Miejsce: Gorzów Wielkopolski
Termin: 28-29 XI 2013
Zgłoszenia: 27 X 2013
Link:

_______

Instytut Wschodni

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katolicka Uniwerzita Rużomberok

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. 

Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie”

Instytut Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago

Polskie Towarzystwo Naukowe w Londynie

 

zapraszają na konferencję naukową na temat:

Informują i edukują –

książka i prasa polska na obczyźnie

w XXI wieku

 

Gorzów Wlkp., 28-29 listopada 2013 r.

 

Komitet Organizacyjny:

prof. Andrzej Chodubski, prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. Kazimierz Dopierała, prof. Wiesław Hładkiewicz, Edward Jaworski, dr Eugeniusz Januła, prof. Maria Kalczyńska, prof. Piotr Majer, ks. dr Roman Nir, prof. Krzysztof Pietkiewicz, ks. prof. Edward Walewander, dr hab. Marek Szczerbiński (przewodniczący), dr Krzysztof Wasilewski (sekretarz)

Komitet uzupełnimy przedstawicieli mediów polonijnych po sfinalizowaniu realizowanych ustaleń.

 

***

Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. rozpoczął się kolejny etap emigracji. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że jedynie do końca 2006 r. czasowo lub na stałe z kraju wyjechało prawie 2 mln osób. Dołączyli oni tym samym do wcześniejszych pokoleń emigracji, począwszy od tzw. „niezłomnych”, którzy nie wrócili do Polski po 1945 r., przez uchodźców politycznych z lat 1968-1982, a na emigracji zarobkowej z początku transformacji systemowej skończywszy.

Każde z pokoleń emigracji musiało oswoić się z procesami integracji i asymilacji, bez wyzbywania się narodowej tożsamości. Rodziło to i nadal rodzi niebezpieczeństwo osłabienia tradycji i kultury kraju przodków na rzecz nowej ojczyzny. Trudną do oszacowania rolę w łagodzeniu tego procesu odgrywają media. Dzięki nowym technologiom emigranci czasowi i stali – bez względu na to, gdzie przebywają – mają możliwość bieżącego kontaktu z polską telewizją, radiem czy witrynami internetowymi. Jednak to przede wszystkim tradycyjna książka i prasa kształtują postawy patriotyczne polskiego wychodźstwa.

Dlatego organizatorzy postanowili poświęcić konferencję naukową polskiej prasie i książce na obczyźnie. Przy czym nie zawężamy pola zainteresowań jedynie do tych dwóch form komunikacji. Liczymy, iż uczestnicy zechcą zaprezentować swoje badania dotyczące także nowych mediów, w tym serwisów społecznościowych, których rola w podtrzymywaniu kontaktu z krajem pochodzenia jest trudna do przecenienia.

Organizatorzy proponują następujące grupy problemowe:

  • Stan badań nad książką i prasą polską na obczyźnie
  • Prasa i książka polska w utrzymywaniu więzi emigrantów z pierwotną ojczyzną
  • Z dziejów polskiej prasy i książki poza krajem
  • Rola mediów w budowaniu tożsamości narodowej zbiorowości emigracyjnych
  • Media polskie wobec emigracji, media emigracyjne wobec Polski
  • Dziennikarze, wydawcy, pisarze emigracyjni, ich warsztat twórczy, relacje z Polską
  • Nowe media na emigracji
  • Media wobec tradycji i kultury Kresowian
  • Rola i pozycja mediów polonijnych w rynku medialnym państw obcych
  • Wybrane problemy twórczości literackiej w kraju i na obczyźnie

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają prasoznawców, literaturoznawców, historyków, politologów, oraz specjalistów innych dziedzin z uczelni, stowarzyszeń, redakcji krajowych i emigracyjnych.

Informacje dla uczestników

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy starają się o zapewnienie wyżywienia i noclegu z 29/30 listopada. Wygłoszone podczas konferencji teksty, po ich uprzedniej akceptacji przez recenzentów, zostaną zamieszczone w numerze 6 „Przeglądu Polsko-Polonijnego” (4 punkty na liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Zgłoszenia udziału prosimy nadsyłać do sekretariatu konferencji w terminie do dnia 27 września 2013 r. Termin nadsyłania gotowych tekstów mija w dniu konferencji, a więc 28 listopada 2013 r. Referat powinien mieć objętość od 14 do 17 stron znormalizowanych wraz z przypisami dolnymi oraz krótkim jego streszczeniem w j. polskim i angielskim oraz słowami kluczowymi (maksymalnie pięć).

Program konferencji i niezbędne informacje organizacyjne zostaną przesłane uczestnikom konferencji do 5 listopada 2013 r.

 Sekretariat – dr Krzysztof Wasilewski

e-mail: krzys.wasilewski@gmail.com

tel.: +48 608 674 784