konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 12.2016

Miejsce: Kraków
Termin: 16-17 III 2017
Zgłoszenia: 15 I 2017
Link:
 

______

CfP: Mythical Cosmos: Creation of the World

 

W dniach 16-17 marca 2017 r. w Krakowie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja pt. Mythical Cosmos: Creation of the World. Zgłoszenia można przesyłać do 15 stycznia 2017 r.

Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Wydział Humanistyczny AGH

Zapraszają do udziału w:

II Międzynarodowej Konferencji

“Mythical Cosmos: Creation of the World”

odbywającej się w dniach 16-17 marca 2017 w Krakowie. „Mythical Cosmos” to seria konferencji których celem jest stworzenie platformy umożliwiającej spotkanie badaczy zajmujących się mitem klasycznym, mitologiami starożytnymi i przedchrześcijańskimi z naukowcami szukającymi mitu w kulturze popularnej, w sztuce, tekstach oraz zjawiskach współczesności. Zadaniem konferencji jest przedstawienie podobieństw i różnic między tymi światami – w kontekście konkretnych wątków i motywów. Tematem najbliższej konferencji jest Stworzenie Świata.

Zapraszamy do wysyłania abstraktów, podejmujących zagadnienia takie, jak:

- stworzenie świata w mitologiach, religiach i Nowych Ruchach Religijnych – treść mitów, komparatystyka, analiza tekstów klasycznych, mitologia współczesna, prezentacja badań, itp.

- klasyczne modele stworzenia świata – z jajka, przez samozapłodnienie, przez słowo, ex nihilo, kolejność kreacji, postać stwórcy, itp.

- nauka a religia – teoria wielkiego wybuchu, kreacjonizm, itp.

- cel kreacji człowieka – filozofia religii, problem teodycei, itp.

- stworzenie świata odbite w krajobrazie – geografia mityczna

- stworzenie świata w tekstach kultury – antropologia wizualna, muzyka, archeologia

- stworzenie świata w popkulturze – fantastyka, filmy i seriale, literatura piękna

- stworzenie nowego świata przez człowieka – np. powstanie Ameryki, mity założycielskie, stworzenie świata wirtualnego

- pochodzenie Polski i polska mitologia – mity, historiografia, sztuka.

Konferencja będzie się toczyć w językach angielskim i polskim. Uczestnicy zostaną obciążeni opłatą konferencyjną w wysokości 150 PLN (30 EU), pokrywająca koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i publikacji. Nadesłane artykuły zostaną zrecenzowane i ukażą się jako odrębny  numer Periodyku Młodych Religioznawców Ex Nihilo oraz w specjalnej monografii.

Abstrakty – maksymalnie 250 słów, wraz z afiliacją autora – należy przesyłać do 15 stycznia 2017 na adres: mythicalcosmos.conference@gmail.com

Adres wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/379970725683387/

___________________________

Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University

The Faculty of Humanities, AGH – University of Science and Technology

Centre for Comparative Studies of Civilizations, Jagiellonian University

kindly invite you to apply to participate in:

II INTERNATIONAL CONFERENCE
“Mythical Cosmos: Creation of the World”

Our conference will be held on held on 16-17 March 2017 in Krakow, Poland. “Mythical Cosmos” is a series of conferences aimed to confront academics who investigate traditional cultures and ancient or pre-Christian mythologies with the ones focusing on modern day mythologies and arguing that there really is some mythical potential in popular culture, modern art, and in media. This is a conference on both changes and similarities in mythical/imaginary worldviews.

The topics we are looking for this year  include:

- world creation in various religions, mythologies and in New Religious Movements  – classical texts, comparative studies, modern mythology, research outlines, etc.

- classical models of creation – by word, ex nihilo, from an egg, by autogamy; order and scheme of creation, the figure of a creator, etc.

- science versus religion dilemma – Big Bang theory, evolution theory, creationism, etc.

- the aim of world creation – philosophy of religion, problem of theodicy, etc.

- creation of the world as an imprint on reality – mythical geography, anthropology of the landscape.

- creation of the world in science and culture – visual culture, music, archeology, etc.

- creation of the world in popular culture – fantasy and SF, films and TV shows, literature, etc.

- worlds created by humans – creation of America, founders myths, creation of virtual realities, etc.

- origins of Poland and polish mythology – in literature, historiography, art.

The conference will be held in English and Polish. In order to pay for the necessary materials we intend to charge our participants with 150 PLN (30 EUR) conference fee. This also includes conference coffee breaks and publication. Conference proceedings will be peer-reviewed and published in a special issue of Ex Nihilo Journal – at the Institute for the Study of Religions, and in a dedicated monography.

Please, send your paper proposals (up to 250 words), including your name and affiliation to: mythicalcosmos.conference@gmail.com

The deadline for abstracts is 15th of January 2017.

Facebook event:


https://www.facebook.com/events/379970725683387/

 Miejsce: Łódź
Termin:11-12 V 2017
Zgłoszenia: 15 I 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1308222139196893/

______

Katedra Filologii Angielskiej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Death and the Maiden: Representations of Women and Death in Literature and Culture”, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 201 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres deathandthemaiden2017@gmail.com
do 15 stycznia 2017 r.

https://www.facebook.com/events/1308222139196893/

Miejsce: Szczecin
Termin: 26-28 IX 2017
Zgłoszenia: 15 I 2017
Link: https://www.facebook.com/events/309703729423589/

______

Zapraszamy do uczestnictwa w II Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki, który odbędzie się w dniach 26-28 września 2017 roku w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematem przewodnim, wokół którego będą toczyć się obrady jest „Państwo w Unii Europejskiej”.

Okres zgłaszania paneli trwa do 15 stycznia 2017 roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału i wypełnienia załączonego formularza, który należy w powyższym terminie wysłać na adres kongreseuropeistyki@usz.edu.pl.


http://kongreseuropeistyki.whus.pl/…/OKE-Formularz-zg%C5%82…

Przynajmniej jedna z osób zgłaszających panel musi legitymować się stopniem lub tytułem naukowym. Zalecamy, aby podejmowana problematyka była możliwie szeroko zdefiniowana, otwarta na uczestnictwo zainteresowanych.

Więcej informacji na stronie

http://kongreseuropeistyki.whus.pl/zglaszanie-paneli/

Miejsce: Janów Lubelski
Termin: 7 IV 2017
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link: http://www.liceum.fc.pl/index.php/9-aktualnosci/993-fgn8f687hm687

_______________

 

Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę.

Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim,

która odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza Janów Lubelski
(przy ulicy Jana Pawła II nr 1) w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Konferencja naukowa organizowana jest przez:

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

i

Stowarzyszenie „Ad Astra”

we współpracy z:

Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego;

Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza;

Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Katedrą Historii i Teorii Wychowania Wydziału Zamiejscowego w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II;

Zakładem Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Warszawskiego;

Zakładem Historii Wychowania Uniwersytetu Adama Mickiewicza

(wykaz ten nie jest jeszcze zamknięty i może zostać poszerzony).

W roku 2017 przypada stulecie działalności szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące

im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Wzmiankowana szkoła kultywuje tradycje powstałego w 1917 r. Gimnazjum Filologicznego, którego nazwa podlegała kilkukrotnie zmianom. Okrągła rocznica, stu lat
od powstania placówki, zachęca do pochylenia się nad dziejami szkoły i powstałą w związku z działalnością tej placówki edukacyjnej spuścizną. Szkoła to bowiem nie tylko miejsce – materialny gmach – ale nade wszystko jest to miejsce tworzone przez ludzi, którzy przekazują i nabywają w niej wiedzę i umiejętności.

W początkowym okresie swej działalności janowskie Gimnazjum wykazywało silne związki ze środowiskiem artystów plastyków, a nade wszystko z przedstawicielami sztuki awangardowej. Pracowali w nim jako nauczyciele Adam Nowiński i Tadeusz Seweryn. Pierwszy z wymienionych w czasie pracy w janowskim Gimnazjum podejmował działania w celu stworzenia w Janowie Lubelskim wakacyjnych plenerów malarskich. Podobne działania podejmował również po opuszczeniu Janowa Lubelskiego, w czasie pracy w charakterze dyrektora Gimnazjum Handlowego w Biłgoraju. Po opuszczeniu zaś Biłgoraja znacząco przyczynił się
do utworzenia w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą silnego ośrodka plastycznego (w Kazimierzu Dolnym pełnił
on m.in. funkcję Burmistrza). Czy zatem jego odejście z grona kadry nauczycielskiej janowskiego Gimnazjum odebrało Janowowi Lubelskiemu szansę na powstanie w tym mieście kwitnącego ośrodka sztuk plastycznych?

Jeszcze istotniejszą rolę inicjatora rozwoju kultury wysokiej tak w janowskim Gimnazjum jak i poza nim należy przypisać Tadeuszowi Sewerynowi. Do pracy w janowskim Gimnazjum trafił on jako dezerter z armii austriackiej. Jako dezerter nie mógł podjąć legalnie pracy na terenach monarchii habsburskiej ani na terenach przez nią okupowanych, dlatego podjął ją w oparciu o nie swoje dokumenty. Kupił paszport Maksymiliana Kuleszy – prawdopodobnie powieszonego żołnierza rosyjskiego – i podając się za Maksymiliana Kuleszę podjął pracę
w janowskiej szkole średniej. Pracując w niej zainicjował powstanie muzeum szkolnego, które prawdopodobnie weszło w posiadanie m.in. skarbu około 300 srebrnych denarów rzymskich. Gromadzono w nim dokumentację fotograficzną rozwoju polskiej awangardy w sztukach plastycznych itd. Doświadczenia zdobyte przez Tadeusza Seweryna w czasie tworzenia muzeum szkolnego działającego przy janowskim Gimnazjum Filologicznym miały istotny wpływ na postrzeganie przez wzmiankowanego nauczyciela (w późniejszym okresie profesora etnologii) roli muzeów szkolnych i ich wpływu na wychowanie młodzieży. Zauważyć przy tym należy, że po opuszczeniu Janowa Lubelskiego Tadeusz Seweryn stał się jednym z czołowych teoretyków muzeologii i pełnił wiele funkcji muzealnych, w tym w latach 1937-1965 był dyrektorem Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli
w Krakowie. Pierwsze „szlify” muzealnicze zdobywał jednak w ramach działalności muzeum szkolnego założonego przy janowskim Gimnazjum.

Tadeusz Seweryn podczas pracy w janowskim Gimnazjum Filologicznym zainicjował również akcję spisywania tekstów kultury tradycyjnej – nade wszystko tekstów pieśni i opisów obrzędów rodzinnych i dorocznych z okolic Janowa Lubelskiego. Przynajmniej część tych materiałów zachowała się do naszych czasów, dając przykładowo możliwość badań nad bodaj największym spójnym zasobem kolęd aktualizowanych w czasie Wielkiej Wojny
i po odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

W czasie Wielkiej Wojny i w dwudziestoleciu międzywojennym janowskie Gimnazjum i Liceum zaliczały się do szkół prywatnych, podlegały w tym okresie tak Sejmikowi Powiatowemu jak i miejscowemu kołu Polskiej Macierzy Szkolnej. Dlatego rola lokalnych liderów życia społeczno-kulturalnego miała istotny wpływ na działanie i kierunki rozwoju szkoły.

W historię szkoły odtwarzanej po II wojnie światowej (po przerwie w działalności z lat 1939-1944) wplecione są m.in. losy Juliusza Kleinera, jednego z najwybitniejszych znawców i badaczy literatury romantyzmu, związanego przed II wojną światową i w jej początkowym okresie z Uniwersytetem Lwowskim, a po niej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Jagiellońskim. Przez mury szkolne przewijało się wiele znamienitych osób. Współcześnie wypada pochylić się nad przeszłością samej solenizantki – Szkoły – jak i nad osobami
i wydarzeniami z Nią związanymi.

Ponieważ rozwijająca się od 1917 r. janowska szkoła średnia nie była zawieszona w próżni oświatowej, dlatego nie ograniczamy zakresu tematycznego konferencji do dziejów szkoły noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Zachęcamy do czynnego udziału
w konferencji osoby zajmujące się wszelkimi przejawami życia szkół, edukacją, oświatą i wychowaniem z terenu powiatu janowskiego – w jego historycznych granicach. Zwracając w tym miejscu uwagę na to, że terytorium powiatu janowskiego obejmowało w przeszłości teren znacznie większy niż współcześnie.

Podczas konferencji pragniemy pochylić się również nad tym co odbywało się na krawędzi działalności szkoły,
w tym nade wszystko na oddziaływaniu szkoły na środowisko lokalne. Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów, które dotyczyć mogą:

1. Szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania na terenie powiatu janowskiego przed i po powstaniu janowskiego Gimnazjum Filologicznego (z zachowaniem wskazanego powyżej ograniczenia terytorialnego tematyki zgłaszanych referatów);

2. Dziejów janowskiego Gimnazjum i Liceum oraz osób i wydarzeń z nimi związanych;

3. Roli szkół z terenu powiatu janowskiego w kultywowaniu, utrwalaniu, zachowaniu i przetwarzaniu kultury
i tradycji miejsca.

Zgłaszane tematy mogą dotyczyć:

- szkolnictwa elementarnego w okresie staropolskim i w XIX w.;

- dziewiętnastowiecznych szkół prywatnych;

- rosyjskojęzycznego szkolnictwa średniego w Janowie Lubelskim;

- historii janowskiego Gimnazjum i/lub Liceum;

- biografii nauczycieli, pracowników i/lub uczniów szkół z terenu powiatu janowskiego;

- rozwoju kariery naukowej, społecznej, politycznej lub zawodowej nauczycieli, pracowników i/lub uczniów tychże szkół;

- roli i działalności kół Polskiej Macierzy Szkolnej;

- roli i działalności Towarzystwa Szkoły Średniej;

- działalności lokalnych organizacji nauczycielskich;

- funkcjonowania organizacji młodzieżowych i rodzicielskich;

- mniejszości etnicznych i/lub narodowych w dziejach szkół;

- stosunków wyznaniowych w szkołach;

- działalności księży, rabinów, popów i sióstr zakonnych w historii szkół;

- prasy redagowanej przez młodzież szkolną;

- tajnego nauczania prowadzonego w czasie okupacji hitlerowskiej;

- ingerencji władz państwowych, samorządowych, wojskowych i partyjnych w działalność szkół i w proces edukacyjny;

- współpracy szkół, w tym nade wszystko współpracy janowskiego Gimnazjum i Liceum z innymi szkołami, jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi;

- udziału młodzieży i pracowników szkół w akcjach społecznych i wydarzeniach kulturalnych;

- historii muzeum szkolnego założonego przy janowskim Gimnazjum i zgromadzonych w nim eksponatów;

- roli, wartości i treści materiałów etnograficznych i regionalistycznych zgromadzonych w ramach działalności szkół i ich pracowników;

- działalności teatralnej realizowanej w szkołach;

- poziomu nauczania i wyników nauczania;

- osiągnięć uczniów i nauczycieli;

- rozwoju bazy dydaktycznej ruchomej (zabudowań szkolnych) i nieruchomej użytkowanej przez szkoły;

- bibliotekach i czytelniach szkolnych oraz działających na rzecz szkół i kadry nauczycielskiej

- spotkań absolwentów szkół;

- zachowanych źródeł do historii szkolnictwa, w tym nade wszystko do historii janowskiego Gimnazjum i Liceum;

- wiadomościach o patronach szkół i przyczynach wyboru określonego patrona dla szkoły, w tym nade wszystko
o patronie janowskiego Liceum – bohaterach bitwy na Porytowym Wzgórzu;

- przekazach historycznych i literackich o bitwie na Porytowym Wzgórzu.

 

Wskazany powyżej zakres tematyczny nie stanowi katalogu zamkniętego, celem organizatorów nie jest bowiem ograniczanie inwencji badaczy.

Do czynnego udziału w konferencji zachęcamy historyków, etnologów, archeologów, historyków sztuki, kulturoznawców, językoznawców, literaturoznawców oraz specjalistów z zakresu socjologii i pedagogiki,
ze szczególnym uwzględnieniem historyków oświaty i wychowania. Zachęcamy również regionalistów i osoby związane z historią szkoły.

Na propozycje tematów (wraz z krótkim abstraktem – do 1000 znaków) czekamy do końca lutego 2017 r. pod adresem konferencjalojanow@gmail.com. Najpóźniej w dniu 7 marca 2017 r. zostanie ogłoszony program konferencji.

Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym. Termin przesyłania artykułów to 7 maja 2017 r.

Zgłoszenie chęci czynnego udziału w konferencji

Świątecznie

Brak komentarzy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku Redakcja Bloga Konferencje-Historyczne życzy wszystkim miłośnikom Historii prawdziwie świątecznej, rodzinnej atmosfery oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2017 roku. Jednocześnie dziękujemy za kolejny rok wspólnie spędzony w poszukiwaniach konferencji historycznych.

Miejsce: Kraków
Termin: 17-19 III 2017
Zgłoszenia: 31 XII 2016
Link:

 

 

______

Szanowni Państwo,

W dniach 17-19 marca 2017 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nieobecne, utracone, przemilczane. Literatura wobec braku”. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2016 roku!

Proponowany zakres zagadnień:
• Przedstawienia utraty
• Podmiot wobec utraty – podmiot utracony
• Utracona tożsamość
• Miejsca nie-pamięci i nie-pamięć
• Obecność nieobecnych i nieobecnego
• Poetyckie znaki nieobecności
• Literatura wobec pustki
• Utracone przestrzenie
• Język i znaczenie milczenia
• Polityczność milczenia

Jesteśmy otwarci na wszystkie dodatkowe propozycje korespondujące z tytułem konferencji!

Wygłoszenie referatu nie powinno przekraczać 20 minut, będzie nam szczególnie miło, jeśli przygotują Państwo wystąpienia, a nie odczyty. :)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres <knkuj.konferencja@gmail.com>.

Opłata konferencyjna: 100 PLN.

Pełne CFP oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod tym linkiem: https://drive.google.com/…/0B1eiDbUoGdOOWHAwb2U1QXZ3VG8/view

Stronka na facebooku: https://www.facebook.com/wobecbraku/
Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/339842893047121/

Miejsce: Rzeszów
Termin: 07-09 VI 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link:

______

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „»Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…«. PRL w latach 1970–1975”, która odbędzie się w dniach 7–9 czerwca 2017 r. w Rzeszowie i Łańcucie. Zakres czasowy problematyki, która zostanie podjęta na konferencji, wyznaczają dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to kryzys społeczny w grudniu 1970 r., którego symbolem stała się masakra robotników na Wybrzeżu. Jego konsekwencją była m.in. zmiana na stanowisku lidera partii. Nowym I sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek. Drugim wydarzeniem, zamykającym przedział czasowy konferencyjnych rozważań jest dzień 1 czerwca 1975 r., w którym weszła w życie reforma administracyjna kraju, tworząca 49 małych województw. Lata 1970–1975 to okres w dziejach PRL, który nadal w dużej części opinii społecznej uchodzi głownie za czas inwestycji, rozwoju gospodarczego, poprawy warunków życia ludności i przywoływanych z sentymentem sukcesów sportowych. Zamiarem organizatorów konferencji jest umożliwienie prezentacji wyników badań nad pierwszą połową dekady rządów Edwarda Gierka w Polsce oraz dokonanie kompleksowej diagnozy ówczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Konferencja będzie więc naukową weryfikacją potocznych i powszechnych społecznie opinii na temat PRL w latach 1970–1975.

Organizatorzy konferencji proponują dyskusję wokół następujących problemów:

• obóz władzy: PZPR, ZSL, SD

• organy administracji publicznej

• aparat bezpieczeństwa

• nastroje społeczne, mentalność społeczeństwa

• relacje obywatel – władza,

• przejawy oporu i sprzeciwu społecznego, formy i zakres kontestacji władzy

• organizacje, stowarzyszenia

• stan gospodarki i jej wpływ na życie ludności

• kultura, sport, wypoczynek

• Kościół

• PRL w relacjach międzypaństwowych, opinia na temat PRL w innych krajach

• Polska „wojewódzka”

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego https://ipn.gov.pl/download/86/68710/formularzzgloszeniowy-AbyPolskaroslawwsileIPNRzeszow.docna jeden z poniższych adresów (drogą elektroniczną lub tradycyjną):

Dr Marcin Bukała, marcin.bukala@ipn.gov.pl (tel. 17 8606024)

Dr Dariusz Iwaneczko, dariusz.iwaneczko@ipn.gov.pl (tel. 17 8606018)

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 stycznia 2017 roku.

Organizatorzy zapewniają referentom nocleg i wyżywienie. Planowana jest także publikacja tekstów zaprezentowanych referatów.

Miejsce: Warszawa
Termin: 23-24 II 2017
Zgłoszenia: 15 I 2017
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/11/konferencja-epicka-zaproszenie.pdf

 

 

______

CfP: Epos: od Homera do George’a R. R. Martina

Do 15 stycznia 2017 r. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję Epos: od Homera do George’a R. R. Martina. Tradycje, formy i przetworzenia gatunku eposu od starożytności po współczesność, która odbędzie się w dniach od 23 do 24 lutego 2017 r. w Warszawie.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/11/konferencja-epicka-zaproszenie.pdf

Miejsce: Kraków
Termin:  21 XII 2016- 30 XI 2017
Zgłoszenia:
Link:

______

WERNISAŻ – 21 GRUDNIA 2016 R., GODZ. 17.00
STARA SYNAGOGA, UL. SZEROKA 24

EKSPOZYCJA CZYNNA OD 22 GRUDNIA 2016 R. DO 30 LISTOPADA 2017 R.

Bohaterką wystawy w Starej Synagodze jest… Stara Synagoga.
Od czasu swego powstania, aż do wybuchu II wojny światowej pełniła ona nieprzerwanie rolę głównej synagogi krakowskiej gminy żydowskiej. Była ośrodkiem życia religijnego i społecznego wspólnoty, centrum duchowej władzy rabinów i świeckiej władzy seniorów kahalnych. Gdy po tragedii Holocaustu przestała pełnić rolę domu modlitwy, wyznaczono jej nową funkcję: stała się siedzibą muzeum żydowskiego zachowującego pamięć o wiekach bogatej historii i kultury żydowskiej w Krakowie. Wszystko to sprawia, że synagoga Stara jest nie tylko najcenniejszym zabytkiem żydowskiej architektury sakralnej, ale także matecznikiem i ostoją tradycyjnej kultury krakowskich Żydów. Jest także najlepszym miejscem wystawy muzealnej na swój własny temat, nazwanej adekwatnie do poruszanej na niej problematyki Ostoją tradycji.

W książce wydanej przy okazji wystawy znajdują się bogato ilustrowane artykuły na temat architektury, historii i społecznej roli Starej Synagogi. Pożytecznym uzupełnieniem wiedzy o dziejach zabytku i krakowskiego rabinatu są opracowania poświęcone badaniom archeologicznym prowadzonym przy Starej Synagodze w latach 2014 – 2016 oraz systematycznej prezentacji urzędujących rabinów krakowskiej gminy żydowskiej od średniowiecza po wiek XX. Książka zawiera także katalog obiektów prezentowanych na wystawie: prac malarskich i graficznych oraz zabytków archeologicznych, pozyskanych w trakcie wspomnianych badań przy Starej Synagodze w ostatnich trzech latach.

Kurator wystawy – Eugeniusz Duda.

Zapraszamy!

Materiał ilustracyjny:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Szafa+o*c5*82tarzowa+w+Starej+Synagodze*2c+rekonstrukcja+drzwi+i+kotary+iluzjonistycznej,5675023840.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Synagoga+Stara*2c+ok.+1650+r.*2c+widok+od+p*c3*b3*c5*82nocnego+zachodu,5675023849.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Synagoga+Stara+ok.+1650+r.*2c+widok+od+po*c5*82udniowego+zachodu,5675023853.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Stara+Synagoga*2c+przedsionek*2c+fot.+P.+Ligier,5675023854.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Ceramiczna+fajka+w+kszta*c5*82cie+g*c5*82owy+Turka+w+turbanie*2c+XVII+w,5675023866.JPG

http://chomikuj.pl/konf.hist/Fragment+p*c3*b3*c5*banogotyckiego+mosi*c4*99*c5*bcnego+lichtarza*2c+XV-XVI+w,5675023867.JPG

Miejsce: Warszawa
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 08 I 2017
Link: https://obnt.pl/pl/aktualnosci/projekt-badawczy-doswiadczenie-dwoch-totalitaryzmow-interpretacje/

______

Miejsce: Kraków
Termin: 13-14 I 2017
Zgłoszenia: 28 XII 2016
Link: https://www.facebook.com/events/1856766894608444/

______

Do 28 grudnia trwa nabór abstraktów na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wołyń – dzieje krainy”, która odbędzie się w dniach 13 – 14 stycznia 2017 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1856766894608444/


  • RSS