konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 7.2015

Miejsce: Wrocław
Termin: 04 XII 2015
Zgłoszenia: 30 IX 2015
Link: www.stroje.ptl.info.pl/2015/07/zaproszenie-na-ii-seminarium-dot.html

______

Sekcja Stroju Ludowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
we współpracy z Muzeum Etnograficznym – Oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu

zapraszają na konferencje

II SEMINARIUM DOT. PROBLEMATYKI BADAŃ NAD STROJAMI LUDOWYMI i RĘKODZIEŁEM

W roku 1997 ukazała się książka „Piękno użyteczne, czy piękno ginące” pod redakcją Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej oraz Marii Niewiadomskiej-Rudnickiej, z której pochodzi cytat: Rękodzieło i sztuka uprawiane są niejednokrotnie przez ludzi, którzy mają głęboką potrzebę tworzenia, poszukują formy i konwencji, w jakiej mogą się realizować; to, że znaleźli ja w tradycji ludowej, wynika z więzi z kulturą z własnego środowiska. Od momentu ukazania się tej pozycji minęło prawie 20 lat, zmienił się status twórcy, zmieniły sposoby docierania do odbiorcy, zmienili się i sami odbiorcy. Jaki jest obecnie wizerunek rękodzieła wywodzącego się ze zdobnictwa stroju ludowego
w środowisku samych twórców, jak i odbiorców – miłośników, hobbystów, klientów, turystów, artystów i naukowców? W jaki sposób takie dziedziny rękodzieła jak koronczarstwo, hafciarstwo, tkactwo oraz krawiectwo strojów ludowych funkcjonują
w środowiskach lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych? W jaki sposób można
(a może wręcz – należy?) je badać, dokumentować i upowszechniać wiedzę o nich? Jakie są strategie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w zakresie wymienionych dziedzin rękodzieła? Czy tradycyjne rękodzieło stanowi inspirację dla artystów i projektantów?
Czekamy na zgłoszenia propozycji referatów, które będą się opierały na badaniach terenowych i doświadczeniach osobistych, poszukiwaniach artystycznych oraz działaniach promocyjnych. Chcemy wspólnie z uczestnikami naszego spotkania stworzyć mapę współczesnego rękodzieła związanego w przeszłości ściśle z funkcjonowaniem strojów ludowych, a obecnie coraz częściej od nich oderwanego, poszukującego nowych form i sposobów zastosowań.
Organizatorzy przewidują druk materiałów konferencyjnych w recenzowanej monografii zbiorowej.
Zgłoszenia propozycji referatów oraz udziału do dnia 30.09.2015.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

www.stroje.ptl.info.pl/2015/07/zaproszenie-na-ii-seminarium-dot.html

Miejsce: Lublin
Termin: 21-22 XI 2015
Zgłoszenia: 15 X 2015
Link: www.polskaniepodleglosc.pl

______

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

zaprasza na konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska niepodległość – droga do wolności

Szanowni Państwo!!!
11 listopada obchodzić będziemy 97. już rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Jak wiemy wolność i pokój zostały Polsce brutalnie odebrane po raz kolejny w 1939 roku wraz z rozpoczęciem II Wojny Światowej. Ostatecznie wolność odzyskana została dopiero po roku 1989. Jednak droga do wolności jaką przeszła Polska od 1918 r. do czasów nam współczesnych budzi wiele kontrowersji i rozbieżności zdań, mimo bogatych opracowań naukowych opisujących poszczególne etapy tej drogi. Warto zatem otworzyć dyskusję na temat polskiej drogi do wolności. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu możliwe będzie lepsze zrozumienie nie tylko polskiej historii, ale także otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej.
Konferencja Polska niepodległość – droga do wolności to inicjatywa realizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Celem tego wydarzenia jest integracja środowiska naukowego, ale przede wszystkim poważna dyskusja o polskiej niepodległości w naukowym gronie. Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz pasjonatów takich dziedzin nauki, jak:
• nauki humanistyczne (np. historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo),
• nauki społeczne (np. socjologia, politologia)
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień konferencyjnych. Na potrzeby dyskusji o polskiej niepodległości i drogi dochodzenia do niej oczekujemy zarówno na praca historyków opisujące okres od odzyskania wolności w 1918 r. do czasów współczesnych, ale także na analizy socjologiczne, czy politologiczne. Bardzo cenne będą również wystąpienia skupiające się na obrazie polskiej niepodległości zawartym na polu szeroko rozumianej kultury i sztuki. To przecież również dzięki wielu dziełom literackim, malarskim, czy sztukom teatralnym duch wolności przetrwał w społeczeństwie polskim, mimo wielu prób jego zdławienia.
Z poważaniem,
Organizatorzy

Dane kontaktowe:

www.polskaniepodleglosc.pl
kontakt@polskaniepodleglosc.pl
733-933-083

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł.

Miejsce: Gorzów Wielkopolski
Termin: 16-17 XI 2015
Zgłoszenia: 15 X 2015
Link:

______

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

zaprasza na konferencje

Ludyczność w języku i literaturze

 

Dynamiczny rozwój nowych technologii łączy się z wyjątkowo szybkimi zmianami w kulturze, przekształca utrwalone systemy wartości oraz przyczynia się do modyfikacji tradycyjnego stylu życia. Zabawa przestaje być aktywnością zastrzeżoną dla wieku dziecięcego, coraz częściej uzyskując status wartości. Czy oznacza to, że homo ludens zastępuje homo sapiens?
Nasze tegoroczne spotkanie organizujemy pod hasłem Ludyczność w języku i literaturze, by podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie oraz przyjrzeć się zjawiskom świadczącym o narastającej i jednocześnie powszedniejącej karnawalizacji współczesnej kultury.
Nasze zaproszenie kierujemy przede wszystkim do badaczy zainteresowanych następującymi zagadnieniami:
gry komputerowe w badaniach literaturoznawczych i językoznawczych,
gry komputerowe jako inspiracja dla literatury i filmu,
ludyczne przeobrażenia tradycyjnych motywów i wątków literackich w nowych mediach,
fan fiction jako zabawa tekstem,
gry językowe we współczesnej polszczyźnie (np. tekstach literackich, reklamie,
komunikacji sieciowej, dowcipach, nazwach towarowych),
gry z estetyką, kulturą, tabu, tradycją, prawdą i innymi wartościami, etc.,
gry nadawczo-odbiorcze w nowych gatunkach medialnych,
obraz zabawy w literaturze najnowszej,
karnawalizacja życia politycznego,
rola zabaw i gier w procesie dydaktycznym
Uwzględniając różnorodność ponowoczesności, jej niedefiniowalność wynikającą z wielości idei, punktów widzenia i metod badawczych, zakładamy możliwość zgłoszenia innych tematów ukazujących wielość zjawisk językowych i literackich w świecie ponowoczesnym.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Sekretarz konferencji
dr Agnieszka A. Niekrewicz (aniekrewicz@pwsz.pl)

Miejsce: Szczecin
Termin: 22-23 X 2015
Zgłoszenia: 30 VIII 2015
Link:

______

Uniwersytet Szczeciński

zaprasza na konferencje

Dyskursy władzy

Pragniemy Państwa zaprosić na konferencje poświęconą dyskursom władzy organizowaną przez Katedrę Dydaktyki Ogólnej, Katedrę Pedagogiki Ogólnej oraz Pracownię Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem.
Konferencja ma na celu prezentacje badań z zastosowaniem Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD) i Historycznej Analizy Dyskursu (HAD) w obszarze praktyk władzy. Naszą intencją jest propagowanie użycia powyższych metodologii. Pragniemy również przyłączyć się do obecnego w ostatnich latach na gruncie polskiej humanistyki nurtu badań w obszarze analizy dyskursu, a także refleksji teoretycznej nad nią samą.
Interesować nas będzie przede wszystkim:
• konstruowanie figury władcy
• wytwarzanie relacji władzy
• tworzenie „dobrych” i „złych” podmiotów (obszary włączeń, obywatel, pracownik, itp.; obszary wykluczeń, monstra, przestępcy, itp.)
• metodologiczne problemy związane z zastosowaniem KAD i HAD
Powyższe problemy chcemy ująć możliwie szeroko. Przecinają one dyscypliny takie jak socjologia, filozofia, pedagogika, językoznawstwo i literaturoznawstwo, historia, politologia. Interesują nas pola problemowe zaliczane do szeroko rozumianej humanistyki (w tym nauk społecznych). Chcielibyśmy zapytać o historyczne przemiany dyskursów władzy; społeczne przekształcenia koncepcji dobrych i złych podmiotowości; zmiany relacji i technik ich wytwarzania, a także ich dzisiejsze funkcjonowanie; przemiany paradygmatów władzy (suwerenna, dyscyplinarna, biowładza, kontrolna, tryb modulacji, władza performensu).

Dane kontaktowe: kad.had.us@gmail.com

Opłata konferencyjna 250 zł.

Miejsce: Sopot
Termin: 15-16 IX 2015
Zgłoszenia: 30 VIII 2015
Link:

______

Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrynczenki
Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo Athenae Gedanenses

zapraszają na konferencje

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa HISTORIA INTERPRETACJA REPREZENTACJA

Celem konferencja jest interdyscyplinarna dyskusja wzbogacająca warsztat naukowy i dydaktyczny przedstawicieli nauk historycznych dotycząca rozbieżności między opisem, narracją a reprezentacją. Według wielu historyków kładących nacisk na narracyjny wymiar dyskursu historiograficznego, każda narracja nie jest sprawozdaniem z tego co się wydarzyło, lecz każdorazowo nadaje sens faktom odpowiednio je interpretując.
Interdyscyplinarność nauki może prowadzić do tego, iż narracje historyczne są interpretacjami przeszłości, a nie rejestracją minionych faktów, co może oznaczać, iż przeszłość nieinterpretowana nie może się stać materiałem historycznej narracji, choć może się stać przedmiotem badań historycznych.
Proponowane obszary tematyczne:
1. Spór o istotę rozumienia (poznanie i rozumienie jako perspektywa epistemologiczna)
2. Tekst- jego rozumienie i interpretacja,
3. Intertekstualność,
4. Badania historyczne a współczesne nurty filozoficzne:
a) historia a fenomenologia,
b) historia a hermeneutyka,
c) historia a strukturalizm,
d) historia a dekonstrukcja
e) historia a badania kulturowe
5. Myśliciele wobec historyczności (M. Foucauld , J. Derrida, H. Gadamer, M. Heidegger, P. Ricoeur, E. Husserl, S. Žižek, M. Merleau- Ponty, G. Deleuze, J. Lyotard, R. Rorty itp.)
6. Współczesne interpretacje wybranych aspektów historii kultury intelektualnej, moralnej i fizycznej
7. Historia a edukacja w muzeum i eksperymantatorium
8. Historia a polityka

Publikacja w postaci książki ukaże się najpóźniej do końca 2015 roku.
Opłata wynosi 440 zł i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, NOCLEG, śniadanie, obiad i kawę, wycieczkę oraz wydanie artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.
Konferencja oraz nocleg odbędą się w WDW Rewita- 20 metrów od sopockiej plaży.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 sierpnia 2015 roku na adres:
dr Mariusz Brodnicki
ul. Piastowska 60b/24
80-332 Gdańsk
lub na e-mail: warsztatyedukacyjne@wp.pl

Opłata konferencyjna 440 zł.

Miejsce: Warszawa
Termin: 03-04 XII 2015
Zgłoszenia: 15 X 2015
Link:

______

Przez wiele lat po rozpadzie Związku Radzieckiego badania nad kulturą, językiem, społecznością, historią czy polityką byłych republik sowieckich nie cieszyły się w Polsce szczególnym zainteresowaniem, pozostawały domeną ścisłych specjalistów. Była to naturalna reakcja na wymuszone w dobie radzieckiej dominacji wschodnie ukierunkowanie wszelkich kontaktów i działań, w tym także na tle naukowym.
Po niemal ćwierćwieczu życia w nowej rzeczywistości tematyka wschodnia powoli zaczyna się odradzać w polskim dyskursie naukowym. Starszych badaczy pociąga swoją bliskością, połączoną paradoksalnie z kulturową odmiennością, dla młodych zaś stanowi inspirującą egzotykę. Jest też przedmiotem badań na arenie międzynarodowej.
Na tym tle ciekawie zarysowują się badania nad kulturą, językiem, społecznością, historią i polityką Białorusi – bezpośredniego sąsiada Polski, którego specyfika jest mniej znana w naszym kraju niż amerykańska czy francuska.
To tylko niektóre z możliwych ujęć tematyki białoruskiej w polskim dyskursie naukowym. Celem konferencji Białoruś w dyskursie naukowym organizowanej przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest pokazanie w możliwie jak najszerszy sposób kierunków zainteresowań polskich i europejskich badaczy tematyką białoruską oraz potencjalnych pól zainteresowań wyrastających z tego obszaru badawczego.
Do wzięcia udziału w konferencji Katedra Białorutenistyki UW zaprasza przedstawicieli różnych środowisk naukowych z Polski i z zagranicy, m.in.: językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków i socjologów.

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
W imieniu komitetu organizacyjnego:
dr Katarzyna Drozd
dr Radosław Kaleta
mgr Volha Tratsiak

Katedra Białorutenistyki
e-mail: kb.wls@uw.edu.pl

Miejsce: Warszawa
Termin: 18-19 XI 2015
Zgłoszenia: 15 IX 2015
Link:

______

Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytut Historii Nauki PAN

zapraszają na konferencje

Technika i społeczeństwo w PRL. Życie codzienne

Technika stanowi „naturalne” środowisko życia ludzkiego w cywilizacji przemysłowej i postprzemysłowej. Każdego dnia korzystamy z elektryczności, wody z wodociągów, innych dobrodziejstw cywilizacyjnych, takich jak samochody czy jednorazowe maszynki do golenia, preparaty higieniczne i perfumy itd. To technika i technologia umożliwia wzbogacanie naszej rzeczywistości o rozmaite udogodnienia, poprawia jakość życia, zapewnia komfort i wspomaga w chorobie i upiększa nas na co dzień.
Technika jest tak bardzo wpleciona w naszą codzienności, że przestajemy zwracać na nią uwagę – staje się niemal przezroczysta. Jednak gdy coś przestaje działać – zabraknie prądu, zepsuje się samochód lub z kranu przestanie lecieć woda – tę przezroczystą technikę zaczynamy dostrzegać przez pryzmat trudności, niedoboru, dezorganizacji naszej codziennej rutyny i rezygnacji z naszych przyzwyczajeń.
Wiemy, jak irytujące takie usterki mogą być dzisiaj, ale jak odczuwano te braki i jak radzono sobie z nimi na poziomie społecznym i indywidualnym w czasach PRLu? Wówczas technologiczne buble zdawały się być immamentnym elementem systemu a pokonywanie ich wplecione w logikę pokonywania trudów codzienności – majsterkowanie i umiejętność dokonywania samodzielnych napraw decydowało niemalże o przetrwaniu w warunkach gospodarki niedoborów.
Punktem wyjścia dla naszych rozważań jest epoka PRL, jednakże wszelkie komparatystyczne studia i historyczne odniesienia są mile widziane. Zapraszamy osoby, które zainteresowane są funkcjonowaniem zdobyczy technicznych w codzienności, czy też konceptualizacją przemian technologicznych.
Planujemy przygotowanie publikacji zbiorowej z opracowanymi tekstami wystąpień; pragniemy, by odpowiedzi na postawione pytania na trwałe wzbogaciły wiedzę na temat związków technologii, historii i socjologii życia codziennego w Polsce.

Aktualne informacje na stronie internetowej www.technikaispoleczenstwowprl.wordpress.com
Kontakt z organizatorami:
dr hab. Urszula Jarecka, prof. IFiS PAN, ujarecka@ifispan.waw.pl
dr hab. Sławomir Łotysz, prof. IHN PAN, s.lotysz@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

Miejsce: Kraków
Termin: 17-18 XII 2015
Zgłoszenia: 30 IX 2015
Link:

______

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
Polskie Towarzystwo Filozofii Religii
Katedra Filozofii Religii Uniwersytetu Jana Pawła II
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Filozoficzne aspekty mistyki”

zapraszają na konferencje

„Bóg i mistyka – w kręgu fenomenologii”

Peter Wust określił niegdyś fenomenologię jako tę, która stanowi „(…) wieczne przymierzanie się poznającego umysłu do miarę stanowiących rzeczy”. Wyraził w ten sposób przekonanie, iż już w samej intencji fenomenologii tkwi pewnego rodzaju tęsknota za nieskończonością. Potwierdzeniem tego jest m.in. mający miejsce w środowisku uczniów Edmunda Husserla fenomen licznych konwersji.
Jak coraz częściej pokazują to współczesne badania nad fenomenologią w podobnym kierunku zmierzały również badania samego Husserla, który wielokrotnie podkreślał w swoich prywatnych rozmowach, korespondencji, czy wreszcie niepublikowanych manuskryptach, że fenomenologia stanowi drogę rozumu do Boga. Fakt ten potwierdzali wielokrotnie jego uczniowie. Poszukiwania Absolutu były również dynamicznie rozwijane przez myślicieli, którzy co prawda nie identyfikowali się wprost z tradycją fenomenologiczną, lecz starali się do niej twórczo nawiązywać (np. Max Scheler, Aleksander Pfänder, Jean Hering). Umożliwiły one narodziny fenomenologii religii, która jest żywa po dziś dzień.
Tematyka religijna w środowisku fenomenologicznym nie jest zatem zjawiskiem marginalnym, lecz kluczowym. W związku z tym chcielibyśmy poddać badaniom kwestię Boga oraz mistyki w kręgu fenomenologicznym. Proponujemy przyjrzeć się bliżej refleksji m.in. Edmunda Husserla, Hedwig Conrad-Martius, Gerdy Walther, Adolfa Reinacha, Dietricha von Hildebranda, Edyty Stein, Maxa Schelera, Alexandra Pfändera, Martina Heideggera, Gustava Špeta, Alexandre’a Koyrégo, Jean Heringa, Emmanuela Lévinasa, Jeana-Luca Mariona, Michela Henry’ego, Abrahama J. Heschela, Henry’ego Dumery’ego, Antonio Banfiego, Józefa Tischnera oraz wielu innych.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

Dane kontaktowe: bogimistyka@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 15-17 X 2015
Zgłoszenia: 31 VIII 2015
Link: www./zarzadzaniedziedzictwem.wordpress.com/

______

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza na konferencje

Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka

Dziedzictwo kulturowe nie jest zjawiskiem ani hermetycznym, ani operującym na stałych, skończonych zasobach, które łatwo można zdefiniować. Ponadto, w zależności od dyscypliny naukowej, jest ono inaczej interpretowane i badane. Dzięki współczesnym instytucjom kultury i nowym mediom, dziedzictwo przedostaje się do świadomości szerokiego grona odbiorców. Coraz częściej mówi się więc o nim nie tylko w kontekście historii sztuki czy konserwacji zabytków, ale także podejmując punkt widzenia ekonomii, turystyki, rozwoju regionalnego, urbanistyki itd. Czy możliwe jest wobec tego w ogóle zarządzanie tak zmiennym, różnorodnym i wrażliwym obszarem rzeczywistości? Jak podstawy teoretyczne mają się do praktyki zarządzania dziedzictwem? Pragniemy, aby konferencja była interdyscyplinarnym miejscem intelektualnej wymiany młodych naukowców i praktyków, którzy reprezentując odmienne kierunki i stanowiska, odniosą się do tematyki zarządzania dziedzictwem. Do udziału zapraszamy urbanistów, historyków sztuki, prawników, menadżerów i wszystkich tych, którzy w swojej pracy zajmują się dziedzictwem.
Proponujemy następujące obszary tematyczne:
• Filozoficzne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym.
• Zarządzanie dziedzictwem kulturowym z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego.
• Rola instytucji kultury, w szczególności muzeów, w propagowaniu dziedzictwa kulturowego.
• Zarządzanie dziedzictwem niematerialnym.
• Specyfika zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym.
• Nowe technologie w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym.
• Ekonomia a dziedzictwo kulturowe.
• Prawne aspekty zarządzania dziedzictwem.
• Rola konserwacji zabytków w zarządzaniu dziedzictwem.
Ostatni dzień obrad odbędzie się w formie sesji wyjazdowej.

Opłata konferencyjna 150 zł.

Strona konferencji www./zarzadzaniedziedzictwem.wordpress.com/
Facebook www.facebook.com/events/459016017594629/

Miejsce: Kazimierz Dolny
Termin: 02-04 IX 2015
Zgłoszenia: 15 VIII 2015
Link:

______

Zakład Filozofii Kultury, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

ZAPRASZA NA KONFERENCJE

II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt.:
„Co i jak poznajemy przez obrazy? Rzeczywistość i jej reprezentacje – od mimetyzmu do konstruktywizmu

Celem konferencji jest wielostronna analiza zjawisk, które tworzą dokonujący się w kulturze zwrot ikoniczny a także okreś­lenie na czym polega recepcja rzeczywistości, która odwołuje się do obrazów a nie tylko słów i pojęć.
Proponowane tematy do dyskusji:
1. Obraz – kopia, model rzeczywistości, czy rzeczywistość sui generis? W jakiej mierze obrazy, które wytwarzane są w filozofii, nauce i sztuce są odzwierciedleniem rzeczywistości a w jakiej skonstruowanymi w procesie jej poznawania modelami?
2. Jak powstaje i czym jest poznawcza reprezentacja rzeczywistości? Jak funkcjonuje reprezentacja językowa a jak obrazowa. Czy możliwe jest oderwanie się reprezentacji od jej źródła i funkcjonowanie w roli samej rzeczywistości?
3. Poznanie obrazowe jako medium pozwalające uchwycić nie tylko „powierzchniowe” właściwości świata, ale także „głęboką” strukturę rzeczywistości.
4. Czy obrazy świata generowane przez filozofię, naukę i sztuki można oceniać w kategoriach prawdy i fałszu?
5. Jak współczesne nauki o poznaniu (kognitywistyka, neuronauka) opisują fenomen wzrokowej reprezentacji świata?
6. Czy możliwe jest by opis ten integrować z refleksją estetyczną i teorią sztuki?
7. Czy cywilizacja Zachodu – w zgodzie z diagnozami Gilberta Duranda – ciągle zachowuje naturę ikonoklastyczną, czy też zmienia swój charakter, otwierając się na poznanie obrazowe?
8.Obraz jako reprezentacja transcendencji. Rola obrazów wewnętrznych oraz wizerunków „uczynionych ręką ludzką” w polu wiary religijnej i na gruncie teorii religii.
8.Czy dzieło muzyczne ma charakter czysto abstrakcyjny czy też może odnosić się do jakiejś rzeczywistości, którą reprezentuje – tworzy rodzaj jej dźwiękowego obrazu?
9.Do jakiego stopnia wizja rzeczywistości generowana przez współczesne media elektroniczne kształtuje percepcję samej rzeczywistości?
10.Jaką rolę pełni obraz w socjotechnikach stosowanych w polityce czy reklamie? Gdzie przebiegają granice, poza którymi socjotechniki medialne okazują się nieskuteczne?

Adres strony konferencji z dokładnymi danymi i formularzem rejestracyjnym
obrazy.umcs.pl
kontakt@obrazy.umcs.pl

Opłata konferencyjna 350 zł.


  • RSS