konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 6.2012

Miejsce: Lublin
Termin: 26-28 X 2012
Zgłoszenia: 19 VIII 2012
Link:
http://europawschodniaumcs.blox.pl/2012/06/Zapraszamy-na-I-Lubelska-Jesien-Historyczna.html

Zapraszamy na I Lubelską Jesień Historyczną!

Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS, Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Archiwistów UMCS oraz Koło Naukowe Studentów Judaistyki UMCS mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „I Lubelska Jesień Historyczna”, która odbędzie się w dniach 26-28 października 2012 r. w Instytucie Historii UMCS przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 w Lublinie.

Konferencja składać się będzie z trzech paneli:

 

I. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Panel związany z archiwistyką i nowoczesnym zarządzaniem dokumentacją, chcielibyśmy  zwrócić szczególną uwagę na:

- „Archiwa Przełomu” 1989-1993;

- archiwalia dotyczące okupacji i represji podczas II Wojny Światowej;

- nowoczesne zarządzanie dokumentacją;

- archiwa i ich rola w przyszłości;

- polonica w archiwach zagranicznych.

 

II. Czarne charaktery – historyczni antybohaterowie

Na kartach dziejów zapisało się wiele postaci, które powszechnie uznajemy za symbole tego, co w człowieku najgorsze. Znamy przecież wielu zbrodniarzy, dyktatorów, morderców, czy despotów, którzy przez swoją bezwzględność i okrucieństwo stali się sławni. Taki wizerunek został utrwalony w dziejach. Czy jednak zawsze byli źli? Co warunkowało ich działania? Również liczni bohaterowie, którzy uznani zostali za wybitnych przywódców, władców czy polityków, posiadali swą „złą kartę”. Negatywne wyobrażenie nierzadko bywało też jedynie wynikiem czarnej propagandy roztaczanej nad konkretną postacią lub grupą osób. Te wszystkie zagadnienia postaramy się poruszyć w ramach niniejszego panelu.

W szczególności zajmiemy się zagadnieniami takimi jak:

- dyktatorzy i zbrodniarze na przestrzeni dziejów;

- nieznane czarne legendy wybitnych postaci;

- czarna propaganda w kontekście historycznym;

- formacje zbrojne niosące śmierć.

 

III.  Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej

Panel związany będzie z historią i kulturą materialną i duchową szeroko pojętej Europy Wschodniej. Mile widziane będą tematy związane z krajami byłego Związku Radzieckiego, jak również historią Polski. Proponowane zagadnienia:

- rola mniejszości narodowych w Europie Wschodniej na przestrzeni dziejów;

- historia i kultura Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej;

- narody i grupy etniczne zamieszkujące Europę Wschodnią na przestrzeni dziejów;

- relacje międzykulturowe;

- kultura tradycyjna grup etnicznych różnych regionów Europy Wschodniej;

- dziedzictwo zaginionych mniejszości;

- koegzystencja wielu kultur na przykładzie konkretnych regionów i miast Europy Wschodniej

- tożsamość i świadomość narodow;

- zabytki i inne materialne ślady wielokulturowości.

 

W ramach sesji przewidujemy wygłoszenie przez uczestników referatów, których czas nie powinien przekraczać 20 minut. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów i skrócenia czasu ich trwania.

Do 19 sierpnia, godz. 23.59 czekamy na zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza. Należy go pobrać stąd: http://chomikuj.pl/lubelska.jesien.historyczna

…a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: lubelska.jesien.historyczna@gmail.com

Do 31 sierpnia organizatorzy poinformują drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się referatów do wygłoszenia na konferencji.

Przewidywana opłata konferencyjna wyniesie 40 zł od osoby  (w ramach opłaty mieści się bufet oraz materiały konferencyjne).

Organizatorzy zapewniają  w czasie trwania konferencji konferencji noclegi i obiady dla jej uczestników. Cena jednego noclegu wynosi 40 zł, natomiast koszt jednego obiadu to 15 zł.

Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi.

Ponadto w planach mamy wydanie publikacji pokonferencyjnej. W związku z tym, zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie swoich prac wraz z opinią pracownika naukowego (minimum w stopniu doktora) w wersji papierowej i elektronicznej na konferencję.

Referaty powinny spełniać podstawowe kryteria edytorskie: tekst główny czcionka Cambria 11, przypisy Cambria 9, marginesy: górny 1,8 dolny 2,6 prawy 1,9 lewy 1,9, oraz akapity 0,46. Maksymalna ilość stron: 10.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: lubelska.jesien.historyczna@gmail.com

 

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny Konferencji

Miejsce: Warszawa
Termin: 13-14 XII 2012
Zgłoszenia: brak
Link:
http://www.dhi.waw.pl

 

Legitimation von Fürstendynastien in Polen und dem Reich.

Ausbildung von fürstlichen Identitäten in den schriftlichen Quellen (12.-15. Jh.)

 

Legitymizacja dynastii książęcych w Polsce i Rzeszy”.

Kształtowanie się książęcej identyfikacji w źródłach pisanych (XII – XV w.)

 

Ort: Deutsches Historisches Institut Warschau, Pałac Karnickich, Aleje Ujazdowskie 39, Pl 00-540 Warszawa Zeit: 13./14. Dezember 2012

Organisatoren: Dr. Grischa Vercamer und Dr. Ewa Wółkiewicz

 

Donnerstag, 13. Dezember 2012

9:00 – 9:30 Begrüßung: Eduard Mühle (Warszawa)

Einführung in die Tagung: Grischa Vercamer (Warszawa)

9:30 – 10:20 Jörg Rogge (Mainz) – Identifikation durch Diskurs? Innerdynastische Kommunikation über Land, Haus und Fürstentum

Identyfikacja poprzez dyskurs? Komunikacja wewnątrzdynastyczna w kwestii terytorium, rodu i księstwa

10:20-11:10 Marcin Pauk (Warszawa) –Eine Dynastie oder mehrere? Herrschaft und ihre Legitimation in der politischen Kultur Polens (12.-13. Jahrhundert)

Dynastia czy dynastie? Władza i jej legitymizacja w kulturze politycznej Polski XII-XIII w.

11:10-11:30 Kaffeepause

11:30-12:20 Grischa Vercamer (Warszawa) – Die Historia Welforum als erste Fürstenchronik im Deutschen Reich – Identifikation mit der Region?

Historia Welforum jako pierwsza kronika książęca w Rzeszy – czy także kronika regionalna?

12:20-13:10 Wojciech Mrozowicz (Wrocław) – Das Chronicon Polono-Silesiacum und die Chronica principum Polonie als Mittel der Identitätsbildung der schlesischen Piasten

Kronika polska (polsko-śląska) i Kronika książąt polskich jako narzędzia budowania poczucia tożsamości dynastycznej Piastów śląskich

13:10-14:40 Mittagspause

14:40-15:30 Joachim Schneider (Mainz) Wittelsbacher in Bayern

Wittelsbachowie w Bawarii

15:30-16:20 Wojciech Drelicharz (Kraków) – Dux Cracoviae oder künftiger rex Poloniae? Legitimation von monarchischer Herrschaft in der Geschichtsschreibung des 13.-14. Jahrhunderts

Dux Cracoviae czy przyszły rex Poloniae? Legitymizacja władzy monarszej w dziejopisarstwie krakowskim XIII-XIV w.

16:20-16:40 Kaffeepause

16:40-17:30 Tomasz Jurek (Poznań) – Legitimation der großpolnischen Piasten im 12.-13. Jh.

Legitymizacja władzy Piastów wielkopolskich w XII-XIII w.

17:30-18:20 Oliver Auge (Kiel) – Der Beitrag der mittelalterlichen Chronistik zur Legitimation der Herzöge von Pommern und Mecklenburg

Rola średniowiecznego kronikarstwa w legitymizacji książąt Pomorza i Meklemburgii

19:00 gemeinsames Abendessen

 

Freitag, 14. Dezember 2012

9:30-10:20 Jan Hirschbiegel (Kiel) – Herr, Hof und Herrschaft – zur Begründung der Begegnung von Dynastie und Land am Ende des Mittelalters im Spiegel der schriftlichen Überlieferung

Władca, dwór i władztwo – w kwestii powiązań dynastii i terytorium w późnym średniowieczu w świetle źródeł pisanych

10:20-11:10 Steffen Schlinker (Hannover) – Territorialisierung und Dezentralisierung von fürstlichen Rechten im Hoch- und Spätmittelalter

Terytorializacja i decentralizacja praw książęcych w pełnym i późnym średniowieczu

11:10-11:30 Kaffeepause

11:30-12:20 Ewa Wółkiewicz (Warszawa) – Ego, qui principis ordine dego. Die Rolle der fürstlichen Titulatur bei der Legitimation der Breslauer Bischöfe

Ego, qui principis ordine dego. Rola tytulatury książęcej w legitymizacji władzy biskupów wrocławskich

12:20-13:10 Piotr Rabiej (Kraków) – Die Legitimierung der Herrschaft Bolesławs des Schamhaften, Herzog von Krakau und Sandomierz, im Lichte seiner Urkunden

Legitymizacja władzy Bolesława Wstydliwego, księcia krakowskiego i sandomierskiego, w świetle jego dokumentów

13:10-14:40 gemeinsame Mittagspause

14:40-15:30 Katrin Bourée (Paderborn) – Die Meistererzählung von den ‚treuen Diensten‘: Legitimationsstrategien und Selbstvergewisserung der Hohenzollern während des 15. Jahrhunderts

Paradygmat o ‚wiernej służbie‘: strategie legitymizacyjne i samopotwierdzenie Hohenzollernów w XV w.

15:30-16:20 Andrée Thieme (Dresden) – Die inszenierte Dynastie und ihr Held. Zur fürstlichen Identität der Wettiner im späten Mittelalter

Inscenizowana dynastia i jej bohater. W kwestii książęcej identyfikacji Wettynów w późnym średniowieczu

16:20-16:40 Kaffeepause

16:40-17:30 Heinz Krieg (Freiburg) – Strategien der Herrschaftslegitimation am unteren Rand des Fürstenstandes: Das Beispiel der Markgrafen von Baden

Strategie legitymizacji władzy książąt niskiej rangi: przykład margrabiów badeńskich

17:30-18:20 Anna Supruniuk (Toruń) – Legitimation der Herrschaft in Masowien im Spiegel der Urkunden und Korrespondenz der Herzogin Anna

Legitymizacja władzy na Mazowszu w świetle dokumentów i korespondencji księżnej mazowieckiej Anny

18:20-19:00 Schlussdiskussion

Miejsce: Poznań
Termin: 25-26 X 2012
Zgłoszenia: 30 VI 2012
Linki:
http://www.historiawszkole.amu.edu.pl/organizatorzy.php

Wydział Studiów Edukacyjnych
Instytut Historii, Wydział Historyczny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Memoria Cultural Foundation in Bucharest

zapraszają do udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej p.t.

Szkolna edukacja historyczna.
Historia ludzi. Historia dla ludzi

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października 2012 roku

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, socjologów, pedagogów, antropologów, teoretyków oraz praktyków edukacji historycznej. Zapraszamy zarówno przedstawicieli środowisk akademickich (badacze, teoretycy, metodycy kształcenia, studenci), jak i twórców programów, autorów i redaktorów podręczników, przedstawicieli środowisk oświatowych (kadra kształcąca i doskonaląca zawodowo nauczycieli), a także praktyków: nauczycieli, dyrektorów szkół, polityków oświatowych, działaczy różnych organizacji edukacyjnych. Mamy nadzieję, że w kontekście toczących się aktualnie dyskusji wokół zmian programowych konferencją zainteresowane będą również środowiska opiniotwórcze oraz wydawcy materiałów dydaktycznych do nauczania i uczenia się historii.

Programując konferencję przyjęłyśmy, że szkolna edukacja historyczna jest jednym z fundamentów kształtowania nowoczesnego społeczeństwa oraz, że jest ona lub może być bezcennym źródłem tożsamości indywidualnych i zbiorowych kształtujących przyszłe oblicze społeczeństwa polskiego jako otwartego, refleksyjnego i krytycznego. Słowem, że jest to lub może być „historia ludzi” i „historia dla ludzi” – lekcja wiedzy, doświadczeń, wyobraźni i emocji ukierunkowanych na twórczy udział jednostek i grup w aktualnej kulturze historycznej oraz ich aktywny i krytyczny udział w życiu społecznym.
W 1999 roku weszła w Polsce w życie reforma edukacji. Jednym z ważniejszych elementów tej reformy jest historia i społeczeństwo oraz historia – wiodące przedmioty w szkolnej edukacji humanistycznej. W tym czasie, aż do roku 2012, status historii jako przedmiotu szkolnego uległ istotnej zmianie, czego wyrazem są podstawy programowe kształcenia ogólnego poprawione i zatwierdzone w roku 2008 (z późniejszymi zmianami). Aktualny i gorący spór wokół kształtu i roli historii szkolnej, jaki podstawy te wywołały, każe nam postawić pytanie zarówno o miejsce i rolę historii we współczesnej szkole, jak i szerzej, o miejsce i rolę szkolnej edukacji historycznej w życiu społecznym i kulturze historycznej Polaków.
Pytanie to stawiamy wskroś tak istotnych dla współczesnej edukacji historycznej problemów, jak: (1) problem relacji między współczesnymi historiografiami i szkolną narracją historyczną; (2) problem ukrytych aspektów programu nauczania historii w szkołach (hidden curriculum), (3) problem szkolnej edukacji historycznej, jako jednej z form społecznych odniesień do przeszłości; (4) problem pluralizacji historiografii oraz społecznych odniesień do przeszłości i znaczenia tego procesu dla szkolnej edukacji historycznej (w tym narracji dominujących i emancypacyjnych we współczesnej historiografii i szkolnej narracji dydaktyczno-historycznej).
Ufamy, że konferencja ta umożliwi integrację, dyskusję oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między osobami profesjonalnie zajmującymi się edukacją historyczną w Polsce (inicjacja oraz kontynuacja dzięki stworzonej platformie na stronie internetowej ) a także będzie okazją do refleksji w szerszym międzynarodowym gronie i kontekście.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:
I. Szkolna edukacja historyczna. Rozwiązania systemowe.
1. Modele współczesnej szkolnej edukacji historycznej. Studia porównawcze Polska-Europa-Świat.
2. Kształcenie nauczycieli historii. Studia porównawcze Polska-Europa-Świat.
3. Programy, podręczniki, metody współczesnej szkolnej edukacji historycznej.

II. Szkolna narracja dydaktyczno-historyczna. Od historii akademickiej do szkolnej edukacji historycznej
1. Współczesna historiografia/historiografie a historia nauczana w szkole.
2. Ukryte aspekty oficjalnego programu nauczania historii.
3. Dominujące i emancypacyjne narracje historiograficzne a szkolna narracja historyczna.

III. Społeczny wymiar szkolnej edukacji historycznej.
1. Szkolna edukacja historyczna – polityka historyczna państwa – kultura historyczna społeczeństwa.
2. Społeczny odbiór szkolnej edukacji historycznej (rodzice, uczniowie, nauczyciele).
3. Nauczyciel historii – historyk czy animator kultury historycznej? Alternatywne sposoby propagowania wiedzy historycznej.

 

Zapraszamy do wygłoszenia 15 minutowych referatów oraz udziału w dyskusji w wybranych przez Państwa poszczególnych sesjach panelowych. Na stronie konferencji znajduje się lista proponowanych paneli a w osobnym załączniku szczegółowa problematyka oraz informacje na temat osób prowadzących.

Prosimy także o zaznaczenie w karcie zgłoszenia, w jakim języku (polski/angielski) będziecie Państwo występować. Wystąpienia nie będą tłumaczone.

Propozycje tematów wystąpień wraz z abstraktem (do 300 słów, w języku polskim i angielskim) oraz wskazaniem wybranego panelu tematycznego z listy zamieszczonej w zakładkach „Program konferencji” i „Tematyka paneli”, prosimy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2012 roku.

Aby zgłosić uczestnictwo w konferencji można:

Skorzystać z formularza rejestracyjnego on-line

• Przesłać załączony do komunikatu, wypełniony formularz na adres e-mail: historia.edu@wp.pl

• Przesłać załączony do komunikatu, wypełniony formularz na adres:
Izabela Skórzyńska, Instytut Historii UAM, Ul. św. Marcin 78, 61-809 Poznań

Po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail lub adres pocztowy przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz na bieżąco będziecie Państwo otrzymywać wszelkie komunikaty, informacje i ogłoszenia.

Do dnia 15 lipca 2012 roku otrzymacie Państwo informację o zaakceptowaniu Państwa propozycji wystąpienia na konferencji a w dalszym terminie szczegółowy harmonogram obrad i wydarzeń towarzyszących.

Do 30 lipca 2012 będą przyjmowane od Państwa biogramy oraz teksty zawierające główne tezy i streszczenia wystąpienia. Informacje te zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych udostępnionych wszystkim uczestnikom konferencji.

 

Opłata konferencyjna obejmuje: program konferencyjny, materiały konferencyjne, poczęstunek między sesjami, obiad, bankiet oraz udział w imprezach towarzyszących i koszty wydawnicze.

Uczestniczki/uczestnicy 150 PLN
Doktorantki/doktoranci 100 PLN

Opłata nie obejmuje kosztów podróży i noclegów

Prosimy o uiszczenie opłaty najpóźniej do dnia 15 sierpnia

Wpłaty należy dokonywać na konto:

UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając kod /K00000348/.

Rezygnacja z uczestnictwa:
- do 15 dni przed konferencją – pełny zwrot opłat
- rezygnacja w terminie krótszym niż 15 dni do rozpoczęcia konferencji – brak zwrotu opłat

Miejsce: Warszawa

Termin: 18-19 X 2012

Zgłoszenia: 30 VI 2012

Link:
http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=771

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Fundacja Slawistyczna

Zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Wspólnota językowa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro?

Warszawa, 18-19 października 2012 r.

Zadaniem konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie wyników badań prowadzonych w ostatnich latach w dziedzinie socjolingwistyki, dialektologii, geolingwistyki, leksykografii z zastosowaniem metod interdyscyplinarnych.

Teoretycznym punktem wyjścia organizatorów konferencji jest koncepcja prof. Leszka Bednarczuka określająca dawne Wielkie Księstwo Litewskie jako mozaikę narodów i języków, połączonych w „swoistą wspólnotę komunikatywną”, która z czasem przekształciła się we wspólnotę aproksymatywną.

Dyskusja panelowa będzie dotyczyła następujących zagadnień:

a)    Czy wspólnota komunikatywna dawnego WKL funkcjonuje współcześnie?

b)    Jaki jest obraz i dynamika zachodzących w niej przemian?

W części szczegółowej pragniemy skoncentrować się wokół trzech zagadnień:

Pierwszym jest językowa przeszłość WKL wyrażona w pierwszym członie tytułu Wspólnota komunikatywna byłego WKL wczoraj, zawierają się w niej następujące tematy szczegółowe:

– wspólnota komunikatywna a liga językowa w świetle procesów konwergencyjnych na badanym obszarze;

– historyczny obraz badanej wspólnoty komunikatywnej a jej sytuacja współczesna;

– wpływ polityki rusyfikacyjnej po rozbiorach Rzeczpospolitej, rewolucji 1905 i 1917, obu wojnach światowych na funkcjonowanie wspólnoty komunikatywnej;

– powstanie i dynamika zwartych polskich obszarów językowych wyróżnionych przez H. Turską na Wileńszczyźnie;

– zróżnicowanie terytorialne polszczyzny północnokresowej: fakt empiryczny czy koncept teoretyczny.

Temat Wspólnota komunikatywna byłego WKL dziś ma sprowokować dyskusję nawiązująca do wyników i metod współczesnych badań terenowych, koncentrująca się wokół pytań, czy wspólnota komunikatywna byłego WKL

funkcjonuje współcześnie, jaki jest obraz i dynamika zachodzących w niej przemian, jakie metody jej badania i opisu są najbardziej adekwatne wobec zmieniającego się przedmiotu badań. Zagadnienia, które będą poddane dyskusji to m. in.:

– podejście interdyscyplinarne w badaniach i opisie;

– metody socjolingwistyczne: konieczne, pomocnicze czy zbędne?

– wzajemne inspiracje antropologii i językoznawstwa w badaniach terenowych na obszarze byłego WKL;

– wpływ przemian społeczno-politycznych i demograficznych po II wojnie światowej na rozwój i funkcjonowanie

poszczególnych etnolektów i ich wzajemne relacje;

– czy można jeszcze mówić o zwartych obszarach języka polskiego za wschodnią granicą?

– języki mniejszościowe, rodzinne i środowiskowe: dynamika i wzajemne relacje;

– nowa kategoria – język polski wyuczony świadomie w konkretnym celu.

Ostatni człon tematu Wspólnota komunikatywna WKL jutro otwiera dysputę nad perspektywami i uwarunkowaniami dalszego rozwoju sytuacji socjolingwistycznej na tym obszarze.

Liczymy na udział uczonych badających zarówno źródła zastane (materiały archiwalne, prasa i literatura z obszaru dawnego WKL), jak i wywołane (materiały zebrane przez badaczy w takcie badań terenowych) oraz prowadzących prace atlasowych i leksykograficznych.

W imieniu organizatorów

dr Małgorzata Ostrówka

Miejsce: Warszawa
Termin: 15-17 XI 2012
Zgłoszenia: 1 VII 2012
Link:
http://www.dhi.waw.pl

Międzynarodowa konferencja

„Wizerunki innych w Europie Środkowej i Wschodniej. Ciągłość i zmiana we wzajemnym postrzeganiu w latach 1968 – 1989″

Miejsce i czas: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, 15-17 listopada 2012

Dwie dekady obejmujące okres pomiędzy stłumieniem Praskiej Wiosny w 1968 roku i upadkiem reżimów komunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej w 1989 roku, charakteryzowały się zmianami trendów „realnej polityki”, a na poziomie społecznym występowaniem różnorodności poglądów i wyobrażeń na tematy polityczne, społeczne, kulturowe, religijne itp. Wzrost liczby kontaktów transgranicznych przyczynił się do stopniowego poszerzania „horyzontów” i do pojawienia się nowych wzorców myślenia i zachowania oraz do wykształcania się bardziej złożonego stosunku do świata zewnętrznego i osób mających inny punkt widzenia.
Planowana konferencja ma na celu odtworzenie przemian w „wizerunku innych”, zarówno w ramach jednego kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym. Pod terminem „inni” będą rozumiane warstwy społeczne, grupy lub jednostki indywidualne postrzegane przez obserwatora jako punkty odniesienia dla własnej orientacji społecznej czy politycznej. Pojecie to może dotyczy członków własnej społeczności lub innych narodów (i państw), zarówno należących do tego samego sojuszu politycznego, jak i leżących po drugiej stronie żelaznej kurtyny.
Z jednej strony postrzeganie „innych” opiera się na doświadczeniach i wspomnieniach, z drugiej strony, powstałe obrazy wpływają na dalsze fazy budowania wizerunku. W okresie 1968 – 1989, na procesy postrzegania wpływały wielorakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne: obok polityki odprężenia lat 1970tych, były to m.in. ponadnarodowe (globalne) tendencje takie jak liberalizacja kultury, zmiany generacyjne, przemiany systemów wartości czy też powstanie społeczeństw konsumpcyjnych. Celem konferencji będzie m.in. próba odpowiedzi na nastepujace pytania:
 Jaki wpływ miały zjawiska modernizacyjne (np. urbanizacja, upowszechnianie edukacji oraz będące ich skutkiem zmiany w systemach wartości) na światopoglądy jednostek i na opinię publiczną?
 W jaki sposób ludzie porównują własne warunki życia z warunkami innych grup lub jednostek w obrębie własnego społeczeństwa?
 Jakie rodzaj zależności można zaobserwować między indywidualnymi doświadczeniami obywateli i budowanym przez władze danego kraju oficjalnym obrazem „innych” ?
 Jakie znaczenie mają pozytywne, negatywne i neutralne stereotypy – w tym te sprzed 1945 roku – na postrzeganie „innych”, zwłaszcza innych narodów?
 Jakie wpływ miały indywidualne doświadczenia nabyte zagranicą na życie poszczególnych osób po powrocie do krajów pochodzenia i na ich relacje z innymi grupami społecznymi?
 Czy – i jeśli tak to w jakim stopniu – poczucie wspólnego „europejskiego losu” w okresie zimnej wojny miało znaczenie dla tożsamości indywidualnych i zbiorowych?
 Czy wspólne doświadczenie życia w dyktaturze doprowadziło do powstania szczególnej empatii w społeczeństwach należących do sowieckiej strefy wpływów?
 W jaki sposób rzeczywistość krajów Europy Środkowo – Wschodniej wpływała na sposób w jaki ich obywatele byli postrzegani na Zachodzie?
Zadaniem konferencji będzie przedyskutowanie wielopłaszczyznowego charakteruprocesów komunikacji społecznej, w wyniku których tworzone są obrazy „innych”. Należa do nich m.in. różnorodność kontaktów nawiązywanych przez państwowych i niepaństwowych aktorów w dziedzinie kultury, polityki, gospodarki, edukacji i sportu, przez media. Słowami kluczowymi dla autorów referatów winny być: obrazy własne i obrazy innych, auto-i heterostereotypy. Szczególe zainteresowanie organizatorów konferencji budzą przykłady transferu kulturowego dokonującego się ponad granicami państw narodowych i sojuszy politycznych oraz analiza kontaktów społecznych podczas których dochodziło do wzajemnego oddziaływania wzorców kulturowych i weryfikacji utrwalonych wizerunków. Mile widziane będą referaty dotyczace relacji zachodzących między pamięcią indywidualną, kolektywną i kulturową, przede wszystkim w społeczeństwach „realnego socjalizmu”, ale także w społeczeństwach demokratycznych. Szczególnie zachęcamy do składania propozycji referatów o charakterze porównawczym, w wymiarze geograficznym i chronologicznym, tzn. dotyczących kilku krajów i/lub procesów. Referaty powinny dotyczyć Europy Środkowej i Wschodniej, w tym przede wszystkim
krajów komunistycznych: NRD, Polski, Czechosłowacji i Węgier, a także „dawnej” Republiki Federalnej Niemiec i Austrii. Ponadto zapraszamy do składania propozycji dotyczących relacji pomiędzy tymi krajami, a innymi państwami z Europy Zachodniej, Ameryki Północnej oraz ZSRR.
Abstrakty prosimy przesyłać do 1 lipca 2012 r. na adres:
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, c / o dr Jens Boysen, Aleje Ujazdowskie 39,
PL-00-540 Warszawa.
E-mail: neighbours_images_2012@dhi.waw.pl
Abstrakty powinny zawierać tytuł referatu, jego streszczenie uwzględniające opis stosowanej
metodologii, jak również krótki biogram (łącznie maks. 1,5 strony).
Prosimy o dołączenie informacji na temat biernej i czynnej znajomości języków obcych.
Planowane jest opublikowanie tomu pokonferencyjnego.
Organizatorzy:
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (NIH Warszawa)
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS)
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN)
we współpracy z Katedrą Studiów Europy Środkowowschodniej Politechniki w Chemnitz
Koncepcja i organizacja:
prof. nadzw. dr hab. Wanda Jarząbek (ISP PAN)
dr Jens Boysen (NIH Warszawa)
dr Burkhard Olschowsky & dr Dominik Pick (ESPS)

Miejsce: Warszawa
Termin: 27-29 IX 2012
Zgłoszenia: 30 VI 2012
Link:
http://www.intercultural.orient.uw.edu.pl/conference.html

Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period. A comparative perspective

Conference

The conference aims to bring together scholars whose work involves dealing with the proliferation of various intellectual traditions across political, linguistic and religious boundaries from late antiquity to the early modern times (4th – 17th c.). The coordinators of the research programme funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education invite graduate students and early-career researchers working in the field of intellectual history to join the research team at the conference in Warsaw. All participants are encouraged to present a close examination of a particular case of intercultural transmission and contribute to some more general conclusions concerning this phenomenon that can be observed in various historical periods and regions. The topics may cover (but are not limited to) translation movements, education and science, art theory and philosophy, religious as well as political contexts of intercultural transmission, etc.

Paper sessions will begin on Thursday, September 27, and continue through Saturday, September 29, with each 20-minutes paper followed by critical discussion. The working language of the conference is English.  The conference will take place in the Institute of History of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, which coorganises the conference together with the University of Warsaw

The proposals can be submitted with the use of the form available at the project’s website (www.intercultural.orient.uw.edu.pl) by 30th June 2012 (POSTPONED!) including a 300-words abstract.

Authors whose proposals have been accepted for the conference will be asked to send extended abstracts of no more than 600 words with basic references (not included in the word limit) by 10th September 2012 to be published as the abstract book (which will be distributed to conference participants).

Contact to the conference secretary, Michał Rogalski: interculturaltransmission@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 9-10 XI 2012
Zgłoszenia: 30 VII 2012
Link: brak

Studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

„Nasi mniejsi bracia czy środek przetrwania? Znaczenie zwierząt w dziejach ludzkości”

która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2012 w Instytucie Archeologii UJ w Krakowie.

Konferencja kierowana jest do studentów, doktorantów i młodych doktorów nauk humanistycznych i biologicznych. Pragniemy poruszyć problematykę wspólnej koegzystencji, znaczenia zwierząt dla rozwoju społeczeństw i kształtowania się kultury zarówno w wymiarze materialnym jak i duchowym.

Proponowane bloki tematyczne:

  • Zwierzęta w ujęciu archeologicznym;
  • Naukowe ujęcie gatunku i przystosowań środowiskowych; archeozoologia;
  • Mitologiczne kreacje zwierząt i udział w rytuale religijnym;
  • Wykorzystywanie zwierząt jako środka ułatwiającego życie codzienne (transport, wykorzystywanie w walce czy przekazie informacji etc);
  • Ikonograficzne przedstawienia zwierząt i symbolika w kulturze;
  • Zwierzę a moda (strój, ozdoby itp.);

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów (ok 500 słów) na adreszarzadknsa@gmail.com do 30 lipca 2012. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru najlepszych abstraktów, a także do zebrania referatów, które zostaną opublikowane jako materiał pokonferencyjny. O zakwalifikowaniu się referenci zostaną poinformowani do 30 sierpnia 2012.

Organizatorzy dopuszczają możliwość wprowadzenia niewielkiej opłaty konferencyjnej, która zostanie podana w późniejszym terminie.

Miejsce: Wrocław
Termin: 11-12 XII 2012
Zgłoszenia: ?
Link:
http://www.kno.pan.pl/

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

KULTURA MEDYCZNA ISLAMU

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego i Muzeum Farmacji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu wraz z Fundacją Humanitas et Scientia pragną zaprosić na konferencję naukową pt. Kultura medyczna islamu, która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2012 r. w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu.
Zapraszamy do przygotowania referatów poświęconych następującym zagadnieniom:

1) Medycyna arabska w okresie profetycznym – zalecenia związane z lecznictwem i higieną głoszone przez Proroka do jego śmierci i ekspansji Arabów w VII w. n.e.
2) Recepcja standardu klasycznej medycyny greckiej i rzymskiej w medycynie islamu do X w. n.e.
3) Twórcze rozwinięcie standardu medycyny klasycznej w medycynie islamu od X do XV w. ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Kalifatu Kordobańskiego.
4) Wymiana informacji dotyczących medycyny i farmacji między Europą łacińską a państwami islamskimi od podboju Konstantynopola do 1815 r.
5) Recepcja standardu medycyny i farmacji zachodnioeuropejskiej w państwach islamskich od 1815 r. do końca I wojny światowej.
6) Recepcja standardu medycyny i farmacji zachodnioeuropejskiej w państwach islamskich od 1918 r. do dnia dzisiejszego.
7) Programy profilaktyczne i skierowane przeciwko epidemiom, organizowane i finansowane przez Światową Organizację Zdrowia w państwach islamskich oraz ocena ich efektywności.
8) Współczesne relacje między medycyną i farmacją krajów islamskich a medycyną i farmacją europejską i amerykańską (badania naukowe, polityka stypendialna,
studia zagraniczne, przemysł farmaceutyczny – filie koncernów zachodnich działające w państwach islamskich, produkcja leków generycznych rozprowadzanych zarówno w krajach islamskich, jak i na rynkach europejskich i w USA).
9) Pluralizm medyczny w krajach islamskich oraz przeobrażenia medycyny tradycyjnej pod wpływem procesów globalizacyjnych.

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w tomie 13 serii Studia z Dziejów Kultury Medycznej, wydawanej pod redakcją prof. Bożeny Płonki-Syroki. Zapraszamy Państwa do systematycznej współpracy z tą serią, wydawaną we wrocławskim wydawnictwie Arboretum.

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, historyków medycyny i farmacji, filozofów, socjologów, antropologów kultury, kulturoznawców, orientalistów, lekarzy, farmaceutów, epidemiologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych problematyką obrad.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać drogą elektroniczna na adres Muzeum Farmacji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lukasz.braun@am.wroc.pl) oraz w wersji papierowej, z odręcznym podpisem, na adres tej samej placówki (ul. Kurzy Targ 4, 50-103 Wrocław). Do programu konferencji należy zgłaszać wystąpienia o objętości 6 stron, przewidzianych do wygłoszenia w ciągu 20 minut. Pełne wersje referatów, o objętości od 10 do 30 stron, prosimy przesyłać do 1 lutego 2013 r. Komitet organizacyjny zastrzega sobie, że do publikacji zostaną skierowane wyłącznie te artykuły, które uzyskają pozytywną opinię recenzenta i zostaną prawidłowo przygotowane przez autorów pod względem merytorycznym i edytorskim.
Opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów druku oraz serwis kawowy, należy wpłacać do 15 listopada 2012 r. na konto Fundacji Humanitas et Scientia (nr rachunku podany zostanie w II komunikacie zjazdowym).

Miejsce: Wrocław
Termin: 22-23 XI 2012
Zgłoszenia: 20 II 2012 (zakończone)
Link:
http://ipn.gov.pl/portal/pl/337/18847/Ogolnopolska_konferencja_naukowa_Antropologia_bezpieki__Wroclaw_2223_listopada_2.html

ORGANIZATORZY:
Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej we Wrocławiu,
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego,
Zakład Historii Najnowszej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja „Antropologia »bezpieki«” jest wspólnym projektem OBEP IPN we Wrocławiu i Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbędzie się w listopadzie 2012 r. we Wrocławiu. Ma być próbą skonfrontowania możliwości, jakie w badaniach nad zagadnieniem funkcjonowania organów bezpieczeństwa daje zastosowanie metodologii nauk historycznych, antropologii kulturowej (antropologii politycznej, antropologii organizacji, antropologii pamięci itd.), socjologii, nauk politycznych itd. Jest wyjściem naprzeciw postulatom środowisk naukowych, od lat wskazujących na istniejącą poważną lukę w badaniach dotyczących istotnego fragmentu naszej przeszłości, ale także pretekstem do podjęcia kolejnych wysiłków w kierunku poszerzenia wiedzy o współczesnym społeczeństwie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane są do 20 lutego 2012 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu (maksymalnie 500 słów) oraz krótką notkę biograficzną.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
agnieszka.klarman@ipn.gov.pl

lub:
Agnieszka Klarman/Ewa Chabros
Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
ul. Sołtysowicka 21 A
51-168 Wrocław

„Konferencja antropologiczna”

Informacje dodatkowe:
71 326 76 30
Agnieszka Klarman – agnieszka.klarman@ipn.gov.pl

Miejsce: Toruń
Termin: 12-13 X 2012
Zgłoszenia: 30 VI 2012
Link: ?

DRAMAT I TEATR ANTYCZNY

KONFERENCJA Z OKAZJI UPAMIĘTNIENIA 50-TEJ ROCZNICY ŚMIERCI Ś.P. PROF. DR HAB. STEFANA SREBRNEGO

12 – 13 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

 

Zaproszenie

W związku z przypadającą 12 października 2012 roku 50 – tą, rocznicą, śmierci ś.p. prof. dr hab. Stefana Srebrnego, twórcy i pierwszego kierownika Katedry Filologii Klasycznej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitnego hellenisty i znawcy teatru greckiego oraz tłumacza dzieł Ajschylosa i Arystofanesa, w imieniu Studenckiego Kola Naukowego Teatru i Dramatu Antycznego oraz teatru „Perpetuum mobile”, działających w Katedrze Filologii Klasycznej, zapraszam do udziału w organizowanej z tej okazji sesji naukowej, która odbędzie się, w dniach 12 – 13 października (piątek i sobota) 2012 roku w Toruniu.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do młodszych pracowników nauki, doktorantów i studentów, aby przybliżyć im tego wybitnego filologa, a także stworzyć okazję do zaprezentowania na szerszym forum swoich zainteresowań naukowych. Temat konferencji jest bardzo ogólny: „Dramat i teatr antyczny”, aby każdy z uczestników znalazł dla siebie bliską mu problematykę.

Referaty nie powinny przekraczać 20, a komunikaty 10 minut. Wstępny program sesji:

12 października (piątek): 9 – 14; rozpoczęcie sesji i referaty.

14 – 15; przerwa obiadowa

15-15.30 złożenie kwiatów na grobie Prof. Srebrnego

16-17; referaty

18; Teatr Perpetuum mobile. Komedia Arystofanesa „Plutos czyli Bogactwo”.

20; spotkanie towarzyskie

13 października (sobota); 9 – 14; referaty i zakończenie sesji

Zgłoszenia z podaniem tytułu referatu oraz abstraktem (do 15 linijek tekstu) proszę nadsyłać do 30 czerwca 2012 roku na adres: Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, Katedra Filologii Klasycznej, ul. Fosa Staromiejska 3, 87 – 100 Toruń lub na adres mailowy: mikroma@umk.pl. Wpisowe w kwocie 100 złotych (wyżywienie + spotkanie towarzyskie) będzie pobierane na miejscu. Można zrezygnować z wyżywienia. Wówczas koszt spotkani towarzyskiego wynosi 25 złotych. Na zgłoszeniu proszę podać wybrany wariant. Zapewniamy noclegi oraz publikację referatów, jeżeli zyskają one pozytywną opinię recenzentów oraz zostaną prawidłowo przygotowane do druku pod względem edytorskim.

 

Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Teatru i Dramatu Antycznego

Konferencja – zgłoszenie (pobierz)


  • RSS