konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 11.2013

Miejsce:  Poznań
Termin:  28-30 XI 2013
Zgłoszenia:
Link:

_______

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu i Instytut Historii Sztuki UAM zapraszają na XXXIV Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 28-30 listopada. Seminarium odbywać się pod hasłem Fantazja a rzeczywistość w kulturze średniowiecznej Europy.

Plan konferencji dostępny pod adresem http://classica-mediaevalia.pl/2013/11/xxxiv-seminarium-mediewistyczne/

 

Miejsce:  Olsztyn
Termin:  25-26 IV 2014
Zgłoszenia: 28 II 2014
Link: http://historikon.pth.olsztyn.pl/konferencja/

_______

Kara na przestrzeni dziejów – studium historyczne

                                                ,,OMNE IUS AUT NECESSITAS FECIT, AUT CONSENSUS CONSTITUIT, AUT FIRMAVIT

CONSUETUDO “

„ Każde prawo stworzyła

albo konieczność,

albo ustanowiła zgoda ludzi

albo utrwalił zwyczaj”

KONFERENCJA NAUKOWA

Kara na przestrzeni dziejów – studium historyczne

Szanowni Państwo,

    Studenckie Koło Naukowe Historyków Historikon z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Sekcja Studencka Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, pragnie zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt. Kara na przestrzeni dziejów – studium historyczne, która odbędzie się w dniach 25-26.04.2014 w budynku Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie.

    Prowadząc badania historyczne nad życiem codziennym w Polsce na przestrzeni dziejów, czy też skupiając się jedynie na wybranej epoce, historyk w pewnym momencie spotyka się w dokumentach z regulacjami prawnymi, czy to w postaci przywilejów, aktów, nobilitacji, wyroków sądowych, ustaw, edyktów i innych źródeł prawodawczych, w których pośrednio opisane jest życie codzienne mieszkańców Polski i nie tylko.

   Prawo jako nierozłączny element funkcjonowania jednostki w społeczeństwie czy też społeczeństwa wobec jednostki, tutaj wobec człowieka, albo wobec instytucji zajmującej się kształtowaniem prawa jest zagadnieniem, które wymaga szerszego omówienia, choćby w postaci konferencji.

  W trakcie naszego spotkania chcielibyśmy ukazać wpływ społeczeństwa na kształtowanie się systemów prawnych na ziemiach polskich do początków XX wieku, uwidocznić zależności pomiędzy prawem stanowionym, a prawem zwyczajowym, w odniesieniu do początku czasów najnowszych, pokazać rozwój instytucji jaką jest sąd, ewolucje samej kary jako środka służącego do zachowania spokoju i porządku publicznego oraz sytuację prawną różnych grup społecznych na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

- kary wojskowe

- kary religijne

- kary za przestępstwa skarbowe

- przykłady samosądów

- okoliczności wpływające na charakter kar

- kształt wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych epokach

- ewolucja systemu środków karnych

- charakter resocjalizacyjny i penalizacyjny kar

- kary za przestępstwa przeciwko władzy państwowej

-postawa społeczeństwa wobec wymiaru sprawiedliwości

- ustawodawstwo karne

    Na konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów historii. Językiem wygłaszanych referatów będzie język polski. Czas na wygłoszenie referatu: 20 min. Zgłoszenia wraz z abstraktami oraz opinią pracownika naukowego (w formie skanu) należy wysłać do 28.02.2014 r. na adres mailowy historikon@gmail.com (termin nie przekraczalny). Opłatę konferencyjna w wysokości 90 PLN należy wpłacić do 15.03. 2014 r. Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony www.historikon.pth.olsztyn.pl

 

Miejsce:  Zielona Góra
Termin:  10-11 IV 2014
Zgłoszenia: 31 I 2014
Link:  http://osdkz.blogspot.com/

_______

Studenckie Koło Epigraficzne
wraz z
Pracownią Epigraficzną
i
Instytutem Historii
Uniwersytetu Zielonogórskiego
mają zaszczyt zaprosić Państwa na:
II Ogólnopolską
Studencko-Doktorancką
Konferencję Źródłoznawczą
Zielona Góra, 10-11 kwietnia 2014 roku

 

„Źródłem historycznym jest wszystko, skąd możemy czerpać informacje o przeszłości. (…) Chodzi rzeczywiście o «wszystko» (…) „, jednocześnie „Źródła historyczne nie mogą «odbijać» przeszłości. (…) Można jedynie badać źródła historyczne i wydobywać z nich informacje o tej, minionej już, przeszłości a następnie opierając się na tych informacjach, przy wykorzystaniu wiedzy pozaźródłowej (…) i przy odwołaniu się do profesjonalnych zasad pracy historycznej, konstruować historyczną narrację.” [J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998, s. 35].
„Źródłoznawstwo jest integralną częścią historii, (…) jako przedmiot badań źródłoznawczych wskazuje się dwa cele: a) Uzyskanie wiadomości koniecznych dla przeprowadzenia poprawnej i wyczerpującej krytyki źródła (…). b) Klasyfikacja spuścizny źródłowej określonego regionu geograficzno-historycznego powstałej w pewnym okresie historycznym, wraz z ustaleniem jej wpływu na dalszy rozwój procesu historycznego.” [J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2008, s. 14-15].
Traktując powyższe cytaty, jako punkt wyjścia, Organizatorzy pragną zaprosić młodych naukowców, historyków, jak i innych badaczy zainteresowanych tematem, do wspólnej dyskusji nad źródłoznawstwem i źródłem, jako takim.
Całość obrad zostanie podzielona na panele odpowiadające poszczególnym epokom: 
Starożytność
Średniowiecze
Wczesna epoka nowożytna (XVI-XVIII w.)
Wiek XIX (do 1918 r.)
1918-1945
Dzieje powojenne
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje:
Materiały konferencyjne
Catering (obiad 10 kwietnia, śniadanie i obiad 11 kwietnia)
Publikację (przygotowane artykuły po zaakceptowaniu przez komitet naukowy w składzie:
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, dr hab. Krzysztof Benyskiewicz, dr hab. Jarosław Dudek,
dr hab. Joanna Karczewska, dr Adam Górski,
zostaną opublikowane w recenzowanej monografii)
Terminarz:
31 styczeń – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
23 luty – ogłoszenie listy prelegentów
30 marzec – ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
30 czerwiec – ostateczny termin nadsyłania pisemnych wersji wystąpień do publikacji
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres:
osdkz.zgora@gmail.com
lub pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Historii, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra z dopiskiem „Konferencja Źródłoznawcza”
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2014 roku! Zgłoszenia wysłane 1 lutego nie będą brane pod uwagę.

 

Strona wydarzenia na facebooku https://www.facebook.com/osdkz

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://osdkz.blogspot.com/

 

Miejsce:  Warszawa
Termin:  15-18 V 2014
Zgłoszenia: 31 I 2014 (termin przedłużony do 9 II 2014)
Link: http://studenckakonferencjastarozytnicza.wordpress.com/

_______

W dniach 15-18 maja 2014 roku odbędzie się w Warszawie X Studencką Konferencję Starożytniczą. Hasło Konferencji to “Cupido dominandi – żądza władzy – władza nad żądzą” – dotyczyć będzie ona szeroko pojętych zależności pomiędzy władzą oraz seksualnością człowieka w czasach starożytnych. Jubileuszowa edycja Konferencji ma zasięg międzynarodowy – zaproszenie kierowane jest do badaczy nie tylko z Polski, lecz także spoza kraju. Abstrakty w języku polskim lub angielskim należy nadsyłać do 31 stycznia 2014 roku włącznie.

Cupido dominandi – żądza władzy – władza nad żądzą”

To temat międzynarodowej, a także jubileuszowej, dziesiątej już edycji Studenckiej Konferencji Starożytniczej, której tegorocznym gospodarzem jest Koło Starożytnicze UW.

Miejscem tegorocznych obrad będzie Uniwersytet Warszawski, dokąd w dniach 15-18 maja 2014 r. zjadą się pracownicy dydaktyczno-naukowi, doktoranci i studenci fascynujący się dyscyplinami humanistycznymi związanymi bezpośrednio z antykiem: historią, literaturą, filozofią, sztuką etc.

Będą oni prowadzić naukową dysputę na temat szeroko pojętych zależności pomiędzy władzą oraz seksualnością człowieka. Poruszone zostaną między innymi tematy konotacji polityki z uczuciami osobistymi, spory na temat bastardów u władzy, zależności między żądzą a władzą w mitach, jak również w innych, różnorodnych wymiarach, m.in. religijnym, filozoficznym, społecznym i historycznym. W czasie czterodniowej konferencji przewidziane będą również wykłady gościnnie zaproszonych naukowców z polskich ośrodków naukowych zajmujących się starożytnością (filologów i historyków), jak również wycieczki oraz warsztaty dotyczące warsztatu naukowca, których poprowadzenie wstępnie potwierdził dr Emanuel Kulczycki.

Współorganizatorami konferencji są: Koło Starożytnicze Studentów KUL, Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności UWr, Studenckie Koło Naukowe Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego “Oikumene” UWr, Koło Antycznej Translatoryki UŁ, Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ, Koło Naukowe Klasyków UAM, Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych i Mediteranistów UG oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG.

 

Propozycje zagadnień szczegółowych:

Polityka żądzy:

 • sojusz tronu i łożnicy: partnerzy seksualni jako doradcy polityczni (Hefajstion, Aspazja, Senenmut…)?
 • uczucie jako siła wpływająca na decyzje polityczne?
 • wojny z powodów erotycznych (Helena)

Owoce (nie)prawych związków: potomstwo a polityka:

 • dzieci z nieprawego łoża i ich związki z dziedziczeniem władzy
 • konflikty pomiędzy prawymi i nieprawymi dziedzicami
 • rozwiązywanie sporów o schedę
 • nieprawe, lecz szlachetne pochodzenie jako karta przetargowa  w polityce

Związki władzy i seksu w religii i micie:

 • boskie pochodzenie jako narzędzie propagandowe: rodzic z nieba kapitałem politycznym
 • teologia polityczna a teologia seksualna: skutki współżycia w micie
 • seksualność, władza, sakralność: seksualne role władców w rytuale, ofierze i religii
 • akt płciowy jako narzędzie przekazywania/odbierania władzy w micie i rytuale
 • władza świecka i duchowa a etyka seksualna

Związki władzy i seksualności w sztuce:

 • atrybuty władzy, atrybuty związku
 • ukryte symbole pożądania: sposoby przedstawiania nieoficjalnych partnerów seksualnych

Dewiacja władzy, dewiacja erotyki?

 • norma seksualna w starożytności?
 • celibat i rozpusta: skrajne zachowania seksualne i regulacje obyczajowo-prawne ich dotyczące
 • regulacja erotyki: kontrola władców nad życiem erotycznym społeczeństw
 • rozpusta władcy i jej symboliczne znaczenie

Na stronie http://studenckakonferencjastarozytnicza.wordpress.com/kontakt/ znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy przestać pod adres konf.sks [na serwerze] gmail.com

Miejsce:  Lublin
Termin:  15-16 V 2014
Zgłoszenia: 31 XII 2013
Link:

_______

Instytut Filologii Romańskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

zaprasza na

II Spotkania Naukowe
Badaczy Historii Języka

15-16 maja 2014

Kontynuując cenną tradycję spotkań badaczy historii języka, zapoczątkowaną na konferencji w Toruniu w 2013 roku, chcielibyśmy zaprosić do Lublina wszystkich młodych naukowców, tj. doktorantów i młodych doktorów, którzy za przedmiot swoich naukowych rozważań obrali język w perspektywie diachronicznej. Miło będzie nam gościć kolegów diachroników, badających języki dawne w dziedzinie paleografii, fonetyki, gramatyki, semantyki, dialektologii oraz leksykografii, prezentujących różnorakie szkoły metodologiczne w ujęciu historycznym. Spotkanie nasze ma również na celu poznanie obszarów badań filologów historycznych, co przyczyni się w dużej mierze do poszerzenia własnych horyzontów badawczych.

Uczestnicy:

Zapraszamy wszystkich doktorantów i doktorów, których głównym przedmiotem zainteresowań i pasją są wszelkie aspekty badań języków i tekstów w ujęciu synchronicznym i diachronicznym.

Termin i miejsce:

15-16 maja 2014 r., Wydział Humanistyczny UMCS, sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin.

Język konferencji: polski

Opłata konferencyjna: 250 zł (opłata obejmuje bankiet, obiady, materiały konferencyjne i publikację; organizatorzy nie zapewniają dojazdu i noclegów).

Panele i przewidywany czas wystąpienia:

Wystąpienia będą się odbywały w dwóch równoległych panelach podzielonych na sekcje ze względu na badany język i przyjętą metodologię. W jednej sesji przewidujemy 3 referaty, po 20 minut każdy. Na pytania dotyczące referatów przeznaczamy 10 min. po każdym z referatów oraz 10-15 min. po całym panelu w celu wywołania ogólniejszej dyskusji problemowej.

Publikacja:

Zrecenzowane pozytywnie artykuły zostaną opublikowane w formie monografii przez Wydawnictwo UMCS.

Organizatorzy:

Dr hab. Anna Krzyżanowska (Zakład Językoznawstwa Romańskiego)

Dr Małgorzata Posturzyńska-Bosko (Zakład Językoznawstwa Romańskiego)

Mgr Piotr Sorbet (Zakład Studiów Hispanistycznych)

Instytut Filologii Romańskiej UMCS

Opiekun naukowy: dr hab. Anna Krzyżanowska

Sekretarze konferencji: dr Małgorzata Posturzyńska-Bosko (margot.bosko@wp.pl), mgr Piotr Sorbet (lepierre@o2.pl)

Strona internetowa:
http://snbhj2.wordpress.com/

Adres internetowy, na który prosimy przesyłać zgłoszenia: snbhj2@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://www.ifw.us.edu.pl/ii-spotkania-naukowe-badaczy-historii-jezyka-konferencja/

Kontakt:

Instytut Filologii Romańskiej UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin

Tel.: (81) 537 26 64

Organizatorzy:

dr hab. Anna Krzyżanowska

dr Małgorzata Posturzyńska-Bosko

mgr Piotr Sorbet

Więcej informacji
http://www.ifw.us.edu.pl/ii-spotkania-naukowe-badaczy-historii-jezyka-konferencja/

 

Miejsce:  Kijów
Termin:  10-11 IV 2014
Zgłoszenia: 15 III 2014
Link:

_______

Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie

Instytut Filologii

 

Katedra Filologii Słowiańskiej 

Centrum Slawistyki

Szanowni Koledzy!

Katedra Filologii Słowiańskiej i Centrum Slawistyki

Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału

w międzynarodowej konferencji naukowej

«FANTASTYKA SŁOWIAŃSKA»,

 która odbędzie się w Kijowie

10-11 kwietnia 2014 roku

            W programie są przewidziane posiedzenie panelowe i praca w sekcjach.  Na posiedzeniach zostaną wysłuchane i przedyskutowane referaty dotyczące takich problemów:

 • Mitologia i fantastyka w literaturach słowiańskich.
 • Ideologia i fantastyka w literaturach słowiańskich.
 • Psychologia i fantastyka w literaturach słowiańskich.
 • Tłumaczenia fantastyki słowiańskiej.
 • Teoria, genologia, tematy fantastyki słowiańskiej.

Konferencja odbędzie się pod adresem: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14.

Języki referatów – wszystkie słowiańskie.

Potwierdzenie udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 15 marca 2014 r. na adres organizatorów.

Więcej informacji + formularz zgłoszeniowy: http://www.ifw.us.edu.pl/fantastyka-slowianska-konferencja/

 

Miejsce:  Lublin
Termin:  13-14 XII 2013
Zgłoszenia: 30 XI 2013
Link:

_______

Koło Kognitywistyki UMCS i Koło Anglistyki UMCS zapraszają na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Co to znaczy, że znak znaczy? Znak i znaczenie w językoznawstwie i kognitywistyce”, która odbędzie się 13-14 grudnia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS i Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

 Zgłoszenia do 30 listopada.

Koło Kognitywistyki UMCS oraz Koło Anglistów UMCS mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w I edycji Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Co to znaczy, że znak znaczy? Znak i znaczenie w językoznawstwie i kognitywistyce” dnia 13-14 grudnia 2013 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS oraz Wydziale Humanistycznym UMCS.

Nawiązując do tematyki zbliżającego się IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego „Umysł w świecie znaków” (Lublin, 28-29 listopada 2013 r.), pragniemy zaprosić do wspólnych, interdyscyplinarnych rozważań nad koncepcjami znaku i znaczenia, uwzględniając szczególnie takie dyscypliny jak językoznawstwo (zwłaszcza kognitywne), kognitywistyka, neuronauka i psychologia poznawcza, psycholingwistyka, psychologia ewolucyjna, semiotyka (kognitywna), filozofia i logika.

Przewidziana jest też publikacja pokonferencyjna.

Opłata konferencyjna w wysokości 150 zł obejmuje koszty publikacji pokonferencyjnej, materiałów konferencyjnych, posiłków oraz imprezy towarzyszącej. Szczegółowe informacje dotyczące opłaty konferencyjnej zostaną opublikowane na stronie Koła Kognitywistyki UMCS.

Abstrakty o długości do 350 słów w języku polskim lub angielskim (w zależności od języka wystąpienia) należy wysyłać do 30 listopada 2013 r. na adres znak.konferencja@gmail.com.

Opłata konferencyjna w wysokości 150 zł obejmuje koszty publikacji konferencyjnej, posiłków oraz imprezy towarzyszącej.

Bieżące informacje związane z konferencją będą publikowane także na stronie Koła Kognitywistyki UMCS:

http://bacon.umcs.lublin.pl/~kognitywistyka/

kontakt: znak.konferencja@gmail.com

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1431333980412109/

 

 

Miejsce:  Kraków
Termin:  07 XII 2013
Zgłoszenia: 24 XI 2013
Link:

_______

 

Sekcja Azji Południowo Wschodniej Dalekowschodniego Koła Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić studentów i doktorantów na Ogólnopolską Konferencję Naukową:

„Azja Południowo-Wschodnia u progu XXI wieku: szanse i wyzwania”

Termin: 7 grudnia

Miejsce: Kraków, Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22

Call For Papers do pobrania tutaj: http://tiny.pl/qmfhd

Formularz zgłoszeniowy: http://tiny.pl/qmfhj

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres:

dkn.poczta@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 listopad 2013 roku

 

Preferowany czas każdego wystąpienia to ok. 20 minut.

Organizatorzy zapewniają niezbędny sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik, nagłośnienie) na życzenie prelegentów.

Konferencja jest pierwszym realizowanym przez Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ wydarzeniem tego typu poświęconym tematyce Azji Południowo-Wschodniej. Tegoroczna konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej dnia 7 grudnia 2013 roku.

Głównym celem konferencji jest naukowe ujęcie procesów zachodzących we współczesnej, dynamicznie modernizującej się Azji Południowo-Wschodniej, ukazanie szans i wyzwań oraz próba odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku zmierzają zmiany w społeczeństwach w regionie?

Interdyscyplinarna tematyka konferencji umożliwia wygłoszenie referatów związanych z polityką, kulturą, religią, prawem, społeczeństwem, ekonomią i innymi zagadnieniami. Istotną częścią projektu jest wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne kierunki studiów oraz specjalności i rozszerzanie horyzontów naszych prelegentów.

Stawiamy sobie także za cel popularyzację rozszerzenie świadomości tematyki wśród odbiorców wydarzenia oraz podjęcie próby przełamania stereotypów dotykających Azji Południowo-Wschodniej.

Nadesłane prace zostaną opublikowane przez nas w Internecie, brana jest także pod uwagę możliwość wydania publikacji pokonferencyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny, prelegenci otrzymają materiały

konferencyjne i ciepły posiłek. Na prośbę uczestnika organizatorzy oferują pomoc w znalezieniu noclegu.

 

 

Miejsce:  Warszawa
Termin:  06-07 XII 2013
Zgłoszenia:
Link:

_______

 

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa,Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki UKSW zaprasza na konferencję pt. Glossae, scholia et commentarii. Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza – perspektywa wielokulturowa, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2013 r w Warszawie w Eremus Montis Regii, Bielany, ul. Dewajtis 5.

PROGRAM

Piątek (6 XII), s. 43

930 – 1130 sesja I

· Otwarcie konferencji dyrektor Instytutu dr hab. Mieczysław Mejor, prof. UKSW

· dr Maria Marcinkowska-Rosół (UAM) – Antyczni komentatorzy Arystotelesa: strategie egzegezy i ich uwarunkowania metodologiczne

· prof. dr hab. Katarzyna Pachniak (UW) – Komentarze Ibn Ruszda (Awerroesa) do dzieł Arystotelesa na tle muzułmańskiej tradycji komentarzowej

· prof. dr hab. Marek Mejor (UW) – Rola komentarza w tradycji buddyjskiej

· dr Monika Nowakowska (UW) – Komentując komendy – indyjska tradycja „mimansy”

1130 – 1145 przerwa kawowa

1145 – 1330 sesja II

· dr Dorota Muszytowska (UKSW) – Qumrańskie „peszery” jako przykład komentarza akomodacyjnego

· dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW – Sofoniasz i wcześniejsza tradycja komentarzy do „De anima”

· mgr Monika Miazga (UW/Universität Heidelberg) – „De Seraphim” i „De Cherubim” – komentarz jako forma kontemplacji w syryjskich wersjach tekstów egzegetycznych Ewagriusza z Pontu

· dr Adam Bednarczyk (UMK) – „Mumyōzōshi” jako najstarszy literacki komentarz krytyczny do „Genji monogatari”

1330 – 1430 przerwa obiadowa

1430 – 1600 sesja III

· dr Angelika Modlińska (KUL) – Teoria parafrazy w bizantyjskich komentarzach i scholiach do traktatów retorycznych pseudo-Hermogenesa i Aftoniosa

· dr Paweł Dziadul (UAM) – Rola komentarza do Apokalipsy Andrzeja z Cezarei w prawosławnej literaturze starosłowiańskiej

· dr Filip Doroszewski (UKSW) – Komentować heksametrem. Egzegetyczny wymiar parafrazy Ewangelii św. Jana autorstwa Nonnosa z Panopolis

1600 – 1615 przerwa kawowa

1615 – 1700 sesja IV

· prof. dr hab. Leszek Słupecki (URzeszów) – Glossy w prologu Eddy Snorriego (komunikat)

· dr Krzysztof Morta (UWr) – Starożytna literatura komentująca a „Etymologie” Izydora z Sewilli

Sobota (7 XII), s. 52

900 – 1030 sesja I

· dr Dominika Budzanowska (UKSW) – Hieronim recenzuje Wiktoryna, Augustyn streszcza Tykoniusza

· mgr Anna Izdebska (UW) – Komentarz jako wstęp do filozofii: Jamblich i Hierokles

· mgr Łukasz Kosiński (UMCS) – Praktyka komentowania wczesnych manuskryptów irlandzkich (VII-X wiek

1030 – 1045 przerwa kawowa

1045 – 1230 sesja II

· dr hab. Artur Andrzejuk, prof. UKSW – Komentarz Tomasza z Akwinu do „Liber de causis” – odyseja tekstów i koncepcji przez kultury, epoki i szkoły filozoficzne

· dr Gabriela Kurylewicz (IFiS PAN) – Komentarze Tomasza z Akwinu do tekstów neoplatoników – ich charakter i wpływ na własną pracę filozoficzną Tomasza

· dr Michał Zembrzuski (UKSW) – „Paraphrasis”, „ad litteram” i „quaestiones” – Alberta Wielkiego, Tomasza z Akwinu i Piotra z Owernii komentarze do „De memoria et reminiscentia” Arystotelesa

· dr Rafał Tichy (UW) – Komentarz Bonawentury do „Heksameronu” jako wykład teologii historii

1230 – 1315 przerwa obiadowa

1315-1530 sesja III

· dr hab. Krzysztof Bracha, prof. IH PAN – Wykłady i komentarze do Dekalogu w późnym średniowieczu. Między metodą a katechezą

· dr Agnieszka Maciąg (IJP PAN) – “Spiritu ambulate”, id est racione ductu. Piętnastowieczne łacińskie glosy do Listów apostolskich

· dr Adam Poznański (UWr) – Anonimowy komentarz „Super Esaiam” a nauki Joachima z Fiore

· dr Dorota Gacka (IBL PAN) – Cechy „explanatio” w trzech komentarzach z XV i pocz. XVI w. Spostrzeżenia dotyczące „Commentum” Jana z Dąbrówki oraz komentarzy do „Teodula” i „Facetusa” z druku Lyon 1505

Podsumowanie sesji

Miejsce:  Wrocław
Termin:  11-13 VI 2014
Zgłoszenia:  15 I  2014
Link:

_______

CfP: Family and Family Relationships in Antiquity

 

W dniach 11-13 czerwca 2014 r. odbędzie się we Wrocławiu 2nd International Conference in Ancient Mediterranean and Oriental Languages and Cultures pod hasłem Family and Family Relationships in Antiquity. Zgłoszenia przesyłać można do 28 lutego 2014 r.

Informacje organizatorów:
Family and Family Relationships in Antiquity
2nd International Conference in Ancient Mediterranean and Oriental Languages and Cultures
Wrocław, Poland, 11-13th June 2014

Organizers:
Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies, University of Wrocław
Confucius Institute in the University of Wrocław, Poland

Family is one of the basic elements of many ancient and modern societies. However, it could take various forms or serve many ideologies. It could be a part of political interests, forging closer business contacts or support sincere feelings. Our definition of family is immersed in our mentality and worldview on the basis of the historical heritage of our culture. We cannot expect that this means the same for people from different cultures and times. What was the family to the ancients? What role it played in their lives? What can we learn about history and ourselves studying interpersonal relations in ancient cultures?

The most important topics of the conference should be as follows:

 • The family as the element of social and cultural life
 • Political and legal aspects of the family in the ancient society
 • Family, relationships and feelings in the ancient literature
 • Linguistic representation of close human relations
 • Habits, customs or taboos related to the family

This conference will take a comparative approach, taking a wide geographical and chronological sweep. We warmly invite all scholars whose subject of study is the ancient Greece and Rome as well as the ancient Near East and Far East.

The conference is hosted by the Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies and Confucius Insitute, University of Wrocław, Poland on June 11th – 13th, 2014. The language of the conference is English.

Proposals are now invited for individual papers. Proposals of no longer than 300 words (in English) can be submitted by 15th January 2014 to the conference e-mail: family.relationships@uni.wroc.pl

The proposals will be accepted after the revision by the scientific committee by 28th February 2014. The final programme of the conference will be released by 31st of March 2014.

Papers will be grouped in different sessions dedicated to the different regions of the ancient world.

The conference fee should be paid until 15th of March 2014.

Additional information:

Every speech should last no more than 20 minutes, with a further 10 minutes for discussion. In case of too many applications, selection will be made by the scientific committee of the conference. As an alternative to presenting a paper, posters can be used.

The registration fee is € 100.

Discounted fee for doctoral students is € 80 and for accompanying persons € 50.

Fees should be paid by the bank transfer to the following account:

IBAN: PL 80 1090 2398 0000 0001 2002 5457

SWIFT: WBKPPLPP

Address and data for payment:

Uniwersytet Wroclawski

Pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Please type in the title of payment your name and surname and annotation “family relationships”

Conference fee does not include accommodation nor the reimbursement of the travel costs. Participants, who would like to receive an invoice, should make a remark in the registration e-mail.

Should you have any additional questions please do not hesitate to contact the organizers, Stefan Nowicki, Małgorzata Zadka, and the conference secretary Paulina Nicko, Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies, University of Wrocław, sending your e-mail to the conference address:

family.relationships@uni.wroc.pl


 • RSS