konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 3.2016

Miejsce: Lublin
Termin: 06 V 2016
Zgłoszenia: 04 IV 2016
Link: http://www.konferencja-obliczamilosci.pl/

 

______

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy”
Lublin, 06 maja 2016 r.

Szanowni Państwo!

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy” to inicjatywa realizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie. Celem tego wydarzenia jest naukowa refleksja nad pojęciem miłości oraz jej obrazem w kulturze na przestrzeni wieków.

Miłość i jej rozmaite przejawy obecne są w kulturze i życiu społecznym od zawsze. Wydaje się, że Erich Fromm słusznie widział w miłości fundament ludzkiego życia. Miłość niejednokrotnie była inspiracją dla twórców. Poeci, prozaicy, muzycy, rzeźbiarze, filozofowie, ale także naukowcy wielu dziedzin do dziś starają się uchwycić istotę miłości. Miłość jest bez wątpienia jednym z najsilniejszych bodźców, przez które człowiek działa w świecie. To właśnie miłości zawdzięczamy powstanie wielu wspaniałych dzieł. Nie można także zapominać o destrukcyjnej roli miłości w dziejach ludzkości – upadali przez nią wielcy władcy, wybuchały wojny.

Ogromna rola miłości w dziejach świata skłania do naukowej refleksji nad nim. Podczas naszej Konferencji chcielibyśmy podjąć próbę zdefiniowania miłości, określenia jej podstawowych cech i przejawów. Warto zastanawiać się nad tym, czym tak naprawdę jest miłość. Czy ma ona charakter aktów emocjonalnych, poznawczych, czy jest odruchem przyswajanym w procesie socjalizacji, a może jest jedynie przyrodniczym skutkiem pracy neuronów w naszych mózgach? Powyższe kwestie zbadać będzie można dzięki prześledzeniu przejawów miłości w kulturze na przestrzeni wieków w interdyscyplinarnym gronie.

Do udziału w naszej Konferencji zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy chcieliby zaprezentować prace traktujące o miłości. Do udziału zachęcamy przedstawicieli nauk:

• humanistycznych,
• społecznych,
• medycznych (m.in. neuronauki, psychiatria, seksuologia).

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Interesują nas zarówno prace, w których podejmiecie Państwo próbę zdefiniowania istoty miłości na różnych płaszczyznach, ale także referaty interpretujące wszelkie obrazy miłości zawarte w kulturze. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi kwestiami:

• oblicza miłości w kulturze,
• istota miłości,
• medycyna o miłości,
• miłość a seks,
• miłość a religia,
• miłość a prawo,
• miłość do ojczyzny,
• miłość a relacje społeczne,
• miłość w życiu codziennym,
• miłość w sytuacjach egzystencjalnie ekstremalnych,
• cybermiłość,
• miłość i transhumanizm,
• miłość „w przyszłości”.

Konferencja „Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy” to przede wszystkim:

• wyjątkowe wydarzenie poświęcone naukowej refleksji nad miłością,
• prezentacja własnych koncepcji, teorii, interpretacji,
• studenci, doktoranci, pracownicy naukowi z całej Polski reprezentujący różne dziedziny nauki,
• ciekawe wystąpienia zaproszonych Gości,
• profesjonalna obsługa wydarzenia,
• przyjazna atmosfera,
• książka abstraktów,
• publikacja pracy w formie rozdziału w monografii naukowej – 4 pkt. MNiSW,
• gwarancja ukazania się publikacji do 12 września 2016,
• wartościowe nagrody dla autorów najlepszych wystąpień,
• zwiedzanie Starego Miasta w Lublinie,
• impreza integracyjna.

Z poważaniem,
Organizatorzy

 

Miejsce: Kraków
Termin: 20-21 V 2016
Zgłoszenia: 22 IV 2016 termin przedłużony do 4 V 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Sekcja Historii XIX wieku Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Od Kurytyby po Harbin. Polskie migracje w II połowie XIX w.”, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2016 r. w Krakowie.

Pod hasłem „polskich migracji” rozumiemy nie tylko przemieszczanie się ludności etnicznie polskiej, ale również Żydów, Ukraińców i innych grup narodowościowych zamieszkujących ziemie polskie w granicach przedrozbiorowych.

Podczas konferencji chcielibyśmy poruszyć kwestię emigracji stałych, czasowych, migracji sezonowych, wahadłowych, łańcuchowych. Pragniemy również zająć się problemem migracji ludności ze wsi do miast, ruchów ludności między zaborami, migracji w granicach państw zaborczych, emigracji na zachód Europy oraz emigracji na inne kontynenty.

Poniżej poddajemy Państwa uwadze ogólne propozycje problemów, które chcielibyśmy poruszyć podczas obrad:

1.      Określenie środowisk, z których emigrowano, czynniki wypychające.

2.      Określenie miejsc, do których emigrowano, czynniki przyciągające.

3.      Doświadczenia emigrantów na obczyźnie (np. problem biedy, wyzysku, rozczarowania emigracyjnym życiem, sukcesy emigrantów na polu przemysłowym, naukowym).

4.      Podróż (czas i warunki podróży, środki transportu, biura podróży, towarzystwa okrętowe, agitacja pośredników pracy nakłaniających do wyjazdów).

5.      Propaganda (zachęcanie do osadnictwa na nowych ziemiach, działalność werbowników, ustawodawstwo emigracyjne i imigracyjne).

6.      Relacje zachodzące pomiędzy ludnością miejscową a imigrantami (wzajemny stosunek do siebie, stereotypy).

7.      Stosunek emigrantów do samych emigrantów (koegzystencja kolejnych fal emigracji).

8.      Procesy adaptacji, akulturacji, asymilacji.

9.      Społeczna i polityczna aktywność emigrantów (kluby, stowarzyszenia, organizacje pomocowe- zarówno świeckie jak i wyznaniowe).

10.  Emigracyjna działalność kulturalna (prasa, sztuka, teatry, edukacja i nauka, religijność).

11.  Reemigracja (rola społeczna reemigrantów).

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 22 kwietnia 2016 r. pod adresem sekcjaxixw.knhsuj@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy o podanie tytułu wystąpienia, danych Uczestnika (imię, nazwisko, nazwa Uczelni, rok i kierunek studiów, adres e-mail i numer telefonu), załączenie abstraktu (2 500 znaków) wraz z bibliografią. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, również prosimy o kierowanie ich pod wyżej wskazany aders e-mail.

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł

Miejsce: Wrocław
Termin: 26 IV 2016
Zgłoszenia: 31 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/479497185579508/

 

______

MIĘDZYNARODOWA STUDENCKO – DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA

AMERICAN DAY II

STANY ZJEDNOCZONE Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW
HISTORIA, POLITYKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA

Celem konferencji naukowej, American Day II, organizowane przez Koło Naukowe Amerykanistów Going West, jest podjęcie interdyscyplinarnych zagadnień związanych z historią, polityką, gospodarką, społeczeństwem i kulturą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wystąpienia mogą odnosić się nie tylko do przeszłości, ale i do współczesności Stanów Zjednoczonych. Ze względu na to, że specyfika tego mocarstwa jest zagadnieniem szerokim i wielowymiarowym, będziemy mieć możliwość spojrzeć na problem z wielu perspektyw. Wystąpienia mogą dotyczyć aspektów filozoficznych i ideologicznych, ekonomicznych, prawnych, społecznych, kulturowych czy wreszcie polityki wewnętrznej lub międzynarodowej:

- sprawy międzynarodowe;
- sprawy wewnętrzne;
- problemy i osiągnięcia gospodarcze;
- polityka historyczna i współczesna;
- perspektywa historyczna;
- kino, muzyka, literatura, sztuka;

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2016 r.

Prosimy o wysyłanie formularzu zgłoszeniowego i abstraktu, nie przekraczającego 300 słów, na adres e-mail. Informacje o przyjęciu zgłoszenia przekażemy do 10 kwietnia 2016 r. Czekamy na propozycje wystąpień w języku polskim i języku angielskim.

E-mail: goingwest.uwr@gmail.com

AMERICAN DAY II

UNITED STATES OF AMERICA FROM DIFFERENT PERSPECTIVES
HISTORY, POLITICS, ECONOMY, SOCIETY, CULTURE


The aim of the conference, AMERICAN DAY II, organized by the Student Scientific Association of Americanists GOING WEST, is to undertake interdisciplinary issues related to history, politics, economy, society and culture of the United States of America. Presentations may relate not only to the past but to the contemporary situation of the United States as well. Due to the fact that the specificity of this country is broad and multi-dimensional, we will be able to look at the problem from many different perspectives. Statements may concern aspects of the philosophical and ideological, economic, legal, social, cultural and finally internal and international policy point of view:

- International Affairs
- Internal Affairs
- Economic problems and achievements
- Historical and contemporary policy
- Historical Perspective
- Cinema, music, literature, art

Application deadline: March 31st 2016

Please send the Application Form and an abstract of no more than 300 words via e-mail. Information about the acceptance will be confirmed by April 10th 2016.

e-mail address: goingwest.uwr@gmail.com

http://16zjazdpts.pl/#main

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link: http://www.barbaraskarga.org/content/ogloszenie_konkursu/fundacja-na-rzecz-myslenia-im-barbary-skargi-oglasza-konkurs-na-esej

 

______

Do 31 maja 2016 r. można składać swoje prace w ramach IV edycji konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi. Zgłaszane prace muszą dotyczyć tematu „Pomyśleć wspólnotę”. Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Zgodnie z informacjami organizatorów zaproszenie do przesyłania prac, skierowane jest do profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć. Zgłaszany tekst musi być wcześniej niepublikowany, obejmować przynajmniej 50 stron oraz dotyczyć filozofii nauki, historii techniki, etyki, teorii poznania, antropologii i metafizyki.
Do 30 września 2016 r. jury konkursu zakwalifikuje do jego finału pięć najlepszych prac. Laureat konkursu zostanie wyłoniony w październiku 2016 r. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną oraz rzeczową. Pokryte zostaną także koszty wydania jego pracy

Miejsce: Kraków
Termin: 27-29 IV 2016
Zgłoszenia: 15 III 2016
Link: http://dnikulturyamerykanskiej.blogspot.com/

______

Studencko-doktorancka konferencja naukowa
HOLLYWOOD – KREUJĄC USA
FILMY W HISTORII, KULTURZE, SPOŁECZEŃSTWIE USA
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
27-29 kwietnia 2016
Ósma edycja Dni Kultury Amerykańskiej organizowanych przez Koło Naukowe Amerykanistyki UJ w Krakowie we współpracy z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ w Krakowie tym razem będzie się skupiać na tym, z czego wiele lat temu Ameryka zasłynęła – na amerykańskim przemyśle filmowym i na tym jak wpłynął na Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone były jednym z pionierów kinematografii. Od wschodniego wybrzeża, gdzie wszystko się zaczęło do Hollywood; od Narodzin narodu, Śpiewaka Jazzbandu, Czarnoksiężnika z Krainy Oz do Titanica, Zniewolonego czy Gwiezdnych Wojen; od Bustera Keatona do Meryl Streep – można wymieniać wiele przykładów, a i tak trudno jest ukazać różnorodność i bogatą historię amerykańskiego kina. Magia srebrnego ekranu już od przeszło wieku przyciąga do kin miliony ludzi, którzy zasiadając w ciemnej sali oczekują nie tylko czystej rozrywki, ale także czasami okazji do refleksji.
Amerykańskie kino pobudzało krajową gospodarkę i miało istotny wkład w tworzenie spuścizny kulturowej Stanów Zjednoczonych, a ze względu na swój szeroki zasięg i znaczący wpływ było też zaangażowane społecznie oraz politycznie, co tylko umacnia jego pozycję w socjopolitycznej historii USA.
Konferencja „Hollywood – kreując USA. Filmy w historii, kulturze i społeczeństwie USA” ma – tak samo jak poprzednie edycje konferencji w ramach Dni Kultury Amerykańskiej – charakter interdyscyplinarny. Do nadsyłania propozycji referatów oraz do uczestnictwa zachęcamy więc nie tylko amerykanistów i filmoznawców, ale także politologów, kulturoznawców, socjologów, antropologów, psychologów oraz innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, którzy chcą się podzielić swoimi przemyśleniami dotyczącymi zagadnień związanych z amerykańskim filmem i przemysłem filmowym. Zachęcamy do spojrzenia na zagadnienie nie tylko pod kątem filmoznawczym, ale przede wszystkim do zastanowienia się nad wpływem amerykańskiej kinematografii na politykę czy społeczeństwo.
Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o przesłanie wypełnionego formularza dostępnego pod adresem: http://goo.gl/forms/RFmoQ2qsCe  do 15 marca 2016 roku. Czekamy na prezentacje również w języku angielskim. Z autorami przyjętych referatów skontaktujemy się najpóźniej 20 marca 2016 roku. Długość prezentacji nie powinna przekraczać 15 minut. Osoby, których referaty zostaną przyjęte będą zobowiązane uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 80 PLN do dnia 10 kwietnia 2016 roku włącznie. Pozostałe osoby zainteresowane Dniami Kultury Amerykańskiej zachęcamy do śledzenia strony www.dnikulturyamerykanskiej.blogspot.com  oraz fanpage’a KNA UJ www.facebook.com/dnikulturyamerykanskiej . Udział w VIII DKA w roli słuchacza jest bezpłatny.
Informujemy, że po VIII DKA planowane jest wydanie recenzowanej i punktowanej publikacji konferencyjnej, o szczegółach której będziemy informować prelegentów biorących udział w wydarzeniu.
W razie pytań i wątpliwości dotyczących VIII Dni Kultury Amerykańskiej – pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt e-mailowy na adres dniamerykanskie@gmail.com oraz raz jeszcze przypominamy, że wszystkie informacje będą na bieżącą publikowane na oficjalnej stronie wydarzenia: www.dnikulturyamerykanskiej.blogspot.com  oraz na fanpage’u na Facebooku: www.facebook.com/dnikulturyamerykanskiej

Miejsce: Pruszcz Gdański
Termin: 07-08 IX  2016
Zgłoszenia: 30 IV 2016
Link:

 

______

 

 

Origines et mutationes III

Elite – its origins & formation processes around the Baltic Sea Region up to Industrial Age

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na trzecią edycję międzynarodowej konferencji „Origines et mutationes”. W bieżącej edycji skupiamy się na historii elit w krajach basenu Morza Bałtyckiego.  Konferencja ma charakter interdyscyplinarny.

Zapraszamy do udziału w niniejszym wydarzeniu historyków, historyków sztuki, socjologów, filozofów, antropologów oraz archeologów. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń indywidualnych oraz paneli składających się z trzech wystąpień powiązanych tematycznie.

Tematy wystąpień powinny nawiązywać do:

  1. Fenomenów powiązanych z pochodzeniem oraz formowaniem się Elit od średniowiecza aż do początku ery przemysłowej. Zagadnienia winny nawiązywać do problemów związanych z procesami kształcenia, wymianą elit, a w niej karierami grup oraz jednostek.
  2. Fenomenów powiązanych z wpływem Elit na pozostałe grupy społeczne oraz życie społeczne we wszystkich jego przejawach. Zagadnienia winny nawiązywać do oddziaływania elit na szeroko rozumianą kulturę, prawo, a także samo społeczeństwo i przemiany w nim zachodzące.

Miejsce:                                               Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy Faktoria;

83-000 Pruszcz Gdański; ul. Zastawna, Polska;


http://www.faktoria-pruszcz.pl

Data:                                                     7-9 Września 2016

Język:                                                    Angielski

Rejestracja:                                          baltic.conf@gmail.com

Pozostałe dane:                                  Prosimy podać status, stopień, albo tytuł naukowy, imię i nazwisko oraz instytucję. Alternatywnie link z www.academia.edu. Dalsze informacje odnośnie konferencji zostaną wysłane w mc-u maju 2016 r.

Abstrakty:                                            Dla zgłoszeń indywidualnych:          max. 700 znaków ze spacjami

Dla zgłoszeń panelów:                       tytuł sesji wraz z abstraktami
3 referatów (max 2000 znaków)

Termin: 30 Kwietnia 2016 r.

Wystąpienia:                                       Max. 20 minut

Artykuły:                                              ½  arkusza wydawniczego w języku angielskim/polskim ze streszczeniem, aparatem krytycznym i bibliografią powinny zostać dostarczone na adres mailowy do 15 Grudnia 2016 r.

 

Miejsce: Lublin
Termin: 22-23 IV  2016
Zgłoszenia: 27 III 2016
Link:

 

______

 

Katedra Biografistyki Pedagogicznej KUL oraz
Fundacja „Biografie Codzienności”
zapraszają do udziału w
IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
z serii
Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki
na temat:
Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza

która odbędzie się 22-23 kwietnia 2016 r.
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 27 marca 2016 r.
Szczegółowe informacje

http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,11001.html

Zapraszamy!!

Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza

Miejsce: Toruń
Termin: 06-07 V 2016
Zgłoszenia:27 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/913327308780630/

 

______

Of Other Worlds – słowa tytułowe pośmiertnie wydanej pracy C.S. Lewisa stanowią punkt wyjścia do dyskusji nad kreacją fantastycznych światów. Szeroko pojęta fantastyka cieszy się od lat niezwykłą popularnością. Książki, filmy i komiksy oraz filmy fantastyczne oraz science-fiction bywają zarówno przyjemną rozrywką, jak i nierzadko stanowią wyrazisty komentarz do rzeczywistości. Koło Historii Krajów Anglosaskich „Wesoła Kompania”, Katedra Filologii Angielskiej oraz Koło Doktorantów KFA mają zaszczyt zaprosić na konferencję, zaplanowaną na 6-7 maja 2016 roku, poświęconą różnorodnym kreacjom fantastycznych światów.

Proponowanymi panelami są:

Diuna, Amber, Oz – tak jak nie ma opowieści bez świata przedstawionego, tak nie istnieje świat przedstawiony, który pozostawałby bez wpływu na fabułę opowieści. W niniejszym panelu dyskusji poddane będą zależności między konstrukcją świata w danym tekście kulturowym (a więc literaturze, filmie, grze, itd.) a rozwojem akcji.

Świat Dysku, Śródziemie, Ziemiomorze – każdy z tych światów przyciągnął do siebie szereg czytelników i miłośników. Każdy z nich też powstał w innych realiach i inne cele przyświecały ich twórcom. Dzieła literackie i pozaliterackie bywały cierpką krytyką systemów i społeczeństw, przesiąkały chrześcijańskimi inspiracjami lub stanowiły głos w dyskusji o równouprawnieniu płci. Celem dyskusji będzie ukorzenienie wybranych uniwersów we współczesnej ich autorom rzeczywistości kulturowej.

Cymeria, Atlantyda, Averoigne – fikcyjne krainy umieszczone w zamierzchłej przeszłości Ziemi osadzone w konkretnym kontekście historycznym i kulturowym. Celem panelu byłoby wskazanie, w jaki sposób pisarze doprowadzali do wkomponowania krain w realia epok historycznych.

Kukania, Utopia, Laputa – fantastyczne krainy wykreowane przez rozlicznych autorów nie pochodzą jedynie z epoki współczesnej. O magicznych krainach wspominano już od czasów najdawniejszych i problematyce utworów fantastycznych z dalekiej przeszłości poświęcony będzie ten panel.

Odległa Galaktyka, Kraina Czarów, Ziemia-616 – a zatem podróże w czasie, inne wymiary, alternatywne rzeczywistości. Pytanie o to, co będzie w przyszłości, występowo równie często, jak pytanie, co by było gdyby. Panel ten poświęcony będzie zagadnieniu prezentowania w literaturze i innych mediach odpowiedzi na takie pytania.

Zaginione Krainy, Stary Świat, Westeros – Niektóre ze światów debiutowały w różnego rodzaju tekstach kulturowych, później natomiast były adoptowane do innych mediów. Celem panelu będzie wywołanie dyskusji m.in. o książkowych adaptacjach światów znanych z gier, filmowych adaptacjach światów przedstawionych w komiksach, itp.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 27 marca 2016 roku pod adres mailowy wesoła.kompania.umk@gmail.com. Zgłoszenia zostaną poddane ocenie przez Komitet Naukowy konferencji. Informacje o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostaną przesłane do 10 kwietnia.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania pod adresem:

https://www.dropbox.com/s/f528cfvgit19j8w/OOW%20Formularz%20zgłoszeniowy

.docx?dl=0

Czas wystąpienia każdego referenta to 20 minut.
Termin i miejsce konferencji – 6-7 maja 2016, Toruń.
Języki konferencji: polski, angielski.
Organizatorzy nie zapewniają obiadów ani noclegów, lecz służą informacją i pomocą w rezerwacji miejsc w hostelach w Toruniu.
Planowana opłata konferencyjna, pokrywająca koszty publikacji materiałów w formie zbioru studiów – 150 zł.

Miejsce: Warszawa
Termin: 20 V 2016
Zgłoszenia:27 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/482277365288909/

 

______

Szanowni Państwo!

Zachęceni sukcesem pierwszej konferencji, z przyjemnością pragniemy ogłosić drugą edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Obszary pogranicza”! Przedmiotem tegorocznych wystąpień chcielibyśmy uczynić głównie pogranicza kulturowe, postrzegane zarówno przez pryzmat kultury samej w sobie, jak i literatury czy języka. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szeroko rozumianej humanistyki do nasyłania abstraktów. Planujemy wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.
Tematy proponowanych referatów mogą (lecz nie muszą) skupiać się na takich zagadnieniach, jak:
- podróże jako źródło twórczości oscylującej na pograniczu kultur,
- autorzy „wielonarodowi”,
- język i jego przemiany jako efekt wpływu kultury pogranicza,
- dzieła z pogranicza kultur narodowych, wyznaniowych, etnicznych.
Chcielibyśmy zaznaczyć, że wyżej wymienione zagadnienia są jedynie orientacyjne, zachęcamy więc do przesyłania swoich propozycji tematów.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.03.2016 r.
Informacje o zakwalifikowaniu referatu zostaną wysłane Uczestnikom do 14.04.2016 r.
Konferencja odbędzie się w dniach 20-21.05.2016 r.
Abstrakty prosimy wysyłać na adres: pograniczapolonuw@gmail.com
Opłata konferencyjna dla Uczestników spoza Uniwersytetu Warszawskiego – 100 zł. Przeznaczona będzie ona na poczęstunek, materiały oraz recenzowaną publikację konferencyjną. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, jednak chętnie służą pomocą.
W zgłoszeniu prosimy podać tytuł wystąpienia, abstrakt (do 1800 znaków ze spacjami) oraz dane Uczestnika: imię, nazwisko, rok studiów (jeśli zgłaszający się jest studentem/doktorantem), afiliację oraz telefon i adres korespondencyjny.
Czekamy na Państwa abstrakty!

https://www.facebook.com/events/482277365288909/

Miejsce: Kraków
Termin: 09-10 VI 2016
Zgłoszenia:15 IV 2016
Link:

 

______

KONFERENCJA NAUKOWA Kościół wobec idei państwa i władzy Od Chrztu do Milenium KRAKÓW, 9–10 CZERWCA 2016

Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Historycznym UJ oraz Instytutem Historii UJ ma przyjemność zaprosić do udziału w konferencji naukowej, organizowanej w Krakowie w dniach 9-10 czerwca 2016 roku.

Tegoroczna konferencja jest czwartym z cyklu corocznych spotkań naukowych organizowanych przez Towarzystwo. W związku z przypadającą w 2016 roku 1050 rocznicą Chrztu Polski zaproponowany tytuł został poświęcony złożonym relacjom pomiędzy władzą duchowną i świecką. Sformułowany w ten sposób temat pozwala na stworzenie możliwie szerokiej platformy do prezentacji wyników badań z powiązanych z nimi obszarów badawczych. W związku z tym do udziału w konferencji zapraszamy historyków, antropologów, archeologów, historyków sztuki, muzyki, kulturoznawców oraz przedstawicieli innych dziedzin nauk humanistycznych. Zależy nam na pokazaniu problemu relacji Kościół-państwo w wielu kontekstach – od politycznego, poprzez filozoficzne zagadnienia relacji między nimi, po dyskurs ideowej estetyzacji władzy w sferze sacrum.

Tytuł konferencji stawia na pierwszym miejscu relacje między ośrodkami kościelnym i państwowym w historii polskiej, obejmując niemal całe jej dzieje, tj. od panowania pierwszych Piastów po drugą połowę XX wieku. Zgłoszenia (zawierające imię, nazwisko, afiliację oraz rok i kierunek studiów) wraz z abstraktem (około 250 słów) prosimy przesyłać na adres konferencjauj2016@gmail.com do 15 kwietnia 2016 roku. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się na konferencję do 25 kwietnia 2016 roku. Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 100 zł.

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/konferencja-2016%281%29,5293373113.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/KONFERENCJA-NAUKOWA-Ko*c5*9bci*c3*b3*c5*82-wobec-idei-pa*c5*84stwa-i-w*c5*82adzy-Od-Chrztu-do-Milenium-KRAK*c3*93W%281%29,5293373110.docx


  • RSS