konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 6.2015

Miejsce: Toruń
Termin:  24-26 IX 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

W dniach 24-26 września 2015 r. w Toruniu odbędzie się CVI Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filologicznego połączone z konferencją naukową pt. List grecki i łaciński poprzez wieki.

Program konferencji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/06/List-grecki-i-%C5%82aci%C5%84ski-program.pdf

Miejsce: Rzeszów
Termin:  18 IX 2015
Zgłoszenia: 31 VIII  2015
Link: https://www.facebook.com/pages/Cz%C5%82owiek-a-edukacja-na-przestrzeni-dziej%C3%B3w/1167835659900665?sk=timeline

_______

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Człowiek a edukacja na przestrzeni dziejów”

18 września 2015

Uniwersytet Rzeszowski

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/pages/Cz%C5%82owiek-a-edukacja-na-przestrzeni-dziej%C3%B3w/1167835659900665?sk=timeline

Szczegółowe informacje o konferencji:

https://drive.google.com/…/0B5hNRj2ym0QIdmpxU3FWTjk0N…/view…

oraz formularz zgłoszeniowy:

https://drive.google.com/…/0B5hNRj2ym0QIdlFIc21Yb2tzW…/view…

(pliki do pobrania po otwarciu poszczególnych linków)

Miejsce: Łódź
Termin: 03-05 XII 2015
Zgłoszenia: 11 X 2015
Link:

_______

Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich, Katedra Socjologii Kultury oraz Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji naukowej:
Miasto, masa i … projekt Historyczne trajektorie dyskursów modernizacyjnych 3-5.12.2015, Łódź, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Pojęcia „nowoczesność” oraz „modernizacja” od co najmniej kilku dekad zajmują centralną pozycję w dyskusjach toczonych w świecie humanistyki i nauk społecznych. Pozornie wydawać by się mogło, że trudno już dodać coś nowego do tej debaty. Jako organizatorzy promowanego spotkania mamy jednak wrażenie, że obydwa pola problemowe nie powinny zostać pozostawione na bocznym torze historii myśli społecznej, a ich aktualność przejawia się również współcześnie. Inicjatywa zorganizowania konferencji Miasto, masa i… projekt. Historyczne trajektorie dyskursów modernizacyjnych wyrosła z przekonania, że dyskusja o szeroko rozumianej „nowoczesności” oraz o modernizacyjnych wizjach i projektach, korespondujących z nią w rzeczywistości społecznej warta jest ponownego otwarcia. Na toczonych w ostatnich kilkudziesięciu latach debatach silne piętno odcisnęły: z jednej strony, zachodni kontekst przemian modernizacyjnych i przekonanie o jego wzorcowym charakterze, a z drugiej, ograniczony stopień empirycznej weryfikacji stawianych hipotez.
Celem konferencji jest próba wyjścia poza ograniczenia filozoficznej debaty o nowoczesności i makrosocjologicznych ujęć procesów modernizacyjnych. Chcemy zachęcić do namysłu nad trajektoriami zjawiska urbanizacji i towarzyszących mu procesów modernizacyjnych na peryferiach kapitalizmu i analizy różnych – historycznie zmieniających się – wyobrażeń o tym, co nowoczesne i zacofane. Proponujemy prześledzenie intelektualnych debat i dyskursywnych walk, będących odpowiedzią na wyzwanie, jakie niosło doświadczenie nowoczesności – niestabilności i zmienności świata, szoku kulturowego związanego z doświadczaniem wielkomiejskości, rozpoznanie kontyngentnego charakteru społecznej rzeczywistości oraz uznanie otwartego, niezdeterminowanego charakteru horyzontu przyszłości.
Głównym przedmiotem zainteresowania konferencji będą wobec tego historycznie i geograficznie zlokalizowane dyskursy modernizacyjne, metody konstruowania w ich obrębie opozycji takich jak „nowoczesny-zacofany”, „centrum-peryferia”, „swój-obcy”, a także metafory, obrazy i figury składające się na gramatykę formułowanych przez kolejne pokolenia modernizatorów projektów, które wprowadzić miały peryferyjne wspólnoty agrarne w miejską nowoczesność.
Wygłoszone referaty oscylować będą wokół takich problemów jak:
- rola miast i ośrodków miejskich w tworzonych wizjach nowoczesności
- polityczna nowoczesność i kształtowanie się dyskursów modernizacyjnych
- utopie i dystopie: estetyka dyskursów modernizacyjnych
- tropy, metafory i figury w myśleniu o nowoczesności
- teorie nowoczesności a empiryczne badanie dyskursów modernizacyjnych
- figury obcego w dyskursach modernizacyjnych
- nowoczesne ideologie polityczne i ich potencjał modernizacyjny
- metody badań dyskursów modernizacyjnych
- socjologia historyczna a nowoczesność
- historyczna i przestrzenna zmienność opozycji „nowoczesny-zacofany”, „centrum-peryferie”, „swój-obcy”
- nowoczesny Zachód z perspektywy peryferii
Informacje praktyczne:
1) Data:

3-5.12.2015
2) Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
3) Termin nadsyłania abstraktów: 11.10.2015
Adres do nadsyłania abstraktów: icsm_ul@uni.lodz.pl
4) Opłaty konferencyjne w wysokości:
- dla pracowników naukowych: 250 PLN
- dla doktorantów: 100 PLN
obejmują koszt wyżywienia, udziału w uroczystej kolacji oraz materiałów promocyjnych. Nie obejmują kosztów publikacji pokonferencyjnej. Szczegółowe informacje na temat nr konta, pod który należy uiścić opłaty konferencyjne oraz terminu na dokonanie wpłat osoby, których referaty zostaną zakwalifikowane do udziału w konferencji uzyskają do dnia 25.10.2015.
5) Publikacja: szczegóły zostaną podane podczas konferencji
Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Kaja Kaźmierska – przewodnicząca
prof. dr hab. Zbigniew Bokszański – członek honorowy
prof. dr hab. Paweł Starosta – członek honorowy
mgr Jacek Burski – sekretarz
mgr Kamil Piskała – sekretarz
dr Kamil Śmiechowski – sekretarz
mgr Agata Zysiak – sekretarz
Kontakt: icsm_ul@uni.lodz.pl

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Zaproszenie_Miasto*2c+masa+i…+projekt%281%29,4852996779.pdf

Miejsce: Warszawa
Termin: 13-14 XI 2015
Zgłoszenia: 30 IX 2015
Link:

_______

Sekcja Historii Nowożytnej Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową: Samotność – cóż po ludziach. Alienacja i wykluczenie w epoce nowożytnej. Odbędzie się ona w dniach 13-14.11.2015 w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Chociaż samotność jako istotna kategoria badawcza jest obecna w refleksji nauk takich jak psychologia czy socjologia od wielu lat, to wydaje się, że historiografia nie poświęcała jej dotychczas należytej uwagi. Wydaje się, iż jest to kategoria równie istotna i użyteczna badawczo dla społeczeństw współczesnych, jak i historycznych. Organizowana przez Sekcję Historii Nowożytnej SKNH UW konferencja jest próbą zmiany tego stanu rzeczy.

Podczas obrad chcielibyśmy skupić się między innymi na następujących zagadnieniach:
• definicje samotności,
• mechanizmy wykluczenia,
• przeżywanie odosobnienia przez jednostki,
• więzienie i wygnanie jako samotność narzucona,
• dobrowolny wybór odosobnienia,
• alienacja i jej społeczne konsekwencje.
Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych: historyków, historyków sztuki, filozofów, kulturoznawców, antropologów, literaturoznawców, archeologów, socjologów, geografów, politologów i prawników oraz wszystkich innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematem.

Zainteresowanych prosimy o nadesłanie abstraktu o długości maksymalnie 2 tys. znaków wraz z bibliografią (źródła i opracowania) na adres samotnoscsknh@gmail.com do 30.09.2015. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Bieżące informacje znajdą Państwo na stronie wydarzenia:https://www.facebook.com/events/387735054755337/
Formularz dostępny także pod tym linkiem: http://speedy.sh/5MWwc/FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY-samotnosc-coz-po-ludziach.docx

Miejsce: Bruksela
Termin: 06-09 VII 2015
Zgłoszenia:
Link: http://medren2015.ulb.ac.be/

_______

The 2015 Medieval and Renaissance Music Conference will be held from 6 to 9 July at the Université libre de Bruxelles. Organisers: David Burn (University of Leuven) and Marie-Alexis Colin (Université libre de Bruxelles).

More informations:

http://medren2015.ulb.ac.be/

Miejsce: Pécs
Termin: 01-02 X 2015
Zgłoszenia: 30 VI 2015
Link:

_______

Call for papers/Workshop on Hungarian and Polish relationship in the Middle Ages

The TörténészcéhEgyesület, (Association of Students of History in Pécs), Institute of History, Department of Medieval and Early Modern History of the University of Pécs and the Department of Medieval History of the Marie Curie-Skłodowska University in Lublin, sponsored by the Embassy of Poland in Budapest organize a workshop and seminary for young academic scholars of medieval history (PhD students or younger Post-Docs), researching on subjects concerning Hungarian and Polish relationship in the Middle Ages. First of all are expected Polish and Hungarian historians, but applications of scholars coming from other countries, dealing with Polish-Hungarian relationship in the Middle Ages or working on subjects affecting Hungarian or Polish medieval history in a wider, East-Central-European context, are also welcome.

The workshop will be held in Pécs/Hungary on the 01-02th October 2015.

The two day planned workshop gives opportunity for younger scholars to present their research subjects, doctoral thesis and to become familiar with medievalists from both Hungary and Poland.
Papers and presentations are expected on subjects like: questions of state building in the Middle Ages in Hungary and Poland, problematics of written sources regarding Polish and Hungarian history, medieval political or cultural events, persons, which/who own a privileged place in Polish and Hungarian (common) remembrance.

Papers and presentation are expected in English, which is also the working language of the workshop.
The organizers cover accommodation and catering during the workshop.
The workshop materials are intended to be printed.

Deadline for applications is 30th of June 2015.
Applications are to be submitted to Prof. Daniel Bagi, University of Pécs, Institute of History, Department of Medieval and Early Modern History at bagidani@gmail.com

Miejsce:Kraków
Termin: 04 VII- 04 XII 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na wernisaż wystawy

Dwa miasta, dwa brzegi
W 100. rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa (1915-2015),

który odbędzie 3 lipca się w budynku Dawnego Magistratu Podgórza przy Rynku Podgórskim 1 o godzinie 17:00 w Sali Obrad im. F . Maryewskiego. Po wernisażu zapraszamy na uroczysty przemarsz do sal wystawienniczych w Domu Historii Podgórza przy ul. Limanowskiego 13.

100 lat temu 4 lipca 1915 roku na Trzecim moście, nazywanym też mostem Krakusa, miała miejsce podniosła uroczystość, która ostatecznie przypieczętowała połączenie dwóch miast: Królewskiego wolnego miasta Podgórza i Stołecznego królewskiego miasta Krakowa.

Wywołując przeszłość Podgórza twórcy wystawy zastanawiają się nad współczesną recepcją jego historii, która może pełniej powrócić i wzbogacić kulturowo przeżywanie dzisiejszego Krakowa.

Wystawę będzie można oglądać od dnia 4 lipca do 27 grudnia w Domu Historii Podgórza przy ulicy Limanowskiego 13.  

Organizatorzy: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Dom Kultury „Podgórze”

Partnerzy: Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Narodowe Archiwum Cyfrowe

 

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/plakat_Dwa_miasta,4846198528.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Info+wystPodg*c3*b3rze_23+VI,4846198094.docx

Miejsce: Wrocław
Termin: 24 VI 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład dra Artura Pacewicza pt. Społeczne i polityczne znaczenie przyjemności w filozofii Platona, który odbędzie się dnia 24 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 21 (d. „Ul”) w Czytelni.

Miejsce: Poznań
Termin: 26-27 VI 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

W dniach 26 i 27 czerwca 2015 r. w Poznaniu odbędzie się seminarium otwarte pt. Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej. Obrady będą miały miejsce w Instytucie Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, III piętro, sala 328).

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 31 VIII 2015
Link:

_______

CfP: Symbolae Philologorum Posnaniensium

Redakcja Symbolae Philologorum Posnaniensium zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych i recenzji z dziedziny hellenistyki, latynistyki, neolatynistyki i recepcji antyku do kolejnego tomu periodyku. Teksty należy przesyłać do 31 sierpnia 2015 r. Szczegółowe informacje: strona IFK UAM.

https://ifk.amu.edu.pl/ifk/ifk/symbolae-philologorum-posnaniensium


  • RSS