konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 1.2012

Miejsce: Wrocław
Termin: 20-21 IV 2012
Zgłoszenia: 16 III 2012
Link:
http://iknmis.blogspot.com/2012/01/miedzynarodowe-interdyscyplinarne.html

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w

Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Spotkaniach Mediewistycznych

 

Kiedy: 20-21.04.2012
Gdzie: Uniwersytet Wrocławski
Kto: Studenci i Doktoranci różnych kierunków zainteresowani średniowieczem
Zgłoszenia do: 16.03.2012
Opłata konferencyjna: 100 pln
Język : Angielski i Polski
Dołącz na fb:

http://www.facebook.com/events/328638240510216/

Interdisciplinary Academic Circle of the Middle Ages Enthusiasts, University of Wroclaw, is pleased to invite you to an academic conference, which will be held on 20-21.04.2012 in Wroclaw. The conference is student and doctoral conference which enables students to share a platform with academics from around the world. Our aim is to establish a dialogue between researchers of different academic disciplines in the study of the Middle Ages.

It is a unique event which enables scholars and students to share research and ideas, and present their work to an international audience.
Theme of the conference is the Middle Age, in all its aspects, so we invite researchers of such disciplines as:

History
Archaeology
Art History
Law
Linguistics
Philosophy
Cultural Anthropology

The conference language is English and Polish.

Call for papers: 16.03.2012 at 23:59
e-mail: medievalmeetings@wp.pl

Speakers will receive information about the acceptance of the paper up to date 31.03.2012.

The conference fee is 100 zloty (25 Euro) and should be paid via bank money transfer within 7 days after receiving of the acceptance of the paper.
The fee is reduced in case of resignation of accommodation.
After the conference is planned publication in English.

The application should include the following information:
Paper title
Name
Surname
Title
Affiliation
Abstract ( no more than 500 words)
Address for correspondence
phone
E-mail
Required equipment
Accommodation: 20/21 April: yes/no

Miejsce: Toruń
Termin: 7-8 V 2012
Zgłoszenia: 16 III 2012
Link:

Samorząd Doktorantów
i
Zakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
uprzejmie zapraszają
na IV Interdyscyplinarną Konferencję Bałkanistyczną

„POZNAĆ BAŁKANY”

Historia – Polityka – Kultura – Języki
organizowaną w dniach 7–8 maja 2012 roku

Konferencja stanowić będzie czwarte z cyklicznie organizowanych spotkań naukowych dotyczących Bałkanów i kierowana jest przede wszystkim do doktorantów i młodszych pracowników naukowych. Naszym celem jest prezentacja i konfrontacja wyników badań naukowych zorientowanych na problemy Bałkanów. Interesują nas prace zarówno z zakresu historii, politologii i stosunków międzynarodowych, jak i filologii, etnologii, antropologii, kulturoznawstwa, sztuki.
Na zgłoszenia czekamy do 16 marca 2012. Zgłoszenia powinny zawierać:

 • tytuł wystąpienia
 • streszczenie (do 2000 znaków)
 • dane prelegenta.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje poczęstunek (kawa, herbata i uroczysty obiad) oraz materiały konferencyjne. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu, którego koszt ponosi uczestnik.
Planujemy publikację tomu pokonferencyjnego.
O przyjęciu referatu na konferencję poinformujemy do dnia 31 marca 2011.
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres: balkany2012@wp.pl
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia!
Komitet organizacyjny:
Aleksandra Twardowska
Katarzyna Taczyńska
Katarzyna Tretyn-Zečević
Miloš Zečević

Miejsce: Kraków
Termin: 18-19 VI 2012
Zgłoszenia: 15 V 2012
Link:
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/start/-/blogs/konferencja-granice-wolnosci-w-starozytnej-mysli-greckiej-rzymskiej-i-judaistycznej

Katedra Teatru i Dramatu UJ
Instytut Filologii Klasycznej UJ
Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ
zapraszają do udziału w konferencji studencko-doktoranckiej

Granice wolności w starożytnej myśli greckiej, rzymskiej i judaistycznej

Kraków 18-19.06.2012
Wydział Polonistyki UJ, Gołębia 16

Podążając śladami starożytnych, pragniemy przyjrzeć się zagadnieniu wolności rozumianej zarówno jako kategoria religijna czy filozoficzna, jak i tej wpisanej w obszar antycznej jurysdykcji, która warunkowała zasady społecznych zależności. Interesują nas wszelkie świadectwa literackie, artystyczne oraz historyczne mogące przysłużyć się eksplikacji starożytnego rozumienia wolności. Rozważania nad tradycją antyczną chcielibyśmy skoncentrować przede wszystkim wokół pytań dotyczących świadomości wolności starożytnych, statusu artysty w ówczesnym życiu kulturalnym oraz jednostki w życiu społecznym. W ramach dyskusji poświęconej kwestii wolności niezbędna będzie także spekulacja nad pojęciami wolnej woli, przeznaczenia, konieczności czy tragizmu oraz ich redefinicja w kontekście przed-chrześcijańskiego świata. Do udziału w konferencji zachęcamy w szczególności filologów, literaturoznawców, religioznawców oraz filozofów i historyków.

Konferencja poświęcona problemowi wolności jest w zamierzeniu przede wszystkim próbą przybliżenia dawnych sensów oraz formą komentarza do współczesnych, niejednokrotnie wartościujących i obciążonych spuścizną chrześcijańską, odczytań antyku. Celem dyskusji ma być refleksja nad wielowymiarowością i problematycznością pojęcia wolności w starożytności. Na skrzyżowaniu wielu starożytnych kultur rodzi się bowiem trudność rozpoznania właściwych im jakości. Podejmując wysiłek przekroczenia kulturowego, zamierzamy przyjrzeć się trzem starożytnym myślom: greckiej, rzymskiej oraz judaistycznej.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (o długości maksymalnie 2 tys. znaków) na adres mailowy: granice.wolnosci@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 maja.

Koordynatorzy konferencji:
dr hab. Katarzyna Fazan
dr Krzysztof Bielawski
mgr Justyna Gajek
mgr Przemysław Biernat

Dane kontaktowe organizatorów: granice.wolnosci@gmail.com

Miejsce: Warszawa
Termin: 19-20 IX 2012
Zgłoszenia: 10 II 2012 (Szczegółowy terminarz v. infra)
Link:
http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=685

Zakład Wiedzy o Książce IINiSB UW zaprasza do udziału w Konferencji

Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane

Warszawa, 19–20 września 2012 r.

Kradzieże w bibliotekach, muzeach i archiwach towarzyszą tym instytucjom od zarania. Pierwsza rzymska biblioteka, przywieziona do Wiecznego Miasta w 168 r. p.n.e. przez konsula Emiliusza Paulusa, była łupem wojennym. W wiekach średnich Krzyżowcy złupili Bizancjum, na początku XVI stulecia Hiszpanie podbijając Peru wywozili całe galeony zabytków kultury Inków, w XVII wieku Szwedzi zrabowali w Polsce wszystko co miało jakąkolwiek wartość, w „wieku światła” armia Napoleona wywiozła skarby z Egiptu i Półwyspu Apenińskiego, zaś w XIX i XX stuleciu żaden kraj na świecie nie poniósł takich strat dóbr kultury jak Polska.

W historię polskich księgozbiorów, kolekcji muzealnych i zasobów archiwalnych wpisane są losy wojenne Rzeczpospolitej od połowy XVII wieku, aż po 1945 rok. Problem odzyskania utraconych, w różnych okresach historycznych, dóbr kultury, mimo upływu lat nadal jest aktualny. Choć minęło 350 lat od podpisania traktatu pokojowego w Oliwie, który posiadał klauzulę o zwrocie dóbr kultury, do dziś pałac w Sztokholmie zdobią dwa brązowe lwy pochodzące z Zamku Królewskiego, a w szwedzkich bibliotekach i muzeach jest wiele autografów, rękopisów czy druków o proweniencji polskiej.

Polska najczęściej odzyskiwała dobra kultury w oparciu o umowy międzynarodowe, np. Traktat pokoju… z 18 marca 1921 zawarty między rządami Rzeczpospolitej Polskiej, Rosyjskiej Federacji Socjalistycznych Republik Rad, Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad oraz Ukraińskiej Republiki Rad. Traktat ryski obok określenia przebiegu granicy polsko-rosyjskiej, uregulowania kwestii kosztów wojennych, repatriacji, odszkodowań oraz przyszłych umów i stosunków dyplomatycznych, gwarantował stronie polskiej zwrot zagrabionych przez carat archiwaliów, księgozbiorów, kolekcji dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, mineralogicznych, archeologicznych, zestawów przyrządów naukowych oraz innych trofeów wojennych o wartości historycznej, narodowej, naukowej i kulturalnej. Zwrotowi podlegało także ewakuowane w głąb Rosji, w czasie I wojny światowej, mienie zabytkowe, wyposażenie instytucji naukowych, obrazy, biblioteki, meble czy tkaniny. Dziś niewiele jest informacji o tym co nie wróciło. Na przykład w pokamedulskim klasztorze w Wigrach wiszą ramy po obrazach, które wywieziono do Rosji, aby zrobić ich kopie, lecz oryginały nie wróciły na miejsce. W Orużennoj Pałacie na Kremlu znajduje się zabytkowy kielich z Supraśla, ufundowany monasterowi w 1506 r. przez Aleksandra Chodkiewicza (herb marszałka widnieje na stopie kielicha), wywieziony do Rosji w czasie I wojny światowej. Nadal w Kijowie jest księgozbiór Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego powrót do kraju skutecznie blokowali eksperci ukraińscy w negocjacjach ryskich.

W latach II wojny światowej Polska utraciła prawie połowę obiektów, które należały do niej przed 1939 roku. Były wśród nich obrazy Rafaela, van Dyka, Velázqueza, księgozbiór braci Załuskich, Biblioteki Ordynacji: Zamojskich, Przeździeckich, Krasińskich, zbiory Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku i Pelplinie oraz kolekcje prywatne (np. w marcu 1940 r. w Nieborowie zjawili się nienieccy historycy sztuki, którzy wywieźli ok. 20 skrzyń najcenniejszych zbiorów z kolekcji Radziwiłłów, w tym siedemnastowieczny globus Coronellego).

Plagą bibliotek, archiwów i muzeów są kradzieże „zaprzyjaźnionych” użytkowników, a co gorsza i samych pracowników. Niejedna książka w zbiorach prywatnych trafiła doń nieoficjalnie, niejeden antykwariusz widział wywabioną pieczęć lub wydarty znak własności, niejeden raz prasa informowała, tak jak w 1933 roku: „.Studentka Uniwersytetu Warszawskiego, na wydziale humanistycznym, p. Pelagia N. wypożyczyła z biblioteki uniwersyteckiej książkę „Psychologia” prof. Witwickiego. Z książką tą poszła do domu, gdzie oczekiwał na nią znajomy, 17 letni Mojżesz Pilc. Młody człowiek wszczął ze studentką tak interesującą dysputę, że w zupełności zapomniała o książce, a on tymczasem zręcznym ruchem schował dzieło pod marynarkę, pożegnał się i wyszedł. Dopiero po upływie dłuższej chwili, panna N. stwierdziła stratę i pobiegła do rodziców obiecującego chłopca ze skargą. Ojciec natarł uszu gagatkowi i wydobył z niego relację, że książka powędrowała „na naukę hebrajskiego”, czyli po prostu znalazła się w antykwariacie na Świętokrzyskiej. Za cenę 5 zł. książkę odkupiono i studentka zwróciła ją bibliotece” [„Nowiny Codzienne” nr 234, 7 IX 1933].

Konwencja UNESCO w sprawie przeciwdziałania bezprawnemu obrotowi dobrami kultury z 14 listopada 1970 roku stworzyła nowe możliwości ubiegania się o zwrot takich dóbr krajom, mniejszościom etnicznym czy prawowitym właścicielom. W 1993 roku Rada Wspólnot Europejskich przyjęła dyrektywę w sprawie restytucji dóbr kultury, które bezprawnie wywieziono z terytorium jakiegoś państwa, zaś w dwa lata później Międzynarodowy Instytut na rzecz Ujednolicenia Prawa Prywatnego uchwalił konwencję o dobrach kultury skradzionych lub bezprawnie eksportowanych.

Mając na uwadze zasygnalizowane burzliwe dzieje całych kolekcji bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych, a także losy pojedynczych egzemplarzy Zakład Wiedzy o Książce IINiSB bardzo serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane. W sesji zaplanowane zostały następujące panele tematyczne:

 1. Zbiory przywrócone
 2. Wywabiona pieczęć – rwetes w antykwarni
 3. Niech kustosz czuwa…
 4. Podstawy prawne restytucji i rewindykacji dóbr kultury (np. spotkanie z przedstawicielem Krajowego Zespołu do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 5. Kradzieże książek i dzieł sztuki w kulturze masowej

Konferencja odbędzie się w dniu 19–20 września 2012 r. w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69.

Prosimy o:

 1. wstępną deklarację uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia do 10 lutego 2012 r.;
 2. podanie tytułów referatów wraz z abstraktami (15/20 zdań) do 15 kwietnia 2012 r.;
 3. dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 PLN do 20 czerwca 2012 r. na konto:

67 1160 2202 0000 0000 6084 9541

z dopiskiem „Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane

Przewidujemy druk materiałów konferencyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące programu i organizacji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów.
Prelegenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adresem:

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW

ul. Nowy Świat 69

00–927 Warszawa

z dopiskiem Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane

lub

e-mail: d.pietrzkiewicz@uw.edu.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko
 2. stopień naukowy
 3. afiliację
 4. dane adresowe (e-mail, telefon, adres korespondencyjny)
 5. temat wystąpienia

 

Czas przewidziany na każde wystąpienie: 20 minut

Do dyspozycji prelegentów będzie przygotowany sprzęt multimedialny.

 

Organizatorzy konferencji:

dr hab., prof. UW Anna Kamler

mgr Dorota Pietrzkiewicz

e-mail: d.pietrzkiewicz@uw.edu.pl

Miejsce: Warszawa
Termin:24 II 2012
Zgłoszenia: brak
Link:
http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=691

W ramach grantu „Społeczeństwo II Rzeczpospolitej”, którym kieruje prof. dr hab. Janusz Żarnowski, odbędzie się już piąty warsztat z tego cyklu, tym razem poświęcony zagadnieniom demograficznym.

Społeczeństwo II RP – Szkice do obrazu demograficznego ludności

Warszawa, 24 luty 2012 r.

Program warsztatów

9.30 – 10.15 Krzysztof Zamorski
„Ruch naturalny ludności II Rzeczpospolitej w kontekście koncepcji pierwszego przejścia demograficznego”

10.15- 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.45 Bartosz Ogórek
„Badania płodności II RP przy użyciu indeksów Princeton European Fertility Project”

11.45 – 12.30 Dyskusja

12.30 – 14.00 Przerwa

14.00 – 14.45 Mateusz Koczwara
„Przemiany demograficzne a rodzina na wsi II Rzeczypospolitej. Studium przypadku w oparciu o analizę rejestrów metrykalnych wsi Szczepanów w powiecie brzeskim „

14.45- 15.30 Dyskusja

15.30 – 16.15 Szymon Słomczyński
„Chorują po miastach, miasteczkach i wsiach. Epidemia grypy hiszpanki na ziemiach polskich”

16.15 – 17.000 Dyskusja

 

Organizator: prof dr hab. Krzysztof Zamorski, krzysztof.zamorski@uj.edu.pl

 

Streszczenia wystąpień:

Krzysztof Zamorski
„Ruch naturalny ludności II Rzeczpospolitej w kontekście koncepcji pierwszego przejścia demograficznego”

Wystąpienie zostało przygotowane jako wprowadzenie do warsztatów, na których swoje badania i umiejętności zaprezentują młodzi uczeni z organizowanej przeze mnie grupy badawczej historii życia działającej na w Instytucie Historii UJ. Zagadnienie ruchu naturalnego na ziemiach polskich zostanie tu przedstawione w postaci analizy miar ruchu naturalnego będących owocem dawniejszych badań (w szczególności Stefan Szulc) ich współczesnych przedstawień i autorskich obliczeń (w szczególności Krystyna Iglicka i Andrzej Gawryszewski) oraz własnych ustaleń źródłowych. W swoim wystąpieniu skoncentruję się przede wszystkim na przedstawieniu i omówieniu „konwencjonalnych” wskaźników demograficznych pozostawiając przedstawienie technik obliczeniowych i możliwości interpretacyjnych indeksów Princeton European Fertility Project wystąpieniu Bartosza Ogórka. Interpretacja danych oparta zostanie o analizę zmian demograficznych w kontekście teorii pierwszego przejścia demograficznego. Dotyczy to w szczególności zdefiniowania specyficznych cech jego przebiegu w okresie międzywojnia w II Rzeczypospolitej w aspekcie  czasowym (porównania historyczne), terytorialnym (zmiany przestrzenne na mapie II RP) oraz porównawczym w skali międzynarodowej.

Bartosz Ogórek
„Badania płodności II RP przy użyciu indeksów Princeton European Fertility Project”

Transformacja demograficzna gruntownie zmieniła oblicze społeczeństw dziewiętnasto i dwudziestowiecznej Europy. Jednak ze względu na złożoną sytuację polityczną i brak ciągłości administracyjnej ziemie polskie często były pomijane przy analizie tego zjawiska. Niniejsze wystąpienie ma za zadanie próbę oznaczenia kierunku i tempa rozwoju płodności społeczeństwa II Rzeczpospolitej przy pomocy indeksów używanych przez badaczy European Fertility Project. Dzięki ich zastosowaniu możemy określić dystans jaki dzieli daną populację od ‘płodności naturalnej’ oraz w jakim stopniu realizuje ona swój potencjał rozrodczy. Analiza bazuje na rezultatach dwóch powszechnych spisów ludności II Rzeczpospolitej  oraz na danych GUS dotyczących ruchu naturalnego. Takie podejście umożliwia nie tylko porównanie poszczególnych jednostek administracyjnych przedwojennej Polski, lecz również umiejscowienie interesującej nas populacji pod względem badanej cechy w szerszej perspektywie czasu i przestrzeni.

Mateusz Koczwara
„Przemiany demograficzne a rodzina na wsi II Rzeczypospolitej. Studium przypadku w oparciu o analizę rejestrów metrykalnych wsi Szczepanów w powiecie brzeskim”

Dwudziestolecie międzywojenne to okres kontynuacji XIX-wiecznych przemian demograficznych na wsi polskiej, z których najważniejszą było pierwsze przejście demograficzne. Kluczowa rola w tym procesie przypada rodzinie, która jest obiektem coraz liczniejszych prac historyków. Dla uzyskania jak najpełniejszego obrazu tego zagadnienia konieczne są dalsze szczegółowe badania. Referat ma pokazać główne trendy przemian, jakim podlegała rodzina w Szczepanowie, wiosce powiatu brzeskiego w województwie krakowskim, w latach 1913-1939. Analiza przeprowadzona metodą rekonstrukcji rodzin oparta jest na księgach metrykalnych parafii Szczepanów i uwzględnia m.in. płodność małżeńską, wielkość gospodarstwa rodzinnego i cykl życia jednostki. Zarówno perspektywa czasowa, jak i poziom szczegółowości obserwacji umożliwiają powiększenie zasobów opracowań danych statystycznych, które służą syntezom i porównaniom form rodzinnych na obszarze II Rzeczypospolitej.

Szymon Słomczyński
„Chorują po miastach, miasteczkach i wsiach. Epidemia grypy hiszpanki na ziemiach polskich”

Epidemia grypy hiszpańskiej była jedną z największych katastrof demograficznych
w dziejach świata. W latach 1918-1920 zaraza pochłonęła na całym globie, wedle najostrożniejszych szacunków, kilkadziesiąt milionów ofiar. Nie ominęła także ziem polskich, gdzie wystąpiła, podobnie jak gdzie indziej, w kilku falach. Najgroźniejsza z nich miała miejsce jesienią 1918, a zatem zbiegła się w czasie z zakończeniem I wojny światowej oraz powstaniem II Rzeczypospolitej i z tego względu pozostała, podobnie jak na przykład w Irlandii, „zapomnianą pandemią”. W moim wystąpieniu, opartym przede wszystkim o wyniki własnych badań źródłowych, zamierzam przedstawić dotychczasowe ustalenia w zakresie przebiegu epidemii w Polsce oraz niektórych aspektów jej społecznej i kulturowej recepcji. Chciałbym także zarysować dalsze perspektywy badawcze dotyczące tego zagadnienia, które było, jak dotąd, w bardzo niewielkim stopniu reprezentowane w polskiej literaturze przedmiotu.

 

Warsztaty odbędą się w Instytucie Historii PAN (Rynek Starego Miasta 29/31, sala. im. Kościuszki, II piętro)

Miejsce: Warszawa
Termin 26-27 I 2012
Zgłoszenia: brak
Link:
http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=591

Pracownia Przeobrażeń Społecznych IH PAN

NARODOWOŚCI I ROLE SPOŁECZNE

Konferencja odbędzie się 26–27 stycznia 2012 r.

W imieniu Pracowni Przeobrażeń Społecznych Instytutu Historii PAN zapraszamy na konferencję „Narodowości i role społeczne”, która jest częścią projektu „Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej”. Jej organizatorami są prof. Janusz Żarnowski (kierownik grantu), dr Olga Linkiewicz i Kamil Kijek (koordynatorzy sesji).

Tematem konferencji są relacje pomiędzy narodowością i poczuciem odrębności narodowej a przypisaną jednostce rolą społeczną, które zostaną ukazane w kontekście przemian modelu życia społecznego w Polsce międzywojennej. Referaty powinny dać podstawę do pogłębionej interpretacji problematyki narodowościowej Drugiej Rzeczypospolitej, w ujęciu mającym na celu przede wszystkim zrozumienie badanej rzeczywistości. Dlatego do udziału w konferencji zachęcamy badaczy, którzy szukają inspiracji w założeniach teoretycznych i metodologicznych różnych dyscyplin. Do debaty zaprosimy także komentatorów z ośrodków naukowych zajmujących się sprawami etniczności i narodu w XX wieku. Artykuły ukażą się w podsumowującym projekt tomie z serii „Metamorfozy społeczne”, w którym chcielibyśmy zaproponować nową interpretację rzeczywistości społecznej Polski międzywojennej.

Obrady będą skoncentrowane wokół dwóch zagadnień:
1. Zróżnicowanie narodowościowe i podziały społeczne
2. Role społeczne a identyfikacja narodowa

Podczas pierwszego dnia konferencji (26 stycznia) uczestnicy podejmą próbę syntetycznego ujęcia zależności pomiędzy zróżnicowaniem i podziałami narodowościowymi społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej a funkcjonującym w międzywojniu modelem społecznym – w tym zwłaszcza rolą statusu społecznego i majątkowego w poszczególnych grupach, poczuciem prestiżu, hierarchią oraz przejawami ekskluzywizmu i wykluczenia. Referaty będą omawiać problem relacji między procesami budowania świadomości narodowej, identyfikacją narodową i utożsamianiem się z określonym kręgiem kulturowym a rolami wynikającymi z pochodzenia społecznego, posiadanego majątku, wykonywanego zajęcia bądź zawodu. „Etykietki” związane z identyfikacją narodową, kulturową i wyznaniem (Polak, Żyd, Niemiec, Ukrainiec, Ruski, katolik, ewangelik, prawosławny etc.) były nośnikiem symbolicznych znaczeń, ukazujących kręgi swojskości i obcości, osadzonych w konkretnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Związane z nimi wyobrażenia i działania przenikały się z praktyką i symboliką przypisanych społecznie ról – obywatela miasta, włościanina, pana i mużyka, robotnika, fabrykanta, urzędnika i petenta, nauczyciela i ucznia, policjanta, lichwiarza, wędrownego dziada, księdza, batiuszki czy rabina, lekarza i wiejskiej baby – akuszerki.

Rozważania w trakcie drugiego dnia obrad (27 stycznia) będą skoncentrowane wokół kilku przypadków, ukazujących funkcjonowanie narodowości i ról społecznych w poszczególnych regionach i środowiskach społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej. Zależy nam na przyjrzeniu się praktyce życia codziennego i siatce interakcji w społecznościach lokalnych o zróżnicowanym składzie etnicznym i narodowościowym oraz odmiennych tradycjach historycznych i różnym stopniu zurbanizowania (duże i mniejsze miasto, miasteczko, wieś w Polsce zachodniej, centralnej, w Galicji oraz na pograniczu wschodnim).

Konferencja odbędzie się w dniach 26–27 stycznia 2012 roku w siedzibie Instytutu Historii PAN w Warszawie

Koordynatorzy sesji: dr Olga Linkiewicz, e-mail: ola.linkiewicz@ihpan.edu.pl lub skype: ola.linkiewicz.waw oraz Kamil Kijek, e-mail: nopass@wp.pl

IH PAN zwraca koszty przejazdu oraz zapewnia noclegi podczas konferencji.
Program konferencji oraz abstrakty wystąpień dostępne są na stronie IH PAN.

Miejsce: Warszawa
Termin: 20-21 IX 2012
Zgłoszenia: 15 III 2012
Link:
http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=678

INSTYTUT HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

DRUGA RZECZPOSPOLITA. PRACA I SPOŁECZEŃSTWO

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 września 2012 r. w Warszawie

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Nowa próba syntezy przygotowuje konferencję naukową poświęconą roli pracy – jej charakterowi, organizacji i efektywności oraz zasadom podziału efektów pracy jako czynnikom współkształtującym i odzwierciedlającym strukturę i model życia społecznego w Polsce międzywojennej. Organizatorami konferencji są prof. Janusz Żarnowski (kierownik projektu), prof. Włodzimierz Mędrzecki oraz dr Cecylia Leszczyńska. Zapraszają oni do udziału w spotkaniu badaczy społeczeństwa i gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej reprezentujących różne dyscypliny naukowe i metodologie w przekonaniu, że dialog interdyscyplinarny pozwala lepiej poznać przeszłość, a poprzez poznanie przeszłości – lepiej zrozumieć teraźniejszość.

Pierwszy wątek tematyczny planowanej konferencji ma służyć charakterystyce i analizie funkcjonowania społecznego najważniejszych instytucji pracy Drugiej Rzeczypospolitej – drobnotowarowego gospodarstwa chłopskiego, wielkoobszarowego majątku rolnego, drobnych, tradycyjnych zakładów rzemieślniczych, usługowych oraz handlowych, nowoczesnych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i finansowych, a także instytucji państwowych (policji, administracji, szkolnictwa). Pragniemy także uwzględnić aktywność zawodową reprezentantów wolnych zawodów oraz inteligencji twórczej. Zależy nam na ukazaniu charakteru wykonywanej pracy, organizacji procesu pracy w różnych instytucjach, roli pracy w określaniu systemu wartości jednostek i grup społecznych, a także pracy jako czynnika współdecydującego o poziomie prestiżu społecznego oraz pozycji materialnej.

Drugi wątek tematyczny planowanej konferencji ma służyć odpowiedzi na pytanie o ekonomiczne efekty pracy w Drugiej Rzeczypospolitej oraz zasady redystrybucji wypracowanych wartości między poszczególne grupy społeczne. Z tego punktu widzenia szczególnie ważne wydają się następujące kwestie: a) wydajność pracy w różnych instytucjach pracy oraz dziedzinach gospodarki, jej dynamika, zróżnicowanie oraz czynniki determinujące (kwalifikacje, wykształcenie, organizacja pracy, technologie, zewnętrzne uwarunkowania gospodarcze), b) system podatkowy państwa i jego wymiar społeczny, koszty obciążenia płacy (czy szerzej dochodu) daninami publicznymi; c) zasady wynagradzania pracowników różnych kategorii i wpływ wynagrodzeń na efektywność w zależności od gałęzi gospodarki; d) ubezpieczenia społeczne z perspektywy pracownika i przedsiębiorstwa, ich wpływ na politykę zatrudnieniową oraz koszty zatrudnienia.

Jesteśmy przekonani, że analiza powyższych wątków pozwoli dać choć wstępną odpowiedź na pytanie o rolę czynników materialnych i ekonomicznych w kształtowaniu modelu życia społecznego, hierarchii społecznych, materialnego poziomu życia oraz stylów konsumpcji społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej.

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie dwudziestominutowego referatu, a następnie wersji przeznaczonej do druku o objętości około 1 arkusza. Materiały zostaną opublikowane w serii wydawniczej Metamorfozy Społeczne (IH PAN). IH PAN zwraca koszty podróży oraz zapewnia noclegi podczas konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 września 2012 roku w Warszawie.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 marca 2012 roku.

Zgłoszenia przyjmuje oraz na pytania dotyczące konferencji odpowiadają:

prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki wmedrzecki@ihpan.edu.pl

Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

Dr Cecylia Leszczyńska cleszczynska@wne.uw.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Miejsce: Rybnik
Termin: 2 III 2012
Zgłoszenia: brak
Link:
http://www.historia.us.edu.pl/drupal/?q=pl/node/645

2 marca 2012 r. w Muzeum w Rybniku odbędzie się konferencja naukowa:

Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

Konferencja organizowana jest z okazji 200-lecia ogłoszenia pruskiego edyktu tolerancyjnego i stanowi kontynuację spotkań naukowych organizowanych od kilku lat przez Muzeum w Rybniku

Celem spotkania będzie refleksja nad rolą i znaczeniem ludności żydowskiej na terenie Górnego Śląska z uwzględnieniem wszystkich, zarówno mikro jak i makro historycznych aspektów.
Podczas wystąpień ukazana zostanie rola poszczególnych jednostek i ich znaczenie na poziomie regionalnym i ogólnoeuropejskim. Uwzględnione zostaną także procesy zachodzące zarówno wewnątrz społeczności żydowskiej jak i kształtujące kontakty z otaczającą ludnością chrześcijańską.
W sferze zainteresowań znajdują się również rozwiązania prawne i instytucjonalne stosowane przez władze do uregulowania pozycji Żydów w państwie

Konferencja poświęcona będzie obszarowi całego Górnego Śląska, niezależnie od administracyjnej przynależności do poszczególnych organizmów państwowych w okresie całego XIX i XX wieku

Więcej informacji – na stronie Organizatorów

Organizatorzy:

Muzeum w Rybniku

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska IH Uniwersytetu Śląskiego

Miejsce: Kraków
Termin: 29-30 III 2012
Zgłoszenia: 1 II 2012
Link: ?

Sekcja Historii II RP KNHS UJ zaprasza do wzięcia udziału w

II Profesorsko-studenckiej Sesji Naukowej „Tarcza Niepodległej – wojsko w II Rzeczypospolitej”

która odbędzie się w dniach 29-30 marca 2012 r.

Obrady konferencji będą się odbywać w następujących panelach tematycznych:
1.Biografie
2.Miejsce wojska w życiu społecznym i politycznym
3.Wywiad i kontrwywiad
4.Obyczajowość w wojsku.
Zgłoszenia proszę kierować adres mailowy iza.cisek@wp.pl do 1 lutego 2012 r.

Miejsce: Warszawa
Termin: 11 IV 2012
Zgłoszenia: 28 III 2012
Link:
http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=687

Rolnictwo wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w późnej starożytności i średniowieczu

Warszawa, 11 kwietnia 2012 r.

 

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci nastąpił intensywny rozwój badań nad rolnictwem i wsią we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie w okresie późnego antyku. Ich wyniki coraz silniej wpływają na nasze rozumienie życia gospodarczego i kultury życia codziennego, zaś sukces badaczy zajmujących się ostatnimi stuleciami starożytności sprawił, że z każdym rokiem rozpoczynanych jest coraz więcej projektów, których celem jest poznanie dalszych losów bliskowschodniego i bałkańskiego rolnictwa, zarówno na obszarach zdominowanych przez elity islamskie, jak i w Bizancjum. Polscy badacze, choć wnoszą znaczący wkład w rozwój tego ważnego kierunku badań, działają często w rozproszeniu i nie prowadzą wspólnych projektów.

Dlatego właśnie organizowana przez nas konferencja ma umożliwić spotkanie się polskich badaczy późnostarożytnego i średniowiecznego rolnictwa na obszarach Bałkanów, Azji Mn., Zakaukazia, Bliskiego Wschodu i Iranu. Zapraszamy wszystkich historyków, archeologów, bizantynistów, paleobotaników, orientalistów, filologów oraz historyków sztuki, którzy chcieliby dowiedzieć się, jakie badania prowadzą ich polscy koledzy oraz są gotowi wziąć udział we wspólnym projekcie (i zaangażować się w jego przygotowanie i pozyskanie środków na badania).

Prosimy o zgłaszanie referatów, które będą stanowiły prezentację dotychczas prowadzonych badań oraz przedstawienie możliwych kierunków współpracy interdyscyplinarnej bądź pomysłów na wspólne projekty badawcze.

Ostateczny limit czasowy dla referatów będzie znany dopiero po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. Konferencja będzie trwała od ok. godz. 9.30 do najpóźniej godz. 17.30.

Możliwy jest także udział w konferencji bez wygłaszania referatu.

 

Organizatorzy konferencji:

dr Adam Izdebski, Instytut Historii PAN

dr Tomasz Waliszewski, Instytut Archeologii UW

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 marca 2012 do Adama Izdebskiego na adres: adam.izdebski@fundusz.org


 • RSS