konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Białystok
Termin: 20  IV 2013
Zgłoszenia: 15 III 2013
Link:

__________

Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy

Sekcja Historii Nowożytnej Uniwersytetu w Białymstoku   20 kwietnia 2013 roku organizuje konferencję naukową pt. „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”. Osoby zainteresowane zapraszamy do wygłoszenia referatu i wzięcia udziału w dyskusji. Materiały pokonferencyjne zostaną objęte publikacją naukową. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres sekcjahn@gmail.com do 15 marca 2013 roku.

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 14-16  XI 2013
Zgłoszenia: 1 V 2013
Link:

__________

 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Pracownia Badań nad dziejami Rusi

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

mają zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję Naukową

z cyklu Colloquia Russica

 

„Rurykowicze w świecie powiązań dynastycznych:

polityka, obyczajowość, kultura, religia (X – XVI w.)”.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2013 roku

W Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW,

Bydgoszcz, Polska

 

Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski.

Zakres chronologiczny: X – XVI ww.

Proponowany obszar zainteresowań:

 • Ruś a kraje skandynawskie (Szwecja, Norwegia, Dania);
 • Ruś a Cywilizacja Zachodnia (Stolica Apostolska, Cesarstwo Niemieckie, Węgry, Polska, zakony rycerskie oraz inne państwa europejskie);
 • Ruś a kraje Cywilizacji Prawosławnej (Bizancjum, Bułgaria i Bałkany, Mołdawia i Wołoszczyzna);
 • Ruś a region kaukaski;
 • Ruś a świat koczowników (Peczyńgowie, Torcy, Połowcy, Mongołowie);
 • Ruś a Wielkie Księstwo Litewskie;
 • Stosunki między udzielnymi księstwami ruskimi.

 

Proponowana tematyka:

-        Mariaże i sojusze dynastyczne;

-        Kontakty polityczne i poselstwa dyplomatyczne;

-        Obyczajowość, kultura i sztuka (przejęcie tradycji i zwyczajów obcych, oddziaływania kulturowe, prądów artystycznych i artystów, ikonografia, świecka i sakralna architektura);

-        Religia (rozpowszechnienie prądów religijnych, teksty religijne i ich recepcja, zabytki sakralne).

 

Uczestnictwo w konferencji:

-        Konferencja skierowana przede wszystkim do młodych badaczy, uczestniczyć w niej mogą studenci, absolwenci, doktoranci;

-        Pracownicy naukowi mający wygłosić wykłady otwarte, uczestnicy debat, opiekunowie naukowi studentów będą zapraszani indywidualnie przez organizatorów;

-        Do dnia 1 V 2013 r. należy przysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy  oraz abstrakt referatu (objętość abstraktu 2000-2500 znaków. Uwaga: formularze wypełnione częściowo lub zawierające niepełne dane nie będą rozpatrywane; abstrakty nie mogą przekraczać 2500 znaków). Abstrakty w języku polskim i rosyjskim muszą zawierać tłumaczenie na język angielski. W osobnym pliku należy podać bibliografię do abstraktu;

-        Zgłoszenia i teksty prosimy wysyłać na adres: colloquia.rusica@gmail.com

-        Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszonych referatów. Lista zakwalifikowanych osób (referatów) zostanie ogłoszona do 15 VI 2013 r.

-        Opłata dla uczestników wynosi 15 euro (60 zł) i będzie pobierana przy rejestracji uczestników konferencji.

 

Dodatkowe informacje:

-        W ramach konferencji referenci będą mieć zapewnione obiady oraz pokryte koszta noclegu w całości lub części.

-        Koszty podróży ponoszą sami uczestnicy.

-        Organizatorzy zapewniają wsparcie wizowe uczestnikom spoza Unii Europejskiej.

-        Wystąpienie powinno trwać 15 min.

-        Po każdych 3-4 referatach odbędzie się 15-20 minutowa dyskusja.

-        W trakcie konferencji odbywać się będą wykłady otwarte i panele dyskusyjne z pracownikami naukowymi z Polski oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz prezentacje nowszych prac naukowych z omawianej tematyki.

-        Organizatorzy zapewniają tłumaczenie abstraktów referatów i wykładów otwartych na języki robocze konferencji oraz tłumaczenie podczas debat naukowych.

-        Materiały konferencyjne będą wydane po konferencji w czwartym tomie I serii „Colloquia Russica”.

-        Materiały do druku należy dostarczyć najpóźniej do 31 grudnia 2013 r. Wymagania do referatów będą podane osobom zakwalifikowanym.

-        Zaplanowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:  jazon.hist.uj.edu.pl/ih/files/formularzkonferencja2013.doc

Koordynatorzy konferencji:

Prof. Dariusz Dąbrowski (Bydgoszcz)

Dr Vitaliy Nagirnyy (Kraków)

Miejsce: Toruń
Termin: 20-21 VI 2013
Zgłoszenia: 20 III 2013
Link: http://www.khd.umk.pl/Dyplomacja%20europejska.html

__________

20-21.06.2013 – Toruń

I Konferencja Międzynarodowa
z cyklu
Dyplomacja europejska — pt. Między Rosją a Niemcami.
Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku

Jest to pierwsza konferencja z cyklu poświęconego dyplomacji Europy. Głównym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań dotyczących dyplomacji państw Europy Środkowej w XX wieku, ukazanie jej najważniejszych kierunków działania na tle politycznych stosunków międzynarodowych oraz określenie specyfiki dyplomacji środkowoeuropejskiej.

PROPONOWANE OBSZARY BADAWCZE:

 • Struktura organizacyjna i formy działania dyplomacji państw Europy Środkowej w różnych uwarunkowaniach historyczno – ustrojowych i formach państwowości XX wieku;
 • Kierunki działania dyplomacji środkowoeuropejskiej na tle politycznych stosunków międzynarodowych;
 • Stosunek dyplomacji środkowoeuropejskiej do głównych wyzwań politycznych, ekonomicznych i społecznych XX wieku;
 • Rozwój dyplomacji wielostronnej;
 • Położenie geopolityczne jako istotne uwarunkowanie dyplomacji;
 • Miejsce Polski w dyplomacji środkowoeuropejskiej XX wieku;
 • Rola dyplomacji środkowoeuropejskiej w rozwijaniu stosunków Europy z innymi kontynentami;
 • Sylwetki najwybitniejszych dyplomatów Europy Środkowej XX w.

WAŻNE TERMINY:

Prosimy o przesłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych do 20.03.2013 roku na adres e-mail: khd@umk.pl
Decyzję w sprawie przyjęcia na konferencję organizatorzy podejmą do 15.04.2013 roku
Organizatorzy przewidują druk materiałów pokonferencyjnych. Termin nadsyłania tekstów (w objętości 1 arkusza wydawniczego) upływa 20 lipca 2013 roku

OPŁATY KONFERENCYJNE:

 • Opłata konferencyjna bez noclegu wynosi 360 zł
 • Oplata konferencyjna z 1 noclegiem i 1 śniadaniem: 460zł (w terminie 19-20 lub 20-21 kwietnia)
 • Oplata konferencyjna z 2 noclegami i 2 śniadaniami: 560zł (w terminie 19-20 i 20-21 kwietnia)
 • Organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, wyżywienie (przerwy kawowe, 2 obiady, 1 bankiet) oraz druk monografii.

 

Kierownik naukowy:
dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, prof. UMK
e-mail: ea@umk.pl

Sekretarze naukowi:
dr Lucyna Czechowska
e-mail: czechowska@umk.pl
telefon: 516-947-787
mgr Natalia Seklecka
e-mail: natalia.se@wp.pl
telefon: 664-463-739
Mgr Paweł Machalski
e-mail: pawel.machalski1@gmail.com
telefon: 696-066-690

Pytania proszę kierować na adres email: khd@umk.pl

 

Miejsce: Gdańsk
Termin: 10-12 V 2013
Zgłoszenia: 7 IV 2013
Link: http://studenckakonferencjastarozytnicza.wordpress.com

__________

IX Studencka Konferencja Starożytnicza

“Navigare necesse. Morze – podróż – przejście – przemiana”

To temat tegorocznej, dziewiątej już edycji Studenckiej Konferencji Starożytniczej, której gospodarzem w tym roku jest Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych i Mediteranistów UG.

Miejscem tegorocznych obrad będzie Uniwersytet Gdański, dokąd w dniach 10-12 maja br. zjadą się pracownicy dydaktyczno-naukowi, doktoranci i studenci fascynujący się dyscyplinami humanistycznymi związanymi bezpośrednio z antykiem: historią, literaturą, filozofią, sztuką etc. Będą oni prowadzić naukową dysputę na temat żeglugi, rozumianej zarówno jako fizyczne przemieszczanie się po powierzchni wód, jak i jako szerzej rozumiane przemierzanie przestrzeni (podróż) oraz towarzyszące temu zjawiska i przemiany. Poruszone zostaną tematy wojen morskich, wypraw i handlu na wodach oraz wszelakich innych zagadnień związanych z żeglugą i morzem w różnorodnych wymiarach, m.in. religijnym, filozoficznym, społecznym i historycznym. W czasie trzydniowej konferencji przewidziane będą również wykłady gościnnie zaproszonych naukowców z polskich ośrodków naukowych zajmujących się starożytnością (filologów i historyków). Współorganizatorami konferencji są: Koło Starożytnicze UW, Koło Starożytnicze Studentów KUL, Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności UWr, Studenckie Koło Naukowe Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego “Oikumene” UWr, Koło Antycznej Translatoryki UŁ, Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ, Koło Naukowe Klasyków UAM oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG. Abstrakty na SKS prosimy nadsyłać do dnia 7 kwietnia 2013 roku włącznie.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów o długości do 2000 znaków, wraz z bibliografią wyszczególniającą najważniejsze cytowane pozycje, z podziałem na literaturę podmiotu i przedmiotu.

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w Konferencji są zobowiązani wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://studenckakonferencjastarozytnicza.wordpress.com i przesłać go na adres konf.sks [na serwerze] gmail.com do tegoż dnia. Zakwalifikowani uczestnicy powinni wpłacić opłatę konferencyjną (40zł) do końca kwietnia.

 

Propozycje zagadnień szczegółowych:

Żegluga i szkutnictwo:
- techniczne aspekty podróży morskich i szkutnictwa
- życie na morzu
- styl i cele żeglugi starożytnej, nomenklatura żeglarska

Wojna:
- wielkie bitwy morskie
- floty wojenne
- walka na morzu

Sztuka i architektura:
- przedstawienia marynistyczne
- element morski w sztuce
- podróż jako inspiracja
- wpływ bliskości morza na architekturę

Filozofia:
- metafora podroży morskiej jako filozoficzna inspiracja
- symbolika wody: immersja, przemiana, narodziny
- podróż jako życie

Mitologia i religia:
- bóstwa morskie, kupieckie, opiekunowie podróży
- morze – przestrzeń mityczna
- kult morza

Handel na morzu i poza nim:
- wielkie wyprawy kupieckie
- szlaki handlowe
- porty i latarnie morskie
- narody handlujące na morzu
- morze źródłem bogactwa i biedy
- handel rzeczny
- ośrodki nadmorskie
- wyspy

Wyprawy:
- starożytni odkrywcy: periplusy, itineraria
- eksploracja nieznanych wód i ziem
- kolonizacja starożytna
- poszukiwacze przygód i awanturnicy
- podróż morska w micie

Miejsce: Kielce
Termin: 18-19 III 2013
Zgłoszenia: 28 II 2013
Link:

__________

Studenckie Koło Naukowe GROT działające w Instytucie Historii w Kielcach organizuje co roku konferencje, jedną z nich jest konferencja zatytułowana „ To co najciekawsze w Historii”, która ma na celu tworzenie płaszczyzn do tworzenia dialogu oraz różnych spojrzeń na historię. Udział w tej konferencji biorą studenci i doktoranci z różnych uczelni w całej Polski. Referenci przedstawiają swoje zainteresowania, pasje i poglądy na niezwykłe tematy historyczne, które w społeczeństwie wywołują skrajne emocje.

SKN GROT zaprasza na konferencje „ To co najpiękniejsze w Historii” , która odbędzie się 18 i 19 marca 2013 roku, studentów i doktorantów chętnych na zaprezentowanie swoich zainteresowań historycznych.

Z wyrazami szacunku,

SKN GROT

Kontakt: hamazon@o2.pl

Zgłoszenie wraz z gotowym referatem należy przesłać na adres hamazon@o2.pl. Praca musi obejmować od 10 do 20 stron. Do zgłoszenia należy dołączyć recenzje pracy oraz konspekt składającym się z 5-6 zdań w języku polskim i angielskim. Wytyczne pod względem tekstu:

czcionka : Times New Roman
interlinia: 1,5
marginesy: 2,5
Tytuły pozycji książkowych- kursywa.
Ostatecznym terminem nadsyłania prac-zgłoszeń jest 28 luty 2013.

 

Miejsce: Kraków
Termin: 8 II 2013
Zgłoszenia:
Link:

__________

Z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego w Pałacu Jerzmanowskich w Krakowie odbędzie się sesja naukowa upamiętniająca postać Erazma Józefa Jerzmanowskiego (1844-1909) – żołnierza, uczestnika powstania styczniowego, działacza społecznego i przemysłowca, określanego mianem „polskiego Nobla” i „człowieka, który oświetlił Amerykę”.

Konferencja odbędzie się w piątek, 8 lutego 2013 r.

Dzień wcześniej – 7 lutego – w rocznicę śmierci Erazma Jerzmanowskiego o godz. 18.30 w Klasztorze pw. Matki Bożej Dobrej Rady (Pałac Jerzmanowskich, ul. Górników 27) odbędzie się koncert z udziałem: Michaliny Sarby (laureatki stypendium edukacyjnego im. Erazma i Anny Jerzmanowskich) oraz Trio w składzie: Krystian Figiel (laureat stypendium edukacyjnego im. Erazma i Anny Jerzmanowskiej), Zuzanna Hanusz, Paweł Łyżwa


Program konferencji: Erazm Józef Jerzmanowski (1844-1909) powstaniec-wynalazca-filantrop. Życie w służbie idei.

9.00 – Uroczyste otwarcie sesji

9. 15– 10.00 Wprowadzenie: Epoka

 • Bohater w każdym domu. Kultywowanie wartości patriotycznych w XIX-wiecznym społeczeństwie polskim na przykładzie twórczości Jana Matejki i jej popularyzacji – Mgr Adam Świątek;

10.00 – 11.30 Część I: Krakowski Obraz

 • Obraz Krakowa przełomu wieków XIX i XX w dziełach i korespondencji Stanisława Wyspiańskiego – Mgr Paulina Sobkowiak;
 • W cieniu krakowskich salonów. Życie towarzyskie Krakowa przełomu XIX i XX wieku – Dr Anna Gabryś;
 • Prokocim Erazma Jerzmanowskiego: 1895-1909- Dr Tomasz Ściężor;

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.00 Część II: Idea

 • Rola powstania styczniowego w drodze życiowej Erazma Józefa Jerzmanowskiego – Mgr Arkadiusz Stanisław Więch;
 • Realizacja chrześcijańskiej idei miłości bliźniego – wokół katolicyzmu Erazma Józefa Jerzmanowskiego – Mgr Arkadiusz Stanisław Więch;

13.00 – 14.00 Część III: Działalność

 • Wynalazca i propagator myśli technicznej: „człowiek, który oświetlił Amerykę” -Prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik;
 • Obraz działalności Erazma Jerzmanowskiego w polskiej publicystyce prasowej przełomu XIX i XX wieku – Dr Izabela Wodzińska;

14.00 – 14.15 Przerwa kawowa

14.15 – 15.15 Część IV: Pamięć

 • Losy fundacji Jerzmanowskich i jej beneficjenci – Dr Tomasz Skrzyński;
 • Erazm Jerzmanowski w pamięci społecznej – Mgr Grażyna Fijałkowska;

15.15 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie sesji.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski.

Organizatorami spotkania są:

 • Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna
 • Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
 • Rada Dzielnicy XII
 • Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego im Jana Pawła II w Krakowie

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 20-22 IX 2013
Zgłoszenia:  15 v 2013
Link:  http://hism.ukw.edu.pl/ecclesia-et-violentia

__________

 

Konferencja międzynarodowa

Ecclesia et Violentia

Przemoc wobec Kościoła i przemoc w Kościele w wiekach średnich
Violence against the Church and Violence within the Church in the Middle Ages

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW

Zakład Historii Średniowiecznej

Bydgoszcz 20-22 września 2013

 

Planowana konferencja naukowa będzie pierwszą w Polsce i drugą w Europie, na której przedyskutowany zostanie problem kulturowo pojmowanego fenomenu przemocy w relacji do średniowiecznego Kościoła, a także wewnątrz struktur tej instytucji. Tematyka konferencji dotyczyć będzie szczególnie aktów przemocy wymierzonych bezpośrednio w instytucje kościelne i kler, siłowej kontestacji praw majątkowych Kościoła, ale także przemocy pomiędzy duchownymi i agresywnej rywalizacji pomiędzy kościołami lokalnymi, ponadto roli przemocy w utrzymywaniu dyscypliny wewnątrz wspólnot duchowieństwa regularnego i świeckiego oraz wielu aspektów tych zjawisk, w tym także religijnej, prawnej czy ideowej interpretacji owych kwestii. Tak zakreślona problematyka badawcza należy do wyjątkowo zaniedbanych, szczególnie w mediewistycznych historiografiach środkowo-europejskich, dlatego też organizatorzy konferencji liczą, iż zorganizowanie sesji przyczyni się do wykreowania nowych pól badawczych, rzuci nowe światło na zjawiska dotąd zdecydowanie zbyt słabo przebadane, a tym samym wzbogaci nasze pojmowanie miejsca instytucji Kościoła w społeczeństwie Europy średniowiecznej.

The presented conference is devoted to the phenomenon of violence in relation to the medieval Church, as well as within the structures of that institution. The aim of this conference is to gain a clearer understanding of hostile and violent acts against the religious institutions and clergy alike, forceful contestation of property rights of the Church, etc. This conference seeks to explore also the interpersonal violence between clergymen or aggressive competition between local churches, moreover, the role of violence in maintaining discipline within the communities of the regular and secular clergy, as well as many aspects of these phenomena, including the religious, legal or ideological interpretation of these issues. The given issues seem to be neglected, especially on the ground of the Central European historiographies. Hence the organizers hope that the new discussion will help to create new fields of research and will shed some light on the given topics, and thus enrich our understanding of the role of the Church in medieval European society.

Zgłoszenia wraz z abstraktem w języku polskim lub angielskim (do 200 słów) prosimy przesyłać na adres Radoslaw_Kotecki@op.pl do 15 maja.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (lub 60 Euro).

Organizatorzy / Organizers:

dr hab. Jacek Maciejewski, prof. nadzw. (jmac@ukw.edu.pl)

mgr Radosław Kotecki (Radoslaw_Kotecki@op.pl)

 

Komitet naukowy / Conference programme committee:

dr hab. Jacek Maciejewski, prof. nadzw. – przewodniczący / chairman

dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. nadzw.

dr hab. Tomasz Nowakowski, prof. nadzw.

mgr Radosław Kotecki – sekretarz / secretary

 

Miejsce konferencji:
HOTEL PRZYSTAŃ

http://przystanbydgoszcz.pl/

ul. Tamka 2
85-102 Bydgoszcz
GPS: 53°8’46.968″N  /  18°1’25.499″E
tel. +48 52 5859-601

Localisation:
PRRZYSTAŃ HOTEL BYDGOSZCZ

http://przystanbydgoszcz.pl/en.html

2 Tamka Street
Bydgoszcz 85-162
GPS: 53°8’46.968″N  /  18°1’25.499″E
Phone: +48 52 5895-601

Miejsce: Wrocław
Termin: 4 VI 2013
Zgłoszenia:  30 III 2013
Link: http://perele.uni.wroc.pl/konferencja2013

__________

 

Studenckie Koło Naukowe Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego „Sznirele Perele” we współpracy z Fundacją Pro-Arte organizuje I studencko-doktorancką konferencję naukową: Żydówki i Żydzi w przestrzeni miasta.

Zgłaszane referaty mogą dotyczyć następującej tematyki :

 • wpływ społeczności żydowskiej na przestrzeń miasta (obiekty żydowskie, architekci żydowscy, żydowskie postrzeganie przestrzeni miejskiej, przymus i wybór w zakresie osiedlenia. mapa żydowska.)
 • wpływ przestrzeni miejskiej na funkcjonowanie społeczności żydowskiej (dzielnice żydowskie, getta, ulice żydowskie, lokalizacja instytucji)
 • genderowe postrzeganie przestrzeni miasta (czy istnieje żydowska przestrzeń kobieca i męska?)
 • szlaki tematyczne w mieście (kobiet żydowskich, działaczy społecznych, przemysłowców, robotników, instytucji edukacyjnych i kulturalnych)
 • udział Żydów w  zarządzaniu i strukturach miasta
 • miasto żydowskie w literaturze
 • miasto, którego nie ma (kwestia pamięci o przestrzennej obecności Żydów w mieście, wirtualne odtwarzanie przestrzeni żydowskiej, miasto w pamięci – oral history i księgi pamięci)
 • źródła do badań żydowskich przestrzeni (obrazy, zdjęcia, archiwalia, prasa, pamiętniki, wspomnienia i inne)
 • punkty graniczne, punkty spotkań społeczności żydowskiej ze społecznością nieżydowską (sąsiedztwo, współfunkcjonowanie, przestrzeń a relacje)
 • W załączniku przesyłamy formularz zgłoszeniowy. Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród studentów i doktorantów.

Zgłoszenia przyjmujemy do  30 marca 2013. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji: http://perele.uni.wroc.pl/konferencja2013

Miejsce: Pieczyska nad Zalewem Koronowskim k/Bydgoszczy
Termin: 17-18 IV 2013
Zgłoszenia:  31 III 2013
Link: http://www.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_socjologii/aktualnosci_socjologia/13942/konferencja_przestrzen_publiczna_polityczna_kontestacja_ukw

__________

 

Instytut Nauk Politycznych, Katedra Socjologii oraz Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pragną serdecznie zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową pt. Od ulicy do demokracji po demokrację na ulicy, czyli przestrzeń publiczna jako teren politycznej kontestacji w dniach 17-18 kwietnia 2013 r.

Formułując bardziej lub mniej uzasadnione roszczenia po adresem rządzących, „protest ulicy” sięga po swoje niezbywalne prawa do udziału we współrządzeniu. Jest zatem czynnikiem sprawczym, buforem chroniącym przed recydywą delegitymizacji władzy i alienacji elit przed brakiem rozstrzygnięć alternatywnych tak chętnie głoszonych przez rządzących.

Ulica jako obszar konfrontacji politycznej stanowi całe spektrum zagadnień podnoszonych głównie wśród dziennikarzy, publicystów i komentatorów życia publicznego. Organizatorzy spotkania proponują wyjście poza publicystyczny ton dyskusji wskazując na konieczność pogłębionej refleksji nad fenomenem różnych form manifestacji politycznych ostatniego dwudziestolecia Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem debaty będzie próba refleksji badawczej nad wielowymiarowym aspektem wpływu manifestacji politycznych na jakość rządzenia ze szczególnym uwzględnieniem  kontekstu historycznego III RP oraz wpływu czynników zewnętrznych sytuujących kierunki zmian ustrojowych w konfliktach politycznych a także różnych formach ich kontestacji w innych krajach ( np. kolorowe rewolucje, ruch oburzonych Occupy Wall Street itp ).

Proponowany projekt syntezy podjętej tematyki może służyć za przyczynek do interdyscyplinarnej analizy różnych form kontestacji społecznego niezadowolenia i ich oceny przez środki masowej komunikacji. Do udziału w dyskusji pragniemy zaprosić politologów, socjologów, historyków, medioznawców i językoznawców a także tych badaczy, którym bliska jest refleksja nad problematyką konstruktywnych i destruktywnych przejawów „wpływu ulicy” na  jakość projektowanych zmian współczesnego ładu demokratycznego.

Powyższe problemy stanowią przesłankę do polemik i dyskusji w następujących grupach panelowych:

 • Aktywność ulicy barometrem operatywności versus rytualności  ładu demokratycznego;
 • Globalizacja „z  ludzką twarzą” i jej  reperkusje;
 • Prekariat – nowa klasa społeczna bez perspektyw;
 • Rynek pracy jako tło roszczeń i demonstracji  oraz kontrdemonstracji ulicznych; Udział mediów w ocenie i interpretacji „nawoływań ulicy”;
 • Język ulicy – narzędziem perswazji publicznej a kreowanie stereotypu uczestnika i obserwatora   „protestów ulicznych”;
 • Językowo – kulturowa konstrukcja politycznej kontestacji;
 • Pomiędzy kontynuacją a zmianą – historyczne uwarunkowania oraz przesłanki manifestacji i konfliktów politycznych w III Rzeczypospolitej.

Komitet Naukowy:

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Wojtas – Kierownik Zakładu Historii Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych
 • prof. nadzw. dr hab. Waldemar Nowak – Kierownik Katedry Socjologii
 • prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Święcicka  – Kierownik Zakładu Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej
 • prof. nadzw. dr hab. Janusz Golinowski – Kierownik Zakładu Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego

Komitet organizacyjny:

 • dr Alina Kaszkur, e-mail: politolog2@wp.pl
 • dr Rafał Zimny, e-mail: rzimny@ukw.edu.pl
 • dr Aneta Baranowska, e-mail: baranowska_aneta@wp.pl

Informujemy, iż formularz zgłoszeniowy osobom zainteresowanym udziałem w konferencji zostanie wysłany pocztą elektroniczną. Opłata konferencyjna wyniesie 370 PLN (340 PLN dla doktorantów i studentów). Planujemy wydanie materiałów konferencyjnych w formie recenzowanej publikacji naukowej. Dalszych informacji na temat konferencji udzielać będziemy Państwu systematycznie poprzez pocztę elektroniczną oraz tradycyjną.

Zgłoszenia należy przesłać do: 31 marca 2013 r.

Miejsce: Wrocław
Termin: 05-07 IV 2013
Zgłoszenia:  3 III 2013
Link: http://konferencja-skna.pl/

__________

W dniach 05-07.04.2013 r. Studenckie Koło Naukowe Archeologów zaprasza na ogólnopolską studencką konferencję naukową, która odbędzie się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat tegorocznej konferencji brzmi: Eksploatacja, produkcja, dystrybucja. Surowce w pradziejach i czasach historycznych.

Na konferencji chcemy poruszyć problem znaczenia surowców w rozwoju kultury ludzkiej w ramach zakreślonych przez tytułową „eksploatację, produkcję i dystrybucję”. Zagadnienie jest bardzo szerokie i wymaga podejścia interdyscyplinarnego, dlatego do udziału zapraszamy studentów I, II oraz III stopnia kierunków takich jak archeologia, historia, antropologia kulturowa i fizyczna, geologia, geografia oraz wszystkich innych zainteresowanych problemem.

Zapraszamy do wygłoszenia krótkich wystąpień (maks. 20 min.) lub/i przygotowania posterów. Podczas konferencji przeprowadzony zostanie konkurs na najciekawszy referat, który zostanie nagrodzony. Planujemy również wydanie elektronicznej publikacji pokonferencyjnej.

Ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń jest 3 marca 2013 r. Prosimy o rejestrowanie się poprzez formularz umieszczony na stronie konferencji w zakładce Rejestracja. Jeśli chodzi o abstrakt, prosimy, aby zawierał 100-200 słów stadardowego tekstu i przedstawiał najważniejsze punkty wystąpienia. Do 10 marca 2013 r. zakwalifikowani referenci otrzymają informację, a ostatecznym potwierdzeniem obecności na konferencji będzie uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł.

W ostatnim tygodniu marca podamy ostateczny podział na sesje i kolejność wystąpień.

Zapraszamy serdecznie!

SKN Archeologów

Ważne daty:

Konferencja odbędzie się w dniach 05-07.04.2013 r.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 03.03.2013 r. Selekcja referatów oraz wstępny program konferencji: do 10.03.2013 r.

Ostateczny program konferencji zostanie rozesłany do uczestników, którzy potwierdzili chęć udziału poprzez rejestrację oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej pod koniec marca 2013 r.

Kontakt z organizatorami konferencji pod adresem e-mail: info@konferencja-skna.pl. Zachęcamy również do polubienia naszej strony na facebook’u : https://www.facebook.com/Konferencja.SKNA


 • RSS