konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 1.2013

Miejsce:  Poznań
Termin: 8-11 X 2013
Zgłoszenia:  31 III 2013
Link:

__________

 

Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772 – 1918” (Instytut Historii UAM) oraz Centrum „Instytut Wielkopolski” ogłosiły międzynarodową konferencję naukową pt.: Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie?, planowaną na 8-11 października 2013 r. w Poznaniu

Założenia ideowe konferencji

Konferencja będzie próbą spojrzenia na nasze narodowe dzieje z perspektywy historii trzech zasadniczych regionów Polski, a jednocześnie trzech dzielnic zaborczych, funkcjonujących w XIX wieku w ramach obcych państw. Kluczowy problem, jaki chcielibyśmy rozważyć, został wyłożony w tytule konferencji i brzmi: czy w XIX wieku możemy mówić o jednej historii Polski, czy raczej o trzech polskich historiach?
Wiek XIX oglądany z polskiej perspektywy wytworzył zbiór takich pojęć-haseł, jak: irredenta, asymilacja, ugoda, lojalizm, serwilizm, praca organiczna, orientacja itp. Historia polska rozgrywała się wówczas na kilku płaszczyznach, spośród których najważniejsze wydają się być następujące:

 • historia ogólnonarodowa  (czyli dzieje Polaków);
 • historia ziem polskich (czyli dzieje poszczególnych dzielnic zaborczych);
 • historia państw zaborczych (czyli dzieje Rosji, Prus/Niemiec, Austrii/Austro-Węgier);
 • historia polskiego wychodźstwa (czyli dzieje polskiej emigracji);
 • historia niepolskich narodów żyjących na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (czyli dzieje Ukraińców, Litwinów, Białorusinów czy Żydów).

Konferencja adresowana jest zarówno do historyków jak i socjologów, kulturoznawców czy politologów.

Obrady odbywać się będą w czterech sekcjach, odpowiadających czterem wyznaczonym przez organizatorów obszarom badawczym:

SEKCJA A: w kręgu polityki i myśli politycznej

Kluczowe problemy: postawy polityczne Polaków wobec zaborców; kariery polityczne; idee polityczne; kultura polityczna poszczególnych zaborów; spory orientacyjne; polska myśl polityczna; Polacy w rosyjskiej, niemieckiej, czeskiej, węgierskiej i ukraińskiej myśli politycznej; zabory w myśli politycznej emigracji; wpływ zaborów na kształt emigracji.

SEKCJA B: w kręgu spraw i procesów gospodarczo-społecznych

Kluczowe problemy: dziedzictwo gospodarczo-społeczne I Rzeczypospolitej a oddziaływanie państwa zaborczego; polskie idee gospodarcze w XIX w.; miejsce Polaków w systemach gospodarczych państw zaborczych; polska przedsiębiorczość w XIX w.; kariery na polu gospodarczym; kariery w wojsku i biurokracji, przemiany cywilizacyjne w poszczególnych zaborach; możliwości awansu społecznego i przemiany społeczne; struktury społeczne ludności polskiej w poszczególnych zaborach; dziedzictwo gospodarczo-społeczne I Rzeczypospolitej a oddziaływanie państwa zaborczego, wpływ zaborów na emigrację zarobkową, jej uwarunkowania dzielnicowe, „dzielnicowość” wśród emigrantów

SEKCJA C: w kręgu kultury, oświaty i spraw życia codziennego

Kluczowe problemy: wpływ państwa zaborczego na życie prywatne Polaków; mentalność i trzy typy Polaków (tj. „Poznanioki”, „Galicjoki”, „Królewioki”); wzajemne postrzeganie i stereotypy; pomiędzy solidarnością a uprzedzeniami; procesy akulturyzacyjne; wpływ granic zaborczych na życie rodzinne i towarzyskie Polaków; postrzeganie dynastii zaborczych; oświata w poszczególnych zaborach; poszczególne dzielnice w literaturze i sztuce, procesy emancypacyjne kobiet w poszczególnych zaborach.

SEKCJA D: w kręgu pamięci kulturowej i polityk/i historycznej

Kluczowe problemy: oceny i spory historiograficzne; dziedzictwo zaborcze w postrzeganiu wzajemnym mieszkańców byłych zaborców po 1918 r.; sympatie i antypatie do państw  zaborczych; dawni zaborcy w  świadomości Polaków; wiek XIX w podręcznikach szkolnych i edukacji pozaszkolnej, pamięć kulturowa XIX wieku w poszczególnych dzielnicach; pomniki i nekropolie, architektura, bohaterowie i antybohaterowie; regionalne polityki historyczne czy jedna polityka historyczna.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2013 r.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres: Zakład Myśli i Kultury Politycznej, Instytut Historii UAM, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań.

- sekretarz konferencji: Damian Szymczak, tel. 600 895 532, e-mail: damianszym@op.pl

- opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Pokrywa ona koszty zakwaterowania, posiłków oraz wydania monografii.

- do wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy o dołączenie abstraktu (max. 1 strona)

- referaty zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej. Wymogi redakcyjne podane zostaną w późniejszym terminie.

- organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych propozycji wystąpień. Dokona tego komitet organizacyjny.

- dalsze szczegółowe informacje zostaną przesłane po przyjęciu referatu przez organizatorów po 1 czerwca 2013 r.

Szczegółowe dane dotyczące formularza rejestracyjnego, abstraktu i opłaty konferencyjnej – znajdują się na stronie Organizatora (http://historia.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=741:galicja-i-krolestwo-polskie&catid=40:aktualnoci&Itemid=1)

Miejsce: Warszawa
Termin: 13 XII 2013
Zgłoszenia:  17 III 2013
Link:

__________

13 grudnia 2013 w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.

Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych

Sesja organizowana jest przez Zakład Zbiorów Ikonograficznych BN oraz Stowarzyszenie Historyków Fotografii i stanowi część projektu: Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku. Zebranie, opracowanie i edycja rozproszonego materiału źródłowego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Rozwoju Humanistyki Polskiej.

O założeniach konferencji:

W ciągu ostatnich trzydziestu lat obserwujemy wzrastającą świadomość znaczenia fotografii dla narodzin nowoczesnej obrazowości i percepcji. Towarzyszy jej wzmożone zainteresowanie fotografią badaczy różnych dziedzin humanistycznych: historycznych (historii, historii sztuki, historii nauki, historii techniki), ale również etnografii, archeologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa czy filozofii. W końcu lat 90. narodziły się dziedziny wyspecjalizowane w badaniu obrazów, takie jak antropologia czy socjologia wizualna, interesujące się w dużej mierze obrazami fotograficznymi. Każda z tych dziedzin inaczej postrzega fotografię, inaczej odczytuje jej treści i znaczenie, kładąc nacisk na jej wartości estetyczne, dokumentacyjne lub symboliczne, jako nośnika pamięci. Ze względu na różne perspektywy badawcze dziedziny te rozwijają się równolegle i niezależnie od siebie, rzadko wchodząc w dialog lub dyskusję.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie rozległości i różnorodności dziedzin badawczych, w których fotografia pojawia się jako obiekt, problem lub narzędzie badawcze. Zderzając różne perspektywy i sposoby widzenia, chcielibyśmy stworzyć sytuację wzajemnej wymiany doświadczeń i umiejętności.

Termin nadsyłania propozycji referatów mija 17 marca 2013 r.
Zgłoszenie wraz z krótkim abstraktem (max. 2000 znaków) należy wysłac na adres: m.grabczewska@bn.org.pl

Miejsce: Katowice
Termin: 13-14 III 2013
Zgłoszenia:  3 II 2013
Link: www.skn.romantyzmu.netserwer.pl

__________

Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic?

 

Studenckie Koło naukowe Romantyzmu, które działa na Uniwersytecie Śląskim, pragnie zaprosić studentów i doktorantów na ogólnopolską konferencję naukową „Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic?”. Wydarzenie zaplanowane jest na 13–14 marca 2013 roku i odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Epoka romantyzmu stała się momentem przełomowym w wielu dziedzinach, takich jak literatura, sztuka, filozofia. Przyniosła również znaczne zmiany cywilizacyjne i społeczne, przeobrażając dotychczasowy obraz świata i wywierając duży wpływ na kolejne epoki. W trakcie obrad konferencyjnych chcielibyśmy przyjrzeć się różnym aspektom szeroko pojętych granic, związanych z romantyzmem. Do dyskusji zapraszamy nie tylko literaturoznawców, ale również przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych. Proponowane obszary zagadnień to:

- granice pomiędzy oświeceniem a romantyzmem;

- przełom romantyczny, preromantyzm, schyłek romantyzmu;

- przełomowe tendencje w sztuce doby romantyzmu;

- łamanie norm społecznych oraz konwencji gatunkowych i artystycznych przez romantyków;

- granice między sztukami;

- romantyzm a późniejsze epoki;

- problematyka granic państwowych w literaturze polskiego romantyzmu.

Wskazane pola badawcze są jedynie propozycjami i nie wyczerpują tematu, jesteśmy więc otwarci na pomysły i indywidualne interpretacje zagadnienia granic romantycznych. Na zgłoszenia wraz z abstraktami czekamy do 3 lutego 2013 roku. Należy wysłać je na adres: skn.romantyzmu@gmail.com . Prosimy zawrzeć w nich najważniejsze informacje o sobie (kierunek studiów i uczelnia).

Konferencja jest bezpłatna, organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegu i wyżywienia. Czas wystąpienia powinien wynosić 15-20 minut. Planowana jest publikacja pokonferencyjna. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.skn.romantyzmu.netserwer.pl

Na zgłoszenia wraz z abstraktami czekamy do 3 lutego 2013 roku. Należy wysłać je na adres: skn.romantyzmu@gmail.com . Prosimy zawrzeć w nich najważniejsze informacje o sobie (kierunek studiów i uczelnia).

 • SPRAWY NAUKOWE – Marta Kalarus, kontakt: skn.romantyzmu@gmail.com
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE – Marta Kalarus, kontakt: skn.romantyzmu@gmail.com

Miejsce: Szczecin
Termin: 15-17 V 2013
Zgłoszenia:  28 II 2013
Link:

__________

Uniwersytet Szczeciński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych)

zaprasza na ogólnopolską konferencję studentów, doktorantów, doktorów

Pamięć-Pogranicze-Oral History

 

Zagadnienie pamięci, pogranicza oraz oral history we współczesnych naukach zajmują jedne z czołowych miejsc. Celem niniejszej konferencji będzie próba spojrzenia na proponowaną problematykę przez pryzmat następujących dyscyplin: antropologii, etnologii, filologii, historii, czy socjologii. Poniżej proponujemy zagadnienia wyszczególnione w trzech panelach tematycznych, które oczywiście nie zamykają obszaru naszych przyszłych rozważań:

Panel I. PAMIĘĆ:

- miejsca i nośniki pamięci
- pamięć a polityka
- historia i pamięć
- pamięć pokoleń
- tradycja i obyczaje jako pamięć
- pamięć i tożsamość
- trauma jako pamięć
- kultura i literatura jako pamięć
- pamięć i edukacja
- pamięć i mit
- pamięć w okresie transformacji
- zapomnienie i wyparcie
- pamięć zbiorowa a indywidualna

Panel II. POGRANICZE:

- pogranicza i granice w historii
- człowiek pogranicza (tożsamość, kultura, język pogranicza itp.)
- pogranicze jako miejsce spotkań kultur, społeczeństw, wyznań itp.
- tworzenie, funkcjonowanie i przemiany pogranicza
- pogranicze jako pamięć
- wielokulturowość pogranicza
- swój i obcy na pograniczu

Panel III. ORAL HISTORY:

- wywiad jako źródło historyczne
- rola świadka w prowadzeniu wywiadów
- relacje badacz-badany
- aspekt etyczny w rozmowach ze świadkiem historii

Koszt 40 zł.

Kontakt:

Miejsce: Lublin
Termin: 19- 20 IV 2013
Zgłoszenia:  10 II 2013
Link: http://www.kul.pl/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-wspolczesne-przestrzenie-edukacyjne-biografistyki,15670.html

__________

Katedra Biografistyki Pedagogicznej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

oraz

Fundacja „Muzyka Kresów”

zapraszają do udziału w
I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

z serii

Biografistyka pedagogiczna

na temat:

Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki

 

która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Konferencja skierowana jest do pedagogów, historyków, socjologów, psychologów, teologów, politologów i wszystkich, którzy zajmują się edukacją szkolną i społeczną.

Cała historia dziejów opiera się na , mniej, lub bardziej dosłownie traktowanych, biografiach. Bohaterowie i herosi to postacie, w oparciu o zmitologizowane żywoty  których formowały się całe kultury, w ich najróżniejszych wymiarach. Począwszy od praojców biblijnych, poprzez postacie ważne dla historii narodów, ale także i mniejszych społeczności, obejmujących region, czy wioskę, a nawet jeden ród, rodzinę. Biografie spełniały rolę wychowawczą, pociągały przykładami. Kultura tradycyjna, jako zalążek kultury w ogóle, także wykorzystywała ten typ myślenia w edukacji kolejnych pokoleń. Niektórzy jej bohaterowie przenikali do kultury masowej, inni pozostali mniej znani, zawsze jednak byli elementem tworzącym swoistą „mitologię” danego, choćby najmniejszego obszaru, jego duchową  i kulturową tożsamość.

W czasach gdy media zalewają nas z każdej strony opowieściami o gwiazdach i celebrytach, ludziach znanych ze względu na ich osiągnięcia lub popełnione „grzechy”, przedstawiając osoby, ich życie prywatne i zawodowe, możemy stwierdzić, że szeroko rozumiana biografistyka bardziej niż kiedykolwiek przeżywa rozkwit. Jednakowoż ważnym jest, aby świat nauki zareagował na to, co podają nam środki masowego przekazu, weryfikował prawdziwość i wartość przedstawianych opowieści i podsuwał własne propozycje biograficzne.

Konferencja „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki” skierowana jest do pedagogów, socjologów, psychologów, historyków… do wszystkich, którzy zajmują się pisaniem biografii, biografistyką w aspekcie teoretycznym, a także edukacją szkolną i społeczną. Ma ona na celu przedstawienie, przybliżenie i wskazanie nowatorskich sposobów wykorzystania źródeł, z których można korzystać zarówno podczas procesu wychowania, jak i tworzenia biografii.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania języka materiałów edukacyjnych do potrzeb odbiorców, tak aby nie były obce edukowanym.

Rozwój systemu interdyscyplinarności nauk otwiera ogromne pole dla biografistyki, która daje możliwość przedstawiania ludzi, zajmujących się różnymi dziedzinami, prezentowania wzorców osobowych godnych pokazania i zapamiętania.

Obszary tematyczne konferencji

 • Autobiografia
 • Biografistyka tradycji muzycznej (twórcy, mistrzowie, osobowości, miejsca)
 • Biografistyka wychowawcza, edukacyjna
 • Biografia naukowa a literacka, biografia historyczna, tematyczna, psychobiografia, socjobiografia
 • Biografia polityczna i polityka w biografii
 • Biografistyka codzienności
 • Biografie negatywne, biografie z negatywnym bohaterem, biografie pozytywne (apologetyczne)
 • Biografistyka pozorna czyli biografie z fikcji literackiej
 • Biografia w kulturze i sztuce
 • Hagiografia – jako typ biografii
 • Biografia miejsc pamięci
 • Biografia społeczności (zbiorowa – miejscowość, parafia, szkoła, instytucja oświatowo-wychowawcza, wspólnoty zamknięte)
 • Odbiorcy biografii
 • Przedmiot biografistyki
 • Metodologia badań biograficznych
 • Źródła do biografii (dzienniki, pamiętniki, fotografie

Koszt 350 zł.

Zgłoszenie i abstrakt należy przesłać drogą e-mail na adres kbpkul@gmail.com do 10 lutego 2013r.

Przewidujemy wystąpienia w formie wykładów (15 minut).

Tekst wystąpienia należy przesłać na ten sam adres do dnia rozpoczęcia konferencji, czyli 19 kwietnia 2013 r., ze względu na ograniczenia czasowe dotyczące redakcji i wydania publikacji pokonferencyjnej.

Miejsce: Lublin
Termin: 14 V 2013
Zgłoszenia:  15 IV 2013
Link:

__________

 

Koło Naukowe Estetyków UMCS

zaprasza na konferencje

Sztuka a religia. Zależności – zbieżności – konflikty

Zapraszamy doktorantów i studentów filozofii, religioznawstwa, filologii, kulturoznawstwa, historii sztuki itp. do uczestnictwa w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej poświęconej relacjom sztuki i religii. Proponowane zagadnienia:
• wartości estetyczne a wartości religijne
• religia bez ikonografii?
• sztuka wobec sacrum
• sacro-kicz
• Biblia: dzieło sztuki, tekst kultury, czy przewodnik moralny?
• wolność artystyczna a kwestia obrazy uczuć religijnych
• przedmiot estetyczny a obiekt kultu religijnego
• przestrzeń religii a przestrzeń sztuki
• świątynia – galeria – muzeum sztuki
• między teatrem a ceremonią
• sztuka jako pomost do doświadczenia religijnego
• inne stany świadomości a praktyka artystyczna
• kreacja boska a kreacja artystyczna
• kategoria „epifaniczności” w sztuce
Zachęcamy także do przedstawiania innych propozycji w ramach nakreślonej tematyki. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres estetycy@wfis.umcs.lublin.pl do 15 kwietnia.

Miejsce: Zachełmie
Termin: 16-17 V 2013
Zgłoszenia:  20 II 2013
Link:

__________

 

Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

Kultura uzdrowiskowa w Europie (3).

 

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 maja 2013 w Zachełmiu. Celem naukowym konferencji jest przygotowanie 3 tomu serii monograficznej pt. Kultura uzdrowiskowa w Europie.

Zapraszamy do przygotowania artykułów dotyczących: historii lecznictwa uzdrowiskowego, informacji o wodach mineralnych i innych rodzajach terapii w opisach pozostawionych przez kuracjuszy, architektury uzdrowiskowej, życia kulturalnego w uzdrowiskach, opisów parków uzdrowiskowych, terenów spacerowych i szlaków wycieczkowych wokół i w pobliżu uzdrowisk, opisów pobytów w uzdrowiskach sporządzonych przez kuracjuszy, literackiego i prasowego obrazu uzdrowisk, medialnego obrazu uzdrowisk oraz reklamy uzdrowiskowej. Organizatorzy zastrzegają sobie, że opublikowane zostaną tylko artykuły, które zostaną przez Autorów przesłane w terminie do 30 czerwca 2013 r. w formie dostosowanej do instrukcji dotyczącej zasad edycji tekstu, a następnie uzyskają pozytywną recenzję wydawnicza.

W trakcie konferencji odbywać się będą sesje prowadzone w języku polskim oraz sesja międzynarodowa, w języku angielskim lub niemieckim. W zgłoszeniach prosimy o zaznaczenie w jakiej wersji językowej zostanie przedstawiony Państwa referat. Czas trwania referatów wynosi 20 minut.

Koszt uczestnictwa – opłata wpisowa – wynosi 250 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie kosztów druku. Koszty pobytu uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Ze względów organizacyjnych (konieczność zarezerwowania hotelu odpowiedniej wielkości) termin zgłaszania udziału w konferencji upływa 20 lutego 2013. Po zamknięciu listy zgłoszeń zostanie Państwu przesłany wstępny program konferencji, wraz z adresem hotelu, w którym odbywać się będą obrady i adresem Działu Rezerwacji, w którym uczestnicy konferencji będą mogli samodzielnie zarezerwować noclegi.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać drogą mailową na dołączonym do niniejszego zaproszenia formularzu na adres Sekretarza Konferencji, mgr Agnieszki Kaźmierczak.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Bożena Płonka-Syroka Prof. WUM/ Prof. PAN

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Mgr Agnieszka Kaźmierczak mail: kulturauzdrowiskowa@gmail.com (tel.kom. 693330736)

Miejsce: Wrocław
Termin: 6 VI 2013
Zgłoszenia:  28 II 2013
Link:

__________

Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego Uniwersytetu Wrocławskiego Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na konferencje

Wolna elekcja w dawnej Rzeczypospolitej – procedura, przebieg, publicystyka.

 

Okresy bezkrólewia i elekcji były czasem bardzo trudnym dla państwa polsko-litewskiego nierzadko przynoszącym chaos, wojnę domową i dezorganizację życia polityczno-społecznego. Stał się on jednak próbą dla instytucji państwowych oraz samej szlachty, która na polach pod Warszawą wybierała nowego władcę. Z okazji 440-lecia pierwszej wolnej elekcji w Rzeczypospolitej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji młodych naukowców doktorantów i studentów poświęconej zagadnieniom związanym z procedurami wyboru króla. Problematyką konferencji byłoby:

 

-         zasady prawne – bezkrólewie i wolna elekcja

-         sejmiki przedkonwokacyjne i przedelekcyjne, instrukcje poselskie, stanowisko sejmików wobec bezkrólewia i kandydatów do korony Rzeczypospolitej

-         zasady funkcjonowania, przebieg, walka polityczna – sejm konwokacyjny i elekcyjny

-         pacta conventa i artykuły henrykowskie – obietnica a rzeczywistość?

-         działalność fakcji magnackim i stronnictw politycznych

-         rozdwojone elekcje – konflikty zbrojne i wojny o koronę Rzeczypospolitej

-         szlachta wobec kandydatów do korony

-         mocarstwa europejskie wobec bezkrólewi w Rzeczypospolitej

-         publicystyka polityczna okresu bezkrólewia od XVI do XVIII wieku

-         obyczajowość szlachecka związane z tradycjami wolnej elekcji

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 6 CZERWCA (CZWARTEK) 2013r.

Zgłoszenia, które powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę uczelni, temat wystąpienia wraz z abstraktami prosimy nadsyłać do 28 lutego 2013 roku na adres: elekcjewroclaw@wp.pl . Abstrakt powinien zawierać od 500 do 1000 znaków dokumentu znormalizowanego.

Do 4 marca wszystkim osobom, które zgłosiły swoje abstrakty, zostanie wysłana lista referatów zakwalifikowanych do udziału w konferencji. Wskazówki redakcyjne oraz informacje o noclegu i wyżywieniu zostaną wysłane do wszystkich uczestników 5 marca.

Do dnia 6 maja prosimy o przesłanie pełnych tekstów referatów wraz ze skanami/zdjęciem opinii recenzenta na wyżej wymieniony adres mailowy (elekcjewroclaw@wp.pl). Zostaną one wysłane do wszystkich uczestników konferencji.

6 czerwca odbędzie się konferencja w formie warsztatów, na których referent przedstawi 5 minutowy abstrakt. Następnie nad tezami referatów przeprowadzona zostanie dyskusja. Teksty referatów podczas konferencji będą dostępne w kilku kopiach w wydrukowanej formie.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (numer konta zostanie podany po zakwalifikowaniu referatu).

Planowane jest wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie książkowej.

Wszystkie dodatkowe informację można uzyskać pisząc na adres: aleksandraziober@wp.pl

Komitet Organizacyjny:

Aleksandra Ziober – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Magdalena Jakubczyk – Prezes SKN Nowożytników im. W. Czaplińskiego

Łukasz Malkusz – Przewodniczący KNH UO

Miejsce: Toruń
Termin: 11-12 IV 2013
Zgłoszenia:  28 II 2013
Link:

__________

Międzynarodowa konferencja naukowa:

Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność

Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa działające na Wydziale Prawa i Administracji na UMK w Toruniu zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką konstytucyjnoprawną, historyczno-prawną, a także prawno-porównawczą na konferencję kierowaną do studentów i doktorantów pt. Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność.
Celem konferencji jest bliższe zapoznanie się z konstytucjami europejskimi, a także przyjrzenie się trwałości zawartych w nich instytucji prawnych i ich ewolucji na przestrzeni dziejów.
Konferencja odbędzie się na WPiA UMK w Toruniu w dniach 11-12 kwietnia 2013 roku.
Organizatorzy przewidują opłatę konferencyjną w wysokości 170 zł (w to wliczony jest nocleg i wyżywienie) lub 135 zł (bez noclegu).
Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktami można przesyłać na adres konstytucje.umk@gmail.com do końca lutego. Decyzja o przyjęciu referatu zostanie przesłana do 10. marca. Osoby zakwalifikowane proszone są o uiszczenie wówczas opłaty konferencyjnej w jednej z w/w form. Termin wpłacania opłaty mija 30 marca 2013 roku.
Abstrakty powinny zawierać główne tezy referatu, nie powinny przekraczać 300 słów i winny być napisane w języku polskim i języku angielskim. 

Dominującymi językami konferencji będzie język polski i angielski.
Wszelkie pytania prosimy kierować na konstytucje.umk@gmail.com

Translate:
The Students Scientific Associations of Constitutional Law and The History of Law which act at the Faculty of Law and Administration of NCU in Torun are honoured to invite all students and PhD students who are interested in such matters as constitutional law, the history of law and comparative law for a conference entitled “Constitutions of European Countries: history and the present.”
The main purpose of the conference is to familiarize with the European constitutions but also to give a closer look at some constitutional institutions and their evolution over the years.
The conference will take place on April 11th and 12th 2013 at the Faculty of Law and Administration of NCU in Torun.
The organizers anticipate the conference fee
We are waiting for your abstracts till the end of February at: konstytucje.umk@gmail.com ! If you are approved, we will inform you by March 10th . We also request to pay the conference fee until March 30th .
The abstracts should include main theses of a presentation and ought not to exceed a limit of 300 words. The abstracts should be written in Polish and English.
Dominant languages of the conference are: Polish and English.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us at: konstytucje.umk@gmail.com

Miejsce: Wrocław
Termin: 24-25 V 2013
Zgłoszenia: 24 III 2013
Link: https://zlotmlodychkulturoznawcow.wordpress.com

__________

 

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz
Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze
mają zaszczyt zaprosić na
1 Zlot Młodych Kulturoznawców
organizowany we Wrocławiu 24-25 maja 2013

Korzystając z okazji, jaką są obchody czterdziestolecia istnienia najstarszego Instytutu Kulturoznawstwa w kraju, chcielibyśmy zorganizować wydarzenie, które stałoby się świętem kulturoznawców i sympatyków tej dyscypliny w całej Polsce. Pragniemy, aby konferencja stała się przestrzenią dialogu, integracji i wymiany doświadczeń między studentami, doktorantami i młodymi naukowcami związanymi z badaniami kultury we wszelkich jej przejawach. Dzięki temu chcielibyśmy zbudować obraz tematów podejmowanych przez młode pokolenie kulturoznawców i spróbować odszukać wspólny język. Nie ograniczamy więc tematyki referatów, licząc na to, że wskażą one tematy badań istotne w macierzystych ośrodkach uczestników i w swej różnorodności odpowiedzą na pytanie „Kim jest kulturoznawca?”

Do udziału w konferencji zapraszamy młodych badaczy, studentów i doktorantów kulturoznawstwa, a także sympatyków badań kulturowych.

Zgłoszenia zawierające abstrakty proponowanych wystąpień (500 – 1000 znaków) będą przyjmowane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej konferencji do 24 marca 2013.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy służą pomocą w znalezieniu odpowiedniej oferty noclegowej.


 • RSS