konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 3.2012

Miejsce: Warszawa
Termin: 16-18 II 2013
Zgłoszenia 30 IV 2012
Link:
http://www.jewishinstitute.org.pl/pl/info/info/105.html

Antysemityzm w Europie Środkowej i Wschodniej w perspektywie porównawczej (1880-1939)

Call for Papers

W referatach prosimy o odniesienie się do następujących obszarów:

▪ Antysemityzm polityczny Dyskurs antysemicki był stosowany przy mobilizowaniu wyborców, formułowaniu nowoczesnych definicji wspólnoty, a także w praktyce parlamentarnej partii politycznych. Ponadto był on instrumentalizowany w kontekście zjawisk społeczno-ekonomicznych związanych z procesem kapitalistycznej modernizacji (m.in. fenomen spółek rolniczych i konsumenckich oraz tzw. sklepów chrześcijańskich) wraz z towarzyszącymi mu walkami społecznymi i sprzecznościami klasowymi. Istotne znaczenie należy tu przypisać rozwojowi technik nowoczesnej komunikacji masowej, co umożliwiało kreowanie na szeroką skalę społeczną istotnych dla sytuacji Żydów wydarzeń komunikacyjnych (jak np. skandale o wydźwięku antysemickim, szczególnie oskarżenia o mord rytualny).

Celem badawczym jest zatem rekonstrukcja kluczowych idei antysemityzmu politycznego, wraz z jego relacjami wobec dominujących w społeczeństwie ideologii i światopoglądów (szczególnie usytuowanie dyskursów antysemickich w obrębie projektów nacjonalistycznych). Dyskusję chcemy skupić wokół następujących zagadnień: jaki był stosunek zbiorowych aktorów antysemickich (partie polityczne, organy prasowe, poszczególni intelektualiści itd.) wobec takich zagadnień politycznych, ekonomicznych i kulturalnych, jak m.in. zmierzch kultury tradycyjnej liberalizm polityczny, rozwój nowoczesnych form masowej komunikacji społecznej, kształtowanie nowoczesnej wspólnoty narodowej itd.. Równocześnie idee antysemickie oraz ideologię antysemicką należy odnieść do dynamiki sceny politycznej, w tym niedocenianej do tej pory roli Kościoła katolickiego w życiu politycznym. To zagadnienie prowadzi do kolejnych pytań: jakie grupy głosiły idee antysemickie? Jakie były relacje i stosunek ugrupowań antysemickich wobec instytucji państwowych? Na ile nacjonalizm gospodarczy w okresie międzywojennym łączył protekcjonistyczne postulaty skierowane na zewnątrz z antysemickim programem w odniesieniu do rynku wewnętrznego? Jakie grupy artykułowały postulaty wykluczenia i dyskryminacji Żydów? Jakie znaczenie miało odniesienie do ‘kwestii żydowskiej’ w różnych programach politycznych? Jaki społeczny oddźwięk zyskiwały idee antysemickie? Gdzie i kiedy przepisy bądź elementy ustawodawstwa antyżydowskiego weszły w życie? Jakie cezury czasowe należy wyznaczyć w kontekście badań dotyczących tych zagadnień w odniesieniu do poszczególnych krajów, państw imperialnych i późniejszych państw narodowych?

W rozwoju nowych (nowoczesnych) form wrogości wobec Żydów znaczącą rolę odegrały quasi-naukowe systemy światopoglądowe. Rasizm, powiązany w różnymi dyskursami naukowymi (m.in. antropologią fizyczną, socjologią, medycyną, kryminalistyką czy psychiatrią) przyczynił się do nowej konceptualizacji ‘kwestii żydowskiej’ w postaci tzw. antysemityzmu „racjonalnego”. W związku z tym powstaje pytanie: jaka była recepcja i zakres transferu idei rasistowskich w Europie Wschodniej?

▪ Przemoc i formy dyskryminacji antyżydowskiej Dyskursy i praktyki społeczne wzajemnie się warunkują. Zjawisko politycznego antysemityzm wymaga zbadania jego konsekwencji, tzn. jak wpływał on na przekształcenia codziennych stosunków między Żydami a nie-Żydami. Chodzi tu przede wszystkim o kompleks zagadnień obejmujących praktyki dyskryminacyjne wobec ludności żydowskiej i osób pochodzenia żydowskiego (m.in. numerus clausus, numerus nullus, tzw. strefy osiedlenia, bojkot ekonomiczny), a także pogromy, zajścia uliczne, demonstracje i wystąpienia masowe. Dla zrozumienia ich przyczyn i dynamiki należy spróbować odpowiedzieć na pytania: jakie materialne i ideologiczne cele przyświecały uczestnikom zajść antyżydowskich? Jak uzasadniali oni przemoc; czy i jak kształtowała się „wspólnota przemocy”? Jaką rolę odegrała przemoc w formowaniu i integracji radykalnych grup nacjonalistycznych, nastawionych antysemicko? Kwestię udziału instytucji propagujących antysemityzm należy uzupełnić o problem reakcji na nie ze strony instytucji państwa (na poziomie sądowym, administracyjnym, parlamentarnym, policyjno-wojskowym itd.). Znaczenie mają tutaj próby wprowadzenia ustawodawstwa dyskryminującego Żydów i nadania im szczególnego statusu prawnego w nowych państwach narodowych powstałych w regionie po I. wojnie światowej i porównanie tych działań z analogicznymi praktykami we wcześniejszym okresie. Porównawczy aspekt tych praktyk i działań wydaje się być szczególnie ważny dla zrozumienia charakteru, natury i dynamiki przemocy antysemickiej.

▪ Opór wobec antysemityzmu Ideologia i praktyki antysemickie spotykały się ze zróżnicowanymi reakcjami. Poza ich nosicielami i świadkami zdarzeń, należy uwzględnić postawy sprzeciwu zarówno w obrębie głównych instytucji państwowych, jak i społecznych (m.in. rządy, partie, kościoły, stowarzyszenia, organizacje międzynarodowe itd.). Kluczową rolę odgrywają tu postawy samych Żydów wobec antysemityzmu na płaszczyźnie instytucjonalnej (organizacje żydowskie), intelektualnej (m.in. interpretacje przyczyn i sensu antysemityzmu, postulowane postawy wobec antysemityzmu), politycznej oraz jednostkowej. Zagadnienia te należy usytuować w kontekście różnych prób przeciwdziałania przemocy i praktykom bojkotu Żydów ze strony organizacji żydowskich i nieżydowskich, a także praktycznych form samoobrony Żydów i związanej z tym współpracy z organizacjami nieżydowskimi w przestrzeni (narodowych) wspólnot politycznych i w skali międzynarodowej.

Zgłaszanie referatów Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz abstraktów z podaniem tematów wystąpień (1500 znaków w pliku Word) w języku angielskim, niemieckim lub polskim do 30 kwietnia 2012r. na adres konferencja@dhi.waw.pl

Miejsce konferencji Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Pałac Karnickich (Aleje Ujazdowskie 39)

Zwrot kosztów podróży, a także koszty zakwaterowania, będą uwzględnione przez organizatorów stosownie do pozyskanych środków finansowych.

Kontakt

Dr Tim Buchen: buchen@dhi.waw.pl

Dr Piotr Kendziorek: pkendziorek@jhi.pl

Dr Grzegorz Krzywiec: gkrzywiec@jhi.pl

Miejsce: Poznań
Termin: 7-9 V 2012
Zgłoszenia: 31 III 2012
Link:
http://www.staff.amu.edu.pl/~konfwip/aktualnosci.htm

 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studentów i Doktorantów

Wojna i pokój w świecie starożytnym

Konferencja odbędzie się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w dniach 7-9 maja 2012. Jej celem będzie ukazanie wyczerpującej panoramy zjawisk zawierających się w opozycji pojęć wojna-pokój. Tematem konferencji jest przedstawienie różnorodności spojrzeń z perspektywy historycznej, kulturoznawczej, językoznawczej, artystycznej oraz społecznej w odniesieniu do realiów świata starożytnego.

Pragniemy zaproponować refleksję nad problemem wojny w starożytności i jej zaprzeczeniem, czyli pokojem. W założeniu konferencja chce objąć swą tematyką różne sfery, takie jak: polityka, religia, życie społeczne i rozwój cywilizacji.

Zagadnienia:

I Przedstawienie wojny i pokoju w sztuce i literaturze:
Wojna w literaturze i sztuce; Przedstawienia bogów wojny; Personifikacje pokoju; Pokój w literaturze i sztuce; Propaganda wojenna w przestrzeni publicznej.

II Historia polityczna wojen w starożytności:
Działania wojenne w starożytności; Wojna domowa w starożytności; Traktaty .

III Rzemiosło wojenne:
Wybitni wodzowie,; Oddziały specjalne armii starożytnych; Rozwój wojskowości w świecie starożytnym.

IV Vae victis- biada zwyciężonym!
Sytuacja ludności podbitej, deprotacje; Wpływ wojny, zwyczaje, mentalność, zachowanie; Sytuacja oblężonych miast; Podział na prowincje, Asymilacja ludności podbitej.

V W czasie pokoju:
Sposoby celebracji pokoju (igrzyska, święta); Odbudowa zniszczeń wojennych; Przekonania pacyfistyczne; Pokój jako przedłużenie działań militarnych.

VI Wojna-Pokój metaforycznie:
Starożytne układy polityczne; Pojedynki na słowa; Słynni adwersarze; Idee wiecznego Pokoju/Wojny

VII Wojna i pokój w kontekście religijnym:
Bogowie wojny i pokoju; Składanie ofiar, wróżby; Religijne uzasadnienie prowadzenia wojen.

Miejsce: Lublin
Termin: 24 IV 2012
Zgłoszenia: 30 III 2012
Link: ?

Koło Naukowe Studentów Filologii Słowańskiej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie zaprasza na

II ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców „Przestrzeń Kulturowa Słowian”

Tematem konferencji jest szeroko pojęta kultura Słowian rozumiana jako dorobek materialny i duchowy krajów słowiańskich (język, literatura, filozofia, sztuka etc.). Celem konferencji jest nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń między młodymi badaczami języka i kultury Słowian.
Referaty można wygłaszać w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim. Maksymalny czas trwania referatu wynosi 20 minut. Po każdym referacie lub bloku tematycznym przewidziany będzie czas na krótką dyskusję. Zgłoszenia do wzięcia udziału w konferencji prosimy przysyłać wraz z abstraktem (maksymalnie do 1000 znaków) na adres e-mail: kns@kul.lublin.pl do dnia 30 marca 2012 roku. Zawiadomienia o zakwalifikowaniu Państwa do wygłoszenia referatu oraz wstępny program konferencji wyślemy Państwu do dnia 2 kwietnia.

Miejsce: Warszawa
Termin: 15-17 XI 2012
Zgłoszenia: 25 IV 2012
Link: ?

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Colloquia Russica: „Ruś w epoce najazdów mongolskich (1223-1480)”

 

Organizatorzy: Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny UW, Studium Europy Wschodniej UW, Instytut Historii UJ, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ. Konferencja odbędzie się w Warszawie (w Instytucie Historii PAN, Studium Europy Wschodniej UW oraz Instytucie Historycznym UW).

Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski.

Zakres chronologiczny: XIII – druga połowa XV w. (od bitwy nad Kałką w 1223 r. do „stania” nad Ugrą w 1480 r.).

Uczestnictwo w konferencji:
- uczestniczyć w konferencji mogą studenci, absolwenci, doktoranci i pracownicy naukowi;
- do dnia 25 IV 2012 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz abstrakt referatu (do 2500 znaków);
- zgłoszenia i teksty prosimy wysyłać na adres: colloquia.rusica@gmail.com;
- lista zakwalifikowanych osób (referatów) zostanie ogłoszona 1 VI 2012 r.;

Proponowany obszar zainteresowań:
- Ruś a świat mongolski;
- Ruś a kraje cywilizacji prawosławnej;
- Ruś a cywilizacja zachodnia;
- Ruś a Wielkie Księstwo Litewskie;
- Ruś a kraje skandynawskie;
- stosunki między udzielnymi księstwami ruskimi.

Proponowana tematyka:
- polityka i wojskowość;
- kultura i sztuka;
- religia;
- handel;
- ustrój polityczny;
- społeczeństwo.

Miejsce: Warszawa
Termin: 26 V 2012
Zgłoszenia: 30 IV 2012
Link: -

Sekcja Starożytnicza

Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na studencko-doktorancką konferencję pt.

Wojna jako zjawisko polityczne, społeczne i kulturowe

która odbędzie się dnia 26 maja 2012 r.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, absolwentów oraz doktorantów. Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwala poruszyć nie tylko zagadnienia dotyczące historii, ale również z zakresu archeologii, filozofii, filologii klasycznej, religioznawstwa i innych dyscyplin naukowych powiązanych z tematyką konferencji.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie od 15 marca do 30 kwietnia na adres mailowy Sekcji (sekcja.starozytnicza@gmail.com) abstraktu referatu (do 2000 znaków) wraz z bibliografią oraz formularzem zgłoszeniowym, którego wzór znajdą Państwo w załączniku. Wystąpienie powinno trwać ok. 15 minut.

Do 5 maja poinformujemy aplikujących o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 30 złotych (pokrywa ona m.in. koszty obiadu). Należy ją uiścić do dnia 10 maja na numer konta, który zostanie podany osobom zakwalifikowanym.

Planowane jest wydanie wygłoszonych referatów w formie publikacji pokonferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy!

Miejsce: Kraków
Termin: 19 III 2012
Zgłoszenia: brak
Link:
https://www.facebook.com/events/174741575976347/

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Ukraina wobec imperium sowieckiego – historia i pamięć

19 marca 2012, Kraków. Collegium Novum, sala 30

Zakład Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Koło Naukowe (W)Koło Rosji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy Instytutu Wschodnich Inicjatyw i Koła Naukowego Ukrainistów zapraszają na międzynarodową konferencję „Ukraina wobec imperium sowieckiego – historia i pamięć”.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi słuchaczy na rolę Związku Sowieckiego w ukraińskiej historii i pamięci. Perspektywa ta jest często w Polsce pomijana, jednocześnie będąc niezwykle ważną dla zrozumienia skomplikowanych stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku. W ramach dwóch paneli dyskusyjnych spierać się będą wybitni badacze tematyki reprezentujący różne stanowiska odnośnie omawianych kwestii, co zapewni debacie najwyższy poziom.
Dyskusja prowadzona podczas paneli eksperckich dotyczyć będzie roli Związku Sowieckiego w ukraińskiej historii oraz pamięci historycznej współczesnych Ukraińców. Podczas pierwszego panelu uczestnicy poruszą kwestie antysowieckiej walki Ukraińskiej Powstańczej Armii, z kolei w drugim panelu dyskutować będą na temat roli Związku Sowieckiego w ukraińskiej pamięci historycznej.

PLAN KONFERENCJI

16:00 – Czy Ukraińska Powstańcza Armia walczyła z Sowietami?
Uczestnicy: Ewa Siemaszko, prof. dr hab. Grzegorz Motyka, dr hab. Andrzej Zięba.
Moderator panelu: dr hab. Jan Jacek Bruski

17:45 – Przerwa kawowa

18:15 – Rola Związku Sowieckiego w ukraińskiej pamięci. Próba komparatystycznego ujęcia.
Uczestnicy: prof. dr hab. Andrzej Nowak, Prof. dr hab. Tomasz Stryjek, dr Andrij Portnow
Moderator panelu: dr hab. Jarosław Moklak

20:00 – Zakończenie konferencji

Konferencja odbywa się pod patronatem medialnym
portalu o Partnerstwie Wschodnim – Eastbook.eu oraz czasopisma Nowa Europa Wschodnia.

Miejsce: Wrocław
Termin: 24-25 V 2012
Zgłoszenia: 1 IV 2012
Link:
http://sknoikumene.wordpress.com

SKN OIKUMENE
ORAZ
INSTYTUT STUDIÓW KLASYCZNYCH, ŚRÓDZIEMNOMORSKICH I ORIENTALNYCH WE WROCŁAWIU
ZAPRASZAJĄ NA

I KONFERENCJĘ BIBLIJNĄ

Temat tegorocznej konferencji to: „Symbole i postacie biblijne w kulturze”. Miejscem naszych obrad będzie siedziba Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 21. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2012 r. Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów zajmujących się literaturą, sztuką, historią, filozofią i teologią. Mile widziane będą prace korzystające z narzędzi, które oferują najnowsze metodologie badawcze.

Proponowane bloki tematyczne:

 • recepcja symboli i postaci biblijnych w literaturze;
 • symbole i postacie biblijne w dziełach sztuki;
 • symbole i postacie biblijne jako nośniki wartości uniwersalnych;
 • ewolucja pola semantycznego symboli biblijnych;
 • symbole i postacie biblijne w ujęciu antropologii kultury;
 • symbole i postacie biblijne z perspektywy psychologicznej;
 • typologie postaci biblijnych.

Abstrakty (minimum 200 słów) z dołączoną bibliografią prosimy przesyłać do dnia 1 kwietnia 2012 r.
na adres konferencja.biblijna@gmail.com. Ze względu na ograniczony czas, do udziału w konferencji
zostaną zaproszeni prelegenci z najlepszymi zgłoszeniami.
Więcej informacji już wkrótce na stronie koła: http://sknoikumene.wordpress.com

Miejsce: Gdańsk
Termin: 22-25 XI 2012
Zgłoszenia: 15 IV 2012
Link:
http://www.sendspace.pl/file/05a74d5d66d9675ef31bd6a
,
http://www.sendspace.pl/file/66da5a182d0406b3608cbd8/formularz-xokshw-gdansk

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego ma zaszczyt zaprosić Was na

X Ogólnopolską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości

Już po raz trzeci w historii zjazdów ośrodek gdański będzie gościł wszystkich zainteresowanych historią wojskowości – studentów, doktorantów oraz sympatyków. Tegoroczny zjazd ma charakter jubileuszowy, co podnosi rangę organizowanego przez nas wydarzenia. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 22-25 listopada 2012 roku. Wraz z zaproszeniem wysyłamy formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia powinny składać się z trzech części:

1. Wypełnionego formularza danych osobowych

2. Abstraktu (tematu referatu oraz jego opisu-od 1000 do 2000 znaków)

3. Bibliografii (podstawa źródłowa oraz literatura zagadnienia).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia 2012 pod adresem: Xokshw@gmail.com

Pozostałe terminy:

30 kwietnia- informacje o kwalifikacji referatu, wysokości opłaty konferencyjnej oraz wytycznych dot. publikacji referatu. Przewidywana wysokość opłaty konferencyjnej- nie więcej niż 100 zł.

20 maja- ostatni dzień wpłat opłaty konferencyjnej

31 maja- ogłoszenie ramowego programu konferencji

Serdecznie zapraszamy do Gdańska!

Naukowe Koło Historyków UG

Miejsce: Kraków
Termin: 10-11 V 2012
Zgłoszenia: 20 III 2012
Link:
http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/konferencje/-/journal_content/56_INSTANCE_t2TT/10172/4948160

Konferencja Naukowa

Front Wschodni Wielkiej Wojny 1914-1918

Kraków, 10-11 maja 2012

Organizatorzy: Koło Naukowe Historyków Studentów UJ
Współpraca i patronat: Zakład Historii Polski Nowoczesnej Instytutu Historii UJ, Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU, Komisja Historyczna PAN w Krakowie, PTH – Kraków, Archiwum Nauki PAN-PAU

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, których zainteresowania badawcze oscylują wokół tematyki frontu wschodniego I wojny światowej. Celem konferencji jest przedstawienie rezultatów najnowszych badań dotyczących Wielkiej Wojny, nawiązanie współpracy, przeprowadzenie paneli dyskusyjnych oraz zaprezentowanie materialnych pozostałości związanych z I wojną światową w Krakowie i okolicy.
Proponowane panele obrad:

 • Preludium Wielkiej Wojny,
 • Historia wojskowości, działania wojenne, armie walczące, wojsko a cywile,
 • Historia społeczna i gospodarcza, destabilizacja życia społecznego, zniszczenia wojenne, próby stabilizacji życia, funkcjonowanie instytucji z tym związanych,
 • Historia polityczna: 1914-1918,
 • Mikrohistoria: lokalne doświadczenia Wielkiej Wojny (badania regionalistyczne),
 • Pozostałości po Wielkiej Wojnie: materialne (fortyfikacje, okopy, cmentarze wojenne, miejsca pamięci) i niematerialne (w tym mentalne),
 • Propaganda i sztuka okresu wojny w Europie Środkowo-Wschodniej,
 • Badacze Wielkiej Wojny na przestrzeni lat.

W przypadku propozycji referatu, który nie został ujęty tematycznie w ramach powyższych haseł, a będzie wartościowy do zaprezentowania pod względem badawczym, zostanie on uwzględniony przez Komitet Organizacyjny Konferencji podczas procesu kwalifikacji zgłoszeń.

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 20 marca 2012 r. w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: wielka.wojna@gmail.com

Opłata konferencyjna: 60 zł (może ulec zmniejszeniu; obejmuje noclegi, wyżywienie, bufet podczas obrad, materiały konferencyjne, udział w przedsięwzięciach towarzyszących)

Miejsce: Warszawa
Termin: 26-27 IV 2012
Zgłoszenia: brak
Link:
http://www.polishhistory.pl/57.html?&tx_ttnews[tt_news]=2690&tx_ttnews[backPid]=14&cHash=cc42d47106
,
http://www.dhi.waw.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Veranstaltungen/KONFERENCJE/Programm_PL_EWK_05_03_12.pdf

Polska w pierwszej wojnie światowej

to tytuł dwudniowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 26 – 27 kwietnia 2012 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie

Obrady badaczy odbywać się będą w czterech nierównoległych sekcjach tematycznych:

 1. Wojna wyobrażona
 2. Swój, obcy i władza – etniczność w wojnę uwikłana
 3. Wojna w doświadczeniu grupowym
 4. Kobiety i dobroczynność w pierwszej wojnie światowej

Konferencja przygotowana została przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie we współpracy z Instytutem Historycznym UW

Program:

Czwartek, 26. kwietnia 2012

15:00– 15.10 Powitanie i otwarcie obrad: Eduard Mühle (NIH Warszawa)

Sekcja I: Wojna wyobrażona

Przewodnicząca: Ruth Leiserowitz (NIH Warszawa)

 

 • 15.20 – 15.40 Piotr Szlanta (Uniwersytet Warszawski/NIH Warszawa), „’Wiara w znajome dziś, wiara w niepewne jutro’. Polacy wobec wybuchu Wielkiej Wojny“
 • 15.40 – 16.00 Klaus Richter (NIH Warszawa), „Terytorium i państwo w wyobrażeniach polskich ruchów politycznych podczas pierwszej wojny“
 • 16.00 – 16.20 Pawel Brudek (NIH Warszawa), „Okupanci czy kulturtregrzy? Zadania niemieckich władz okupacyjnych w Królestwie Polskim w świetle oficjalnej propagandy 1914-1918”
 • 16.20 – 16.30 Komentarz: Jan Snopko (Uniwersytet w Białymstoku)

16:30 – 17.00 Dyskusja

17:00 – 17.20 Christian Westerhoff (FU Berlin), Prezentacja projektu: “1914-1918 Online“

17:20 – 18.00 Przerwa na kawę

18.00: Wykład wieczorny z dyskusją:

Roger Chickering (Georgetown University Washington) „Jak pisać (miejską) historię pierwszej wojny światowej?”

Piątek, 27. kwietnia 2012

Sekcja II: Swój, obcy i władza – Etniczność w wojnę uwikłana

Przewodnicząca : Maren Röger (NIH Warszawa)

 • 09.00 – 09.20 Jens Boysen (NIH Warszawa), „Polsko-niemiecki front domowy. Życie codzienne oraz stosunki władz wojskowych i cywilnych w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim 1914-1919“
 • 09.20 – 09.40 Alex Watson (Uniwersytet Warszawski), „Tożsamość, lojalność i przesilenia wojenne w multietnicznej wspólnocie. Przypadek Krakowa 1914-1918”
 • 09.40 – 10.00 Marta Polsakiewicz (Uniwersytet Viadrina), „Życie codzienne w okupowanej Warszawie. Aprowizacja, głód i eksploatacja ekonomiczna“
 • 10:10 – 10.20 Komentarz: Stephan Lehnstaedt (NIH Warszawa)

10:20 – 10.50 Dyskusja

10:50 – 11.20 Przerwa na kawę

 

Sekcja III: Wojna w doświadczeniu grupowy

Przewodniczący: Robert Brier (NIH Warszawa)

 • 11.20 – 11.40 Stefan Ciara (Uniwersytet Warszawski), „Inter arma NON silent Musae. Elity intelektualne Galicji w latach I wojny światowej między nauką a
 • problemami życia codziennego”
 • 11.40 – 12.00 Michał Janik (UW Warszawa), „Polacy – jeńcy z armii austro-węgierskiej w niewoli 1914-1921”
 • 12.00 – 12.20 Konrad Zieliński (UMCS Lublin), „Kwestia żydowska na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej”
 • 12:20 – 12.30 Komentarz: Piotr Mikietyński (Uniwersytet Jagielloński)

12:30 – 13.00 Dyskusja

13:00 – 15.00 Przerwa na lunch

 

Sekcja IV: Kobiety i dobroczynność w pierwszej wojnie światowej

Przewodnicząca: Katrin Stoll (NIH Warszawa)

 • 15.00 – 15.20 Virginija Jureniene (Uniwersytet Wileński), „ Kobiety litewskie 1914-1918”
 • 15.20 – 15.40 Katarzyna Sierakowska (IH PAN Warszawa), „O roli kobiet w latach 1914-1918”
 • 15.40 – 16.00 Kamil Ruszała (Uniwersytet Jagielloński) „Dobroczynność i pomoc społeczna w Galicji podczas Wielkiej Wojny. Wybrane zagadnienia i kierunki badan”
 • 16:00 – 16.10 Komentarz: Włodzimierz Borodziej (Uniwersytet Warszawski)

16:10 – 17.00 Dyskusja i uwagi końcowe

17:00 Zakończenie obrad


 • RSS