) oraz bibliografią na adres krak.konf.staroz@gmail.com.

- Organizatorzy Konferencji zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów. Aplikujący zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu referatów do dnia 26 lutego 2012 r.

- Opłata konferencyjna dla uczestników z Krakowa wynosi 30 zł, natomiast dla uczestników z innych miast Polski – 60 zł. Należy ją wnieść do dnia 9 marca 2012 r. na numer konta, który zostanie podany osobom zakwalifikowanym.

 

Dodatkowe informacje:

- Wystąpienie powinno trwać 15–20 minut.

- Po każdych 3–4 referatach będzie mieć miejsce 15–20 minutowa dyskusja.

- W czasie trwania Konferencji uczestnicy będą mieć zapewnione obiady oraz pokryte koszta noclegów w całości lub w części.

- W ramach Konferencji odbywać się będą wykłady otwarte, warsztaty oraz panele dyskusyjne z pracownikami naukowymi.

- Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Miejsce: Poznań
Termin: 28-29 V 2012
Zgłoszenia: 31 I 2012
Link:
http://www.cbdp.polon.uw.edu.pl/aktualnosci.html

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych

(z siedzibą na WP UW)

Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości (UAM)

oraz

Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu (IFP UAM)

zapraszają na konferencję naukową

Po zaborach, po wojnie, po PRL – polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś

w dniach 28-29 maja 2012 roku
w Poznaniu, Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10.

Będzie to trzecia konferencja organizowana pod auspicjami sieci naukowej Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych

współtworzonej przez badaczki i badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Badań Literackich PAN. Pierwsza odbyła się w Krakowie pod hasłem „Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze” (maj 2010), druga, dotycząca „Narracji migracyjnych w literaturze polskiej XX i XXI wieku”, miała miejsce w Warszawie (maj 2011). Końcowym efektem naszych konferencji są tomy publikowane w serii prac Centrum Badań Postzależnościowych przez Wydawnictwo Universitas.

Konferencja poznańska poświęcona będzie diachronii, dialektyce i dynamice polskich dyskursów postzależnościowych (dalej: PDP). Diachronii – gdyż chcemy wydobyć i opisać historyczne zmienności i ciągłości PDP; dialektyce – gdyż PDP jawi się nam jako nieustanny ruch między tożsamością „zależną” i wyemancypowaną; dynamice – gdyż głęboko ugruntowany w naszej kulturze PDP sięga swoim oddziaływaniem nie tylko w jej teraźniejszość, ale również modeluje przyszłość.

Postzależność definiujemy jako zbiór praktyk dyskursywnych podejmowanych po ustaniu sytuacji zależności, ale noszących w sobie jej ślady (H.Gosk) i chcemy w niej widzieć kategorię wprawdzie spokrewnioną z postkolonializmem, lecz lepiej przystosowaną do badania kultury Europy Środkowo-Wschodniej i świata po (?) komunizmie. W odniesieniu do realiów polskich rozszerza się ona na cały wiek XX i XIX, gdyż epoka rozbiorowa również naznaczona była nieustanną fluktuacją zbiorowego poczucia zależności i nastrojów wolnościowych.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich dziedzin humanistyki i nauk społecznych, pragniemy bowiem, by badania nad PDP zyskały szeroką perspektywę transdyscyplinarną, a ich przedmiotem stały się zarówno teksty literackie, jak i wszelkie inne fakty kulturowe. Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z krótkim abstraktem (do 200 wyrazów) prosimy nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2012 roku na adres krask@amu.edu.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Przewidywana opłata konferencyjna wynosi 250 zł. Mieszczą się w niej 2 noclegi w hotelu akademickim UAM oraz poczęstunek w trakcie obrad. Konferencyjny formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych.

Pobierz formularz zgłoszeniowy [DOC].

Miejsce: Kraków
Termin: 13-15 III 2012
Zgłoszenia: 31 I 2012
Link:
http://konferencjanph.socjum.pl/

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza na:

I OGÓLNOPOLSKĄ STUDENCKĄ KONFERENCJĘ NPH

poświęcona pamięci Prof. Władysława Semkowicza

Odbędzie się w Krakowie, w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii IH UJ w dniach 13-15 marca 2012 roku. W pierwszym dniu planowana jest uroczysta inauguracja konferencji; przez kolejne dwa dni nastąpią obrady.
Organizatorzy proponują następujące sekcje tematyczne:

•    heraldyka i ikonografia historyczna
•    sfragistyka
•    genealogia
•    paleografia, epigrafika
•    dyplomatyka
•    kodykologia
Organizatorzy zastrzegają sobie prawdo do utworzenia nowych sekcji tematycznych lub ich likwidacji w przypadku braku chętnych referentów. W trakcie trwania konferencji przewidziane są warsztaty badawcze, dopasowane do zainteresowań uczestników, spotkania z naukowcami, a dla chętnych – wycieczka po Krakowie.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.
Ostateczny plan konferencji zostanie podany po przeprowadzeniu kwalfikacji zgłoszeń – 10 lutego 2012 roku.
Do dnia 31 stycznia należy przesłać abstrakt pracy o zakresie do pięciu tysięcy znaków, zawierający streszczenie referatu, bibliografię, a także opinię pracownika naukowego, przynajmniej z tytułem doktora na adres iosknph@gmail.com

.
Wyniki kwalfikacji zostaną podane do dnia 7 lutego 2012 roku; dokładny termin wystąpienia zostanie przedstawiony po ustaleniu planu konferencji, czyli dnia 10 lutego.

Czas wystąpienia każdego z referentów powinien wynosić maksymalnie 20 minut. Organizatorzy informują, że do dyspozycji referentów w trakcie obrad będzie komputer oraz rzutnik multimedialny. W przypadku chęci skorzystania z innych form prezentacji, prosimy o wypełnienie odpowiedniego pola w formularzu.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Osoby zakwalfikowane otrzymaja właściwe informacje odnośnie jej uiszczenia.

W ramach opłaty konferencyjnej, organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie (obiady), wstępy do muzeów.

Konferencja ta, przez wzgląd na wygodę Użytkowników, została umieszczona w dwóch kategoriach: „Przekrojowe” i „Średniowiecze”.

Miejsce: Kraków
Termin: 19-20 I 2012
Zgłoszenia: 31 XII 2011
Link:
http://styczniowe2012.socjum.pl/

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza do udziału w

Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej  – Powstanie 1863 roku

która odbędzie się w Krakowie w dniach 19-20 stycznia 2011 r.

Przewidujemy następujące panele:
-Zagadnienia wojskowe z przebiegu powstania
-Zagadnienia kulturowo-społeczno-gospodarcze (Okres przed powstaniem i w jego trakcie)
-Echa powstania
-Polityka krajowa i zagraniczna

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 31 grudnia 2011 włącznie na adres mailowy:
stczniowe2012@interia.pl.

Formularz dostepny w zakładce „podstawowe informacje”

Na podstawie abstraktów organizatorzy wraz  z opiekunami naukowymi dokonają kwalifikacji. Wyniki zostaną przedstawione 4 stycznia 2012 wraz ze szczegółowym planem konferencji.
Oplata konferencyjna wynosi 50 zl
Organizatorzy zapewniaja nocleg oraz wyżywienie (obiady)

Przewidywanymi osobistościami konferencji będą Prof. Jerzy W. Borejsza oraz Prof. Julian Dybiec
Gwarantujemy, że nie zabraknie zarówno ubogacajacych doświadczeń naukowych, jaki i wrażeń towarzyskich. Ponadto najlepsze wystąpienia zostana nagrodzone
ksiażkami.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Miejsce: Łódź
Termin: 23-25 III 2012
Zgłoszenia: 29 II 2012 (23 I 2012 dla osób z krajów objętych obowiązkiem wizowym)
Link: -

V Łódzka Wiosna Młodych historyków

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka

 

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ, we współpracy z Akademicką Fundacją im. Fernanda Braudela ma zaszczyt zaprosić studentów, doktorantów
i młodszych pracowników naukowych (maksymalnie z tytułem doktora) wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w konferencji V Łódzka Wiosna Młodych Historyków , która odbędzie się w dniach 23 – 25 marca 2011 r. w Instytucie Historii UŁ przy ulicy A. Kamińskiego 27 a.

Konferencja składać się będzie z trzech paneli:

 1. Małe ojczyzny na przestrzeni wieków
  • organizacje protomiejskie
  • grody, osady, plemiona, związki plemienne
  • regiony i miasta w średniowieczu i epoce nowożytnej
  • księstwa świeckie i kościelne, wolne miasta, republiki handlowe
  • miasta i regiony w dobie industrializacji i kształtowania się społeczeństwa przemysłowego
  • aktualne wyzwania stojące przed aglomeracjami i regionami
  • wpływ integracji europejskiej na różne formy osadnictwa oraz politykę regionalną UE.
 2. Panel ten będzie poświęcony zagadnieniom związanym z szeroko pojętą regionalistyką i mikrohistorią, w odniesieniu do różnych epok. Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na:

 3. Rytuały przejścia
  • inicjacji
  • przekraczaniu granic terytorialnych i przestrzennych
  • włączeniu „obcego” do społeczności
  • zaślubinom
  • pogrzebom
  • koronacjom, nominacjom, itp.
 4. Ten panel zorientowany będzie na dyskusję o różnych obrzędach i ceremoniach wyznaczających granice między najważniejszymi etapami w życiu, które stanowią ważną część doświadczenia biograficznego jednostki. Rytuały przejścia obecne są we wszystkich kulturach świata. W tym panelu chcielibyśmy poświęcić najwięcej miejsca zagadnieniom:

 5. Handel – migracja – podbój. Spotkania ludzi i kultur

W trzecim panelu chcielibyśmy bliżej przypatrzyć się procesom przemieszczania się ludzi, bogactw, kultur i idei na przestrzeni wieków. Najbardziej interesować nas będą takie fenomeny historyczne jak:

 • wymiana handlowa pomiędzy regionami i państwami
 • migracje ludności na przestrzeni dziejów
 • życie środowisk imigrantów i emigracje polityczne
 • kolonializm
 • ekspansja terytorialna imperiów i mocarstw
 • konflikty graniczne
 • wędrówki idei i dyfuzja kultur
 • zjawisko „pogranicza” na przestrzeni dziejów.

Referaty można wygłaszać w języku polskim i w wybranych europejskich językach kongresowych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski). Chęć wygłoszenia referatu w innym języku niż w/w należy wcześniej uzgodnić z organizatorem. Czas referatu: 20 min. Wszyscy uczestnicy konferencji, niewygłaszający referatów w języku polskim proszeni są o przesłanie jego streszczenia (w języku polskim) do 10 marca 2012.

Zgłoszenia wg wzoru formularza prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: wiosnahistorykow@interia.eu do dnia:

 • 23 stycznia 2012 – osoby z państw objętych procedurą wizową.
 • 29 lutego 2012 – osoby z Polski i państw nie objętych procedurą wizową.

Opłatę konferencyjną przewidujemy w wysokości 100 zł od osoby1 (w ramach opłaty noclegi oraz wyżywienie, materiały konferencyjne).

Szczegóły dotyczące opłat konferencyjnych zostaną podane w dniu 1 marca 2012 roku.

Liczba miejsc jest ograniczona!!!

Ponadto w planach mamy wydanie publikacji pokonferencyjnej, w związku z tym zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie swoich prac wraz z opinią pracownika naukowego do 30 kwietnia 2012r. Referaty powinny spełniać podstawowe kryteria edytorskie: tekst główny czcionka Garamond 11, przypisy Garamond 9, marginesy: górny 1,8 dolny 2,6 prawy 1,9 lewy 1,9. Format strony B5 ISO oraz akapity 0,46. Maksimum stron: 12.

Wszelkich informacji udzielają:

Michał Pychowski: pychu1@vp.pl

Kamil Piskała: kamil.piskala@gmail.com

Ewa Kacprzyk: ewa_kacprzyk@onet.eu

Pytania można kierować również na adresy:

Konferencji: wiosnahistorykow@interia.eu

SKNH UŁ: sknh_lodz@wp.pl

1Dla osób nie korzystających z noclegów opłata konferencyjna wynosi 40 zł, w przypadku jednego noclegu 60 zł.


 • RSS