konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 4.2014

Miejsce:   (nie dotyczy)
Termin: 06 VI  2014 (ogłoszenie wyników)
Zgłoszenia: 19 V  2014 (termin nadsyłania prac)
Link:

_______

Instytut Pamięci Narodowej ogłosił konkurs pt. „Nie liczby widzę, a twarze… Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów”.

Oferta skierowana jest pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Jak zaznaczają pomysłodawcy przedsięwzięcia celem konkursu jest przywracanie pamięci o ofiarach zbrodniczych systemów – nazizmu i komunizmu oraz pokazanie uniwersalnych zagrożeń, jakie niosą ze sobą systemy totalitarne. Zadaniem uczestników jest napisanie tekstu prozatorskiego, ukazującego losy jednostki w systemie totalitarnym. Historia przedstawiona w pracy może być oparta na faktach lub być fikcją literacką opartą na wydarzeniach historycznych.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody książkowe IPN oraz udział w historycznym konwersatorium objazdowym do miejsc związanych ze zbrodniami totalitaryzmu na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Termin nadsyłania prac mija 19 maja 2014 r. Do zgłoszeń dołączyć należy skan wypełnionej i podpisanej metryki pracy konkursowej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej IPN do 4 czerwca 2014 r.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej przesłać należy na adres: katarzyna.cegiela@ipn.gov.pl

Więcej informacji pod adresem:

http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0006/127527/REGULAMIN_Konkursu.pdf

http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/127528/ZALACZNIK_-_Metryka_Pracy.pdf

Miejsce: Wrocław
Termin: 30 V  2014
Zgłoszenia: 07 V  2014
Link: http://kfn.uni.wroc.pl/konferencja/

_______

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza studentów i doktorantów polskich szkół wyższych do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu NIDERLANDYSTYKA INTERDYSCYPLINARNIE pod tytułem „In Flanders Fields”. Belgia i I wojna światowa. Konferencja odbędzie się 30 maja 2014 roku.

Jak wiadomo, w tym roku przypada setna rocznica wybuchu I wojny światowej, konfliktu zbrojnego, który odcisnął piętno na dziejach współczesnej Europy i pod wieloma względami okazał się jednym z kluczowych momentów w historii Królestwa Belgii.

W związku z tym jubileuszem zapraszamy wszystkich zainteresowanych do debaty nad znaczeniem, jakie dla Belgii miała i ma pierwsza wojna światowa. Oprócz zagadnień o charakterze ściśle historycznym, odnoszących się do przebiegu działań wojennych na obszarze Belgii, interesuje nas ukazanie wpływu Wielkiej Wojny na belgijskie społeczeństwo. Do jakich zmian społecznych doprowadziła Wielka Wojna? W jakim stopniu okazała się czynnikiem współokreślającym belgijską tożsamość Walonów i Flamandów? Jak kształtowała pamięci zbiorowe Flamandów i Walonów albo świadomość kulturową Belgów, o ile takowa w ogóle istnieje? Jak ją wykorzystywano do budowy autowizerunku? W jaki sposób to, co się wydarzyło w Belgii podczas Wielkiej Wojny było, a może wciąż jest obecne w szeroko rozumianej belgijskiej i europejskiej kulturze materialnej i niematerialnej? Co zafunkcjonowało jako lieux de memoire w belgijskiej i europejskiej przestrzeni? Jaki obraz Belgii z okresu 1914-1918 pojawia się w tworzonych przez Walonów i Flamandów oraz przedstawicieli innych nacji (Niemców, Francuzów, Anglików, Polaków, Holendrów…) różnorodnych tekstach: w utworach fikcjonalnych, we wspomnieniach, w relacjach reporterów wojennych, artykułach prasowych, ale też w filmach dokumentalnych i fabularnych, na fotografiach, nie wspominając o opracowaniach historiograficznych czy podręcznikach do nauki historii? Jak przedstawiano to, co nastąpiło już po zakończeniu wojny i było jej konsekwencją? Jakim metamorfozom ulegały owe przedstawienia i czym były warunkowane?

Możliwych ujęć zarysowanej powyżej problematyki jest bez wątpienia wiele. Licząc na jej nowe i ciekawe przybliżenia, zapraszamy do składania propozycji wystąpień.

Konferencja będzie składała się z dwóch części. W pierwszej wysłuchamy wykładów zaproszonych gości, w drugiej przygotowanych przez uczestników referatów.

Język konferencji:
język polski
Przewidywany czas na prezentację referatu:
20 minut.

Koszty przejazdu i zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Adres e-mail: ni­der­lan­dys­ty­ka­in­ter­dys­cyp­li­nar­nie­@uni.wroc.pl

Miejsce:  Wrocław
Termin: 04-05 VI  2014
Zgłoszenia: 09 V  2014
Link: http://mediewisci.blogspot.com/2014/04/iii-studencko-doktorancka-konferencja.html

_______

III Studencko-Doktorancka Konferencja Śląska – Śląsk z górami w tle

SKN Mediewistów, SKN Regionalistów i Śląskoznawców, Doktoranckie Koło Naukowe Historii XIX i XX wieku oraz Sekcja Studencka Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii zapraszają na III Studencko-Doktorancką Konferencję Śląską – Śląsk z górami w tle, która odbędzie się w dniach 4.06-5.06.2014 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mediewisci@gmail.com do 9 maja 2014 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem :

http://mediewisci.blogspot.com/2014/04/iii-studencko-doktorancka-konferencja.html

Miejsce: Toruń
Termin: 22-24 IX 2014
Zgłoszenia: 16 V 2014
Link:

_______

Instytut Historii KUL, Instytut Historyczny UW, Instytut Judaistyki UJ, Katedra Studiów Azjatyckich UAM oraz Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu zapraszają do udziału w IX Sympozjum Starożytny Izrael/Palestyna:  Wiedza o świecie w kulturze starożytnego Lewantu. Sympozjum odbędzie się w Toruniu w dniach 22-24 września 2014 r. Zgłoszenia referatów  organizatorzy przyjmują do 16 maja 2014 r.

Więcej infomacji pod adresem:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/04/IX-Sympozjum-Staro%C5%BCytny-Izrael-Palestyna.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 02-04 VI 2014
Zgłoszenia: 1 V 2014
Link:

_______

Wszystkim, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji przypominamy, że zgłoszenia można nadsyłać na adres:seminarium.nowozytnicze@gmail.com do 1 maja.

Więcej informacji dostępnych we wcześniejszym wpisie:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2014/04/09/slowo-i-obraz-w-okresie-staropolskim/

lub

na stronie konferencji:

https://www.facebook.com/pages/S%C5%81OWO-I-OBRAZ-W-OKRESIE-STAROPOLSKIM/444376649033385?fref=nf

Miejsce: Poznań
Termin: 22 V 2014
Zgłoszenia:  30 IV 2014
Link: http://mkfim.wordpress.com/

_______

Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców UAM (Studenckie Koło Naukowe)

zaprasza na konferencje

Zdjęcie w filmie. Czytanie przedstawienia fotograficznego w utworach audiowizualnych

Związki filmu z innymi sztukami wielokrotnie stawały się przedmiotem naukowych dociekań. Wśród najbardziej narzucających się perspektyw badawczych należy wskazać podejście interdyscyplinarne, skupione wokół zagadnienia korespondencji sztuk oraz zabiegów adaptacji. Łączenie narzędzi i metodologii pochodzących z różnych dyscyplin odsłania również złożoność samego medium filmowego. Jego historia pokazuje, w jaki sposób spotkania z innymi sztukami wpływały na indywidualność, wspierały rozwój środków filmowego wyrazu – jak miało to miejsce w przypadku musicalu czy filmu czarnego.
Analizę dzieła filmowego łączono już zarówno z literaturą, teatrem, historią sztuki, jak i komiksami czy grami komputerowymi. Wydaje się jednak, iż stosunkowo niewiele miejsca poświęcono kwestii relacji filmu i zdjęć – relacji, którą uznać można za pierwszą wśród wszystkich możliwych, gdyż oba media są ze sobą genetycznie połączone. Jednocześnie w ostatnich latach obserwuje się wzrost publikacji naukowych o fotografii w rozmaitych powiązaniach: literackich, kulturowych, socjologicznych, artystycznych, narratologicznych, ale ponownie – rzadko kiedy filmowych.
Pragniemy zaprosić studentów i doktorantów (filmoznawców, medioznawców, teoretyków fotografii, historyków sztuki, kulturoznawców i innych) do wspólnych rozważań nad przyczynami tejże luki, a także o formach obecności fotografii w dziełach audiowizualnych. Zachęcamy do nadsyłania abstraktów wystąpień poruszających następującą problematykę:

-Fotograf jako bohater, fotografia jako rekwizyt – jak fotografia zostaje włączona do struktury filmu, w jaki sposób wykorzystuje się ją w narracji i fabule?

-Metafory fotografii – które z wielu znaczeń przypisywanych fotografii (np. pamięć, śmierć, dokument, przypadek) znalazły swoje miejsce w filmie?

-Podobieństwa i różnice – ontologia, epistemologia i estetyka obrazów fotograficznych oraz audiowizualnych.

-Wspólnota tematyczna – film i fotografia opowiadają o tym samym, razem.

-Miejsca wspólne, miejsca pośrednie – fotosy i fotosiści, teorie narratologiczne, filmy ze zdjęć.

-Filmowcy jako fotografowie, fotografowie jako filmowcy.

Zachęcamy też do podejmowania innych zagadnień!

Planowana jest pokonferencyjna publikacja wybranych referatów w recenzowanym czasopiśmie naukowym „Images”
W programie konferencji zaplanowano także wydarzenia towarzyszące.

Uzupełnione formularze (do pobrania ze strony: http://mkfim.wordpress.com/) z abstraktami do 1000 znaków prosimy nadsyłać na adres: uam.mkfim@gmail.com. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2014 r.

Maksymalny czas wystąpienia to 20 minut. Prosimy o przestrzeganie ram czasowych oraz odpowiednie zawężenie problematyki referatów. Proponujemy, aby wystąpieniom towarzyszyły materiały wizualne (bądź audiowizualne).

Miejsce: Toruń
Termin: 10 IX 2014
Zgłoszenia: 02 VI  2014
Link:

_______

Zapraszamy wszystkich, których badania i zainteresowania oscylują wokół kategorii swojskości, historii i kultury PRL. Chcąc umożliwić uczestnikom prezentację własnych zainteresowań oraz rezultatów ich badań, proponujemy szeroką formułę obrad, zorientowaną wokół następujących zagadnień

 

·         swojskość w PRL-u

·         swojskość PRL-u

·         indywidualne a zbiorowe pojmowanie swojskości

·         bliskie a odległe

·         folklor i folkloryzm w PRL-u

·         swojskość a wiejskość w okresie 1945-89

·         tradycja i jej rola

·         przemiany swojskości

·         swojskość a obcość

·         moda na PRL dziś

·         różne ujęcia swojskości (narodowa, regionalna, etniczna)

·         przestrzeń publiczna a swojskość

·         swojskość a samoidentyfikacja obywateli PRL

·         swojskość a nowoczesność po 1945 r.

 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesłanie abstraktów referatów zawierających tytuł i główne tezy wystąpienia. Na zgłoszenia czekamy do 2.06.2014 r. pod adresem swojskosc.prl.konferencja@gmail.com. Wpisowe, płatne do 30 czerwca, wynosi 160 zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy dwie przerwy kawowe, obiad i materiały konferencyjne.

Miejsce obrad: Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Fosa Staromiejska 3

Miejsce:  Kraków oraz Łęck
Termin: 18-19 VIII 2014
Zgłoszenia: 31 V 2014
Link:

_______

Fundacja ALUMNO, przy współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Akademią Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na międzynarodową konferencję pt. Produkt regionalny i kultura ludowa największym skarbem każdej wsi.

Konferencja odbędzie się w dniach 18 – 19 sierpnia 2014 roku w Łącku i Krakowie. Konferencja jest podsumowaniem European Rural Youth Forum, które będzie się odbywać w dniach 13 – 20 sierpnia w Łącku k. Krakowa.

Celem konferencji jest ukazanie szeroko rozumianej kultury ludowej oraz produktu regionalnego w różnych regionach Europy. Ich wpływ rozwój społeczeństwa lokalnego a także pokazanie tożsamości regionalnej w różnych krajach europejskich. Swój udział w konferencji zadeklarowały osoby z 11 państw europejskich oraz Turcji.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych zajmujących się produktem regionalnym i kultura ludową.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi dla studentów i doktorantów 350 złdla pracowników naukowych 450 zł, a przedsiębiorców chcących zaprezentować swoje produkty 500 zł. Dla zainteresowanych osób istnieje możliwość dodatkowego noclegu z 17 na 18 sierpnia płatne dodatkowo 70 zł.

Językiem konferencyjnym jest język angielski. Maksymalny czas wystąpienia 15 min.

Po konferencji zostanie wydana publikacja naukowa w czasopiśmie punktowanym z listy MNiSW.

Zgłoszenia poprzez formularz
http://bit.ly/1s8aviT
do dnia 31 maja 2014 roku.

Ostateczna lista referatów zakwalifikowanych przez komitet naukowy do udziału zostanie ogłoszona do 15 czerwca 2014. Wszyscy zakwalifikowani zostaną powiadomieni mailowo, wraz z podaniem numeru konta na wpłaty. Wpłaty na konto fundacji będą przyjmowane do 15 lipca 2014 r.

W cenę wliczone są materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, nocleg, publikacja pokonferencyjna, udział w imprezie integracyjnej w Łącku, transport z Łącka do Krakowa oraz zwiedzanie Krakowa.

Dla osób zainteresowanych pełnym udziałem w Forum ERYF (13 – 20 sierpnia 2014 r.) koszt uczestnictwa wynosi 200 Euro.

Komitet Organizacyjny:

mgr Kinga Masłoń (Fundacja ALUMNO/AI)

mgr Agnieszka Kaźmierczak (Fundacja ALUMNO/UMCS)

mgr Wojciech Cichoń (Fundacja ALUMNO/UPJPII)

mgr Dominik Bień (Fundacja ALUMNO/UG)

mgr Krzysztof Budka (Fundacja ALUMNO/UKW)

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Dariusz Rott (AI w Krakowie)

dr Leszek Zinkow (AI w Krakowie)

dr Grzegorz Chajko ( UPJPII w Krakowie)

Komitet Organizacyjny:
mgr Kinga Masłoń (Fundacja ALUMNO/AI) tel.: 697056968
mgr Agnieszka Kaźmierczak (Fundacja ALUMNO/UMCS)
mgr Wojciech Cichoń (Fundacja ALUMNO/UPJPII) tel.: 531190484
mgr Dominik Bień (Fundacja ALUMNO/UG)
mgr Krzysztof Budka (Fundacja ALUMNO/UKW)
kinga.maslon@alumno.org.pl

Miejsce: Kraków
Termin: 13 XI 2014
Zgłoszenia:  30 IV 2014
Link:

_______

Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, będący zarazem studentami Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie zapraszają do udziału w VII edycji studenckim sympozjum naukowym, które w tym roku odbędzie się 13 listopada 2014 roku Ecclesia semper reformanda?

Temat tegorocznego sympozjum odwołuje się do idei pochodzącej z czasów reformacji i brzmi: Ecclesia semper reformanda?. Celem sympozjum jest naukowa refleksja nad:
a) zmianami, do których doszło i dochodzi w Kościele,
b) genezą reform, które dokonały i dokonują się w Kościele,
c) problemami, które są wywołane zmianami,
d) pozytywnymi i negatywnymi owocami przemian,
e) dopuszczalnymi granicami reform w Kościele.

Tematyka reformy Kościoła poruszona zostanie z perspektywy teologii: biblijnej, patrystycznej, moralnej, fundamentalnej i dogmatycznej, a także w świetle katolickiej nauki społecznej oraz refleksji w ramach historii Kościoła.
Opiekunem naukowym sympozjum ze strony UPJPII jest ks. dr Wojciech Węgrzyniak z Wydziału Teologicznego – adiunkt Katedry Egzegezy Starego Testamentu z Instytutu Teologii Biblijnej.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej: www.seminarium-krakow.pl w zakładce: Sympozja

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW
Do wygłoszenia referatów są zaproszeni studenci odbywający studia magisterskie, zwłaszcza alumni seminariów, siostry i bracia ze zgromadzeń zakonnych oraz studenci teologii. Zaproszenie skierowane jest szczególnie do kształcących się na terenie Krakowa.
Termin składania abstraktów w formie elektronicznej na adres:
sympozjum.wsdak@gmail.com (abstrakt do 3000 znaków bez spacji ma uwzględnić: temat pracy, jej zakres, podstawową bibliografię, metody naukowe) – 30 IV 2014.

Termin ogłoszenia zakwalifikowanych prelegentów (ok. 13 osób) – 10 V 2014.
Termin składania przygotowanego referatu (do 15 000 znaków bez spacji) razem ze streszczeniem (do 3000 znaków bez spacji) – 24 X 2014 r. Organizatorzy sympozjum zastrzegają sobie prawo odrzucenia przygotowanego referatu, jeżeli nie będzie on spełniał norm pracy naukowej i kryteriów formalnych.

Prelegenci zaprezentują swoje 15-minutowe wystąpienia, a po każdym referacie odbędzie się 10-minutowa dyskusja prowadzona przez moderatorów poszczególnych sekcji. Sympozjum odbędzie się w dwóch częściach:
w godzinach 8.30-13.00 oraz 15.00-17.30.

Miejsce: Warszawa
Termin: 24-26 IV 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

W czwartek, 24 kwietnia w Warszawie rozpocznie się trzydniowa interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Przestrzenie konfliktu”.

Wydarzenie przygotowane zostało przez Studenckie Koło Naukowe Historyków przy Instytucie Historycznym UW.

Sesje z udziałem przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych i społecznych: (historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, archeologów, geografów, politologów, socjologów i prawników) poświęcone będą zagadnieniom związanym z szeroko rozumianym pojęciem konfliktu.

Jednym z wydarzeń towarzyszących jest debata otwierająca konferencję „Przeszłość – źródło konfliktu czy przestrzeń współpracy?” z udziałem:

 • dr Anety Pieniądz (IH UW)
 • prof. Jerzego Miziołka (IHS oraz IA UW)
 • dra hab. Pawła Rodaka (IKP UW)
 • prof. Przemysława Urbańczyka (IAiE PAN)

Debata odbędzie się w czwartek, 24 kwietnia, o godzinie 10.30 w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego.

 

PROGRAM KONFERENCJI

CZWARTEK

10.00-11.30  (Sala Kolumnowa IH UW)

 • Debata otwierająca: Przeszłość – źródło konfliktu czy przestrzeń współpracy?

12.00-13.30 (Sala Kolumnowa IH UW)

 • Michał Krzyżanowski (UMCS) Jądro chciwości – konflikt między Edmundem Morelem a Leopoldem II Koburgiem w sprawie Wolnego Państwa Kongo.
 • Jan Bazyli Klakla (UJ) Rozwiązywanie konfliktów klanowych we współczesnym Świecie Arabskim.
 • Monika Kołodziej (UJ) Niezgoda na rzeczywistość. Seksualna rewolucja i kultura ambiwalencji we współczesnej Islamskiej Republice Iranu.
 • Natalia Hapek (UW) Konflikty wewnątrz diaspory czerkieskiej – przyczyny, przebieg, konsekwencje.

13:30-14:30 – PRZERWA OBIADOWA

14.30-16.00 (Sala Kolumnowa IH UW)

 • Marek Stoszek (Akademia Ignatianum w Krakowie) Myślenice 1863 -1945 jako przestrzeń życia i przestrzeń konfliktu Polaków i Żydów.
 • Maria Pawlak (UW) Dyskusja o uboju rytualnym na podstawie karykatur w 1936 roku.
 • Szymon Pietrzykowski (UAM) Konflikt czy dialog? Wokół intencjonalistycznych i funkcjonalisty-cznych próby wyjaśnienia Zagłady.
 • Bartosz Flak (UW) Antyżydowskie zachowania jako element etosu kibica Wisły Kraków.

16.15-17.45 (Sala Kolumnowa IH UW)

 • Maciej Badowicz (UG) Kapituły zakonu krzyżackiego – przestrzeń rywalizacji pomiędzy władzą a opozycją w XIV wieku.
 • Natalia Szumska (IH PAN) Warszawianek konflikt z prawem. Głośne procesy kobiet w XIX–wiecznej Warszawie na przykładzie procesów „fabrykantek aniołków”.
 • Agata Janus (UWr) Konflikt płci w dramaturgii Marii Morozowicz-Szczepkowskiej.
 • Przemysław Pazik (UW) Alcide de Gasperi i Europa lat 30. Formy i Treści sporów politycz-nych z udziałem katolików w wybranych krajach starego kontynentu.

PIĄTEK

9.00-10.30 (ZSS UW s. 200)

 • Aleksandra Ziober (UWr) Elekcja 1669 roku. Spór o króla w pismach propagandowych.
 • Karol Żojdź (UW) Awanturnicza posługa. Na marginesie działalności Jerzego Sartoriusa, prezbitera parafii ewangelicko-augsburskiej w Birżach w latach 1711-1723.
 • Anna Kowalczyk (UŁ) Konflikt honoru z powinnością – służba komandora Joshui Barneya we flocie francuskiej w latach 1794/5-1801 i jej późniejsze konsekwencje.
 • Łukasz Faszcza (UwB) Konflikt na zapleczu frontu Wielkiej Wojny, czyli trudne realia działalności społecznej Rady Głównej Opiekuńczej Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

10.45-12.15 (ZSS UW s. 200)

 • Ewelina Kowalczyk (UW) Ikonograficzny konflikt przełomu średniowiecza i nowożytności. Drobna plastyka figuralna z Europy Środkowej i Zachodniej wobec przemian religijnych i kulturowych.
 • Iwo Hryniewicz i Dawid Machaj (UW) JASKINIA ŁOTRÓW ŻYWIĄCA Konflikt Akademii Krakowskiej z protestantami.
 • Marcin Musiał (UW) Reformaci kontra reformacja – formy udziału franciszkanów reformatów w konfesyjnym konflikcie z protestantami we Wrocławiu
 • w XVII – XVIII wieku.
 • Emil Kalinowski (UW) Przestrzeń religijna przestrzenią konfliktu. Spór pomiędzy wyznawcami katolicyzmu (greckiego i rzymskiego) oraz prawosławnymi
 • w Bielsku Podlaskim za panowania Władysława IV Wazy (1632-48).

12.30-14.00 (ZSS UW s.200)

 • Krzysztof Zimny (UW)Jak te dzikie zwierzęta. Epir i Aitolia wobec Akarnanii w połowie III wieku p.n.e.
 • Paulina Koczwara (UJ)Mennictwo italskie z okresu wojny ze sprzymierzeńcami jako manifestacja konfliktu z Republiką Rzymską.
 • Konrad Chwastek (UAM) Chrześcijańsko-pogański spór o crimen laesae maiestatis w świetle„Apologetyku” Tertuliana.
 • Paweł Janik (IAiE PAN) Wędrowni pasterze i osiadli rolnicy – przestrzeń konfliktu na stepie i w jego okolicach.

14:00-15:00 – PRZERWA OBIADOWA

15.00-16.30 (ZSS UW s. 200)

 • Adrianna Smurzyńska (UJ) Konflikt przekonań – norma czy patologia?
 • Grzegorz Wiończyk (UŚ) Konflikt a antropogeneza – ujęcie filozoficzne.
 • Magdalena Ruta (UW) Dr hab. poeta. Sytuacja „Obcego”.
 • Katarzyna Kostrzewa (UŁ) Język jako przestrzeń konfliktu. Różnice w komunikowaniu się kobiet i mężczyzn w kontekście klasycznych, socjologicznych teorii konfliktu.

16.45-18.15 (ZSS UW s.200)

 • Alicja Dłużewicz (UAM) Sprawiedliwość, wykluczenie i solidarność w świetle teorii uznania Axela Honnetha.
 • Karol Jóźwiak (UŁ) Rewolucja według Pierre Paolo Pasolinego.
 • Karol Kowalski (UG) Przestępstwo jako „skradziony konflikt” w ujęciu Nielsa Christie.
 • Grzegorz Małecki (UW) Ziemia jako przestrzeń konfliktu – natura kontra cywilizacja oczami Rona Frickego i Godfreya Reggia.

SOBOTA

9.00-10.30 (IH UW)

 • Michał Kasprzak (UW) Miasto jako przestrzeń konfliktu dźwiękowego na przykładzie Wrocławia.
 • Michał Bruliński (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) Niemoc na głosów kilka, czyli o przestrzeniach konfliktu między jazzem, a realizmem socjalistycznym w Polsce Ludowej w latach 1947-49.
 • Weronika Kobylińska-Bunsch (UW) Ideowe i estetyczne kontrowersje na drodze do nowoczesności – charakterystyka polskiego środowiska fotograficznego lat 50-tych XX wieku, jako przestrzeni wielopłaszczyznowego konfliktu.
 • Alicja Kosterska (UJ) Wystawa jako przestrzeń sporu – model kuratorstwa agonistycznego na przykładzie 7. Berlin Biennale.

9.00-10.15 (IH UW)

 • Katarzyna Szkaradnik (UŚ) Sporność Zaolzia w świetle „Dziennika” Józefa Pilcha oraz wybranych narracji autobiograficznych.
 • Ewelina Klimczak (UJK) „O, Wrześniu ów, kto Ciebie widział wtenczas w naszym kraju…” – Konflikty wrześniowe`39 na Kresach oczami autochtonów.
 • Julia Machnowska (UW) Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie. Płaszczyzny porozumienia, źródła konfliktów – przykład województwa krakowskiego.

10.45-12.00 (IH UW)

 • Joanna Maurer (UJ) Miejsce kontra nie-miejsce. Praga z perspektywy ludzi bezdomnych.
 • Rafał Łatka (UJ) Zmienna amplituda konfliktu w stosunkach władze PRL- Kościół katolicki w latach osiemdziesiątych. Perspektywa centralna i wojewódzka.
 • Maria Anna Kulikowska (UMK) Spór o krzyż w III RP.

10.45-12.00 (IH UW)

 • Anna Krześniak (UW) Kiedy ofiara satyry pada martwa… O teorii komizmu na poważnie.
 • Olga Szadkowska (UW) Zależność, inspiracja, czy próba negacji – jak do wpływów włoskiego dramatu na polską scenę narodową odnosiła się krytyka literacka XIX i początków XX wieku.
 • Jan Burek (UW) Przestrzeń nieprywatna. Mieszkanie w rewolucji 1905 roku.

12.15-13.30 (IH UW)

 • Natalia Adamska (UJ) Konflikt w kulturze, kultura konfliktu.
 • Marta Michalska (UW) Karnawał demonów. Konflikt idei i konflikt egzystencjalny w „Biesach”Fiodora Dostojewskiego.
 • Adrian Kowalski (UJ) „Zmienił się charakter ludzki…” – konflikt epok na przykładzie działalności grupy Bloomsbury.

12.15-13.30 (IH UW)

 • Marta Jaworska (UW) „Spór” o upominki poselskie w „Poselstwie polsko-litewskim do Moskwy w roku 1678” Bernarda Tannera.
 • Jakub Bajer (UAM) Praktyka konfliktu dyplomatycznego: spór o majestat króla Stanisława Augusta podczas misji Feliksa Łojki na francuskim dworze w 1766 roku.
 • Krzysztof Popek (UJ) Zapomniany kryzys wschodni. Mocarstwa europejskie wobec zjednoczenia Bułgarii (1885-1886).

13:30-14:30 – PRZERWA OBIADOWA

14.30-15.45 (IH UW)

 • Makary Górzyński (UW) Tożsamość posiadania: architektura pałacu Kreutzów w Kościelcu Kolskim w orbicie polityczności.
 • Anita Kunikowska (UJ) „Dyszą sztucznością, fałszem” – rusko-bizantyński styl Constantine A.Thona i jego odbiór przez społeczeństwo okupowane.
 • Piotr Zubowski (UWr) Konflikt interesów. Kulisy rywalizacji o przejęcie świątyń prawo-sławnych w międzywojennej Polsce (1918-1939). W świetle wybranych cerkwi województwa łódzkiego.

14.30-15.45 S4-b (IH UW)

 • Katarzyna Król (UW) Przestrzenie konfliktu/ konflikty przestrzenne. Analiza antropologiczna Tbilisi.
 • Anna Dąbrowska (IS PAN) Izraelskie Nowe – Stare Miasta jako przestrzeń konfliktu. Przykład Beer Szewy.
 • Magdalena Chułek (UAM) Sposoby na sprawiedliwość? – różne odsłony konfliktów w tzw. slumsach na przykładzie Kibery (Kenia).

16.00-17.30 (IH UW)

 • Piotr Okniński (UW) Nowa siła w walce o znaczenie polityczne. Początki aktywności miast w strukturach stanowych na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego (XIII-XV wiek).
 • Michał Słomski (UW) Najazdy książąt mazowieckich na dobra łowickie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w XIV i XV wieku jako przykład konfliktu między władzą świecką a duchową w późnym średniowieczu.
 • Marcin Gołąb (UW) Czy to tylko zabawa? Trudna historia placów zabaw i miejskich przestrzeni dziecięcej zabawy.
 • Melchior Jakubowski (UW) Kamedułów wigierskich spory o miedzę.

16.00-17.45 (IH UW)

 • Aleksandra Sylburska (UŁ)Kryzys tysiącletniej przyjaźni. Konflikt polsko-węgierski.
 • Ewa Nizińska (IH PAN)„… w jednym stali domu”. Konflikt w opowieści o wielopokoleniowej rodzinie mieszanej na polsko-ukraińskim pograniczu.
 • Magdalena Butra (UW) Szwedzkie nazwy miejscowe na Śląsku jako przestrzeń sporów toponimicznych.
 • Jakub Józefiak (UAM) „Zemsta ofiar” czy „sprawiedliwość dziejowa”? – Polacy wobec Niemców w Wielkopolsce po II wojnie światowej.
 • Marcin Krassowski (UW) Dziękujemy za gwałty. Konflikt wokół pomnika wdzięczności w Legnicy.

 • RSS