konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 5.2012

Miejsce: Gniezno
Termin: 5-6 VI 2012
Zgłoszenia: 5 V 2012
Link:
http://www.agenoris.com.pl

Europejczycy wczoraj i dziś

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Europejczycy wczoraj i dziś” ma charakter ogólnopolski i jest organizowana przez Interdyscyplinarne Koło Doktorantów „Agenoris” przy Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Celem badawczym niniejszego sympozjum jest ukazania szczególnego fenomenu kulturowego, jakim jest cywilizacja europejska, z perspektywy podmiotu/ -ów owej kulturowości. Zamierzając opisać zagadnienie adekwatnie do poziomu jego złożoności, a także umożliwić zaprezentowanie kierunków badawczych  podejmowanych przez najmłodszych naukowców, zapraszamy do udziału wszystkich badaczy dyscyplin humanistycznych w Polsce. Konferencja ma mieć również ambicję stworzenia forum wymiany poglądów, skutkującego integracją środowiska obecnych i przyszłych doktorantów.

Sugerowane bloki tematyczne:

1) Europejczycy i korzenie ich cywilizacji

- antyczne dziedzictwo Europy;

- religijność europejska i jej przemiany;

- momenty przełomowe (np. rewolucja przemysłowa, Rewolucja Francuska);

- dziedzictwo historyczne a tożsamość Europejczyków;

- europocentryzm – uzasadnienie czy negacja?

2) Społeczeństwo Europejczyków

- historia państwowości europejskich;

- grupy społeczne i ich transformacje;

- pojęcie dobrego/złego sąsiedztwa w Europie;

- współczesne problemy społeczne, np. globalizacja itp.;

- opozycja małe – duże ojczyzny.

3) Konflikty Europejczyków

- wojny, które zmieniły Europę;

- problemy wewnętrzne Europy;

- państwa europejskie w sytuacji konfliktu.

4) Europejczycy wykluczeni

- mniejszości narodowe;

- problem orientacji seksualnej;

- mniejszości religijne (Żydzi, Muzułmanie i inni);

- holokaust.

5) Europejczycy na polu kultury

- mentalność europejska a wytworzony przez nią kanon estetyki;

- Europejczycy w sztuce;

- sztuki audiowizualne w Europie;

- architektura tworzona przez Europejczyków;

- filozofia jako wyjątkowy wytwór myśli europejskiej.

6) Życie codzienne Europejczyków

- kino i telewizja;

- muzyka rozrywkowa a muzyka artystyczna;

- zabawy Europejczyków;

- rzemiosło i wytwórczość;

- koncepcja czasu wolnego (łac. otium).

7) Europejczycy w perspektywie gender
i queer

- społeczno-kulturowa tożsamość płciowa Europejczyków;

- stereotypy genderowe w kulturze Zachodu;

- nie-heteronormatywne ujęcie socjologiczne, psychologiczne, antropologiczne i krytyczno-literackie;

- women’s studies.

 

Pozostałe Informacje:

Prosimy o nadsyłanie abstraktów (max. 1200 znaków ze spacjami + temat) na adres: konferencja.ikd@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 60 zł. Gwarantujemy jeden obiad i nocleg.

Dla chętnych wystawiamy fakturę VAT.

Formularz zgłoszeniowy zostanie przesłany z prośbą o wypełnienie wyłącznie do osób zakwalifikowanych.

Miejsce: Sierpc
Termin: 22-23 X 2012
Zgłoszenia: 15 VI 2012
Link:
http://mwmskansen.pl/3373/ogolnopolska-konferencja-naukowa

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

„Między rzeczą a rzeczywistością. Eksponat, kopia, odzwierciedlenie – przedmioty i ich rola w ekspozycji muzealnej”

która odbędzie się w dniach 22-23 października 2012 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 

 

Komitet naukowy:

Dr hab. Janusz Barański (UJ), prof. dr hab. Jan Święch (UJ), mgr Jan Rzeszotarski (dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu)

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Miejsce konferencji:

Obrady odbędą się w dniach 22-23 października 2012 roku w Sali Konferencyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Organizator:

Organizatorem konferencji jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Uczestnictwo w konferencji:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem referatu do dnia 15 czerwca 2012 roku oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 15 sierpnia 2012.

Opłata za konferencję wynosi:

 • 300zł (dla osób referujących)
 • 250zł (dla pozostałych uczestników)

Miejsce: Warszawa
Termin: 29-30 I 2013
Zgłoszenia: 15 IX 2012
Link:
http://www.ihuw.pl/content/view/1105/2/lang,pl/

Z okazji zbliżającej się sto pięćdziesiątej rocznicy wybuchu powstania styczniowego Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje konferencję naukową, pt.:

„Dziedzictwo Powstania Styczniowego: Pamięć. Historiografia. Myśl polityczna”

Konferencja odbędzie się w dniach 29 – 30 stycznia 2013 r.

Planowana konferencja ma na celu wzbogacenie refleksji nad rolą powstania styczniowego w kształtowaniu mentalności Polaków i życia politycznego. Uczestnicy konferencji spróbują także odpowiedzieć na pytanie dotyczące wpływu powstania na postawy, wybory polityczne i kulturowe Polaków od wieku XIX po wiek XXI.

Planowane obrady i sesje skoncentrowane zostaną wokół takich zagadnień jak:

 1. Świadkowie i kronikarze powstania.
 2. Powstanie w literaturze i sztuce.
 3. Krytycy i apologeci. Historiograficzne i polityczne spory wokół powstania.

Zgłoszenia udziału w konferencji nadsyłać należy do 15 września 2012 r. na adres:

Dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW
Instytut Historyczny UW
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
lub adres mailowy: powstaniestyczniowe.warszawa(at)gmail.com

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej Organizatora

Miejsce: Warszawa
Termin: 31 V – 1 VI 2012
Zgłoszenia: brak
Link: http://www.polishhistory.pl/uploads/media/Netzwerke_Faltblatt_PL.pdf

Kupcy, klerycy, dynaści.
Władza Piastów w jej społecznych i kontynentalnych kontekstach od X do początków XIII w.

Między X a początkiem XII wieku we wschodniej części Europy wykształciły się dynamiczne elity charakteryzujące się społecznym potencjałem innowacyjnym i wyróżniające się bogactwem, akumulacją władzy oraz dynamicznymi kontaktami obejmującymi całą Europę. Proces powstawania władzy nie przebiegał endogenicznie, lecz uzależniony był od wielu czynników zewnętrznych. Kluczowe znaczenie posiadało tutaj włączenie się do ponadregionalnych ”sieci” społecznych umożliwiających transfery towarów, elit, kompetencji. Te tworzyły się pierwotnie z osobistych kontaktów, rozwijając się z biegiem czasu w kierunku stabilniejszych stosunków, których ślady odzwierciedlają źródła pisane i archeologiczne. Do najważniejszych „aktorów” tych interakcji należeli zarówno przedstawicieli dynastii Piastów, jak i kupcy bądź klerycy, którzy po przyjęciu chrześcijaństwa obrządku łacińskiego stworzyli organizację kościelną oraz utrzymywali kontakty z duchowymi centrami Rzeszy. Punktem wyjścia konferencji jest pytanie, jakie znaczenie posiadały te kontakty na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej oraz kościelno-kulturowej.

Koncepcja i organizacja: Dariusz Adamczyk i Norbert Kersken
(Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie)
Język konferencji: Niemiecki/polski
Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

Miejsce: Kraków
Termin: 29-30 V 2012
Zgłoszenia: brak
Link:
http://www.lwow.up.krakow.pl/

Zapraszamy Państwa do udziału w

XI Polsko-Ukraińskiej Konferencji

„Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura”

która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2012 r. w Krakowie w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego.

Tematem przygotowywanej Konferencji będzie „Życie codzienne miasta”.

Pierwsza Konferencja z tego cyklu została zorganizowana w 1992 r. i od tego czasu odbywają się one cyklicznie co dwa lata, na przemian we Lwowie i w Krakowie. Ich owocem są kolejne tomy studiów, w których rezultaty swoich badań zamieściło już ponad 150 naukowców z Polski, Ukrainy, Niemiec, Czech, Rosji i Stanów Zjednoczonych i innych państw. Całe przedsięwzięcie jest wspólnym projektem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franka.

Od dwudziestu lat Konferencja „Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura”, zwana potocznie Konferencją lwowską, integruje środowisko uczonych, którzy w centrum swoich badań naukowych stawiają Lwów. Związana z tym współpraca, wymiana myśli i doświadczeń przyczynia się również do budowania lepszych relacji pomiędzy narodami zamieszkującymi niegdyś Lwów i współtworzącymi jego historię, w pierwszej kolejności: Polaków, Ukraińców, Żydów, Austriaków, Niemców, Ormian, Czechów i Rosjan. Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że Lwów, będąc miastem z wielokulturowym niełatwym dziedzictwem, obecnie staje się symbolem pojednania różnych narodów i wyznań.

Kazimierz Karolczak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Miejsce: Wrocław
Termin: 14-15 VI 2012
Zgłoszenia: 30 V 2012
Link:
https://www.facebook.com/IsknSzczyptaDlaZmyslowKroplaDlaDucha

Studenckie Koło Naukowe Archeologów
Zaprasza na:

Interdyscyplinarną Studencką Konferencję Naukową

„Szczypta dla zmysłów, kropla dla ducha”

Przyprawy i używki w życiu człowieka od pradziejów do współczesności.

14-15 czerwca 2012

Instytut Archeologii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 48 Wrocław

Organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Archeologów tegoroczna konferencja ma na celu promowanie rozwoju naukowego studentów. Także umożliwienie im prezentacji wyników dotychczasowych badań lub interesującego ich zagadnienia w ciekawy i przystępny sposób.
Temat konferencji jest na tyle szeroki, że nasze zaproszenie skierowane jest nie tylko do studentów archeologii i kierunków pokrewnych, takich jak historia, historia sztuki, czy etnologia, ale również do studentów innych wydziałów i uczelni, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą w tym zakresie. Inny punkt widzenia na ten sam temat na pewno nas wzbogaci i poszerzy nasze horyzonty.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nazwę uczelni i kierunek studiów, tytuł referatu oraz krótki abstrakt (około 100 – 150 słów) prosimy przesyłać do 30 maja na adres: iskn.wroc2012@gmail.com
Zgłoszenia będą przyjmowane w pierwszej kolejności na podstawie tematu i abstraktu, a następnie (w razie dużej liczby chętnych) według kolejności zgłoszeń.
Czas przewidziany na wygłoszenie referatu to 15 do 20 minut.

Szczegółowy plan konferencji zostanie ogłoszony po zamknięciu listy uczestników i opublikowany na blogu konferencji, facebook’u oraz rozesłany mailowo do referentów. Lista uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej 2 czerwca 2012.

Z powodu „EURO 2012”, w terminie konferencji nie jest niestety możliwa rezerwacja miejsc noclegowych dla dużej grupy osób, dlatego osoby spoza Wrocławia chętne do wzięcia udziału w konferencji proszone są o zapewnienie sobie noclegu we własnym zakresie (w razie problemów lub pytań służymy pomocą).

Wszelkie informacje i aktualności będą ukazywały się na blogu:
iskn-wroc2012.blogspot.com
oraz na stronie konferencji na facebook’u:
http://www.facebook.com/IsknSzczyptaDlaZmyslowKroplaDlaDucha

Kontakt do organizatorów: iskn.wroc2012@gmail.com

Miejsce: Zielona Góra
Termin: 30-31 V 2012
Zgłoszenia: 14 V 2012
Link: ?

Zaproszenie

na Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową

Indywidualny i społeczny wymiar przyjaźni w kulturze europejskiej

Uniwersytet Zielonogórski

30-31.05.2012 r.

Zielona Góra

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza studentów do udziału w konferencji: „Indywidualny i społeczny wymiar przyjaźni w kulturze europejskiej”, organizowanej w dniach 30-31.05.2012 r. w Zielonej Górze.

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie czym jest przyjaźń? Jak funkcjonowała na płaszczyźnie personalnej i zbiorowej na przestrzeni wieków? I jaką odgrywała rolę w budowaniu więzi międzyludzkich?

Szczególnie atrakcyjne wydają nam się zaproponowane niżej bloki tematyczne:

 • przyjaźnie męskie i kobiece
 • międzypaństwowe i instytucjonalne
 • w polityce i w nauce
 • w literaturze i w sztuce
 • prawdziwe i udawane
 • długie i krótkie
 • piękne i tragiczne
 • dozwolone i zakazane
 • rozważne i szalone
 • dobrowolne i narzucone

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesłać do 14.05.2012 r. na adres : marlena8923@wp.pl lub justynaroginska3@wp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko
 • temat referatu
 • abstrakt z bibliografią
 • rekomendację pracownika naukowego

Opłata konferencyjna wynosi: 60 zł (obejmuje koszt zakwaterowania i obiadów).

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny Konferencji

Zielona Góra, 20.04.2012 r.


 • RSS