konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 4.2015

Miejsce:  Opole
Termin: 10-11 VI 2015
Zgłoszenia: 25 V  2015
Link:

_______

Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowej studencko-doktoranckiej konferencji pt. „Dziejopisarstwo na przestrzeni wieków”, która odbędzie się w dniu 10-11.06.2015 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego (ul. Strzelców Bytomskich 2).
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1598003220441572/

Plakat konferencji dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/11185734_688780174567144_1362279673_n,4743281528.jpg

Miejsce:  Praga-Warszawa-Szczecin
Termin: 13-27 IX 2015
Zgłoszenia: 31 V  2015
Link:

_______

4 Międzynarodowa Szkoła Letnia Praga – Szczecin 2015:

Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej: Historia i pamięć

Praga – Warszawa – Szczecin, 13 – 27 września 2015

 

„Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i pamięć” to 4 Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana wspólnie przez Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Karola w Pradze. Szkoła wspierana jest przez Program „Go East” Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz przez Czesko-Niemiecki Fundusz Przyszłości i odbędzie się w kooperacji z Centrum Interdyscy­plinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Frankfurcie nad Odrą.

W ostatnich latach kultura i historia żydowska, które od średniowiecza stanowiły fundamentalny element historii Europy Środkowo-Wschodniej, cieszą się stopniowym wzrostem zainteresowania w Czechach i Polsce. Najlepszym przykładem tego jest Muzeum Historii Żydów Polskich (POLIN) otwarte w 2014 r. w Warszawie. Po Zagładzie oraz emigracji żydowskiej podczas Zimnej Wojny, renesans ten jest w znacznym stopniu wspierany przez kręgi nieżydowskie zainteresowane za­chowaniem oraz upamiętnieniem historii i kultury żydowskiej. Od roku 1989 można również zauważyć powrót kultury i społeczności żydowskiej do Europy Środkowej. Na tym tle pojawia się pytanie o to, jak postrzegana jest strata poprzez Zagładę Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej. Co wię­cej od czasów debaty nad wymordowaniem mieszkańców żydowskich w Jedwabnem, w Polsce toczy się ogromna debata nad odpowiedzialnością ich chrześcijańskich sąsiadów. Dyskusję napędzał też fakt, że Żydzi, którzy przeżyli, nawet po roku 1945 stali się ofiarami pogromów i nastrojów antysemickich.

W odniesieniu do tego, debaty o zbiorowym upamiętnieniu Żydów w Europie Środkowo-Wschod­niej od lat 80. są nie tylko ważnym zagadnieniem studiów historycznych i kulturoznawczych, ale także istotną kwestią polityczną, która wzbudzała kontrowersyjne dyskusje zarówno na arenie wewnętrznej jak i międzynarodowej. Do tematów poruszanych w trakcie międzynarodowej szkoły letniej w 2015 roku należą między innymi:

-         włączenie Żydów do narodowych kultur i dyskursów historycznych, ponieważ ich wkład był często pomijany albo dostrzegany tylko częściowo,

-         Żydzi od XIX wieku często znajdowali się pomiędzy kulturami narodowymi, które wymagały od nich asymilacji,

-         ostre kontrowersje wynikające z oskarżania, że Żydów rzekomo byli agentami bolszewizmu i protagonistami reżimów socjalistycznych,

-         problem upamiętniania życia żydowskiego w byłych miejscowościach niemieckich współcze­snej Polski Północnej i Zachodniej ale także w dawnych regionach niemieckich Sudetów w Czechach. W regionach tych ludność Żydowska – pomimo prześladowania przez Nazistów – postrzegana była jako część historii Niemiec przez co po roku 1945 popadła w znacznym sto­pniu w zapomnienie. Z drugiej strony została również wykluczona z niemieckiej pamięci.

Międzynarodowa Szkoła Letnia „Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i pamięć” odbywać się będzie w Pradze, Warszawie i Szczecinie.
Praga jest jednym z głównych centrów kultury żydowskiej w Europie Środkowej. Była także miej­scem powstawania literatury transkulturowej z pisarzami żydowskimi w jej centrum. Te powiąza­nia czesko-niemiecko-żydowskie zostały ostatnio poruszone w nowych badaniach kulturowych.
Warszawa stała się nie tylko centrum zbiorowej pamięci o polskich Żydach, za sprawą nowego muzeum, ale działają tam także inne ważne instytucje zajmujące się historią Żydów i kulturami pamięci. Jako że Warszawa jest również centrum muzealnictwa historii polskiej, jest to dobre miej­sce na dyskusję i analizę relacji pomiędzy historią narodową, a historią społeczności żydowskiej.
Szczecin zajmuje – z perspektywy historycznej – specyficzne miejsce z dwóch powodów: było to pierwsze duże miasto w Niemczech, z którego Żydzi zostali deportowani w roku 1940, a także było świadkiem fali imigracji ocalałych z Zagłady Żydów z Europy Wschodniej przez kilka lat po 1945 r.

Szkoła Letnia składać się będzie z czterech części: w trakcie pierwszej, w Pradze uczestnicy poznają zarys historii Żydów w Europie Centralnej. W części drugiej, w Warszawie, odbędą się dyskusje nad zbiorowym upamiętnieniem Żydów w Polsce. W trzeciej części szkoły, w Szczeci­nie, poruszone zostaną aspekty życia społeczności żydowskiej w tym mieście. Po prezentacji wyników, dyskusja podsumowująca skupi się na porównaniu pomiędzy Polską i Czechosłowacją, a na koniec odniesie się do debat nad historią Żydów w Niemczech.

Międzynarodowa Szkoła Letnia „Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i pamięć” skie­rowana jest do studentów studiów magisterskich oraz doktoranckich kierunków humanistycznych z Czech, Niemiec, Polski oraz innych krajów. Szkoła Letnia poruszy zagadnienie pamięci oraz ba­dania nad historią i kulturą Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej. Przypadek Szczecina zosta­nie wykorzystany do ukazania ponadnarodowego wymiaru historii Żydów. Studenci poddadzą analizie i dyskusji główne kwestie oraz współcześnie trwające debaty nad  kulturą i historią Żydów podczas rozmów i paneli dyskusyjnych z czołowymi ekspertami (historykami, badaczami kultury, socjologami) ale także poprzez przygotowanie własnych prezentacji. W programie znaj­dują się także wizyty w miejsca żydowskiego życia i upamiętniania. Uczestnicy Szkoły Letniej uzyskają punkty ECTS za pozytywną ocenę przygotowanego eseju.

Szkoła letnia odbywać się będzie w języku angielskim.

Wymagania:
Podanie z listem motywacyjnym (1 strona), życiorys, formularz aplikacyjny oraz rekomendacja nauczyciela akademickiego

Mile widziana jest znajomość języka czeskiego, niemieckiego bądź Jidysz (nie jest to warunek konieczny).

Opłata: 30 Euro dla uczestników z krajów Europie Środkowo-Wschodniej (wliczono są koszty noclegów oraz transportu podczas programu). W celu uzyskania dalszych informacji proszę się skontaktować bezpośrednio z organizatorami.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31.05.2015

Więcej informacji: joerghackmann.eu/summer_school.html

 

Organizatorzy:

Prof. dr Jörg Hackmann
Uniwersytet Szczeciński
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Profesura im. Alfreda Döblina dla historii Europy
Wschodniej (DAAD)
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin
POLSKA
joerg.hackmann@univ.szczecin.pl


dr Torsten Lorenz
DAAD-Langzeitdozent für Geschichte
Instytut Historii Społecznej i Gospodarczej
Fakultet Filozoficzny
Uniwersytet Karola w Pradze
nám. J. Palacha 2
116 38 Praga 1
CZECHY
torsten.lorenz@ff.cuni.cz

Informacja dostępna również w wersji pdf:

http://chomikuj.pl/konf.hist/GoEast_2015_cfa_pl,4743294101.pdf

docx:

http://chomikuj.pl/konf.hist/GoEast_2015_cfa_pl,4743294100.docx

Dziejopisarstwo na przestrzeni wieków

Miejsce:  Lublin
Termin: 28-30 IX 2015
Zgłoszenia: 18 V  2015
Link:

_______

CfP: Przemoc w świecie starożytnym – znany termin konferencji

Komisja Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Zakład Historii Starożytnej UMCS zapraszają  na konferencję starożytniczą Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje, która odbędzie się w Lublinie w dniach 28-30 września 2015 r. Propozycje referatów i abstrakty wystąpień w języku polskim i angielskim można nadsyłać do 18 maja 2015.
Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 01 IX 2015
Link:

_______

CfP: Peitho. Examina antiqua 6 / 2015

Do 1 września 2015 r. redakcja czasopisma Peitho. Examina antiqua oczekuje na teksty do kolejnego tomu (6 / 2015). Strona czasopisma: http://peitho.amu.edu.pl/latest-news/submissions-have-opened-for-volume-02/

Miejsce:  Warszawa
Termin: 07 V 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii UW zaprasza na wykład dr Neala Spencera (British Museum) pt. Amara West: exploring lived experience in a colonial town of the late second millenium BC, który odbędzie się 7 maja 2015 r. o godz. 18 w Instytucie Archeologii UW (Szkoła Główna), s. 210.

Miejsce:  Kraków
Termin: 08-10 X 2015
Zgłoszenia: 31 VIII 2015
Link:

_______

Instytut Historii
Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na
II Międzynarodową Konferencję
Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci
8-10 października 2015 roku
Gmach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3.

W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyła się ubiegłoroczna konferencja „Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie XIX i XX wieku”, postanowiliśmy zorganizować w tym roku kolejną, podczas której uczestnicy zastanowią się nad różnymi drogami do osiągnięcia sukcesu na różnych polach i w różnych okresach historycznych – od starożytności po współczesność.

Na przestrzeni wieków można było zaobserwować szereg błyskotliwych karier osób, które na trwałe zapisały się na kartach historii. Powstanie i rozwój starożytnych imperiów na terenie Europy, chrystianizacja, średniowieczne i nowożytne monarchie, dzieje papiestwa i Kościoła, wyprawy krzyżowe i wielkie odkrycia geograficzne, liczne wojny toczące się na kontynencie, działalność zakonów – w każdej z wymienionych dziedzin można odnaleźć osoby wybitne, które zyskały uznanie i posłuch wśród im współczesnych. Industrializacja Europy przyspieszyła procesy przemian społecznych, które
z całą mocą uwidoczniły się w XIX i XX wieku. W każdej epoce pojmowanie sukcesu i sposób dążenia do niego były odmienne. Kolejne stulecia pokazały, że nie było jednej recepty na osiągnięcie sukcesu
i zrobienie zawrotnej, choć czasami krótkotrwałej, kariery. Próbując odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób robiono karierę w Europie na przestrzeni kilku tysięcy lat, chcielibyśmy zaprosić Państwa
do dyskusji nad tym zagadnieniem.

Tematyka wystąpień referentów powinna dotyczyć jednego lub kilku z proponowanych zagadnień: kariera polityczna, kościelna, administracyjna, wojskowa, naukowa, sportowa, artystyczna, jak również w instytucjach i organizacjach pozarządowych. Referenci odpowiedzą na pytanie co zdecydowało o zrobieniu kariery: talent, własna praca, pochodzenie społeczne, skandal, czy może jeszcze coś innego? Jakie były następstwa osiągnięcia sukcesu, tak dla omawianej postaci, jak i jej otoczenia? Jaki był wpływ karier poszczególnych osób na ich ojczyznę, sytuację polityczną i społeczną?

Organizatorem konferencji jest Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie. Opiekę naukową sprawuje ks. prof. dr hab. Jacek Urban.

Konferencja jest skierowana do samodzielnych pracowników naukowych, studentów
i doktorantów historii oraz innych kierunków humanistycznych.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2015 roku. Prosimy o nadsyłanie ich na adres sukces.historia@upjp2.edu.pl. Studenci i doktoranci są zobowiązani do dołączenia skanu opinii promotora/opiekuna naukowego.

Informacja o liście zakwalifikowanych uczestników, zostanie rozesłana mailowo do 11 września 2015 roku. Opłata konferencyjna wynosi: 150 złotych; 100zł (doktoranci); 50 zł (studenci). Z środków tych przewiduje się wydanie publikacji. Oczekuje się, że artykuły naukowe będą zgodne z wymaganiami stawianymi przez MNiSW zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez właściwego ministra w komunikacie z 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_06/eb78827ca3f6638d25b5124c3ba02ee8.pdf

Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz 3 obiady. Na prośbę zainteresowanych uczestników, organizatorzy konferencji mogą pomóc w dokonaniu rezerwacji noclegu w wybranym hotelu/ hostelu w Krakowie (opłata konferencyjna nie uwzględnia ceny noclegu, stąd też osoby zainteresowane w/w opcją muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami). W ramach konferencji przewiduje się zwiedzanie Muzeum Katedralnego im. Jana Pawła II na Wawelu.

Wszelkie informacje będą na bieżąco udostępniane i aktualizowane na stronie internetowej: www.facebook.com/karieryUPJPII

Konferencja będzie mieć charakter otwarty dla publiczności.

 

Komitet Organizacyjny:

 

ks. prof. dr hab. Jacek Urban

mgr Ewelina Zych

mgr Marlena Sędłak

mgr Albert Sendor

mgr Paweł Kajzar

 

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/konferencja+II%281%29,4733854503.docx

Miejsce: Poznań
Termin: 15-16 V 2015
Zgłoszenia: 25 IV 2015 (termin przedłużony do 01 V 2015)
Link:

_______

V Ogólnopolska, studencko-doktorancka Konferencja o Autorytecie „Strach się bać! Autorytety oparte na strachu.”

 Termin zgłoszeń na konferencje „Strach się bać! Autorytety oparte na strachu” został przedłużony do 01 V 2015.

Więcej informacji pod adresem:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2015/02/25/v-ogolnopolska-studencko-doktorancka-konferencja-o-autorytecie-strach-sie-bac-autorytety-oparte-na-strachu/

Miejsce:  Białystok
Termin: 27 IV 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem poświęcone ono będzie finansom króla i państwa w okresie panowania Jagiellonów oraz roli badań nad historią gospodarczą w historiografii.
Program seminarium obejmuje trzy referaty:
dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski), Liczebność dworów późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych władców polskich
dr Krzysztof Boroda i dr Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku), W jaki sposób Jagiellonowie radzili sobie z kryzysami finansowymi?
dr Andrzej Marzec (Uniwersytet Jagielloński), Historia gospodarcza w badaniach nad historią społeczną
Seminarium rozpocznie się w poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.30 w sali 129 (II piętro) w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Miejsce:  Kraków
Termin: 28 IV 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szóste w tym roku akademickim spotkanie Otwartego Seminarium Nowożytniczego, podczas którego

mgr Andrzej Król
(Uniwersytet Rzeszowski)

wygłosi referat zatytułowany

ZAGADNIENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ NA FORUM SEJMIKU W SĄDOWEJ WISZNI W EPOCE PANOWANIA WAZÓW (1587-1668)

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. o godz. 17:30 w Instytucie Historii UJ (sala 108)

Miejsce:  Poznań
Termin: 23 IV 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Dnia 23 kwietnia 2015 r. o godz. 16.30 w ramach zapowiadanego przez nas wcześniej Tygodnia z językiem łacińskim i kulturą antyczną odbędzie się wykład i warsztaty mgra Marcina Locha pt. Latinitas viva – metody bezpośrednie w nauczaniu języka łacińskiego. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328 (III piętro).


  • RSS