konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Warszawa
Termin: 15-17 XI 2012
Zgłoszenia: 25 IV 2012
Link: ?

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Colloquia Russica: „Ruś w epoce najazdów mongolskich (1223-1480)”

 

Organizatorzy: Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny UW, Studium Europy Wschodniej UW, Instytut Historii UJ, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ. Konferencja odbędzie się w Warszawie (w Instytucie Historii PAN, Studium Europy Wschodniej UW oraz Instytucie Historycznym UW).

Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski.

Zakres chronologiczny: XIII – druga połowa XV w. (od bitwy nad Kałką w 1223 r. do „stania” nad Ugrą w 1480 r.).

Uczestnictwo w konferencji:
- uczestniczyć w konferencji mogą studenci, absolwenci, doktoranci i pracownicy naukowi;
- do dnia 25 IV 2012 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz abstrakt referatu (do 2500 znaków);
- zgłoszenia i teksty prosimy wysyłać na adres: colloquia.rusica@gmail.com;
- lista zakwalifikowanych osób (referatów) zostanie ogłoszona 1 VI 2012 r.;

Proponowany obszar zainteresowań:
- Ruś a świat mongolski;
- Ruś a kraje cywilizacji prawosławnej;
- Ruś a cywilizacja zachodnia;
- Ruś a Wielkie Księstwo Litewskie;
- Ruś a kraje skandynawskie;
- stosunki między udzielnymi księstwami ruskimi.

Proponowana tematyka:
- polityka i wojskowość;
- kultura i sztuka;
- religia;
- handel;
- ustrój polityczny;
- społeczeństwo.

Miejsce: Warszawa
Termin: 26 V 2012
Zgłoszenia: 30 IV 2012
Link: -

Sekcja Starożytnicza

Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na studencko-doktorancką konferencję pt.

Wojna jako zjawisko polityczne, społeczne i kulturowe

która odbędzie się dnia 26 maja 2012 r.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, absolwentów oraz doktorantów. Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwala poruszyć nie tylko zagadnienia dotyczące historii, ale również z zakresu archeologii, filozofii, filologii klasycznej, religioznawstwa i innych dyscyplin naukowych powiązanych z tematyką konferencji.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie od 15 marca do 30 kwietnia na adres mailowy Sekcji (sekcja.starozytnicza@gmail.com) abstraktu referatu (do 2000 znaków) wraz z bibliografią oraz formularzem zgłoszeniowym, którego wzór znajdą Państwo w załączniku. Wystąpienie powinno trwać ok. 15 minut.

Do 5 maja poinformujemy aplikujących o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 30 złotych (pokrywa ona m.in. koszty obiadu). Należy ją uiścić do dnia 10 maja na numer konta, który zostanie podany osobom zakwalifikowanym.

Planowane jest wydanie wygłoszonych referatów w formie publikacji pokonferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy!

Miejsce: Kraków
Termin: 19 III 2012
Zgłoszenia: brak
Link:
https://www.facebook.com/events/174741575976347/

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Ukraina wobec imperium sowieckiego – historia i pamięć

19 marca 2012, Kraków. Collegium Novum, sala 30

Zakład Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Koło Naukowe (W)Koło Rosji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy Instytutu Wschodnich Inicjatyw i Koła Naukowego Ukrainistów zapraszają na międzynarodową konferencję „Ukraina wobec imperium sowieckiego – historia i pamięć”.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi słuchaczy na rolę Związku Sowieckiego w ukraińskiej historii i pamięci. Perspektywa ta jest często w Polsce pomijana, jednocześnie będąc niezwykle ważną dla zrozumienia skomplikowanych stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku. W ramach dwóch paneli dyskusyjnych spierać się będą wybitni badacze tematyki reprezentujący różne stanowiska odnośnie omawianych kwestii, co zapewni debacie najwyższy poziom.
Dyskusja prowadzona podczas paneli eksperckich dotyczyć będzie roli Związku Sowieckiego w ukraińskiej historii oraz pamięci historycznej współczesnych Ukraińców. Podczas pierwszego panelu uczestnicy poruszą kwestie antysowieckiej walki Ukraińskiej Powstańczej Armii, z kolei w drugim panelu dyskutować będą na temat roli Związku Sowieckiego w ukraińskiej pamięci historycznej.

PLAN KONFERENCJI

16:00 – Czy Ukraińska Powstańcza Armia walczyła z Sowietami?
Uczestnicy: Ewa Siemaszko, prof. dr hab. Grzegorz Motyka, dr hab. Andrzej Zięba.
Moderator panelu: dr hab. Jan Jacek Bruski

17:45 – Przerwa kawowa

18:15 – Rola Związku Sowieckiego w ukraińskiej pamięci. Próba komparatystycznego ujęcia.
Uczestnicy: prof. dr hab. Andrzej Nowak, Prof. dr hab. Tomasz Stryjek, dr Andrij Portnow
Moderator panelu: dr hab. Jarosław Moklak

20:00 – Zakończenie konferencji

Konferencja odbywa się pod patronatem medialnym
portalu o Partnerstwie Wschodnim – Eastbook.eu oraz czasopisma Nowa Europa Wschodnia.

Miejsce: Wrocław
Termin: 24-25 V 2012
Zgłoszenia: 1 IV 2012
Link:
http://sknoikumene.wordpress.com

SKN OIKUMENE
ORAZ
INSTYTUT STUDIÓW KLASYCZNYCH, ŚRÓDZIEMNOMORSKICH I ORIENTALNYCH WE WROCŁAWIU
ZAPRASZAJĄ NA

I KONFERENCJĘ BIBLIJNĄ

Temat tegorocznej konferencji to: „Symbole i postacie biblijne w kulturze”. Miejscem naszych obrad będzie siedziba Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 21. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2012 r. Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów zajmujących się literaturą, sztuką, historią, filozofią i teologią. Mile widziane będą prace korzystające z narzędzi, które oferują najnowsze metodologie badawcze.

Proponowane bloki tematyczne:

 • recepcja symboli i postaci biblijnych w literaturze;
 • symbole i postacie biblijne w dziełach sztuki;
 • symbole i postacie biblijne jako nośniki wartości uniwersalnych;
 • ewolucja pola semantycznego symboli biblijnych;
 • symbole i postacie biblijne w ujęciu antropologii kultury;
 • symbole i postacie biblijne z perspektywy psychologicznej;
 • typologie postaci biblijnych.

Abstrakty (minimum 200 słów) z dołączoną bibliografią prosimy przesyłać do dnia 1 kwietnia 2012 r.
na adres konferencja.biblijna@gmail.com. Ze względu na ograniczony czas, do udziału w konferencji
zostaną zaproszeni prelegenci z najlepszymi zgłoszeniami.
Więcej informacji już wkrótce na stronie koła: http://sknoikumene.wordpress.com

Miejsce: Gdańsk
Termin: 22-25 XI 2012
Zgłoszenia: 15 IV 2012
Link:
http://www.sendspace.pl/file/05a74d5d66d9675ef31bd6a
,
http://www.sendspace.pl/file/66da5a182d0406b3608cbd8/formularz-xokshw-gdansk

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego ma zaszczyt zaprosić Was na

X Ogólnopolską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości

Już po raz trzeci w historii zjazdów ośrodek gdański będzie gościł wszystkich zainteresowanych historią wojskowości – studentów, doktorantów oraz sympatyków. Tegoroczny zjazd ma charakter jubileuszowy, co podnosi rangę organizowanego przez nas wydarzenia. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 22-25 listopada 2012 roku. Wraz z zaproszeniem wysyłamy formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia powinny składać się z trzech części:

1. Wypełnionego formularza danych osobowych

2. Abstraktu (tematu referatu oraz jego opisu-od 1000 do 2000 znaków)

3. Bibliografii (podstawa źródłowa oraz literatura zagadnienia).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia 2012 pod adresem: Xokshw@gmail.com

Pozostałe terminy:

30 kwietnia- informacje o kwalifikacji referatu, wysokości opłaty konferencyjnej oraz wytycznych dot. publikacji referatu. Przewidywana wysokość opłaty konferencyjnej- nie więcej niż 100 zł.

20 maja- ostatni dzień wpłat opłaty konferencyjnej

31 maja- ogłoszenie ramowego programu konferencji

Serdecznie zapraszamy do Gdańska!

Naukowe Koło Historyków UG

Miejsce: Kraków
Termin: 10-11 V 2012
Zgłoszenia: 20 III 2012
Link:
http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/konferencje/-/journal_content/56_INSTANCE_t2TT/10172/4948160

Konferencja Naukowa

Front Wschodni Wielkiej Wojny 1914-1918

Kraków, 10-11 maja 2012

Organizatorzy: Koło Naukowe Historyków Studentów UJ
Współpraca i patronat: Zakład Historii Polski Nowoczesnej Instytutu Historii UJ, Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU, Komisja Historyczna PAN w Krakowie, PTH – Kraków, Archiwum Nauki PAN-PAU

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, których zainteresowania badawcze oscylują wokół tematyki frontu wschodniego I wojny światowej. Celem konferencji jest przedstawienie rezultatów najnowszych badań dotyczących Wielkiej Wojny, nawiązanie współpracy, przeprowadzenie paneli dyskusyjnych oraz zaprezentowanie materialnych pozostałości związanych z I wojną światową w Krakowie i okolicy.
Proponowane panele obrad:

 • Preludium Wielkiej Wojny,
 • Historia wojskowości, działania wojenne, armie walczące, wojsko a cywile,
 • Historia społeczna i gospodarcza, destabilizacja życia społecznego, zniszczenia wojenne, próby stabilizacji życia, funkcjonowanie instytucji z tym związanych,
 • Historia polityczna: 1914-1918,
 • Mikrohistoria: lokalne doświadczenia Wielkiej Wojny (badania regionalistyczne),
 • Pozostałości po Wielkiej Wojnie: materialne (fortyfikacje, okopy, cmentarze wojenne, miejsca pamięci) i niematerialne (w tym mentalne),
 • Propaganda i sztuka okresu wojny w Europie Środkowo-Wschodniej,
 • Badacze Wielkiej Wojny na przestrzeni lat.

W przypadku propozycji referatu, który nie został ujęty tematycznie w ramach powyższych haseł, a będzie wartościowy do zaprezentowania pod względem badawczym, zostanie on uwzględniony przez Komitet Organizacyjny Konferencji podczas procesu kwalifikacji zgłoszeń.

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 20 marca 2012 r. w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: wielka.wojna@gmail.com

Opłata konferencyjna: 60 zł (może ulec zmniejszeniu; obejmuje noclegi, wyżywienie, bufet podczas obrad, materiały konferencyjne, udział w przedsięwzięciach towarzyszących)

Miejsce: Warszawa
Termin: 26-27 IV 2012
Zgłoszenia: brak
Link:
http://www.polishhistory.pl/57.html?&tx_ttnews[tt_news]=2690&tx_ttnews[backPid]=14&cHash=cc42d47106
,
http://www.dhi.waw.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Veranstaltungen/KONFERENCJE/Programm_PL_EWK_05_03_12.pdf

Polska w pierwszej wojnie światowej

to tytuł dwudniowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 26 – 27 kwietnia 2012 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie

Obrady badaczy odbywać się będą w czterech nierównoległych sekcjach tematycznych:

 1. Wojna wyobrażona
 2. Swój, obcy i władza – etniczność w wojnę uwikłana
 3. Wojna w doświadczeniu grupowym
 4. Kobiety i dobroczynność w pierwszej wojnie światowej

Konferencja przygotowana została przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie we współpracy z Instytutem Historycznym UW

Program:

Czwartek, 26. kwietnia 2012

15:00– 15.10 Powitanie i otwarcie obrad: Eduard Mühle (NIH Warszawa)

Sekcja I: Wojna wyobrażona

Przewodnicząca: Ruth Leiserowitz (NIH Warszawa)

 

 • 15.20 – 15.40 Piotr Szlanta (Uniwersytet Warszawski/NIH Warszawa), „’Wiara w znajome dziś, wiara w niepewne jutro’. Polacy wobec wybuchu Wielkiej Wojny“
 • 15.40 – 16.00 Klaus Richter (NIH Warszawa), „Terytorium i państwo w wyobrażeniach polskich ruchów politycznych podczas pierwszej wojny“
 • 16.00 – 16.20 Pawel Brudek (NIH Warszawa), „Okupanci czy kulturtregrzy? Zadania niemieckich władz okupacyjnych w Królestwie Polskim w świetle oficjalnej propagandy 1914-1918”
 • 16.20 – 16.30 Komentarz: Jan Snopko (Uniwersytet w Białymstoku)

16:30 – 17.00 Dyskusja

17:00 – 17.20 Christian Westerhoff (FU Berlin), Prezentacja projektu: “1914-1918 Online“

17:20 – 18.00 Przerwa na kawę

18.00: Wykład wieczorny z dyskusją:

Roger Chickering (Georgetown University Washington) „Jak pisać (miejską) historię pierwszej wojny światowej?”

Piątek, 27. kwietnia 2012

Sekcja II: Swój, obcy i władza – Etniczność w wojnę uwikłana

Przewodnicząca : Maren Röger (NIH Warszawa)

 • 09.00 – 09.20 Jens Boysen (NIH Warszawa), „Polsko-niemiecki front domowy. Życie codzienne oraz stosunki władz wojskowych i cywilnych w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim 1914-1919“
 • 09.20 – 09.40 Alex Watson (Uniwersytet Warszawski), „Tożsamość, lojalność i przesilenia wojenne w multietnicznej wspólnocie. Przypadek Krakowa 1914-1918”
 • 09.40 – 10.00 Marta Polsakiewicz (Uniwersytet Viadrina), „Życie codzienne w okupowanej Warszawie. Aprowizacja, głód i eksploatacja ekonomiczna“
 • 10:10 – 10.20 Komentarz: Stephan Lehnstaedt (NIH Warszawa)

10:20 – 10.50 Dyskusja

10:50 – 11.20 Przerwa na kawę

 

Sekcja III: Wojna w doświadczeniu grupowy

Przewodniczący: Robert Brier (NIH Warszawa)

 • 11.20 – 11.40 Stefan Ciara (Uniwersytet Warszawski), „Inter arma NON silent Musae. Elity intelektualne Galicji w latach I wojny światowej między nauką a
 • problemami życia codziennego”
 • 11.40 – 12.00 Michał Janik (UW Warszawa), „Polacy – jeńcy z armii austro-węgierskiej w niewoli 1914-1921”
 • 12.00 – 12.20 Konrad Zieliński (UMCS Lublin), „Kwestia żydowska na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej”
 • 12:20 – 12.30 Komentarz: Piotr Mikietyński (Uniwersytet Jagielloński)

12:30 – 13.00 Dyskusja

13:00 – 15.00 Przerwa na lunch

 

Sekcja IV: Kobiety i dobroczynność w pierwszej wojnie światowej

Przewodnicząca: Katrin Stoll (NIH Warszawa)

 • 15.00 – 15.20 Virginija Jureniene (Uniwersytet Wileński), „ Kobiety litewskie 1914-1918”
 • 15.20 – 15.40 Katarzyna Sierakowska (IH PAN Warszawa), „O roli kobiet w latach 1914-1918”
 • 15.40 – 16.00 Kamil Ruszała (Uniwersytet Jagielloński) „Dobroczynność i pomoc społeczna w Galicji podczas Wielkiej Wojny. Wybrane zagadnienia i kierunki badan”
 • 16:00 – 16.10 Komentarz: Włodzimierz Borodziej (Uniwersytet Warszawski)

16:10 – 17.00 Dyskusja i uwagi końcowe

17:00 Zakończenie obrad

Miejsce: Łódź
Termin: 2 VI 2012
Język: Łacina
Zgłoszenia: 1 V 2012
Link:
http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2012/02/Concilium-Latinum-Lodziense-8.doc

Z przyjemnością informujemy, że dnia 2 czerwca 2012 r. (sobota) po południu odbędzie się kolejna konferencja z cyklu

Concilia Latina Lodziensia

organizowana w tym roku pod hasłem Primum edere, deinde philosophari. Tematem spotkania będzie żywność w świecie antycznym oraz wszystko, co z nią związane (przepisy kulinarne, kultura jedzenia, zastawa stołowa, diety lecznicze, zaopatrzenie w żywność).

Miejscem obrad będzie sala 103 w siedzibie Katedry Filologii Klasycznej UŁ przy ul. Lipowej 81 w Łodzi (z dworca Łódź Kaliska dojazd tramwajem nr 12, z dworca Łódź Widzew nr 8 lub 10). Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Tytuły wystąpień (niezbyt długich) prosimy zgłaszać do dr Anny Maciejewskiej lub prof. Zbigniewa Danka w terminie do 1 maja. Obowiązuje język łaciński.

Dodatkowe informacje:

Z. Danek (tel. 6578663, zbigdan@uni.lodz.pl),

A. Maciejewska (charisia@uni.lodz.pl)

Miejsce: Toruń
Termin: 8 – 9 XI 2012
Zgłoszenia: 31 V 2012
Link:
http://www.inibi.umk.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1184&Itemid=100

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje w dniach 8–9 listopada 2012 r. w Toruniu

III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”

Tematyka konferencji obejmować ma zagadnienia związane z różnorodnymi formami ograniczania wolności słowa na ziemiach polskich od XIX wieku aż do czasów współczesnych. Intencją pomysłodawców spotkania jest zatem przedstawienie mechanizmów służących kontroli słowa, praktycznych przejawów działalności organów władzy za tę kontrolę odpowiedzialnych oraz możliwych skutków wprowadzanych ograniczeń. W zakres konferencji wpisuje się również prezentacja stanowisk twórców, redaktorów i wydawców wobec tego rodzaju praktyk. Proponowane zagadnienia można rozpatrywać w kontekście prasy i rynku książki, twórczości literackiej, edukacji czy funkcjonowania mediów elektronicznych.

Komitet Naukowy konferencji tworzą: prof. dr hab. Grażyna Gzella – przewodnicząca, prof. dr hab. Janusz Tondel, dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK, dr hab. Jacek Gzella, prof. UMK, dr Dorota Degen.

Za stronę organizacyjną przedsięwzięcia odpowiadają: mgr Marcin Żynda – przewodniczący komitetu organizacyjnego, mgr Joanna Edwarczyk, mgr Przemysław Krysiński, mgr Piotr Rudera, mgr Milena Śliwińska. Konferencja odbędzie się w budynku Collegium Humanisticum UMK (Toruń, ul. W. Bojarskiego 1). Zapraszamy wszystkich chętnych gości do uczestnictwa w obradach.

Zapraszając do udziału w konferencji, prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do 31 maja 2012 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail: asia.edwarczyk@wp.pl, lub na adres instytutu: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, 87-100 Toruń, ul. W. Bojarskiego 1 – z dopiskiem „cenzura”.

Koszt podróży i udziału w konferencji pokrywają uczestnicy indywidualnie lub delegujące ich instytucje. Wpisowe wynosi 350 zł (bez noclegów). Organizatorzy zapewniają obiady, poczęstunek podczas obrad oraz druk materiałów posesyjnych.

Noclegi zgodnie z deklaracją uczestników, zawartą w zgłoszeniu, zostaną zarezerwowane w Hotelu Uniwersyteckim (ul. Szosa Chełmińska 83a) – zlokalizowanym ok. 3 km od miejsca obrad.

Szczegółowe informacje, wraz z programem konferencji, zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Miejsce: Toruń
Termin:15 XI 2012
Zgłoszenia: Brak danych
Link:
http://www.polishhistory.pl/57.html?&tx_ttnews[tt_news]=2654&tx_ttnews[backPid]=14&cHash=73e3368f96

W piątek, 15 listopada 2012 r. w Toruniu w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK rozpocznie się trzydniowa konferencja naukowa, pt:

Przemoc w stosunku do Żydów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do połowy XX wieku

Konferencja poświęcona będzie przemocy skierowanej przeciw ludności żydowskiej zamieszkującej kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Chronologiczny zakres sesji obejmuje wydarzenia począwszy od średniowiecza aż do połowy XX w. Długi ciąg chronologiczny pozwolić sprawdzić, czy akty przemocy powtarzały się w określonych sytuacjach politycznych, czy też przemoc pojawiała się w czasach kryzysu gospodarczego i społecznego.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Historii i Archiwistyki UMK.

Współorganizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Jacek Wijaczka: e-mail: jawi@umk.pl

dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UW-M: e-mail: igor.kakolewski@muzhp.pl

Sekretarz naukowy:
dr Jacek Młynarczyk: e-mail: mlynarczyk@umk.pl

 

 

Niestety nie udało mi się znaleźć stosownej informacji na stronie UMK.


 • RSS