konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 5.2013

Miejsce: Białystok
Termin: 26 IX 2013
Zgłoszenia: 31 V 2013
Link: https://www.facebook.com/RoznicaJestPolitycznaKonferencjaNaukowa?ref=hl

______

Instytut Socjologii

Uniwersytetu w Białymstoku

zaprasza na konferencje

Czy różnica jest polityczna? Zróżnicowanie społeczno-kulturowe, a problem dyskryminacji

Proponujemy następujące pytania do dyskusji:
1. Na ile mniejszości w polskiej debacie politycznej są traktowane instrumentalnie, a na ile są w niej podmiotem?
2. Czy powiększające się zróżnicowanie społeczno-kulturowe jest źródłem lęku i niepewności we współczesnym polskim społeczeństwie? Jeśli tak, to jakie są konsekwencje takich reakcji?
3. W jaki sposób upolitycznienie zróżnicowania społeczno-kulturowego wpływa na procesy kształtowania spójności, integracji, budowania kapitału społecznego w Polsce?
4. Jakie są bariery kształtowania konsensusu społecznego w warunkach rosnącego zróżnicowania kulturowego społeczeństwa?
5. Czy polityzacja mniejszości społecznych wzmacnia procesy dyskryminacji czy raczej je ogranicza?
6. Jakie są reakcje poszczególnych mniejszości społecznych na zjawiska nietolerancji i dyskryminacji?
7. Czy procesy dyskryminacji są bardziej zauważalne na pograniczach (obszarach peryferyjnych) niż w innych częściach Polski?
8. Jak można minimalizować napięcia pomiędzy narastającą różnorodnością w społeczeństwie, a koniecznymi oczekiwaniami budowania wspólnoty?
9. Jakie strategie grupy dominującej i grup mniejszościowych sprzyjają minimalizacji tych napięć?
10. W jakim kierunku należy kształtować ład polityczno-społeczny w warunkach pogłębiającego się zróżnicowania społeczno-kulturowego w Polsce?

Procesy demokratyzacji sprzyjające upodmiotowieniu jednostek i grup sprawiają, że społeczeństwo polskie staje się coraz bardziej zróżnicowane społecznie i kulturowo. Obok pochodzenia etnicznego, czy wyznania coraz częściej zwraca się uwagę również na inne cechy tworzące „różnicę”, takie jak: płeć, seksualność czy wiek. Poszczególne kategorie tworzące zróżnicowanie społeczne stają się widocznymi i ważnymi aktorami życia publicznego, w tym politycznego.
Mniejszości poprzez proces upodmiotowienia, powołując się na takie wartości jak: równość, wolność, czy prawa człowieka, coraz częściej oczekują regulacji prawno-politycznych swojego statusu w społeczeństwie. Sprawia to, że zjawisko zróżnicowania społecznego nabiera charakteru politycznego i staje się istotnym elementem politycznej debaty. Pojawienie się wielu nowych aktorów życia politycznego, w tym reprezentujących mniejszości społeczne, podważa dotychczasowy ład społeczny oparty na dominacji i podporzadkowaniu oraz może wywoływać w społeczeństwie poczucie zagrożenia i lęku. Wytwarza to, naszym zdaniem, nowe pola do dyskryminacji jednostek i zbiorowości o statusie mniejszościowym.
Chcielibyśmy poddać dyskusji kwestię pozycji poszczególnych mniejszości w polskim społeczeństwie, zakresu ich autonomii i podporządkowania większości oraz reprezentacji ich interesów przez instytucje publiczne i elity polityczne. Sądzimy, że hipoteza łączenia wymiaru mniejszościowego położenia społecznego z wymiarem politycznym jest bardzo konstruktywna także w zakresie diagnozy stanu dyskryminacji i nietolerancji w społeczeństwie, a sama sytuacja mniejszości może być ważnym testem dla demokracji i otwarcia się na pluralizm.

Strona wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/RoznicaJestPolitycznaKonferencjaNaukowa?ref=hl

Zgłoszenia tematów referatów wraz z abstraktami prosimy przesyłać do 31 maja 2013 roku na adres:konferencjais2013@uwb.edu.pl

 • SPRAWY NAUKOWE – dr Urszula Abłażewicz-Górnicka, kontakt: 691-221-233 lub konferencjais2013@uwb.edu.pl
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE – dr Urszula Abłażewicz-Górnicka, kontakt: 691-221-233 lub konferencjais2013@uwb.edu.pl

Miejsce: Wrocław
Termin: 24 VI 2013
Zgłoszenia:
Link:

__________

24 czerwca w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49) odbędzie się konferencja naukowa poświęcona polsko-ukraińskim relacjom na Wołyniu oraz przyczynom i konsekwencjom wydarzeń wołyńskich z 1943 r.

Organizatorami sesji są: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

PROGRAM OBRAD

10.00 Rozpoczęcie obrad

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu) – wystąpienie inaugurujące konferencję.

 • dr hab. prof. UWr Jan Kęsik (Uniwersytet Wrocławski) Polityka narodowościowa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym, a losy miejscowej ludności w latach II wojny światowej
 • prof. dr hab. prof. UWr Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski) Stosunki polsko-ukraińskie pod okupacją sowiecką (1939–1941). Stan badań
 • dr hab. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych PAN/Rada IPN) Wołyń ’43 w perspektywie historyków polskich. Stan badań.
 • dr Andrij Portnov (Dniepropietrowsk/Ukraina) Wołyń ’43 w perspektywie historyków ukraińskich. Stan badań
 • dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (Uniwersytet Wrocławski) Piśmiennictwo historyczne w Niemczech o Wołyniu 1943 r.
 • Tomasz Rojek (Oddział IPN/KŚZpNP we Wrocławiu) Śledztwa prowadzone przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie wydarzeń na Wołyniu w 1943 r. Próba bilansu
 • Monika Polakowska, Robert Bednarz (Oddział IPN we Wrocławiu) Zasób „ukraiński” w archiwum IPN we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Rościsław Żerelik (dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego) – wystąpienie podsumowujące konferencję

Zakończenie obrad i dyskusja: godzina 13.30 – 14.00

Miejsce: Gorzów Wielkopolski
Termin: 21-22 XI 2013
Zgłoszenia: 30 VI 2013
Link:

Fundacja Slawistyczna,
Instytut Slawistyki PAN,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

zapraszają na międzynarodową konferencję

„Pogranicze wschodnie i zachodnie”

z cyklu

„Pogranicze w perspektywie transnarodowej i transdyscyplinarnej”

Konferencja Pogranicze wschodnie i zachodnie ma otworzyć cykl, którego celem jest naukowa dyskusja nad badaniem zjawisk i procesów zachodzących na pograniczach. Badania nad pograniczami były (i jeszcze są) prowadzone z pozycji narodowych, koncentrowały się na sytuacji poszczególnych grup narodowych i społecznych (np. badania nad kulturą i językiem polskim na Litwie, Ukrainie, Białorusi lub badania nad mniejszością niemiecką w Polsce itp.).

Podczas konferencji pragniemy porzucić perspektywę narodową, a skoncentrować się na dokumentowaniu i opisywaniu ogólnych zjawisk i procesów historycznych, społecznych, kulturowych, językowych itd.

Jako punkt wyjścia do rozważań proponujemy następujące zagadnienia:

1. Tożsamość i identyfikacje narodowe na pograniczu, narracje, pamięć lokalna, mikrohistorie, miejsca pamięci, tematy pomijane w głównym nurcie historii. Sposoby upamiętniania historii: muzea, rewitalizacje kultury regionalnej, cmentarze i pomniki jako nośniki pamięci.

2. Procesy i zjawiska językowe na pograniczach, kontakty językowe, interferencje, konwergencje, odmiany języka autochtoniczne i przeniesione, uwarunkowane społecznie procesy językowe (powstawanie i rozbijanie wspólnot komunikatywnych.

3. Literatura regionalna i prasa lokalna – problematyka socjoliteraturoznawcza; literatura pogranicza – problem kategoryzacji pojęcia; kolonializm i neokolonializm w badaniach literaturoznawczych; piśmiennictwo prasowe jako kreacyjna literatura pogranicza; literackie „miejsca pamięci”.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin: historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, historyków sztuki. Konferencja otwarta jest również dla doktorantów z Polski i z zagranicy. Kwalifikacja referatów odbędzie się na podstawie oceny nadesłanych abstraktów. Języki konferencji: polski, rosyjski, niemiecki, angielski.

Abstrakty wystąpień prosimy przesyłać na adres: konferencja@ispan.waw.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 350 złotych.

Więcej informacji :

http://www.us.edu.pl/sites/all/files/www/wiadomosci/konf/Konferencja%20Pogranicze%20wschodnie%20i%20zachodnie.pdf

Miejsce: Łódź
Termin:  05-07 XI 2013
Zgłoszenia: 30 VI 2013
Link:

Instytut Kultury Współczesnej, Zakład Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego 

zaprasza na międzynarodową konferencję

Historia kina Europy Środkowej w perspektywie interkulturowej

Do niedawna w badaniach nad kinem Europy Środkowej dominowała bądź perspektywa narodowa, bądź koncentrująca się na relacjach z krajami zachodnimi. Nowy impuls pojawił się współcześnie, jako odpowiedź na zmiany dokonujące się na obszarze produkcji i nowe strategie dystrybucji filmowej. Nie bez znaczenia są też nowe propozycje metodologiczne, które na gruncie historiografii kina zmuszają do ponownego przyjrzenia się opisanym dotąd zjawiskom. Istotną rolę odgrywają tu tzw. „powrót do archiwów” i „nowa historia kina”, stanowiące wyzwanie rzucone spójnym narracjom kanonicznym, które od wielu lat reprodukowane są w pracach z zakresu historii filmu. Celem konferencji będzie refleksja nad tymi zjawiskami z historii kinematografii, które domagają się odmiennych kontekstualizacji, wykraczających poza paradygmat narodowy w badaniu historii kina, a więc m.in. koprodukcjami, kinem emigrantów, kinem diaspory, filmami powstającymi w państwach bloku wschodniego, pod wyraźnym wpływem ponadnarodowej polityki kulturalnej okresu „zimnej wojny”, wreszcie problematyką dystrybucji i recepcji filmów zagranicznych. Zakres tematyczny konferencji obejmuje kinematografie Europy Środkowej (Polska, Litwa, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Niemcy, Austria) do roku 1989.
Przykładowe szczegółowe obszary tematyczne konferencji:
· Obieg i recepcja filmów środkowoeuropejskich w Europie Zachodniej;
· Miejsce kinematografii środkowoeuropejskiej na tle procesów polityczno-kulturowych
zachodzących w Europie;
· Polityka krajów Europy Środkowej w odniesieniu do kinematografii zagranicznych;
· Oblicza koprodukcji;
· Usytuowanie filmów środkowoeuropejskich w kontekście ewolucji sfery medialnej;
· Nowe wyzwania metodologiczne wynikające z transnarodowych i interkulturowych aspektów kinematografii Środkowej Europy.
Program konferencji zostanie ustalony do końca września 2013 r.
Planowane jest wydane najlepszych referatów w formie recenzowanej publikacji.

Konferencja w języku angielskim i polskim.
Zgłoszenia referatów i wszelkie pytania prosimy nadsyłać na adres:
kino.interkulturowe@gmail.com

Miejsce: Kalisz
Termin: 12 VI 2013
Zgłoszenia:
Link: http://www.muzeum.kalisz.pl/aktualnosci_108.html

II Kaliska Sesja Starożytnicza

Redakcja czasopisma Starożytności, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kaliszu, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej oraz Stowarzyszenie “Humanitas” mają zaszczyt zaprosić na II Kaliską Sesję Starożytniczą – “Edykt mediolański. Chrześcijaństwo i świat rzymski w czasach dynastii konstantyńskiej (306-363)”, która odbędzie się dnia 12 czerwca 2013 r. w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej o godz. 11.00. 

Program sesji:

11.00-11.15 Otwarcie sesji
11.15-11.45 prof. dr hab. Sławomir Bralewski (Katedra Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego), „Legitymizacja władzy Konstantyna Wielkiego w świetle jego nawrócenia na chrześcijaństwo”.
11.45-12.15 prof. dr hab. Jan Grzeszczak (Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu), „Constitutum Constantini” – dzieje pewnego dokumentu”.
12.15-12.45 dr Sławomir Jędraszek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego), “Wyrocznia boga Besa w Abydos. Wybrane problemy”.
12.45-13.15 mgr Michał Baranowski (Wydział Historyczny UAM), „Religijność cesarza Iuliana – wokół pewnych mitów historiografii”.
13.15-13.45 mgr Leszek Tomczak (PTH oddział w Kaliszu, czasopismo „Starożytności”), „Święta Katarzyna Aleksandryjska i jej kult na terenie diecezji kaliskiej”.
13.45-14.15 mgr Damian Waszak (PTH oddział w Kaliszu, czasopismo „Starożytności”), „Szarża jazdy Maksencjusza w bitwie pod Augusta Taurinorum”.
14.15.14.45 mgr Artur Zychowicz (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego), „Cesarz Flawiusz Julian a konflikt społeczno-religijny w Cesarstwie Rzymskim”.
14.45-15.30 Dyskusja
15.30 Zakończenie sesji

 

Miejsce: Warszawa
Termin: 22-23 XI 2013
Zgłoszenia: 17 VI 2013
Link:

The Korean Studies Section at the University of Warsaw is pleased to invite you to an international conference entitled “Korean civilization:  sources & prospects” which is going to take place in Warsaw on November 22-23rd2013. All Korea-related subjects will be accepted.

The conference is organized in order to commemorate the 30th anniversary of Korean Studies and the 60th anniversary of Korean Language education at our university.


THE VENUE

The Conference will take place in Warsaw, the capital city of Poland. Although we are not able to offer travel grants to the participants, we are making efforts to secure sufficient financial resources in order to meet the costs of accommodation for all the participants presenting their papers. We will inform you about the final results of our efforts as soon as possible.


THE LANGUAGE OF THE CONFERENCE

The language of the conference is English and/or Korean.

APPLICATION AND SUBMISSION OF ABSTRACTS 

Applicants should submit the following information by e-mail.

1) your full name;
2) contact info (e-mail and telephone);
3) major area of study (region and discipline);
4) title of your paper;
5) one-page (500 words max.) abstract  including your name and institution.

APPLICATION PERIOD
The deadline for applications is June 17th, 2013.  We will contact all applicants by the end of June regarding the acceptance of their application.

 PRESENTATIONS 

All successful applicants will be expected to give around a 30 minute presentation including Q&A.

CONTACT INFORMATION:

Korean Studies Section, Department of Japanese and Korean Studies

Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw

Address: ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, Poland

tel/fax.: (48-22) 827-56-04

e-mail: korean.studies.warsaw.2013@gmail.com

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 07-09 VI 2013
Zgłoszenia: 31 V 2013
Link: http://www.mediterranistyczna.wroclaw.pl/

SKN Historyków Starożytności wraz z SKN „Oikumene” i SKN „Mediewistów” ma zaszczyt zaprosić wszystkich na II Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencko-Doktorancką Konferencję Mediterranistyczną, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2013 roku w IH UWr!

W tym roku pod hasłem „Ad fontes Artis” skupimy się nad jakże bliskim środowisku akademickiemu tematem sztuk naukowych w Starożytności i czasach późniejszych.
Głównym założeniem konferencji jest stworzenie aktywnego forum wymiany myśli na temat starożytnej nauki Śródziemnomorza i jej recepcji w późniejszym okresie. Przez recepcję rozumiemy nie tyle bierne poznawanie, co raczej aktywny dialog z nauką starożytną: w jaki sposób dorobek starożytności wpływał na naukę późniejszą – wspomagał czy spowalniał jej rozwój, a może pchał go w nieoczekiwanym kierunku? Jak funkcjonowała nauka i metodologia badawcza w starożytności i co z tego odziedziczyły późniejsze czasy?
W tym roku zachęcamy do zainteresowania się następującymi tematami:
I. Nauka w starożytności i jej recepcja: produkcja – transmisja – percepcja nauki.
pierwsze wynalazki i ich późniejszy rozwój – próby rekonstrukcji starożytnych wynalazków – osiągnięcia myśli starożytnej w późniejszych epokach (transmisja/recepcja) – aktualność myśli starożytnej – sposoby metod badawczych w starożytności, a metoda badawcza dzisiaj – ośrodki naukowe starożytności – narodziny, rozkwit i upadek nauki starożytnej
II. Filologia: czy pierwsza nauka zorganizowana?
powstawanie wielkich bibliotek i ośrodków naukowych – kulturowa rola wielkich ośrodków i pamięć o nich w wiekach późniejszych – piśmiennictwo i proces tworzenia książek – nauka filologiczna w starożytności a dzisiaj: sposób funkcjonowania – dorobek filologii starożytnej i jego rola (scholia, komentarze, wydania) – dziedzictwo filologii
III. Historiografia
myśl historyczna w starożytności i później – refleksja starożytnych na temat historiografii – samoświadomość historyczna
IV. Nauki ścisłe: matematyka i wiedza przyrodnicza
a) Osiągnięcia matematyki starożytnej: fakty i mity – rachuba czasu, zegary, kalendarze: przekazywanie systemów rachuby czasu i zmiany w nich
b) Badania w dziedzinie fizyki w starożytności: nauka czy jeszcze nie?
c) Wiedza przyrodnicza: historie naturalne, kompendia, encyklopedie, fantazje? – sposoby klasyfikacji organizmów – wiedza o świecie ożywionym – źródła do badań przyrodniczych – dzieła przyrodnicze inspirowane starożytnymi
d) Geografia i geografowie: metodologia geografii starożytnej i jej dziedzictwo – proces odkrywania i eksploracji świata poza śródziemnomorskiego: metodyczny czy przypadkowy? – rozwój szkutnictwa i nawigacji – od filozofii geograficznej do metody naukowej: teoretyzowanie o świecie a wiedza płynąca z odkryć
e) Astronomia i astrologia: nauka czy przesąd? – osiągnięcia astronomii – teorie heliocentryczne i geocentryczne oraz ich transmisja – wiedza o miejscu Ziemi we wszechświecie – korespondencje pomiędzy astronomią i astrologią – dziedzictwo astrologii po nastaniu chrześcijaństwa: akceptowane czy nie? – czy magia była nauką?
V. Medycyna starożytna i późniejsza:
teorie medyczne starożytności i ich późniejszy rozwój – farmakologia: od zbieraczy korzeni do papirusów medycznych i dalej – przekaz wiedzy medycznej – medycyna a magia: rozdzielne czy nie?
VI. Architektura i budownictwo
od schronienia do siedziby rodowej – rozwój rzemiosła i jego ewolucja do pozycji sztuki – rozwój technologiczny umożliwiający sprawną egzystencję mikrokosmosu miejskiego – ideologia jako katalizator rozwoju architektury i budownictwa
Abstrakty wraz z bibliografią należy wysłać na adres e-mailowy: mediterranistyczna@gmail.com do 24 Maja 2013 roku.
Formularz zgłoszeniowy, oraz wszelkie niezbędne informację można znaleźć na stronie konferencji: http://www.mediterranistyczna.wroclaw.pl/
Serdecznie zapraszamy!

Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 31 maja br.

Miejsce: Lublin
Termin: 25-27 X 2013
Zgłoszenia: 19 VIII 2013
Link: http://chomikuj.pl/lubelska.jesien.historyczna

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS, Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej oraz Studenckie Koło Naukowe Archiwistów ponownie mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w drugiej już edycji „Lubelskiej Jesieni Historycznej”, która odbędzie się w dniach 25-27 października 2013 roku w Instytucie Historii UMCS przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie.

Tegoroczna konferencja odbywać się będzie w ramach czterech paneli:

 1.      Zarządzanie dokumentacją a komputeryzacja – pytania o dziś i jutro archiwistyki.

Podczas panelu związanego z archiwistyką chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na następujące, proponowane zagadnienia:

- ICT a udostępnianie archiwaliów,

- Problematyka archiwizowania dokumentów elektronicznych,

- Kancelaria„elektroniczna” (biuro „cyfrowe”) czy systemy informatyczne wspomagające zarządzanie firmą, urzędem, instytucją lub organizacją?

- Stan i perspektywy rozwoju Records Management w Polsce,

- Czy archiwizować strony WWW, e-maile, posty na Facebooku itp., jako źródła historyczne dla przyszłych dziejopisów?

-Stan i kierunki rozwoju e-Government (elektronicznej dokumentacji) w Polsce.

 1. Argument historyczny w sporze ideowym

Każde społeczeństwo funkcjonuje w oparciu o pewne określone normy, które tworzą podstawę systemu wartości jednostek egzystujących w jego obrębie. Odnoszą się do wszystkich płaszczyzn życia człowieka i podlegają stałym przemianom. Podważenie jednych wartości prowadzi do sporu z obrońcami dawnego systemu i w konsekwencji do jego modyfikacji, stabilizacji lub zastąpienia innym. Odwołanie się do przeszłości przy pomocy argumentu historycznego jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów uwiarygodniania swoich racji. Podczas obrad w ramach tego panelu chcielibyśmy zastanowić się nad tym jak historia wykorzystywana jest i była na przestrzeni wieków do legitymizacji określonego porządku kulturowego. Szczególnie interesujące wydaje się stosowanie nawiązań do przeszłości w sporach między konserwatystami, liberałami, socjalistami i populistami.

Proponowane zagadnienia:

 - legitymizacja władzy przy pomocy historii,

- nawiązania do historii, a rozprzestrzenianie się nowych prądów kulturowych,

- rola historii w kształtowaniu tożsamości narodowej,

- odwołania do przeszłości w dobie rewolucji,

- polityka historyczna kreowana przez państwa,

- wizja przeszłości w podręcznikach szkolnych,

- motyw historyczny jako casus belli.

 1.   Mozaika wyznaniowa w krajach Europy Wschodniej

Niniejszy panel poświęcony jest wyznaniom religijnym dominującym na obszarze szeroko rozumianej Europy Wschodniej. Zaliczamy do nich m. in. prawosławie, rzymskokatolicyzm, grekokatolicyzm oraz judaizm. Szczególny nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na tematy związane z wyznaniami obecnymi w krajach byłego Związku Radzieckiego oraz na wschodnich obszarach Polski.

 Proponowane zagadnienia:

- konflikty wyznaniowe,

- historia narodów i państw wyznaniowych lub wielowyznaniowych,

- spory doktrynalne,

- tradycje, obyczaje, święta i obrzędy kultywowane przez przedstawicieli poszczególnych wyznań,

- dziedzictwo materialne (zabytki, przedmioty kultu religijnego),

- koegzystencja wielu wyznań na przykładzie konkretnych regionów i miast Europy Wschodniej,

- koegzystencja kilku religii w jednym mieście lub wsi,

- problemy małżeństw oraz rodzin wielowyznaniowych.

IV.   Czas apokalipsy. Klęski żywiołowe na przestrzeni dziejów

Panel związany jest z rolą klęsk elementarnych w dziejach. Mile widziane będą tematy o szerokim zasięgu czasowym i geograficznym. Katastrofy żywiołowe rozpatrywać będziemy zarówno w wymiarze globalnym jak i historii lokalnej. Szczególnym zainteresowaniem chcemy obdarzyć kwestię ich wpływu na dalsze bytowanie cywilizacji czy różnego rodzaju społeczności.

Proponowane zagadnienia:

- wielkie katastrofy w starożytności i ich kreacje historiograficzne,

- cywilizacje zniszczone przez klęski elementarne,

- klęski żywiołowe jako kamienie milowe w historii społeczności lokalnych,

- postawy ludności w obliczu zagrożenia wczoraj i dziś,

- klęski żywiołowe, a życie miast w epoce nowożytnej i współczesnej,

- źródłoznawstwo: pozostałości po klęskach elementarnych (źródła narracyjne, ikonografia, fotografia).

 Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 20 minut. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów i skrócenia czasu ich trwania. Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor.

 Formularz zgłoszeniowy do pobrania:
http://chomikuj.pl/lubelska.jesien.historyczna

 Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia do godziny 23:59. Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: lubelska.jesien.historyczna@gmail.com Termin zgłoszeń wydłużony do 19 sierpnia.

Do 20 sierpnia organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji.

Osoby, których abstrakty zostaną ocenione pozytywnie otrzymają czas do 31 sierpnia na wypełnienie ankiety z deklaracją preferowanych przez siebie wariantów noclegowych oraz obiadowych.

 Opłatę konferencyjną przewidujemy w wysokości 50 zł od osoby.

 - Cena jednego noclegu wynosi 40 zł.

 - Cena jednego obiadu to 15 zł

 Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi.

Ponadto w planach mamy wydanie publikacji pokonferencyjnej. W związku z tym zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie swoich prac wraz z opinią pracownika naukowego w wersji drukowanej i elektronicznej na konferencję.

Referaty powinny spełniać podstawowe kryteria edytorskie: tekst główny czcionka Cambria 11, przypisy Cambria 9, marginesy: górny 1,8 dolny 2,6 prawy 1,9 lewy 1,9, oraz akapity 0,46. Maksimum stron: 10.

Wszelkie informacje pod adresem e-mail: lubelska.jesien.historyczna@gmail.com

 Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

„II Lubelska Jesień Historyczna”

Miejsce: Wiedeń
Termin: 18-21 IX 2013
Zgłoszenia: 29 VII 2013
Link: http://pl.scribd.com/doc/141145655/Invitatio-ALF13

W dniach 18-21 września w Wiedniu odbędzie się XIII kongres ALF (Academiae Latinitati Fovendae z Rzymu). Współorganizatorami kongresu jest Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego, Austriacka Akademia Nauk oraz niemieckie Stowarzyszenie L.V.P.A. (Latinitati Vivae Provehendae Associatio e.V.). Zgłoszenia udziału w kongresie można nadsyłać do 29 lipca.
ALF założona została w roku 1967 i stawia sobie za cel propagowanie łaciny jako języka żywego, nie tylko w codziennej komunikacji, ale także jako języka nauki. Dlatego też organizuje co 4-5 lat kongresy, na których wszystkie wykłady oraz dyskusje odbywają się po łacinie, uczestnicy porozumiewają się ze sobą również po łacinie.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://pl.scribd.com/doc/141145655/Invitatio-ALF13

Miejsce: Gdańsk
Termin: 14 XI 2013
Zgłoszenia: 31 V 2013
Link:

14 listopada 2013 r. w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa pt.

Odsłony codzienności – duchowieństwo rzymskokatolickie na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XX wieku.

Sesja organizowana jest przez Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku, Uniwersytet Gdański

Celem konferencji jest przedstawienie zróżnicowanych perspektywy w badaniach nad duchowieństwem parafialnym na ziemiach polskich od schyłku XVIII w. do początków XX w. Wśród zagadnień wartych podjęcia znajduje się szereg kwestii z zakresu kultury materialnej, duchowej, umysłowej, mentalności i obyczajowości, m.in.: wygląd i urządzenie plebanii, pożywienie, ubiór, uposażenie, zajęcia w gospodarstwie plebańskim, życie publiczne w tym działalność duszpasterska oraz praca społeczna, formy wypoczynku i rozrywki, wyjazdy krajowe i zagraniczne, choroba, starość. Z uwagi, że w przypadku duchowieństwa rzymskokatolickiego, stanowiącego grupę celibatariuszy, trudno mówić o pełnym życiu rodzinnym, dlatego szczególne miejsce w badaniach powinny zająć kwestie dotyczące relacji pomiędzy duchowieństwem (proboszcz – wikariusz), dalej plebanii jako szczególnego rodzaju spotkania przestrzeni prywatnej i publicznej, obszaru wielostronnych i złożonych relacji między osobami ją zamieszkującymi, a więc między proboszczem a jego rodziną (matka, ojciec, siostry, bracia, kuzynki i kuzyni), gospodynią oraz służbą domową i kościelną. Inna istotna kwestia to relacje duchowieństwo – przedstawiciele władzy zaborczej, i to ze szczególnym uwzględnieniem tych nieformalnych.
Nie mniej ważnym zagadnieniem w podjętej problematyce jest interdyscyplinarność warsztatu badawczego oraz umiejętność docierania, identyfikowania i stawiania pytań przekazom źródłowym odzwierciedlającym różnorodne aspekty życia codziennego duchowieństwa. Podjęcie badań oraz rozważań we wskazanych obszarach jest niezwykle istotne dla pełnego i wielowymiarowego poznania badanej grupy i bez wątpienia będzie miało wpływ na zmianę bądź przeformułowanie sądów i opinii istniejących w literaturze na jej temat.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31. maja 2013 r.

Komitet organizacyjny:

 • Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
 • Dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG
 • Dr Anna Łysiak-Łątkowska
 • kontakt: Anna Łysiak-Łątkowska, hisall@univ.gda.pl
 • Koszt 200 zł.

 • RSS