konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 3.2013

Miejsce: Kraków
Termin: 22-23 V 2013
Zgłoszenia: 30 IV 2013
Link:

______________

MIĘDZY PROPAGANDĄ A NIEDOBOREM

ŻYCIE CODZIENNE W POLSCE POD RZĄDAMI KOMUNISTÓW 1944‑1989

Kraków, 22‑23.05.2013


Sekcja Historii Najnowszej KNHS UJ ma zaszczyt zaprosić wszystkich młodych badaczy zainteresowanych Polską Rzeczpospolitą Ludową na konferencję naukową pt. „Między propagandą a niedoborem. Życie codzienne w Polsce pod rządami komunistów 1944–1989”, która odbędzie się w dniach 22‑23.05.2013 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

Obszary zainteresowań konferencji:

 • Praca – życie codzienne w przestrzeni publicznej.
 • Dom – działanie i organizacja gospodarstwa domowego.
 • Czas wolny – sposoby spędzania czasu poza pracą.
 • Na styku polityki i codzienności – wpływ wydarzeń bieżących na życie codzienne, organizacje jako część życia codziennego.
 • Propaganda w życiu codziennym, wychowywanie w ideologii jako element codzienności.
 • Niecodzienność – czas świąteczny i sposoby jego obchodzenia.
 • Kobieta i mężczyzna – przedefiniowanie ról społecznych i ich wpływ na codzienność.
 • Dziecko jako istota z własną codziennością – szkoła, organizacje młodzieżowe.
 • Nastolatki – nowa grupa społeczna.

 

Referaty wygłaszane na konferencji powinny trwać 15-20 minut. Po każdym panelu referatów odbywać się będzie dyskusja. Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Opłata konferencyjna wynosi 60 zł za uczestnika spoza UJ oraz 30 zł dla studentów UJ (cena zawiera nocleg, 2 obiady oraz materiały konferencyjne).

Studentów UJ prosimy o wpłaty gotówkowe.

Zgłoszenia zawierające wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz opinię pracownika naukowego prosimy przesyłać na adres konf.propaganda.niedobor@gmail.com do dnia 30.04.2013.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://sknh.amu.edu.pl/miedzy-propaganda-a-niedoborem-zycie-codzienne-w-polsce-pod-rzadami-komunistow-1944-1989/

Miejsce: Katowice
Termin: 4 IV 2013
Zgłoszenia:
Link:

________________

4 kwietnia odbędzie się kolejna konferencja z serii spotkań polsko-węgierskich.

Miejsce konferencji: Sala Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, s. 142

Program

9.00-9.15 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników:

Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Węgier w Polsce Dr. Iván Gyurcsík

9.15-9.35
Wprowadzenie: Akos Engelmayer, Ambasador Węgier (1990-1995)

9.35-11.00 I część obrad
Moderator: prof. Jerzy Sperka, Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego

Endre László Varga:
Węgierskie jednostki wojskowe w Polsce w okresie wojny

Dr Wojciech Frazik (Instytut Pamięci Narodowej Oddział Kraków):
Działalność Wacława Felczaka na Węgrzech podczas drugiej wojny światowej

Tibor Gerencsér (Instytut Historyczny Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie):
Emanuel Korompay – Węgier zamordowany w Katyniu.

11.00 – 11.15 przerwa

11.15.-12.45 II część obrad

Dr hab. Lech Krzyżanowski (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego):
Sędzia Roman Krotoski. Karta z pocztu ocalonych przez Węgrów w latach II wojny światowej.

Prof. dr hab. Sándor Szakály (Instytut Historyczny Uniwersytetu Ewangelicko-Reformowanego im. Gáspára Károliego), Budapeszt:
II Węgierski Korpus Rezerwowy w okupowanej Polsce.

Bartłomiej Warzecha (Instytut Pamięci Narodowej Oddział Katowice):
Jednostki wojskowe z Węgier na Śląsku w 1945 roku.

Dyskusja

Podsumowanie: dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Miejsce: Wrocław
Termin: 24 V 2013
Zgłoszenia: 28 IV 2013
Link: http://www.kfn.uni.wroc.pl/konferencja/

 

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki
Uniwersytetu Wrocławskiego

serdecznie zaprasza studentów i doktorantów polskich szkół wyższych do udziału
w I edycji konferencji naukowej pt.

Niderlandystyka Interdyscyplinarnie.
Polska emigracja w Belgii i Holandii

która odbędzie się w dniu 24 maja 2013 r.

Migracje stały się jednym z ważniejszych wyznaczników współczesności. Powszechność występowania owego zjawiska znajduje swoje odzwierciedlenie w zainteresowaniach badawczych wielu dziedzin nauki. Migracja prowadzi do zmian społecznych będących udziałem zarówno krajów wysyłających, jak i przyjmujących. Przejawia się zarówno w aspekcie ekonomicznym, politycznym, jak i kulturowym – regionalnym, jak i lokalnym. Migracjom sprzyjają zmiany globalizacyjne stymulowane między innymi przez powszechny dostęp do mediów elektronicznych oraz poprzez zwiększoną mobilność podkreślających dynamiczny charakter współcześnie zachodzących procesów migracyjnych.

Czy u podstaw dzisiejszej emigracji Polaków do Holandii i Belgii leży jakiś określony wzorzec? Jeśli tak, to jaki? Jaka jest polityka tych państw wobec przybyszów znad Wisły? Czy swego czasu intensywnie tam propagowana idea multikulturalizmu uległa całkowitemu wyczerpaniu? W jakim stopniu mamy do czynienia z integracją, a w jakim z izolacją społeczną i jaki kształt przyjmują owe zagadnienia w perspektywie interdyscyplinarnej? Jakie jest doświadczenie emigracyjne Polaków w Belgii i Holandii?

Naczelną ideą naszej konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany myśli i poglądów, która umożliwi młodym przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych (filologia, historia, politologia, socjologia, antropologia kulturowa, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo oraz tym, którzy interesują się wskazaną problematyką) inspirującą dyskusję wokół kwestii szeroko powiązanych z fenomenem polskiej emigracji do Holandii i Belgii.

Obszary tematyczne konferencji to:

 • czynniki warunkujące/wpływające na polską emigrację w Belgii i Holandii (polaryzacja bogactwa, bodźce wypychające i przyciągające)
 • bariery/ograniczenia występujące w środowisku polskich emigrantów (językowe, kulturowe, infrastrukturalne)
 • model polskiej emigracji w Belgii i Holandii
 • polska emigracja w Belgii i Holandii w kontekście procesów globalizacyjnych/feminizacyjnych
 • pozytywne i negatywne efekty polskiej emigracji w Belgii i Holandii (kulturowe, polityczne, ekonomiczne)
 • polska emigracja w Belgii i Holandii a tożsamość narodowa
 • procesy asymilacyjne i integracyjne Polaków w społeczeństwie przyjmującym (belgijskim, holenderskim)
 • polska emigracja w Belgii i Holandii w kulturze (film, literatura etc.)
 • polska emigracja w Belgii i Holandii w perspektywie językoznawczej
 • wizerunek Polaka w społeczeństwie przyjmującym (belgijskim, holenderskim) – stereotypizacja, ksenofobia, odmienność kulturowa
 • polska emigracja w Belgii i Holandii w kontekście zjawiska integracji, asymilacji, izolacji

Konferencja będzie się składać z dwóch części:

 1. panelu dyskusyjnego, w którym wezmą udział zaproszeni goście,
 2. sesji z wystąpieniami studentów i doktorantów, zakończonej dyskusją na temat przedstawionych wyników badań.

Język konferencji: język polski.

Przewidywany czas na prezentację referatu: 20 minut.

Planowana jest elektroniczna publikacja wygłoszonych referatów. Termin nadsyłania pełnych tekstów wystąpień – 5 czerwca 2013 r.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami (max. 500 słów) upływa 28 kwietnia 2013

Miejsce: Warszawa
Termin: 23-24 I 2014
Zgłoszenia: 31 VIII 2013
Link:

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie we współpracy z Instytutem Historii Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu w  Wiedniu w dnaich 23 – 24 stycznia 2014 przygotowują konferencję naukową poświęconą problematyce przełomowych wydarzeń w dziejach gospodarczych, politycznych i kulturowych, pt.

Kryzysy ekonomiczne jako zmiany strukturalne. Przyczyny i skutki od średniowiecza do współczesności

W kontekście powszechnej  dyskusji dotyczącej współczesnych zawirowań na rynkach finansowych celem konferencji będzie refleksja nad historycznym fenomenem ekonomicznych kryzysów.

Za pomocą analizy wychodzącej poza tzw. epoki pytamy świadomie nie o powracające cykliczne wahania, lecz o procesy, które można z interpretować jako przełomowe wydarzenia w rozwoju społeczeństw. Chodzi tutaj o ich społeczne i polityczne skutki bądź zachodzące między nimi  sprzężenia zwrotne, o załamania i kontynuacje.Geograficzny punkt ciężkości obejmuje przy tym Europę Środkową i Wschodnią, aczkolwiek organizatorzy zainteresowani są również  porównaniami diachronicznymi i synchronicznymi umożliwiającymi wciągnięcie do analizy innych regionów.
Kryzysy agrarne i klęski głodu, przesunięcia szlaków handlowych i monetarne załamania, bankructwa państw, wojny czy bańki spekulacyjne: wszystkie one mają nie tylko specyficzne  gospodarcze, lecz także polityczne, społeczne, demograficzne i ekologiczne przyczyny, które z kolei wpływają na życie ludzi i prowadzą do interesujących sprzężeń zwrotnych.

Wychodząca poza ramy poszczególnych epok konferencja koncentrować będzie sie na wyżej wymienionych aspektach. Celem planowanych dyskusji i debat będzie także próba kontekstualizacji współczesnych recepcji i  interpretacji, jak i wypracowanie specyficznych cech badanych procesów

Obrady odbywać się będą w jęz. polskim i niemieckim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.
W przypadku zaakceptowania uczestnictwa w konferencji oraz terminowego nadesłania wystąpień Organizatorzy pokrywają koszty podróży i noclegu.

Miejsce konferencji: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 sierpnia 2013 r. Do połowy września organizatorzy rozstrzygną o ostatecznym udziale w konferencji.

Kontakt:
adamczyk@dhi.waw.pl; lehnstaedt@dhi.waw.pl

Miejsce: Kraków
Termin: 07-08 VI 2013
Zgłoszenia: 30 IV 2013
Link:

Studencka Konferencja obejmować będzie zagadnienia z zakresu archeologii Kontynentu Afrykańskiego z wyłączeniem centrów cywilizacyjnych wychodzących z terenów nadśródziemnomorskich. Zakresem swoim obejmuje okres od dolnej epoki kamienia aż po czasy nowożytne a także historię prospekcji archeologicznej na kontynencie, wkład polskich archeologów w rozwój badań a także metodologię prowadzonych prac.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń naukowych oraz integracja środowiska studentów zajmujących się naukowo i zainteresowanych problematyką archeologii Afrykańskiej a także popularyzacja w środowisku studenckim tej problematyki. Z powodu stosunkowo nielicznej grupy studentów w Polsce zajmujących się problematyką archeologii Czarnej Afryki konferencja ma charakter ogólny, bez ściśle określonego tematu przewodniego. Efektem projektu będzie publikacja najlepszych referatów.

Zaproszeni do udziału w konferencji są studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z całej Polski, przede wszystkim archeologii, którzy swoją naukową działalność nakierunkowali na badania kontynentu afrykańskiego a także studenci innych kierunków, takich jak etnologia, antropologia, historia, którzy mogą wnieść znaczący wkład w problematykę konferencji.

Czas prezentacji referatu powinien mieścić się w przedziale 15-20 minut. Podstawą przyjęcia będzie jakość nadesłanego abstraktu. W przypadku pojawienia się kilku zbyt podobnych tematów, wybrany zostanie tylko jeden. Temat można skonsultować z organizatorami przed ostatecznym terminem nadsyłania abstraktów, można również nadesłać kilka propozycji, ale każdy referent będzie mógł przedstawić do dwóch prezentacji. W przypadku pojawienia się mniejszej ilości zgłoszeń, konferencja będzie miała charakter jednodniowy, tj. 08.06.2013. Udział w konferencji zarówno jako prelegent jak i słuchacz jest bezpłatny. Nie wymagane jest zgłaszanie chęci uczestnictwa jako słuchacz.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów od 20.03.2013 do 30.04.2013 na adres e-mail: konferencja.afrykanistyczna@gmail.com . Abstrakty powinny zawierać nie więcej niż 2000 znaków czcionką 12 Times New Roman, interlinia 1,5. Prosimy zawrzeć również najważniejsze informacje o sobie.

Miejsce: Lublin

Termin: 13-14 V 2013

Zgłoszenia: 19 IV 2013

Link: http://www.sfbcc.org.pl/lubelski/aktualnosci/spoeczestwo-obywatelskie-w-polsce-tradycje-fundamenty-wyzwania.html

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Społeczeństwo Obywatelskie w Polsce.

Tradycje – Fundamenty – Wyzwania

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
13-14 maja 2013

Organizatorzy Konferencji pragną podjąć debatę nad społeczeństwem obywatelskim w Polsce, sięgnąć do tradycji i znaleźć wzory, w oparciu o które można dziś budować aktywne społeczeństwo, kształtować postawy odpowiedzialności za państwo i współobywateli. Do dyskusji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza historii, prawa, socjologii i politologii.

ORGANIZATORZY

Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club

Katedra HIstorii Najnowszej KUL

Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL

Katedra Teorii Polityki KUL

KOMITET NAUKOWY

dr Agnieszka Łukasik-Turecka (Katedra Teorii Polityki KUL)

dr Jadwiga Potrzeszcz (Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL)

dr Ewa Rzeczkowska (Katedra Historii Najnowszej KUL)

TERMINY

19 kwietnia – ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji

22 kwietnia – termin poinformowania  o przyjęciu zgłoszonych referatów

29 kwietnia – ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej przez Osoby zakwalifikowane do udziału w Konferencji; wysłanie planu Konferencji

13 maja – rozpoczęcie Konferencji

KONTAKT

Zgłoszenia udziału w Konferencji, a także wszelkie zapytania prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sfbcc.lublin@gmail.com.

Możliwy jest też kontakt telefoniczny z członkami Komitetu Organizacyjnego:

Tomasz Tokarski (Przewodniczący SF BCC w Lublinie), tel. 511-343-911.

Krzysztof Osewski (Wiceprzewodniczący SF BCC w Lublinie), tel. 885-682-042.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Miejsce: Sanok
Termin: 10-12 X 2013
Zgłoszenia: 25 VI 2013
Link: http://www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

 

wraz z

 

Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku

 

Muzeum Historycznym w Sanoku

 

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Sanoku

zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

 

 

Na pograniczach kultur i narodów.

 

 

Problemy historii

Sanok, 10-12 października 2013 roku

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historii regionów pogranicznych z Polski oraz z zagranicy. Zapraszamy do udziału w niej przede wszystkim historyków, ale także archeologów, socjologów, kulturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych tematyką.

Zakres tematyczny konferencji:

– początki Sanoka;

– historia miast pogranicza;

– kultury pogranicza na przestrzeni dziejów;

– gospodarcze i ekonomiczne aspekty historii pogranicza;

– demografia historyczna, osadnictwo, ruch migracyjny w Europie Środkowo-Wschodniej;

– historia życia codziennego pogranicza w Europie Środkowo-Wschodniej;

– problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na terenach pogranicza;

– procesy tworzenia się kultur narodowych na pograniczach w XIX i XX wieku;

– wpływ wielkich wydarzeń historycznych na losy regionów pogranicza i jego mieszkańców;

– źródła do badań historii pogranicza.

 

Koszt udziału w konferencji:

– 450 zł (materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja, dwa noclegi);

lub:

– 300 zł (jak wyżej, bez noclegów);

– dla osób reprezentujących instytucje współorganizujące konferencję – udział bez opłat;

Terminy:

Zgłoszenia chęci udziału na załączonym formularzu prosimy przysyłać na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 25 czerwca 2013 roku pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl

Miejsce: Łódź
Termin: 26 IV 2013
Zgłoszenia: 25 III 2013
Link:

 

„Skandynawia – terra fantastica?” Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Skandynawia – terra fantastica?” organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się 26.04.2013 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Narutowicza 59a, Łódź).

Celem obrad jest podjęcie refleksji o fenomenie państw skandynawskich w ujęciu historycznym i współczesnym.

W powszechnej świadomości zdaje się funkcjonować wyobrażenie o Skandynawii – i poszczególnych krajach skandynawskich – jako miejscu niemal fantastycznym, którego niezwykłość przejawia się w dobrobycie, tolerancji i poszanowaniu praw obywateli. Jednakże zauważalne nasilanie się tendencji ekstremistycznych o bardzo różnym charakterze świadczy o kryzysie polityki wielokulturowości i rodzi pytania o przyszłość państw skandynawskich. Jedynie podjęcie rozważań na wielu płaszczyznach: kulturoznawczej, historycznej, politologicznej, antropologicznej, filologicznej, socjologicznej, a także pozostałych, przynależących do nauk humanistycznych i społecznych, umożliwia zbadanie i zrozumienie wielostronnych przemian, jakie dokonują się obecnie w krajach skandynawskich.

Proponowane obszary badawcze:
• kulturowa tożsamość Skandynawów – poczucie odrębności, kompleksy wyższości/niższości wobec innych narodów;
• postrzeganie Skandynawów przez inne grupy etniczne;
• twórczość artystów skandynawskich w zakresie sztuk wizualnych, designu, muzyki i literatury;
• mitologia skandynawska i jej współczesne interpretacje;
• zagadnienia językoznawcze;
• założenia a realizacja polityki społecznej w państwach skandynawskich;
• zjawisko imigracji do krajów skandynawskich;
• wielokulturowość w państwach skandynawskich;
• przejawy ekstremizmu w państwach skandynawskich;
• skandynawski system medialny;
• problematyka integracji państw skandynawskich w aspekcie regionalnym i międzynarodowym;
• historia stosunków polityczno-gospodarczych i kulturowych krajów skandynawskich z innymi państwami

Zgłoszenia na konferencję w postaci wypełnionego formularza, dostępnego na stronie www.mish.uni.lodz.pl (w zakładce Strefa studenta – Koło Naukowe), prosimy przesyłać na adres konferencja.mish.skandynawia@gmail.com do 25 marca 2013 r.
Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia znajdują się w formularzu.
Odczyt może zostać wygłoszony w języku polskim bądź angielskim.

Maksymalny czas prezentacji referatu wynosi 20 minut, bardzo prosimy
o przestrzeganie limitu. Możliwe jest wykorzystanie urządzeń audiowizualnych podczas prezentacji. Osoby, które zaznaczą odpowiednią pozycję w karcie zgłoszeniowej, zostaną poinformowane o dopuszczalnych formatach plików i możliwościach technicznych. Opłata konferencyjna wynosi 80 zł i zostanie przeznaczona na koszty organizacyjne oraz publikację recenzowanego tomu pokonferencyjnego.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów wyżywienia, dojazdu ani noclegu, jednakże chętnie udzielą pomocy w ich zorganizowaniu.

Miejsce: Poznań
Termin: 11-12 IV 2013
Zgłoszenia: 31 III 2013
Link:

 

Religia i Kościół w świadomości trzech pokoleń katolików w Polsce. Kontynuacja czy zmiana nastawienia?

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy uprzejmie na kolejną ogólnopolską konferencję organizowaną w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu na temat „Religia i Kościół w świadomości trzech pokoleń katolików w Polsce. Kontynuacja czy zmiana nastawienia”?
Podczas obrad tej konferencji chcemy wspólnie znaleźć odpowiedź na to ważne poznawczo pytanie: jak na kanwie czasu trzech pokoleń katolików polskich (młodych, dorosłych i starych) przebiegało życie religijne i postawy wobec Kościoła instytucjonalnego – czy wystąpiła pokoleniowa kontynuacja zjawiska, czy też radykalne zmiany w jego toku?
Pytanie to interesuje wielu ludzi i różne środowiska społeczne i kościelne, a przede wszystkim badaczy religijności katolików, w tym badaczy zaproszonych do udziału w tej konferencji. Z pomocą Państwa chcemy znaleźć choćby w pewnym zakresie odpowiedź na to pytanie. Diagnoza ustalona wówczas znajdzie swoje odzwierciedlenie w książce zbiorowej, jako obiektywny komunikat na ten temat.

Przesłanie do 31.03.2013 tematu wystąpienia na adres: konferencjareligia.uam@gmail.com

Koszt 500 zł
Opłata ta obejmuje: wyżywienie (obiady, kolację, poczęstunek), obsługę konferencji i priorytetowo druk recenzowanej książki konferencyjnej.

 • SPRAWY NAUKOWE – prof. Józef Baniak, kontakt: j.baniak@amu.edu.pl
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE – prof. Józef Baniak, mgr Bartosz Jamniak, kontakt: j.baniak@amu.edu.pl, bartosz.jamniak@gmail.com

Miejsce: Warszawa
Termin: 21 III 2013
Zgłoszenia:
Link:

 

W czwartek, 21 marca w Warszawie, w w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki (ul. Marszałkowska 21/25) rozpocznie się interdyscyplinarna konferencja naukowa, pt.:

„Obraz ziemiaństwa w nauce, literaturze i publicystyce

W polskiej historiografii krajowej okresu powojennego obraz polskiego ziemiaństwa ulegał przemianom: od pejoratywnego do pozytywnego (niekiedy nawet apologetycznego). W obrazie pejoratywnym koncentrowano się całkowicie na ekonomicznej roli ziemiaństwa, eksponując jego antagonizm wobec klasy chłopstwa oraz wyzysk tej klasy przez „obszarników”. Pomijano w nim rolę społeczną, polityczną i kulturalną ziemiaństwa. Obraz pozytywny natomiast koncentruje się na eksponowaniu wielu aspektów roli kulturalnej, gospodarczej i społecznej ziemiaństwa, jego tradycjach w walkach niepodległościowych oraz martyrologii. Po przełomie politycznym roku 1989 pojawiło się gros publikacji dotyczących działalności politycznej i społeczno-kulturalnej ziemian. Wydawnictwa te noszą często charakter swoistej rekompensaty, a ich zadaniem jest przywrócenie pamięci o roli ziemiaństwa, roli, którą z przyczyn politycznych po 1944 r. usiłowano wymazać z pamięci zbiorowej.
Jak dotąd wśród naukowców (historyków, socjologów) nie doszło jeszcze do rzeczowej dyskusji na temat roli ziemiaństwa, w wyniku której zostałby wypracowany obszar społecznego konsensusu wśród badaczy.
Marcowa konferencja rozpoczyna cykl szeregu spotkań podejmujących najważniejsze problemy dotyczące ziemiaństwa.

Organizatorami wydarzenia są:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Fundacja Imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I – czwartek – 21 marca 2013 r.

9:00 Otwarcie konferencji:

 • dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN
 • dr Rafał Reczek – Dyrektor IPN Odział w Poznaniu
 • Marcin Schirmer – Wiceprezes Zarządu Głównego PTZ
 • Mikołaj Pietraszak-Dmowski – sekretarz Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

9:20 Wykład wprowadzający:

 • prof. IH PAN dr hab. Tadeusz Epsztein (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) – Polskie ziemiaństwo – zarys problematyki
 • prof. UŁ dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki) – Stosunki dwór-wieś w Królestwie Polskim w ziemiańskim oglądzie

10:00-11:20 I panel: Ziemiaństwo w belle epoque

 • Magdalena Semczyszyn (IPN Szczecin) – Dylematy ziemiaństwa w obliczu nowych ruchów społeczno-politycznych w Galicji Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku
 • dr Artur Malec (IPN Rzeszów) – Autoportret ziemiaństwa polskiego zawarty w dziewiętnastowiecznej literaturze pamiętnikarskiej
 • prof. dr hab. SvitlanaKravchenko (Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku) – Ziemiaństwo Wołynia w świetle pamiętników pisarzy polskich XIX wieku
 • dr Iwona Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński) – Kryzys ziemiańskiej tożsamości. Wołyń połowy XIX wieku w świetle ówczesnych powieści i publicystyki

11:20-11:45 Dyskusja

11:45-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:00 II panel: Ziemiaństwo w  dwudziestoleciu międzywojennym

 • dr Tomasz Łaszkiewicz (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Toruniu) – „Życiowe rozbitki” na Pomorzu – losy kresowych rodzin ziemiańskich wygnanych ze swoich siedzib po wojnie światowej
 • dr Tomasz Gałwiaczek (IPN Wrocław) – Hreczkosieje czy salonowcy? Obraz ziemiaństwa w literaturze pamiętnikarskiej dwudziestolecia międzywojennego
 • dr Norbert Wójtowicz (IPN Wrocław) – Obraz ziemiaństwa w satyrze i karykaturze okresu II RP

13:00-13:25 Dyskusja

13:30-14:30 Przerwa obiadowa

14:40-16:00 III panel: Obraz ziemiaństwa w PRL. Między propagandą a sztuką

 • dr Tomasz Osiński (IPN Lublin) – Ziemiaństwo w prasowym rysunku satyrycznym (1944-1956)
 • dr Ewa Tierling-Śledź (Uniwersytet Szczeciński) – Obraz udziału ziemiaństwa w powstaniu styczniowym w literaturze polskiej po 1945 roku
 • dr Piotr Pirecki (IPN Łódź) – Proza polska po 1945 roku o ziemianach i wobec ziemian. Refleksja  komparatystyczna
 • dr Edyta Chlebowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Obraz tradycji ziemiańskiej w malarskim cyklu Chopinowi Jerzego Dudy-Gracza

16:00-16:20 Dyskusja

16:20-16:40 Przerwa kawowa

16:40-18:00 IV panel: Ziemiański styl życia

 • prof. UWr dr hab. Waldemar Żarski (Uniwersytet Wrocławski) – Tożsamość kulinarna ziemiaństwa polskiego
 • dr Renata Knyspel-Kopeć (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze) – Ziemianka jako pani domu w świetle międzywojennej prasy kobiecej
 • Jadwiga Czarnecka-Knaflewska – Wielkopolski dwór w tradycyjnej zieleni
 • dr Renata Gliwa (Uniwersytet Łódzki) – Imiona wśród ziemiaństwa na obszarze Lubelszczyzny

18:00-18:30 Dyskusja

Dzień II – piątek – 22 marca 2013 r.

9:00-10:20 V panel:  Kobieta w świecie dworów

 • dr Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki) – Pod sztandarem miłości. Ziemianki między  prywatnością a życiem społecznym w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku
 • dr Olga Nikolayenko (Charkowski Narodowy Uniwersytet) – Udział polskich kobiet-ziemianek  ziem ukraińskich w życiu kulturalnym regionu na przełomie XIX i XX wieku
 • prof. UWr dr hab. Małgorzata Komza (Uniwersytet Wrocławski) – Społeczna działalność  polskich ziemianek na Żmudzi na początku XX wieku
 • dr Tatiana Czerska (Uniwersytet Szczeciński) – Poza stereotypem. Polskie ziemianki w świetle  kobiecej autobiografistyki po 1945 roku

10:20-10:45 Dyskusja

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:40 VI panel: Obraz ziemiaństwa w świadomości społecznej

 • dr Marcin Chorązki (IPN Kraków) – Autodefinicja ziemiaństwa w świetle pamiętników, wspomnień,  relacji i listów
 • dr Agnieszka Łuczak (IPN Poznań) – Obraz ziemiaństwa w syntezach historii Polski krajowej i  emigracyjnej historiografii polskiej w latach 1945-1989
 • prof. dr hab. Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Ankieta Służby  Bezpieczeństwa z 1969 roku dotycząca byłych ziemian
 • prof. UAM dr hab. Andrzej Sieradzki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Językowy obraz ziemiaństwa i ziemianina wśród studentów poznańskich
 • prof. UW dr hab. Tomasz Zarycki, dr Rafał Smoczyński (Uniwersytet Warszawski) – Kształtowanie nowoczesnego modelu obywatelskiego w Polsce w relacji do ziemiańskiej kultury politycznej

12:40-13:00 Dyskusja

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:30  Panel dyskusyjny: pt. Obraz ziemiaństwa – próba redefinicji

Uczestnicy:

 • prof. dr hab. Piotr Biliński
 • prof. dr. hab. Wiesław Caban
 • prof. dr hab. Andrzej Chwalba
 • prof. IH PAN dr. hab. Tadeusz Epsztein
 • dr. inż. Marek Łoś,  prof. UKSW
 • dr. hab. Jan Żaryn

prowadzenie: dr Agnieszka Łuczak (IPN Poznań)

Wstęp wolny!


 • RSS