konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 5.2016

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki oferta NCN zostanie poszerzona o nowe konkursy. Niektóre z nich wystartują jeszcze w tym roku, w związku z czym zmianie ulega harmonogram konkursów NCN na 2016 r. Ustanowiono także terminy ogłaszania i rozstrzygania konkursów w roku 2017.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie do oferty konkursów NCN nowego konkursu o nazwie SONATINA stanowiącego kontynuację programu Iuventus Plus prowadzonego dotychczas w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzją ministra program ten został przekazany do dalszej realizacji w Narodowym Centrum Nauki. SONATINA stanowi atrakcyjną propozycję dla naukowców do 3 lat po doktoracie, gdyż oprócz realizacji projektu badawczego zakłada również odbycie stażu w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych. Wraz z SONATĄ oraz SONATĄ BIS nowy konkurs stworzy spójny system finansowania badań prowadzonych przez badaczy rozpoczynających karierę naukową. Dzięki temu naukowcy będą mogli zaplanować ścieżkę swojej kariery w kolejnych programach grantowych od etapu zdobywania doświadczenia w zagranicznych placówkach badawczych, przez możliwość stworzenia własnego zespołu naukowego, aż po dojrzałą kontynuację ich pracy. Pierwszy blok konkursów SONATINA – SONATA – SONATA BIS wystartuje już w grudniu br. W związku z tym w 2016 i 2017 r. konkurs FUGA zostanie zawieszony, a konkurs SONATA BIS ogłosimy wyjątkowo dwa razy – 15 czerwca oraz 15 grudnia. Przesunie się także nabór wniosków w konkursie SONATA 12, który zamiast we wrześniu będzie ogłoszony wraz SONATINĄ i SONATĄ BIS 15 grudnia br.

Również w grudniu 2016 r. po raz pierwszy zostanie ogłoszona UWERTURA – konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach Fellowship to visit ERC grantee. Program, realizowany wspólnie z ERC, będzie skierowany do laureatów konkursów NCN, którzy starają się lub będą się starać o finansowanie swoich badań ze środków europejskich. Jest to propozycja dla naukowców prowadzących projekty badawcze o wysokim potencjale naukowym, mająca na celu  zwiększenie wskaźnika sukcesu polskich naukowców ubiegających się o granty ERC.

Planowane są także kolejne edycje pozostałych regularnych konkursów NCN. 15 września br. po raz trzeci i ostatni wystartuje współfinansowany ze środków programu Horyzont 2020 konkurs POLONEZ – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Tego samego dnia rozpocznie się nabór wniosków do drugiej edycji konkursu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze  organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Dobrą wiadomością jest, że zakres konkursu został rozszerzony. Teraz oprócz nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce obejmie on również wybrane panele nauk ścisłych i technicznych. 15 czerwca 2017 r. po raz trzeci zostanie ogłoszony,  realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, konkurs TANGO na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

Jeszcze w 2016 r. Rada uruchomi nowy konkurs na niewielkie projekty, skoncentrowane na realizacji konkretnego celu naukowego, których wykonanie może przyczynić się do wypełnienia szerszych planów badawczych. O finansowanie w konkursie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i które nie kierowały dotychczas projektami badawczymi finansowanymi z NCN. Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym, a procedura konkursowa zostanie uproszczona.

Rada NCN zadecydowała ponadto o czasowym zawieszeniu konkursu SYMFONIA na projekty międzydziedzinowe. Natomiast już 15 czerwca zostanie otwarty nabór wniosków w kolejnej edycji konkursów SONATA BIS, HARMONIA i MAESTRO. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem konkursów na lata 2016-2017.

Więcej informacji na temat nowych konkursów znajduje się w sprawozdaniu z majowego posiedzenia Rady NCN.

Miejsce: Kalisz
Termin:  12-13 VI 2016
Zgłoszenia:
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/05/Kalisz.pdf

 

______

W dniach 12-13 czerwca 2016 r. w Kaliszu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukową z cyklu Filozoficzne aspekty doświadczenia mistycznego, której tytuł brzmi: Doświadczenie mistyczne w starożytności chrześcijańskiej.

Program konferencji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/05/Kalisz.pdf

Miejsce: Warszawa
Termin: 20-21 X 2016
Zgłoszenia: 31 VII 2016
Link: http://www.ihpan.edu.pl/aktualnosci/1992-call-for-papers-architektura-w-miescie-architektura-dla-miasta-spoleczne-i-kulturowe-aspekty-funkcjonowania-architektury-na-ziemiach-polskich-lat-1815-1914

 

______

Architektura w mieście, architektura dla miasta:

społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury

na ziemiach polskich lat 1815‒1914

20–21 października 2016 r.

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31

Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji XIX i XX w.

Architektura XIX w. jest ważnym obszarem badawczym samym w sobie, jednak równocześnie stanowi fascynujący materiał źródłowy do badania dziejów społecznych. Miasta tego czasu były miejscem dynamicznego rozwoju, przyspieszonych zmian w społeczeństwie, powstawania nowych idei i formowania się różnego typu ruchów mających na celu reformę istniejących stosunków. Przemiany te odzwierciedlały się w architekturze i urbanistyce, które z kolei miały swój zwrotny wpływ na ludzi ‒ mieszkańców miasta i użytkowników jego przestrzeni. Uświadomienie sobie tego przez badaczy sprawiło, że nastąpił stopniowy zwrot w różnych dziedzinach badań. W historii sztuki bada się nie tylko samą formę i symbolikę architektury, szukając nowych kluczy interpretacyjnych (np. Anthony Alofsin), ale też wpływ na sztukę przemian społecznych (co rozpoczął Arnold Hauser) oraz narodowych (np. Michaela Marek). Historycy architektury nie tylko analizują dziś ewolucję typów architektonicznych (nowych w XIX w. jak dworce kolejowe oraz starych jak szpitale), ale też wpływ dyspozycji przestrzeni wewnętrznej (układ i sekwencja pomieszczeń) na funkcjonowanie użytkowników tej architektury (np. Monique Eleb i Anne Debarre). Historycy także dołączyli do tego grona. Jednym z przedmiotów zainteresowania historii kulturowej jest mentalność człowieka, która odzwierciedla się w wytworach architektonicznych (np. Orvar Löfgren, Carl C. Schorske, Péter Hanák). Podobnie literaturoznawcy poddają analizie opisy wyglądu i funkcjonowania architektury w tekstach literackich, śledząc powstawanie i ewolucję dyskursu na temat architektury i przestrzeni (np. Norbert Wichard). Źródłem historycznym jest tu nie tylko sama architektura, ale także jej reprezentacje ikonograficzne i literackie, wspomnienia z nią związane oraz wszelkie inne teksty powstałe w związku z jej tworzeniem, funkcjonowaniem i niszczeniem.

Wraz z rozwojem tych badań rodzą się nowe pytania, a stare pozostają nadal w mocy. Jaki udział w przemianach społeczno-ideologicznych miała sama architektura? Jak można dziś badać jej symbolikę w powiązaniu z historią społeczną? Jak architektura była odbierana przez różne warstwy społeczne, ludzi różnej płci i wieku? Jaki miała wpływ na ich doznania estetyczne, opinie i decyzje, czyli jak wyglądało jej funkcjonowanie społeczne? Jaki wpływ miała przestrzeń wewnętrzna budynków na życie, zdrowie i światopogląd ludzi i jak mogła wpływać na historię? W jaki sposób kontrola społeczna wyrażana była poprzez dzieła architektury? Jaką rolę miała w programach reform społecznych i w ideologiach utopijnych?

Tematem konferencji jest architektura miast ziem polskich w XIX w. (w latach 1815–1914). Jej podstawowym celem będzie poszukiwanie nowych sposobów badania wpływu i funkcjonowania architektury w społecznych i gospodarczych realiach wszystkich trzech zaborów oraz krytyczna analiza już istniejących nurtów badawczych. Oprócz tego także prezentacja wybranych case studies – prowadzonych już badań nad interesującymi nas kwestiami. Będzie to więc przede wszystkim konferencja metodologiczna. Temat przewodni stanowić będzie przenikanie się historii architektury i historii społecznej, ale jesteśmy otwarci także na inne dziedziny nauki. Do udziału zapraszamy zarówno badaczy historii społecznej i kultury, jak również historyków architektury i sztuki, kulturoznawców, socjologów oraz literaturoznawców.

Na propozycje wystąpień czekamy do 31 lipca 2016 r. Propozycje powinny składać się ze streszczenia wystąpienia (które nie przekracza 350 słów) oraz krótkiej informacji o autorze (uwzględniającej przebieg kariery naukowej, afiliację, dotychczasowe badania oraz najważniejsze publikacje). Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Decyzje na temat akceptacji tekstów oraz program konferencji pojawią się do końca sierpnia.

Przewidujemy publikację materiałów pokonferencyjnych w postaci książki, która ma być swoistym przewodnikiem po nowych perspektywach badań historii miasta w XIX w. Przy publikacji weźmiemy pod uwagę przede wszystkim teksty stanowiące nowe propozycje metodologiczne lub krytyczną analizę już istniejących, a także wybrane przykłady badań podjętych nad interesującym nas tematem. Termin nadsyłania gotowych tekstów do publikacji zostanie ogłoszony w październiku.

Zapraszamy !

 

dr Aleksander Łupienko, Instytut Historii PAN

dr Mikołaj Getka-Kenig, Instytut Historii Nauki PAN

Miejsce: Poznań
Termin: 10 VI 2016
Zgłoszenia: 5 VI  2016
Link:

 

______

 

Zakład Historii Najnowszej Polski, Pracowania Historii Wizualnej, Sekcja Historii Polski XX wieku i Sekcja Historii Wizualnej i Filmowej Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy IH UAM oraz Zakład Najnowszej Historii Polski IH UAM mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt.

„Poznański Czerwiec 1956 roku
w kulturze masowej w latach 1956-2015”

10 czerwca 2016
Wydział Historyczny UAM
ul. Umultowska 89d
Poznań

Konferencja ma na celu zaprezentowanie, w jaki sposób Poznański Czerwiec 1956 roku jest przedstawiany w szeroko rozumianej kulturze masowej tj. w literaturze, filmie, prasie, sztukach plastycznych, muzyce, komiksach, a także jaka jest recepcja tego wydarzenia w świadomości społecznej. Twórcy konferencji chcą w ten sposób uczcić okrągłą sześćdziesiątą rocznicę Wydarzeń Poznańskich. Zakres czasowy tematu konferencji obejmuje lata 1956 – 2015.
Zgłoszenia na konferencję i abstrakty (do 1000 znaków) należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 5 czerwca 2016 roku na adres marcin7855@wp.eu .
Opłata konferencyjna nie jest przewidziana. Wstępnie planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Więcej informacji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2016/01/29/poznanski-czerwiec-1956-roku-w-kulturze-masowej-w-latach-1956-2015

Miejsce: Lubycza
Termin: 10-11 VI 2016
Zgłoszenia:
Link:

______

Lubycza świętuje nadanie praw miejskich.

Czy Lubycza Królewska była miastem? Kiedy powstała? Kim byli tajemniczy Jakub i Miczko, o których wspomina dokument wystawiony przez księcia Siemowita IV 15 czerwca 1422 roku? Te i wiele innych zagadnień będzie nurtować uczestników ogólnopolskiej konferencji historycznej „Ziemia Lubycka. Język, historia, kultura”, która odbędzie się w dniach 10 -11 czerwca br. w miejscowym Zespole Szkół. Na zaproszenie władz samorządowych do Lubyczy przyjadą naukowcy z Polski i Ukrainy, aby spróbować wyjaśnić zagadki związane z historią tej niewielkiej,  ale mającej aż XIV-wieczny rodowód miejscowości. Organizatorzy zapraszają na spotkanie m.in. z prof. Andrzejem Janeczkiem, prof. Haliną Pelcową i prof. Andrzejem Gilem. O najciekawszych cerkwiach obecnej gminy opowie dr Wasyl Słobodian ze Lwowa, a o dawnym lubyckim sztetl  Ewa Koper z Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu. To tylko niewielka część prelegentów, którzy pojawią się na konferencji. Najważniejszym powodem omawianego sympozjum jest nadanie Lubyczy Królewskiej z dniem 1 stycznia 2016 roku praw miejskich. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Na spotkanie zapraszają Rada Miejska, Burmistrz Lubyczy Królewskiej Tomasz Leszczyński i dyrekcja Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej.

Program konferencji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Plakat-3,5409000947.pdf

Miejsce: Warszawa
Termin:  11 X 2016
Zgłoszenia: 15 VI 2016
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/call-for-papers-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-narody-europy-srodkowo-wschodniej-wobec-wybuchu-wojny-niemiecko-sowieckiej-latem-1941-r.-warszawa,-11-pazdziernika-2016

 

______

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Narody Europy Środkowo-Wschodniej wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 r.” – Warszawa, 11 października 2016 (zgłoszenia do 15 czerwca 2016)

Call for Papers

Międzynarodowa konferencja naukowa 

Narody Europy Środkowo-Wschodniej
wobec wybuchu  

wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 r. 

Warszawa, 11 października 2016 r. 

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Narody Europy Środkowo-Wschodniej wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 r.”, która odbędzie się w Warszawie 11 października 2016 r.

Inwazja III Rzeszy Niemieckiej na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 r. zburzyła sytuację polityczną ukształtowaną w Europie Środkowo-Wschodniej paktem Ribbentrop-Mołotow z 1939 roku. Dla licznych narodów żyjących w ZSRS lub pod okupacją sowiecką, m.in. Białorusinów, Estończyków, Litwinów, Łotyszy, Polaków, Rosjan i Ukraińców wojna ta niosła ze sobą zarówno nadzieje na lepsze jutro, jak też obawy o pogorszenie dotychczasowego losu. Dla Żydów zaś agresja niemiecka oznaczała początek masowej eksterminacji.

Przedmiotem konferencji będzie prześledzenie różnych postaw poszczególnych grup narodowościowych wobec obu okupantów i ich ewolucji dokonującej się pod wpływem zmieniających się okoliczności wojennych i polityki okupantów. Postaw, które kształtowały się od współpracy aż po czynny opór zbrojny. Były one także przejawem aspiracji niepodległościowych niektórych narodów. Organizatorów konferencji interesują również stosunki pomiędzy poszczególnymi grupami narodowościowymi, wyznaniowymi i społecznymi w obliczu wybuchu wojny. W tym także trudne i wymagające badań zjawisko odwetu na rzeczywistych i rzekomych kolaborantach sowieckich oraz jego związku z masowym mordowaniem Żydów. Jednym z wciąż aktualnych pytań pozostaje kwestia, na ile odwet ten był spontaniczny, na ile zaś wyreżyserowany przez Niemców.

Sprawa ta pozostaje w ścisłym związku z szerszym zagadnieniem represji i zbrodni dokonanych przez sowieckich i niemieckich okupantów latem 1941 r. Przyczyny, przebieg, skala, skutki i współczesne reperkusje owych zbrodni będą również stanowić ważną część tematyki konferencji.

Inne zagadnienia interesujące organizatorów konferencji:

 • Ocena aktualnego stanu badań nad postawami ludności w początkach wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. i ewentualne postulaty badawcze.
 • Status prawny państw Europy Środkowo-Wschodniej w 1941 r.
 • Polityka okupantów wobec miejscowej ludności.
 • Migracje ludności wywołane wojną.
 • Początek wojny 1941 r. przez pryzmat pojedynczych wydarzeń lub biografii.
 • Początek wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 r. we współczesnej pamięci historycznej.

Tematyka konferencji obejmuje także inne ujęcia problemów związanych z sytuacją i postawami narodów Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu rozpoczęcia działań wojennych między III Rzeszą Niemiecką i ZSRS latem 1941 roku. W programie obrad przewidywane są referaty będące przekrojowym ujęciem problemu, jak i dające spojrzenie regionalne lub będące studium przypadku. Chronologicznie konferencja będzie się koncentrowała na wydarzeniach i zjawiskach z lata 1941 r., z ewentualnymi niezbędnymi odniesieniami do wątków wcześniejszych lub późniejszych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji. Obrady konferencji odbywać się będą w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym). Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zrefundują koszty podróży.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) prosimy wysyłać na adres pawel.rokicki@ipn.gov.pl do 15 czerwca 2016 r. Do zgłoszenia prosimy załączyć abstrakt referatu (do 300 słów w języku polskim lub angielskim), krótkie CV autora oraz wybrany artykuł naukowy z dorobku autora.

Komitet organizacyjny dokona wyboru wystąpień i poinformuje autorów do końca czerwca 2016 r.

Planowana jest publikacja tekstów konferencyjnych.

Miejsce: Kraków
Termin:  26-27 X  2016
Zgłoszenia: 10 VI 2016
Link: http://mnk.pl/artykul/tekst-w-muzeum-zgloszenia-na-konferencje

 

______

Tekst pisany – środek przekazu obecny w wielu formach w przestrzeni muzeum i innych instytucji wystawienniczych – jest postrzegany w praktyce ich funkcjonowania jako jeden z aktorów drugiego planu.

Wytyczając drogę w stronę obiektu-centrum, pełni funkcje przewodnika i podpowiadacza jego sensów. Drugoplanowość tekstu bywa mistyfikacją – w rzeczywistości tekst pisany jest w muzeum wszechobecny: zastępuje, dopisuje, precyzuje, konkurując skutecznie z mniej uchwytnym obrazem.

Tekst wyznacza kierunek zwiedzania, wyraża idee kuratora, dopowiada treść eksponatów. Jego status jest zatem ambiwalentny – podobnie jak status instytucji, powołanej, by towarzyszyć obiektowi. Tekst negocjuje z eksponatem swoją podmiotowość. W efekcie wyemancypowany tekst może nawet stać się osobnym dziełem i samodzielnym eksponatem.

Wydaje się, że dotąd tekst nie zyskał w muzealnej teorii tak doniosłej funkcji, jaką pełni w jego praktyce. Celem konferencji jest zgromadzenie wypowiedzi teoretycznych na temat roli słowa pisanego w przestrzeni muzeum, a także zebranie i analiza konkretnych przypadków projektowania tekstu towarzyszącego działaniom muzeów i instytucji wystawienniczych. Spotkanie ma zapoczątkować krytyczną refleksję nad kwestią miejsca i formy tekstu pisanego w muzeum, a obok rozważań teoretycznych wytyczyć praktyczne wskazówki: jak tworzyć teksty tak, aby spełniały oczekiwania i służyły celom instytucji muzeum w jej kontakcie z odbiorcą.

Zgłoszone tematy referatów powinny dotyczyć następujących obszarów badawczych:

Grupa 1 (zagadnienia teoretyczne)

 • Tekst a strategie kuratorskie
  Jaką funkcję pełni tekst w projektowaniu scenariusza wystawy? Jaka jest jego rola w odniesieniu do wystawianych dzieł i proponowanych treści? Czy typ wystawy determinuje użycie określonej formy prezentacji tekstowej? Jaką funkcję pełni prezentacja tekstowa w autorskiej koncepcji kuratorskiej wystawy?
 • Tekst a dzieło sztuki
  Jeden z najważniejszych problemów związanych z odbiorem dzieła sztuki, dotyczący trudności jego wyrażenia za pomocą słów. Problem ten – wielokrotnie omawiany w teorii sztuki – w tym wypadku powinien być odniesiony do szczególnej sytuacji percepcyjnej, jaką jest obecność dzieła w przestrzeni wystawowej.
 • Tekst a modele odbiorcy
  Pytanie o strategie narracyjne tekstu związane ze świadomym wyznaczeniem modelu/modeli odbioru przekazu pisanego. Jak są tworzone i czemu służą przewidywane modele odbioru? Co wpływa na wybór określonego typu narracji?

Grupa 2 (studia przypadków, związane z konkretnymi przykładami wystaw i projektów muzealniczych)

 • Rola tekstu w tworzeniu warunków percepcji dzieła w przestrzeni muzeum
  Grupa zagadnień dotyczących znaczenia komunikacyjnego tekstu w przestrzeni muzealnej, związanych z pytaniem, w jaki sposób komunikat słowny pomaga w wytyczaniu sposobów przemieszczania się w przestrzeni? Jaką funkcję pełni w przestrzeni recepcji widzów i jak funkcja ta może zostać włączona w percepcję scenariusza wystawy.
 • Rola tekstu w budowaniu narracji wystawy
  Tekst pisany jako element aranżacji ekspozycji – traktowany zarówno jako zagadnienie wizualne (tekst jako znak graficzny), jak i narzędzie związane z narracją wystawy.
 • Tekst jako dzieło sztuki
  Przykłady wystaw, w których tekst jest wobec wystawy autonomiczny lub staje się jednym z eksponatów wystawy. Pytanie o status tekstu w przestrzeni ekspozycyjnej.
 • Tekst pisany jako integralna część aranżacji wystawy.
  Na ile powinien stanowić element niezbędny w odbiorze ekspozycji, a na ile stanowi niezależne od wystawy dopowiedzenie i wyjaśnienie jej treści?

WAŻNE INFORMACJE:

 • Data nadsyłania abstraktów (max. 700 słów) wystąpień: 10 czerwca 2016
 • Data ogłoszenia wyników naboru: 24 czerwca 2016
 • Obrady: 26-27 października 2016
 • Abstrakty proszę przesyłać na adres: tekstwmuzeum@mnk.pl
 • Opłata konferencyjna: 250 zł
 • Język konferencji: polski, angielski
 • Dodatkowe informacje: dr Agnieszka Gryska, Dorota Jędruch: tekstwmuzeum@mnk.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFRENCJI:
Dr hab. Andrzej Betlej – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
Dr Agnieszka Gryska – Instytut Historii Sztuki UJ
Dorota Jędruch – Muzeum Narodowe w Krakowie

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. dr hab. Wojciech Bałus – Instytut Historii Sztuki UJ
Dr hab. Roman Batko – Instytut Kultury UJ
Dr hab. Łukasz Gaweł – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Kultury UJ
Dr hab. Andrzej Szczerski – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ

UDZIAŁ W KONFERENCJI
Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się teoretycznie i praktycznie problemem tekstu pisanego w przestrzeni muzeum: historyków sztuki, socjologów, psychologów, językoznawców, muzealników, kuratorów, edukatorów, projektantów. Kwalifikacja do udziału w konferencji odbędzie się na podstawie zgłoszonych abstraktów (maksymalnie 700 słów).

Miejsce: Kraków
Termin: 01 VI 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na wystawę Więzień 774. Xawery Dunikowski w KL Auschwitz

Wernisaż: 1 czerwca 2016 r. o godzinie 18.00
Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

Sztuka i wspomnienia tworzą dwie dopełniające się przestrzenie wystawy.Wystawa jest okazją do poznania mało znanego okresu w biografii  Xawerego Dunikowskiego (1875–1964), związanego z czteroipółletnim pobytem artysty w Konzentrationslager Auschwitz.
Dunikowski został przywieziony do obozu 20 czerwca 1940 roku w pierwszym krakowskim transporcie więźniów. Miał wówczas 64 lata. Otrzymał numer 774.Jego przeżycia znalazły odzwierciedlenie w cyklu Oświęcim (1948–1955), który jest eksponowany na wystawie. Na wystawie widz zobaczy także rysowane przez Dunikowskiego w latach 1940–1944 portrety współwięźniów, ludzi, którzy chronili go w różny sposób, by mógł przeżyć. Trzecia przestrzeń poświęcona jest osobom, których opieka i działania umożliwiły Dunikowskiemu dotrwanie do chwili wyzwolenia obozu.

Kontakt: Maria Zientara, kuratorka wystawy. m.zientara@mhk.pl; 12/ 12 257-10-17 w. 106

http://www.mhk.pl/wystawy/wystawa-wiezien-774-xawery-dunikowski-w-kl-auschwitz

Serdecznie zapraszamy

http://chomikuj.pl/konf.hist/Dunikowski%28800×500%29,5396279400.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Dunikowski_info,5396279401.docx

Miejsce: Lublin
Termin: maj / czerwiec 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

CfP: Spartacus – history and tradition

Organizatorzy międzynarodowej konferencji Spartacus – history and tradition, która odbędzie się w Lublinie późną wiosną 2017 r., przyjmują zgłoszenia propozycji referatu.

Więcej informacji:

classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/05/Callforpapers_spartacus_pl.docx

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/05/Callforpapers_spartacus_ang.pdf

Miejsce: Wrocław
Termin: 01 VII 2016
Zgłoszenia: 12 VI 2016
Link: http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/wp-content/uploads/2016/05/Og%C5%82oszenie-o-naborze-DB_maj_2016.pdf

______

NABÓR PRACOWNIKA NA WOLNE STANOWISKO

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza nabór na stanowisko pracy
Dziale Badawczym
specjalista
w dziale badawczym
Wymiar: 1 etat, praca od 1 lipca 2016r.
Miejsce pracy: Wrocław

 • RSS