konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Sanok
Termin: 10-12 X 2013
Zgłoszenia: 25 VI 2013
Link: http://www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

 

wraz z

 

Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku

 

Muzeum Historycznym w Sanoku

 

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Sanoku

zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

 

 

Na pograniczach kultur i narodów.

 

 

Problemy historii

Sanok, 10-12 października 2013 roku

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historii regionów pogranicznych z Polski oraz z zagranicy. Zapraszamy do udziału w niej przede wszystkim historyków, ale także archeologów, socjologów, kulturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych tematyką.

Zakres tematyczny konferencji:

– początki Sanoka;

– historia miast pogranicza;

– kultury pogranicza na przestrzeni dziejów;

– gospodarcze i ekonomiczne aspekty historii pogranicza;

– demografia historyczna, osadnictwo, ruch migracyjny w Europie Środkowo-Wschodniej;

– historia życia codziennego pogranicza w Europie Środkowo-Wschodniej;

– problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na terenach pogranicza;

– procesy tworzenia się kultur narodowych na pograniczach w XIX i XX wieku;

– wpływ wielkich wydarzeń historycznych na losy regionów pogranicza i jego mieszkańców;

– źródła do badań historii pogranicza.

 

Koszt udziału w konferencji:

– 450 zł (materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja, dwa noclegi);

lub:

– 300 zł (jak wyżej, bez noclegów);

– dla osób reprezentujących instytucje współorganizujące konferencję – udział bez opłat;

Terminy:

Zgłoszenia chęci udziału na załączonym formularzu prosimy przysyłać na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 25 czerwca 2013 roku pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl

Miejsce: Łódź
Termin: 26 IV 2013
Zgłoszenia: 25 III 2013
Link:

 

„Skandynawia – terra fantastica?” Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Skandynawia – terra fantastica?” organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się 26.04.2013 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Narutowicza 59a, Łódź).

Celem obrad jest podjęcie refleksji o fenomenie państw skandynawskich w ujęciu historycznym i współczesnym.

W powszechnej świadomości zdaje się funkcjonować wyobrażenie o Skandynawii – i poszczególnych krajach skandynawskich – jako miejscu niemal fantastycznym, którego niezwykłość przejawia się w dobrobycie, tolerancji i poszanowaniu praw obywateli. Jednakże zauważalne nasilanie się tendencji ekstremistycznych o bardzo różnym charakterze świadczy o kryzysie polityki wielokulturowości i rodzi pytania o przyszłość państw skandynawskich. Jedynie podjęcie rozważań na wielu płaszczyznach: kulturoznawczej, historycznej, politologicznej, antropologicznej, filologicznej, socjologicznej, a także pozostałych, przynależących do nauk humanistycznych i społecznych, umożliwia zbadanie i zrozumienie wielostronnych przemian, jakie dokonują się obecnie w krajach skandynawskich.

Proponowane obszary badawcze:
• kulturowa tożsamość Skandynawów – poczucie odrębności, kompleksy wyższości/niższości wobec innych narodów;
• postrzeganie Skandynawów przez inne grupy etniczne;
• twórczość artystów skandynawskich w zakresie sztuk wizualnych, designu, muzyki i literatury;
• mitologia skandynawska i jej współczesne interpretacje;
• zagadnienia językoznawcze;
• założenia a realizacja polityki społecznej w państwach skandynawskich;
• zjawisko imigracji do krajów skandynawskich;
• wielokulturowość w państwach skandynawskich;
• przejawy ekstremizmu w państwach skandynawskich;
• skandynawski system medialny;
• problematyka integracji państw skandynawskich w aspekcie regionalnym i międzynarodowym;
• historia stosunków polityczno-gospodarczych i kulturowych krajów skandynawskich z innymi państwami

Zgłoszenia na konferencję w postaci wypełnionego formularza, dostępnego na stronie www.mish.uni.lodz.pl (w zakładce Strefa studenta – Koło Naukowe), prosimy przesyłać na adres konferencja.mish.skandynawia@gmail.com do 25 marca 2013 r.
Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia znajdują się w formularzu.
Odczyt może zostać wygłoszony w języku polskim bądź angielskim.

Maksymalny czas prezentacji referatu wynosi 20 minut, bardzo prosimy
o przestrzeganie limitu. Możliwe jest wykorzystanie urządzeń audiowizualnych podczas prezentacji. Osoby, które zaznaczą odpowiednią pozycję w karcie zgłoszeniowej, zostaną poinformowane o dopuszczalnych formatach plików i możliwościach technicznych. Opłata konferencyjna wynosi 80 zł i zostanie przeznaczona na koszty organizacyjne oraz publikację recenzowanego tomu pokonferencyjnego.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów wyżywienia, dojazdu ani noclegu, jednakże chętnie udzielą pomocy w ich zorganizowaniu.

Miejsce: Poznań
Termin: 11-12 IV 2013
Zgłoszenia: 31 III 2013
Link:

 

Religia i Kościół w świadomości trzech pokoleń katolików w Polsce. Kontynuacja czy zmiana nastawienia?

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy uprzejmie na kolejną ogólnopolską konferencję organizowaną w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu na temat „Religia i Kościół w świadomości trzech pokoleń katolików w Polsce. Kontynuacja czy zmiana nastawienia”?
Podczas obrad tej konferencji chcemy wspólnie znaleźć odpowiedź na to ważne poznawczo pytanie: jak na kanwie czasu trzech pokoleń katolików polskich (młodych, dorosłych i starych) przebiegało życie religijne i postawy wobec Kościoła instytucjonalnego – czy wystąpiła pokoleniowa kontynuacja zjawiska, czy też radykalne zmiany w jego toku?
Pytanie to interesuje wielu ludzi i różne środowiska społeczne i kościelne, a przede wszystkim badaczy religijności katolików, w tym badaczy zaproszonych do udziału w tej konferencji. Z pomocą Państwa chcemy znaleźć choćby w pewnym zakresie odpowiedź na to pytanie. Diagnoza ustalona wówczas znajdzie swoje odzwierciedlenie w książce zbiorowej, jako obiektywny komunikat na ten temat.

Przesłanie do 31.03.2013 tematu wystąpienia na adres: konferencjareligia.uam@gmail.com

Koszt 500 zł
Opłata ta obejmuje: wyżywienie (obiady, kolację, poczęstunek), obsługę konferencji i priorytetowo druk recenzowanej książki konferencyjnej.

 • SPRAWY NAUKOWE – prof. Józef Baniak, kontakt: j.baniak@amu.edu.pl
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE – prof. Józef Baniak, mgr Bartosz Jamniak, kontakt: j.baniak@amu.edu.pl, bartosz.jamniak@gmail.com

Miejsce: Warszawa
Termin: 21 III 2013
Zgłoszenia:
Link:

 

W czwartek, 21 marca w Warszawie, w w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki (ul. Marszałkowska 21/25) rozpocznie się interdyscyplinarna konferencja naukowa, pt.:

„Obraz ziemiaństwa w nauce, literaturze i publicystyce

W polskiej historiografii krajowej okresu powojennego obraz polskiego ziemiaństwa ulegał przemianom: od pejoratywnego do pozytywnego (niekiedy nawet apologetycznego). W obrazie pejoratywnym koncentrowano się całkowicie na ekonomicznej roli ziemiaństwa, eksponując jego antagonizm wobec klasy chłopstwa oraz wyzysk tej klasy przez „obszarników”. Pomijano w nim rolę społeczną, polityczną i kulturalną ziemiaństwa. Obraz pozytywny natomiast koncentruje się na eksponowaniu wielu aspektów roli kulturalnej, gospodarczej i społecznej ziemiaństwa, jego tradycjach w walkach niepodległościowych oraz martyrologii. Po przełomie politycznym roku 1989 pojawiło się gros publikacji dotyczących działalności politycznej i społeczno-kulturalnej ziemian. Wydawnictwa te noszą często charakter swoistej rekompensaty, a ich zadaniem jest przywrócenie pamięci o roli ziemiaństwa, roli, którą z przyczyn politycznych po 1944 r. usiłowano wymazać z pamięci zbiorowej.
Jak dotąd wśród naukowców (historyków, socjologów) nie doszło jeszcze do rzeczowej dyskusji na temat roli ziemiaństwa, w wyniku której zostałby wypracowany obszar społecznego konsensusu wśród badaczy.
Marcowa konferencja rozpoczyna cykl szeregu spotkań podejmujących najważniejsze problemy dotyczące ziemiaństwa.

Organizatorami wydarzenia są:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Fundacja Imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I – czwartek – 21 marca 2013 r.

9:00 Otwarcie konferencji:

 • dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN
 • dr Rafał Reczek – Dyrektor IPN Odział w Poznaniu
 • Marcin Schirmer – Wiceprezes Zarządu Głównego PTZ
 • Mikołaj Pietraszak-Dmowski – sekretarz Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

9:20 Wykład wprowadzający:

 • prof. IH PAN dr hab. Tadeusz Epsztein (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) – Polskie ziemiaństwo – zarys problematyki
 • prof. UŁ dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki) – Stosunki dwór-wieś w Królestwie Polskim w ziemiańskim oglądzie

10:00-11:20 I panel: Ziemiaństwo w belle epoque

 • Magdalena Semczyszyn (IPN Szczecin) – Dylematy ziemiaństwa w obliczu nowych ruchów społeczno-politycznych w Galicji Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku
 • dr Artur Malec (IPN Rzeszów) – Autoportret ziemiaństwa polskiego zawarty w dziewiętnastowiecznej literaturze pamiętnikarskiej
 • prof. dr hab. SvitlanaKravchenko (Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku) – Ziemiaństwo Wołynia w świetle pamiętników pisarzy polskich XIX wieku
 • dr Iwona Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński) – Kryzys ziemiańskiej tożsamości. Wołyń połowy XIX wieku w świetle ówczesnych powieści i publicystyki

11:20-11:45 Dyskusja

11:45-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:00 II panel: Ziemiaństwo w  dwudziestoleciu międzywojennym

 • dr Tomasz Łaszkiewicz (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Toruniu) – „Życiowe rozbitki” na Pomorzu – losy kresowych rodzin ziemiańskich wygnanych ze swoich siedzib po wojnie światowej
 • dr Tomasz Gałwiaczek (IPN Wrocław) – Hreczkosieje czy salonowcy? Obraz ziemiaństwa w literaturze pamiętnikarskiej dwudziestolecia międzywojennego
 • dr Norbert Wójtowicz (IPN Wrocław) – Obraz ziemiaństwa w satyrze i karykaturze okresu II RP

13:00-13:25 Dyskusja

13:30-14:30 Przerwa obiadowa

14:40-16:00 III panel: Obraz ziemiaństwa w PRL. Między propagandą a sztuką

 • dr Tomasz Osiński (IPN Lublin) – Ziemiaństwo w prasowym rysunku satyrycznym (1944-1956)
 • dr Ewa Tierling-Śledź (Uniwersytet Szczeciński) – Obraz udziału ziemiaństwa w powstaniu styczniowym w literaturze polskiej po 1945 roku
 • dr Piotr Pirecki (IPN Łódź) – Proza polska po 1945 roku o ziemianach i wobec ziemian. Refleksja  komparatystyczna
 • dr Edyta Chlebowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Obraz tradycji ziemiańskiej w malarskim cyklu Chopinowi Jerzego Dudy-Gracza

16:00-16:20 Dyskusja

16:20-16:40 Przerwa kawowa

16:40-18:00 IV panel: Ziemiański styl życia

 • prof. UWr dr hab. Waldemar Żarski (Uniwersytet Wrocławski) – Tożsamość kulinarna ziemiaństwa polskiego
 • dr Renata Knyspel-Kopeć (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze) – Ziemianka jako pani domu w świetle międzywojennej prasy kobiecej
 • Jadwiga Czarnecka-Knaflewska – Wielkopolski dwór w tradycyjnej zieleni
 • dr Renata Gliwa (Uniwersytet Łódzki) – Imiona wśród ziemiaństwa na obszarze Lubelszczyzny

18:00-18:30 Dyskusja

Dzień II – piątek – 22 marca 2013 r.

9:00-10:20 V panel:  Kobieta w świecie dworów

 • dr Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki) – Pod sztandarem miłości. Ziemianki między  prywatnością a życiem społecznym w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku
 • dr Olga Nikolayenko (Charkowski Narodowy Uniwersytet) – Udział polskich kobiet-ziemianek  ziem ukraińskich w życiu kulturalnym regionu na przełomie XIX i XX wieku
 • prof. UWr dr hab. Małgorzata Komza (Uniwersytet Wrocławski) – Społeczna działalność  polskich ziemianek na Żmudzi na początku XX wieku
 • dr Tatiana Czerska (Uniwersytet Szczeciński) – Poza stereotypem. Polskie ziemianki w świetle  kobiecej autobiografistyki po 1945 roku

10:20-10:45 Dyskusja

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:40 VI panel: Obraz ziemiaństwa w świadomości społecznej

 • dr Marcin Chorązki (IPN Kraków) – Autodefinicja ziemiaństwa w świetle pamiętników, wspomnień,  relacji i listów
 • dr Agnieszka Łuczak (IPN Poznań) – Obraz ziemiaństwa w syntezach historii Polski krajowej i  emigracyjnej historiografii polskiej w latach 1945-1989
 • prof. dr hab. Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Ankieta Służby  Bezpieczeństwa z 1969 roku dotycząca byłych ziemian
 • prof. UAM dr hab. Andrzej Sieradzki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Językowy obraz ziemiaństwa i ziemianina wśród studentów poznańskich
 • prof. UW dr hab. Tomasz Zarycki, dr Rafał Smoczyński (Uniwersytet Warszawski) – Kształtowanie nowoczesnego modelu obywatelskiego w Polsce w relacji do ziemiańskiej kultury politycznej

12:40-13:00 Dyskusja

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:30  Panel dyskusyjny: pt. Obraz ziemiaństwa – próba redefinicji

Uczestnicy:

 • prof. dr hab. Piotr Biliński
 • prof. dr. hab. Wiesław Caban
 • prof. dr hab. Andrzej Chwalba
 • prof. IH PAN dr. hab. Tadeusz Epsztein
 • dr. inż. Marek Łoś,  prof. UKSW
 • dr. hab. Jan Żaryn

prowadzenie: dr Agnieszka Łuczak (IPN Poznań)

Wstęp wolny!

Miejsce: Lublin
Termin: 03-04 VI 2013
Zgłoszenia: 10 IV 2013
Link:

 

Katedra Historii Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II — Zakład Historii Literatury Staropolskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej — Koło Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II     Zgłoszenie tematu wystąpienia w interdyscyplinarnej doktoranckiej konferencji naukowej:

Literatura, historia i sztuka epok wczesnonowożytnych

Lublin, 03 – 04 czerwca 2013

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowejdoktorantów: Literatura, historia i sztuka epok wczesnonowożytnych, organizowanejprzez Katedrę Historii Literatury Staropolskiej KUL oraz Zakład Historii Literatury Staropolskiej UMCS przy współudziale Koła Doktorantów KUL w dniach 03-04czerwca 2013 roku w Lublinie. Sesję pragniemy poświęcić refleksji nad kulturą epok wczesnonowożytnych.Zależy nam na objęciu namysłem możliwie najszerszego spektrum wytworów kultury XVI-XVIII wieku, na które proponujemy spojrzeć z perspektywy różnych dyscyplin. Nasze zaproszenie kierujemy do historyków, literaturoznawców,lingwistów, kulturoznawców, socjologów, filozofów oraz przedstawicieli innych kierunków.
Do 10 kwietnia 2013 roku czekamy na propozycje tematów. Informację o przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo pocztą elektroniczną do 25 kwietnia 2013 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Łączymy pozdrowienia i liczymy na wspólne spotkanie.
mgr Jarosław Bedyniak
mgr Marzena Golan

Miejsce: Kraków
Termin: 23-25 IX 2013
Zgłoszenia: 17 III 2013
Link:

 

Międzynarodową Konferencję Naukową

In hoc signo vinces: Symbole władzy – władza symboli w przestrzeni kultury Słowian dawniej i dziś

(w 1700 rocznicę edyktu tolerancyjnego cesarza Konstantyna Wielkiego)

Kraków, 23-25 października 2013 r.

 

Ogłoszenie edyktu mediolańskiego (313 r.) przez cesarza Konstantyna Wielkiego należy bez wątpienia do tych wydarzeń, których konsekwencje i wymowa są ponadczasowe. Ogromne znaczenia tego aktu wiąże się również z jego niezaprzeczalną emblematycznością, w której kochała się starożytność, a której uroku nie odrzuciła też żadna z późniejszych epok, aż do współczesności włącznie. Bowiem symbol towarzyszył tamtym wydarzeniom nieustannie. Chrześcijańska legenda utrwaliła dobrze w świadomości zbiorowej niezwykle wymowne obrazy, gesty, zachowania… Wystarczy tylko wspomnieć symbol krzyża w wizji Konstantyna maszerującego na Rzym, monogram Chrystusa na tarczach żołnierzy przed bitwą przy moście Mulwijskim, symboliczne przejęcie władzy nad częścią imperium, symboliczne zakończenie prześladowań chrześcijan, a z czasem również pełne znaczenia – zjednoczenie cesarstwa, przeniesienie i erekcja stolicy (Nowego Rzymu), budowa imponujących chrześcijańskich świątyń, klasztorów, pałaców etc. Sam Konstantyn – pierwszy chrześcijański cesarz – staje się obrazem i wzorcem władcy, modelowe stanie się też samo Imperium Romanum, gdzie znaki i desygnaty starego i nowego świata będą wypełniać szczelnie przestrzeń sacrum i profanum.

Wydarzenie sprzed 1700. lat legły u podstaw chrześcijańskiej ery w kulturze europejskiej, których uświadomione i nieuświadomione oddziaływanie towarzyszy nam też współcześnie. Do wypracowanych przez epokę konstantyńską symboli sięgną na przestrzeni wieków władcy ciał i dusz, reformatorzy i rewolucjoniści, apologeci religii i zaciekli jej przeciwnicy, poeci, pisarze, myśliciele, ludzie sztuki. Znajdujący się w centrum tej przestrzeni kultury europejskiej świat Słowian, mimo że z pewnym opóźnieniem doń włączony, również nie uniknął wszechobecnego oddziaływania symboliki władzy i państwa zarówno w jej chrześcijańskim, jak i antycznym wydaniu.

Pragniemy zaprosić badaczy różnych specjalności zajmujących się szeroko rozumianą slawistyką: literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, etnologów, historyków, historyków sztuki etc. do refleksji nad zagadnieniem obecności symboli władzy i dominacji oraz ich derywatów w ideologii, religii, filozofii, literaturze, kulturze, duchowości, życiu codziennym i świątecznym Słowian.

Język konferecji: każdy język słowiański oraz język angielski.

Opłata konferencyjna dla pracowników naukowych wynosi 400 PLN (dla uczestników krajowych) i 100 euro (dla gości zagranicznych).

Organizatorzy zapewniają uroczystą kolację i publikację pokonferencyjną, a także pomoc w znalezieniu zakwaterowania na czas trwania konferencji.

Zgłoszenia, wraz z kilkuzdaniowym abstraktem referatu i informacjami na temat zapotrzebowań noclegowych, prosimy nadsyłać do dnia 17 marca 2013 roku na adres: symbolewladzy (at) gmail.com.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, wyraźnie przewyższającej parametry lokalowe dostępnych sal konferencyjnych, organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych tematów wystąpień.

Planowana liczba uczestników: ok. 70 osób

Przewidywany czas wystąpienia: 20 min.

Miejsce: Lublin
Termin: 9-10 V 2013
Zgłoszenia: 31 III 2013
Link:

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Historii Średniowiecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która będzie miała miejsce w dniach 9-10 maja 2013 r.

W pancerzu przez wieki

Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

 

Od najdawniejszych czasów wojenna praktyka narzucała uczestnikom walk konieczność zarówno rażenia przeciwnika, jak i jednoczesnego chronienia się przed jego ciosami i pociskami. Stąd brały się niezliczone pomysły na stworzenie osłon, które dawałyby skuteczne zabezpieczenie przed niszczącą siłą broni zaczepnej.  Poza wszelkiego rodzaju warownymi budowlami stałymi czy polowymi, najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie okazały się ruchome elementy indywidualnego wyposażenia, które określa się mianem uzbrojenia ochronnego. Skonstruowane najczęściej, choć nie wyłącznie, z metalu, niekiedy okrywały walczących „od stóp do głów”, czasem zaś osłaniały tylko wybrane partie ich ciał, szczególnie narażone na urazy podczas działań militarnych. Podobne zabiegi podejmowano też w odniesieniu do wierzchowców uczestniczących w starciach zbrojnych. Innym osiągnięciem w tej dziedzinie było opancerzenie okrętów i wozów bojowych, które miały dawać ochronę całym zespołom uczestników zbrojnych zmagań. Tego rodzaju zjawiska, stale obecne w dziejach wojen i wojskowości, z pewnością zasługują na szczególną uwagę i stanowią ważny problem badawczy.

Dlatego postanowiliśmy poświęcić im kolejne spotkanie z cyklu „Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej”, nadając mu tytuł W pancerzu przez wieki.  Chcielibyśmy zaprosić do udziału w nim wszystkie osoby zainteresowane historią zbrojnych formacji, charakteryzujących się w różnych okresach dziejów militarnych posiadaniem i praktycznym wykorzystywaniem rozmaitych form dawnego uzbrojenia ochronnego oraz jego kontynuacji w postaci opancerzonych wozów bojowych jak też nowoczesnych kamizelek kuloodpornych. Mamy nadzieję, że w przygotowanych na to spotkanie referatach znajdą odbicie istotne zagadnienia z zakresu uzbrojenia i wyglądu tych formacji, ich udziału w różnego typu działaniach wojennych, stosowanych przez nie sposobów walki oraz roli, jaką odegrały w dziejach polskiej i powszechnej wojskowości.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie wystąpień konferencyjnych (max. 20 minut) i nadesłanie abstraktów. Wypełnione zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną (agladysz@kul.lublin.pl) lub pocztą tradycyjną (dr Andrzej Niewiński Instytut Historii KUL Katedra Historii Średniowiecznej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin) do końca marca 2013 r. Z uwagi na planowany druk prosimy o nadsyłanie tekstów do końca czerwca 2013 r.

Planowana opłata konferencyjna w wysokości 250 zł obejmuje nocleg 9/10 maja br oraz wyżywienie (obiad, bankiet 9 maja oraz śniadanie, obiad 10 maja). Możliwa jest rezerwacja noclegów i wyżywienia w dniu poprzedzającym konferencję (8/9 maja) oraz po jej zakończeniu (10/11 maja) za dodatkową opłatą. Szczegóły oraz dane do przelewu zostaną wysłane po otrzymaniu zgłoszeń.

 

 

Pracownicy Katedry Historii Średniowiecznej

 

Miejsce: Białystok
Termin: 9-10 V 2013
Zgłoszenia: 15 IV 2013
Link:

W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem wśród studentów i pracowników naukowych tematyką Stanów Zjednoczonych, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową zatytułowaną:

 

„Czas wojny, czas pokoju – Stany Zjednoczone Ameryki w XIX wieku”,

 

która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2013r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorzy proponują dwa panele tematyczne, do których można zgłaszać referaty:

I. Czas wojny

II. Czas pokoju

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aspekty historii Stanów Zjednoczonych w XIX wieku.

Planowaną przez nas atrakcją konferencji będzie pokaz grupy rekonstrukcyjnej zajmującej się rekonstrukcją wojny secesyjnej.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, według załączonego wzoru, prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 15 kwietnia 2013r. na adres: sekcjaamerykanistyczna@gmail.com . Przewidywalny czas przeznaczony na wygłoszenie przez uczestnika referatu wynosi 15 minut. Uczestnicy konferencji zostaną poinformowani o swoim udziale drogą elektroniczną do 17 kwietnia 2013 r.

 

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Tekst o objętości do 12 stron należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 30 maja 2013 r. na adres rebeliant63@wp.pl

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: http://db.tt/OE4enP3E

 

Wymogi redakcyjne do publikacji pokonferencyjnej dostępne tutaj: http://db.tt/kwfK3eFJ

 

Facebook konferencji: http://www.facebook.com/events/569847319700673/?ref=3

Miejsce: Katowice
Termin: 20-21 V 2013
Zgłoszenia: 15 IV 2013
Link:

 

Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki oraz Koło Naukowe Filozofii Kultury Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Koło Humanistów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zapraszają do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ”Pomiędzy tożsamością a obrazem”, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2013 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Problematyka tożsamości jest zagadnieniem szczególnie interesującym humanistykę przynajmniej od połowy XX wieku. Określenie relacji podmiotu względem siebie samego i otoczenia umożliwia jednostce identyfikację oraz odnalezienie swojego miejsca we wspólnocie społecznej. Funkcjonując w rzeczywistości, którą Zygmunt Bauman dawno już nazwał epoką płynnej nowoczesności, zmuszeni jesteśmy konstruować i identyfikować swój system wartości na podstawie różnorodnych dyskursów.

Zdaniem Helmutha Plessnera, człowieka od zwierząt odróżnia samoświadomość. Jest ona możliwa dzięki umiejętności spojrzenia z zewnątrz na swój własny obraz. Konstrukcja ludzkiej tożsamości opierać się więc będzie na stosunku do własnego wizerunku. Właśnie tej relacji postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej. Chcemy zapytać, na ile tworzony obraz jest zgodny z prawdą – czy jego działanie uwalnia, czy też zniewala. Dlaczego zasłaniamy się wizerunkami, zacierając w ten sposób wnętrze człowieka. Jak duża jest odległość pomiędzy naszą tożsamością, a noszoną przez nas w dzisiejszym społeczeństwie maską – czy tworzenie takich sztucznych osobowości jest lekarstwem na niemoc określenia samego siebie? Jak właściwie zdiagnozować ucieczkę w wirtualny świat awatarów, których obrazy sami tworzymy, udoskonalając w ten sposób samych siebie (jednocześnie przez cały czas pozostając w ukryciu)?

 

Relacjom pomiędzy tożsamością i obrazem pragniemy przyjrzeć się z perspektywy wielu dyscyplin, takich jak np.: filozofia, literaturoznawstwo, psychologia, medioznawstwo, antropologia, historia sztuki, estetyka, teologia, prawo.

 

Prosimy o przesyłanie propozycji tematów oraz abstraktów na adres tozsamosc.obraz@gmail.com do 15 kwietnia (długość: do 2000 znaków ze spacjami, czcionka: Times New Roman 12, interlinia: 1,5) wraz z danymi – imieniem i nazwiskiem, afiliacją, numerem telefonu.

 

OPŁATA ZA CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJI WYNOSI 50 ZŁOTYCH.

 

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie podana 22 kwietnia 2013 roku. Organizatorzy konferencji nie zapewniają prelegentom noclegu, ale deklarują pomoc w wyszukaniu możliwie najlepszej oferty. O szczegółach poinformujemy zakwalifikowanych prelegentów oraz prelegentki. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.

 

Wszelkie pytania prosimy przesyłać za pośrednictwem podanego wyżej adresu e-mail.

 

Adres na facebooku: http://www.facebook.com/events/538105809562291/?ref=3

Miejsce: Lublin
Termin: 13-14 V 2013
Zgłoszenia: 19 IV 2013
Link: http://www.sfbcc.org.pl/lubelski/aktualnosci/spoeczestwo-obywatelskie-w-polsce-tradycje-fundamenty-wyzwania.html

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Społeczeństwo Obywatelskie w Polsce.

Tradycje – Fundamenty – Wyzwania

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
13-14 maja 2013

Organizatorzy Konferencji pragną podjąć debatę nad społeczeństwem obywatelskim w Polsce, sięgnąć do tradycji i znaleźć wzory, w oparciu o które można dziś budować aktywne społeczeństwo, kształtować postawy odpowiedzialności za państwo i współobywateli. Do dyskusji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza historii, prawa, socjologii i politologii.

Proponowane tematy obrad:
1. Postawy obywatelskie w społeczeństwie staropolskim (do 1795 roku): działalność na rzecz dobra wspólnego, wspólnot lokalnych, samorządność, udział w życiu publicznym.
2. Zabory, okupacja, PRL – zagrożenia ze strony opresyjnego państwa dla kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego; funkcjonowanie społeczeństwa w stanie zniewolenia.
3. II i III Rzeczpospolita – nadzieje, sukcesy i porażki w budowie społeczeństwa obywatelskiego po okresach niewoli; analiza i porównania.
4. Ludzie, pisma, idee – wzory, na których warto opierać się dziś, w kształtowaniu postaw właściwych społeczeństwu obywatelskiemu.
5. Stan obecny społeczeństwa polskiego – aktywność, samoorganizacja, odpowiedzialność za państwo i sprawy publiczne.
6. Wyzwania – poprzez jakie działania aktywizować społeczeństwo i promować postrzeganie państwa polskiego jako wspólnego dobra.

ORGANIZATORZY

Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club

Katedra HIstorii Najnowszej KUL

Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL

Katedra Teorii Polityki KUL

KOMITET NAUKOWY

dr Agnieszka Łukasik-Turecka (Katedra Teorii Polityki KUL)

dr Jadwiga Potrzeszcz (Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL)

dr Ewa Rzeczkowska (Katedra Historii Najnowszej KUL)

TERMINY

19 kwietnia – ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji

22 kwietnia – termin poinformowania  o przyjęciu zgłoszonych referatów

29 kwietnia – ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej przez Osoby zakwalifikowane do udziału w Konferencji; wysłanie planu Konferencji

13 maja – rozpoczęcie Konferencji

KONTAKT

Zgłoszenia udziału w Konferencji, a także wszelkie zapytania prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sfbcc.lublin@gmail.com.

Możliwy jest też kontakt telefoniczny z członkami Komitetu Organizacyjnego:

Tomasz Tokarski (Przewodniczący SF BCC w Lublinie), tel. 511-343-911.

Krzysztof Osewski (Wiceprzewodniczący SF BCC w Lublinie), tel. 885-682-042.


 • RSS