konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 7.2016

Miejsce: Warszawa
Termin:  22-23 IX 2016
Zgłoszenia:  ( udział 08 IX 2016)
Link: https://www.coleurope.eu/sites/default/files/uploads/event/program_polski.pdf

 

______

22-23 września 2016 roku w Kolegium Europejskim w Natolinie (ul. Nowoursynowska 84, Warszawa) odbędzie się konferencja „Los wolności w Europie Wschodniej: autokracja – oligarchia – anarchia?”

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Robert Frost (University of Aberdeen), a prelegentami będą czołowi historycy, politolodzy, intelektualiści publiczni i politycy.

Jak we wstępie do programu konferencji piszą organizatorzy, jej „celem jest postawienie pytania, czy region między Bałtykiem a Morzem Czarnym, określony umownie jako Europa Wschodnia, jest historycznie skazany na to, że żaden oparty na wolności ustrój nie może się utrzymać. Że jedyne w miarę stabilne formy państwowości są rządy autokratyczne lub względnie oligarchiczne. Że marzenia o wolności wiodą do anarchii albo do dyktatury. Taka wydaje się być wymowa wielu narracji o sytuacji w posowieckich republikach, szczególnie zaś w kontekście ostatnich ukraińskich rewolucji. Nie brak ani chętnych odbiorców tej narracji w różnych krajach, ani kontestatorów, którzy bronią prawa samostanowienia owych krajów. Skąd się biorą takie narracje, w czym tkwi siła przekonania, że narody (uznane bądź negowane jako gospodarzy tych ziem) są zdolne lub niezdolne do utrzymania państwowości opartej na wolności?

Problematyka konferencji wpisuje się w wciąż aktualne, a zarazem bardzo stare dylematy europejsko-atlantyckiej myśli politycznej, poczynając od Arystotelesa: jak zapobiec deformacji rządów monarchicznych w tyranię; arystokratycznych w oligarchię i demokratycznych (lub politeja) w anarchię? Jak utrzymać równowagę w formie mieszanej? Oraz: jak przystosować ustrój republikański powstały w warunkach starożytnego greckiego polis, do państw bardzo obszernych, jak np. Rzeczpospolita Obojga Narodów? Dzisiaj można pytać: jak dbać o jakość demokracji w świetle tych dylematów?”

Językami konferencji będą angielski i polski z tłumaczeniem symultanicznym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału do 8 września (p. Anna Banach: anna.banach@coleurope.eu, tel: 22-54-59-480)

Program:

https://www.coleurope.eu/sites/default/files/uploads/event/program_polski.pdf

Miejsce: Warszawa
Termin:  27-28 IX 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Instytut Historyczny UW organizuje konferencję pt. The Aegean and the Levant at the Turn of the Bronze Age and Early Iron Age, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2016 r.

Program dostępny pod adresem:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/07/Aegean-and-Levant.pdf

Miejsce: Łódź
Termin:  17-19 XI 2016
Zgłoszenia: 16 X 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana serdecznie zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję studencko-doktorancką pt:

„A więc wojna!” – działania militarne i ich kontekst polityczno- prawny, gospodarczy i społeczno-kulturowy na przestrzeni dziejów

Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2016 r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi (ul. Franciszkańska 1/3) .
Zapraszamy wszystkich zajmujących się problematyką wojenną oraz jej aspektami w historii, kulturze, sztuce, społeczeństwie, polityce i gospodarce. Referaty będą grupowane tematycznie, aby umożliwić prelegentom szerszą dyskusję. Wśród proponowanych przez nas zagadnień znajdują się m.in.:

- Bitwy, kampanie, powstania etc. na przestrzeni dziejów
- Bohaterowie i antybohaterowie oraz ich wizerunek w społeczeństwie
- Wojskowość na przestrzeni dziejów
- Wpływ działań wojennych na życie wszelkich mniejszości społecznych
- Alegoria wojny w dziełach sztuki i literaturze
- Wpływ wojny na relacje międzyludzkie
- Literatura okresu wojennego na przestrzeni dziejów
- Zmiany obyczajowe i kulturowe okresu wojen
- Świadkowie wojen – wspomnienia, relacje, opisy etc.
- Decyzje polityczne w przeddzień wojen i w ich trakcie
- Przełomy gospodarcze w trakcie wojen

Zachęcamy również do przesyłania swoich propozycji tematów.
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł (w cenę wliczone są : posiłki, materiały dla uczestników a także druk publikacji pokonferencyjnej).
Abstrakty wraz ze zgłoszeniami należy przesyłać do 16 października do północy. Można je wysyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclsM0aExuFVMh1CexwMqSR6fMTsJ6EpSlP5MJpbLITsTwsLA/viewform

Wszelkie pytania prosimy kierować na lodzkajesien@gmail.com
Komitet Organizacyjny

Miejsce: Warszawa
Termin: 25 X 2016
Zgłoszenia: 30 IX 2016
Link:

______

UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 30 września 2016 roku!!!

Medal i moneta, jako ważne źródło informacji o przeszłości i świadectwo przemian w ikonografii. Współczesny stan badań

pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Instytutu Historii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się 25 października 2016 roku w godzinach od 10.00 do 17.00 w budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych przy ulicy Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie (bud. 21).

Więcej informacji:


http://konferencje-historyczne.blog.pl/2016/04/22/medal-i-moneta-jako-wazne-zrodlo-informacji-o-przeszlosci-i-swiadectwo-przemian-w-ikonografii-wspolczesny-stan-badan/

Miejsce: Opole
Termin:  20-21 X 2016
Zgłoszenia: 31 VII 2016
Link:

 

______

Punktem wyjścia konferencji Mity założycielskie w literaturze XIX wieku jest 1050 rocznica chrztu Polski (966 – 2016), stanowi ona pretekst do dyskusji nad literackimi obrazami początku – początku państwa, kultury, cywilizacji, ideologii. Celem konferencji jest dokonanie przeglądu narracyjnych / poetyckich / dramaturgicznych ujęć mitów fundacyjnych, procesów inicjacji, przejścia, przemiany; oraz uchwycenie momentu narodzin określonej mitologii w literaturze XIX w. (od romantyzmu do modernizmu). Przedmiotem zainteresowania mogą się stać także mity założycielskie dotyczące regionów czy przestrzeni i środowisk lokalnych.
Wiek XIX jako czas współistnienia wielu sposobów rozumienia mitu, szkół mitoznawstwa i technik mitotwórstwa, wychylonego zarówno ku przeszłości, jak i przyszłości, promieniuje na współczesną polską i europejską świadomość kulturową oraz polityczną; ukazuje zmienność w pojmowaniu kategorii czasu, mitu i historii.
Zgłoszenia tematów wraz z krótkim streszczeniem prosimy nadsyłać drogą mailową do końca czerwca 2016 na adres: mity.zalozycielskie.2016@gmail.com (organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji).
Opłata konferencyjna wynosi 450 zł.
Dokładniejsze informacje zostaną przesłane po przyjęciu tematów.

adres konferencyjny:
mity.zalozycielskie.2016@gmail.com
Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej UO
dr hab. Sabina Brzozowska, prof. UO
sbrzozowska@uni.opole.pl
dr hab. Marek Dybizbański
mdybizbanski@uni.opole.pl
Archiwum Państwowe w Opolu
dr hab. Mirosław Lenart, prof. UO
dyrektor@opole.ap.gov.pl

Miejsce: Kraków
Termin:  16 XI 2016
Zgłoszenia: 31 VII 2016
Link:

 

______

Głównym celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jaka relacja łączy ideologię, rozumianą szeroko za Karlem Mannheimem jako total Weltanschauung i edukację, przy założeniu że ta druga odbywa się za pośrednictwem zarówno zinstytucjonalizowanego systemu oświaty, jak i pozainstytucjonalego oddziaływania środowiskowego, w tym masowego przekazu.
Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień poruszających następujące problemy:
1. Ideologia a edukacja
Jakie są relacje pomiędzy ideologią a: edukacją, wychowaniem, propagandą, filozofią, nauką, teorią, nurtem pedagogicznym? Jakie funkcje względem siebie pełnią? Czy edukacja służy ideologii, czy wręcz przeciwnie? Czy edukacja w państwach narodowych może mieć charakter pozaideologiczny? Czy możliwe jest skonstruowanie uniwersalnego pozaideologicznego systemu edukacji? Czy można i jak wychowywać lub edukować bez ideologii? Czy teoria krytyczna lub socjologia wiedzy może wyzwolić edukację z ideologii? Czy i jak się „bronić” przed ideologią?
2. Ideologie edukacji w Polsce
Jakie współcześnie ideologie edukacyjne można wyróżnić w Polsce? Jak zmieniały się w czasie i wzajemnie na siebie oddziaływały? Jakie są ich źródła i w jakiej relacji pozostają wobec zjawisk społeczno-kulturowych w Europie i na świecie? Jakie są główne podmioty ideologii edukacyjnych w Polsce? Jakie są polskie doświadczenia w zakresie przezwyciężania ideologizacji edukacji? Czy polska odmiana pedagogiki jest ideologiczna?
Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności przedstawicielki i przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych w zakresie: antropologii, filozofii, historii, kulturoznawstwa, pedagogiki, psychologii i socjologii.
Autorzy i autorki najlepszych referatów zostaną zaproszeni do udziału w przygotowaniu publikacji, rozwijającej tematykę poruszoną podczas konferencji.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

strona internetowa konferencji: www.ideologieedukacji.wix.com/konferencja
adres e-mail: ideologieedukacji@gmail.com

Miejsce: Gdańsk
Termin: 27-29 X 2016
Zgłoszenia:
Link: http://www.konferencjakosciuszkowska.ug.edu.pl/?lang=pl

 

______

Organizatorzy zapraszają historyków, historyków sztuki, historyków wojskowości, literaturoznawców i wszystkich tych, którzy swoimi badaniami naukowymi dają odpowiedzi na pytania jaka jest dzisiaj, w XXI wieku, ocena Tadeusza Kościuszki w historiografii polskiej i obcej? Czy wciąż jest skrajnie apologetyczna i jednostronna (T. Korzon), czy też niechętna i pełna zbyt pośpiesznie ferowanych wniosków (A. Skałkowski)?

Organizatorzy konferencji gorąco zapraszają do udziału w konferencji wszystkich doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy, którzy w swoich naukowych badaniach zainteresowali się następującymi kwestiami zarówno w skali jednostkowej (konkretne przypadki), jak i zbiorowej:

  • Tadeusz Kościuszko – fakty i mity, tradycja i pamięć historyczna,
  • Tadeusz Kościuszko i insurekcja – w sztuce i literaturze,
  • Tadeusz Kościuszko i insurekcja w świetle historiografii polskiej i obcej (litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej, łotewskiej, rosyjskiej, niemieckiej, francuskiej, amerykańskiej),
  • rola jednostki w okresie przełomu na ziemiach polskich (np. Stanisław August Poniatowski, Kazimierz Pułaski, Jan Henryk Dąbrowski, ks. Józef Poniatowski) i na świecie (Katarzyna II, Napoleon, Thomas Jefferson, George Washington),
  • kluczowe wydarzenia polityczne okresu przełomu na ziemiach polskich (rozbiory Polski, Księstwo Warszawskie) i na świecie (m.in. powstanie Stanów Zjednoczonych, Wielka Rewolucja Francuska, okres napoleoński),
  • najważniejsze działania dyplomatyczne okresu przełomu (np. cele i działania mocarstw wobec ziem polskich w końcu XVIII i na początku XIX wieku),
  • kluczowe wydarzenia militarne okresu przełomu – potyczki, bitwy, wojny,
  • węzłowe kwestie społeczne okresu przełomu (przemiany w strukturze społecznej i majątkowej, w świadomości i mentalności ówczesnych społeczeństw),
  • przemiany kulturowe okresu przełomu (np. przemiany edukacyjne, wpływ oświecenia).

e.mail: konferencjakosciuszkowska@ug.edu.pl Komitet Organizacyjny:
prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki (Uniwersytetu Gdański)
dr Anna Mazurkiewicz (Uniwersytet Gdański) Sekretarze konferencji:
mgr Wirginia Węglińska (ogólna koordynacja konferencji)
mgr Marta Urszula Dziedzic (głównie do kontaktów w języku rosyjskim)
dr hab. Dariusz Kaczor (głównie do kontaktów w języku niemieckim)
Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55; tel./fax: (58) 523-21-47
konferencjakosciuszkowska@ug.edu.pl

Miejsce: Kraków
Termin:  11-14 X 2017
Zgłoszenia:
Link: https://www.facebook.com/3KongresZagranicznychBadaczyDziejowPolski/?ref=notif&notif_t=fbpage_fan_invite&notif_id=1459328130664535

 

______

Szanowni Państwo,
Prosząc o udostępnianie informacji o naszej stronie, jak i o samym planowanym Kongresie, w Państwa ośrodkach, instytucjach oraz środowiskach naukowych, pragniemy przypomnieć, że Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski jest odbywającym się co pięć lat cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, których zainteresowania badawcze, fascynacje ale i wiedza krytyczna jest związana z historią Polski. Biorą w nim udział osoby z całego świata, które na co dzień w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Dzięki temu Kongres umożliwia wymianę poglądów i nade wszystko dyskusję nad wieloma istotnymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów Polski i jej dziedzictwa. Inną ideą, równie ważną , jest stworzenie płaszczyzny wymiany opinii zagranicznych badaczy ze środowiskiem historyków polskich działających w Polsce, nawiązywanie nowych relacji i kontaktów.

Tradycyjnie już bezpośrednią organizację Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego powierzył Oddziałowi Krakowskiemu. Powstał już Komitet Organizacyjny na czele z pomysłodawcą idei Prof. Andrzejem Chwalbą i Biuro Organizacyjne, którym tradycyjnie kieruje Prof. Krzysztof Zamorski. Kongres jest realizowany we współpracy z szeregiem instytucji. W chwili obecnej jest on wspierany przez krakowskie uczelnie – szczególnie przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie i Muzeum Narodowe w Krakowie. Trwają zabiegi nad pozyskaniem współdziałania innych instytucji nauki i kultury .

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 31 X 2016
Link: http://www.ihpan.edu.pl/aktualnosci/1929-konkurs-imienia-profesora-jerzego-michalskiego-na-najlepsza-recenzje-naukowa-z-zakresu-historii

 

______

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza czwartą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym. Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2015-2016.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W czwartej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu, prosimy nadsyłać do 31 października 2016 r. na adres IH PAN „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl.

Jednocześnie informujemy, że w trzeciej edycji konkursu jury zdecydowało o nieprzyznaniu nagrody żadnej z nadesłanych recenzji.

Regulamin konkursu znajduje się w podpiętym pliku.

Miejsce: Bytom
Termin:  20 X 2016
Zgłoszenia: 20 VIII 2016
Link:http://estok.org.pl/matka-ewa/konferencja-naukowa/

 

______

Konferencja naukowa

W ramach uroczystych obchodów 150.lecia urodzin Matki Ewy z Miechowic

Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach
Urząd Miasta w Bytomiu

zapraszają na konferencję naukową

„Historia protestantyzmu i dobroczynności
na Ziemiach Polskich w XIX i XX wieku.
W 150. rocznicę urodzin Matki Ewy”

20 października 2016 r.
Centrum Ewangelickie im. Matki Ewy
ul. Matki Ewy 1
Bytom

Credo

Niespokojne czasy, w jakich przyszło nam żyć, stawiają przed nami szereg pytań, na które czasem niełatwo znaleźć odpowiedź: o tożsamość kulturową, granice tolerancji dla inności, zbiór zasad, od których nie chcemy odchodzić i których nie pozwalamy obalać. Stawiane są przed nami wyzwania psychologiczne, moralne
i ekonomiczne. Zdarza nam się z nimi nie zgadzać, polemizować lub uważać je za chybione. Na koniec stajemy w obliczu wezwań i często albo nie mamy siły do działania, albo wątpimy w ich cel lub skuteczność.

Przełom XIX i XX wieku to okres, w którym Europejczycy zmagali się ciągle z podobnymi problemami. I wojna rozniosła w drzazgi kontynent ukształtowany na kongresie wiedeńskim. Nazizm i komunizm wyciągnęły upiory z ludzkiej duszy, unicestwiając słowa „godność, empatia i zrozumienie”, a II wojna światowa nie tylko pozbawiła życia i nadziei miliony ludzi, ale ostatecznie utopiła we krwi i starła na zawsze z kart historii całe kultury, z ich dorobkiem, tradycją, językiem i akcentem, ubiorem, mitami i zachowaniami.

Konferencja, przywołując tamte czasy, idee, postawy, ludzi, działania, problemy i zbrodnie ma nam uświadomić powtarzalność i nieuchronność zagadnień, z którymi borykamy się od zarania dziejów jako narody, kultury oraz indywidualni i nieraz samotni ludzie. Być może ukuje to cokół, na którym w przyszłości życie postawi pomnik choćby jednej, wybranej jednostce. Ponieważ uratuje ona komuś życie, zachowa pamięć, bo napoi spragnionego lub wprowadzi pod swój dach nieznajomego. I to będzie wynik, prawdziwy wynik tego spotkania, wygrana z niepewnym oraz pokonanie słabości i złego.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszelkich specjalności i wszelkich pokoleń.

Proponowane zagadnienia:

1/ Matka Ewa

2/ Ostoja Pokoju

3/ Rodzina von Tiele-Winckler oraz inni krewni

4/ Ewangelicy w Bytomiu i na Śląsku

5/ Ewangelickie diakonaty

6/ Dobroczynność XIX i XX wieku na Ziemiach Polskich (zakres obszaru określamy bardzo „niepolitycznie” na nieokrojoną Linię Curzona)

7/ Migracje ewangelików w XIX i XX wieku

8/ Historia ewangelicyzmu na Śląsku w latach 1850 – 1945

9/ Sytuacja Ewangelików i/lub Kościołów Ewangelickich na Śląsku po 1945 roku

10/ Historia ruchów przebudzeniowych na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku

11/ Ruch Ekumeniczny na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku

Są to jedynie przykłady zagadnień stanowiące ogólny zarys problematyki, którą chcemy poruszyć, stąd zachęcamy Państwa do nadsyłania również własnych propozycji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adresem konferencje.estok@gmail.com
do 20 sierpnia 2016 roku. (Karta zgłoszenia dostępna jest w załączniku poniżej) Najpóźniej do 15.09.2016r. poinformujemy Państwa o tym, czyje referaty zostały zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji.
W następnej kolejności otrzymają Państwo szczegółowy plan konferencji. Wystąpienie nie powinno przekraczać 15 minut.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do końca 2016 roku zostanie wydana recenzowana publikacja pokonferencyjna, oparta na wcześniej dostarczonych referatach. 10 października 2016r. upływa termin nadsyłania gotowych tekstów. Szczegółowe informacje nt. warunków redakcyjnych zostaną dostarczone Państwu wraz z informacją o zakwalifikowaniu Państwa referatu.

Formularz zgłoszeniowy:

http://estok.org.pl/matka-ewa/konferencja-naukowa/


  • RSS