konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 12.2014

Świątecznie

Brak komentarzy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku Redakcja Bloga Konferencje-Historyczne życzy wszystkim miłośnikom Historii prawdziwie świątecznej, rodzinnej atmosfery oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2015 roku. Jednocześnie dziękujemy za kolejny rok wspólnie spędzony w poszukiwaniach konferencji historycznych.

Miejsce: Łódź
Termin: 26-29 III 2015
Zgłoszenia: 28 II 2015
Link:

_______

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Kołem Naukowym Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik” oraz Sekcją Naukową Studentów przy Ceraneum

 mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję:

VIII ŁÓDZKA WIOSNA MŁODYCH HISTORYKÓW
OGÓLNOPOLSKA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA

 

Koncepcje ładu światowego

 

26-29 marca 2015 r.

 

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kamińskiego 27a, Łódź.

 

Mamy niezmierną przyjemność zaprosić Państwa na odbywającą się od kilku lat cykliczną konferencję naukową – ósmą już – Łódzką Wiosnę Młodych Historyków. Hasłem przewodnim tegorocznych obrad będą szeroko pojmowane koncepcje ładu światowego. Zważając na okrągłą, bo dwustuletnią, rocznicę porozumień zawartych na kongresie wiedeńskim, stwierdziliśmy, że jest to dobra okazja, aby zachęcić Państwa do podjęcia rozważań na temat zagadnień, które były istotne dla kształtowania się ładu światowego na przestrzeni dziejów.

Wraz z tworzeniem się pierwszych państw mamy do czynienia z początkami formowania się nowego sposobu myślenia społeczeństw, dążących do określenia zasad funkcjonowania nowo powstałych organizmów w ramach świata starożytnego. W tej epoce wykształcił się podział na „swoich” i „obcych”, lecz każda cywilizacja rozumiała ład światowy na swój własny sposób.

Pewną zmianę w tym zakresie przyniosło średniowiecze, w którym pojawiły się koncepcje uniwersalistyczne promowane przez Kościół i cesarzy, jednak ich wprowadzanie w życie stało w sprzeczności z partykularnymi interesami licznych feudałów europejskich. Epoka nowożytna znacznie rozszerzyła postrzeganie świata przez Europejczyków, w związku z czym pojawiły się nowe koncepcje ładu i pierwsze imperia globalne. Jednak doprowadziła ona także do wyrośnięcia innych przeciwników starego porządku, a wynikłe z tego konflikty na zawsze zmieniły Europę.

Dopiero rewolucja francuska 1789 roku i pierwsze w dziejach zastąpienie ustroju monarchicznego przez republikę, przyczyniły się do wejścia w życie gruntownych zmian w myśleniu społeczeństw. Wojny napoleońskie i kładące im kres prawne porozumienie mocarstw w sprawie nowego porządku były zjawiskiem dotąd niespotykanym. Nowy ład miał opierać się na zasadzie równowagi sił oraz być możliwie najsprawiedliwszy z punktu widzenia zwycięskich koalicjantów. Szybko okazało się jednak, że taki stan rzeczy nie był możliwy do utrzymania w dłuższej perspektywie, a świadczy o tym szereg konfliktów i rebelii w XIX stuleciu.

Nowe rozdanie w kształtowaniu ładu miała przynieść Wielka Wojna wieńcząca belle époque, zaś obrady w Wersalu – na dobre zażegnać wszelkie konflikty. Tak jednak się nie stało, czego dowodem był konflikt lat 1939-1945 i kolejne zmiany ładu światowego, dokonane przez stronę zwycięzców, którzy niebawem sprawili, że ład międzynarodowy stał się dwubiegunowy…

Zapraszamy do zgłaszania referatów w ramach wybranego panelu chronologicznego:

I.      Od kraju nad Nilem do świata rzymskiego – mentalność i światopogląd starożytnych.

Proponowane zagadnienia:

- porządek świata oczami ludzi antyku

- wyznaczniki przynależności do świata cywilizowanego

- barbarzyńcy – zagrożenie czy szansa dla ładu starożytnego?

- realia antycznej sceny stosunków międzypaństwowych

- świat w twórczości poetów i filozofów

II.      Wiele twarzy średniowiecza – między uniwersalizmem a partykularyzmem.

Proponowane zagadnienia:

- heretycy i niewierni – wykluczeni ze świata średniowiecznego

- peryferia świata średniowiecznego

- wiara i religijność u ludzi średniowiecza

- rycerstwo i hierarchia kościelna a porządek średniowiecznego świata

- średniowieczne próby integracji międzypaństwowej na kontynencie europejskim

III.      Od imperium, nad którym nie zachodzi słońce do Europy państw narodowych – kształtowanie się porządku światowego w epoce nowożytnej.

Proponowane zagadnienia:

- racja stanu a interes dynastyczny w Europie nowożytnej

- konkwistadorzy i odkrywcy, rola oraz znaczenie zdobywania posiadłości zamorskich

- ład światowy w poglądach myślicieli doby nowożytnej

- czynniki wpływające na zmianę postaw społeczeństw wobec istniejącego porządku

- społeczno-gospodarcze przemiany w epoce nowożytnej

IV.      Budowniczy i burzyciele ładu w XIX stuleciu.

Proponowane zagadnienia:

- rywalizacja kolonialna jako próba osiągnięcia przewagi na arenie międzynarodowej

- społeczny oraz kulturowy wymiar ładu dyktowanego przez wielkie mocarstwa

- postęp technologiczny a porządek społeczny

- ład światowy w świadomości elit

- konflikty i kryzysy polityczne w XIX wieku i metody ich rozwiązywania

V.      Skończył się dramat wojny. Rozpoczął się dramat pokoju – teoria i praktyka pojmowania nowego układu sił w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas II wojny światowej.

 

Proponowane zagadnienia:

- nowy ład w nadziejach poszczególnych państw i narodów

- egzekwowanie postanowień traktatowych i metody sprzeciwu wobec nich

- znaczenie zmian dla społeczeństw

- postulaty i nowe idee ładu światowego w okresie międzywojennym

- wojny światowe a ład międzynarodowy

- wybitni teoretycy

VI.      Świat wykrojony sierpem i wykuty młotem – ład międzynarodowy oczami krajów bloku wschodniego.

Proponowane zagadnienia:

- zmiany w realiach politycznych krajów bloku wschodniego po drugiej wojnie światowej

- teoria nowej rzeczywistości w myśli przywódców bloku wschodniego

- obraz społeczeństwa zachodniego i jego światopoglądu w oczach rządów i społeczeństw państw komunistycznych

- krzewienie rewolucji światowej – działalność komunistyczna poza blokiem wschodnim

- proces dekolonizacji a blok wschodni

VII.      Przeciwnicy hegemonii Stanów Zjednoczonych – zagrożenia czy kontrpropozycje dla współczesnego ładu światowego.

Proponowane zagadnienia:

- terroryści, powstańcy i aktywiści – kwestia aktorów niepaństwowych we współczesnym świecie

- wzrastające potęgi na arenie międzynarodowej

- postrzeganie własnego miejsca w ładzie światowym w poszczególnych regionach świata po drugiej wojnie światowej

- ekonomiczny wymiar współczesnego ładu światowego

- przewidywania i prognozy – perspektywy dla ładu światowego w najbliższej przyszłości

 

Termin zgłaszania referatów: zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2015 r. Nie przewidujemy żadnych zmian w harmonogramie. Wynika to z faktu, że poszczególne panele chronologiczno-problemowe będą odbywać się wyłącznie w danym dniu, głównie ze względu na to, iż chcemy możliwie jak najcelniej dopasować Państwa wystąpienia pod kątem prezentowanych zagadnień. Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń i wraz z ogłoszeniem listy zakwalifikowanych dowiedzą się Państwo o dniu swojego wystąpienia.

Wszelkie zapytania oraz informacje prosimy kierować pod adres: 8wiosnahistorykow@gmail.com. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.8wiosna.pl/ . Zapraszamy również do śledzenia naszych profili na Facebooku (fanpage: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, VIII Łódzka Wiosna Młodych Historyków, Koło Naukowe Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik”)

Tradycyjnie planujemy również wydać publikację pokonferencyjną w formie książkowej oraz elektronicznej w formacie PDF.

Opłata konferencyjna wynosi 65 zł, płatna drogą przelewu bankowego.
Limit miejsc ograniczony.

 

 

Miejsce: Warszawa
Termin: 15-16 IV 2015
Zgłoszenia: 15 II 2015
Link: http://konferencjawojnawladza.weebly.com/o-konferencji.html

_______

W historii ludzkości dwa elementy wydają się być niezmienne, niezależne od kultury, czasu czy szerokości geograficznej. Władza: boska, ludzka, totalitarna, państwowa, lokalna, administracyjna, rodzicielska czy królewska. Oraz wojna, rozumiana zarówno jako konflikt zbrojny, ideologiczny czy wewnętrzny człowieka. To one wyzwalają w ludziach skrajne emocje i gwałtowne reakcje. Inspirują do działania, czy to na polu artystycznym czy politycznym.Organizowana przez dwa Koła Naukowe interdyscyplinarna konferencja ma na celu pokazanie wspólnych płaszczyzn badawczych na gruncie polskiej historii i sztuki. Jest ona szczególnie adresowana do przedstawicieli nauk humanistycznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2015 roku,
na kampusie UKSW przy ul. Wójcickiego 1/3 w Warszawie
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencja.wojna.wladza@gmail.com
Formularz dostępny pod adresem:  http://konferencjawojnawladza.weebly.com/zg322o347-si281.html
Pobierz formularz zgłoszeniowy – wypełnij – wyślij na adres: konferencja.wojna.wladza@gmail.com
W tytule wiadomości wpisz: zgłoszenie – imię nazwisko
Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2015 r. Informację o przyjęciu referatu podamy do połowy marca.
W wyborze tematu pozostawiamy zupełną swobodę, zależy nam jednak by uczestnicy w swych wystąpieniach połączyli wiedzę z różnych dziedzin.
Zaplanowany czas wystąpienia to 15 minut.Opłata konferencyjna wynosi 90 zł i zostanie przeznaczona na materiały konferencyjne, obiady oraz koszty związane z publikacją pokonferencyjną, która będzie zawierać referaty wybrane przez pracowników naukowych naszego Wydziału.

Miejsce: Wrocław
Termin: 21-22 IV  2015
Zgłoszenia: 15 I 2015
Link:

_______

Kultura książki żydowskiej w Europie środkowowschodniej w XIX i XX w.

Wrocław, 21-22 IV 2015

Zgłoszenia do 15 I 2015

INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

i

ZAKŁAD STUDIÓW ŻYDOWSKICH

serdecznie zapraszają w dniach 21-22 kwietnia 2015 r.

na

XI Wrocławską Konferencję Judaistyczną

Kultura książki żydowskiej w Europie środkowowschodniej w XIX i XX w.

 

 

Słowo pisane zajmuje szczególne miejsce w kulturze żydowskiej. Żydzi zwani „narodem księgi” kultem otaczali nie tylko najświętsze religijne pisma, ale także sam proces ich studiowania. Książki w szczególny sposób zapewniały trwałość i ciągłość kulturowego dziedzictwa, stały się „przenośną ojczyzną”. Towarzyszyły Żydom w każdym momencie ich historii, były zwierciadłem przemian społecznych i kulturowych, dlatego są również ciekawym przedmiotem badawczym dla przedstawicieli różnych dziedzin: od literaturoznawców, językoznawców, historyków sztuki i kultury po księgoznawców. Mimo że światowa nauka zaczęła odkrywać historię książki żydowskiej z jej wszystkimi aspektami już w XIX w., zagadnienie to wciąż jest niewystarczająco rozpoznane.

 

Szczególnie słabo zbadane są dzieje książki żydowskiej w Europie Wschodniej. Dotychczasowa refleksja naukowa koncentrowała się zwykle na badaniach literaturoznawczych z pominięciem książkowej postaci tekstu i jej społecznego funkcjonowania oraz procesów bibliologicznych. Zadaniem konferencji jest uzupełnienie tej luki. Tematem przewodnim konferencji jest zatem kultura książki żydowskiej, rozumiana za Krzysztofem Migoniem jako „ogół zjawisk i procesów zasobów materialnych i duchowych związanych z książką. Książki w ruchu, w działaniu, pisane i czytane, sprzedawane i kupowane, gromadzone i niszczone, kochane i prześladowane, a także ich twórcy, właściciele i czytelnicy, tworzą specyficzną kulturę”.

 

Tematyka obrad obejmie następujące zagadnienia:

 • ontologia i typologia książki żydowskiej;
 • wytwarzanie żydowskiej książki rękopiśmiennej i drukowanej: paleografia i neografia hebrajska, żydowski ruch wydawniczy (oficyny i ośrodki wydawnicze, repertuar wydawniczy, cenzura);
 • formy dystrybucji książki;
 • sztuka książki żydowskiej;
 • czytelnictwo;
 • żydowskie księgozbiory i bibliotekarstwo (dzieje żydowskich bibliotek i kolekcji prywatnych, edukacja pracowników placówek związanych z książką, podręczniki i poradniki metodologiczne dla bibliotekarzy, projekty digitalizacji);
 • libricide, czyli niszczenie książek i bibliotek żydowskich w czasie II wojny światowej.

.

Językiem obrad będzie język polski.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres ksiazkazydowska@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać: dane prelegenta (stopień/tytuł naukowy, imię, nazwisko, ośrodek naukowy), abstrakt wraz z tytułem referatu (do 1500 znaków) oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon).

Opłata konferencyjna wynosi 70 zł.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2015 r.

Decyzje o włączeniu referatów do programu konferencji zostaną ogłoszone po 30 stycznia 2015 r.

 

 

Komitet naukowy i organizacyjny

Prof. dr hab. Krzysztof Migoń

Prof. dr hab. Marcin Wodziński

Dr Agnieszka Jagodzińska

Mgr Monika Jaremków

Mgr Izabela Olejnik

Miejsce: Kraków
Termin: 16-18 IX  2015
Zgłoszenia: 20 II 2015
Link:

_______

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń referatów, które zostaną wygłoszone podczas międzynarodowego sympozjum 3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej w dniach 16 – 18 września 2015.

Miasto, jedno z najbardziej spektakularnych inwencji ludzkich i zwierciadło tworzonych przez nich cywilizacji, stanowi kompleksowy i trudny to objęcia fenomen badawczy. Wielowarstwowe związki społecznych interakcji, działania gospodarcze, infrastruktura i rosnąca liczba mieszkańców tworzą, jak powiedziała Jane Jacobs, skomplikowany system wzajemnie połączonych czynników, razem budujących organiczną całość miasta. Z jednej strony generują problemy takie jak zmiana klimatu, przestępczość i nierówności społeczne, a drugiej tworzą kreatywne rozwiązania oraz dają nadzieje i marzenia licznym migrantom. Analiza miasta łączy badaczy i praktyków z wielu dyscyplin: urbanistów, ekonomistów, socjologów, psychologów społecznych, antropologów, historyków i historyków sztuki.

Takie interdyscyplinarne i innowacyjne podejście znajdzie swoje odzwierciedlenie w kolejnej, trzeciej edycji Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, której tematem przewodnim będzie „Miasto”. Plenarne dyskusje, wykłady i prezentacje w sesjach równoległych (będące rezultatem naboru artykułów (call for papers)) poświęcone będą m.in. problematyce historycznego krajobrazu miejskiego, kreatywnych miast dziedzictwa, narracji miejskich, własności miasta, praktyk rewitalizacyjnych i dynamiki miasta.

Zapraszamy do składania do 20 lutego 2015 r. propozycji 20 minutowych wystąpień (abstrakt w języku angielskim o długości maksymalnie 150 słów wraz z notką biograficzną) na adres mailowy: heritageforum3@mck.krakow.pl

Informacje o przyjęcie referatu pojawią się w kwietniu.

Opłata konferencyjna wynosi 80€ i nie pokrywa kosztów podróży oraz zakwaterowania uczestników.

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Teksty referatów (4000-6000 znaków) zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym. Dokładne wskazówki redakcyjne oraz ostateczny termin składania artykułów zostaną podane w późniejszym terminie.

Więcej informacji: www.mck.krakow.pl

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Krakowska konferencja jest głosem Europy Środkowej w zakresie jego filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego, społecznego i politycznego. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupa Robocza ds. Dziedzictwa Kultury w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Narodowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie oraz Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Kultury

Opłata konferencyjna wynosi 80 euro i nie pokrywa zakwaterowania oraz kosztów podróży.

Zapraszamy do składania do 20 lutego 2015 r. propozycji 20 minutowych wystąpień (abstrakt w języku angielskim o długości maksymalnie 150 słów wraz z notką biograficzną) na adres mailowy: heritageforum3@mck.krakow.pl

 • SPRAWY NAUKOWE – ., kontakt: heritageforum3@mck.krakow.pl
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE – ., kontakt: heritageforum3@mck.krakow.pl

Miejsce: Łódź
Termin: 21-22 V 2015
Zgłoszenia: 31 I 2015
Link:

_______

Konferencja o interdyscyplinarnym charakterze poświęcona będzie kobietom z przeszłości i współczesności, które kierowane różnymi pobudkami, odważały się i decydowały (w pojedynkę i w grupach) przystępować do różnie rozumianej i różnie też prowadzonej walki i działalności o uznawane przez siebie idee.

Zapraszamy referentki i referentów reprezentujących wszystkie dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, także historyków rozwoju wszelkich dyscyplin naukowych (w tym ścisłych, nauk o życiu, eksperymentalnych, technicznych), którzy zechcieliby podzielić się swoją wiedzą i refleksją na temat:

- sylwetek wybranych kobiet bądź kobiecych grup i środowisk, które wykazały się tytułowym brakiem pokory, buntowniczością i wojowniczością, stały się reformatorkami i aktywistkami na wszelkich polach życia społecznego, przy tym:

- jaką cenę za to płaciły i jakie korzyści osiągały, czyli jak wygląda(ł) „kobiecy” sukces i „kobieca” porażka,

- jakie przyjmowały taktyki.

Proponujemy także, by zastanowić się nad problemami metodologicznymi związanymi z badaniami pozostającymi w perspektywie herstory oraz metodologią feministyczną.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Opłata konferencyjna wynosi:

- 250 zł dla pracowników nauki,

- 150 zł dla doktorantów i studentów.

Plonem konferencji będzie recenzowana publikacja monograficzna.

Na propozycje referatów (zawierające tytuł, abstrakt i informację o afiliacji autorek i autorów) czekamy do 31 stycznia 2015 roku pod adresem: niepokorne_konferencja@yahoo.com

O zaakceptowaniu propozycji poinformujemy po 15 lutym 2015 roku.

Opłatę konferencyjną (po otrzymaniu zwrotnej informacji o akceptacji) prosimy wpłacać na konto nr  07 1240 3028 1111 0010 2943 4436, z dopiskiem NIEPOKORNE, do 15 kwietnia 2015 roku.

*Konferencja odbywa się w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego*

 

Kierownictwo naukowe konferencji: dr Iza Desperak
Sekretarz konferencji: dr Inga B. Kuźma

Miejsce: Warszawa
Termin: 28-29 V 2015
Zgłoszenia: 31 III 2015
Link:

_______

CfP: The Tree of Knowledge: Theories of Sciences and Arts in Central Europe, 1400-1700

W dniach 28-29 maja 2015 r. na Wydziale “Artes Liberales” UW odbędzie się sesja The Tree of Knowledge: Theories of Sciences and Arts in Central Europe, 1400-1700. Abstrakty można przesyłać na adres arborscientiarum2015@gmail.com do 31 marca 2015 r.

Więcej informacji pod adresem:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/12/CFP-Tree-of-Knowledge-2015.pdf

Miejsce: Poznań
Termin: 16-18 IV 2015
Zgłoszenia: 28 II 2015
Link:

_______

Zakład Filologii Nowogreckiej UAM zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej filologii, historii i kulturze nowogreckiej. Konferencja Kolokwia Nowogreckie odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2015 r. w Poznaniu. Termin wczesnej rejestracji upływa 28 lutego 2015 r.

Więcej informacji pod adresem:

http://ij.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/12/Call-for-Papers_Polish.pdf

Miejsce: Łódź
Termin: 17-18 IX 2015
Zgłoszenia: 28 II 2015
Link:

_______

W ciągu ostatnich kilku lat historia mówiona stała się bardzo popularna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno w środowisku akademickim jak i pozanaukowym, reprezentowanym choćby przez lokalne organizacje pozarządowe.

Choć upowszechnienie idei pozyskiwania źródeł mówionych jest bez wątpienia zjawiskiem pozytywnym, to jednak generuje ono również szereg nowych pytań i problemów. W przeciwieństwie do badaczy z krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, gdzie historia mówiona funkcjonuje od kilku dekad, badacze wschodnioeuropejscy wciąż zmagają się z problemami etyki i metodologii prowadzenia wywiadów oraz kwestiami prawnymi związanymi przede wszystkim z udostępnianiem i opracowywaniem źródeł wywołanych.

Przygotowywana przez Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Wydział Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Europejską Sieć Pamięć i Solidarność konferencja naukowa podejmować będzie problemy związane ze specyfiką historii mówionej w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Czechy, słowacja, Węgry, Niemcy, Ukraina, Białoruś)

Do zagadnień wokół których skoncentrowane zostaną obrady należą m.in.

 • metodologia historii mówionej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • problemy etyczne i prawne związane z procesem nagrywania, gromadzenia i udostępniania (publikowania) relacji biograficznych
 • archiwizacja nagrań
 • instytucjonalizacja, finansowanie badań (projektów), relacje między zróżnicowanymi grupami badawczymi
 • najistotniejsze aktualnie pola tematyczne historii mówionej oraz dyskusja nad przyszłością historii mówionej w regionie

Wsród zaproszonych gości znajdują się m.in Alexander von Plato (Fern University in Hagen) oraz Miroslav Vaněk (The Institute of Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic).

Zgłoszenia (wypełniony formularz z abstraktem oraz krótkim cv) nadsyłać należy do 28 lutego 2015 r. na adres e-mail: tooral.history.lodz@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN/60EUR (100 PLN/25EUR – studenci i doktoranci)

Więcej informacji w załącznikach na stronie:

http://polishhistory.pl/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=3861&tx_ttnews[backPid]=54&cHash=80b9366d66160b8506bb5ee41438e001

Miejsce: Würzburg
Termin: 17-18 IX 2015
Zgłoszenia: 15 I 2015
Link: http://historicus.umk.pl/pmh/strona/index.php?page=konferencja-17-18-wrzesnia-2015&hl=pl_PL

_______

Polska Misja Historyczna i Stowarzyszenie Historii Diecezji Würzburskiej (Würzburger Diözesangeschichtsverein) organizuje we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Juliusza Maksymiliana w Würzburgu międzynarodową konferencję naukową pod tytułem:

Krisen – Konflikte – Konsolidierungen um 1400. Politische, religiöse und kulturell-gesellschaftliche Herausforderungen” [Kryzysy - konflikty - konsolidacje około 1400 roku. Wyzwania polityczne, religijne i kulturowo-społeczne]

Termin i miejsce konferencji: 17-18 września 2015 roku, Würzburg

W dniu 6 lipca 1415 roku, Jan Hus – znany czeski teolog i kaznodzieja – został skazany przez Zgromadzenie Generalne podczas Soboru w Konstancji jako heretyk na karę śmierci i w tym samym dniu spalony na stosie wraz z dziełami, których był autorem. Ta okrutna egzekucja, której 600. rocznicę obchodzimy w 2015 roku, w miała na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się jego nauk.

To wydarzenie stało się katalizatorem zmian, intelektualnym i politycznym punktem granicznym mającym niebagatelny wpływ między innymi na:

 • soborowe reformy Kościoła,
 • tworzenie się w toku toczonych w następnych latach wojen ruchów (wczesno)narodowych,
 • postępujące rozproszenie centralnej władzy cesarskiej na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Jan Hus przekazał w liście pożegnalnym następujące, wiele znaczące stwierdzenie: „Wypełnia mnie radością fakt, że musieli oni przecież przeczytać moje księgi, w których zostało pokazane ich zło. Wiem również, że pilniej czytali moje pisma niż Pismo Święte, ponieważ chcieli znaleźć w nich herezję”.

Temat konferencji  „Krisen – Konflikte – Konsolidierungen um 1400″ ["Kryzysy - konflikty - konsolidacje około 1400 roku"] jest związany z rocznicą śmierci Jana Husa i dotyczy sytuacji politycznej, społecznej oraz gospodarczej w czasach tego czeskiego teologa. Punkt ciężkości prowadzonych rozważań powinien przy tym koncentrować się na ziemiach Europy Środkowo-Wschodniej oraz terenów niemieckojęzycznego kręgu kulturowego. Podczas konferencji będą poruszane zagadnienia z zakresu:

1. Obszary polityczne i ich podział

 • Czechy i Morawy, także w kontekście powiązań sąsiedzkich i dynastycznych,
 • konflikty Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim,
 • władza Rzeszy a jej rozwój terytorialny.

2. Postać Jana Husa i jego tajemnice

 • oddziaływanie i znaczenie historyczne jego nauk,
 • następstwa rozprzestrzeniania się jego nauk,
 • walka i wojna – przyczyny oraz cele wojen husyckich.

3. Reformy w Kościele i społeczeństwie

 • cesarz – biskupi – papież: problemy władz kościelnych a Christianitas,
 • wewnętrzna jedność zachodniego świata chrześcijańskiego,
 • formy pobożności i mentalność w kontekście nauk Jana Husa.

4. Procesy społeczno-kulturowe i ich perspektywy

 • rosnąca potrzeba kształcenia – powstawanie uniwersytetów,
 • drogi i metody komunikacji naukowej.

Celem konferencji jest przedstawienie w możliwie szerokim kontekście w oparciu o wybrane przykłady z historii Europy Środkowo-Wschodniej przełomu XIV i XV wieku mechanizmu powstawania oraz przezwyciężania zjawisk kryzysu i konfliktu. W szczególności powinny zostać podkreślone ich skutki ponadregionalne oraz międzykulturowe.

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się badaniami naukowymi z zakresu nauk historycznych. Przewidziane są referaty ogólne, wprowadzające oraz przedstawiające powyższe zagadnienia w kontekście wybranych przykładów. Zamiarem organizatorów jest również wywołanie dyskusji w środowisku naukowców zajmujących się późnym średniowieczem nad tematem powstawania konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania oraz sformułowanie w oparciu o przedstawiane referaty nowych kwestii badawczych.

Konferencja odbywać się będzie w językach niemieckim i angielskim. Każdy referent będzie miał do dyspozycji 20 minut. Udział w konferencji jest bezpłatny, nie będą pobierane opłaty konferencyjne. Nie jest przewidziana wypłata honorariów. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, podejmą również starania o dofinansowanie kosztów podróży. Planowana jest publikacja artykułów powstałych w oparciu o referaty przedstawione podczas konferencji w „Biuletynie Polskiej Misji Historycznej”, w numerze 11/2016.

Propozycje referatów wraz z maksymalnie półstronicowym streszczeniem w języku niemieckim lub angielskim proszę przesyłać wyłącznie pocztą mailową do dr Renaty Skowrońskiej (e-mail: r.skowronska@uni-wuerzburg.de).

Termin zgłaszanie propozycji referatów: najpóźniej do dnia 15 stycznia 2015 roku.

Organizatorzy:

 • Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu – dr Renata Skowrońska
 • Würzburger Diözesangeschichtsverein – prof. dr hab. Wolfgang Weiß & dr Winfried Romberg
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki, Zakład Historii Krajów Bałtyckich – prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
 • Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Philosophische Fakultät I, Lehrstuhl für Fränkische Landesgeschichte – prof. dr hab. Helmut Flachenecker

Konferencja jest organizowana przy wsparciu:

Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg


 • RSS