konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 12.2012

Miejsce: Kraków
Termin: 7-9 VI 2013
Zgłoszenia: 1 III 2013
Link:
http://migrantschildren.wordpress.com/home/

 

Children Migrants & 3rd culture kids

Roots and routs

 

Although mobility and migrations have become one of the most prominent research topics in social sciences in the last few decades, the impact of migrations on children has not been thoroughly explored. Due to high mobility connected to globalization the number of migrants’ children and third culture kids will be growing. During the conference we would like to analyze the experiences of children who had spent a significant part of their childhood and/or youth in other country than their parents’ country of origin. As this multidimensional phenomenon should be approached from an interdisciplinary perspective, we would like to invite researchers and practitioners dealing with migration issues or working with migrants’ children (or adults who had the experience of migration in their biography) . The aim of the conference would be to understand the impact of very different forms of migrations (i.e. forced migrations, economic migrations, return migrations) on children, including long-term consequences. Aside the scientific significance of the conference, we hope that our analysis and discussions will also result in identifying the ways of helping those, for whom migration has been a difficult or traumatic experience.

Papers and presentations might address (but need not be limited to) the following themes:

 • Adaptation problems and potential ways of solving them
 • Children in the context of religious education: theory & practice
 • Identities of migrants’ children
 • Adult life of migrants’ children
 • Parenting in the process of migration
 • The role of language, religion, gender and traditions
 • The role of education system & specificity of international schools
 • Unique resources and competences of migrants’ children
 • Legal and administrative issues of migrants’ children
 • Spirituality as an important resource for stability in the midst of changes.

And might focus on the children of :

 • Refugees
 • Economic migrants
 • Highly skilled migrants and expatriates
 • Transnational company & government  employees (Third Culture Kids)
 • Return migrants

Call for papers in .pdf is available here

Please send abstracts (max. 300 words) to: migrantschildren@gmail.com before 1st of March 2013

Miejsce: Białystok
Termin: 22 I 2013
Zgłoszenia:  22 XII 2012
Link: http://www.facebook.com/events/133051276847118/

_______________

Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
zaprasza na konferencję
Gloria Victis 1863 – 2013 – Studencka Konferencja Naukowa

W przyszłym roku mija 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji zapraszamy studentów i doktorantów na konferencję, organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB.

Powstanie miało duży wpływ na różne aspekty życia Polaków pod zaborami. Wobec tego nie narzucamy referentom ściśle określonej tematyki, konferencja będzie się jednak skupiać na następujących sferach:
- wojskowość
- polityka

- stosunki społeczne i gospodarcze
- kultura 

Zgłoszenia wraz z tematem i abstraktem (250 słów) prosimy przesyłać na adres e-mail: usilkowska@wp.pl do dnia 22 grudnia 2012 r. Zapewniamy referentom salę z obsługą multimedialną (rzutnik + nagłośnienie).

Kontakt do organizatora:
Urszula Siłkowska – 503 605 501 – usilkowska@wp.pl

Miejsce: Toruń
Termin: 28 III 2013
Zgłoszenia:  6 I 2013
Link:

_______________

Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej Instytutu Literatury Polskiej oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Robaczywa kultura. Owady, insekty, pasożyty w świetle zainteresowań humanistyki

 

Konferencja ma na celu podjęcie rozważań nad zagadnieniem kulturowej i artystycznej obecności owadów w całym jej problematycznym zróżnicowaniu. Temat ten, z pozoru błahy, lecz w gruncie rzeczy bardzo interesujący, nie doczekał się dotychczas wyczerpującego opracowania W związku z tym chcielibyśmy zachęcić doktorantów wszystkich dyscyplin humanistycznych do przedstawienia referatów oscylujących wokół następujących zagadnień:

1.      Owady w różnych formach wyrazu artystycznego

2.      Robak jako symbol

3.      Robak w języku

4.      Insekty w retoryce

5.      Owad jako przedmiot fascynacji, np. kolekcjonerskich

6.      Owadzi bohaterowie

7.      Przemiany wizerunku insektów

8.      Kulturowa waloryzacja owadów i jej uwarunkowania

9.      Entomofobia w ujęciu popkulturowym

10.    Insekty w stereotypie, legendzie miejskiej, obiegowej opinii.

Zgłoszenia, zawierające temat i główne tezy referatu, prosimy wysyłać na adres olga.wachcinska@wp.pl do 6 stycznia 2013 roku.

Opłata konferencyjna 60 zł

Miejsce: Warszawa
Termin: 26-27 II 2013
Zgłoszenia:  13.01.2013
Link:
http://www.facebook.com/events/451717881543387/

_______________

Studencko-doktorancka interdyscyplinarna konferencja  ” Granica w ujęciu nauk humanistycznych”
Uniwersytet Rzeszowski 26-27 II 2013

Wspólnie z przedstawicielami nauk humanistycznych chcielibyśmy zastanowić się nad pojęciem granicy w aspekcie przestrzeni, czasu i społeczeństwa. Jaki wywierała wpływ na ludzi zamieszkujących odległe i bliższe rejony świata i jak kształtowała ich sposób patrzenia na życie i nieunikniony upływ czasu.
Czy owa granica faktycznie była formą podziału, czy jednak mimo wszystko łączyła  w jakiś sposób? 

Na te i inne pytania próbujemy odpowiedzieć do dzisiaj. Dlatego zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji i wszystkie zainteresowane osoby (szczególnie studentów: archeologii, antropologii kulturowej, etnologii i historii).

Proponujemy skupienie się na aspektach dotyczących przede wszystkim przestrzeni, społeczeństwa i czasu. 

Państwa referaty prosimy ograniczyć do 20 min wystąpienia. Zgłoszone abstrakty prosimy przesyłać do 13.01.2013 na adres: kolo.archeologia.urz@gmail.com

W razie potrzeby zapewniamy pomoc uczestnikom konferencji w zorganizowaniu noclegu.

Planowana jest także publikacja pokonferencyjna. O szczegółach zostaną Państwo informowani po konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 60zł.

Miejsce: Warszawa
Termin: 11 III 2013
Zgłoszenia: 31 I 2013
Link:
http://historia.uksw.edu.pl/node/192

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji:

„Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674)”

Konferencja odbędzie się 11 marca 2013 r. w siedzibie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. nr 23.

Celem konferencji jest ukazanie postaci i dokonań Jana Sobieskiego w kluczowych latach jego kariery polityczno-wojskowej, kiedy osiągnął kolejno urzędy marszałka wielkiego koronnego, hetmana polnego koronnego i hetmana wielkiego koronnego. Chcemy zarazem przyjrzeć się bliżej burzliwemu dziesięcioleciu 1665-1674, kiedy Rzeczpospolita stanęła w obliczu wojny domowej, walk fakcyjnych i zagrożenia turecko-tatarskiego. Zapraszamy zatem do przygotowania wystąpień, dotyczących zarówno samego Jana Sobieskiego, jak i czasów, w których przyszło mu działać.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mejlowo do 31 stycznia 2013 r. na adres: d.milewski@uksw.edu.pl Po konferencji planujemy wydanie recenzowanego zbioru studiów.

Opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł prosimy wpłacać do 14 lutego 2013 r. na konto: 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005 z dopiskiem „Marszałek i Hetman”.

Miejsce:  Warszawa
Termin:  16-17 V 2013
Zgłoszenia: 31 I 2013
Link:

CALL FOR PAPERS

KONFERENCJA NAUKOWA

Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989

 

Instytut Pamięci Narodowej
Warszawa, 16–17 maja 2013 r.

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej  zatytułowanej „Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 16–17 maja 2013 r.

Celem konferencji jest refleksja nad dziejami społecznymi Polski w latach osiemdziesiątych XX w. Dotychczasowe badania nad tym okresem dotyczyły w większym stopniu historii politycznej, zwłaszcza konfliktu pomiędzy władzami PRL a „Solidarnością” i opozycją. Dzieje społeczne ostatnich lat istnienia PRL zasługują na odrębną refleksję naukową. Długotrwały kryzys gospodarczy i wydarzenia polityczne wpłynęły na doświadczenia, zjawiska i praktyki społeczne. Konferencja będzie okazją do dyskusji nad specyfiką życia społecznego w ostatniej dekadzie PRL.

Interesujące nas tematy obejmują m.in. następujące zagadnienia:

 • społeczeństwo a gospodarka (m.in. czarny rynek, turystyka handlowa, przedsiębiorczość, problemy niedoboru)
 • praca (kultura pracy, codzienność w zakładach pracy, samorządy)
 • przemiany obyczajowe, religijność i życie codzienne
 • migracje (wyjazdy z PRL, migracje wewnętrzne)
 • media, kultura i nowe technologie w życiu Polaków
 • patologie społeczne
 • młodzież lat osiemdziesiątych. (ruchy młodzieżowe, subkultury, pokolenie lat 80.?)

Interesują nas ujęcia dotyczące zarówno całości społeczeństwa, jak i  poszczególnych grup społecznych, miast lub regionów.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – w charakterze referentów i uczestników dyskusji. Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zrefundują koszty podróży.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane są do końca stycznia 2013 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu (500–700 słów). Prosimy o dołączanie do formularza listy najważniejszych publikacji oraz tekstu jednego opublikowanego artykułu naukowego.

Program konferencji zostanie ustalony do końca lutego 2013 r.

Więcej informacji na stronie IPN.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

jan.olaszek@ipn.gov.pl

lub:

Jan Olaszek
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Publicznej
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
„Konferencja 2013”

fax: +48.22.431.83.80

Informacje dodatkowe:

Jan Olaszek – jan.olaszek@ipn.gov.pl
Natalia Jarska – natalia.jarska@ipn.gov.pl

Brak komentarzy

Miejsce:  Poznań
Termin:  8-9 I 2013
Zgłoszenia:  20 XII 2012
Link:

_________________

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP, Pracownia Badań nad Tradycją Europejską IFP, Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM)

 

Bez początku, bez końca. W stupięćdziesięciolecie wybuchu powstania styczniowego – ogólnopolska studencko-doktorancka interdyscyplinarna konferencja naukowa.

 

Zbliżająca się rocznica wybuchu powstania styczniowego skłania do ponownego namysłu nad jego przyczynami, przebiegiem i dziedzictwem w historii duchowej Polaków. Czy wydarzenia z lat sześćdziesiątych XIX wieku to martwy fragment tradycji przypominany tylko z okazji okrągłych rocznic? A może przeciwnie: tamte wydarzenia stanowią wzór powtarzających się później w polskich dziejach sytuacji, zbiorowych zachowań i indywidualnych wyborów?

Bez początku

Choć powstanie rozpoczęło się 22 I 1863, to jednak trudno powiedzieć, by był to początek wyrazisty. Od 1860 r. trwały bowiem manifestacje warszawskie i żałoba narodowa, padali kolejni zabici, mnożyły się aresztowania. Mimo upływu lat, cierpień i ofiar, dążenia wolnościowe nie wypalały się. Próbowano je pacyfikować, eliminować liderów albo kierować  aspiracje narodu ku innym, akceptowanym przez władze celom. Jedynym skutkiem tych działań była polaryzacja stanowisk Polaków. Czas poprzedzający powstanie jest niemniej interesujący od samej insurekcji, a inspirowane tym kilkuletnim okresem wrzenia dzieła czekają na nowe odczytania.

Bez końca

Egzekucja dyktatora Romualda Traugutta i czterech członków Rządu Narodowego 5 VIII 1864 wydaje się stanowić ponurą pointę narodowego zrywu. Jednak przez długie miesiące walczyli „żołnierze wyklęci” tamtego czasu, tacy jak ks. Brzóska. Również powstanie zabajkalskie 1866, które wywołali polscy zesłańcy, stanowi kolejny rozdział wielkiej insurekcji. Podczas i bezpośrednio po dramatyczny wydarzeniach lat sześćdziesiątych, powstały inspirowane nimi dzieła z rozmaitych dziedzin sztuki. Można zauważyć, że artystyczna recepcja manifestacji warszawski, żałoby i samego powstania nie została przerwana w żadnym dziesięciolecie. Warto więc pytać, jak kolejne pokolenia Polaków interpretowały i odnosiły do własnej współczesności fakty z przeszłości? Jak w kulturze ujawnia się i pamięć o tamtym czasie (literatura, malarstwo, grafika, fotografia, film, biżuteria, rzeźba nagrobna i założenia cmentarne).Zbliżająca się rocznica wybuchu powstania styczniowego skłania do ponownego namysłu nad jego przyczynami, przebiegiem i dziedzictwem w historii duchowej Polaków. Czy wydarzenia z lat sześćdziesiątych XIX wieku to martwy fragment tradycji przypominany tylko z okazji okrągłych rocznic? A może przeciwnie: tamte wydarzenia stanowią wzór powtarzających się później w polskich dziejach sytuacji, zbiorowych zachowań i indywidualnych wyborów?

Bez początku

Choć powstanie rozpoczęło się 22 I 1863, to jednak trudno powiedzieć, by był to początek wyrazisty. Od 1860 r. trwały bowiem manifestacje warszawskie i żałoba narodowa, padali kolejni zabici, mnożyły się aresztowania. Mimo upływu lat, cierpień i ofiar, dążenia wolnościowe nie wypalały się. Próbowano je pacyfikować, eliminować liderów albo kierować  aspiracje narodu ku innym, akceptowanym przez władze celom. Jedynym skutkiem tych działań była polaryzacja stanowisk Polaków. Czas poprzedzający powstanie jest niemniej interesujący od samej insurekcji, a inspirowane tym kilkuletnim okresem wrzenia dzieła czekają na nowe odczytania.

Bez końca

Egzekucja dyktatora Romualda Traugutta i czterech członków Rządu Narodowego 5 VIII 1864 wydaje się stanowić ponurą pointę narodowego zrywu. Jednak przez długie miesiące walczyli „żołnierze wyklęci” tamtego czasu, tacy jak ks. Brzóska. Również powstanie zabajkalskie 1866, które wywołali polscy zesłańcy, stanowi kolejny rozdział wielkiej insurekcji. Podczas i bezpośrednio po dramatyczny wydarzeniach lat sześćdziesiątych, powstały inspirowane nimi dzieła z rozmaitych dziedzin sztuki. Można zauważyć, że artystyczna recepcja manifestacji warszawski, żałoby i samego powstania nie została przerwana w żadnym dziesięciolecie. Warto więc pytać, jak kolejne pokolenia Polaków interpretowały i odnosiły do własnej współczesności fakty z przeszłości? Jak w kulturze ujawnia się i pamięć o tamtym czasie (literatura, malarstwo, grafika, fotografia, film, biżuteria, rzeźba nagrobna i założenia cmentarne).

Zachęcamy więc do tworzenia referatów o szerokim zakresie (historycznych, kulturoznawczych, literaturoznawczych, socjologicznych, z zakresu językoznawstwa i historii sztuki oraz innych dyscyplin naukowych, w których żywa jest tradycja powstania styczniowego).

Termin zgłaszania abstraktów to 20 grudnia 2012 r. na adres konferencja.wfpik.uam@gmail.com.

Sesji towarzyszyć będą inne wydarzenia, takie jak wystawy i koncerty, o których będziemy Państwa na bieżąco informować.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, co jest równoznaczne z tym, że nie obligujemy Uczestników do korzystania z propozycji ofert noclegowych. Jednak osobom, które wyrażą taką chęć, gwarantujemy pomoc w zarezerwowaniu noclegów w jednostkach UAM na korzystnych warunkach.

W przypadku pytań, wątpliwości, problemów prosimy kierować wiadomości na adres mailowy konferencja.wfpik.uam@gmail.com lub – w sprawach pilniejszych – kontakt telefoniczny z p. Maritą Rynowiecką, tel. 669 538 275.

SPRAWY NAUKOWE – Wiesław Ratajczak, kontakt: ratajcza@amu.edu.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE – Marita Rynowiecka, kontakt: maritarynowiecka@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin:  25-26 IV 2013
Zgłoszenia:  25 II 2013
Link: http://dworczeczow.nazwa.pl/dwor/index.php/projekty-edukacyjno-kulturalne/realizowane-projekty

_________________

Dom Kultury „Podgórze”/ Dwór Czeczów

Instytut Historii

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie

Archiwum Państwowe w Krakowie

Muzeum Zamek Królewski w Niepołomicach

oraz

Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa

serdecznie zapraszają do udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Dworki szlacheckie jako miejsca rozwoju kultury i sztuki:

przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”,

która odbędzie się w Krakowie w dniach 25 i 26 kwietnia 2013 roku

 

 

Tematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

historia – teraźniejszość – perspektywy

 • do kogo należały dworki/ jak zmieniali się ich właściciele – jakie to ma znaczenie dla rozwoju ich mieszkańców i społeczności lokalnych? Jak funkcjonowały w kontekście zmian politycznych i społecznych kolejnych epok? Czy/ jak pielęgnują dziedzictwo i pamięć historyczną?

zarządzanie – marketing – reklama

 • jakie funkcje dzisiaj pełnią dworki? (centra kultury; domy weselne i inne), w jaki sposób są zarządzane? Jak/ czy radzą sobie w realiach wolnorynkowych?

kultura – sztuka

 • jaką rolę w kształtowaniu kultury i promocji sztuki pełniły dwory na przestrzeni wieków? Jaką pełnią dzisiaj? Jakie posiadają zbiory sztuki/ w jaki sposób są one zabezpieczane i promowane?

Do udziału w konferencji chcemy zaprosić przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Naszą intencją jest zorganizowanie spotkania o szerokiej formule programowej, dostępnego dla jak najszerszego środowiska naukowców i praktyków zainteresowanych kwestiami związanymi z proponowaną problematyką. Mamy nadzieję, że otwarta formuła pozwoli nie tylko na pogłębioną analizę wiodących tematów konferencji, ale także na prezentację szerokiego spektrum aktualnych badań prowadzonych w ośrodkach akademickich i konkretnych, praktycznych rozwiązań stosowanych w różnych instytucjach związanych z dziedzictwem dworków szlacheckich. Planujemy również wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Konferencja przewidziana jest także jako jedno z wydarzeń towarzyszących obchodom 800-lecia Bieżanowa.

Na zgłoszenie czekamy do 25 lutego 2013 roku.

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:

dkdworczeczow@dworczeczow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Dwór Czeczów, ul. ks. J. Popiełuszki 36, 30898 Kraków

Wszelkie zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:

lukasz.kupiec@interia.eu

Organizatorzy planują wydanie tomu pokonferencyjnego jeszcze w roku 2013.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (w tym 23% VAT) – dla osób z tytułem profesora lub doktora habilitowanego oraz 100 zł dla pozostałych uczestników.

Noclegi i koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (organizatorzy służą pomocą w znalezieniu noclegu). Wszystkie niezbędne informacje (zwłaszcza wstępny program konferencji) zostaną opracowane i niezwłocznie przesłane do zainteresowanych osób w marcu 2013 roku.

Komitet Naukowy:                                                 Komitet: Organizacyjny:

Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (UP)                 Mgr Magdalena Piędel

Prof. dr hab. Bożena Popiołek (UP)                       Mgr Lidia Salawa

Dr Agata Roćko (IBL PAN)                                     Mgr Łukasz Kupiec – sekretarz

Dr Kamila Follprecht (Archiwum Państwowe w Krakowie)

Patronat honorowy:

Konferencja odbywa się w ramach obchodów 800-lecia Bieżanowa – pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego

Miejsce: Toruń
Termin: 18-20 IV 2013
Zgłoszenia:  28 II 2013
Link: http://snbhj.wordpress.com/

______________

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na

Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka,

które odbędą się w dniach 18-20 kwietnia 2013 r.

Rok 1916 stanowi ważną cezurę dla badań nad historią języka. W roku tym bowiem został opublikowany Kurs językoznawstwa ogólnego Ferdynanda de Saussure’a, który doprowadził do rewolucji naukowej, kończąc epokę językoznawstwa historyczno-porównawczego, a rozpoczynając okres strukturalizmu. Wiązało się to również ze zwróceniem uwagi większości językoznawców ku językom współczesnym, pozostawiając badania diachroniczne w cieniu. Osoby badające język z perspektywy historycznej pozostawały bardzo często na uboczu tych rozważań, stosując lekko unowocześnione metody językoznawców dziewiętnastowiecznych. Jednakże coraz częściej ta, wydawałoby się niedoceniana gałąź językoznawstwa, zaczęła sięgać po metody wypracowane nie tylko przez uczonych badających języki współczesne (i to z perspektywy wszystkich paradygmatów), ale także innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, tj. kulturoznawstwa, socjologii, psychologii, itp.

Wychodząc naprzeciw możliwości badania historii języka z różnorodnych, często mało zbieżnych perspektyw, chcielibyśmy zaprosić na toruńskie spotkanie wszystkich młodych naukowców, tj doktorantów i młodych doktorów (do 35 roku życia), którzy za przedmiot swoich naukowych rozważań obrali język w perspektywie historycznej. Mamy nadzieję skupić na naszym Forum przedstawicieli nie tylko różnych poglądów metodologicznych (np. KAD-u, kognitywizmu, psycholingwistyki, strukturalizmu, antropologii itd.), ale także różnych filologii (polskiej, klasycznej, angielskiej, germańskiej, romańskiej, słowiańskiej czy nawet japońskiej lub sinologii), aby spotkanie to mogło stać się zaczątkiem nowych rozważań nad metodologią badania różnych języków z perspektywy historycznej, aby przedstawiciele różnych filologii mieli możliwość przyjrzenia się założeniom swoich kolegów badających inne języki, a przede wszystkim, aby każdy uczestnik miał możliwość poszerzenia własnego horyzontu poznawczego i warsztatu.

Formularze zgłoszeniowe (ze strony Organizatorów) należy przesłać do 28 lutego 2013 r. na adres dawid.t.lipinski@gmail.com

Opłata konferencyjna: 200 zł (opłata obejmuje bankiet, obiady, materiały konferencyjne i publikację; organizatorzy nie zapewniają noclegów)


 • RSS