Miejsce: Warszawa
Termin: 31 VIII- 01 IX 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link: https://dialogueofthedeaf.wordpress.com/

______

Międzynarodowa konferencja naukowa „History & Society – Dialogue of the Deaf”.

Na podanej stronie konferencji znajdują się najważniejsze informacje w języku polskim i angielskim: https://dialogueofthedeaf.wordpress.com/

Dialogue of the Deaf  International Conference – 31.08/01.09.2017
dialogueofthedeaf.wordpress.com

Polecam również Państwa uwadze wydarzenie na fb poświęcone konferencji: https://www.facebook.com/events/1734583986852848/

We are happy to announce the upcoming 2017 International Conference “History & Society – Dialogue of the Deaf” taking place on 31st of August and 1st of September in Warsaw, Poland. All the PhD students and young researchers are invited to sumbit an abstract or attend as free listeners.

The main aim of the conference is to restimulate the reflections on the interrelations between social sciences and history. This theme is an object of the century-old but lively controversy. Social history gained its momentum as a result of works of researchers associated with the famous Annales journal, such as Marc Bloch and Lucien Febvre, in the first half of the 20th century, who refocused their inquiries from the outdated “event history” to the analyses of social structures and phenomena constructing historical events. 1960s witnessed the breakthrough of “new social history” which soon transformed the discipline into the dominating historiographical trend of the Anglophone world. In the 1990s its prominent position was endangered by one member of its intellectual offspring, cultural history.

Basing on the data from British and Irish universities, where 26% of academic historians identify with social history, it is the most common approach to writing history. Nonetheless, many eminent researchers still disregard its importance. In the light of these voices, it seems necessary to reconsider the relations between history, society, and culture.

We hereby invite to discuss that matter. Both Polish and non-Polish scholars, as well as the representatives of such disciplines as history, social sciences, art history, archaeology, geography, anthropology, cultural studies and others will be welcome to present their research reports at the conference.

We plan to organise the referees’ presentations in three separate sections: 1. Theory and Methodology, 2. Practice and Examples, and 3. Future Perspectives of developing the fields in question. The conference panels will be related, but are not limited to:

– the problem of “dialogue of the deaf” between historians and sociologists,
– social history and historical sociology,
– historical geography and demography,
– cultural history,
– memory studies,
– new historiographical trends, including the posthumanistic approaches,
– history of the interdisciplinary-oriented historiography,
– methodological aspects of socio-historical research.

As we plan to organise panels according to the language of presentations, and as Poland is the host for the conference, abstracts in English as well as in Polish are welcome.

***

Głównym celem konferencji będzie wzbudzenie ponownej refleksji nad relacją pomiędzy naukami historycznymi i społecznymi. Temat ten jest obiektem kontrowersji żywej od ponad stu lat. Historia społeczna nabrała nowej dynamiki dzięki pracom badaczy takich jak Marc Bloch, Lucien Febvre i innych ze środowiska skupionego wokół czasopisma Annales w pierwszej połowie wieku XX, którzy przenieśli nacisk zainteresowań historyka z „historii wydarzeń” poprzedniego pokolenia na analizy struktur i zjawisk społecznych, które mają wpływ na wydarzenia historyczne. Hasła „nowej historii społecznej” pojawiły się w latach 60-tych, szybko przekształcając dziedzinę w jeden z dominujących sposobów uprawiania historiografii w świecie anglojęzycznym. Lata 90-te przyniosły pojawienie się historii kulturowej, w znacznej mierze wyrastającej z historii społecznej, ale konkurencyjnej wobec niej.

Opierając się na danych z brytyjskich i irlandzkich uniwersytetów, gdzie 26% historyków-pracowników naukowych identyfikuje się z historią społeczną, jest ona najpowszechniejszym sposobem akademickiego pisania historii. Mimo tego, wśród wielu wybitnych badaczy z polski wciąż spotkać się można ze sceptycznym nastawieniem wobec stosowania socjologicznych metod badawczych na gruncie historycznym. W świetle takich głosów, konieczną wydaje się ponowna dyskusja na temat relacji historii, społeczeństwa i kultury.

Do dyskusji zaproszeni zostaną badacze z polski i zagranicy, a szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie szerokiego wachlarza opinii reprezentantów różnych dziedzin związanych z tematem: historii, historii sztuki, archeologii, geografii, nauk społecznych, antropologii, kulturoznawstwa i innych.

Planowany jest podział referatów wg ich tematyki na trzy sekcje – 1. Teorii i metodologii, 2. Praktyki i przykładów pisania historii społecznej oraz 3. Perspektyw rozwoju nauk historycznych. Tematyka prezentacji może dotyczyć, ale nie jest ograniczona do:

– problemu „dialogu głuchych” pomiędzy historykami i socjologami,
– historii społecznej i socjologii historycznej,
– geografii i demografii historycznej,
– historii kulturowej,
– badań nad pamięcią,
– najnowszych trendów w historiografii, a w tym ujęć posthumanistycznych,
– historii historiografii zorientowanej interdyscyplinarnie,
– metodologicznych aspektów związanych z historią społeczną.

Językami konferencji będą polski i angielski.

The conference is addressed to academics, researchers and professionals with a particular interest related to the conference topic. Proposals up to 200 words and a brief biographical note should be sent to: dialogueofthedeaf@gmail.com before 31. May 2017.

A conference fee for active participation of in the event will not exceed 25eu or 100zł.

We are planning to publish the conference papers in a collected volume.