konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 11.2012

Miejsce: Kraków
Termin: 7-9 V 2013
Zgłoszenia:  2 XII 2012
Link:

_______

STUDIA NAD JĘZYKIEM I KULTURĄ JIDYSZ W POLSCE

PRZEMIANY, WYZWANIA I PERSPEKTYWY

Kraków, 7–9 maja 2013

 

 

W ciągu ostatnich piętnastu lat rozwój studiów jidyszystycznych w Polsce nabrał dużego tempa. Do kilku największych ośrodków (Kraków, Lublin, Warszawa, Wrocław) dołączają nowe. Współczesna jidyszystyka nieustannie redefiniuje swoje granice, wchodząc w dialog z innymi dziedzinami oraz korzystając z nowych metod.

Celem zjazdu jest dokonanie przeglądu współczesnych badań jidyszystycznych, określenie aktualnych kierunków i podejść badawczych oraz wyznaczenie priorytetów na najbliższe lata. Ponadto spotkanie ma być okazją do zacieśnienia kontaktów między istniejącymi w Polsce ośrodkami akademickimi, integracji różnych środowisk naukowych oraz nawiązania współpracy przy realizacji konkretnych projektów badawczych.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy z Polski i z zagranicy, a także doktorantów i studentów zajmujących się szeroko pojętą kulturą języka jidysz oraz jej wielojęzycznymi kontekstami.

Interesują nas referaty prezentujące różne podejścia metodologiczne, korzystające z rozwiązań charakterystycznych dla jednej dyscypliny lub proponujące spojrzenie interdyscyplinarne, dotyczące zarówno Polski, jak i całego Jidyszlandu. Wystąpienia mogą poruszać kwestie języka, literatury, prasy, teatru, filmu, sztuk wizualnych, zagadnień przekładu, problematyki pograniczności, wykorzystania źródeł jidysz do badań historycznych, etnograficznych, kulturoznawczych, socjologicznych, itp.

Językami konferencji będą polski oraz jidysz.

Ankiety zgłoszeniowe wraz z abstraktami prosimy nadsyłać do 2 grudnia 2012 roku na adres: konferencja@ptsj.pl (lub: ptsjkonferencja@gmail.com)

Miejsce: Kraków
Termin:  5-6 XII 2012
Link:

_______

 

Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
zapraszają na konferencję
Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej
Kraków 5-6 grudnia 2012 r.

 

Program konferencji
5 XII 2012 r. (Audytorium im. W. Danka)

9.00-9.30 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

Panel wprowadzający
9.30-10.00 Prof. dr hab. Robert Traba (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie), Odpominanie i upamiętnianie. Refleksje o znaczeniu badań pamięci zbiorowej w procesach edukacyjnych.

10.00 -10.30 Prof. dr hab. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Szkoły pamięci – księgi pamięci. Uwagi o formach utrwalania przeszłości.
10.30-11.00 Prof. dr hab. Jan Rydel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polityka pamięci we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich z perspektywy edukacji publicznej.
11.00-11.30 – przerwa kawowa
11.30-12.00 Prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pamięć o oprawcy.
12.00-12.30 Prof. dr hab. Leszek Jazownik (Uniwersytet Zielonogórski), Destrukcja tożsamości narodowej jako ukryty program naukowy i edukacyjny.
12.30-13.00 Doc. dr Krystyna Syrnicka (Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie), Pomnik nagrobny jako znak pamięci.
13.00–13.30 dyskusja

Obrady w sekcjach
I. sekcja historyczna 15.00-18.00 s. 337 (Instytut Historii UP)

15.00-15.20 Dr hab. Izabela Skórzyńska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Widowiskowe aktualizacje przeszłości lokalnej.
15.20-15.40 Dr Katarzyna Justyniarska-Chojak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), „Będąc dobrej pamięci i zdrowy na umyśle”- pamięć w testamentach mieszczańskich z terenu Małopolski (XVI-XVIII wiek).
15.40-16.00 Dr hab. Janusz Spyra, prof. AJD (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Cieszyńska Kronika – przykład zbiorowej pamięci cieszyńskich chłopów w XVIII i w XIX stuleciu.
16.00-16.30 – przerwa kawowa
16.30-16.50 Dr Dobrochna Kałwa (Uniwersytet Warszawski), Historyk versus świadek historii. Wojny pamięci w refleksji historiograficznej.
16.50-17.10 Mgr Martyna Grądzka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Pamięć i postpamięć Żydów o okupowanym Krakowie. Analiza pamięci indywidualnej i zbiorowej.
17.10-17.30 Dr Barbara Klich-Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński), Rodzina jako źródło cierpień. Metafora przemocy w pamięci zbiorowej PRL.
17.30-18.00 dyskusja

……………………………………………………………………………
II. sekcja literaturoznawcza 15.00-18.00, s. 444 (Instytut Filologii Polskiej UP)

15.00-15.20 Prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), „O słodkiej pamięci dziedzino!” Aksjologia historii w „Wojnie domowej” Samuela Twardowskiego.
15.20-15.40 PhD. Elena Slobodyan (Baszkirski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Akmułły w Ufie, Rosja), Tradycja i obyczaj jako formy pamięci w poematach Aleksandra Puszkina „Eugeniusz Oniegin” i Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.
15.40-16.00 Dr Marta Chrabąszcz (Tarnów), Przestrzeń pamięci czy pamięć przestrzeni? Konceptualizacja pamięci w wybranych utworach Mickiewicza i Słowackiego.
16.00-16.30 – przerwa kawowa
16.30-16.50 Dr Marcin Lul (Uniwersytet w Białymstoku), „Znasz-li ten kraj, gdzie kwitną nad grobami piołuny?” Kraszewski i metamorfozy pamięci.
16.50-17.10 Dr Katarzyna Szalewska (Uniwersytet Gdański), Gorączka pamięci – moda na dyskurs memorialny we współczesnym literaturoznawstwie polskim.
17.10-18.00 dyskusja

……………………………………………………………………………
III. sekcja edukacyjna 15.00-18.00 s. 539 (Instytut Filologii Polskiej UP)

15.00-15.20 Prof. dr hab. Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), „Więcej Słonimskiego, a mniej Sienkiewicza”? Zagadnienie polskości w nauczaniu języka polskiego.
15.20-15.40 Dr Maria Sienko (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Czy i jak zmienia się dziś szkolna lektura „Krzyżaków” Sienkiewicza?
15.40-16.00 Mgr Agnieszka Kania (Uniwersytet Jagielloński), „Jeśli zapomnę o nich…”. Lektury szkolne a budowanie tożsamości narodowej współczesnych licealistów.
16.00-16.30 – przerwa kawowa
16.30-16.50 Dr Dorota Karkut (Uniwersytet Rzeszowski), Doświadczanie historii w lekturze gimnazjalistów.
16.50-17.10 Mgr Katarzyna Tomczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Dziedzictwo żydowskie w obszarach pamięci po Szoa z perspektywy edukacji polonistycznej w szkole.
17.10-18.00 dyskusja
18.30-21.00 uroczysta kolacja
……………………………………………………………………………
6 XII 2012 r.
Obrady w sekcjach

I. sekcja historyczna 9.00-14.00 s. 337 (Instytut Historii UP)
9.00-9.20 Prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wielka wojna ojczyźniana w tożsamości i edukacji historycznej Rosjan.
9.20-9.40 Dr Robert Wyszyński (Uniwersytet Warszawski), Zapomniani Polacy – pamięć i trauma przesiedleń wśród trzech pokoleń Polaków w Kazachstanie.
9.40-10.00 Mgr Anna Hejczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Obrazy z dzieciństwa w pamięci polskich Sybiraków z Leicester (Wielka Brytania).
10.00-10.20 Dr Agnieszka Chłosta-Sikorska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Niegdysiejsi bohaterowie. Pamięć o komunistach w przestrzeni miejskiej Krakowa.
10.20-10.40 Dr Piotr Trojański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Międzynarodowy Komitet Oświęcimski i jego rola w kształtowaniu pamięci ofiar Auschwitz w latach 1952-1970.
10.40-11.00 – przerwa kawowa
11.00-11.20 Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Historia – Polityka – Pamięć. Konteksty percepcji i zrozumienia.
11.20-11.40 Dr Józef Brynkus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rola i znaczenie pamięci indywidualnej i zbiorowej w procesie konstatowania faktów historycznych.
11.40-12.00 Mgr Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński), Gdzie leżą miejsca pamięci? – problemy terminologiczne w badaniach nad pamięcią a edukacją historyczną
12.00-12.20 Mgr Katarzyna Śleziak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), AKTION SAYBUSCH w pamiętniku wysiedlonego z Żywiecczyzny.
12.20-12.40 Mgr Aleksandra Kmak-Pamirska (Uniwersytet Jagielloński), „Nasza ojczyzna Gdańsk” – miasto Gdańsk w pamięci zbiorowej Gdańskich Katolików w Niemczech.
12.40-13.00 Ks. dr Jacek Waligóra, Kolejna „biała plama” w historii Ukrainy i Polski.
13.00-14.00 dyskusja i podsumowanie obrad

……………………………………………………………………………
II. sekcja literaturoznawcza 9.00-14.00, s. 444 (Instytut Filologii Polskiej UP)

9.00-9.20 Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz (Uniwersytet Opolski), Motyw (nie)pamięci kulturowej w twórczości Jana Goczoła.
9.20-9.40 Dr Jagoda Wierzejska (Uniwersytet Warszawski), „… ten pociąg jedzie, nie zatrzymując się nigdy”. Pamięć wygnania w prozie polskiej po 1989 r.
9.40-10.00 Prof. dr hab. Elżbieta Mikoś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Literackie reprezentacje miejsc pamięci (na przykładzie twórczości Janusza Szubera).
10.00-10.20 Mgr Anna Barcichowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dyskurs pamięci w prozie Edgara Hilsenratha.
10.20-10.40 – dyskusja
10.40-11.00 – przerwa kawowa
11.00-11.20 Dr Irena Masojć (Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie), Fenomen socjokulturowy współczesnych śpiewów pogrzebowych na Wileńszczyźnie.
11.20-11.40 Mgr Anna Sieroń (Uniwersytet Jagielloński), Teatr z pamięci. Pamięć traumy i zapis doświadczenia w sztuce Eduarda Rovnera „Raróg”.
11.40-12.00 Mgr Anna Wywioł (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Funkcjonowanie pamięci w historii sztuki. Tożsamość dzieła jako treści symboliczna oraz wypadkowa tożsamości twórcy i odbiorcy.
12.00-12.20 Dr Agata Kucharska-Babula (Uniwersytet Rzeszowski), Pamięć i tożsamość w muzyce współczesnej.
12.20-13.00 – dyskusja
13.00-14.00 – podsumowanie obrad

……………………………………………………………………………
III. sekcja edukacyjna 9.00-14.00 s. 539 (Instytut Filologii Polskiej UP)

9.00-9.20 Dr Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Źle zapamiętane? Okolice pamięci dzieciństwa.
9.20-9.40 Dr Marek Pieniążek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Budowanie na wyspach? Szkolne archipelagi tożsamości.
9.40-10.00 Mgr Sylwia Gajownik (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Obraz wojny w literaturze dla dzieci i młodzieży (analiza wybranych tekstów literackich).
10.00-10.20 Dr Danuta Łazarska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Ocalić od zapomnienia czy puścić w niepamięć? Kilka refleksji na temat literatury i ucznia jako jej odbiorcy.
10.20-10.40 – dyskusja
10.40-11.00 – przerwa kawowa
11.00-11.20 Mgr Igor Marek Bykowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Literatura dziecięca jako nośnik historii w okresie zaborów.
11.20-11.40 Dr Marzena Bogus (Akademia Jana Długosza w Częstochowie), Spis książek poleconych i zakazanych Jana Śliwki z 1899 roku jako przykład manipulacji pamięcią edukacyjną.
11.40-12.00 Dr Marta Nadolna (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Książki dla dziewcząt na peerelowskich listach purgacyjnych.
12.00-12.20 Dr Grażyna Różańska (Akademia Pomorska w Słupsku), Poszukiwanie tożsamości w edukacji humanistycznej na przykładzie Kaszub.
12.20-12.40 Dr Anna Guzy (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Psychologiczne uwarunkowania pamięci.
12.40-13.00 – dyskusja
13.00-14.00 – Podsumowanie obrad

Miejsce konferencji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Rewolucja

Brak komentarzy

Miejsce: Poznań
Termin: 11 I 2013
Zgłoszenia:  30 XI 2012
Link:

______________

 

Sekcja Filozofii Społecznej i Politycznej Koła Studentów Filozofii
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. REWOLUCJA

która odbędzie się 11 stycznia 2013 r. w Poznaniu.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół zagadnienia rewolucji w kontekście społecznym, historiozoficznym, kulturowym, etycznym i politycznym. Liczymy, że dzięki uczestnictwu w sympozjum uda się ukazać możliwie jak najszerszy obraz tego zjawiska oraz dostarczyć narzędzi metodologicznych do jego analizy. Referaty mogą nawiązywać do następujących zagadnień:
1. Namysł teoretyczny nad naturą rewolucji.
2. Znaczenie rewolucji w historii.
3. Działalność rewolucyjna.
4. Myśl teoretyków rewolucji.
5. Krytyka tendencji rewolucyjnych.
6. Wpływ rewolucji na społeczeństwo.
7. Rewolucje naukowe i techniczne jako narzędzia zmiany społecznego obrazu świata.
8. Geneza rewolucji.

Referaty trwają 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 30 zł. Obejmuje materiały konferencyjne i poczęstunek. Nie pokrywa natomiast kosztów zakwaterowania, w razie potrzeby służymy jednak pomocą w rezerwacji noclegu. Aby skorzystać z tej pomocy, prosimy pisać na adres konferencji.

Zgłoszenia (abstrakty 200-500słów) proszę nadsyłać na adres konferencje.sfsip@gmail.com do dnia 30 listopada 2012 r.
Kontakt: konferencje.sfsip@gmail.com.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:
http://ksf.amu.edu.pl/rewolucja.html

Miejsce: Lublin
Termin: 22- 26 IV 2013
Zgłoszenia: 7 I 2013
Link: http://xxiozhs.umcs.lublin.pl

XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Lublinie

| HISTORIA TRADYCJA NOWOCZESNOŚĆ

 

W dniach 22-26 kwietnia 2013 r., odbędzie się najbardziej prestiżowa i największa konferencja historyków studentów w Polsce – XXI  Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów. Zaszczyt jego organizacji przypadł Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej, największej i najważniejszej uczelni wyższej Lublina – miasta określanego mianem »Bramy między Wschodem a Zachodem«, gdzie historia i tradycja koegzystują z nowoczesnością.

Zjazd pod hasłem Historia. Tradycja. Nowoczesność, w naszym przekonaniu, stanie się konferencją o nowatorskim podejściu do badania i popularyzacji historii. Zapewnimy kilkanaście paneli, w ramach których młodzi historycy poruszą istotne problemy badawcze. Łącząc tradycję z nowoczesnością, umożliwimy Wam ponadto „dotknięcie” historii na szereg sposobów – poprzez warsztaty laboratoryjne, wycieczki po Lubelszczyźnie i nie tylko (Lwów), czy też spotkania ze znanymi mieszkańcami Naszego miasta. Mamy nadzieję, że wspólnie z Wami i przy Waszym wydatnym udziale przełamiemy stereotyp „książkowej” historii dając Wam szansę na poznanie tejże m.in. od strony filmowej, komiksowej i gier planszowych.

W imieniu wszystkich studentów i pracowników naukowych Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszamy do udziału w tak ważnym dla środowiska akademickiego kraju wydarzeniu. Wyrażamy przy tym przekonanie, że Wasz pobyt w Lublinie dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń i pozostanie na długo w Waszej pamięci.

Z całego serca, raz jeszcze, zapraszając do udziału w XXI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów życzymy naszym Gościom pomysłów na ciekawe tematy badawcze, interesujących refleksji naukowych i woli zaprezentowania efektów na forum XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Lublinie.

Komitet Organizacyjny

 

Obrady w panelach:

 1. Homo politicus: polityka – instytucje – władza
 2. Homo socialis: społeczeństwo – rodzina – demografia
 3. Homo faber: gospodarka – ekonomia – praca
 4. Homo ludens: zabawa – rozrywka – obyczaje
 5. Homo religiosus: religie – wierzenia – obrzędy
 6. Homo viator: podróże – komunikacja – migracje
 7. Homo militans: wojny – konflikt – zbrojenia
 8. Hominem quero: historyk wobec źródeł i nauki pomocnicze historii
 9. Archiwistyka i records management
 10. Metodologia historii
 11. Alternatywne podejście do historii
 12. Historia mówiona
 13. Media a historia
 14. Dydaktyka i popularyzacja historii
 15. Historia regionu lubelskiego
 16. Gender studies
 17. Historia regionalna i mikrohistorie
 18. Recepcja wzorców – relacje międzyepokowe
 19. Prahistoria ziem polskich i archeologia
 20. Panel anglojęzyczny

 

Terminarz

12 listopada – 7 stycznia 2013

Rozpoczyna się rejestracja propozycji referatów na XXI OZHS.

Do 4 lutego 2013

Zostaną wysłane informacje o przyjęciu, przyjęciu warunkowym, bądź odrzuceniu referatu.

Do 10 lutego

To czas dla tych, którzy zostali przyjęci warunkowo. Mają szansę na dopracowanie swoich referatów i ich ponowne zgłoszenie.

Do 14 lutego

Ogłaszamy ostateczne wyniki rekrutacji prelegentów.

Do 18 lutego

Przedstawienie pełnego programu zjazdu wraz z podziałem na sekcję tematyczne.

Do 24 lutego

Czekamy na uwagi uczestników, piszcie o wszystkim czego chcecie się dowiedzieć!

15 – 18 lutego

Czas na rejestracje wolnych słuchaczy

25 lutego – 4 marca.

Druga tura rejestracji, czyli zapisy na wycieczki, imprezy integracyjne, warsztaty, obiady, oraz dla tych, którzy zostają na więcej niż jeden dzień (mający ochotę zobaczyć nocne życie Lublina, albo lubią się wyspać) noclegi.

Do 11 marca

Wnoszenie opłat konferencyjnych.

Miejsce: Wrocław
Termin:12- 14 IX 2013
Zgłoszenia: 15 V 2013
Link: www.alexander.uni.wroc.pl

_____

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt.

Alexander the Great and the East: History, Art, Tradition


która odbędzie się 12-14 września 2013 r.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 maja 2013 r.

The conference board is composed of: Prof. Robert Rollinger, Prof. Josef Wiesehöfer, Dr. Volker Grieb, Prof. Krzysztof Nawotka, Dr. Agnieszka Wojciechowska. Keynote speakers: Prof. Robert Rollinger and Prof. Josef Wiesehöfer.

Venue: University of Wroclaw, Institute of History, Poland

Fee, inclusive of conference materials, lunches and a banquet: €40, or €20 for students/ doctoral students

Individual papers should last ca. 20-30 minutes. Please submit the title and a short abstract (ca. 100-150 words) of your proposed paper by 15 May 2013 to: Dr Agnieszka Wojciechowska, agnieszka.w4@gmail.com

Decisions will be made after the organizing committee has duly considered all the proposals.

Miejsce: Lublin
Termin:14 XII 2012
Zgłoszenia: 30 XI 2012
Link:

_____

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

mamy zaszczyt zaprosić na konferencję

pod tytułem

Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej”.

 

Odbędzie się ona 14 grudnia bieżącego roku w Lublinie.
Głównym tematem konferencji będzie obecność Tatarów w historii Polski, a więc i chrześcijańskiej Europy. W szczególności poruszone zostanie zagadnienie osadnictwa tatarskiego na ziemiach Rzeczypospolitej oraz obecności tejże grupy etnicznej w polskim wojsku.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zaproszenie kierowane jest do historyków, archeologów, historyków sztuki oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki, zarówno studentów jak i  doktorantów.

Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktem referatu należy przesyłać do dnia 30 listopada 2012 r. na adres: knd.wnh@kul.lublin.pl.
- czas wystąpienia: 20 minut
- opłata konferencyjna: 50 zł (numer konta zostanie podany po zakwalifikowaniu referatu) – o przyjęciu referatu poinformujemy do dnia 5 grudnia 2012 r.
Planowana jest publikacja materiałów po konferencyjnych.

Miejsce: Wrocław
Termin: 13-14 XII 2012
Zgłoszenia: 15 XI 2012
Link:

Studenckie Koło Naukowe Historyków
im. Karola Maleczyńskiego
Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności
Studenckie Koło Naukowe Historyków Nowożytników
im. Władysława Czaplińskiego
Studenckie Koło Naukowe
Ochrony Dziedzictwa Kultury
Koło Naukowe Amerykanistów „SACAGAWEA”
Studenckie Koło Naukowe Lituanistów „Labas”

Zapraszają do udziału w
VIII KONFERENCJI MŁODYCH NAUKOWCÓW

„Istnieje tylko jedna miłość i tysiąc jej rozmaitych kopii”.
Miłość w historii.

Do udziału w naukowym spotkaniu zapraszamy młodych pasjonatów zajmujących się badaniem przeszłości (niezależnie od zgłębianej przez nich dziedziny nauki)– studentów i doktorantów.
Konferencja podzielona będzie na 3 panele:
1. Miłość w XX wieku – XX wiek jest czasem nie tylko przemian politycznych, naukowych i technologicznych, ale także poważnych zmian mentalnościowych. Miłość przestaje być jedynie tematem książkowych romansów, ale również wyznacznikiem prywatnych aspiracji uczuciowych. Małżeństwo z wolna przeistacza się w związek miłosny, a nie jedynie transakcję gospodarczo-polityczną. Na tym panelu poruszona zostanie ewolucja pojęcia miłości, zmiana jaka zaszła w podejściu do małżeństwa, mezalianse między klasami społecznymi (czyli związki powstałe z niekłamanego uczucia, wbrew normom przyjętym w poszczególnych klasach społecznych), a także wielkie romanse. Tematyka poruszona na tym panelu nierozerwalnie wiąże się z naszym kolejnym panelem czyli:

2. Poza tabu… – o seksie na przestrzeni dziejów – Poruszona zostanie ogólnie pojęta tematyka seksualna na przestrzeni dziejów, od starożytności, przez czasy rewolucji seksualnej, po współczesność. Będziemy dyskutować nad podejściem społeczeństwa do tematyki seksualnej, od greckiej i rzymskiej rozwiązłości, przez średniowieczną ascezę (przynajmniej powierzchowną), XIX – wieczną pruderię i purytanizm, po poluzowanie obyczajów w drugiej połowie XX wieku. Zastanowimy się również nad pojęciem tolerancji dla odmienności seksualnej i tematyki homoseksualnej, Mamy nadzieję, że będzie ciekawie i… kontrowersyjnie!

3. Miłość, która zmieniła bieg historii – Czy uczucie jest w stanie zmienić bieg wydarzeń? Oczywiście, że tak! Na tym panelu poznamy kobiety, które de facto kierowały wybitnymi mężami stanu (często ku zgorszeniu ich otoczenia), a także mężczyzn rozpalających namiętność wybitnych władczyń. Dowiemy się również, jak gorące uczucie mogło całkowicie odmienić panującego, czy też urzędującego człowieka. Poznamy takie osobistości, jak lord Essex, Anastazja Zacharyna czy Madame de Pompadour.

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu, od 13 do 14 grudnia.
Do 15 listopada, godz. 23.59 czekamy na zgłoszenia, zawierające abstrakt wygłaszanego referatu. Należy je przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy kmn8milosc@gmail.com .
Do 20 listopada zostanie wysłana do Państwa lista referatów, które zostały zakwalifikowane do wygłoszenia na konferencji.
Planowane jest także wydanie publikacji pokonferencyjnej. O kwalifikacji tekstu do druku decyduje redaktor publikacji, biorąc pod uwagę zgodność z przesłanymi referentom wskazówkami redakcyjnymi oraz recenzję dokonaną przez pracownika naukowego, którą są Państwo zobowiązani dostarczyć maksymalnie do 10 dni po zakończeniu konferencji. Prace bez recenzji nie zostaną wzięte pod uwagę przy wyborze tekstów do publikacji.
Nie ma możliwości prezentowania referatu przez inną osobę niż jej autor.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny


 • RSS