konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 7.2014

Miejsce: Kalisz
Termin: 16-17 IV 2015
Zgłoszenia: 01 XI 2014
Link: http://kaliszconference2015.wordpress.com/

_______

Wydział Pedagogiczno- Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk organizują międzynarodową konferencję naukową pt. Odbudowa miast zniszczonych w czasie I wojny światowej

Tematem projektowanej konferencji jest odbudowa/rekonstrukcja miast europejskich, zniszczonych między 1914 a 1918 rokiem, widziana jako sieć problemów, działań i strategii architektonicznych, politycznych czy społecznych. Jak zaznaczają Organizatorzy, konferencja adresowana jest do szerokiego grona badaczy: historyków sztuki, architektury, urbanistyki czy konserwatorów zabytków i teoretyków konserwacji. Dyskusje stawiać będą m.in pytanie o to, jak I wojna światowa wpłynęła na krajobraz historyczny miast Europy i zmieniła status konserwacji miast i zabytków.

Zapraszamy do przygotowania wystąpień, których celem będzie badanie „narodotwórczej” architektury konstruującej narodowe tożsamości, czy też dyskusja polityk planowania urbanistycznego i odbudowy miast Beneluxu, Francji, Niemiec, Polski czy Rosji w lokalnych, krajowych czy szerokich kontekstach. 

Główne zagadnienia tematyczne sympozjum: 

 • Teorie konserwatorskie i ich wpływ na odbudowę miast zniszczonych w czasie I wojny światowej w aspektach prawnych, teoretycznych, praktycznych;
 • Międzywojenne odbudowy miast i ich znaczenie dla społecznych, kulturowych czy narodowych dyskursów państw narodowych w Europie 1918-1939. Jak planiści, obrońcy zabytków, konserwatorzy, władze, obywatele negocjowali, kształtowali projekty i realia odbudowy?
 • Odbudowa jako narzędzie reformy realiów mieszkaniowych: infrastruktura miejska, nowoczesne “obsesje higieny” i procesy odbudowy starych miast;
 • Kreując historię: nowe tożsamości. Rekonstrukcja miast jako narzędzie nowoczesnych działań państwa narodowego w sferze świadomości. Jak narracja historyczna została „poparta”„historyczną architekturą”? Jak poprawiano, a może wymyślano historię poprzez praktyki architektury? Jakie wizje historyczne promowano i dla kogo?
 • Jak międzywojenne doświadczenia wpłynęły na procesy odbudowy miast historycznych po II wojnie światowej?

Spotkania i debaty zaplanowano na 16-17 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenia: drogą elektroniczną (preferowane formaty to DOC, DOCX, RTF, PDF) lub pocztą tradycyjną (na adres: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 62-800 Kalisz ul.Nowy Świat 13) można przesyłać do 1 listopada 2014 roku.

Adres mail: kaliszconference2015@gmail.com

Więcej informacji dostępnych pod adresem: http://kaliszconference2015.wordpress.com/

Miejsce: Warszawa
Termin: 12-14 III 2015
Zgłoszenia: 30 IX 2014
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/call-for-papers-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-polityczne,-prawne-i-ustrojowe-rozliczenia-z-przeszloscia-w-niemczech,-polsce-i-zwiazku-sowieckim-od-lat-trzydziestych-do-piecdziesiatych-xx-wieku-warszawa,-1214-marca-2015

_______

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Polityczne, prawne i ustrojowe rozliczenia z przeszłością w Niemczech, Polsce i Związku Sowieckim od lat trzydziestych do pięćdziesiątych XX wieku” – Warszawa, 12–14 marca 2015 (zgłoszenia referatów do 30 września 2014)

CALL FOR PAPERS

Międzynarodowa konferencja naukowa

Polityczne, prawne i ustrojowe rozliczenia z przeszłością

w Niemczech, Polsce i Związku Sowieckim

od lat trzydziestych do pięćdziesiątych XX wieku

Warszawa, 12–14 marca 2015 r.

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Warszawa); Instytut Historii Najnowszej (Monachium–Berlin); Niemiecki Instytut Historyczny (Warszawa); Niemiecki Instytut Historyczny (Moskwa); Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał” (Moskwa)

Według klasycznej definicji Otto Kirchheimera „polityczne rozliczenia” (ang. political justice) oznaczają włączenie mechanizmów sądowych do polityki, a ściślej ich instrumentalne wykorzystanie dla realizacji celów politycznych danego reżimu. Posługiwanie się językiem prawnym w sprawach politycznych stanowi formę komunikacji między rządzącymi a rządzonymi, mającą na celu zdobycie specyficznej legitymizacji, której nie sposób uzyskać innymi metodami. Wzrastające znaczenie opisanego zjawiska wynika z rosnącej roli procedur prawnych i organów sądowych w życiu społecznym. Dotyczy to nie tylko państw demokratycznych, ale również autorytarnych, a nawet najbardziej skrajnych systemów politycznych XX wieku, jakimi były nazizm i stalinowska odmiana komunizmu. Dla tych ostatnich, pomimo niemal nieograniczonych możliwości stosowania siły i bezprawnych działań, rozliczenia polityczne i prawne stanowiły niezbędny instrument sprawowania władzy.

W swoich badaniach Kirchheimer zajmował się również problematyką nazywaną współcześnie „transitional justice”, co można opisowo przetłumaczyć jako rozliczanie się z przeszłością w okresie przemian ustrojowych w danym społeczeństwie. Jest oczywiste, że rozpatrywanie przez sądy zbrodni popełnionych przez konkretne państwa i ich funkcjonariuszy nie może być całkowicie apolityczne i nie ma jedynie natury prawnej – szczególnie w przypadku zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez nazistowski reżim w Niemczech (osądzanych przez sądy stalinowskie). Dotyczy to również praktyk sądowych okresu stalinizmu.

Historia prawnych rozliczeń z przeszłością w Niemczech, Polsce i Związku Sowieckim, w najtrudniejszym okresie historii tych państw, rzuca światło na specyfikę ich politycznych ustrojów, a także na tragiczny wymiar ich wzajemnych powiązań. Politycznie ustalane normy prawa karnego w dużej mierze oparte są na sposobie definiowania zagrożeń dla istniejącego porządku. W interesującym nas regionie i okresie historycznym zarówno same te normy, jak i sposób ich implementacji, nader często miały związek z aspiracjami, celami czy działaniami jednego (lub kilku) z sąsiadujących krajów. Powtarzające się w różnych systemach procedury i praktyki politycznych rozliczeń, takie jak przykładowo zachwianie równowagi między oskarżycielami a obrońcami w procesach, mogą też stanowić wskaźnik stopnia kontroli państwowej nad społeczeństwem, a dodatkowo otwierają perspektywy badań komparatystycznych.

Konferencja stawia sobie za cel uwzględnienie szerokiej perspektywy przejawów politycznych, prawnych i ustrojowych rozliczeń z przeszłością w Niemczech, Polsce i Związku Sowieckim w okresie od lat trzydziestych do lat pięćdziesiątych XX w., skupiając się na następującej problematyce:

 • wymiar polityczny sprawiedliwości jako forma komunikacji politycznej;
 • współzależności i sprzeczności między prawnymi tradycjami a wpływem ideologii;
 • kontrola polityczna nad sądami i wpływanie na przebieg procesów;
 • rola rozliczeń politycznych w sprawowaniu władzy w różnych ustrojach;
 • związek pomiędzy ściganiem zbrodni nazistowskich a formami legitymizacji władzy komunistycznej.

Zachęcamy do przesyłania propozycji referatów poruszających różnorodne wątki wiążące się z tymi zagadnieniami: od analiz konkretnych procesów sądowych, przez badania nad czynnikami strukturalnymi i ideologicznymi, po ujęcia porównawcze.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji. Obrady konferencji odbywać się będą w języku polskim, niemieckim i rosyjskim (z tłumaczeniem symultanicznym). Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zrefundują koszty podróży.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, wstęp wolny.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) prosimy przesyłać do 30 września 2014 r. Do zgłoszenia prosimy załączyć abstrakt referatu (500–700 słów w języku polskim, niemieckim lub rosyjskim), krótkie CV autora oraz listę nie więcej niż 10 publikacji związanych z problematyką konferencji.

Program konferencji zostanie ogłoszony do 31 października 2014 r.

Zgłoszenia oraz pytania w języku polskim prosimy kierować do:
anna.piekarska@ipn.gov.pl (Anna Piekarska, Instytut Pamięci Narodowej)

Zgłoszenia oraz pytania w języku niemieckim prosimy kierować do:
zarusky@ifz-muenchen.de (Jürgen Zarusky, Instytut Historii Najnowszej, Monachium)

Zgłoszenia oraz pytania w języku rosyjskim prosimy kierować do:
nipc@memo.ru (Natalja Koljagina, Stowarzyszenie Memoriał)

Więcej informacji pod adresem: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/call-for-papers-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-polityczne,-prawne-i-ustrojowe-rozliczenia-z-przeszloscia-w-niemczech,-polsce-i-zwiazku-sowieckim-od-lat-trzydziestych-do-piecdziesiatych-xx-wieku-warszawa,-1214-marca-2015

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 13-14 XI 2014
Zgłoszenia: 31 VIII 2014
Link: http://kulturapamieci.ukw.edu.pl/

_______

„Kultura pamięci. Uwarunkowania społeczno-prawne” to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej przygotowywanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Bydgoska konferencja to już drugie spotkanie poświęcone problematyce pamięci. Materiały z poprzedniej konferencji z w 2011 r. opublikowane zostały w 2013 r. w książce „Kultura pamięci – materiały i szkice”.

Celem tegorocznej konferencji, zaplanowanej na 13-14 listopada jest dokonanie analizy aktualnych problemów związanych ze zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi i społecznymi występującymi przy realizacji projektów z zakresu „oral history”, pozostających częścią szerszego zjawiska jakim jest kultura pamięci.

Tematyka spotkania będzie nawiązywała do różnych obszarów poznawczych związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami społecznymi i prawnymi (prawo autorskie, prawo ochrony zabytków), historycznymi (źródła mówione, kategoria źródeł wywołanych) i bibliologicznymi (cyfrowe przetwarzanie, gromadzenie, udostępnianie w Internecie). W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele ośrodków akademickich oraz najbardziej znaczących instytucji zajmujących się problematyką szeroko rozumianej kultury pamięci.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję został przedłużony do 30 sierpnia 2014 r

Więcej informacji pod adresem: http://kulturapamieci.ukw.edu.pl/

Miejsce: Oświęcim
Termin: 16-18 X 2014
Zgłoszenia: (nie dotyczy)
Link: http://muzeum-zamek.pl/konferencja-naukowa/#more-5322

_______

JAGIELLONOWIE I ICH ŚWIAT. DYNASTIA KRÓLEWSKA W DRUGIEJ POŁOWIE XV  I  W XVI WIEKU

(Oświęcim, Muzeum Zamek w Oświęcimiu, 16 -18 października 2014 r.)

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcimia, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Komitet organizacyjny

Dr hab. Bożena Czwojdrak (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego)

Prof. Dr hab. Jerzy Sperka (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego)

Dr Piotr Węcowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

PROGRAM KONFERENCJI:

CZWARTEK, 16 października 2014 r.:

Godz. 15.00 Otwarcie konferencji

15.30-15.50 Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski, Katowice), Kazimierz Jagiellończyk wobec książąt i księstw górnośląskich

15.50-16.10 Tomasz Graff (Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków), Polityka Jagiellonów wobec miast księstwa zatorskiego na przykładzie Wadowic

16.10-16.30 Jerzy Rajman (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Jagiellonowie a konfraternia Grobu Bożego w Miechowie

16.30-16.50 Grażyna Rutkowska (Instytut Historii PAN, Poznań), Stacje Jagiellonów  na Litwie

17.00-17.20 Przerwa

17.20-17.40 Piotr Węcowski (Uniwersytet Warszawski), Gesty i słowa polskich Jagiellonów

17.40-17.50 Natalia Nowakowska (University of Oxford), “Jagiellonians: Dynasty, Memory and Identity in Central Europe” – prezentacja projektu badawczego

18.00-19.00 Dyskusja

PIĄTEK, 17 października 2014 r.:

9.30-9.50 Przemysław Mrozowski (Zamek Królewski w Warszawie), Malowidła ścienne w kościele pobrygitkowskim w Lublinie – temat historyczny czy orszak Trzech Króli

9.50-10.10 Iwona Darska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Fundacje artystyczne Elżbiety Rakuszanki

10.10-10.30 Tomasz Ratajczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Nie tylko Wawel. Przebudowy rezydencji królewskich za panowania synów Kazimierza Jagiellończyka

10.30-10.50 Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Wyposażenie ruchome kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu. Przyczynek do badań nad pobożnością Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki

11.00-11.30 Przerwa 

11.30-11.50 Wojciech Fałkowski (Uniwersytet Warszawski), Konstytucyjne i samowładne rządy Kazimierza Jagiellończyka

11.50-12.10 Maria Koczerska (Uniwersytet Warszawski), Polityka Kazimierza Jagiellończyka w stosunku do Kościoła i duchowieństwa

12.10-12.30 Beata Możejko (Uniwersytet Gdański),  Król Kazimierz Jagiellończyk wobec Gdańska i  jego w kontaktów  z Europą Zachodnią

12.30-12.50 Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski, Katowice), Syn i matka - Zofia Holszańska wobec Kazimierza Jagiellończyka

12.50-13.10 Tomasz Rombek (Uniwersytet Śląski, Katowice), Królowa Elżbieta Rakuszanka wobec elekcji 1492 i 1501 roku 

13.10-14 Dyskusja 

15.30-15.50 Agnieszka Nalewajek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Uwagi o dworze królewskim Jana Olbrachta

15.50-16.10 Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański), Król Jan Olbracht wobec możnowładztwa ziem środkowopolskich

16.10-16.30 Katarzyna Niemczyk  (Uniwersytet Śląski, Katowice), Mołdawia Bogdana III Ślepego w polityce Aleksandra Jagiellończyka

16.30-16.50 Rimvydas Petrauskas (Vilniaus Universitetas), Litewski Jagiellończyk? Rządy Aleksandra Jagiellończyka w Wielkim Księstwie Litewskim

17.00-18.30 Dyskusja 

SOBOTA, 18 października 2014 r.:

9.30-9.50 Petr Kozak (Zemsky Archiv, Opava), Mezi centrum a periferii: Zikmund Starý před nastupem na trun polskych kralu

9.50-10.10 Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Polski dwór królewski w świetle rachunków budowy zamku krakowskiego z lat 1526-1535

10.10-10.30 Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa), Warszawa Jagiellonów. Kontakty króla Zygmunta  I ze stolicą Mazowsza w latach 1526-1548

10.30-10.50 Agnieszka Januszek-Sieradzka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Dwór królowej od kuchni, czyli o zaopatrzeniu stołu Barbary Radziwiłłówny (1548-1551)

10.50-11.10 Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Litewskie rządy dwóch ostatnich Jagiellonów

11.10-11.30 Przerwa 

11.30-11.50 Piotr  Kołpak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Święci patronowie Królestwa Polskiego w pobożności ostatnich Jagiellonów

11.50-12.10 Paweł Kras (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Edykty antyheretyckie Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta

12.10-12.30 Bernadetta Manyś (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Wileński świat króla Zygmunta Augusta

12.30-14.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Miejsce: Olsztyn
Termin: 17 XI 2014
Zgłoszenia: 20 IX 2014
Link:

_______

Koło Naukowe Doktorantów Historyków

działające przy Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zaprasza na pierwszą edycję nowego cyklu konferencji

„Doktoranckie spotkania z historią”

Olsztyn, 17 listopada 2014 roku

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów oraz młodych doktorów historii z całej Polski do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Doktoranckie spotkania  z historią, która odbędzie się 17 listopada 2014 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Konferencja ma na celu prezentację badań prowadzonych przez doktorantów  i młodych doktorów na przestrzeni dziejów. Organizatorzy mając na uwadze fakt, jak wnikliwe są tematy założonych dysertacji doktorskich, zrezygnowali z narzucania tematyki konferencji. Tym samym do udziału zapraszamy doktorantów i doktorów, którzy swoje badania prowadzą w oparciu o szczegółowe i rzetelne kwerendy archiwalne.

Informujemy również, że zostały przyznane pieniądze na wydanie recenzowanej (punktowanej) pracy zbiorowej, w której uprzednio po otrzymaniu pozytywnych recenzji znajdą się artykuły nadesłane przez referujących. Tom artykułów ukaże się drukiem
w pierwszym kwartale 2015 r.

Na zgłoszenia zainteresowanych czekamy do 20 września 2014 r. Listę referentów upublicznimy najpóźniej 5 października 2014 r.

 

Szczegóły organizacyjne:

▪ Ze strony internetowej
http://meritumuwm.wordpress.com/?attachment_id=280
należy pobrać formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu prosimy przesłać na adres: dokspot@op.pl

▪ Opłata konferencyjna, której dokonać należy do 15 października 2014 r. wynosi 100 zł i pokrywa koszty publikacji i materiałów pokonferencyjnych.

▪ Dane do przelewu:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

Nr konta: 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567

Tytułem: 524-0403-1119 Doktoranckie spotkania z historią.

Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia i noclegu, jednak służą pomocą przy planowaniu przyjazdu.

Zaproszenie dostępne pod adresem http://chomikuj.pl/konf.hist/Zaproszenie,4072547100.docx

Miejsce: Kraków
Termin: 01-31 VIII 2014
Zgłoszenia: (nie dotyczy)
Link:

_______

Muzeum Historii Polski i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

w ramach obchodów Roku Jana Karskiego zapraszają na

 

DNI KARSKIEGO W KRAKOWIE

1-31 sierpnia 2014

 

 • 1 sierpnia, g. 18.30 – wernisaż wystawy „Jan Karski. Człowiek wolności”, Apteka pod Orłem, plac Bohaterów Getta 18. Wystawa czynna na placu Bohaterów Getta do 31 sierpnia 2014
 • 30 sierpnia, g. 17.00 –  projekcje filmów: „Wysłannik z Polski” i „Niewykorzystane fragmenty z nagrywania filmu Shoah”), prezentacja książek o Janie Karskim, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul.. Lipowa 4
 • 31 sierpnia, g. 18.30: koncert zespołu SHOFAR, zamknięcie wystawy, zakończenie Dni Karskiego w Krakowie, Fabryka Oskara Schindlera, ul.. Lipowa 4 ( rezerwacja biletów na koncert: info@mhk.pl

Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie

Współorganizator: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Patronat honorowy: Wydarzenia realizowane w ramach programu Jan Karski. Niedokończona misja objętego Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Mecenas: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy Roku Jana Karskiego: Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, Muzeum Miasta

Łodzi.

Patroni medialni: Polskie Radio, TVP, PAP, dzieje.pl, AMS, Tygodnik Powszechny.

Partnerem strategicznym Muzeum Historii Polski w realizacji Roku Jana Karskiego jest Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego.

www. jankarski.org

Miejsce: Kraków
Termin: 03 VIII 2014
Zgłoszenia: (nie dotyczy)
Link:

_______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Wydawnictwo Znak

zapraszają na debatę

 

„Pierwsza Kompania Kadrowa – między mitem a czynem”

3 sierpnia, godz. 17.00

Pałac Krzysztofory, sala Baltazara Fontany, Rynek Główny 35

  W programie:

 

-dyskurs historyczny z udziałem prezydenta Krakowa prof. dr. hab. Jacka

Majchrowskiego i prof. dr. hab. Jana Rydla

 

 

-dyskurs literacki połączony z promocją książki Małgorzata idzie na wojnę z udziałem prezydenta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego i redaktora Jerzego Ilga oraz autorów: prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego i Tomasza Natkańca

 

Spotkanie poprowadzi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 

Wstęp wolny

Miejsce: Kraków
Termin: 10-11 X 2014
Zgłoszenia: 02 IX 2014
Link: http://www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/instytut/aktualnosci?p_p_id=56_INSTANCE_69hCrk4K17hu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=2798762&articleId=48938924

_______

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Polska – Rosja w sferze kultury i religii”, która odbędzie się w dniach 10-11 października 2014 roku w Krakowie. Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Rosyjskiej Kultury Nowożytnej IRiEW UJ oraz Komisję Kultury Słowian PAU. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 września 2014 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/instytut/aktualnosci?p_p_id=56_INSTANCE_69hCrk4K17hu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=2798762&articleId=48938924

Miejsce: Warszawa
Termin: 10 X 2014
Zgłoszenia: 31 VIII 2014
Link: https://www.facebook.com/events/545973972195732/?ref=22

_______

Koło Naukowe Filozofii Religii przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konferencji ,,Słowiańska recepcja myśli Hegla” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa. Konferencja odbędzie się 10.10.2014 r. w Warszawie Języki robocze: polski, rosyjski, angielski. Abstrakty prosimy przesyłać na adres: slavic.hegel@gmail.com do 31.08.2014 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: http://www.filozofia.uw.edu.pl/2014/07/conference-slavic-reception-of-the-thought-of-hegel-w-if/. O zakwalifikowaniu referatów poinformujemy Państwa do 10.09.2014 r.

The Students’ Scientific Society for the Philosophy of Religion at the Institute of Philosophy, University of Warsaw, invites to the conference ,,Slavic Reception of the Thought of Hegel” – under the auspices of Polish Hegel and Marx Society – which will take place on October 10, 2014 in Warsaw. Conference languages: Polish, Russian, English. Abstracts up to 1000 characters (including spaces) should be submitted to the address: slavic.hegel@gmail.com by August 31, 2014. The submission form can be found at: http://www.filozofia.uw.edu.pl/2014/07/conference-slavic-reception-of-the-thought-of-hegel-w-if/.
Notification of acceptance will be given by September 10, 2014.

Научный кружок философии религии при Институте философии Варшавского университета приглашает принять участие в научной конференции ,,Славянская рецепция мысли Гегеля” под патронатом Польского общества Гегеля и Маркса. Конференция состоится 10.10.2014 г. в Варшаве. Рабочие языки: польский, русский, английский. Тезисы до 1000 знаков просим присылать по адресу: slavic.hegel@gmail.com до 31.08.2014 г. Заявка находится по адресу: http://www.filozofia.uw.edu.pl/2014/07/conference-slavic-reception-of-the-thought-of-hegel-w-if/. О принятии рефератов мы сообщим Вам до 10.09.2014

Miejsce: Poznań
Termin: 24 X 2014
Zgłoszenia: 15 VIII 2014
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/poznan/konferencja-naukowa-75.-rocznica-powstania-konspiracyjnej-grupy-szaniec-poznan,-17-pazdziernika-2014-zgloszenia-do-15-sierpnia-2014-r.

_______

Konferencja naukowa „75. rocznica powstania konspiracyjnej Grupy Szaniec” – Poznań, 24 października 2014 (zgłoszenia do 15 sierpnia 2014 r.)

 

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji naukowej

75. rocznica powstania konspiracyjnej Grupy Szaniec

 24 października 2014 r.

W związku z przypadającą w tym roku 75. rocznicą powstania konspiracyjnej Grupy „Szaniec”, IPN Oddział w Poznaniu zaprasza na konferencje naukową, która odbędzie się w Poznaniu w dniu 24 października 2014 r. Celem konferencji jest przedstawienie konspiracyjnych struktur stworzonych w okresie II wojny światowej i po wojnie przez środowisko Grupy „Szaniec”, m.in. Organizacje Wojskową Związek Jaszczurczy,  Komisariat Cywilny/Służbę Cywilna Narodu, środowisko „Załogi”, „Zydla”, organizacje emigracyjne itp. Osobnym wątkiem, który pragniemy poruszyć na konferencji, są kwestie biograficzne działaczy związanych z Grupa „Szaniec” i ich powiązań organizacyjnych. Zgłoszenia udziału w konferencji (tytuł referatu i krótki abstrakt) osób pragnących wygłosić referaty przyjmowane będą do 15 sierpnia 2014 r. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy lub pocztowy: dr Rafał Sierchuła Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a tel. 61 835 69 59, rafal.sierchula@ipn.gov.pl


 • RSS