konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 5.2015

Miejsce:  Wrocław
Termin: 16-18 XI 2015
Zgłoszenia: 30 VIII 2015
Link:

_______

Historia Ziemi Zachodnich i Północnych była w PRL-u często instrumentalizowana i wykorzystana w propagandzie państwowej. Dziś możemy skonstatować,  że badania historyków czy socjologów poprzedziły zdecydowanie badania, które na gruncie historii sztuki nigdy w gruntowny sposób się nie odbyły. Mamy dotąd cząstkowe badania, dlatego zaproponować chcemy kilkudniowe spotkanie, które konfrontowałoby problematykę w gruncie rzeczy dość różną, na różnych ziemiach – Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku, Śląsku Opolskim, Pomorzu Zachodnim i w Gdańsku (do programu konferencji został włączony Gdańsk, który jako dawne Wolne Miasto nie wchodził w skład  Ziem Odzyskanych. Jednak powojenne procesy kulturotwórcze w Gdańsku bliskie są problematyce tych Ziem). Chcielibyśmy pomówić zarówno o architekturze i dizajnie, jak  o sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, nowe media).

Genius loci tzw. Ziem Odzyskanych nie sposób oddzielić od geografii historycznej i krytycznej aplikacji jej metodologii. Z jednej strony refleksji wymaga ukorzenianie się kultury polskiej i jej oswajanie, z drugiej – konstrukcja określonej wizji tych Ziem i kontrolowanie dyskursów historycznych. A przecież  i tak – mimo dyscyplinowania – zdarzało się niejednokrotnie, jak to dowcipnie komentowano, iż duch germański przelatywał jak nietoperz przez jasne, zracjonalizowane i poddane procesom socjalistycznej modernizacji przestrzenie Ziem Obiecanych, zaludniane przez różnorodną  ludność napływową. Czy dzisiaj ciągle możemy jeszcze mówić o specyfice Ziem Odzyskanych?

Jako górną granicę historyczną naszych dyskusji przyjęliśmy rok 1981 wychodząc z założenia, iż od stanu wojennego mówić można o runięciu konsensu z władzą komunistyczną;  przeto historia po 1981 roku jest – jak się wydaje –  nieco lepiej opisana. Niemniej, po wydaniu tomu materiałów obejmujących lata 1945-1981 planujemy organizację drugiej konferencji – od stanu wojennego do współczesności.

Na rozmowy o architekturze zapraszamy do przestronnych wnętrz Muzeum Architektury we Wrocławiu, na rozmowy o sztukach plastycznych – do pobliskiego Muzeum Narodowego.

Czekamy na zgłoszenia od  historyków architektury, historyków sztuki i kulturoznawców. Prosimy o krótki abstrakt 20-minutowego wystąpienia. Oprócz możliwości ustnej prezentacji własnych badań oferujemy możliwość druku w serii wydawniczej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

Wysokość wpisowego to 150 zł, dla doktorantów 75 zł.

Organizatorami konferencji są: dr hab. Anna Markowska,  profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego i przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego,  prof.  zw. dr hab. Jerzy Malinowski, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu oraz mgr Zofia Reznik, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego (sekretarz).

Zgłoszenia prosimy adresować na ziemie.odzyskane2015@gmail.com lub za pośrednictwem  strony  internetowej  PISnSŚ www.world-art.pl do 30 sierpnia 2015 roku.

Miejsce:  Olsztyn
Termin: 17-18 IX 2015
Zgłoszenia: 28 V 2015
Link: http://kolodoktoranckie.wix.com/pogranicza?fb_ref=Default#!konferencje/c1ehw

_______

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych naukowców różnych dyscyplin i dziedzin nauki oraz dyskusja nad zjawiskiem społeczno-kulturowym pogranicza w przeszłości i współcześnie.

 

Propozycje zagadnień:

§  pogranicze w przestrzeni społecznej (kultura duchowa i życie codzienne);

§  współżycie grup etnicznych, narodowościowych, kulturowych, językowych, wyznaniowych (przeszłość, ewolucja, współczesność);

§  otwartość i izolacja grup społecznych, narodowościowych, kulturowych na pograniczu;

§  konflikt i współistnienie na pograniczu;

§  tożsamość jednostki i grupy na pograniczu terytorialnym, mentalnym i religijnym;

§  pogranicze w kontekście językowym;

§  problematyka pogranicza w środkach masowego przekazu.

Więcej informacji (zaproszenie, formularz zgłoszeniowy ) dostępne pod adresem:

http://kolodoktoranckie.wix.com/pogranicza?fb_ref=Default#!konferencje/c1ehw

Miejsce:  Warszawa
Termin: 08 VI 2015
Zgłoszenia: 23 V 2015
Link: http://politologia.uksw.edu.pl/konferencja-naukowa-na-temat-polityki-zagranicznej-wegier/

_______

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma przyjemność zaprosić Państwa na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Polityka zagraniczna Węgier: źródła, kierunki i perspektywy, która odbędzie się 8 czerwca br. na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW przy ul. K. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Do wystąpień zapraszamy doktorantów oraz pracowników naukowych z następujących kierunków: politologia, historia, stosunki międzynarodowe, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, hungarystyka, socjologia, filozofia oraz dyscyplin pokrewnych.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa
Polityka zagraniczna Węgier: źródła, kierunki i perspektywy

Instytut Politologii UKSW
8 czerwca 2015 r.

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma przyjemność zaprosić Państwa na interdyscyplinarną konferencję naukową “Polityka zagraniczna Węgier: źródła, kierunki i perspektywy”, która odbędzie się 8 czerwca br. na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW przy ul. K. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Do wystąpień zapraszamy doktorantów oraz pracowników naukowych z następujących kierunków: politologia, historia, stosunki międzynarodowe, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, hungarystyka, socjologia, filozofia oraz dyscyplin pokrewnych.

Tematyka wystąpień musi wiązać się z polityką zagraniczną Węgier (współcześnie lub historycznie), dotyczyć może jednak wielu płaszczyzn, np. czynników politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych itd. Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut.

Konferencja odbędzie się w godzinach popołudniowych i zostanie rozpoczęta dyskusją panelową nt. polityki zagranicznej Węgier.

Na podstawie Państwa zgłoszeń zostaną utworzone panele tematyczne. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 maja na mail:konferencja.wegry.uksw.gmail.com. Zgłoszenia proszę wypełniać i wysyłać według podanego załącznika. Najpóźniej 26.05. wyślemy Państwu listę zakwalifikowanych na konferencję oraz program konferencyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń. Opłata konferencyjna wynosi 50zł. W trakcie konferencji przewidujemy obiad dla uczestników konferencji, który będzie wliczony w cenę. Opłaty przyjmujemy najpóźniej do 29.05. na konto:

Fundacja Kompania Kresowa
ul Świętokrzyska 30/130
00-116 Warszawa
nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702

Z dopiskiem “Konferencja Węgry IP UKSW [imię_nazwisko]”

W zależności od ilości i jakości nadesłanych tekstów bierzemy pod uwagę możliwość wydania recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w formie e-booka. Poinformujemy wówczas chętnych o możliwości wydania publikacji i jej kosztach.

Uwaga. W żadnym wypadku nie dopuszczamy wygłoszenia referatu “w zastępstwie” przez inną osobę.

Formularz zgłoszenia dostępny pod adresem: http://politologia.uksw.edu.pl/konferencja-naukowa-na-temat-polityki-zagranicznej-wegier/

Serdecznie zapraszamy,
Instytut Politologii UKSW

Miejsce:  Poznań
Termin: 25-26 IX 2015
Zgłoszenia: 31 V 2015
Link:

_______

 

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić studentów i doktorantów wszystkich specjalności na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję „Słowiańskie oblicza kultury masowej”.

 

Głównym celem wydarzenia jest dyskusja na temat popkultury słowiańskiej w gronie

literaturoznawców, antropologów, kulturoznawców, historyków, filologów oraz przedstawicieli innych specjalizacji. Region, na który chcielibyśmy położyć szczególny nacisk to Słowiańszczyzna obszaru postradzieckiego, ale mile wdziane będą także referaty dotyczące Polski, Czech, Słowacji czy krajów bałkańskich.

 

Proponowane zagadnienia:

- Rozwój kultury masowej w państwach słowiańskich – rys historyczny, nurty i tendencje, najpopularniejsi autorzy

- Ekranizacje i adaptacje filmowe

- Związki kultury masowej z problemami społecznymi, politycznymi i kulturowymi

- Folklor i tradycje narodowe w literaturze, filmie, fotografii muzyce

- Kultura masowa w służbie polityki

- Wzajemne powiązania elementów popkultury (literatura, gry, komiksy,  filmy, muzyka)

- Związki kultury masowej z religią

- Korelacje słowiańskiej kultury popularnej z zachodnioeuropejską i amerykańską

- Intertekstualność kultury masowej

­ Street art i inne sztuki plastyczne inspirowane kulturą masową

­ Wydarzenia społeczne i kulturalne zaliczane do składników popkultury

 

Wymienione zagadnienia nie wyczerpują tematu konferencji. Organizatorzy otwarci są na wszelkie przesyłane propozycje.

 

Planowane są wystąpienia gości specjalnych otwierające obrady.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 26 września 2015 roku w Sali Senatu UAM w Collegium Minus na ul. Wieniawskiego 1.

 

Czas wygłaszania referatu wynosił będzie 20 minut.

 

Opłata konferencyjna wynosi 180 zł. Pokrywa ona koszty przerw kawowych wraz z poczęstunkiem, dwóch obiadów, materiałów konferencyjnych oraz publikacji w formie elektronicznej. Nocleg uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie (oferujemy pomoc przy znalezieniu noclegu).

 

Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktami (do 1000 znaków) prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 31.05.2015 na adres: konf.kulturamasowa@gmail.com

 

O zakwalifikowaniu referatu poinformujemy do dnia 3 czerwca 2015 r.

 

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie:

https://drive.google.com/file/d/0B4pIxRMfs_EKRWlRNnFUejZycDA/view?usp=sharing

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: konf.kulturamasowa@gmail.com

 

Organizatorzy:

 

Wydział Historyczny UAM, Instytut Wschodni

 

Sandra Uryzaj

uryzajsandra@gmail.com

(tel. 515757584)

 

Paulina Kochaj

ps.szymanska@gmail.com

(tel. 782407693)

Bartosz Klimczuk

bartosz.klimczuk@onet.pl

(tel. 518617897)

Opiekun merytoryczny konferencji:

dr Bartłomiej Garczyk

Miejsce:  Wrocław
Termin: 15-17 X 2015
Zgłoszenia: 30 VI 2015
Link:

_______

Celem konferencji jest skupienie uwagi jej uczestników na bogactwie możliwych sposobów aktualizacji tekstowych dyskursu kulinarnego. Szczególnie zależy nam na referatach reprezentujących najnowsze metodologie i perspektywy jego tekstowej efektywizacji na poziomie funkcjonalnym, pragmatycznym i kulturowym, we wszystkich odmianach stylowych języka. Przewidujemy następujące sekcje tematyczne:

1.      Kuchnia i stół – dyskurs, tekst, gatunek

2.      Kuchnia narodowa, regionalna, domowa – paralele i transfery

3.      Porady kulinarne w mediach

4.      Transgresje kulinarne – religia, literatura, film

5.      Dyskurs parakulinarny – dietetyka i zdrowe żywienie

Akt kulinarny obejmuje przyrządzanie jedzenia i jego spożywanie. Tekstowe odwzorowania w komunikacji społecznej stanowią syntezę determinantów systemowych, pragmatycznych, genologicznych i kulturowych. Funkcjonują z jednej strony w formie książki kucharskiej, jadłospisu, rozmowy biesiadnej, toastu, felietonu, pamiętnika, przewodnika, blogu, spotu z drugiej – jako obrazy, motywy, toposy literacko-kulturowe.

Tematyka kulinarna zadomowiła się na dobre w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Telewidzowie mogą oglądać podróżującego Roberta Makłowicza, łamiącego przepisy  Okrasę, słuchać wskazówek Doradcy smaku lub pasjonować się  pojedynkami uznanych kucharzy z amatorami w takich audycjach, jak Master Chef lub Piekielna kuchnia. Poradnictwo kulinarne zdominowało także blogosferę.  W logosferze wirtualnej obserwujemy ewolucję dyskursu kulinarnego w kierunku tekstów o nieostrym, eklektycznym wzorcu gatunkowo-stylistycznym, odwzorowującym indywidualne preferencje i upodobania wynikające  z autorskich doświadczeń.

Postrzegamy kulinaria z jednej strony w kontekście działań kulturowych, z drugiej -  w perspektywie strategii komunikacyjnej, znajdującej zastosowanie w aktualizacjach tekstowych dyskursu o jedzeniu. Powszechność kuchni i stołu w komunikacji społecznej decyduje o interdyscyplinarnym charakterze naszej konferencji, toteż zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i obszarów badawczych – językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, antropologów kultury – zainteresowanych tym zjawiskiem.

 

Komitet Programowy
prof. dr hab. Jan Miodek, UWr
prof. dr hab. Maria Wojtak, UMCS
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr
prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, PAN
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, UR

 

Wystąpienia: referat (15 minut), plakat.

Publikacja ukaże się w serii wydawniczej Komisji Nauk Filologicznych PAN.

Opłata konferencyjna 300 zł. Doktoranci – 200 zł (pokrywa koszt materiałów konferencyjnych, cateringu oraz uroczystej kolacji).

Dane kontaktowe:

kulinarnywroclaw@gmail.com

Kontakt z organizatorami:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. prof. UWr Waldemar Żarski zarski51@yahoo.com
Sekretarz konferencji: mgr Tomasz Piasecki t.d.piasecki@gmail.com tel. 665 538 150

Miejsce:  Wrocław
Termin: 07-09  X 2015
Zgłoszenia: 31 VII 2015
Link:http://arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=&p=2015_03_16_the_2nd_international_symposium_on_pottery_and_glass_ostrakon

_______

 

 

Kontynuując cykl wrocławskich spotkań poświęconych problematyce ceramiki i szkła na przestrzeni dziejów, chcemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w 2. Międzynarodowym Sympozjum OSTRAKON, którego przewodnim motywem jest „Ceramika i szkło w sztuce – sztuka w ceramice i szkle”. W zamyśle organizatorów przedmiotem rozważań ma być możliwie szeroka skala zagadnień i studiów szczegółowych związanych z technologią produkcji i innymi kwestiami warsztatowymi, a także różnorodnymi aspektami funkcjonalnymi i stylistycznymi odnoszącymi się do życia codziennego i publicznego, statusu społecznego, relacji ekonomicznych i kulturowych, wartości estetycznych, religijnych i symbolicznych. Szeroka panorama poruszanych zagadnień będzie także odpowiednim forum do prezentacji studiów i osiągnięć z zakresu współczesnej konserwacji, restauracji i rekonstrukcji zabytkowej ceramiki i zabytkowego szkła, a także do poświęcenia uwagi wydarzeniom, zjawiskom i tendencjom na rynku antykwarycznym. Uwadze uczestników polecamy także szczególny panel wystąpień, odnoszący się do głównego motywu sympozjum z dystansem i w sposób przewrotny. „Sztuka ceramiki” i „sztuka szkła” będzie w nim okazją do przedstawienia znalezisk jednostkowych, odosobnionych i nie mających analogii oraz zjawisk i obserwacji o charakterze niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju, na które prędzej czy później w swym życiu zawodowym natrafia każdy badacz, często nie mając stosownej okazji do ich upublicznienia.

Mamy nadzieję, że proponowana formuła zagadnień pozwoli uczestnikom sympozjum na głębszą refleksję nad znaczeniem i miejscem ceramiki i szkła w kulturze ludzkiej, dawniej i współcześnie.

Pragniemy aby nasze spotkanie, podobnie jak w roku ubiegłym, miało charakter interdyscyplinarny, dlatego też liczymy na zgłoszenia ze strony archeologów, antropologów, szklarzy, historyków, historyków sztuki, artystów, technologów oraz specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji szkła i ceramiki.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do następujących działów tematycznych:

1. Technologia ceramiki i szkła. Analizy fizykochemiczne.Metodyka badań.

2. Miejsce ceramiki i szkła w sztuce – sztuka w wyrobach ceramicznych i szklanych.

3. Konserwacja, restauracja, rekonstrukcja.

4. Ceramika i szkło artystyczne a wyroby użytkowe.

5. Rynek antykwaryczny i kolekcjonerski.

6. Od projektu do ostatecznego wyrobu.

7. Sztuka ceramiki, sztuka szkła, czyli o znaleziskach i zjawiskach wyjątkowych.

Języki sympozjum: angielski, czeski, niemiecki, polski.

Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, wnioski itp.) prosimy przygotować w języku angielskim.

Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres ostrakon2015@gmail.comdo dnia 31 lipca 2015 roku.

Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości do 1 strony A4, w języku angielskim. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi:100 zł, studenci i doktoranci 50 zł.

Wpłaty proszę dokonać na konto Ośrodka lub bezpośrednio przed rejestracją w pierwszym dniu konferencji.

Miejsce:  Gdańsk
Termin: 25-25 IX 2015
Zgłoszenia: 08 VI 2015
Link:

_______

Wydział Historyczny UG oraz Muzeum Sopotu w dniach 25-26 września 2015 roku zaprasza na konferencję, której celem jest przybliżenie motywu konia w kulturze i obyczajach w dziejach na tle historii Pomorza, a także w odniesieniu do tradycji innych regionów Polski.

Proponowane bloki tematyczne:

1. Historia Hipodromu Sopot:

- geneza i rozwój

- charakterystyka w poszczególnych okresach: koniec XIX wieku, przełom XIX i XX wieku, I Wojna Światowa, okres międzywojenny, II Wojna Światowa, okres powojenny

- funkcjonowanie na tle regionalnych tradycji jeździeckich

- Hipodrom jako atrakcja kurortu letniskowego i wypoczynkowego

- funkcja w kulturze mieszczańskiej regionu

- analiza profilu działalności Hipodromu w zakresie polityki sportu

2. Obecność i znaczenie konia w życiu codziennym w kulturze miejskiej:

- koń jako środek transportu miejskiego np. tramwaje konne, pocztyliony, policja konna

- status konia w mentalności mieszczańskiej, np. eksploatacja konia versus działania na rzecz praw zwierząt

- obecność konia w paradach np. korso kwiatowe

- koń jako zabawka w rodzinach mieszczańskich

- koń w przemyśle turystycznym, np. pamiątki i inne produkty

- rytuały i obrzędy związane z koniem np. pochówki końskie i inne

3. Temat konia w twórczości artystycznej, popularnej oraz w źródłach historycznych:

- obraz konia w sztuce i literaturze

- motyw konia w kulturze popularnej

- koń jako element zdobniczy np. w sztuce użytkowej

- obraz konia w różnych przekazach źródłowych

W ramach konferencji planowane jest zwiedzanie ekspozycji muzealnej Hipodrom Sopot oraz zwiedzanie tego toru wyścigowego. Przewidywana jest publikacja materiałów poruszających tematykę konferencji.

Do zgłaszania propozycji zachęcamy badaczy i przedstawicieli dyscyplin naukowych a także pasjonatów, miłośników i wszystkich zainteresowanych hippiką dawną i współczesną oraz wizerunkiem konia w kulturze i tradycji historycznej.

Informacje organizacyjne:

  • opłata konferencyjna – 150 zł
  • zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i propozycji referatu z tytułem i streszczeniem do 2 stron lub pełnym tekstem do 8 czerwca 2015 na adres Anna Łysiak-Łątkowska, hisall@univ.gda.pl
  • informacje dotyczące przyjęcia referatów zostaną przesłane do dnia 22 czerwca
  • służymy pomocą w znalezieniu zakwaterowania w Gdańsku (nie pokrywamy kosztów)

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Arnold Kłonczyński -przewodniczący

Małgorzata Lisiewicz, dyrektor Muzeum Sopotu

dr Anna Łysiak-Łątkowska-sekretarz

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

 • SPRAWY NAUKOWE – Anna Łysiak-Łątkowska, kontakt: hisall@univ.gda.pl
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE – Anna Łysiak-Łątkowska, kontakt: hisall@univ.gda.pl

Wydział Historyczny UG oraz Muzeum Sopotu w dniach 25-26 września 2015 roku zaprasza na konferencję, której celem jest przybliżenie motywu konia w kulturze i obyczajach w dziejach na tle historii Pomorza, a także w odniesieniu do tradycji innych regionów Polski.

Proponowane bloki tematyczne:

1. Historia Hipodromu Sopot:

- geneza i rozwój

- charakterystyka w poszczególnych okresach: koniec XIX wieku, przełom XIX i XX wieku, I Wojna Światowa, okres międzywojenny, II Wojna Światowa, okres powojenny

- funkcjonowanie na tle regionalnych tradycji jeździeckich

- Hipodrom jako atrakcja kurortu letniskowego i wypoczynkowego

- funkcja w kulturze mieszczańskiej regionu

- analiza profilu działalności Hipodromu w zakresie polityki sportu

2. Obecność i znaczenie konia w życiu codziennym w kulturze miejskiej:

- koń jako środek transportu miejskiego np. tramwaje konne, pocztyliony, policja konna

- status konia w mentalności mieszczańskiej, np. eksploatacja konia versus działania na rzecz praw zwierząt

- obecność konia w paradach np. korso kwiatowe

- koń jako zabawka w rodzinach mieszczańskich

- koń w przemyśle turystycznym, np. pamiątki i inne produkty

- rytuały i obrzędy związane z koniem np. pochówki końskie i inne

3. Temat konia w twórczości artystycznej, popularnej oraz w źródłach historycznych:

- obraz konia w sztuce i literaturze

- motyw konia w kulturze popularnej

- koń jako element zdobniczy np. w sztuce użytkowej

- obraz konia w różnych przekazach źródłowych

W ramach konferencji planowane jest zwiedzanie ekspozycji muzealnej Hipodrom Sopot oraz zwiedzanie tego toru wyścigowego. Przewidywana jest publikacja materiałów poruszających tematykę konferencji.

Do zgłaszania propozycji zachęcamy badaczy i przedstawicieli dyscyplin naukowych a także pasjonatów, miłośników i wszystkich zainteresowanych hippiką dawną i współczesną oraz wizerunkiem konia w kulturze i tradycji historycznej.

Informacje organizacyjne:

  • opłata konferencyjna – 150 zł
  • zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i propozycji referatu z tytułem i streszczeniem do 2 stron lub pełnym tekstem do 8 czerwca 2015 na adres Anna Łysiak-Łątkowska, hisall@univ.gda.pl
  • informacje dotyczące przyjęcia referatów zostaną przesłane do dnia 22 czerwca
  • służymy pomocą w znalezieniu zakwaterowania w Gdańsku (nie pokrywamy kosztów)

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Arnold Kłonczyński -przewodniczący

Małgorzata Lisiewicz, dyrektor Muzeum Sopotu

dr Anna Łysiak-Łątkowska-sekretarz

Miejsce:  Opole
Termin: 24 IX 2015
Zgłoszenia: 25 VII 2015
Link:

_______

„Pielgrzym” i „włóczęga” potraktowani jako figury ludzkiego losu wskazują na ten jego aspekt, który wiąże się z wędrówką. Pielgrzym podejmuje ją w nadziei dojścia do wyznaczonego celu, włóczęga dla niej samej. Figura pielgrzyma mieści się dobrze w tradycyjnych obrazach świata, w których dane są drogowskazy i punkty orientacyjne. Figura włóczęgi pasuje do obrazów świata późnej nowoczesności pozbawionej stałych punktów odniesienia. Nie wydaje się, by z faktu dominacji współcześnie figury włóczęgi, pielgrzym został pozbawiony swojej mocy obrazowania. Jakie drogowskazy spotyka dziś pielgrzym w trakcie swojej wędrówki? Czy pośród nich znajdują się także drogowskazy filozoficzne? Jak włóczęga radzi sobie bez zewnętrznych norm, które wcześniej organizowały ludzkie życie? Czego się trzyma? Te i podobne pytania stanowią punkt wyjścia do rozważań nad obrazami świata, tożsamością, wolnością oraz miejscem tradycyjnych systemów wartości we współczesnym świecie. Do ich podjęcia zapraszamy doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie abstraktów, 300-500 słów, do 25 lipca 2015.

Kontakt:

mgr Magdalena Żołud: mzolud@gmail.com
Zainteresowanych publikacją pokonferencyjną prosimy o przesyłanie gotowych tekstów wystąpień do 20 września 2015 roku. Najlepsze z nich zostaną opublikowane w piątym numerze „Tekstoteki Filozoficznej”.

Więcej informacji:

http://tekstotekafilozoficzna.pl/dla-autorow/

Miejsce:  Lublin
Termin: 21 V 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim przy Towarzystwie Naukowym KUL zaprasza 21 maja 2015 r. o godz. 18 do Collegium Norwidianum w Lublinie (Al. Racławickie 14, sala 208) na wykład ks. dr. hab. Leszka Misiarczyka (UKSW) pt. Czy Ewagriusz z Pontu był rzeczywiście heretykiem?.

Miejsce:  Poznań
Termin: 20 V 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Instytut Filologii Klasycznej UAM serdecznie zaprasza na wykład pt. Introductory lecture on the reception of Homer in ancient Rome, the Middle Ages and Renaissance, który wygłosi dr Petra Šoštarić z Zagrzebia. Wykład odbędzie się w środę 20 maja 2015 r. o godz. 9.45-11.15 w siedzibie Instytutu (ul. Fredry 10, Collegium Maius, s. 328, III piętro).


 • RSS