konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 2.2012

Miejsce: Toruń
Termin: 8 – 9 XI 2012
Zgłoszenia: 31 V 2012
Link:
http://www.inibi.umk.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1184&Itemid=100

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje w dniach 8–9 listopada 2012 r. w Toruniu

III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”

Tematyka konferencji obejmować ma zagadnienia związane z różnorodnymi formami ograniczania wolności słowa na ziemiach polskich od XIX wieku aż do czasów współczesnych. Intencją pomysłodawców spotkania jest zatem przedstawienie mechanizmów służących kontroli słowa, praktycznych przejawów działalności organów władzy za tę kontrolę odpowiedzialnych oraz możliwych skutków wprowadzanych ograniczeń. W zakres konferencji wpisuje się również prezentacja stanowisk twórców, redaktorów i wydawców wobec tego rodzaju praktyk. Proponowane zagadnienia można rozpatrywać w kontekście prasy i rynku książki, twórczości literackiej, edukacji czy funkcjonowania mediów elektronicznych.

Komitet Naukowy konferencji tworzą: prof. dr hab. Grażyna Gzella – przewodnicząca, prof. dr hab. Janusz Tondel, dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK, dr hab. Jacek Gzella, prof. UMK, dr Dorota Degen.

Za stronę organizacyjną przedsięwzięcia odpowiadają: mgr Marcin Żynda – przewodniczący komitetu organizacyjnego, mgr Joanna Edwarczyk, mgr Przemysław Krysiński, mgr Piotr Rudera, mgr Milena Śliwińska. Konferencja odbędzie się w budynku Collegium Humanisticum UMK (Toruń, ul. W. Bojarskiego 1). Zapraszamy wszystkich chętnych gości do uczestnictwa w obradach.

Zapraszając do udziału w konferencji, prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do 31 maja 2012 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail: asia.edwarczyk@wp.pl, lub na adres instytutu: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, 87-100 Toruń, ul. W. Bojarskiego 1 – z dopiskiem „cenzura”.

Koszt podróży i udziału w konferencji pokrywają uczestnicy indywidualnie lub delegujące ich instytucje. Wpisowe wynosi 350 zł (bez noclegów). Organizatorzy zapewniają obiady, poczęstunek podczas obrad oraz druk materiałów posesyjnych.

Noclegi zgodnie z deklaracją uczestników, zawartą w zgłoszeniu, zostaną zarezerwowane w Hotelu Uniwersyteckim (ul. Szosa Chełmińska 83a) – zlokalizowanym ok. 3 km od miejsca obrad.

Szczegółowe informacje, wraz z programem konferencji, zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Miejsce: Toruń
Termin:15 XI 2012
Zgłoszenia: Brak danych
Link:
http://www.polishhistory.pl/57.html?&tx_ttnews[tt_news]=2654&tx_ttnews[backPid]=14&cHash=73e3368f96

W piątek, 15 listopada 2012 r. w Toruniu w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK rozpocznie się trzydniowa konferencja naukowa, pt:

Przemoc w stosunku do Żydów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do połowy XX wieku

Konferencja poświęcona będzie przemocy skierowanej przeciw ludności żydowskiej zamieszkującej kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Chronologiczny zakres sesji obejmuje wydarzenia począwszy od średniowiecza aż do połowy XX w. Długi ciąg chronologiczny pozwolić sprawdzić, czy akty przemocy powtarzały się w określonych sytuacjach politycznych, czy też przemoc pojawiała się w czasach kryzysu gospodarczego i społecznego.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Historii i Archiwistyki UMK.

Współorganizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Jacek Wijaczka: e-mail: jawi@umk.pl

dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UW-M: e-mail: igor.kakolewski@muzhp.pl

Sekretarz naukowy:
dr Jacek Młynarczyk: e-mail: mlynarczyk@umk.pl

 

 

Niestety nie udało mi się znaleźć stosownej informacji na stronie UMK.

Miejsce: Kraków
Termin: 13-15 IX 2012
Zgłoszenia: Brak danych
Link:
http://pth.krakow.pl/index.php?site=kongres_badaczy

W dniach 13 – 15 września 2012 r. Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego organizuje w Krakowie

II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Tym razem przewodnim tematem jest: POLSKA W EUROPIE ŚRODKOWEJ.

Podstawowym celem kongresu jest przeprowadzenie debat i dyskusji na ten temat. W równym stopniu podkreślić chcemy to, co stanowiło wartość pierwszego kongresu z roku 2007, a mianowicie stworzenie, forum wymiany doświadczeń badaczy z różnych krajów świata, zaangażowanych w studia nad dziejami Polski. II Kongres stanowi więc również okazję do omówienia zarówno perspektyw jak i bieżących problemów badawczych, nauczania i popularyzacji historii Polski. Sprzyjał będzie integracji badaczy i instytucji zaangażowanych w poznanie przeszłości Polski w jej historycznych związkach z dzisiejszymi sąsiadami.

Miejscem naszych obrad po raz drugi będzie królewskie miasto Kraków. Zaangażowanie w organizację Kongresu szeregu krakowskich instytucji odpowiedzialnych za przekazywanie historii da okazję do zwiedzania krakowskich zabytków kultury polskiej – również tych trudno dostępnych dla przeciętnego turysty.

Do udziału w Kongresie zapraszamy badaczy działających poza granicami Polski – w Europie i na świecie – oraz badaczy polskich. Osoby prowadzące studia naukowe z określonego obszaru tematycznego, jak i zajmujące się przekazywaniem wiedzy o dziejach Polski i regionu, nauczycieli i miłośników historii. Nasze zaproszenie dotyczy nie tylko historyków, zależy nam na uczestnictwie przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych. Zapraszamy też przedstawicieli placówek naukowych i instytucji wspierających badania, przyznających granty i stypendia naukowe. Bardzo cieszyć nas będzie udział dziennikarzy, studentów, doktorantów, pracowników muzeów, słowem wszystkich, dla których badanie i przedstawianie dziejów Polski w Europie Środkowej jest ważne.

Serdecznie zapraszamy!

Zarys programu
Program II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski to 38 sesji, w których przez trzy dni (13 – 15 września 2012 roku) weźmie udział około trzystu referentów i panelistów z całego świata, zajmujących się dziejami Polski i Europy Środkowej z całego świata. Cele i idee kongresu zostały przedstawione w Odezwie Programowej, tu pragniemy opisać krótko sposób ich realizacji – zarys programu.
Program II Kongresu bierze swój początek w studium samego pojęcia „Europy Środkowej” w jego historycznie zmiennych granicach i konceptualizacjach. Zakreślone w ten sposób ramy pojęciowe stanowią punkt odniesienia dla kilku sesji głównych, ukazujących „historie paralelne”, tj. takie, które ukazują równolegle najważniejsze sfery życia politycznego, społecznego i kulturowego tej części Europy na przestrzeni wieków. Organizatorzy celowo zrezygnowali tu ze sztywnego porządku chronologicznego czy geograficznego, chcąc pokazać drogi, którymi szła Polska i jej sąsiedzi w długiej perspektywie. Przedmiotem analizy będą więc środkowoeuropejskie związki polityczne i ich miejsce w narodowych historiografiach, rola mocarstw i instrumenty ich ekspansji na tym obszarze, propaganda władzy i jej reprezentacje, doświadczenia migracyjne Polaków w perspektywie porównawczej czy też historia religijna. Perspektywę historii paralelnych przyjmują też sesje poruszające nowatorską na naszym gruncie tematykę małych miast i codzienności oraz kultury kulinarnej.
Historie paralelne uzupełnione są także o dyskusję wokół dwóch perspektyw artystycznej tożsamości naszego regionu: muzykę i sztukę. Ta pierwsza pokazywać ma muzyczne związki środkowoeuropejskich miast u początku minionego wieku, druga zaś skupia się na roli i znaczeniu polskiej awangardy w sztuce Europy Środkowej.
Perspektywa historii paralelnych jest perspektywą długiego trwania. Musi być matem uzupełniona o spojrzenie na najnowsze dzieje. Dlatego też kolejną – wyodrębnioną merytorycznie – część programu stanowić mają te panele, dotyczące współczesnych trendów i zdarzeń. Składają się na nią między innymi debaty o miejscu krajów Europy Środkowej na arenie międzynarodowej po 1989 roku oraz przemianach, jakie przeszedł ten region wraz z upadkiem systemu komunistycznego. Podobną rolę pełnić ma dyskusja o historii Polski ukazanej w podręcznikach szkolnych jej sąsiadów oraz zwrócenie uwagi na nowe formy obecności historii w filmie, telewizji oraz Internecie. Rozważaniom nad miejscem przeszłości we współczesności służyć ma także panel „dziedzictwo i pamięć”, którego moderatorem jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, a także debata o roli historyka w życiu publicznym (inaugurująca Kongres), spojrzenie na Europę Środkową z dziennikarskiej perspektywy oraz dyskusja nad jej historiograficznymi wizerunkami w XX w.
Organizatorzy po raz pierwszy zdecydowali się poświęcić odrębną sesję współczesnej narracji historycznej prowadzonej przez muzea miejskie, coraz bardziej aktywne w budowaniu społeczności globalnej i wspólnot lokalnych. Jej moderatorem będzie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, a uczestnikami przedstawiciele muzeów środkowoeuropejskich. Skonfrontują się oni z mitem i modelem miasta środkowoeuropejskiego z pozycji miast i muzeów, które reprezentują. Inna sesja podejmuje też refleksję nad krakowskim krajobrazem kulturowym XX stulecia.
Nierozerwalną część dziedzictwa Europy Środkowej stanowi także historia i kultura żydowska, której w sposób szczególny poświęcone są dwie sesje o losach tutejszej społeczności żydowskiej po Holokauście oraz o współczesnych relacjach polsko-żydowskich.
Naszą intencją jest, aby debaty II Kongresu miały swoje konkretne przełożenie na rzeczywistość i perspektywy badań środkowej Europy. Temu służą spotkania dotyczące edycji źródeł do dziejów tego obszaru, grantów badawczych oraz programów stypendialnych dla środkowoeuropejskich naukowców, poloników w archiwach Europy, roli internetowych portali historycznych oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między dyrektorami środkowoeuropejskich uniwersyteckich instytutów historycznych. Wszystkie one znajdą podbudowę w sesji poświęconej refleksji metodologicznej na temat przeszłości we współczesnej humanistyce.
Innowacyjną perspektywę przyjmuje też cykl spotkań „Mikrohistoria – gender – historia mówiona”, który podejmuje te obszary badań historycznych, które w Europie Środkowej znajdują się wciąż na peryferiach zainteresowania historyków.
Domknięciem całego programu będą spotkania badaczy zajmujących się poszczególnymi epokami historycznymi, przyjmujące jednak formułę klubową: wymiany doświadczeń i opinii. W trakcie Kongresu wręczone zostaną dwie nagrody za najlepsze książki historyczne: Pro Historia Polonorum oraz Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. Częścią programu kongresu są także Targi Książki Historycznej, organizowane przez Targi w Krakowie, sejmik studencki oraz liczne imprezy towarzyszące.

Tak zakrojony program stanowi całościowe ujęcie obszaru wyzwań, jakie podjął II Kongres: zrozumieć przeszłość Europy Środkowej w jej całej złożoności, a dzięki temu wyznaczyć perspektywy rozwoju tego regionu, przemian jego tożsamości oraz znaczenia polskiego głosu we współczesnej Europie

Szczegółowe informacje:
Biuro Organizacyjne Kongresu
e-mail: drugi.kongres@uj.edu.pl

Miejsce: Warszawa
Termin: 16 XI 2012
Zgłoszenia: 31 V 2012
Link:
http://filologiaklasyczna.uksw.edu.pl/plutarch

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW
zaprasza do udziału w konferencji naukowej

PLUTARCH Z CHERONEI: FILOZOF, BIOGRAF, WYCHOWAWCA

dnia 16 listopada 2012 r.

Różnorodna twórczość literacka i filozoficzna Plutarcha z Cheronei stała się w ostatnich dziesięcioleciach przedmiotem intensywnych badań filologów, literaturoznawców, historyków i historyków filozofii. Konferencje i publikacje poświęcone Plutarchowi dotyczą najróżniejszych zagadnień, między innymi miejsca Plutarcha w dyskursie filozoficznym okresu cesarstwa, związków Żywotów z poprzedzającą je tradycją historiograficzną, technik kompozycyjnych w Żywotach i Moraliach oraz relacji pomiędzy tymi dwoma zbiorami tekstów, obrazu kobiet wyłaniającego się z pism Plutarcha, jego poglądów na działalność polityczną i społeczną miast greckich w cesarstwie rzymskim, czy wreszcie recepcji Plutarcha od późnej starożytności i Bizancjum po wiek XIX.
Intensyfikacja badań nad spuścizną Plutarcha wiele zawdzięcza prężnej działalności towarzystwa naukowego International Plutarch Society, które w roku 2011 powołało Polską Sekcję, zapraszając tym samym polskich badaczy Plutarcha do włączenia się do prac towarzystwa (więcej informacji na stronie IPS:
http://www.usu.edu/ploutarchos
). Celem naszej konferencji jest zgromadzenie filologów, historyków, historyków filozofii zajmujących się wszelkimi aspektami pism Plutarcha i ich recepcją.
Zgłoszenia ustnych prezentacji (abstrakt max. 2000 znaków) prosimy przesyłać do 31 maja 2012 roku do organizatorów konferencji pocztą elektroniczną na adres jk.komorowska@gmail.com lub kjazdzewska@gmail.com,
lub pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Organizatorzy:
prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska, dr Katarzyna Jażdżewska, dr Filip Doroszewski
Tekst tego ogłoszenia do pobrania w formacie pdf znajduje się tutaj.

Miejsce: Warszawa
Termin: 17-18 V 2012
Zgłoszenia: 30 XI 2011
Link:
http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=571

Konferencja Państwo a społeczeństwo

Instytut Historii PAN, Warszawa, 17-18 maja 2012

W ramach programu badawczego (grantu) Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej Instytut Historii PAN zwołuje szereg konferencji tematycznych poświęconych poszczególnym zagadnieniom wchodzącym w skład programu. Będą się one odbywały w drugiej połowie roku 2011 i w pierwszych miesiącach 2012 r. Całość programu koordynuje prof. Janusz Żarnowski, a podstawą organizacyjną jest Pracownia Przeobrażeń Społecznych IH PAN kierowana przez prof. Włodzimierza Mędrzeckiego. Jedną z tych konferencji – warsztatów będzie spotkanie poświęcone roli państwa w kształtowaniu społeczeństwa Polski międzywojennej, planowane na 17 i 18 maja 2012 r. Koordynatorem tego zagadnienia jest prof. Janusz Żarnowski. Ogólne ramy zarysowane zostały w referacie wygłoszonym na ten temat na konferencji w październiku 2010 r., którego skrót jest dostępny na forum internetowym „Druga Rzeczpospolita” (dostępnym dla zalogowanych użytkowników).

Państwo odbudowane po rozbiorach było niezbędnym warunkiem i ramą dla rozwoju społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym. W tym okresie historycznym społeczeństwo polskie nie mogło by się normalnie rozwijać bez swej państwowości. Oczywiście trzeba pamiętać, że społeczeństwo Polski nie ograniczało się do społeczeństwa polskiego, lecz zawierało w sobie znaczne grupy mniejszości narodowych, częściowo osiadłe w sposób zwarty w określonych regionów i stanowiące tam znaczną a niekiedy przeważającą część ludności.

Państwo oddziaływało na społeczeństwo nie tylko przez samo swe istnienie, ale także i zwłaszcza przez swą działalność. Aktywność gospodarcza państwa i polityka gospodarcza kształtowały w pewnym zakresie strukturę gospodarczo-społeczną. Podobną rolę odgrywała polityka społeczna zwłaszcza w swym wymiarze redystrybucyjnym i własnościowym  (popieranie czy wzmacnianie niektórych warstw i grup społecznych). Aparat państwowy we wszystkich swych agendach odgrywał wielką rolę w kształtowaniu społeczeństwa (i sam z kolei odzwierciedlał jego specyficzne cechy), trzeba wymienić tu administrację ogólną, ze szczególnym naciskiem na wojsko i inne służby mundurowe, aparat oświatowy i zależne od państwa instytucje oświatowe (posiadające przygniatającą przewagę wśród placówek oświatowych).

Odrębne miejsce zajmuje tu prawo i działalność legislacyjna, której celem było wytworzenie określonego modelu społeczeństwa i stosunków społecznych zgodnego z preferencjami warstwy rządzącej i wykształconej.

Zadaniem państwa demokratycznego (trzeba pamiętać, że w okresie międzywojennym nie wszystkie kierunki i ugrupowania podzielały ideały demokratyczne)  jest stworzenie warunków dla samorządnej działalności obywateli jak najmniej krępowanej przez władze. Jedną z takich dziedzin jest samorząd terytorialny, a w pewnym stopniu także samorząd zawodowy i gospodarczy. Drugą dziedziną są wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, których niezależna od rządu działalność powinna być zapewniona a nawet popierana. Pytanie, które chcemy tu postawić, brzmi: w jakim stopniu możliwości te były realne w Polsce międzywojennej, w  tym w poszczególnych jej okresach.

Za referatem wprowadzającym do tej problematyki, wygłoszonym w październiku 2010 r. na konferencji grantu, podaje się tu główne tematy zamierzonego opracowania, które zarazem stanowią wykaz głównych zagadnień dyskusyjnych:

Państwo i władza jako organizator życia społecznego

Państwo jako rama i tarcza dla funkcjonowania społeczeństwa

Państwo jako czynnik współtworzący społeczeństwo, zakres tej funkcji państwa i jej doniosłość. Poza bezpośrednią działalnością państwa jako twórcy różnych kategorii zawodowych, poważne znaczenie miał modelujący wpływ państwa i ustawodawstwa na samorzutne procesy społeczne.

Spory wokół zadań i roli państwa („państwo czy naród”)

Samoorganizacja – jej warunki i możliwości, w okresie parlamentarnym i po przewrocie majowym. Jej dziedziny – od obszaru gospodarczego poprzez społeczny, polityczno-społeczny, światopoglądowy, wyznaniowy, zawodowo-profesjonalny, oświatowo-edukacyjny, kulturowy. Ocena znaczenia, postępów czy odwrotów samoorganizacji w związku z dominacją koncepcji autorytarno-państwowej pod rządami obozu piłsudczykowskiego.

Rozbieżności między funkcjonowaniem „społeczeństwa polskiego” i „społeczeństwa Polski międzywojennej”, na tym tle inicjatywy grup i wspólnot etnicznych i ich konflikty z państwem, a także częściowo ze społeczeństwem polskim.

Państwo jako właściciel, pracodawca, jako strona w konfliktach społecznych, jako przeciwwaga czy korelat  „klasy robotniczej”, „mas pracujących”, „ludu wiejskiego”, a nawet „inteligencji”, czy właścicieli ziemskich ( a nie jako mediator).

Bilans dwudziestolecia międzywojennego z punktu widzenia roli „państwa” i „społeczeństwa” w życiu społecznym. Podsumowanie roli władzy i państwa z jednej a   autonomicznej działalności różnych środowisk społecznych z drugiej strony. Czy państwo wykorzystało swe możliwości, czy „społeczeństwo” miało jakiś miarodajny wpływ na decyzje państwowe w poszczególnych momentach dwudziestolecia. W   jakim stopniu państwo ukształtowało społeczeństwo, a w jakim stopniu państwo było odbiciem stanu i cech społeczeństwa polskiego?

Na konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych badaczy, którzy chcieli by uczestniczyć w  budowaniu syntezy, biorąc udział w dyskusji i wygłaszając referat bądź komunikat na temat związany z wyżej wymienionymi problemami, albo ukazujący inne zagadnienie z zakresu wpływu państwa na społeczeństwo w latach 1918-1939, które uchodziło dotąd naszej uwadze.

Przewidujemy wystąpienia nie przekraczające 20 minut, ich autorzy będą proszeni o teksty nie przekraczające 1 arkusza wydawniczego, które zostaną opublikowane w zbiorze wydanym przez Instytut Historii PAN.  Koszty udziału w konferencji zaproszonych uczestników pokrywa i noclegi zapewnia Instytut Historii PAN, w którego lokalu (Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa)  odbędzie się konferencja.

Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie swego uczestnictwa wraz z proponowanym tematem wystąpienia  nie później niż do końca listopada 2011 r. do organizatora tego spotkania, prof. Janusza Żarnowskiego (e-mail: j-zarnowski@wp.pl, adres do korespondencji: Instytut Historii PAN, Rynek St. Miasta 29/31, 00-272 Warszawa). Do osób zaproszonych, które wstępnie wyraziły gotowość uczestniczenia w konferencji, należą: prof. Andrzej Ajnenkiel (rola prawa), prof. Paweł Grata (polityka społeczna)  oraz prof. Jan Kęsik (armia a społeczeństwo).

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 27 IV 2012
Zgłoszenia 15 III 2012
Link:
http://samorzad-dokt.umk.pl/aktualnie/zaproszenie-na-iii-interdyscyplinarne-spotkanie-mlodych-naukowcow

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
mają zaszczyt i przyjemność zaprosić
wszystkich zainteresowanych na

II Interdyscyplinarne Spotkanie Młodych Naukowców

w dniu 27 kwietnia 2012 roku
Idea przewodnia konferencji
„Kryzys – jego geneza i konsekwencje na przestrzeni dziejów”

Ludzkość od początków swego istnienia ma do czynienia z sytuacjami kryzysowymi. Są one wywoływane zdarzeniami losowymi, niepowodzeniami osobistymi oraz porażkami życiowymi. Życie każdego człowieka naznaczone jest ciągłymi zmianami w następstwie krytycznych wydarzeń. Żyjemy w otoczeniu, w środowisku niepewnym, gdzie obok wartości pozytywnych następują również i negatywne, powodujące stan wewnętrznej nierównowagi.

Kryzys jest częścią naszego życia, dotyczy nas wszystkich, co ważne jest spodziewany, a nawet pożądany. Wymaga od nas zmian i podejmowania nowych wyzwań i zadań. Z drugiej jednak strony sytuacje kryzysowe wywołują w świadomości społecznej kształtowanie postaw zachowawczych, często rezygnację a nawet skrajny krytycyzm rzeczywistości, zamiast poszukiwania rozwiązań sytuacji trudnych, innych niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni.

Treść konferencyjnych rozważań ogniskować się będzie wokół takich kwestii, jak:

1.      Kryzysy gospodarcze i ich rola.

2.      Kryzysy międzynarodowe i ich konsekwencje..

3.      Ekonomiczne, kulturalne i społeczne aspekty kryzysu we współczesnym świecie.

4.      Próby przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na przestrzeni dziejów.

5.      Konfrontacja najlepszym sposobem zwalczania kryzysu?

6.      Kryzys w polityce i próby jego rozwiązania.

7.      Polityczne, socjologiczne, psychologiczne i prawne skutki kryzysu.

Zarysowany wyżej zakres problemów ma charakter otwarty. Mamy nadzieję, że Uczestnicy Konferencji dopełnią go również swoimi propozycjami.

Miejscem Konferencji będzie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz.

SPRAWY BYTOWE:

Opłata konferencyjna w wysokości 190 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów przygotowania konferencji, materiałów konferencyjnych dla uczestników, bufetu podczas przerw kawowych oraz publikacji w postaci recenzowanej monografii. Organizatorzy zapewniają także nocleg w jednym z domów studenckich UKW w dniach 26/27 kwietnia, istnieje możliwość wykupienia dodatkowego noclegu w dniach 27/28 kwietnia (bliższe informacje u organizatorów).

 

TERMINY:

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2012 roku. Komunikat nr 2 (termin dokonania opłaty oraz szczegółowy program konferencji) zostanie przesłany osobom zgłaszającym chęć uczestnictwa w Konferencji.

Komitet organizacyjny i naukowy:

1. dr hab. Albert Kotowski, prof. UKW (opiekun naukowy)

2. mgr Krzysztof Budka (przewodniczący komitetu organizacyjnego)

3. mgr Paweł Wawryszuk (sekretarz)

Zapraszamy wszystkich, którzy w sposób czynny chcą dzielić się wynikami swoich badań i przemyśleń oraz wpływać na powszechny stan wiedzy i kierunki jej rozwoju. Teksty artykułów, które uzyskają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w publikacji recenzowanej.

Pytania można również kierować na adres e-mailowy: krzysztof.budka@o2.pl

Miejsce: Łódź
Termin: 11-13 V 2012
Zgłoszenia: ?
Link:
http://www.sks8.mish.uw.edu.pl/index.html
(w budowie)

„Φθορα – śmierć i zniszczenie” – taki temat będzie towarzyszył tegorocznej, ósmej już, edycji Studenckiej Konferencji Starożytniczej, której gospodarzem jest Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii UŁ „Szare Banderia”. Miejscem tegorocznych obrad będzie Uniwersytet Łódzki, dokąd w dniach 11-13 maja b.r. zjadą się pracownicy dydaktyczno-naukowi, doktoranci i studenci fascynujący się dyscyplinami humanistycznymi związanymi bezpośrednio z antykiem: historią, literaturą, filozofią, sztuką etc. Będą oni prowadzić naukową dysputę na temat śmierci, zniszczenia, kryzysu, upadku moralnego oraz wszelakiej degradacji w różnorodnych wymiarach, m.in. religijnym, społecznym i historycznym. W czasie trzydniowej konferencji przewidziane będą również wykłady gościnnie zaproszonych naukowców z polskich ośrodków naukowych zajmujących się starożytnością (filologów i historyków). Już wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa konferencji, profil na Facebook’u oraz zostaną rozesłane plakaty i zaproszenia zachęcające do udziału w przedsięwzięciu.

Współorganizatorami konferencji są: Koło Starożytnicze UW, Koło Starożytnicze Studentów KUL, Studenckie Koło Naukowe Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego „Oikumene” UWr, Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ, Koło Naukowe Klasyków UAM oraz Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych i Mediteranistów UG.


  • RSS