konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 11.2015

Miejsce: Kraków
Termin: 03 XII 2015
Zgłoszenia:
Link:

 

______

 

Zapraszam na zebranie naukowe, na którym

prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz

(UMCS w Lublinie i IH PAN w Warszawie)

wygłosi odczyt pt.

Królowa Elissent z eposu o Girarcie z Rousillon  

i żona Bolesława Chrobrego z Kroniki Galla Anonima.

Zebranie odbędzie w dn. 3 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJ (Collegium Kołłątaja, ul. Św. Anny 6, sala 14, I piętro).

Profesor Jacek Banaszkiewicz jest mediewistą, specjalistą w zakresie dziejopisarstwa i epiki europejskiej, bada podania historiograficzne (wątki fabularne) obecne w polskim i obcym piśmiennictwie wczesnośredniowiecznym  w szerokim kontekście kulturowym (zastosował m.in. w tym kontekście sformułowaną przez G. Dumézila tzw. koncepcję trzech funkcji), Jest autorem szeregu ważnych i szeroko dyskutowanych w nauce książek (Kronika Dzierzwy. XIV-wieczne kompendium historii ojczystej, Wrocław 1979; Podanie o Piaście        i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986 (wyd. 2: 2010), Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 1998) oraz licznych znakomitych mniejszych publikacji z tego zakresu, wybór z których ukazał się niedawno w dwóch zbiorach pod mylącymi niewprawnego czytelnika, żartobliwymi tytułami nadanymi przez ceniącego dobry humor uczonego (Takie sobie średniowieczne bajeczki, Kraków 2012; Trzy po trzy o dziesiątym wieku, Kraków 2014).

Punktem wyjścia dla wystąpienia prof. Banaszkiewicza będzie epos o Girarcie  z Rousillon oraz podanie Kroniki Galla Anonima, ks. I, rozdz. 13: O cnocie i dobroci żony sławnego Bolesława.

Miejsce: Gdańsk
Termin: 13-14 X 2016
Zgłoszenia: (brak danych)
Link:

 

______

 

Interdyscyplinarna krajoznawcza konferencja naukowa „Patriotyczny obowiązek. O turystyce zaangażowanej”

Konferencja zatytułowana Patriotyczny obowiązek. O turystyce zaangażowanej będzie inauguracją cyklu spotkań poświęconych podróżom tematycznym, a wątkiem przewodnim pierwszej z nich będzie szeroko pojęta turystyka patriotyczna. Można ją rozumieć jako ukierunkowaną na miejsca związane z ważnymi obiektami, osobami, wydarzeniami historycznymi niosącymi ze sobą duży ładunek emocjonalny, uczuciowy wobec państwa, jego instytucji, władz, obywateli, ale także jako podróże, których odbycie jest postrzegane przez turystów jako spełnienie pewnego patriotycznego obowiązku.

Ponieważ pragniemy, by konferencja miała charakter interdyscyplinarny i łączyła w sobie różne koncepcje ujęcia tematu, zapraszamy do udziału w niej przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin naukowych – historycznych, geograficznych, socjologicznych, a także polonistów, kulturoznawców, etnografów, przewodników turystycznych, pracowników obiektów turystycznych, muzealnych itp. Poniżej przedstawiamy Państwu propozycje zagadnień badawczych:

- poznanie swojego kraju jako patriotyczny obowiązek

- podróż do miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi (pola bitew, tematyczne szlaki historyczne, miejsca zagłady)

- podróże do innych miejsc, kojarzonych z patriotyzmem ze względu na związane z nimi osoby, postawy, obiekty, zdarzenia

- podróże do dawnych lub obecnych stolic państwowych

- charakterystyka istniejących szlaków

- działalność państwa i organizacji społecznych na rzecz organizacji turystyki zaangażowanej (np. partii nacjonalistycznych, socjalistycznych)

- możliwości wykorzystania turystyki patriotycznej lub jej elementów w edukacji szkolnej, uniwersyteckiej

- nowe propozycje szlaków i miejsc „patriotycznych”, tworzenie map takich miejsc

- definiowanie turystyki patriotycznej

- miejsca „patriotyczne” jako produkt turystyczny

- marketing turystyki patriotycznej

- odbiorcy/uczestnicy turystyki patriotycznej, ich cele, opinie, wrażenia

- podróże patriotyczne w relacjach prywatnych (pamiętniki, wspomnienia, korespondencja), w prasie, przewodnikach, literaturze pięknej

- zdjęcia i rysunki z podróży patriotycznych

- wpływ turystyki patriotycznej na kształtowanie postaw obywatelskich.

Powyższa lista nie jest zamkniętym katalogiem problematyki, lecz stanowi tylko pewną wytyczną i może być poszerzona o propozycje uczestników, do czego serdecznie zachęcamy.

Opłata: 300 zł

Kontakt:

Instytut Historii UG
hisij@ug.edu.pl

Miejsce: Kraków
Termin: 02 XII 2015
Zgłoszenia:
Link:

 

______

W środę 2 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy do Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35) na kolejne spotkanie z cyklu „Salon Książki Krakowskiej”. Tym razem zaprezentowane zostanie wydawnictwo Walczące miasto 1939-1945, towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem, prezentowanej w Fabryce Schindlera.

W rozmowie udział wezmą: dr hab. Andrzej Kunert (Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), prof. dr hab. Grzegorz Ostasz(Politechnika Rzeszowska), dr Janusz Marszalec (wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej) oraz Tomasz Stachów (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa).

Spotkanie poprowadzi Marcin Baran.

Informacje o wystawie Walczące miasto 1939-1945 znajdą Państwo pod linkiem http://www.mhk.pl/wystawy/wystawa-walczace-miasto-1939-1945

Materiał filmowy poświęcony wystawie https://www.youtube.com/watch?v=–DIwypny3Q

Wstęp wolny.
Zapraszamy!

Miejsce: Łódź
Termin: 01 XII 2015
Zgłoszenia:
Link:

 

______

 

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. profesora Waldemara Cerana Ceraneum zaprasza na wykład Euesperides, Berenice, Benghazi: 2500 years of a Cyrenaican city, który wygłosi prof. Michael Vickers(Uniwersytet Oksfordzki) 1 grudnia 2015 r. o godzinie 12.30. Wykład odbędzie się  w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/3) w sali 13.

Miejsce: Warszawa
Termin: 04 IV 2016
Zgłoszenia: 31 XII 2015
Link:

 

______

Muzeum Ordynariatu Polowego oraz Konfraternia Św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej WP, przy współudziale Ordynariatu Polowego

zaprasza na konferencje

„Żyłam z Wami, cierpiałam, i płakałam z Wami”
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
w 40. rocznicę śmierci Rosy Bailly

Celem konferencji jest przypomnienie szlachetnej postaci Rosy Bailly, której Polska, a w szczególności polscy żołnierze tak wiele zawdzięczają. Interdyscyplinarna forma spotkania naukowego, skierowana jest do: historyków, kulturoznawców, filologów romanistów, ośrodków polonijnych, placówek zajmujących się relacjami polsko-francuskimi oraz osób, dla których polska tożsamość nie jest obojętna.
Organizatorzy przewidują wydanie referatów w formie recenzowanej i punktowanej publikacji. Wszystkie nadesłane referaty po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii, która będzie dostępna już w czasie konferencji.

Kontakt:

Wiesław Czajka, tel.: 501-615-982; e-mail: wieslaw.czajka@astroblemy.pl
Łukasz Stefaniak, tel.: 501-396-550; e-mail: lukaszstefaniak@poczta.fm
Strona internetowa: www.rosabailly.pl

Opłata:

49 zł brutto

Miejsce: Warszawa
Termin: 20-21 V 2016
Zgłoszenia: 15 XII 2015 / 15 I 2015
Link: http://www.ihpan.edu.pl/aktualnosci/1867-call-for-papers-szlachta-w-miastach-polski-i-rzeczypospolitej-xii-xiii-xviii-wieku-warszawa-20-21-maja-2015-r

 

______

„Szlachta w miastach Polski i Rzeczypospolitej (XII/XIII-XVIII w.).” to tytuł konferencji organizowanej przez Zespół Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN wspólnie z  Instytutem Historii PAN w Warszawie.

Jak zaznaczają w zaproszeniu Organizatorzy, tematyka konferencji jest z jednej strony przedmiotem badań historyków od dawna i dotyczy wszystkich typów społeczeństw, miast i epok. Szczególne znaczenie mają studia nad miastami i społeczeństwami średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy, silnie regionalnie zróżnicowane,  wydobywające  odmienności struktur społecznych, relacji posesjonatów ziemskich z miastem, rozwoju urbanistycznego itd.

Jednak – jak podkreślają pomysłodawcy konferencji: związane z tymi badaniami kwestionariusze w niewielkim stopniu oddziaływały i oddziałują na badania polskie, co w dużej mierze wynika z przekonania o specyfice zarówno liczebności i pozycji stanu szlacheckiego w Polsce i Rzeczypospolitej, jak i urbanizacji, zwłaszcza w okresie wczesnonowożytnym, ale także, dodajmy, z pewnej słabości badań komparatystycznych.  Jednym z ważnych celów dorocznych konferencji Zespołu jest poszerzenie tej wąskiej, krajowej perspektywy badawczej przynajmniej o przegląd badań dotyczących innych regionów kontynentu, a  skromne otwarcie do dyskusji nad różnicami regionalnymi oferuje utrzymana także i w tej konferencji tradycja Zespołu Historii Miast uwzględniania miast pruskich, pomorskich i śląskich.

Organizatorzy konferencji – zgodnie z celami działalności Zespołu – w centrum uwagi stawiają miasto, traktowane jako środowisko życia i aktywności szlachty, oraz zachodzące w nim pod wpływem obecności w nim szlachty przemiany.

Główne zagadnienia obrad skoncentrowane zostaną wokół takich kwestii i zjawisk jak:

 • Szlachta/arystokracja (barones, nobiles, milites)w przedlokacyjnych centrach o charakterze miejskim: własność, rezydencje , fundacje, aktywność gospodarcza
 • Procesy osiedlania się arystokracji i  szlachty w miastach
 • Status prawny i prestiż społeczny, w tym: odrębność prawna  i społeczna szlachty mieszkającej w mieście; szlachta „brukowa”; strategie i możliwości awansu do stanu szlacheckiego;  nobilitacje mieszczan – mieszczanie herbowi
 • Szlachta i instytucje szlacheckie w przestrzeni miejskiej (społecznej, gospodarczej, kulturowej)
 • Miasto a jurydyki szlacheckie

Organizatorzy otwarci są również na propozycje szerszego ujęcia proponowanej problematyki badawczej. Termin nadsyłania zgłoszeń (tytułów referatów oraz krótkich konspektów wystąpień) mija 15 grudnia 2015

Aplikacje przesyłać należy na adres dra Mateusza Wyżgi:mwyzga@up.krakow.pl

Zgodnie z kilkuletnią tradycją Zespół Historii Miast organizuje w trakcie corocznej konferencji także panel dla Doktorantów/Doktorantek, poświęcony historii miast w okresie przedindustrialnym. Forma tego panelu będzie uzależniona od liczby zgłoszeń (sesja posterowa, wystąpienie z referatem/komunikatem). Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 stycznia 2016 roku, (adres: mwyzga@up.krakow.pl)

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: pierwszy kwartał 2016
Zgłoszenia: 6 I 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się do Państwa z propozycją publikacji na łamach nowego periodyku naukowego pt. „Podróżnik Historyczny”. Ukaże się on w wersji drukowanej w pierwszym kwartale 2016 roku. Termin nadsyłania artykułów to 6 stycznia 2016 roku.

Profil tematyczny periodyku oscyluje wokół treści związanych z szeroko rozumianą turystyką historyczną i kulturową. Interesują nas one zarówno w aspekcie współczesnym, jak i w odniesieniu do przeszłości (np. podróże w przeszłości, historie miejsc pamięci i zabytków kulturowych, stosunek do innego/obcego podczas podróży).

Poza artykułami naukowymi przyjmujemy również:

- recenzje,

- opracowania materiałów źródłowych,

- opracowania autorskich szlaków turystycznych,

- relacje podróżnicze,

- felietony,

- reportaże

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: podroznik.historyczny@gmail.com

Instrukcja edytorska do pobrania:http://chomikuj.pl/podroznik.historyczny

W całości należy stosować ją do artykułów naukowych i recenzji. W przypadku edytowania tekstów przeznaczonych do pozostałych działów prosimy o zastosowanie wskazanego w instrukcji rodzaju i wielkości czcionki oraz interlinii.

Do artykułu naukowego możecie Państwo dołączyć opinię samodzielnego pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego. Nie jest to jednak wymóg konieczny.

Z poważaniem,

Mgr Kamil Jakimowicz

Anna Sykała

Instytut Historii UMCS

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin

Miejsce: Siedlce
Termin: 01-02 III 2016
Zgłoszenia: 31 XII 2015
Link:

 

______

Szanowni Państwo,
Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w

IV interdyscyplinarnym seminarium naukowym
z cyklu Różne odsłony kobiecych światów.

Tym razem tematem dyskusji będą:

Rozmaite oblicza kobiecej starości

Seminarium odbędzie się w dniach 1-2 marca 2016 roku.
Miejscem obrad będą sale Biblioteki Głównej UPH (ul. Popiełuszki 9)

Na kolejnym już seminarium naukowym dotyczącym Różnych odsłon kobiecych światów pragniemy zająć się rozmaitymi obliczami kobiecej starości. Starość, obok samotności, śmierci, traumy, nie jest tematem przyjemnym, aczkolwiek dość często podejmowanym w badaniach i dyskusjach różnych kręgów naukowych: teologicznych, psychologicznych, filozoficznych czy medycznych. Pojęcie starzenia się i starości stanowi kluczowy punkt odniesienia praktycznie dla wszystkich nauk społecznych (socjologii, pracy socjalnej, polityki społecznej, pedagogiki, szczególnie andragogiki). Starość zajmuje szczególne miejsce w dziedzinach psychologicznych, skoncentrowanych na poznawaniu i zrozumieniu problemów oraz profesjonalnej pomocy ludziom, którzy z powodu zaburzeń i schorzeń o charakterze względnie trwałym napotykają na znaczne trudności w zaspokajaniu swoich potrzeb i realizowaniu zadań społecznych.
W literaturoznawstwie czy kulturoznawstwie odnaleźć można liczne prace temu zagadnieniu poświęcone (np. tom: Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. Stefan Kruk i Elżbieta Flis-Czerniak, Lublin 2006), a od strony językowej starość również może okazać się ciekawym zjawiskiem do badania.
Na siedleckich spotkaniach dotyczących „kobiecych światów”chcemy po raz kolejny spotkać się, by tym razem rozważać problem niewieściej starości i jej rozmaitych odsłon (także w sensie metaforycznym): mentalnej, psychicznej, fizycznej, intelektualnej…
Do udziału w interdyscyplinarnym przedsięwzięciu naukowym zapraszamy specjalistów i badaczy różnych tekstów kultury: literaturoznawców, językoznawców, historyków sztuki, historyków, kulturoznawców, folklorystów, znawców filmu, antropologów, przedstawicieli nauk społecznych i innych entuzjastów powyższej tematyki.
Wpisowe dla uczestników spotkania wynosi 320 zł i obejmuje uroczystą kolację, serwis kawowy podczas obrad oraz publikację materiałów pokonferencyjnych. Zakwaterowanie uczestnicy seminarium opłacają sami (zob. Informacje dodatkowe).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do końca 2015 roku na ad-res:masza1001@wp.pl oraz joanna.kuc@post.pl
Po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o uiszczenie opłaty do 31.01.2016 r. na:
Konto UPH w Siedlcach
Bank PKO S.A.
1912402685 1111 0000 36563195

z dopiskiem: Konferencja o kobiecej starości
w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi

Serdecznie zapraszamy!

Dr Beata Walęciuk-Dejneka
Prof. nzw. dr hab. Joanna Kuć

Dodatkowe informacje dla uczestników sesji

1. Zakwaterowanie
Zakwaterowanie uczestnicy seminarium opłacają sami. Istnieje możliwość zakwaterowania w poko-jach jedno- i dwuosobowych (cena 1-os. 54 zł brutto, 2-os. 43,2 zł brutto) w akademikach studenckich, które mieszczą się tuż przy gmachu Wydziału Humanistycznego. Kontakt i rezerwacja telefoniczna:
25 643 17 01; 25 643 02 oraz mail: osiedlezytnia@wp.pl (po wcześniejszym zgłoszeniu za nocleg można uzyskać fakturę, wysyłając dane). Można też skorzystać z noclegów w hotelach, w których ceny są już znacznie wyższe:
Hotel Janusz***
ul. Pusta 15
08-110 Siedlce
tel.+ 48 25 6330666/67
e-mail: janusz@janusz.pl

http://www.janusz.pl/kontakt

Hotel Villa Park***
08-110 SIEDLCE
ul.Nauczycielska 12, róg ul.Prusa
tel. 25 632 30 03
e- mail: villapark@hotel.siedlce.pl

Więcej informacji możecie też Państwo znaleźć na:

http://info.siedlce.pl/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=148%3Ahotele&Itemid=4

2. Dojazd
Z dworca kolejowego oraz dworca PKS i mikrobusów na kampus studencki (gdzie mieszczą się akademiki, Biblioteka Główna i Wydział Humanistyczny) można się dostać pieszo (ok.15-20 min.) lub podjechać linią MPK autobusami nr 10 i 17 z przystanku: Armii Krajowej/Sienkiewicza do przystanku: Sokołowska/Rynkowa. Możliwy też dojazd taksówką z postoju przed dworcem kolejowym lub obok dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza (koszt ok. 10-12 zł).

3. Faktura
Osoby zainteresowane wystawieniem faktury za opłatę konferencyjną proszone są o przesłanie swo-ich danych do faktury w formularzu zgłoszeniowym

4. Posiłki
W gmachu Wydziału Humanistycznego na parterze znajduje się barek, w którym można smacznie i tanio zjeść, np. w przerwie obiadowej. W pobliżu są też sklepy, pizzeria i restauracja.

5. Kontakt
Poprzez @ do organizatorek

Miejsce: Kraków
Termin: 01 XII 2015
Zgłoszenia:
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze/?fref=ts

 

______

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Otwartego Seminarium Nowożytniczego, podczas którego

mgr Marta Jaworska (Uniwersytet Warszawski)
wygłosi referat zatytułowany

WYMIANA PODARKÓW – MOSKIEWSKI RYTUAŁ DYPLOMATYCZNY W XVI-XVII WIEKU.

Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2015 r. o godz. 17:30 w Instytucie Historii UJ (sala 2, parter)

Miejsce: Poznań
Termin: 04 XII 2015
Zgłoszenia:
Link: http://www.iz.poznan.pl

 

______

4 grudnia w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (ul. Mostowa 27) odbędzie się konferencja naukowa, której celem będzie próba refleksji nad stopniem w jakim międzynarodowy układ sił w XIX i XX wiecznej Europie określał pole manewru polskich elit intelektualnych i politycznych.

Podczas konferencji pt. Polska i koniunktura międzynarodowa (XIX – XXI w.)uczestnicy zastanawiać się będą także czy polskie elity były przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom i potrafiły skutecznie wykorzystać szanse, jakie stwarzała dla sprawy polskiej zmienna koniunktura międzynarodowa.

Spotkanie łączyć będzie dwie perspektywy naukowe: historyczną i politologiczną. Biorący w nim udział historycy będą starali się uwzględniać w swych wystąpieniach także dylematy aktualnej sytuacji, a politolodzy i eksperci zajmujący się problematyką współczesną uczynią punktem wyjścia swych rozważań historyczne uwarunkowania problemów, które stają przed Polską obecnie, w drugiej dekadzie XXI w. Konferencja nie będzie debatą specjalistów wokół zagadnień szczegółowych, lecz forum wymiany poglądów na temat kwestii, przed którymi polskie elity polityczne stawały w poprzednich epokach i po części stają obecnie.

Chęć udziału w konferencji zgłaszać można do 30 listopada. Rejestracja on-line

Program

10.00 Rejestracja uczestników

10.30 Otwarcie konferencji: dr Michał Nowosielski Dyrektor Instytutu Zachodniego

10.40 PANEL I Koncert mocarstw i system wersalski

moderator: prof. dr hab. Marek Kornat, Instytut Historii PAN

 • prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Stanisław Żerko, Instytut Zachodni

11.15 Dyskusja

12.00 PANEL II Konflikt Wschód-Zachód i polskie dylematy

moderator: Piotr Długołęcki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jacek Tebinka, Uniwersytet Gdański

12.45 Dyskusja

13.30 PANEL III Czy niepodległa Polska dobrze wykorzystuje koniunkturę

międzynarodową?

moderator: dr Michał Nowosielski, dyrektor Instytutu Zachodniego

 • dr Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i
 • Porozumienia
 • prof. dr hab. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski
 • dr Olaf Osica, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
 • prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

15.00 Zakończenie konferencji


 • RSS