konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 2.2013

Miejsce: Poznań
Termin: 11-13 IV 2013
Zgłoszenia: 17 III 2013
Link:

 

Koło Miłośników Literatury Dawnej

Instytutu Filologii Polskiej

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

oraz

Studenckie Koło Naukowe Historyków
im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM

ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

w ramach

I Poznańskiej Wiosny Sarmackiej

zapraszają  na

studencko-doktorancką konferencję naukową

Gdy przodkowie nasi śmiali z Rzymianami się ścierali – o roli i historii mitu sarmackiego
w Polsce do XVIII wieku

Poznań, 11-13 kwietnia 2013

 

Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Wydziału Historycznego UAM,
a także Studenckie Koło Naukowe Miłośników Literatury Dawnej przy Instytucie Filologii Polskiej UAM i Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM
mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.: Gdy przodkowie nasi śmiali z Rzymianami się ścierali – o roli i historii mitu sarmackiego w Polsce do XVIII wieku, która odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2013 roku w Instytucie Filologii Polskiej UAM przy ulicy Fredry 10 oraz Instytucie Historii przy ulicy Św. Marcin 78.

 

Głównym celem konferencji jest ponowne interdyscyplinarne podjęcie problematyki istnienia i znaczenia sarmatyzmu w dawnej Rzeczpospolitej, co jednocześnie stanowić będzie próbę wpisania się we współczesny dyskurs akademicki, który z różnych perspektyw badawczych mierzy się z zagadnieniem roli mitu sarmackiego w rodzimej kulturze. Do nie mniej ważnych zadań należeć będzie próba przyjrzenia się fenomenowi sarmatyzmu na tle problematyki ogólnoeuropejskiej, a także popularyzacja dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów
w dyskursie publicznym poprzez zaproponowanie pogłębionej refleksji nad wybranymi elementami kulturalnego, społecznego i politycznego dorobku sarmatów. By jak najlepiej sprostać owym wytycznym, proponujemy podjęcie naukowej dyskusji wokół następujących tematów:

v     Geneza mitu sarmackiego,

v     Recepcja mitu sarmackiego w XVI – XVIII wieku,

v     Mit sarmacki wśród innych mitów założycielskich nowożytnej Europy,

v     Mity nieodwołujące się do genealogii sarmackiej,

v     Codzienność sarmacka,

v     Republicae Sarmatarum,

v     Sarmacja w Europie, Europa o Sarmacji,

v     Sarmacki model duchowości.

 

Referaty można wygłaszać w języku polskim oraz w wybranych językach kongresowych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski). Chęć wygłoszenia referatu w innym niż wymienione języku należy wcześniej zgłosić organizatorom. Przewidziany czas trwania referatu to 20 minut.

 

Zgłoszenia wg wzoru formularza prosimy przesyłać do 17 marca 2013 wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

sarmatyzm.konferencja@gmail.com

 

Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych od osoby. Obejmuje ona koszty wyżywienia oraz materiałów konferencyjnych. Uczestnicy ponoszą koszty zakwaterowania we własnym zakresie, organizatorzy natomiast służą pomocą w znalezieniu i zarezerwowaniu noclegu w Poznaniu.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru abstraktów.

Decyzje o przyjęciu referatów na konferencję zostaną przesłane 22 marca 2013 roku.

Planujemy też wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Artykuły o objętości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu, opatrzone opinią pracownika naukowego, należy nadsyłać do 30 maja 2013 r.

Wszelkich informacji udzielają:

 

Adam Andrzejewski adamand.90@o2.pl

Tomasz Grala woland88@gmail.com

Marita Rynowiecka maritarynowiecka@gmail.com

Joanna Szpendowska j_szpendowska@o2.pl

Miejsce: Cieszyn
Termin: 15-16 V 2013
Zgłoszenia: 31 III 2013
Link: http://www.weinoe.us.edu.pl/content/instytut-etnologii-i-antropologii-kulturowej/globalizacja-jako-wyzwanie-dla-zachowania-i-upo

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

zaprasza na konferencje

 

Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej

W ciągu ostatnich dwudziestu lat globalizacja jest jednym z tematów, który często  poruszają  przedstawiciele nauk społecznych. W dyskursie powstałym wokół globalizacji postrzega się ją jako proces lub zjawisko zwiększania się współzależności państw, gospodarek, społeczeństw i kultur. W tym kontekście jawić się ona może jako przyczyna kulturowej homogenizacji,  hybrydyzacji czy zjawiska glokalizacji (czyli odniesienia się lokalności do kultury globalnej). Odmienne podejścia i strategie dotyczące globalizacji każą się zastanowić nad rolą i funkcją przypisywaną dziedzictwu kulturowemu przez mieszkańców Europy Środkowo-Europejskiej po 1989 roku, kiedy to kraje tej części świata w wyniku transformacji politycznej i gospodarczej włączone zostały w proces globalnych przepływów dóbr ekonomicznych, ludności i kultur. W tym kontekście pojawiają się odmienne podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz zjawisk towarzyszących globalizacji, która niesie nowe zjawiska.

Z jednej strony przywiązanie do dziedzictwa kulturowego, przeszłości czy tradycji może być postrzegane jako czynnik hamujący proces zmian i postępu, z drugiej może być wykorzystywane przez aktorów społecznych jako rodzaj oręża w obrębie pola polityki tożsamości kulturowej mieszkańców poszczególnych regionów Europy. Jednocześnie proces globalnego obiegu dóbr, kultur czy migracji stwarza nowe sposoby funkcjonowania dziedzictwa. Tym samym dziedzictwo kulturowe, tradycja czy specyfika kultury poszczególnych regionów mogą stać się rodzajem „towaru” lub dystynkcji, które można lub należy wypromować w obrębie pola globalnej turystyki kulturowej. Dziedzictwo staje się nieraz przedmiotem zabiegów mających na celu jego zachowanie, przekaz w czym pośredniczyć mogą instytucje o charakterze międzynarodowym (np. Unia Europejska, Grupa Wyszehradzka, UNESCO), państwowym, regionalnym, lokalnym, w który mogą włączać się instytucje kulturalne, edukacyjne, muzea, samorządy, kościoły, organizacje pozarządowe lub indywidualni aktorzy społeczni. Proces ten łączy się także ze zjawiskiem dofinansowania praktyk mających na celu przekazywania i zachowanie materialnego, jak i niematerialnego dziedzictwa kultury, powoływanie w tym celu specjalnych instytucji rozwiązań prawnych itd. Kwestia dziedzictwa kulturowego uwzględniać więc może perspektywę ekonomiczną, prawną, edukacyjną, socjologiczno-antropologiczną (kapitał społeczny i kulturowy, wielokulturowość, tożsamość), psychologiczną oraz polityczną (pluralizm, wielokulturowość, poprawność polityczna).

Zamiarem organizatorów konferencji jest to, żeby miała ona charakter interdyscyplinarny, dlatego też do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którym bliska jest proponowana tematyka konferencji.

Intencją organizatorów konferencji jest zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące m. in.:

 • Prawodawcy i tłumacze: kto legitymizuje dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej?
 • Rola transgranicznego partnerstwa w procesie podtrzymywania i promocji dziedzictwa kulturowego
 • Dziedzictwo kulturowe w procesie przemian: transformacji, przystąpienia państw Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej
 • Emancypacja i podmiotowość a dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
 • Prawo Unii Europejskiej a prawo narodowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w obliczu globalizacji
 • Dziedzictwo kulturowe mniejszości a kultura dominująca w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Dziedzictwo kulturowe a postęp, wielokulturowość i poprawność polityczna
 • Konflikty i spory wokół dziedzictwa oraz tożsamości a ich ochrona oraz przekaz w dobie globalizacji
 • Dziedzictwo kulturowe w edukacji i nowych mediach (np. digitalizacja dziedzictwa, e-muzea) w obliczu przesunięcia socjalizacyjnego
 • Globalna turystyka kulturowa a dziedzictwo kulturowe
 • Polityczne, prawne i ekonomiczne formy wspierania oraz podtrzymywania dziedzictwa
 • Dziedzictwo kulturowe a popkultura i kultur masowa w czasie globalizacji

Dziedzictwo kulturowe w wymiarze narodu, regionu i społeczności lokal

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres organizatorów konferencji: jacek.szczyrbowski@us.edu.pl lub michal.rauszer@us.edu.pl do dnia 31.03.2013. Koszt udziału w konferencji wynosi 300 PLN i pokrywa materiały konferencyjne, 2 obiady, uroczystą kolację, bufet kawowy. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów.

 

Z poważaniem Komitet Organizacyjny

dr Grzegorz Studnicki

mgr Michał Rauszer

mgr Jacek Szczyrbowski

Miejsce: Lublin
Termin: 22 III 2013
Zgłoszenia: 1 III 2013
Link: www.kul.pl/kolo-naukowe-doktorantow-wydzialu-nauk-humanistycznych-kul

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL)

zaprasza na konferencje

Różne oblicza cierpienia

 

Temat cierpienia podejmowany był wielokrotnie przez poetów, pisarzy i artystów. Karty historii znaczone były tragicznymi wątkami.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do wzięcia udziału zapraszamy historyków sztuki, historyków, literaturoznawców, religioznawców oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki. Zapraszamy studentów, doktorantów, absolwentów oraz młodych naukowców.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do 1 marca 2013 na adres: cierpienie_lub@wp.pl.

Kontakt

 • SPRAWY NAUKOWE – Katarzyna Pająk, Ewelina Lilia Polańska, kontakt: cierpienie_lub@wp.pl
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE – Ewelina Lilia Polańska, Katarzyna Pająk , kontakt: cierpienie_lub@wp.pl

Miejsce: Wrocław
Termin: 16-19 V 2013
Zgłoszenia: 15 III 2013
Link: http://ozrswroclaw.blogspot.com/

 

 

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Maleczyńskiego

oraz

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury

Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego

Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w I Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Studentów. Konferencja odbędzie w dniach 16-19 maja 2013 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wraz z prężnie rozwijającą się dziedziną jaką jest regionalistyka, chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w Zjeździe. Mamy nadzieję, że w jednym miejscu spotkają się młodzi badacze, którzy swoją przyszłość oraz działalność naukową wiążą z szeroko rozumianym regionalizmem. Ze względu na zakres tematyczny konferencji zapraszamy nie tylko studentów związanych z przedmiotami humanistycznymi, ale także młodych naukowców zainteresowanych zagadnieniami społecznymi i ekonomicznymi.

Proponowane przez organizatorów panele*:

1. Historia mówiona Doświadczenie wynikające z organizowanych przez nas konferencji pokazało, że historia mówiona coraz częściej znajduje się w kręgu zainteresowań młodych badaczy. Często pozwala na odkrycie zapomnianych wydarzeń, które pozostały jedynie we wspomnieniach świadków historii. Mamy nadzieję, że prelegenci podzielą się z szerszą publicznością właśnie takimi nieznanymi nikomu historiami, pochodzącymi z różnych regionów kraju.

2. Prawo i administracja samorządowa Ostatnie lata to także czas zmian w funkcjonowaniu samorządów, które coraz większy nacisk kładą na promocję i rozwój regionu. Nowe rozwiązania i propozycje mają na celu promocję oraz rozpowszechnianie wiedzy regionalnej nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz samego regionu. Jak tę sytuację widzą młodzi ludzie, czy mają pomysły na kolejne innowacje sprzyjające rozwojowi swojej małej ojczyzny? Czy promocja podejmowana przez władze samorządowe są wystarczające, czy może jednak ograniczone często poprzez zapisy prawne, które zamiast ułatwiać pracę urzędnikom, ale i stowarzyszeniom, tylko ją utrudniają?

3. Zwyczajni – niezwyczajni O wielkich tego świata napisano już niezliczone biografie, nakręcono mnóstwo filmów. Lokalne społeczności mają jednak często swoich bohaterów, o których historia zapomniała. Do młodych badaczy należy zatem przypomnienie, a czasem poinformowanie o ich istnieniu szerszej publiczności.

4. „Wielkie wydarzenia bywają wynikiem błahych przyczyn” Zajmując się „wielką historią”, często zapominamy nie tylko o postaciach mających znaczenie często jedynie dla lokalnej społeczności, ale i o wydarzeniach, których lokalny charakter nie pozwolił na zapisanie ich w wielkich kronikach. Przeszukując jednak archiwa, nieraz historycy wykazali już, że z pozoru błahe zdarzenia miały wpływ na losy tego świata. Mamy nadzieję, że panel ten pozwoli badaczom na przybliżenie właśnie takich nieznanych dotąd wydarzeń.

5. Problem edukacji regionalnej Co raz częściej mówi się o problemie jaki związany jest z brakiem edukacji regionalnej, nie tylko wśród młodzieży ale często także osób starszych. Kto powinien być odpowiedzialny za krzewienie wśród ludzi miłości do małej ojczyzny? Szkoła i nauczyciele, rodzice czy naukowcy popularyzujący wiedzę? Jak dotrzeć do ludzi i przekonać ich także o tematach poruszanych w poprzednich panelach: lokalnych bohaterach, wydarzeniach ważnych dla regionu czy historiach ulegających zapomnieniu? Kiedy należy rozpocząć taką edukację i kiedy, lub czy w ogóle, należy ją zakończyć? Mamy nadzieję, że spotkanie się w jednym miejscu studentów z całej Polski pozwoli na udzielenie odpowiedzi chociaż na część z tych pytań.

6. Metodologia badań regionalnych Kwestia metodologii badań regionalnych podejmowana jest co jakiś czas, wciąż jednak nie wykrystalizował się zespół koncepcji, który uporządkowałby to zagadnienie. Z tego powodu młodzi badacze często pozostawieni są sami sobie w swych badaniach, mogąc jedynie korzystać z wiedzy swych wykładowców oraz nielicznych artykułów poruszających tę kwestię. Mając świadomość ciągłego rozwoju tej dziedziny mamy nadzieję na poruszenie najważniejszych dla studentów problemów, z którymi stykają się w trakcie prowadzonych przez siebie badań.

7. Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich Koordynacja: SKN Ochrony Dziedzictwa KulturyCelem wydzielenia z konferencji regionalistycznej panelu jest pochylenie się nad tematyką pozostającą ciągle na uboczu badań naukowych – dziedzictwa kulturowego wsi, zarówno w jej części materialnej jak i niematerialnej. Wygłaszanym referatom towarzyszyć będą warsztaty, których celem będzie zwrócenie uwagi na metodologię badań dziedzictwa kulturowego wsi, z uwzględnieniem wszelkich jego specyfik o charakterze regionalnym, ujmującego szereg zjawisk etnograficznych, etnologicznych, historycznych czy artystycznych. Choć omawiana tematyka była kilkakrotnie poruszana w ramach sporadycznie organizowanych spotkań naukowych, ich liczba i zakres merytoryczny wydaje się jednak na tyle niewystarczający, że postanowiono podjąć go ponownie, tym razem w szerszym, interdyscyplinarnym gronie badaczy.Propozycja obszarów badawczych: Stan zachowania, typologia tradycyjnej architektury wiejskiej – kościoły, folwarki, domy mieszkalne; cmentarze, pomniki, kapliczki; degradacja obszarów wiejskich; niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi – tradycje, obyczaje, rzemiosło; Współczesne budownictwo wiejskie, dbałość o estetykę wsi; Programy odnowy wsi, rewitalizacja wsi – wieś jako całość, poszczególne obiekty; Szlakiem dolnośląskich wsi – na drodze (od)budowy lokalnej tożsamości; metodologia badań nad dziedzictwem kulturowym wsi

Zjazdowi towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia, takie jak wykłady tematyczne, imprezy integracyjne oraz Festiwal Dni Ukraińskich w Instytucie Historycznym.

Opłaty: Szanowni Państwo, ze swojej strony postaramy się dołożyć wszelkich starań aby jak najbardziej obniżyć koszty przyjazdu do nas. Dlatego chcemy zaproponować noclegi w Hostelu Chopper (http://chopperhostel.pl/lang/pl), który oferuje nocleg w pokojach 2-, 4-, 6- oraz 8-osobowych. Cena noclegu to 45 zł za dobę od osoby (w cenę wliczone jest śniadanie). Hostel proponuje 80 miejsc i będzie wyłącznie do dyspozycji naszych prelegentów. Negocjujemy także obniżenie ceny do 40 zł, o ostatecznej kwocie będziemy informować w dniu ogłoszenia listy prelegentów.Opłatę za nocleg oraz ew. uwagi dot. umieszczenia w pokojach uczestnicy dokonywać będą osobiście dokonując przelewu na konto bankowe hostelu. Jednocześnie prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją w przypadku potrzeby wzięcia faktury (indywidualnie oraz grupowo, dokładniejsze informacje będziemy przesyłać już do zakwalifikowanych osób).Hostel znajduje się 200 metrów od IH na ul. Szewskiej 49 oraz 550 metrów od budynku na ul. Świdnickiej. Dotarcie nie powinno zajmować Państwu więcej niż 2 do 8 minut.

Terminy:

15.03 – przyjmowanie zgłoszeń

30.03 – ogłoszenie listy prelegentów i wstępnego planu OZRS10.04 – dokonanie opłaty za nocleg

22.04 – ostateczna lista prelegentów oraz szczegółowy plan OZRS

Wymogi: Abstrakt nie powinien być dłuższy niż 1000 znaków (bez spacji). Abstrakty bez podanej bibliografii nie będą rozpatrywane (nie jest ona wliczana w ilość znaków przeznaczonych na abstrakt).Recenzja pracownika naukowego powinna zawierać podstawowe informacje o nim (imię, nazwisko, stopień naukowy oraz reprezentowany ośrodek) oraz recenzowanym tekście (imię i nazwisko autora, tytuł artykułu). W przypadku niemożliwości przesłania zdjęcia/skanu recenzji  podpisanej przez recenzenta, prosimy aby została ona przesłana w formie elektronicznej ale z adres e-mailowego recenzenta, nie prelegenta na skrzynkę konferencyjną ozrs.wrocław@gmail.com .Rozpatrywane będą jedynie PEŁNE zgłoszenia.

Gdzie można nas znaleźć?http://ozrswroclaw.blogspot.com/http://www.facebook.com/pages/I-Og%C3%B3lnopolski-Zjazd-Regionalist%C3%B3w-Student%C3%B3w/216483465162351http://www.facebook.com/sknh.uwr

Zgłoszenie można pobrać ze strony: http://chomikuj.pl/ladyofpain/Zg*c5*82oszenie+IOZRS,2434118487.doc

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nazwy i profilu panelu w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń. Panele oraz zakres tematyczny zaproponowany przez organizatora jest jedynie umowny i dostosowywany będzie do tematyki zgłoszeń; jest to jedynie próba zasugerowania zagadnień poruszanych na Zjeździe.

 

W zgłoszeniu prosimy o zamieszczenie informacji skąd dowiedzieli się Państwo o konferencji (adres strony www, profil na FB, ew. inne)

Miejsce: Wrocław
Termin: 23-25 V 2013
Zgłoszenia: 07-08 VI 2013
Link: https://www.facebook.com/events/121186351396671/

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Ukraina: Narracje, języki, historie”

 

Doktoranckie Koło Naukowe Kultury Krajów Nadbałtyckich „Baltica”, działające przy studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję naukową: Ukraina: Narracje, języki, historie.

Celem naszego spotkania jest refleksja dotycząca współczesnej Ukrainy w różnorodnych obszarach badawczych. Chcielibyśmy poruszyć problematykę z zakresu języka, historii i kultury Ukrainy w XX wieku oraz dziejów najnowszych. Naszym zamiarem jest próba odpowiedzi na następujące pytania:

Czy istnieje tożsamość ukraińska? Jakie historie określają Ukrainę? W jakim języku chcą rozmawiać Ukraińcy? Co oferuje kultura ukraińska? Jakie są główne tematy w literaturze ukraińskiej?

W poszczególnych blokach tematycznych podejmowane będą następujące zagadnienia:

- tożsamość ukraińska i jej dylematy;

-ukraińskie „ja”: spójne czy rozproszone?;

-Ukrainiec jako obcy w Europie;

-między Wschodem a Zachodem;

-Ukraina, Ukraińcy i stereotypy językowe;

-geopolityczne uwarunkowania podziałów językowych;

-Ukraina jako przedmiot studiów postzależnościowych;

-Ukraina w oczach historyków;

-sporne punkty w historii Ukrainy;

-status literatury ukraińskiej i jej związki z literaturą polską;

-obraz współczesnej literatury ukraińskiej;

-Ukraińcy jako mniejszości narodowe;

- języki i narracje ukraińskiej literatury;

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń nie później niż do 15 kwietnia 2013 roku. O zaakceptowaniu zgłoszenia poinformujemy do 1 maja 2013. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł w tym planowane jest wydanie tomu pokonferencyjnego. Jednocześnie informujemy, że opłata nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Strona wydarzenia na facebooku https://www.facebook.com/events/121186351396671/

Miejsce: Wrocław
Termin: 9-11 IX 2013
Zgłoszenia: 10 VII 2013
Link: http://confamer2013.archeo.uni.wroc.pl/pl/

Sympozjum odbędzie się w dniach 9 – 11 września we Wrocławiu. Organizatorem jest Uniwersytet Wrocławski, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu oraz Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Problematyka sympozjum dotyczy wyników najnowszych badań z zakresu archeologii, etnologii i historii obu Ameryk i ich znaczenia dla poznania rozwoju społeczeństw prekolumbijskich i kolonialnych regionu.
Spotkanie pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji naukowych, a jednocześnie stanowić będzie doskonałą okazję do przeprowadzenia dyskusji dotyczących różnych aspektów badań amerykanistycznych. Niewątpliwie przyczyni się również do nawiązania kontaktów pomiędzy instytucjami i integracji wśród badaczy.
Z uwagi na wagę planowanego przedsięwzięcia o honorową pieczę nad tym wydarzeniem zostali poproszeni:
Pani Martha Chavarri Dupuy, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Peru w Polsce
Jego Magnificencja prof. dr hab. Marek Bojarski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.
Miejscem obrad jest Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczelni będącej jednym z najstarszych i największych ośrodków akademickich Polski.
Obrady sympozjum dotyczą
1. Badania archeologiczne na obszarze Nowego Świata
2. Najnowsze wyniki prac dotyczących badań etnologicznych
3. Historia okresu podboju i kolonialnego

Więcej informacji: http://confamer2013.archeo.uni.wroc.pl/pl/

Miejsce: Kielce
Termin: 15-16 V 2013
Zgłoszenia: 25 III 2013
Link:

Studenckie Koło Naukowe Mediewistów, Koło Naukowe Sarmatia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zapraszają na konferencję

Kościół i Społeczeństwo w Małopolsce do końca XVIII w.

Celem konferencji jest zaprezentowanie możliwie pełnego obrazu zainteresowań młodych naukowców tematyką Kościoła i Społeczeństwa w Małopolsce epoki średniowiecznej i nowożytnej. Istotna jest ponadto próba nowego spojrzenia na zagadnienia już opisane oraz poruszenie tematów dotychczas niezbadanych. Pragniemy aby zakres problematyki dyskutowanej na konferencji: „Kościół i Społeczeństwo w Małopolsce do końca XVIII wieku” był szeroki i wielowymiarowy.

Miejsce: Warszawa
Termin: 23-25 V 2013
Zgłoszenia: 1 II 2013
Link:
http://www.ca.uw.edu.pl/v-warszawska-konferencja-judaistyczna

Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce

im. Mordechaja Anielewicza

we współpracy z
Sekcją Judaistyczną Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego
mają zaszczyt zaprosić na

V Warszawską Konferencję Młodych Naukowców Judaistów

Warszawa, 23 – 25 Maja 2013

Konferencja jest przeznaczona dla studentów ostatnich lat studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia (doktorantów) w wieku poniżej 30 lat. Ma ona na celu zaprezentowanie pełnego obrazu zainteresowań młodych naukowców oraz kondycji badań nad szeroko rozumianą tematyką judaistyczną. Zagadnienia podejmowane na konferencji koncentrować się będą wokół historii Żydów oraz Diaspory, a także historii Izraela od czasów antycznych do współczesności. Obejmują takie kwestie jak: problematyka Zagłady, socjologia, kultura, literatura, historia sztuki, język (Hebrajski, Jidysz, Ladino), a także religia oraz filozofia.

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się platformą porozumienia oraz wymiany myśli, technik badawczych, pomysłów i zainteresowań pomiędzy młodymi badaczami z całego świata. Historia i kultura Żydów od wieków stanowi integralną część życia społecznego w Europie i dlatego zasługuje na możliwie szerokie poddanie jej naukowym analizom.

W roku 2008 nasi starsi koledzy z Sekcji Judaistycznej Koła Naukowego Historyków opublikowali wybrane prezentacje z pierwszej konferencji w tomie „Różni razem. Młodzi naukowcy o Żydach”. W roku akademickim 2012/2013 mają się ukazać dwa kolejne tomy podsumowujące konferencje z lat 2009 i 2011. Planujemy publikację wybranych referatów konferencyjnych w dwóch językach (w zależności od języka prezentacji: po polsku lub angielsku) z krótkimi streszczeniami w drugim języku w przyszłym roku akademickim.

Aby wziąć udział w konferencji, prosimy o pobranie formularza aplikacyjnego, dokładne wypełnienie oraz przesłanie go na adres  judaicconference2013@gmail.com . Prosimy pamiętać o tym, że będziemy brali pod uwagę zgłoszenia jedynie w języku polskim lub angielskim. W formularzu wszystkie pola są wymagane.

Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 15 minut, co odpowiada 7 zestandaryzowanym stronom maszynopisu. Czekamy na zgłoszenia do 1 lutego 2013 roku. Referentów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na konferencję poinformujemy o naszej decyzji w pierwszych dniach marca drogą mailową. Decyzja Komitetu Organizacyjnego jest ostateczna.

Jednocześnie prosimy o kontakt, jeśli macierzyste jednostki referentów będą wymagać jakichkolwiek zaświadczeń bądź informacji o zakwalifikowaniu na konferencję. Osoby muszące do Warszawy dojechać, prosimy o zapoznanie się z możliwościami refundacji podróży i zakwaterowania w stolicy w jednostkach macierzystych (postaramy się pomóc w zdobyciu koniecznych dokumentów potwierdzających cel wyjazdu). Członkowie Komitetu Organizacyjnego nie mogą zapewnić uczestnikom bezpłatnego noclegu na terenie miasta, ani dofinansowania podróży. Dołożą jednak wszelkich starań, by w razie konieczności pomóc w poszukiwaniu miejsc noclegowych w pobliżu kampusu, znalezieniu informacji o transporcie miejskim oraz dojeździe do wybranych hoteli bądź hosteli.

W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z komitetem organizacyjnym, pisząc na adres: judaicconference2013@gmail.com .

Miejsce:Warszawa
Termin: 19-20 IV 2013
Zgłoszenia: 4 III 2013
Link:
http://www.konfrpsknh.waw.pl/

Szanowni Państwo,

Sekcja Historii II Rzeczpospolitej Studenckiego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na studencko-doktorancką konferencję naukową pt.

„Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej Rzeczpospolita między Wschodem a Zachodem”

Odbędzie się ona w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny – do udziału serdecznie zapraszamy przedstawicieli takich dziedzin jak: historia, historia sztuki, archeologia, prawo, religioznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia lub socjologia.

Celem konferencji jest umożliwienie młodym badaczom z całej Polski zaprezentowanie prowadzonych przez siebie badań nad problematyką funkcjonowania Rzeczypospolitej na styku dwóch cywilizacji. Zakreślając tak szerokie ramy chronologiczne zwieńczone dwiema uniami mamy nadzieję na ciekawą dyskusję, która pokaże zmiany, jakie dokonywały się na przestrzeni wieków kształtując Rzeczpospolitą. Szczególny nacisk
kładziemy na to, jak położenie Rzeczpospolitej wpływało na dzieje państwa i jego mieszkańców. Jednocześnie chcemy, by nasza konferencja obejmowała szerokie spektrum zagadnień, takich jak: polityka zagraniczna, kontakty kulturowe, wymiana gospodarcza, sprawy wyznaniowe oraz myśl polityczna. Interdyscyplinarne ujęcie zagadnienia pozwoli nam lepiej się przyjrzeć różnym aspektom funkcjonowania państwa i jego mieszkańców na przestrzeni prawie pięciuset lat.

Dlatego też oczekujemy od prelegentów, aby zgłoszone na konferencję referaty miały charakter nowatorski. Mamy też nadzieję, że wśród nadsyłanych zgłoszeń pojawią się prace rozmaicie odnoszące się do tematyki konferencji i wykorzystujące narzędzia typowe dla warsztatu danej dziedziny.

Podstawą kwalifikacji na konferencję jest abstrakt, który powinien zawierać:

1) tytuł pracy,
2) cele badawcze,
3) streszczenie głównych tez,
4) wstępną bibliografię (źródła oraz podstawowa literatura przedmiotu),
5) długość abstraktu (z wyłączeniem bibliografii) powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.

Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów.

Zgłoszenie wraz z abstraktem prosimy nadsyłać na adres: miedzyunia@gmail.com
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 4 marca 2013 roku.

Oprócz osób pragnących zaprezentować swoje referaty, na konferencję zapraszamy również słuchaczy. W takim przypadku prosimy o przesłanie samego zgłoszenia i wyraźne zaznaczenie wybranej formy uczestnictwa w konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 25 zł i obejmuje koszty obiadów oraz materiałów konferencyjnych. Organizatorzy dofinansowują także noclegi w dniach:
- 18/19 (z czwartku na piątek)
- 19/20 (z piątku na sobotę)

Cena jednego noclegu dla uczestnika konferencji wynosi 40 zł.

Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane przez organizatorów każdemu z uczestników po otrzymaniu zgłoszenia.

Patronat medialny konferencji: Histmag.orgInstytut Pamięci NarodowejNiezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej konferencji:
www.konfSKNHRP.waw.pl

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny Konferencji
„Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej Rzeczpospolita między wschodem a zachodem”.

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 17-18 IX 2013
Zgłoszenia: 14 IV 2013
Link:
http://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci/14425/konferencja_gender

‚Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

zaprasza do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

KĄDZIEL
KOŁYSKA
LUTNIA
ŁOŻE

Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów

Bydgoszcz, 17-18 września 2013 r.

Zapraszamy do udziału w Konferencji pt: Kądziel Kołyska Lutnia Łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się badaniami gender na przestrzeni dziejów. Główną uwagę zamierzamy poświęcić m. in. zagadnieniom prywatności kobiet, ich udziałowi w życiu publicznym, wzorcom ich postępowania w różnych dziedzinach.
Zainteresowanych tematyką konferencji zapraszamy do Bydgoszczy na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dn. 17-18 września 2013 r.
Problematyka kobieca zaczęła funkcjonować w historiografii już od schyłku XIX wieku, jednak dopiero ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost zainteresowania historią kobiet. Aktualnie zagadnienia dotyczące problematyki kobiecej są jednym z dynamiczniej rozwijających się wątków w naukach społecznych i humanistycznych. Zaowocowało to zarówno nowymi publikacjami jak i sesjami naukowymi.
Zagadnienia realizowane w ramach badań nad dziejami kobiet zaczęto traktować jako zjawiska tzw. długiego trwania. Wprowadzenie terminu gender pozwoliło na zrozumienie, że rola kobiety nie ograniczała się tylko do roli żony i matki, a jej uzależnienie wynikało przede wszystkim z konstrukcji społeczeństwa, a nie było narzucone przez prawa natury. Ważnym elementem tych badań jest poznanie wzajemnych układów i stosunków między mężczyznami i kobietami na różnych poziomach (rodzina, społeczeństwo, państwo).
Mamy nadzieję, że organizowana przez nas Konferencja będzie okazją do przedstawienia dotychczasowego stanu badań różnych dyscyplin naukowych nad dziejami kobiet, a jej wyniki zostaną zaprezentowane w opracowaniu monograficznym.
I. CEL KONFERENCJI

Problematyka kobieca zaczęła funkcjonować w historiografii już od schyłku XIX wieku, jednak dopiero ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost zainteresowania historią kobiet. Aktualnie zagadnienia dotyczące problematyki kobiecej są jednym z dynamiczniej rozwijających się wątków w naukach społecznych i humanistycznych. Zaowocowało to zarówno nowymi publikacjami jak i sesjami naukowymi.

Zagadnienia realizowane w ramach badań nad dziejami kobiet zaczęto traktować jako zjawiska tzw. długiego trwania. Wprowadzenie terminu gender pozwoliło na zrozumienie, że rola kobiety nie ograniczała się tylko roli żony i matki, a jej uzależnienie wynikało przede wszystkim z konstrukcji społeczeństwa a nie było narzucone przez prawa natury. Ważnym elementem tych badań jest poznanie wzajemnych układów i stosunków między mężczyznami i kobietami na różnych poziomach (rodzina, społeczeństwo, państwo).
Mamy nadzieję, że organizowana przez nas Konferencja będzie okazją do przedstawienia dotychczasowego stanu badań różnych dyscyplin naukowych nad dziejami kobiet, a jej wyniki zostaną zaprezentowane w opracowaniu monograficznym.

II. ZAKRES TEMATYCZNY

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się badaniami gender na przestrzeni dziejów. Główną uwagę zamierzamy poświęcić zagadnieniom prywatności kobiet oraz ich udziałowi w życiu publicznym. Będą nas interesować wzorce postępowania w tych dziedzinach.

I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 17-18 września 2013 r.
2. Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN (opłata nie obejmuje noclegów).
3. Na wygłoszenie referatu przewidujemy 20 minut, a na wygłoszenie komunikatu 10 minut
4. Zgłoszenia na Konferencję można dokonać przesyłając formularz rejestracyjny (formularz w załączniku). Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktem do dnia 14 kwietnia 2013 r.
5. Korespondencję prosimy kierować na adres:

Katedra Historii Kultury
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz

Lub pocztą elektroniczną do organizatorów na adres cywilizacjaprowincji@wp.pl

6. Kontakt telefoniczny z organizatorami:
dr Anetta Głowacka- Penczyńska: tel. 602157155
dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła: tel. 501336921
dr Monika Opioła-Cegiełka: tel. 606677043

7. Dalsze informacje zostaną Państwu przekazane w kolejnym komunikacie.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Klonder


 • RSS