konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 4.2013

Miejsce: Kraków
Termin: 9-11 V 2013
Zgłoszenia:
Link:

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Miasto–wieś–rezydencja

Przestrzeń determinująca dzieje człowieka – człowiek kształtujący przestrzeń

9–11 maja 2013, Kraków

czwartek, 9 maja 2013 roku

9.00–12.00 – rejestracja uczestników

12.00–14.00 – uroczysta inauguracja konferencji: sala nr 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13

- otwarcie konferencji: prof. dr hab. Jan Święch, Dziekan Wydziału Historycznego UJ; dr hab. Zenon Piech, prof. UJ, Opiekun Naukowy Towarzystwa Doktorantów Wydziału Historycznego UJ

- wykład inauguracyjny: dr hab. Sławomir Sprawski, Dyrektor Instytutu Historii UJ

14.00–15.00 – obiad

PANEL I: sala nr 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13.

15.00–15.20 – Anna Barbasz-Bielecka (Uniwersytet Jagielloński), Krajobraz kulturowy według Wiktora Zina na tle innych definicji krajobrazu kulturowego. Problemy metodologiczne badacza krajobrazu kulturowego

15.20–15.40 – Karol Kurnicki (Uniwersytet Jagielloński), Socjologiczne implikacje teorii społecznej produkcji przestrzeni Henry’ego Lefebvre’a

15.40–16.00 – Magdalena Jurdziak (Politechnika Wrocławska), Wizualno-mentalna percepcja przestrzeni w ujęciu teorii Kevina Lyncha

16.00–16.30 – dyskusja

16.30–16.50 – Katarzyna Jurzak–Mączka (Uniwersytet Jagielloński), Przestrzeń: bezpieczna, obronna, zawłaszczona? Kilka uwag na gruncie koncepcji CrimePrevention Through Environmental Design

16.50–17.10 – Jakub Mączka (Uniwersytet Jagielloński), Ewolucja koncepcji zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni

17.10–17.30 – Андрей Стельмащук (Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника), Влияние социального пространства на формирование личности преступника в Восточной Галиции (1919-1939 гг.)

17.30–18.00 – dyskusja

18.00–18.20 – przerwa kawowa

18.20–18.40 – Jacek Koj (Uniwersytet Jagielloński), Przeobrażenia przestrzeni miast przemysłowych na przykładzie Bytomia i Królewskiej Huty

18.40–19.00 – Christine M. Przybyła (Uniwersytet Jagielloński), Bytom Bobrek, czyli przestrzeń wykluczonych. O upadłej dzielnicy i życiu slumsów w cieniu hałd

19.00–19.20 – Gabriela Nastałek-Żygadło (Uniwersytet Wrocławski), PGR – przestrzeń przeklęta? Tereny popegeerowskie jako przykład nieudanego eksperymentu społecznego

19.20–19.50 – dyskusja

piątek, 10 maja 2013 roku

PANEL II: sala nr 108, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13.

9.00–9.20 – Piotr Kalicki (Uniwersytet Jagielloński), Miasto czy wieś? Urbanizm andyjski jako przykład urbanizmu tropikalnego

9.20–9.40 –Maciej Marciniak (Uniwersytet Warszawski), Marae, Heiau, Ahu – przestrzeń życiowa a przestrzeń społeczna na Polinezji

9.40–10.00 –Kasper Hanus (University of Sydney / Uniwersytet Jagielloński), Założenie miejskie o niskiej gęstości zaludnienia – „miasto” Azji Południowo-Wschodniej?

10.00–10.30 – dyskusja

10.30–10.50 – Emilia Smagur (Uniwersytet Jagielloński), Starożytne miasta-państwa Jedwabnego Szlaku: Królestwo Shan-Shan

10.50–11.10 – Bartosz Adamski (Uniwersytet Jagielloński), Centra browarnicze jako wyspecjalizowane strefy produkcyjne w osadach egipskich w okresie predynastycznym

11.10–11.30 –Ewa Stanecka (Uniwersytet Jagielloński), Strażnicy granic – rola sanktuariów pozamiejskich w kontekście kolonii nadczarnomorskich

11.30–12.00– dyskusja

12.00–12.20 – przerwa kawowa

12.20–12.40 – Anna L. Kubica (Uniwersytet Jagielloński), Przestrzeń sepulkralna we wczesnopiastowskiej Małopolsce

12.40–13.00 – Monika Jabłońska (Uniwersytet Jagielloński), Od skromnej plebanii do kolegiaty akademickiej. Kościół św. Anny w XV i XVI wieku

13.00–13.20 – Agata Rusnak-Kozłowska (Uniwersytet Wrocławski), Przestrzeń gotyckiej kaplicy mieszczańskiej na Dolnym Śląsku w kontekście różnorodności pełnionych przez nią funkcji

13.20–13.40 – ŠtefanValášek(Uniwersytet Jagielloński), Pomiędzy Ružomberokiem i Ludrovą. Malowidła ścienne jako czynnik wpływający na kształtowanie życia średniowiecznego człowieka

13.40–14.10 – dyskusja

14.10–15.10 – przerwa obiadowa

15.10–15.30 – Marcin Szymoniak (Uniwersytet Jagielloński), Średniowieczne pieczęcie cysterskie z diecezji krakowskiej jako źródło do badań nad zakresem władzy i mentalnością opatów i konwentów

15.30–15.50 – Dominika Mazur (Uniwersytet Jagielloński), Urządzenie grzewcze… a może coś więcej? Piece kaflowe jako przestrzeń materialna, estetyczna, duchowa i mentalna

15.50–16.10 – Piotr D. Kołpak (Uniwersytet Jagielloński), Patrie coadiutores et patronos– idea świętych patronów Królestwa w przestrzeni późnośredniowiecznego Krakowa

16.10–16.40 – dyskusja

16.40–17.00 – Alina Wilczyńska (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski), Relacje zamek–miasto, zamek–wieś w średniowiecznym księstwie opolskim na wybranych przykładach

17.00–17.20 – Maria Legut-Pintal (Politechnika Wrocławska), Wiejskie siedziby obronne w krajobrazie kulturowym księstwa biskupów wrocławskich w średniowieczu

17.20–17.40 – Grzegorz Świderski (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie), Zamki z obszaru władztwa warmińskiego. Ewolucja typu i roli w okresie późnego średniowiecza

17.40–18.00 – przerwa kawowa

18.00–18.20 – Anna Orska (Uniwersytet Śląski), Kształtowanie społecznego świata na przykładzie miejskiej onomastyki. Ulicei place

18.20–18.40 – Agnieszka Alston (UniwersytetJagielloński), Pious Jewish Woman In Her Religious Space. Interpretation Of Selected Paintings And Graphics

18.40–19.10 – Hubert Więckowski (UniwersytetJagielloński), Treasure Hill Artist Village in Taipei (ROC). History, Identity, People and Art In One Place

19.10–19.40 – dyskusja

PANEL III: sala nr 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13

9.00–9.20 – Marcin Potyczka (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), „Chodziło bowiem o to, by miastu dać duszę i chrześcijańskie oblicze” (Benedykt XVI) – o kształtowaniu przestrzeni przez pierwszych chrześcijan

9.20–9.40 – Monika Michalska (Uniwersytet Jagielloński), Między klasztorem a miastem. Münsterberg w świadomości mnichów z Henrykowa

9.40–10.00 – Anna Marynowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), „Nikt nie mógł iść przez ulice miasta inaczej jak przekraczając trupy” – metody przejmowania i zagospodarowania przez krzyżowców miast muzułmańskich na Bliskim Wschodzie i symbolika owych procesów w wybranych źródłach okresu I i II krucjaty

10.00–10.30 – dyskusja

10.30–10.50 – Maurycy Kustra (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rozplanowanie najstarszych miast Wielkopolski – zarys problematyki

10.50–11.10 – Piotr Gryguć (Uniwersytet Jagielloński), Polityka urbanizacyjna księcia Bolesława Wstydliwego

11.10–11.30 – Marcin Sałański (Uniwersytet Warszawski), Tradycja „trudnych początków” na Śląsku i w Prusach w XIII–XIV wieku, czyli jak przestrzeń kształtowała tożsamość średniowiecznych osadników?

11.30–12.00 – dyskusja

12.00–12.20 – przerwa kawowa

12.20–12.40 – Elżbieta Nowosielska (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk), Miasto jako miejsce szkodliwe dla zdrowia w świetle osiemnastowiecznej „literatury fachowej”

12.40–13.00 – Przemysław Jędrzejewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Krakowski zespół miejski – zróżnicowanie społeczne w dobie Sejmu Wielkiego

13.00–13.20– Klaudia Skrężyna (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Pomiędzy miastem a wsią. Przestrzeń małych ośrodków miejskich a jej użytkownicy w epoce nowożytnej na przykładzie Słomnik

13.20–13.40 – Wacław Szczepanik (Uniwersytet Jagielloński), Obiekty wojskowe w przestrzeni miejskiej Tarnowa XIX–XXI wiek

13.40–14.10 – dyskusja

14.10–15.10 – przerwa obiadowa

15.10–15.30 – Przemysław Dudziński (Uniwersytet Wrocławski), Jak mieli mieszkać i żyć? – urbanistyczna utopia „drugiej Polski”

15.30–15.50 – Magdalena Fabiś (Uniwersytet Jagielloński), „W ulicach tego miasta, w tym pokoju (…)”. Miasto socjalistyczne: projekt przestrzeni czy projekt tożsamości? Rozważania w oparciu o twórczość Stanisława Barańczaka

15.50–16.10 – Jakub Janik (Uniwersytet Jagielloński), Miasto socjalistyczne – utopia planowania czy planowanie utopii?

16.10–16.30 – Степан Янковский (Житомирський державний університет iмені Івана Франка), Археология социального пространства города Мариуполя

16.30–16.50 – Jarema Słowiak (Uniwersytet Jagielloński), Dwa państwa, dwie wsie – porównanie równoległego rozwoju obszarów wiejskich w Republice Wietnamu i Demokratycznej Republice Wietnamu po 1954 roku

16.50–17.20 – dyskusja

17.20–17.40 – przerwa kawowa

17.40–18.00 – Barbara Kasprzyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Od ośrodka prowincjonalnego do miasta socjalistycznego

18.00–18.30 – Marta Pacholczyk (Uniwersytet Jagielloński), Kultura jako element kształtujący społeczeństwo nowopowstałego miasta na przykładzie Nowej Huty do 1956 roku

18.30–18.50 – Jarosław Dulewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Obcy w mieście” – proces adaptacji migrantów wiejskich do środowiska miejskiego w latach siedemdziesiątych XX wieku (na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego i Kozienic)

18.50–19.10 – ЮлияШелеп (Институт украинознавства им. И. Крипякевыча), Партийный работник в Советской Украине 1970-1980-х годов: между официальным и частным пространством

19.10–19.40 – dyskusja

sobota, 11 maja 2013 roku

PANEL IV: sala nr 14, Collegium Kołłątaja, ul. św. Anny 6

9.00–9.20 – Bartłomiej M. Wołyniec (Uniwersytet Jagielloński), Zamek biskupów krakowskich w Iłży. Próba rekonstrukcji założenia rezydencjonalnego w czasach biskupa Marcina Szyszkowskiego

9.20–9.40 – Dagny Nestorow (Uniwersytet Jagielloński), „Miasto godne księcia”, czyli jak Rzeszów stał się miastem rezydencjonalnym książąt Lubomirskich. Kilka uwag o roli fundacji artystycznych.

9.40–10.00 – Artur Goszczyński (Uniwersytet Jagielloński), Przybytek Pana Adama, czyli o krótkiej świetności pałacu Kazanowskich w Warszawie

10.00–10.20 – Daria Rutkowska (Uniwersytet Łódzki), Rezydencja kanclerza Jana Małachowskiego w Końskich – niedokończona idea

10.20–10.50 – dyskusja

10.50–11.10 – Jakub Rogulski (Uniwersytet Jagielloński), Hrabstwa, księstwa i margrabstwa – postrzeganie przestrzeni terytorialnej majątków ziemskich w Rzeczpospolitej XVII i XVIII wieku

11.10–11.30 – Emil Kalinowski (Uniwersytet Warszawski), Spory graniczne na wsi podlaskiej w XV–XVII wieku na przykładzie okolicy szlacheckiej Kalinowo

11.30–11.50 – Agnieszka Stefanek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Charakter Kresów wschodnich w XIX wieku a życie polskich ziemian

11.50–12.20 – dyskusja

PANEL V: sala nr 10, Collegium Kołłątaja, ul. św. Anny 6

9.00–9.20 – Marek Wojnar (Uniwersytet Jagielloński), Pamięć o zbrodniach komunizmu i antysowieckiej walce zbrojnej w przestrzeni miejskiej Europy Wschodniej na przykładzie Lwowa, Wilna i Rygi

9.20–9.40 – Paweł Stefanek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Rusyfikacja przestrzeni kulturowej Estonii

9.40–10.00 – Marcelina Jakimowicz (Uniwersytet Wrocławski), Utracone sacrum? Opuszczone kościoły we wsiach obwodu iwanofrankiwskiego jako przykłady miejsc pamięci

10.00–10.30 – dyskusja

10.30–10.50 – Dominika Jasiak (Uniwersytet Jagielloński), „Nasi ojcowie budowali tę szkołę”. Sekularyzacja przestrzeni szkolnej przez władzę a obrona jej dotychczasowego charakteru przez ludność miejscową na wsi polskiej w latach pięćdziesiątych XX wieku

10.50–11.10 – Юлия Прокофьева (Национальная академия наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы), Представления горожан о сакральных элементах ландшафта в конце ХХ – начале ХХI вв.

11.10–11.30 – Katarzyna Szkaradnik (Uniwersytet Śląski), Miejsce przeszłości w przestrzeni ponowoczesności. Landmarki w krajobrazie kulturowym Ustronia jako przykład re-konstruowania wspólnoty lokalnej

11.30–12.00 – dyskusja

Organizator: Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Partnerzy: Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Patronat medialny: TVP Historia, Forum akademickie, Wrota Małoppolski, Histmag.org

Miejsce: Lublin
Termin: 13-14 VI 2013
Zgłoszenia: 10 V 2013
Link:

Koło Naukowe Studentów Judaistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

I studencko-doktorancka konferencja „Kultura materialna i symboliczna Żydów w Polsce”

Zgłaszane referaty mogą dotyczyć następującej tematyki :

● Miasteczka żydowskie i ich spuścizna (księgi pamięci, wspomnienia, pamiętniki)
● Cmentarze i miejsca pamięci
● Żydzi w teatrze i filmie: ich przedstawienia, rola i ślady kultury żydowskiej we współczesnej
● Języki żydowskie (hebrajski i jidysz) i ich wpływ na język polski; przysłowia, leksemy i jidyszyzmy
● Żydzi we współczesnej myśli humanistycznej (teorie kulturowe, feminizm, gender studies)
● Od poezji po powieść współczesną. Żydowscy pisarze i ich wkład w literaturę polską
● Śladami Żydów – turystyka oraz wycieczki inspirowane nieistniejącą dziś kulturą

Referaty mogą dotyczyć dowolnych odcinków czasowych, jednakże myślą przewodnią ma być kultura Żydów na ziemiach polskich. Organizatorzy są otwarci na inne propozycje tematyczne, równocześnie zastrzegają sobie prawo do wyboru nadesłanych tematów.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres judaistyka.umcs@gmail.com, do 10 maja 2013 roku.
Link do formularza zgłoszeniowego: http://tinyurl.com/c7f63t7
Do 17 maja 2013 zostaną nadesłane potwierdzenia udziału w konferencji.
Z uwagi na planowany druk pokonferencyjny, zakwalifikowanych uczestników konferencji prosi się o jak najszybsze przesłanie wygłaszanych tekstów do organizatorów do dnia 30 czerwca 2013 roku (do 12 stron A4 znormalizowanym drukiem z odpowiednim aparatem naukowym).

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają pomoc w organizacji posiłków oraz noclegów.
Dla chętnych słuchaczy i uczestników konferencji organizowany jest spacer po żydowskim Lublinie wieczorem, w pierwszym dniu konferencji.

 

Miejsce: Sanok
Termin: 10-12 X 2013
Zgłoszenia: 25 VI 2013
Link: http://www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

 

wraz z
 

 

Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku

 

Muzeum Historycznym w Sanoku

 

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Sanoku

 

zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

 

  

 

Na pograniczach kultur i narodów.

 

 

Problemy historii

 

Sanok, 10-12 października 2013 roku

 
 

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historii regionów pogranicznych z Polski oraz z zagranicy. Zapraszamy do udziału w niej przede wszystkim historyków, ale także archeologów, socjologów, kulturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych tematyką.

 

Zakres tematyczny konferencji:

– początki Sanoka;

– historia miast pogranicza;

– kultury pogranicza na przestrzeni dziejów;

– gospodarcze i ekonomiczne aspekty historii pogranicza;

– demografia historyczna, osadnictwo, ruch migracyjny w Europie Środkowo-Wschodniej;

– historia życia codziennego pogranicza w Europie Środkowo-Wschodniej;

– problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na terenach pogranicza;

– procesy tworzenia się kultur narodowych na pograniczach w XIX i XX wieku;

– wpływ wielkich wydarzeń historycznych na losy regionów pogranicza i jego mieszkańców;

– źródła do badań historii pogranicza.

 

Koszt udziału w konferencji:

– 450 zł (materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja, dwa noclegi);

lub:

– 300 zł (jak wyżej, bez noclegów);

– dla osób reprezentujących instytucje współorganizujące konferencję – udział bez opłat;

 
Terminy:

Zgłoszenia chęci udziału na załączonym formularzu prosimy przysyłać na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 25 czerwca 2013 roku pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Opłatę konferencyjna należy przelać na konto do dnia 15 września 2013 roku.

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl

 
 

 

Miejsce: Lublin
Termin: 23-24 V 2013
Zgłoszenia: 27 IV 2013
Link:

Konferencja jest adresowana do tych wszystkich, którzy interesują się zagadnieniem sanacji czy udoskonalenia prawa w jego historycznym kontekście. Szeroki zakres chronologiczny, obejmujący epoki od starożytności aż po XX wiek, ma na celu możliwie bogate i wielostronne nawiązania do tematyki konferencji. Ta zaś nie powinna ograniczać się jedynie do wystąpień dotyczących powszechnie znanych reform i ich konsekwencji, ale stanowić możliwie nowe ujęcie analizowanych dawniej problemów, bądź też poruszać się w kręgu nieprzebadanych dotychczas w należyty sposób zagadnień.

Do 27 kwietnia czekamy na Państwa zgłoszenia. Należy je przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: sanacjaprawa@gmail.com

Informacje:

http://pl.scribd.com/doc/131669492/Sanacja-Reforma-Ulepszanie-Prawa

Formularz zgłoszeniowy:

http://pl.scribd.com/doc/131669169/Formularz-zgłoszeniowy-Sanacja-Prawa

Miejsce: Warszawa
Termin:  29 XI 2013
Zgłoszenia: 30 IV 2013
Link:

_____________

 

„Gdańsk a Rzeczpospolita w okresie staropolskim” będzie tematem V konferencji z cyklu „Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich”, która odbędzie się 29 listopada 2013 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Celem spotkania będzie między innymi wymiana informacji o polonikach znajdujących się w zbiorach instytucji zagranicznych. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o przesyłanie propozycji tematów.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o przesyłanie propozycji tematów wystąpień w terminie do końca kwietnia 2013 r. na adres poczty elektronicznej: jkrochmal@agad.gov.pl lub pocztowy: Archiwum Główne Akt Dawnych, ul. Długa 7, 00-263 Warszawa.

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w czasopiśmie AGAD „Miscellanea Historico-Archivistica” (czasopismo punktowane – 2 pkt).

Miejsce: Lublin
Termin: 21 V 2013
Zgłoszenia: 29 IV 2013
Link:
_

Koło Naukowe Psychologów UMCS

zaprasza na

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oko w oko ze… stereotypami

 

Konferencja ma na celu ukazanie w sposób interdyscyplinarny zagadnienia związane ze stereotypami, m.in. stereotypy w zakresie tożsamości, płciowości, życia seksualnego i rodzinnego człowieka,stereotypy kulturowe, zawodowe, religijne, stereotypy pozytywne, zjawisko stygmatyzacji.

Plan konferencji obejmuje udział pracowników naukowych z różnych polskich ośrodków akademickich oraz panel studencki, któremu zostanie w całości poświęcony drugi dzień konferencji.
Organizatorzy zapraszają studentów z całej Polski do uczestnictwa czynnego oraz biernego.

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać na adres: konferencja.stereotypy@wp.pl

Wstęp i udział w konferencji jest bezpłatny.

Miejsce: Częstochowa
Termin: 31 V 2013
Zgłoszenia: 10 V 2013
Link:

Studenckie Koło Naukowe Historyków AJD
ma zaszczyt
zaprosić studentów i doktorantów na
II konferencję naukową :
„Polityka, współpraca, przyjaźń,rywalizacja,wrogość, wojna. Relacje między ludźmi, narodami i państwami, na przestrzeni dziejów”

31 maja 2013 r.

Konferencja będzie mieć miejsce  w Instytucie Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Opłata konferencyjna wynosi 25 złoty

Zgłoszenia należy kierować pod adres  lukaszczewa1@wp.pl

Termin zgłoszeń mija 10 maja 2013 roku.

Miejsce: Warszawa
Termin: 22 IV 2013
Zgłoszenia:
Link:

Konferencja: „Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu”

 Zakład Dziejów i Kultury Średniowiecza zaprasza na konferencję, poświęconą prezentacji prac nad projektem „Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu”,  która odbędzie się w IH PAN 22 kwietnia 20113 roku.

Początek obrad o godz. 15.00 w Sali Kościuszkowskiej (II piętro).

Program:

Piotr Guzowski, Jak badać zasięg zachodniego modelu gospodarki w Europie środkowej i wschodniej?

Marcin Pauk, Instytucja kościoła monarszego w Europie Środkowej XI – XII w. – koncepcje badawcze i ich krytyczna weryfikacja

Grzegorz Pac, Kult świętych a problem granica między wschodnim a zachodnim chrześcijaństwem w  Europie Środkowo-Wschodniej (XI-XII wiek)

Paweł Żmudzki, Elementy kulturowej jednorodności na przykładzie najdawniejszych narracji historiograficznych w Polsce i na Rusi

Miejsce: Warszawa
Termin: 23-25 X 2013
Zgłoszenia: 25  IV 2013
Link: http://kongresantropologiczny.pl/

 I  Kongres Antropologiczny

Szanowni Państwo, Polski Instytut Antropologii wraz z instytucjami współpracującymi, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w I Kongresie Antropologicznym, który odbędzie się w Warszawie w dniach 23, 24, 25 października 2013 roku.

Celem Kongresu jest podjęcie dyskusji na temat metodologicznych i teoretycznych wyzwań współczesnej antropologii oraz stworzenie ogólnopolskiej platformy dialogu, umożliwiającej zacieśnienie współpracy pomiędzy rozmaitymi środowiskami antropologicznymi. Dlatego też, pragniemy zaprosić do udziału w Kongresie badaczy i badaczki, pracowników instytucji naukowych oraz muzeów, redaktorów czasopism, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, osoby realizujące projekty i działania wykorzystujące metody etnograficzne oraz zaangażowane w procesy zmiany i animacji kultury.

Liczymy na to, że w dyskusje toczące się w toku sesji plenarnych i panelowych oraz wydarzeń towarzyszących, zaangażują się nie tylko antropolodzy i antropolożki, ale również przedstawiciele innych dyscyplin naukowych, zainteresowani rozwojem refleksji antropologicznej i specyfiką podejmowanych współcześnie badań etnograficznych. Dołożyliśmy starań, aby formuła organizowanego przez PIA Kongresu wyznaczała przestrzeń dla takiego spotkania.

Liczne dyskusje panelowe, skupiające reprezentantów różnorodnych subdyscyplin antropologii, tj. antropologii religii, mediów, medycyny, rozwoju, mobilności czy polityki, stanowić będą przestrzeń wymiany doświadczeń badawczych oraz wiedzy na temat współczesnego świata oraz zachodzących w nim zmian. Z kolei debaty plenarne pozwolą na podjęcie dyskusji na temat kondycji antropologii, jej przyszłości i możliwych kierunków rozwoju, pozycji, jaką zajmuje nie tylko wśród innych nauk humanistycznych, ale również w przestrzeni publicznej i w szerszym społeczeństwie.

Szanowni Państwo, pragniemy więc nie tylko zaprosić, ale i gorąco zachęcić do wspólnej realizacji tak wyraźnie postawionych celów Kongresu, ponieważ podzielamy pogląd, że intelektualny potencjał antropologii, wart  jest podjęcia dyskusji, które okażą się niezwykle cenne, zarówno dla wskazania właściwych dyspcyplinie spsobów myślenia o człowieku i świecie, jak i wyróżnienia strategii  angażowania się antropologów w badaną przez nich rzeczywistość. Wszystko po to, żeby przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie o tożsamość i miejsce współczesnej antropologii.

Będzie nam niezwykle miło gościć wszystkich Państwa, którzy pragną na bieżąco śledzić i aktywnie włączyć się w toczące się w naszym kraju debaty, angażujące zarówno ugruntowane autorytety antropologiczne, jak i młodych badaczy czy pasjonatów tej dziedziny.

Równocześnie pragniemy poinformować, że pozostajemy otwarci na propozycje włączenia się do współpracy organizacyjnej.

Organizator:
Polski Instytut Antropologii
Współpraca:
Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Terminy

19 marca – 25 kwietnia
Zapraszamy wszystkie osoby, chętne do wystąpienia na poszczególnych panelach do przesyłania abstraktów.
Tematy i opisy paneli widoczne są w zakładce Program.

10 maja – 24 maja
Zapraszamy panelistów – osoby których abstrakty zostały wybrane – do zarejestrowania się poprzez dokonanie opłaty.

25 maja
Po zamknięciu rejestracji panelistów, ogłaszamy szczegółowy program wszystkich dyskusji.
Zapraszamy do rejestracji wszystkie osoby, chętne do uczestnictwa w Kongresie jako słuchacze. Rejestracja słuchaczy będzie otwarta do wyznaczonego terminu lub do wyczerpania wolnych miejsc. Ograniczona ilość wolnych miejsc, może być zdeterminowana wielkością dostępnych sal na sesje plenarne.

Opłaty kongresowe dla uczestników (panelistów i słuchaczy) wynoszą:
300 zł dla samodzielnych pracowników naukowych
200 zł dla adiunktów, asystentów, pracowników muzeów, galerii, instytucji kultury, organizacji pozarządowych
100 zł dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich

23 października
Witamy wszystkich uczestników na I Kongresie Antropologicznym.

Program Kongresu

Dzień 1

11:00 Rozpoczęcie rejestracji

13:00 Otwarcie kongresu

13:30 Sesja plenarna
Dyskusja panelowa – „Antropologia w Polsce dzisiaj” Moderator: Michał Buchowski (IEiAK UAM)
(diagnozy aktualnego stanu dyscypliny; dominujące stanowiska; główne zakresy zainteresowań badawczych; główne inspiracje teoretyczne; orientacje metodologiczne itp.)

16:00 Przerwa

17:00 Sesja plenarna
Dyskusja panelowa redaktorów czasopism antropologicznych – „Antropologia na łamach polskich czasopism”
(sposoby prezentacji dyscypliny w polskim czasopiśmiennictwie; specyfika czasopism; dokonania-zamierzenia – ambicje zespołów redakcyjnych itp.)

20:00 Kolacja/bankiet + wydarzenie towarzyszące

Dzień 2

10:00 Panele (odbywające się równolegle)

 • Teren
 • Antropologiczne badania dziedzictwa
 • Antropologia zaangażowana/krytyczna
 • Antropologia obrazu/wizualna

12:30 Przerwa

13:00 Panele (odbywające się równolegle)

 • Dyskurs, język, opis – metodologiczne problemy współczesnej antropologii
 • Antropologia rzeczy
 • Antropologia widowsk
 • Antropologia płci i seksualności. Perspektywy marginalne.

15:30 Przerwa

17:00 Panele (odbywające się równolegle)

 • Pozyskiwanie wiedzy a etyka
 • Etnoanimacja
 • Antropologia mediów/Media w antropologii
 • Antropologiczne badania nad tożsamością

19:30 Przerwa

20:00 Forum młodych antropologów (sesja wieczorna)

Dzień 3

10:00 Panele (odbywające się równolegle)

 • Antropologia mobilności
 • Antropologia ciała
 • Antropologia rozwoju
 • Antropologia polityczna

12:30 Przerwa

13:00 Panele (odbywające się równolegle)

 • Antropologia medyczna
 • Antropolog w pracy muzealnej – ratownik, animator czy badacz?
 • Antropologia religii
 • Postsocjalizm i postkolonializm w refleksji i w badaniach antropologicznych

15:30 Przerwa

17:00 Sesja plenarna
Dyskusja panelowa – „Antropologia w przestrzeni publicznej” Moderatorzy: Marcin Brocki (IEiAK UJ), Tomasz Rakowski (IEiAK UW)
(antropologia akademicka i antropologia poza uniwersytetem; interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w działaniach antropologów; antropologia w debacie publicznej itp.)

20:00 Wydarzenie towarzyszące (niespodzianka)

Uczestnik, który otrzyma informację o statucie panelisty oraz uczestnik chętny do wzięcia udziału w Kongresie jako słuchacz, rejestruje się poprzez przejście w zakładkę Rejestracja na stronie www.kongresantropologiczny.pl

dokonując opłaty w wysokości:

- 300 zł dla samodzielnych pracowników naukowych;

- 200 zł dla adiunktów, asystentów, pracowników muzeów, galerii, instytucji kultury, organizacji pozarządowych;

- 100 zł dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich

E-mail: kongres@pia.org.pl

Zapraszam również do ‚polubienia’ fanpage’a Kongresu na Facebooku pod adresem:

 http://www.facebook.com/pages/I-Kongres-Antropologiczny/123176117870559

Rejestracja pod adresem

http://kongresantropologiczny.pl/rejestracja

Miejsce: Kraków
Termin: 18-19 V 2013
Zgłoszenia: 30 IV 2013
Link: http://perfidemadastra.pl/

Konferencja naukowa Per fidem ad astra – Przez wiarę do gwiazd ma na celu wieloaspektową analizę związków astronomii i religii. Konferencja jest pomyślana jako pierwsze z cyklu spotkań o charakterze naukowym, w ramach których prezentowane będą wierzenia i praktyki związane z różnymi ciałami niebieskimi. Projekt, oprócz religioznawców, skierowany jest również do astronomów oraz środowisk naukowych zainteresowanych powyższą tematyką.

Konferencja ma mieć charakter ogólnopolski. Oprócz wystąpień prelegentów (studentów, doktorantów, pracowników naukowych), do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostaną eksperci z różnych dyscyplin wiedzy. Planowane jest wydanie najlepszych wystąpień w formie monografii oraz kontynuacja projektu w kolejnych latach.

Uczestnictwo w konferencji da uczestnikom możliwość poszerzenia wiedzy merytorycznej na temat wielorakich związków religii i astronomii. Temat, wychodząc naprzeciw problematyce, która w różnej formie funkcjonuje także w mediach, pozwoli na weryfikację zastanych informacji i przekonań. Interdyscyplinarny charakter projektu ukaże szerokie spektrum stanowisk, różnorodność zagadnień, co umożliwi sformułowanie kolejnych pytań, problemów badawczych, a w dalszej perspektywie może stanowić inspirację do podjęcia czy rozbudowania własnych  badań w tym zakresie.

Zapraszamy do dyskusji nad następującymi tematami:

- kalendarze, cykliczność i czas,
- wiedza astronomiczna i obserwatoria astronomiczne w różnych tradycjach religijnych,
- religijne systemy kosmologiczne,
- archeoastronomia,
- astrologia,
- astralistyka, mity astralne, kult i symbolika ciał niebieskich,
- astrologiczny obraz świata,
- astronomiczne podstawy ruchów millenarystycznych,
- współczesne teorie astronomiczne,
- astronomia i polityka,
- astronomia w popkulturze.

Zachęcamy także do przedstawiania innych propozycji w ramach nakreślonej tematyki.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia (abstrakt do 1500 znaków plus bibliografia). Program konferencji zostanie ogłoszony 06.05.2013 r.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19.05.2013 w Krakowie.

Zgłoszenia wraz z formularzem prosimy przesyłać przez szablon dostępny na stronie konferencji lub na adres:konferencja@perfidemadastra.pl

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ

Formularz zgłoszenia http://perfidemadastra.pl/wp-content/uploads/2013/04/Formularz-zg%C5%82oszeniowy-na-konferencj%C4%99-Per-fidem-ad-astra.pdf

 


 • RSS