konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 7.2013

Miejsce: Lublin
Termin: 18-19 X 2013
Zgłoszenia: 1 VIII 2013
Link:

______

Związek polskich Artystów Plastyków Okręg Lubelski

zaprasza na konferencje

„Sztuka jako (re)medium”

 

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji zarówno teoretyków: estetyków, historyków i socjologów sztuki, muzykologów, literaturoznawców i medioznawców, jak i twórców działających w sferze artystycznej praxis. Organizując rzeczoną sesję pragniemy stworzyć interdyscyplinarną platformę wymiany idei, szczególnie zaś – wywołać ożywioną debatę dotyczącą społecznego etosu sztuki, jej aksjologicznego zabarwienia oraz miejsca w szerszych procesach przemian politycznych i socjoekonomicznych. Celem naszym będzie też próba zmierzenia wychowawczego potencjału twórczości, postawienie pytania o przyszłość edukacji estetycznej.
Tematyka wystąpień skoncentrowana będzie wokół następujących zagadnień:

• Etos współczesnego artysty. Twórca w sferze społecznych wyobrażeń.
• Pomiędzy kreacją i autokreacją. Strategie twórczych zachowań.
• Rola edukacji artystycznej w kształtowaniu gustów i preferencji estetycznych społeczeństwa.
• Polityka kulturalna państwa. Instytucje kultury wobec potrzeb edukacyjnych.
• Estetyczny „profil” społeczeństwa. Uczestnictwo w kulturze. Stan obecny i prognozy.
• Mechanizmy rynkowe współczesnego artworldu. Medialne otoczenie sztuki.
• Pomiędzy zaangażowaniem a eskapizmem. Sztuka „upolityczniona” i politycznie indyferentna.
• Sztuka społecznie zaangażowana i nurt community art.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień (do ok. 150 słów) do dnia 1 sierpnia 2013 r. pocztą elektroniczną na adres: m_stepnik@autograf.pl

 

Miejsce: Opole
Termin: 28 X 2013
Zgłoszenia: 31 VII 2013
Link:

_______

Międzynarodowa Interdyscyplinarna konferencja naukowa

BIBLIOTEKI W KULTURZE KRESÓW.

Kresowianie w bibliotekach w Polsce i na świecie.

W międzynarodowej komunikacji społecznej ważną funkcję spełniają instytucje społeczno-kulturalne za jakie uznaje się biblioteki. W każdej epoce historycznej rozwijały się one w ścisłym związku z kulturą danego narodu.
Zmiany granic Rzeczpospolitej sprawiły, że znaczące ośrodki kultury, w tym także biblioteki pozostawały poza obszarem państwa. Zbiory i kolekcje poloników kresowych znalazły się w wielu instytucjach zagranicznych oraz emigracyjnych na świecie.
Dobra te zostały rozproszone i w dużym stopniu zniszczone, dlatego też ważnym zadaniem nauki polskiej jest przypominanie o tych faktach i popularyzowanie dorobku twórczego przedstawicieli polskiej kultury, którym zawdzięczamy prace przy ocalaniu tego dziedzictwa i naszej kulturowej tożsamości.
Przygotowywana konferencja ma być wkładem w badania nad dokumentacją polskiej kultury na obczyźnie, szczególnie za obecną wschodnią granicą Polski po 1945 r.
O tych i innych problemach chcemy dyskutować podczas planowanej interdyscyplinarnej konferencji naukowej.
Zapraszamy do udziału pracowników nauki i studentów, teoretyków i praktyków przedmiotu.

Planowane są:
• warsztaty dla bibliotekarzy pochodzących z Litwy, Ukrainy i Białorusi (26.10.2013)
• bogaty program kulturalno-naukowy (promocje książek, wystawy, spotkania naukowe)

W roku 2011 odbyła się pierwsza edycja kresowego cyklu pt. Kresowianie na Śląsku Opolskim, w 2012 – druga pt. Kresowianie na świecie. Zgromadziły one wielu uczestników z ośrodków akademickich Polski i zagranicy. Podjęty temat nie został wyczerpany. Organizatorzy idąc tym tropem podjęli się kontynuowania przedsięwzięcia z nadzieją na zainteresowanie nim szerokich kręgów ludzi nauki i kultury w kraju i za granicą.

Publikacja konferencyjna jest punktowana (5 pkt).

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

Opłata dotyczy osób chcących skorzystać z noclegu. W ramach opłaty gwarantujemy: nocleg ze śniadaniem oraz obiad w dniu konferencji, materiały konferencyjne.

Na zgłoszenia tematów referatów wraz z abstraktami w języku polskim i angielskim organizatorzy czekają do końca lipca 2013 r.

Sekretariat Konferencji: mgr Krzysztof Harupa – krzhar@wp.pl

Dane kontaktowe: Maria.wilno@gmail.com.pl

Bliższe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne pod adresem:

http://www.inib.uj.edu.pl/documents/1017121/3053688/Biblioteki_w_kulturze_Kresow_2013_gut_%282%29.pdf

Organizatorzy: :

Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne Polonia-Kresy
ul. Dubois 41/5, 45-067 Opole
tel. 77-454-62-36
Katedra Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
ul. Waryńskiego 4, 45-047 Opole
tel. 774219424
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole
tel. (+48) 77 454 12 40, 77453 66 92, fax. wew. 102

 

Miejsce: Kraków
Termin: 14-15 XI 2013
Zgłoszenia: 10 VII 2013
Link:

_______

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki
w Instytucie Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

zaprasza na konferencje

Kobieta w mozaice kulturowej
– wymiary przestrzeni życia i aktywności obywatelskiej

Problematyka obrad koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z uwarunkowaniami aktywności obywatelskiej, politycznej, społecznej, ekonomicznej, kulturalnej etc. kobiet w Polsce, Europie i na świecie. Analiza przejawów, uwarunkowań i barier owej aktywności jest tematem, który współcześnie domaga się należnego miejsca w naukowym dyskursie, szczególnie w aspekcie problematyki wpisującej się w Europejski Rok Aktywnego Obywatelstwa. Zagadnienia, które zamierzamy podjąć, powinny być skupione na kwestiach szacunku dla pokoju i drugiego człowieka, wolności, równości, solidarności i przestrzegania praw człowieka. Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie stanie się platformą rozważań teoretycznych i wymiany doświadczeń badawczych, praktycznych oraz przyczyni się do integracji środowisk zajmujących się problematyką kobiet. Ufamy, że implikacje płynące ze spotkania znajdą swoje odzwierciedlenie w programach polityki społecznej. Przewidujemy dwujęzyczną publikację (w językach polskim i angielskim).

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Więcej informacji:

e-mail: kobieta2013@up.krakow.pl
Strona konferencji:  inow.up.krakow.pl/konferencje_inow.php

Zgłoszenia za pomocą załączonego na stronie konferencji formularza należy kierować na adres: kobieta2013@up.krakow.pl do dnia 10 lipca 2013 r.

Miejsce: Toruń
Termin: 17-18 X 2013
Zgłoszenia: 30 IX 2013
Link:

_______

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WSCHODNIOZNAWCZA

Przestrzeń postradziecka: procesy integracji czy dezintegracji?

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
17 – 18 października 2013 r.

Procesy i interakcje zachodzące w przestrzeni b. ZSRR mają charakter dynamiczny, uwarunkowane zostały obciążającymi je czynnikami historycznymi, tożsamościowymi oraz politycznymi. W konsekwencji po ponad 20 latach od rozpadu Związku Radzieckiego aktualnymi pozostaje szereg pytań, których istotą jest przyszłość przestrzeni postradzieckiej – integracyjna czy dezintegracyjna.
Obszar postradziecki jako rozciągnięta na dwóch kontynentach przestrzeń
geo- polityczna, -gospodarcza oraz –kulturowa graniczy z przyległymi do niego regionami oraz centrami wpływów. Zdeterminowało to jego peryferyjny charakter względem Europy, Bliskiego Wschodu czy Azji Wschodniej. Z drugiej strony od wieków scentralizowany w ramach imperium rosyjskiego, a następnie radzieckiego jest naturalnym obszarem wyjątkowych, żywotnych interesów Federacji Rosyjskiej, dla której jako bliska zagranica jest strefą wpływów i wyjątkowej odpowiedzialności.
Do odpowiedzi na pytanie przewodnie konferencji przybliży analiza procesów zachodzących w przestrzeni poradzieckiej. W szczególności na uwagę zasługuje rola Federacji Rosyjskiej na obszarze b. imperium oraz szanse na restaurację współczesnej formy dominacji FR w regionie w warunkach narastającego zaangażowania jej poważnych konkurentów – USA, państw UE oraz NATO, Chin oraz Turcji, a także korporacji transnarodowych w Wielkiej Grze Kaspijskiej. Nie bez znaczenia pozostają czynniki destabilizacji bezpieczeństwa republik poradzieckich związane z przemianami politycznymi z jednej strony, z drugiej zaś radykalizacją religijną i konfliktami etnicznymi. Wydaje się, że swoistym papierkiem lakmusowym skuteczności może być instytucjonalizacja regionu pod patronatem Rosji, czy w opozycji do decydującej roli Moskwy.

Celem konferencji jest analiza procesów integracyjnych oraz dezintegracyjnych w przestrzeni b. ZSRR pod kątem przemian politycznych, gospodarczych oraz społeczno-kulturowych. Przedmiot dyskusji konferencyjnej w szczególności stanowić będą:

1. Integracja czy dezintegracja polityczna?
- Rola Federacji Rosyjskiej na obszarze b. ZSRR.
- Polityka państw poradzieckich: samodzielna czy obciążona silny sąsiedztwem rosyjskim?
- ocena dwustronnych i wielostronnych porozumień integracyjnych (np. białorusko-rosyjskich etc.).
- Obszar poradziecki jako przestrzeń rywalizacji geopolitycznej.
- Strategia państw trzecich wobec regionu.
- Obszar poradziecki w koncepcjach geopolitycznych.
- Zamrożone konflikty – katalizatorem dezintegracji?
- Instytucjonalizacja regionu – szanse realizacji (Wspólnota Niepodległych Państwa, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, etc.);
- Projekty współpracy wojskowej w regionie.

2. Integracja czy dezintegracja gospodarcza?
- Obszar b. ZSRR w gospodarce światowej.
- Procesy integracji/dezintegracji gospodarczej – szanse realizacji (Eurazjatycka Wspólnota Gospodarcza, Wspólna Przestrzeń Gospodarcza, Unia Celna).
- Przemiany gospodarcze w republikach b. ZSRR.
- Wpływ kryzysu finansowego na gospodarki państw b. ZSRR.
- Przyszłość potencjału surowcowego obszaru b. ZSRR.

3. Integracja czy dezintegracja społeczno-kulturowa?
- Tożsamość obszaru poradzieckiego: czynnik sprzyjający integracji czy dezintegracji?
- Tożsamość etniczna, religijna, polityczna, kulturowa.
- Wpływ zewnętrzny na tożsamość przestrzeni poradzieckiej.
- Przemiany wewnątrzpolityczne w państwach b. ZSRR.
- Przemiany społeczne w państwach b. ZSRR.
- Procesy demokratyzacyjne czy utrwalenia autokratycznych systemów?
-Soft power Rosji i innych państw wobec regionu.

Opłata konferencyjna w kwocie 250 zł (opcja bez noclegu) oraz 350 zł (opcja z 1 noclegiem)powinna być wniesiona na konto do dnia 30.09.2013r
Na zgłoszenia udziału czynnego (wystąpienia) i biernego (uczestnictwo w konferencji za potwierdzeniem z możliwością druku referatu) czekamy do 30 września 2013r.

Chętni do udziału w konferencji proszeni są o zgłoszenia na formularzu w załączniku wraz z zaproszeniem, na adres mailowy: integracja@umk.pl lub faksem pod nr 56 611 21 19 z dopiskiem: „Przestrzeń postradziecka: procesy integracji czy dezintegracji?”.

Formularz zgłoszeniowy oraz bliższe informacje dostępne na stronie: http://www.wpism.umk.pl/index.php/informacje-dotyczce-projektow-naukowych-konferencji-publikacji-i-czasopism-wpism/informacje-dotyczce-projektow-naukowych-konferencji-publikacji-i-czasopism-wpism/planowane-konferencje/1754-ii-midzynarodowa-konferencja-wschodnioznawcza-13-14-czerwca-2013-r-

Dodatkowe informacje można uzyskać telefoniczne pod numerami:
(0) 606 96 46 76 – mgr Magdalena Nowak-Paralusz (sekretarz konferencji)
(0) 663748497- mgr Szymon Gajewski

 

Miejsce: Gdańsk
Termin: 02-06 IV 2014
Zgłoszenia: 01 X – 20 XII 2013
Link: http://www.xxiiozhs.ug.edu.pl/

_______

XXII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Konferencja odbędzie się w dniach 2-6 kwietnia 2014 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Obrady będą prowadzone w dniach 3-5 kwietnia. Przewidujemy przyjęcie 250 zgłoszeń od Prelegentów.

Obrady odbędą się w mieszanych panelach studencko-doktoranckich. Jako organizatorzy nie narzucamy tematyki poszczególnych paneli. Sekcje będą tworzone po zapoznaniu się z Państwa zgłoszeniami, aby maksymalnie dopasować je tematycznie, a co za tym idzie – stworzyć dogodne warunki do intensywnej dyskusji.

Przewidujemy wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej zawierającej najlepsze 10% spośród wygłoszonych referatów. Nad selekcją i poziomem merytorycznym publikacji czuwać będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego.
Przyjmowanie zgłoszeń rusza 1 października 2013 roku, kończy się zaś 20 grudnia 2013 roku.

Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana w styczniu 2014 roku. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących zgłoszeń, opłat, noclegów oraz wydarzeń towarzyszących podane zostaną niebawem.

Przyjmowanie zgłoszeń na XXII OZHS rozpoczyna się 1 X 2013

1 października 2013 o godzinie 00:00 udostępniony zostanie do pobrania formularz zgłoszeniowy w formatach .doc i .docx.  Wypełniony formularz będzie należało przesłać na uruchomiony w tym samym czasie specjalny adres mailowy przeznaczony tylko do składania zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będziemy przesyłać mailowo maksymalnie do 24 godzin od daty jego wpłynięcia. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do godziny 23:59 dnia 20 grudnia 2013 roku. Formularz pozwoli m.in. na uzyskanie od Państwa informacji dotyczących preferowanych posiłków i noclegów. Osoby, które zażyczą sobie fakturę VAT, będą proszone o zamieszczenie w formularzu danych do faktury – w późniejszym czasie dane te nie będą przyjmowane, nie będzie również możliwości wystawienia faktury VAT po Zjeździe. Lista osób zakwalifikowanych na Konferencję zostanie ogłoszona po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, prawdopodobnie w drugiej połowie stycznia 2014.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kontaktowy:

ozhsgdansk@gmail.com 

Na wiadomości odpowiadamy w czasie nieprzekraczającym 24 godzin.

Problemy ze stroną WWW:

m.mokrosinski@gmail.com

Termin zjazdu:

2-6 kwietnia 2014 (obrady w dniach 3-5 kwietnia)

Przyjmowanie zgłoszeń:

1 X – 20 XII 2013

Miejsce:

Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański

Organizator:

Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego

Liczba uczestników:

do 250

Miejsce: Kalisz
Termin: 11 VI 2014
Zgłoszenia: 27 IV 2014
Link:

_______

Redakcja Starożytności serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III Kaliskiej Sesji Starożytniczej – Barbaroi, barbarus, mleccha… Barbarzyńcy w świecie starożytnym.

Sesja ma mieć charakter interdyscyplinarny i skierowana jest do historyków, historyków sztuki, archeologów, filozofów oraz innych naukowców zajmujących się zagadnieniem ludów barbarzyńskich w antyku.
Celem sesji jest nie tylko przedstawienie zróżnicowanych kontaktów barbarzyńców z ludami cywilizowanymi, ale również ich kultury oraz rozmaitych sposobów ich przedstawiania przez starożytnych.
Sesja odbędzie się 11 czerwca 2014 r. w gmachu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej o godz. 11.00. Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przysyłać do 27 kwietnia 2014 r. na adres redakcji (redakcja@starozytnosci.pl.)

Miejsce: Poznań
Termin: 09-10 I 2014
Zgłoszenia: 11 X 2013
Link: http://www.phsi.amu.edu.pl/fancud_konferencja.html

_______

Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

zaprasza

na międzynarodową konferencję naukową

ANTYK W KULTURZE I LITERATURZE POPULARNEJ

organizowanej w ramach cyklu
„Fantastyczność i cudowność VII”

Poznań, 9-10 stycznia 2014 roku

Lorna Hardwick i Christopher Stray we wstępie do zbioru A Companion to Classical Receptions pojęcia recepcji używają w liczbie mnogiej, definiując je jako sposoby, w jakie „greckie i rzymskie materiały są przekazywane, przekładane, wybierane, interpretowane, przepisywane, przedstawiane i reprezentowane”. Chociaż definicja ta wydaje się dość szeroka, a zawartość tomu w pełni interdyscyplinarna, to jednak trudno zarówno w polskiej, jak i obcojęzycznej literaturze przedmiotu znaleźć pozycję poświęconą zagadnieniom obecności starożytnego dziedzictwa w kulturze popularnej, która byłaby – co warto podkreślić – spójna metodologicznie.

Zagadnienia poświęcone antykowi w kulturze popularnej są zjawiskiem marginalnym, pomimo coraz częstszych dyskusji oraz artykułów obejmujących tę tematykę. Stanowią one uzupełnienie tradycyjnych metodologii polegających przede wszystkim na rejestrowaniu starożytnych motywów i wątków a następnie zestawianiu ich z klasycznymi pierwowzorami. Tymczasem temat antyku w kulturze popularnej jest nie tylko interesujący ze względu na zasięg i nieograniczoną wręcz liczbę przykładów, ale i niebywale złożony, wymagający szerokiego kontekstu oraz interdyscyplinarnego podejścia.

Zapraszamy filologów, kulturoznawców, historyków, socjologów, religioznawców, filozofów i psychologów do wzięcia udziału w konferencji, której zasadniczym celem będzie prezentacja rozmaitych stanowisk badawczych dotyczących funkcjonowania elementów świata starożytnego we współczesnej literaturze i kulturze popularnej. Zamierzamy skupić się nie tylko na omówieniu rozmaitych materiałów obecnych w kulturze popularnej, lecz także na mechanizmach ich recepcji – kulturowych, literackich, medialnych. Chcielibyśmy pokazaż różnorodność starożytnego świata w kulturze współczesnej, nie ograniczając się tylko i wyłącznie do samej kultury, literatury i filmu, a proponując takie obszary badawcze, jak media, szczególnie nowe media (serwisy internetowe, portale społecznościowe, blogi i inne formy internetowego pamiętnikarstwa, i wiele innych) oraz marketing i reklamę. Interesują nas również kwestie dotyczące konkretnych mechanizmów współczesnej kultury, które odpowiedzialne są za procesy recepcji prowadzące np. do zmiany pierwotnego sensu danego wątku lub motywu.

Tematyka prezentowanych referatów powinna skupiać się wokół następujących zagadnień

Tradycyjne metodologie recepcji grecko-rzymskiego dziedzictwa a kultura współczesna

Technologia a nowe sposoby publikowania i udostępniania treści antycznych

Najczęściej przetwarzane motywy i wątki antyczne w kulturze i literaturze popularnej

Typy źródeł i obrazów starożytności w literaturze i kulturze popularnej

Funkcje obrazów starożytności w kulturze współczesnej i mediach

Metodologiczne konteksty badań nad starożytnością w kulturze i literaturze popularnej

Antyk w Internecie, reklamie i marketingu

Problem klasyfikacji i oceny materiałów antycznych w nowych mediach

Literatura i kultura antyczna w komiksie.

Nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa: 11 października 2013

Informacja o przyjęciu referatu: 18 października 2013

Konferencja: 9-10 stycznia 2014

Nadsyłanie artykułów do recenzji: 31 marca 2014

Sekretarz Konferencji:
mgr Maria Gierszewska
antykwkulturze@gmail.com

Sekretarz sekcji polsko- i rosyjskojęzycznej:
mgr Tetiana Soloshchenko
tetiana.soloshchenko@gmail.com

Sekretarz sekcji anglojęzycznej:
mgr Kostiantyn Mazur
mazur.kostia@gmail.com

Praconwnia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
Collegium Maius,
ul. Fredry 10, pokój nr 4 (przyziemie)
tel. +48 61 829 45 02

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 500 PLN dla pracowników naukowych z Polski oraz 200 PLN dla doktorantów. W kwocie tej przewidzieliśmy pokrycie kosztów wyżywienia (obiadów i poczęstunków w czasie obrad), bankietu w pierwszym dniu obrad (tj. w czwartek 9 stycznia 2014 r.) oraz druku materiałów konferencyjnych w recenzowanej monografii naukowej (maksymalna objętość artykułu przeznaczonego do publikacji nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego), zaś maksymalny czas wystąpienia konferencyjnego – 20 minut (około 6 stron znormalizowanego wydruku w formacie A4) – szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane po przyjęciu zgłoszenia. Wybrane referaty doktorantów zamierzamy opublikować w internetowym, recenzowanym czasopiśmie „Interlinie” (ISSN: 2082-9434),

http://interlinie.wordpress.com/
.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać do 11 listopada 2013 roku na konto bankowe UAM

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa  wraz z abstraktem w języku polskim i angielskim (osoby reprezentujące ośrodki polskie) lub angielskim (osoby spoza Polski) do 11 października 2013 roku na adres antykwkulturze@gmail.com. Maksymalna objętość abstraktu nie powinna przekraczać pół strony znormalizowanego wydruku w formacie A4. Informację o przyjęciu wystąpienia do programu obrad prześlemy do 18 października 2013 roku.

Kartę zgłoszenia udziału w konferencji” dostępna jest na stronie konferencji.


  • RSS