Miejsce: Kraków
Termin: 20-21 V 2016
Zgłoszenia: 22 IV 2016 termin przedłużony do 4 V 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Sekcja Historii XIX wieku Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Od Kurytyby po Harbin. Polskie migracje w II połowie XIX w.”, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2016 r. w Krakowie.

Pod hasłem „polskich migracji” rozumiemy nie tylko przemieszczanie się ludności etnicznie polskiej, ale również Żydów, Ukraińców i innych grup narodowościowych zamieszkujących ziemie polskie w granicach przedrozbiorowych.

Podczas konferencji chcielibyśmy poruszyć kwestię emigracji stałych, czasowych, migracji sezonowych, wahadłowych, łańcuchowych. Pragniemy również zająć się problemem migracji ludności ze wsi do miast, ruchów ludności między zaborami, migracji w granicach państw zaborczych, emigracji na zachód Europy oraz emigracji na inne kontynenty.

Poniżej poddajemy Państwa uwadze ogólne propozycje problemów, które chcielibyśmy poruszyć podczas obrad:

1.      Określenie środowisk, z których emigrowano, czynniki wypychające.

2.      Określenie miejsc, do których emigrowano, czynniki przyciągające.

3.      Doświadczenia emigrantów na obczyźnie (np. problem biedy, wyzysku, rozczarowania emigracyjnym życiem, sukcesy emigrantów na polu przemysłowym, naukowym).

4.      Podróż (czas i warunki podróży, środki transportu, biura podróży, towarzystwa okrętowe, agitacja pośredników pracy nakłaniających do wyjazdów).

5.      Propaganda (zachęcanie do osadnictwa na nowych ziemiach, działalność werbowników, ustawodawstwo emigracyjne i imigracyjne).

6.      Relacje zachodzące pomiędzy ludnością miejscową a imigrantami (wzajemny stosunek do siebie, stereotypy).

7.      Stosunek emigrantów do samych emigrantów (koegzystencja kolejnych fal emigracji).

8.      Procesy adaptacji, akulturacji, asymilacji.

9.      Społeczna i polityczna aktywność emigrantów (kluby, stowarzyszenia, organizacje pomocowe- zarówno świeckie jak i wyznaniowe).

10.  Emigracyjna działalność kulturalna (prasa, sztuka, teatry, edukacja i nauka, religijność).

11.  Reemigracja (rola społeczna reemigrantów).

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 22 kwietnia 2016 r. pod adresem sekcjaxixw.knhsuj@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy o podanie tytułu wystąpienia, danych Uczestnika (imię, nazwisko, nazwa Uczelni, rok i kierunek studiów, adres e-mail i numer telefonu), załączenie abstraktu (2 500 znaków) wraz z bibliografią. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, również prosimy o kierowanie ich pod wyżej wskazany aders e-mail.

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł