konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Warszawa
Termin: 22-23 III 2013
Zgłoszenia: 28 II 2013
Link:

_______________

X Studencko-doktorancka Interdyscyplinarna Sesja Humanistyczna SKNH UW

22-23 marca 2013

Tegoroczna sesja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z napięciem między tym, co jednostkowe i partykularne, a tym, co wspólnotowe. Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych: historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, archeologów, ale także politologów, socjologów i prawników.
W temacie X Interdyscyplinarnej Sesji Humanistycznej chcielibyśmy zawrzeć następujące kwestie:
1. Tożsamość indywidualna a tożsamość zbiorowa, wstępowanie i występowanie ze wspólnoty
2. Rodzina – funkcje, miejsce i kształt „podstawowej komórki społecznej” na przestrzeni dziejów
3. Cechy, korporacje i związki zawodowe – cele i strategie organizacji pracy w grupie w perspektywie historycznej
4. Stowarzyszenia jawne i tajne, ich miejsce w społeczeństwie i rola kulturotwórcza
5. Jednostka i władza – prawa i obowiązki poddanego i obywatela, prawa i obowiązki państwa
6. Jednostka wobec struktur ponad i między narodowych

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2013. Opłata konferencyjna wynosi 30 zł. Koszt noclegu to 50 zł, a obiadu 15 zł.
Podstawą kwalifikacji na konferencję jest abstrakt. Długość abstraktu powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów. Zgłoszenie wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres: xsesjahumanistyczna@gmail.com

formularz do pobrania znajduje się na naszej stronie internetowej:
http://www.sknh.uw.edu.pl/downloads.php?cat_id=2

w razie pytań, prosimy o zadawanie pytań tutaj lub nadsyłanie ich mailem na adresy mailowe: sknh.kn@uw.edu.pl, xsesjahumanistyczna@gmail.com

Miejsce: Warszawa
Termin: 29-30 I 2013
Zgłoszenia:
Link:

________________

 

 

We wtorek 29 stycznia 2013 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowa pt. Dziedzictwo Powstania Styczniowego: Pamięć. Historiografia. Myśl Polityczna

Miejsce obrad: Sala Kolumnowa Gmachu Pomuzealnego
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Program

29 stycznia 2013 r.

10.00–10.15. Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Pamięć

 • 10.15 – 10.35 Dr hab. Lidia Michalska – Bracha, prof. UJK w Kielcach, (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Powstanie styczniowe w poglądach i ocenach Agatona Gillera
 • 10.35 – 10.55 Dr hab. Anna Kieżuń, Prof. UwB, (Uniwersytet w Białymstoku), Literackie cykle o roku’63 i ich wpływ na kształtowanie legendy powstania
 • 10.55 – 11.15 Prof. dr hab. Piotr Wiland (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), Studenci medycyny i lekarze w powstaniu styczniowym
 • 11.15 – 11.35 Dr Alina Hinc (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pamięć powstania styczniowego w zaborze pruskim 1864-1914

11.35 – 12.00 Przerwa na kawę

Historiografia, myśl polityczna, pamięć

 • 12.00 – 12. 20 Prof. dr hab. Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kwestia postawy chłopów wobec powstania styczniowego w historiografii rosyjskiej i polskiej w XIX i XX wieku (do 1939 roku)
 • 12.20 – 12.40 Prof. dr hab. Andrzej Szwarc (Uniwersytet Warszawski), Polityczne konteksty sporów o pamięć powstania styczniowego. Wokół konfliktów dawnych białych i zwolenników Aleksandra Wielopolskiego
 • 12.40 – 13.00 Dr Piotr Głuszkowski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia), Powstanie styczniowe we wspomnieniach D. A. Milutina 3
 • 13.00 – 13.20 Mgr Mikołaj Getka – Kenig (Uniwersytet Warszawski), „Materialność” bohaterstwa – powstańczy heros jako konstrukt artystyczny

13.20 – 15.00 Przerwa na obiad

 • 15.00 – 15.20 Mgr Karolina Mazur (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Rola „matrony” w powstaniu styczniowym oczyma Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • 15.20 – 15.40 Dr Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki), W kręgu walki i miłości. Powstanie styczniowe w pamięci kobiet i mężczyzn (1864-1914)
 • 15.40 – 16.00 Mgr Mateusz Hurysz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Pamiętny zimowy styczeń…„ Wybuch i początki powstania styczniowego w opisach XIX – wiecznej literatury polskiej

16.00 – 16.15 Przerwa na kawę

 • 16.15 – 16.35 Mgr Mateusz Hurysz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Motywy patriotyczno-religijne jako przewodni wątek wiary w zmartwychwstanie Polski na przykładzie wybranych obrazów powstania styczniowego 1863/64
 • 16.35 – 16.55 Dr Jacek Feduszka (Muzeum Zamojskie w Zamościu), Zwycięskie bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. w relacjach uczestników i świadków
 • 16.55 – 17.15 Dr Adam Buława (Uniwersytet Stefana Karola Wyszyńskiego w Warszawie) „Czerwony dowódca” ppłk Ludwik Żychliński (1837 – po 1901), komendant oddziału partyzanckiego oraz wojskowy naczelnik pow.warszawskiego i rawskiego w świetle własnych wspomnień i zeznań, a także w relacjach współczesnych

17.15. – 17.45 Dyskusja

 • 17.30 Archiwum Główne Akt Dawnych: Zwiedzanie ekspozycji poświęconej powstaniu styczniowemu


30 stycznia 2013 r.

Pamięć i Historiografia

 • 10.00 – 10.20 Mgr Aleksandra Ziemborska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Powstanie styczniowe na łamach „Dziennika Poznańskiego”
 • 10.20 – 10.40 Mgr Anna Skowronek, Mgr Sławomir Józefiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Pomniki pamięci o powstaniu styczniowym na ziemi konińskiej
 • 10.40 – 11.00 Dr Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie) Obraz powstania styczniowego w pracach Michaiła Pietrowicza Czernuszewicza
 • 11.00 – 11.20 Dr Emil Noiński (Muzeum Niepodległości w Warszawie) Bertold Merwin jako badacz dziejów powstania styczniowego
 • 11.20 – 11.40 Dr Sławomir Nahotko (Politechnika Wrocławska) (emeryt) Baza danych: Powstanie styczniowe – organizacja, walka, represje i ofiary

11.40 – 12.00 Przerwa na kawę

Myśl i działalność polityczna i społeczna

 • 12.00 – 12.20. Dr Henryk Bałabuch (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie) Wolność słowa a cenzura. Triumf czy klęska powstania styczniowego ?
 • 12.20-12.40 Dr Sergiusz Leończyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Życie po 1863 roku. Syberyjskie losy Narcyza Wojciechowskiego
 • 12.40 – 13.00 Ksiądz Mgr Michał Ceglarek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Pamięć o powstaniu styczniowym w życiu i działalności Ks. Józefa Jarzębowskiego MIC (1897-1964)
 • 13.00 – 13.20 Mgr Anna Ostrowska, Powstanie styczniowe w relacjach sióstr Zakonu św.Feliksa z Kantalicjo na podstawie wspomnień zawartych w Historii Zgromadzenia ss.Felicjanek opartych na relacjach rękopiśmiennych (wyd. Milwaukee 1924)

13.20 – 13.45 Przerwa na kawę

Pamięć, historiografia i myśl polityczna współczesności

 • 13.45 – 14.05 Mgr Piotr Drab (Uniwersytet Jagielloński), „Szwadron” Juliusza Machulskiego jako przykład funkcjonowania pamięci o powstaniu
 • styczniowym we współczesnej przestrzeni audiowizualnej
 • 14.05. – 14.25 Dr hab. Maciej Wojtyński (Uniwersytet Warszawski). Powstanie styczniowe w filmach i programach emitowanych w TVP (do czerwca 2012 r.)
 • 14.25 – 14.45 Dr hab. Tadeusz Rutkowski (Uniwersytet Warszawski), Obchody 100 rocznicy powstania styczniowego: między historią a polityką
 • 14.45 – 15.05 Dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW, (Uniwersytet Warszawski), Elity intelektualne PRL wobec powstania styczniowego: Tadeusz Konwicki i „Kompleks polski”

15.05 – 15.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Miejsce: Łódź
Termin: 21-24 III 2013
Zgłoszenia: 28 II 2013
Link:

________________

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ oraz Studenckie Koło Naukowe Mediewistów UŁ mają zaszczyt zaprosić na konferencję:

VI ŁÓDZKA WIOSNA MŁODYCH HISTORYKÓW
KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA

21-24 marca 2013 r.

 

Instytut Historii Uł, ul. Kamińskiego 27A, Łódź.

Zapraszamy do zgłaszania referatów w ramach wybranego panelu:

1.Wspólna przeszłość, różne historie:
Panel ten będzie poświęcony zagadnieniom związanym z historią Żydów i państwa Izrael w odniesieniu do różnych epok.
2. Historia codzienności:
Ten panel zorientowany będzie na dyskusję o różnych aspektach dnia codziennego w przeszłości.
3. Trzy kontynenty, trzy światy. Zderzenie cywilizacji europejskiej z amerykańskimi:
W trzecim panelu chcielibyśmy bliżej przypatrzyć się procesom poznania, podboju, integracji i współpracy między cywilizacjami.
4. Między ortodoksją a herezją. Religia i wojny religijne w średniowieczu:
Panel poświęcony historii religii, konfliktom religijnym, wybitnym postaciom Kościoła.

Termin zgłaszania referatów to 28 luty 2013 r.

Wszelkie informacje, FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz regulamin dostępne pod adresem: wiosnahistorykow@interia.eu lub na Facebooku (fanpage: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Mediewistów Uniwersytetu Łódzkiego).

Miejsce: Warszawa
Termin: 22 III 2013
Zgłoszenia: 31 I 2013
Link:
http://numizmatycy.wordpress.com

Studenckie Koło Naukowe Numizmatyków UW

oraz

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

mają przyjemność zaprosić studentów i doktorantów

wszystkich polskich uczelni do udziału w

 

IV Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej

„Roma, Romae, Romae…”

 

Konferencja odbędzie się 22 marca 2013 r. w Instytucie Archeologii UW.

Zapraszamy do wygłoszenia krótkiego (20 minut) referatu, w ramach jednego z trzech paneli: archeologicznego, historycznego lub numizmatycznego. Podobnie jak w ubiegłych latach, konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zależy nam na podjęciu ciekawej, wielowymiarowej dyskusji na temat kultury starożytnego Rzymu, obejmującej takie elementy, jak ekonomia, wojskowość, religia, sztuka, architektura czy urbanistyka. Poprzez różnorodność podejmowanych zagadnień pragniemy pokazać niezwykłe bogactwo świata rzymskiego, który stał się fundamentem współczesnej cywilizacji europejskiej.

Materiały z pierwszej i drugiej konferencji Roma, Romae, Romae… ukazały się drukiem we wspólnym tomie w 2011 r. Również tym razem planowane jest wydanie łączonej publikacji pokonferencyjnej. Będą mogli wziąć w niej udział wszyscy referenci, którzy dostarczą artykuł do końca marca 2013 r.

Na zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę uczelni oraz krótki abstrakt (100-300 słów) czekamy do 31 stycznia 2013 r. Należy je nadsyłać na adres: numis.kn@uw.edu.pl.

W ciągu tygodnia od zamknięcia zapisów wszystkim osobom, które zgłosiły swoje abstrakty, zostanie wysłana lista referatów zakwalifikowanych do udziału w konferencji.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod wskazanym adresem mailowym.

 

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

Miejsce: Kraków
Termin: 7-9 VI 2013
Zgłoszenia: 1 III 2013
Link:
http://migrantschildren.wordpress.com/home/

 

Children Migrants & 3rd culture kids

Roots and routs

 

Although mobility and migrations have become one of the most prominent research topics in social sciences in the last few decades, the impact of migrations on children has not been thoroughly explored. Due to high mobility connected to globalization the number of migrants’ children and third culture kids will be growing. During the conference we would like to analyze the experiences of children who had spent a significant part of their childhood and/or youth in other country than their parents’ country of origin. As this multidimensional phenomenon should be approached from an interdisciplinary perspective, we would like to invite researchers and practitioners dealing with migration issues or working with migrants’ children (or adults who had the experience of migration in their biography) . The aim of the conference would be to understand the impact of very different forms of migrations (i.e. forced migrations, economic migrations, return migrations) on children, including long-term consequences. Aside the scientific significance of the conference, we hope that our analysis and discussions will also result in identifying the ways of helping those, for whom migration has been a difficult or traumatic experience.

Papers and presentations might address (but need not be limited to) the following themes:

 • Adaptation problems and potential ways of solving them
 • Children in the context of religious education: theory & practice
 • Identities of migrants’ children
 • Adult life of migrants’ children
 • Parenting in the process of migration
 • The role of language, religion, gender and traditions
 • The role of education system & specificity of international schools
 • Unique resources and competences of migrants’ children
 • Legal and administrative issues of migrants’ children
 • Spirituality as an important resource for stability in the midst of changes.

And might focus on the children of :

 • Refugees
 • Economic migrants
 • Highly skilled migrants and expatriates
 • Transnational company & government  employees (Third Culture Kids)
 • Return migrants

Call for papers in .pdf is available here

Please send abstracts (max. 300 words) to: migrantschildren@gmail.com before 1st of March 2013

Miejsce: Białystok
Termin: 22 I 2013
Zgłoszenia:  22 XII 2012
Link: http://www.facebook.com/events/133051276847118/

_______________

Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
zaprasza na konferencję
Gloria Victis 1863 – 2013 – Studencka Konferencja Naukowa

W przyszłym roku mija 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji zapraszamy studentów i doktorantów na konferencję, organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB.

Powstanie miało duży wpływ na różne aspekty życia Polaków pod zaborami. Wobec tego nie narzucamy referentom ściśle określonej tematyki, konferencja będzie się jednak skupiać na następujących sferach:
- wojskowość
- polityka

- stosunki społeczne i gospodarcze
- kultura 

Zgłoszenia wraz z tematem i abstraktem (250 słów) prosimy przesyłać na adres e-mail: usilkowska@wp.pl do dnia 22 grudnia 2012 r. Zapewniamy referentom salę z obsługą multimedialną (rzutnik + nagłośnienie).

Kontakt do organizatora:
Urszula Siłkowska – 503 605 501 – usilkowska@wp.pl

Miejsce: Toruń
Termin: 28 III 2013
Zgłoszenia:  6 I 2013
Link:

_______________

Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej Instytutu Literatury Polskiej oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Robaczywa kultura. Owady, insekty, pasożyty w świetle zainteresowań humanistyki

 

Konferencja ma na celu podjęcie rozważań nad zagadnieniem kulturowej i artystycznej obecności owadów w całym jej problematycznym zróżnicowaniu. Temat ten, z pozoru błahy, lecz w gruncie rzeczy bardzo interesujący, nie doczekał się dotychczas wyczerpującego opracowania W związku z tym chcielibyśmy zachęcić doktorantów wszystkich dyscyplin humanistycznych do przedstawienia referatów oscylujących wokół następujących zagadnień:

1.      Owady w różnych formach wyrazu artystycznego

2.      Robak jako symbol

3.      Robak w języku

4.      Insekty w retoryce

5.      Owad jako przedmiot fascynacji, np. kolekcjonerskich

6.      Owadzi bohaterowie

7.      Przemiany wizerunku insektów

8.      Kulturowa waloryzacja owadów i jej uwarunkowania

9.      Entomofobia w ujęciu popkulturowym

10.    Insekty w stereotypie, legendzie miejskiej, obiegowej opinii.

Zgłoszenia, zawierające temat i główne tezy referatu, prosimy wysyłać na adres olga.wachcinska@wp.pl do 6 stycznia 2013 roku.

Opłata konferencyjna 60 zł

Miejsce: Warszawa
Termin: 26-27 II 2013
Zgłoszenia:  13.01.2013
Link:
http://www.facebook.com/events/451717881543387/

_______________

Studencko-doktorancka interdyscyplinarna konferencja  ” Granica w ujęciu nauk humanistycznych”
Uniwersytet Rzeszowski 26-27 II 2013

Wspólnie z przedstawicielami nauk humanistycznych chcielibyśmy zastanowić się nad pojęciem granicy w aspekcie przestrzeni, czasu i społeczeństwa. Jaki wywierała wpływ na ludzi zamieszkujących odległe i bliższe rejony świata i jak kształtowała ich sposób patrzenia na życie i nieunikniony upływ czasu.
Czy owa granica faktycznie była formą podziału, czy jednak mimo wszystko łączyła  w jakiś sposób? 

Na te i inne pytania próbujemy odpowiedzieć do dzisiaj. Dlatego zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji i wszystkie zainteresowane osoby (szczególnie studentów: archeologii, antropologii kulturowej, etnologii i historii).

Proponujemy skupienie się na aspektach dotyczących przede wszystkim przestrzeni, społeczeństwa i czasu. 

Państwa referaty prosimy ograniczyć do 20 min wystąpienia. Zgłoszone abstrakty prosimy przesyłać do 13.01.2013 na adres: kolo.archeologia.urz@gmail.com

W razie potrzeby zapewniamy pomoc uczestnikom konferencji w zorganizowaniu noclegu.

Planowana jest także publikacja pokonferencyjna. O szczegółach zostaną Państwo informowani po konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 60zł.

Miejsce: Warszawa
Termin: 11 III 2013
Zgłoszenia: 31 I 2013
Link:
http://historia.uksw.edu.pl/node/192

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji:

„Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674)”

Konferencja odbędzie się 11 marca 2013 r. w siedzibie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. nr 23.

Celem konferencji jest ukazanie postaci i dokonań Jana Sobieskiego w kluczowych latach jego kariery polityczno-wojskowej, kiedy osiągnął kolejno urzędy marszałka wielkiego koronnego, hetmana polnego koronnego i hetmana wielkiego koronnego. Chcemy zarazem przyjrzeć się bliżej burzliwemu dziesięcioleciu 1665-1674, kiedy Rzeczpospolita stanęła w obliczu wojny domowej, walk fakcyjnych i zagrożenia turecko-tatarskiego. Zapraszamy zatem do przygotowania wystąpień, dotyczących zarówno samego Jana Sobieskiego, jak i czasów, w których przyszło mu działać.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mejlowo do 31 stycznia 2013 r. na adres: d.milewski@uksw.edu.pl Po konferencji planujemy wydanie recenzowanego zbioru studiów.

Opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł prosimy wpłacać do 14 lutego 2013 r. na konto: 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005 z dopiskiem „Marszałek i Hetman”.

Miejsce:  Warszawa
Termin:  16-17 V 2013
Zgłoszenia: 31 I 2013
Link:

CALL FOR PAPERS

KONFERENCJA NAUKOWA

Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989

 

Instytut Pamięci Narodowej
Warszawa, 16–17 maja 2013 r.

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej  zatytułowanej „Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 16–17 maja 2013 r.

Celem konferencji jest refleksja nad dziejami społecznymi Polski w latach osiemdziesiątych XX w. Dotychczasowe badania nad tym okresem dotyczyły w większym stopniu historii politycznej, zwłaszcza konfliktu pomiędzy władzami PRL a „Solidarnością” i opozycją. Dzieje społeczne ostatnich lat istnienia PRL zasługują na odrębną refleksję naukową. Długotrwały kryzys gospodarczy i wydarzenia polityczne wpłynęły na doświadczenia, zjawiska i praktyki społeczne. Konferencja będzie okazją do dyskusji nad specyfiką życia społecznego w ostatniej dekadzie PRL.

Interesujące nas tematy obejmują m.in. następujące zagadnienia:

 • społeczeństwo a gospodarka (m.in. czarny rynek, turystyka handlowa, przedsiębiorczość, problemy niedoboru)
 • praca (kultura pracy, codzienność w zakładach pracy, samorządy)
 • przemiany obyczajowe, religijność i życie codzienne
 • migracje (wyjazdy z PRL, migracje wewnętrzne)
 • media, kultura i nowe technologie w życiu Polaków
 • patologie społeczne
 • młodzież lat osiemdziesiątych. (ruchy młodzieżowe, subkultury, pokolenie lat 80.?)

Interesują nas ujęcia dotyczące zarówno całości społeczeństwa, jak i  poszczególnych grup społecznych, miast lub regionów.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – w charakterze referentów i uczestników dyskusji. Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zrefundują koszty podróży.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane są do końca stycznia 2013 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu (500–700 słów). Prosimy o dołączanie do formularza listy najważniejszych publikacji oraz tekstu jednego opublikowanego artykułu naukowego.

Program konferencji zostanie ustalony do końca lutego 2013 r.

Więcej informacji na stronie IPN.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

jan.olaszek@ipn.gov.pl

lub:

Jan Olaszek
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Publicznej
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
„Konferencja 2013”

fax: +48.22.431.83.80

Informacje dodatkowe:

Jan Olaszek – jan.olaszek@ipn.gov.pl
Natalia Jarska – natalia.jarska@ipn.gov.pl


 • RSS