konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 1.2017

Miejsce: Lublin
Termin: 12 V 2017
Zgłoszenia:
Link: http://kulturaimetoda.pl/regulamin

 

______

Katedra Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych Instytutu KulturoznawstwaKatolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Kulturoznawcze KUL” orazFundacja Instytut Bałkański organizują w dniu 12 maja 2017 roku piątą Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Kultura i metoda” pt. Religia a kultura.

Na szczególne miejsce religii w kulturze zwracało uwagę wielu autorów. Mieczysław A. Krąpiec dla podkreślenia tej wyjątkowej roli użył obrazowego sformułowania: „Religia jest ogniskową kultury” (U podstaw rozumienia kultury, Dzieła, t. XV, Lublin 1991, s. 217). Formuła taka wskazywała, że religia stanowi źródło tego, co w kulturze najbardziej istotne i trwałe. Jak twierdzi inna znana reprezentantka Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, prof. Zofia J. Zdybicka: „Podstawowa rola religii w stosunku do kultury przejawia się w:

# Poszerzeniu źródeł poznania, dotyczących przede wszystkim człowieka […] poprzez przyjęcie prawd objawionych przez samego Boga […];

# Religia pełni także funkcję modelową, wzorczą przez ukazywanie modeli życia. W chrześcijaństwie najdoskonalszym modelem jest Chrystus, Bóg-Człowiek. W innych religiach – założyciele czy jednostki wybijające się w doskonałości;

# Wreszcie religia pełni rolę wspomagająca w prowadzeniu w pełni ludzkiego życia. W każdej religii spotykamy się z pomocą, która «przychodzi z góry»”. (Kulturotwórcza rola religii, w: Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, red. Robert T. Ptaszek, Marek Piwowarczyk, Lublin  2012, s. 17-19)

Dzięki tym trzem elementom religia stanowi najważniejsze źródło ludzkich działań. Jest też w stanie skłonić ludzi do podejmowania ważnych, a niekiedy nawet heroicznych decyzji, które często mogą być niezrozumiałe dla niereligijnego człowieka. W istotny sposób wpływa zatem na kształt kultury i zasady jej funkcjonowania.
Patrząc z tej perspektywy współczesną Europę można uznać za obszar, gdzie odbywa się eksperyment na skalę globalną. Jego celem jest zbudowanie kultury pozbawionej religijnych korzeni. Nie jest to budowa nowej kultury, która od początku byłaby pozbawiona komponentów religijnych. Chodzi o przekształcenie kultury, która została zbudowana na fundamencie chrześcijaństwa, w kulturę niereligijną. Jednak realizacja tego projektu staje się źródłem licznych problemów, z którymi coraz trudniej radzi sobie współczesna Europa.

Podczas konferencji chcemy zapytać o to jaki typ kultury generują doktryny poszczególnych religii? Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • Perspektywy badawcze relacji religia – kultura: historyczna, antropologiczna, socjologiczna, teologiczna, filozoficzna, kulturoznawcza
  • Kulturotwórcza rola religii
  • Relacje religia – sztuka
  • Relacje religia – nauka
  • Religijne motywacje w etyce
  • Literatura religijna – specyfika języka religijnego
  • Możliwości i ograniczenia dialogu miedzy religiami i kulturami
  • Postawy wobec innych kultur i religii: otwartość czy izolacja?
  • Alternatywy dla religii proponowane przez współczesną kulturę

Serdecznie zapraszamy!
W imieniu komitetu naukowo-organizacyjnego
Dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL
Kierownik Katedry Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych
Dr hab. Małgorzata Gruchoła
Dr Tadeusz Zienkiewicz
Dr hab. Marek Piwowarczyk
Ks. dr Janusz Moryc
Mgr Agnieszka Kowalska - Sekretarz Konferencji

Miejsce: Gdańsk
Termin: 30-31 III 2017
Zgłoszenia: 05 II 2017
Link: http://womenrights.ug.edu.pl/

 

______

Women’s Rights and Violence in the Contemporary World

International Interdisciplinary Conference in Gdańsk, Poland

30-31 March 2017

Venue: University of Gdańsk

Wita Stwosza Street No 55, Gdańsk, Poland

Deadline for proposals: 5 February 2017

Contact e-mail address: rightsviolence@gmail.com

Organizers:

University of Gdańsk, Poland

Universidad Pontificia Bolivariana, Columbia

Jagiellonian Unversity, Poland

InMind Support, Poland

Scientific Committee:

Professor Polina Golovatina-Mora – Universidad Pontificia Bolivariana

Professor Wojciech Owczarski – University of Gdańsk

Marta Maciejewska – University of Gdańsk

Paulina Urbańczyk – University of Gdańsk

Zofia Ziemann – Jagiellonian University

     Women’s rights were never respected in the past. And they are not respected today, even though it seems that many things have been changed and that we are now much more aware of the gender inequalities than our parents were. In our crazy world increasingly accepting all kinds of extremism and fundamentalism, there is less and less place for an open and honest discussion about women’s needs and expectations. During our interdisciplinary conference we would like to look at various manifestations of violence and women’s rights violation in the contemporary world, and also at the possible ways of counteracting such phenomena. We will describe them in political, social, psychological, cultural and many other terms. We also want to devote considerable attention to how the situation of women’s rights is represented in artistic practices: in literature, film, theatre or visual arts.

  We invite researchers representing various academic disciplines: history, politics, psychology, sociology, anthropology, philosophy, economics, law, history of literature, theatre studies, film studies, fine arts, design, memory studies, migration studies, consciousness studies, dream studies, gender studies, postcolonial studies, medical sciences, psychiatry, psychoanalysis, cognitive sciences etc.

  Different forms of presentations are encouraged, including case studies, theoretical investigations, problem-oriented arguments, and comparative analyses.

  We will be happy to hear from both experienced scholars and young academics at the start of their careers, as well as doctoral students. We also invite all persons interested in participating in the conference as listeners, without giving a presentation.

  We hope that due to its interdisciplinary nature, the conference will bring many interesting observations on and discussions about the role of women’s rights in the past and in the present-day world.

  Our repertoire of suggested topics includes but is not restricted to:

I.            Societies

-   Women’s liberty and independency

-   Economic discrimination

-   Poverty

-  Genocide against women

-  Slavery

-  Women and war

-  Ethnonationalism

-  Chauvinism

-  Cultural conditioning of women’s rights violation

-  Women’s rights and religions

-  Women’s rights and politics

-  Women’s rights in democratic countries

II.          Individuals

-  Domestic violence

-  Mobbing

-  Bullying at school

-  Violence against the girl–child

-  Forced child marriage

-  Sexual violence

-  Symbolic violence

III.     Health Issues and Women’s Right

-  Abortion

-  AIDS/ HIV

-  Artificial insemination

-  Anorexia, bulimia

-  Child brith, birth control

-  Women in depression

IV.     Defense of Women’s Rights Around the World

-  Women’s rights organizations and associations

-  Humanitarian missions

-  Resistance movement

-  Conspiracies, protests, revolts

-  The revenge of the oppressed

-  Women’s rights and legal systems

-  Criminal courts / courts of justice

V.         Literature and the Arts

-  Literature and art about women’s rights violation

-  Literature and art engaged in women’s rights defense

-  Literature and art violating women’s rights

-  Gender studies and literary studies

-  Women’s rights in the media

Please submit abstracts (no longer than 300 words) of your proposed 20-minute presentations, together with a short biographical note, by 5 February 2017 to rightsviolence@gmail.com

Confirmation of acceptance will be sent by 6 February 2017.

The conference language is English. A selection of papers will be published in a post-conference volume.

Miejsce: Toruń
Termin: 08-09 VI 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1813868185530781/

______

Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce
8-9 czerwca 2017 r.

Sympozjum naukowe w ramach projektu
Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.):
wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej
finansowanego z grantu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019
******

 

Pamięć jest pojęciem kluczowym dla muzealnictwa. Muzeum może bowiem być rozumiane jako miejsce, gdzie znajdują się kolekcje – uporządkowane wewnętrznie zbiory przedmiotów, które same w sobie są formą pamięci, będąc odbiciem specyficznej zdolności mózgu do utrwalania i przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń oraz informacji, podobnie jak zarejestrowana wypowiedź, tekst, albo obraz. Jeśli natomiast, wzorem Krzysztofa Pomiana, zobaczymy muzeum jako tę szczególną, wysoce rozwiniętą postać kolekcji, jego relacje wobec pamięci staną się wszechstronne. Nie jest to wszak tylko magazyn dla kolekcji, bo pamięć kształtowana w określony sposób już poprzez kolekcjonerski wybór, jest tu dalej urabiana i formowana, a więc w jakimś sensie produkowana w ramach ekspozycji i procesu jej odbioru. Będzie więc muzeum i formą jej, i swego rodzaju maszyną do jej wytwarzania, i jej miejscem, gdzie się ona przejawia. Będzie wtedy jednym z istotniejszych elementów kultury pamięci (niem. Erinnerungskultur), ujętej jako całokształt postępowania z przeszłością i historią przez daną grupę społeczną i poszczególne tworzące ją jednostki.

Chcielibyśmy zaprosić do refleksji na ten temat, w kontekście pierwszej epoki dziejów polskiego muzealnictwa, czyli okresu w jego historii, jaki zamyka odrodzenie państwowości  w 1918 r. Kolekcje i ekspozycje muzealne stanowią zwierciadło przemian kulturowych, społecznych czy geopolitycznych, będąc jednocześnie aktywnym ich czynnikiem. Paradoksem jest, że polska tradycja zbudowała się pod tym względem przede wszystkim w XIX stuleciu w okresie kiedy państwo polskie zniknęło z mapy. W tym czasie powstały najistotniejsze dawne, ale i obecnie instytucje, jak Muzeum Czartoryskich i Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Poznaniu i Przemyślu i wiele innych. Stanowią one bardzo mocny element tradycji muzealnictwa polskiego. Dzięki nim muzea sprawnie rozpoczęły swoją działalność zaraz po odzyskaniu niepodległości i prowadziły ją  w ciągu całego dwudziestolecia międzywojennego, a także w następnych epokach.

Upadek państwa i rozbiory były wydarzeniem, którego znaczenie nie ograniczało się jedynie do obszaru polityki – wpłynęły one również na strategie wobec kulturowej tożsamości obierane przez powstające wówczas muzea. Do ich skutków o ogromnym znaczeniu należało zogniskowanie kultury polskiej wokół problematyki narodowej oraz jej zróżnicowanie terytorialne i co za tym idzie cywilizacyjne. Składały się nań bowiem odmienne pod tym względem obszary trzech zaborów i tzw. ziemie zabrane, a nie można ograniczać się wyłącznie do ziem etnicznych i zapominać o emigracji (przede wszystkim we Francji, ale też w Szwajcarii i we Włoszech) oraz stolicach i niektórych miastach państw zaborczych; tam również rozwijało się polskie kolekcjonerstwo, czasem o charakterze publicznym (niezwykle ciekawy pod tym względem byłby Wiedeń, a może też Berlin, Sankt Petersburg, Odessa, Baku). Dziewiętnastowieczne polskie instytucje o charakterze muzealnym funkcjonowały zatem w regionach całkiem od siebie odmiennych pod względem tradycji, kultury, gospodarki, ustroju, o nierównoległej polityce wobec polskości i swobód jednostki oraz nierównoległej chronologii. Tradycja polskiego muzealnictwa nie może więc nie być zjawiskiem złożonym. Różnorodne czynniki szatkują i przecinają na wszystkie strony rozliczne problematyki, jakie tu się pojawiają.

W obecnym piśmiennictwie na temat dyskursu muzealnego najpowszechniejsza jest narracja patriotyczno-narodowa – nierzadko przekładająca się na wybiórczą interpretację historii, pomijającą liczne elementy nie pasujące do obranego schematu. Problematyka tożsamościowa i kształtowanie kultury pamięci przez muzea musi jednak brać pod uwagę także ich inne narracje: etniczną, biograficzną, techniczno-przemysłową, przyrodniczą, czy wreszcie pustą rozrywkę (niejednokrotnie bezzasadnie odwołującą się do terminologii muzealnej). Zasadnicze pytania, jakie trzeba tu postawić dotyczyć więc będą lektury różnorodnej i złożonej tradycji polskiego muzealnictwa w kontekście przekazywania, budowania i kształtowania przez nie polskiej kultury pamięci. Chodzi w nich o próbę odczytania i interpretacji zakresu semantycznego, a także strategii i specyficznego języka kolekcjonerstwa, eksponowania oraz innej działalności (popularyzacji, badań naukowych, propagandy politycznej) przyjmowanych w tym celu przez instytucje muzealne funkcjonujące do 1918 roku na obszarze szeroko rozumianej kultury polskiej*.

Konferencja niniejsza mieści się w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej finansowanego z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019.

Zapraszamy do Torunia na 8 i 9 czerwca 2017 r. Postanowiliśmy przyjąć, że na każde wystąpienie przeznaczone będzie 45 minut, z czego 25 minut na referat, a 20 minut – na pytania i komentarze. Takie rozwiązanie, chociaż połączone z koniecznością ograniczenia liczby wystąpień (a wiec i trudnym procesem ich selekcji), zapewni, mamy nadzieje, odpowiednią ilość czasu na wymianę poglądów i dyskusje na poziomie odpowiednim dla tej formy naukowego spotkania.

TERMINY:
Zgłoszenia: do 31 marca 2017 r. (formularz zgłoszeniowy) na adres: muzeumpamieci@umk.pl.
Informacja o zakwalifikowaniu na konferencję: do 30 kwietnia 2017 r.
Opłata konferencyjna: do 10 maja 2017 r.
Artykuły pokonferencyjne do publikacji: do 30 czerwca 2017 r. (publikacja artykułów przewidziana jest na koniec listopada 2017 r.)
Opłata konferencyjna: 200 zł / doktoranci, studenci – 100 zł

Kierownik naukowy:
dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK
Sekretarze naukowi:
mgr Małgorzata Baka-Theis – koordynator Projektu
e-mail: malgosia_theis@umk.pl | tel. 695 297 142
mgr Aldona Tołysz
e-mail: atolysz@doktorant.umk.pl
mgr Ewelina Bednarz
e-mail: ebdnrz@doktorant.umk.pl | tel. 506 023 799

Kontakt:
Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel. 56 611 38 19 | 38 20
@: muzeumpamieci@umk.pl
Strona Projektu: http://muzeumpamieci.umk.pl/

Miejsce: Wrocław
Termin: 06-07 IV 2017
Zgłoszenia: 12 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1846281205640524/

______

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa studencko-doktorancko-ekspercka, która odbędzie się w ramach cyklicznych Obrad o Kulturze Staropolskiej organizowanych przez SKN Nowożytników UWr im. Władysława Czaplińskiego.

Życie codzienne, obowiązki, rytm pracy przerywały wydarzenia związane z cyklem rocznym, kalendarzowym, rytmem życia determinowanym przez przyrodę i realia społeczne. Były to wydarzenia, w których istotnym rolę pełniła religi, święta kościelne (Wielkanoc, Boże Ciało i Boże Narodzenie) i religijne nadawanie znaczeń doświadczeniom osobistym narodzinom, małżeństwom, śmierć. Wszystkie związane były z głęboko zakorzenionymi w tradycji zachowaniami kolektywnymi.. Uroczystości, którym towarzyszyło świętowanie odgrywały ważką i złożoną rolę w kreowaniu kodów kulturowych i kształtowaniu wspólnych wyobrażeń integrujących różne grupy społeczeństwa staropolskiego.

Miasto, wieś, dwór czy to szlachecki, magnacki czy królewski funkcjonały w określonym rytmie. Rozrywki dawnej wsi związane były ściśle z istniejącymi wówczas zwyczajami. Dzień powszedni, szczególnie wiosną , latem i jesienią, był tak wypełniony pracą i rozmaitymi obowiązkami, że na dzień o rozrywce trudno było nawet myśleć, pora na nią przychodziła w długie, późnojesienne i zimowe wieczory oraz w niedziele i święta. Szczególnego charakteru w życiu wsi nabierały nabożeństwa kościelne. Z pracą chłopów związane były tłoki, wyzwoliny, frycówki. Inną okazję do zabawy stanowiły odpusty, podczas których odbywały się kiermasze. W miastach organizowano specjalne biesiady, posiadały również szereg rozmaitych atrakcji. Często odbywały się tam występy niedźwiedników, linoskoczków, sztukmistrzów, można się było napatrzeć na przejazdy różnych panów, na bardzo częste egzekucje. W największych miastach urządzano festyny z okazji koronacji, elekcji, zaślubin monarszych lub magnackich. W czasie takich uroczystości urządzano masowe zabawy, stawiano bramy triumfalne, oglądano widowiska, instalowano bijące winem fontanny. W XVIII wieku pojawił się w dużych miastach nowy rodzaj rozrywek – tzw. Reduty. Jedną z najbardziej rozwiniętych form życia towarzyskiego była gościna. Przybycie gościa stanowiło pewne urozmaicenie w codziennym życiu. Bogatsza szlachta z poza wymienionych brała udział w zjazdach, polowaniach, sejmikach, trybunałach, sejmach, elekcjach.

Z kościołem związane było wspomniane już Boże Narodzenie, karnawał a podczas nich kuligi, ostatki, popielec, Wielkanoc, Zielone świątki, sobótki, dożynki, dzień św. Marcina, św. Katarzyny, św. Andrzeja czy św. Mikołaja. Niektóre z tych świąt nosiły cechy pogaństwa.

Te i inne zagadnienia będziemy rozważać podczas trwania IV Obrad o kulturze staropolskiej.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli (studentów i doktorantów) wszystkich nauk humanistycznych: historyków, socjologów, psychologów, antropologów, etnologów, filologów, filozofów itp.
Konferencja odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49, Wrocław), w dniach 6-7 IV 2017.
Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 12 III 2017.
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i możliwości ich odrzucenia.
O przyjęciu zgłoszeń zostaniecie Państwo poinformowani do dnia 19 III 2017.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFntLeQYXMuw_G22BGgxiqVaZEsRfQgq4aPL8sfgBeMTZ3lQ/viewform?c=0&w=1&fbzx=-939919016158921900

Miejsce: Kraków
Termin: 10-13 II 2017
Zgłoszenia:
Link:

______

Zespół projektu badawczego Ofiara krwawa w Grecji w świetle danych filologicznych (Uniwersytet Jagielloński) informuje, że w dniach 10-13 lutego 2017 r. w Krakowie odbędzie się druga sesja międzynarodowych warsztatów na temat ofiary.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/01/Ofiara-krwawa-w-Grecji-staro%C5%BCytnej-CfP-PL.pdf

Miejsce: Poznań
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link:

______

Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii UAM przypomina o zbliżającym się ostatecznym terminie nadsyłania artykułów do publikacji:

 

- Polska Kronika Filmowa. Studia źródłoznawczo-historyczne, t. 1;
- Poznański Czerwiec 1956 roku w kulturze masowej w latach 1956-2015;
- Tysiącleciem w Milenium. Historie lokalne.

 

 

Publikacje zostaną wydane przez Instytut Historii UAM w serii „Społeczeństwo PRL” w III kwartale 2017 r.

Artykuły (do 40 tys. znaków (20 stron), czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5) należy przysyłać wyłącznie drogą elektroniczną do końca lutego 2017 r. na adres marcin7855@wp.eu

Miejsce: Poznań
Termin: 27 X 2017
Zgłoszenia: 01 X 2017
Link:

______

Zakład Najnowszej Historii Polski IH UAM oraz Sekcja Historii Polski XX wieku Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy IH UAMmają zaszczyt zaprosić na konferencjępt.

 

„Regiony PRL – „Cała Polska buduje Ziemie Odzyskane”

27 październik 2017 r.

Wydział Historyczny UAM

     ul. Umultowska 89d

Poznań

Celem konferencji będzie przybliżenie zagadnienia wpływu jaki na powojenne funkcjonowanie przyłączonych do Polski ziem północno-zachodnich mieli Wielkopolanie. Zakres tematyczny konferencji obejmuje lata 1945-1989. Zachęcamy prelegentów, aby  nadsyłali referaty dotyczące zarówno pojedynczych osób jak i grup społecznych czy zawodowych oraz instytucji angażujących się w budowanie nowego społeczeństwa na „Ziemiach Odzyskanych”.

Zgłoszenia na konferencję i abstrakty (należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 1 października 2017 r. na adres marcin7855@wp.eu.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Planowana jest natomiast publikacja pokonferencyjna. Konferencja odbędzie się na kampusie Morasko w nowym Collegium Historicum.

Rada naukowa:

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – kierownik Zakładu Najnowszej Historii Polski IH UAM

dr hab. Konrad Białecki (Zakład Najnowszej Historii Polski IH UAM/IPN, Oddział w Poznaniu).

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 15 IV 2017
Link:

______

 

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do czasopisma

Leopoldina – Wrocławskie Studia Historyczne

            Redakcja czasopisma Leopoldina – Wrocławskie Studia Historyczne zaprasza do nadsyłania artykułów do publikacji w pierwszym numerze poświęconym zagadnieniom związanym z kształtowaniem, postrzeganiem oraz rozwojem wiedzy i wyobraźni – od czasów starożytnych po nam współczesne.

W przygotowywanej publikacji pragniemy podjąć się refleksji nad kilkoma problemami: w jaki sposób ludzie w różnych epokach budowali swoje wyobrażenia o otaczającym ich świecie? Jak funkcjonowała wiedza indywidualna i w jaki sposób mogły wpływać na nią osobiste doświadczenia? Jak zdefiniować wyobrażenia jako zjawiska historycznego czy łączyć je z szeroko rozumianą mentalnością, kulturą wysoką bądź ludową, a może zastosować narzędzia psychologii społecznej w służbie badaczy przeszłości?

Proponowana tematyka artykułów:

- kompendia wiedzy (historyczne, geograficzne, przyrodnicze, inne)

- edukacja: wychowanie domowe, szkoły, uniwersytety, szkoły zakonne, kształcenie kobiet, podróże edukacyjne

- wiara w świat nadprzyrodzony, wyobrażenia eschatologiczne

- magia, zabobony, nauka, religia

- duchowość i wyobraźnia

- prądy filozoficzne i ich ewolucja

- komunikacja społeczna

Zapraszamy do nadsyłania do publikacji w niniejszym czasopiśmie także recenzji oraz sprawozdań.

Do nadsyłania artykułów zachęcamy przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych, tj. historyków, antropologów, psychologów, socjologów, filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków sztuki etc.

Artykuły do publikacji w czasopiśmie należy przesyłać w terminie do 15 kwietnia 2017 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: czasopismouwr@gmail.com , ewentualnie drogą pocztową z załączonym ich zapisem na płycie CD (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Szewska 49, 48-300 Wrocław z dopiskiem „czasopismo Leopoldina”).

Wymogi edycyjne tekstów zostały zamieszczone pod następującym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=0B9IfVUctG9nQY0RkRDBKT2xlOGM

Redakcja czasopisma zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu.

Dodatkowe informacje związane z publikacją można uzyskać drogą elektroniczną: czasopismouwr@gmail.com.

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania artykułów!

Miejsce: Poznań
Termin: 26 V 2017
Zgłoszenia: 06 IV  2017
Link:

______

 

 

Zakład Najnowszej Historii Polski IH UAM ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję:

 

„Wielkopolscy ewangelicy

na przestrzeni dziejów”

26 maj 2017

Wydział Historyczny UAM

ul. Umultowska 89d

Poznań

Organizatorzy konferencji postawili sobie za cel przypomnienie konkretnych sylwetek mieszkających na przestrzeni wieków w Wielkopolsce ewangelików, którzy swoim działaniem przyczynili się do rozwoju naszego regionu i kraju. Wśród nich były osoby różnych narodowości, stanów i zawodów, połączone fascynacją ideami reformacyjnymi. Bez wątpienia warto przypomnieć ich sylwetki w pięćsetlecie wystąpienia Marcina Lutra.Zakres czasowy konferencji: XVI w. – XXI w.

Zgłoszenia na konferencję i abstraktynależy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 6 kwietnia adres marcin7855@wp.eu.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Planowane jest natomiast opublikowanie tekstów pokonferencyjnych. Konferencja odbędzie się na kampusie Morasko w nowym Collegium Historicum.

Rada naukowa:

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – kierownik Zakładu Najnowszej Historii Polski

dr hab. Konrad Białecki (Zakład Najnowszej Historii Polski/ IPN Oddział w Poznaniu)

Miejsce: Warszawa
Termin: 01 II 2017
Zgłoszenia:
Link:

______

Zapraszamy na konferencję naukową

„W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”

Zamek Królewski w Warszawie, 1 lutego 2017, Sala Koncertowa

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym,

Kancelaria Sejmu R.P.,

Zamek Królewski w Warszawie,

Instytut Historii PAN im. T. Manteuffla,

Muzeum Historii Polski

Program:

9.00-9.30 – Otwarcie Konferencji

9.30-9.50 – Odczytanie diariusza sejmu autorstwa, sekretarza królewskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego

9.50-11.00 – Referaty część I

9.50-10.10 Dr Krzysztof Link-Lenczowski (UJ): Na drodze do konfederacji tarnogrodzkiej i Sejmu Niemego

10.10-10.30 Dr Mindaugas Šapoka (Wilno): Konfederacja Wielkiego Księstwa Litewskiego 1715-1716 r. i jej wpływ na negocjacje przed Sejmem Niemym

10.30-10.50 Prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski (UO): Sytuacja militarna w Rzeczypospolitej w przededniu Sejmu Niemego

10.50-11.10 Dr hab. Adam Perłakowski (UJ): Czy można umrzeć z przepracowania? Udział Antoniego Sebastiana Dembowskiego w rokowaniach z konfederatami tarnogrodzkimi w latach 1715-1716

11.10-11.40 – Przerwa

11.40-13.00 – Referaty część II

11.40-12.00 Dr hab. Robert Kołodziej (UWr): Sejm Niemy na tle praktyki funkcjonowania staropolskiego parlamentaryzmu

12.00-12.20 Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen (IH PAN): Postanowienia Sejmu Niemego w kwestiach wyznaniowych i ich konsekwencje

12.20-12.40 Dr Gintautas Sliesoriūnas (Instytut Historii Litwy): Sejm Niemy a rewizja reform ustrojowych, zainspirowanych przez litewskich republikantów na przełomie XVII i XVIII w.

12.40-13.00 Prof. dr hab. Jerzy Dygdała (IH PAN): Realizacja reform skarbowych Sejmu Niemego na przykładzie Prus Królewskich

13.00-14.00-Przerwa

14.00-15.20 – Referaty część III

14.00-14.20 Prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski (UAM): Geneza i konsekwencje reform sejmików w konstytucjach Sejmu Niemego

14.20- 14.40 Dr hab. Urszula Kosińska (UW): Stosunek szlachty na sejmach 1718-1720 do postanowień traktatu warszawskiego i Sejmu Niemego

14.40-15.00 Dr Jacek Burdowicz-Nowicki (Warszawa): Rosyjska „gwarancja” traktatu warszawskiego i Sejmu Niemego

15.00-15.20: Prof dr hab. Zofia Zielińska (UW): Echa Sejmu Niemego w pamięci historycznej doby panowania Augusta III i Stanisława Augusta

15.20-17.00 – Dyskusja z udziałem referentów i zaproszonych Gości

17.00-17.20 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji


  • RSS