konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Kraków
Termin: 19-20 IV 2013
Zgłoszenia:
Link:

W dniach 19 -20 kwietnia 2013 r. Zespół Historii Miast oraz Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie organizują konferencję poświęconą ratuszowi w miastach Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów od momentu powstania miasta samorządnego do końca istnienia Rzeczypospolitej.

Celem konferencji jest podjęcie wielowątkowej dyskusji nad ratuszem, miejscem sprawowania władzy miejskiej, uwzględniając nowsze trendy metodologiczne, epistemologiczne i wskazywać dalsze kierunki badań. Dotychczasowo problematyka ta w największym stopniu jest opracowana w odniesieniu do jednego zagadnienia: architektury- najczęściej jednego obiektu, traktowanego z perspektywy historii sztuki bądź nieco szerzej urbanistyki.

Natomiast, opracowania historyczne poświęcone ratuszowi, uwzględniające takie generalne problemy badawcze, jak ustrój miasta, relacje między władzą miejską a społeczeństwem, ceremoniał publiczny, miejskie tożsamości, finanse miasta, stanowienie prawa i rozstrzyganie sporów itp. są nieliczne i rozproszone. W rezultacie nie przynoszą obrazu, który można wykorzystać do studiów porównawczych, odnieść do klasyfikacji miast (według wielkości, typu ich regionalnej specyfiki, dynamiki rozwoju miast, wreszcie, zróżnicowania ustrojowego. Na konferencję poświęconą ratuszowi składają się zarówno referaty prezentujące ujęcie teoretyczne i/lub generalizujące oraz krótsze komunikaty, przedstawiające badania szczegółowe, podporządkowane następującej problematyce:

 • ratusz w ustroju miasta
 • ratusz w ceremoniach publicznych
 • finanse ratusza
 • ratusz – jako „archiwum” pamięci (miejsce przechowywania świadectw i danych dotyczących przeszłości)
 • symbolika ratusza w przestrzeni miasta
 • budowa i przebudowa ratusza
 • służby miejskie na ratuszu

Program konferencji

PIĄTEK, 19 kwietnia

9.00–10.00 Otwarcie konferencji

 • Halina Manikowska (UW, IH PAN), Pretorium, Palazzo del Comune, Rathaus, Hôtel de Ville, Town Hall – średniowieczne początki siedziby władz miejskich.
 • Ferdinand Oppl (Uni Wien), Das Rathaus als räumlich-konstitutioneller Fokus städtischer Entwicklung. Überlegungen und Hinweise auf die einschlägige Forschung in Deutschland und Österreich seit 1990.

ratusz w ustroju miasta

 • 10.00-10. 20 Ryszard Szczygieł (UMCS), Ratusz w funkcjonowaniu ustroju miasta XIV-XVIII w.
 • 10.20-10.35 Daniel Wojtucki (UWr), Znaczenie ratusza i jego najbliższego otoczenia w dawnym sądownictwie kryminalnym.

ratusz w ceremoniach publicznych

 • 10.35–10.55 Edmund Kizik (UG), Ratusze miast Prus Królewskich w ceremoniach publicznych w XVI- pocz. XIX w.
 • 10.55-11.05 Mateusz Wyżga (UP Kraków), Ceremonie na ratuszu krakowskim w XV-XVIII wieku.
 • 11.05–11. 25 Dyskusja
 • 11.25-11.50 Przerwa na kawę

finanse ratusza

 • 11.50-12.10 Mateusz Goliński (UWr.), Finanse ratusza w średniowieczu.
 • 12.10-12. 20 Karolina Szlęzak (UP Kraków), Wydatki na utrzymanie ratusza w Krakowie XVI-XVIII w.
 • 12.20–12. 30 Agata Gradzińska (UWr.), Finanse złotoryjskiego ratusza w drugiej połowie XVII wieku.

ratusz – jako „archiwum” pamięci (miejsce przechowywania świadectw i danych dotyczących przeszłości)

 • 12.30-12.50 Zdzisław Noga (UP Kraków), Ratusz – archiwum pamięci.
 • 12.50-13.05. Bogdana Petryszak (CHAU Lwów), Ratusz i jego rola w kształtowaniu archiwum i kancelarii miasta Lwowa w późnym średniowieczu.
 • 13.05-13.30 Dyskusja
 • 13.30-15.00 Przerwa obiadowa
 • 15.00-18.00 PREZENTACJA PROJEKTÓW BADAWCZYCH DOKTORANTEK I DOKTORANTÓW
 • 18.00-19.30 Zebranie Zespołu Historii Miast
 • 20.30 Kolacja

SOBOTA, 20 kwietnia

symbolika ratusza w przestrzeni miasta

 • 9.00-9.20 Rafał Eysymontt (UWr.), Symbolika ratusza europejskiego okresu średniowiecza w przestrzeni miasta- analiza porównawcza.
 • 9.20-9.35 Romuald Kaczmarek (UWr.), Ratusz a siedziby wójta, starosty i króla w mieście średniowiecznym. Aspekty ikonografii i przestrzeni miejskiej (Wrocław-Świdnica-Kraków-Praga-Brno-Zgorzelec).
 • 9.35-9.50 Waldemar Komorowski (Kraków), Ratusz w przestrzeni miejskiej Małopolski w średniowieczu i czasach nowożytnych. Architektura i symbolika.
 • 9.50–10.05 Martin Nodl (Centrum Studiów Mediewistycznych – Czeska Akademia Nauk, Praga), Staroměstská radnice jako místo volby českých králů v 15. století, aneb radnice jako symbol zemského majestatu.
 • 10.05–10.20 Katerina Jíšová (Archiv HM Pragi), Radnice – symbolické či reálné mocenské centrum?
 • 10.20-10. 35 Bogusław Czechowicz (Uniwersytet Opolski), Ratusze w działaniach legitymizujących prawa do tronu w krajach Korony Czeskiej w XIV-XVI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.
 • 10.35-10. 50 Andrij Greczylo (NANU Lwów), Ратуша і міська геральдика на українських землях в XIV-XVIII ст.
 • 10.50-11.10 Dyskusja
 • 11.10-11. 30 Przerwa na kawę

służby miejskie na ratuszu

 • 11.30-11.50 Roman Czaja (UMK), Personel ratusza w miastach nadbałtyckich w XIV-XVI wieku.
 • 11.50–12.05 Natalia Bilous (NANU Kijów), Służby miejskie na ratuszu w miastach Wołynia w drugiej połowie XVI – XVII wieku.

budowa i przebudowa ratusza

 • 12.05-12.25 Bogusław Krasnowolski (UP Kraków), Budowa i przebudowa ratusza w miastach Królestwa Polskiego do końca XVIII wieku.
 • 12.25–12.45 Przerwa na kawę
 • 12.45-13.05 Agnieszka Bartoszewicz (UW), Ratusz w małych miastach polskich.
 • 13.05–13.20 Tomasz Stolarczyk (UŁ), Ratusz w Łęczycy w XIV-XVIII wieku.
 • 13.20–13.35 Marek A. Janicki (UW), Renesansowa przebudowa ratusza w Tarnowie i jej program ideowy.
 • 13.35–13.45 Andrzej-Askold Klymczuk (Uniwersytet Pedagogiczny, Drohobycz), Pierwsze ratusze na Ukrainie Zachodniej (XIV-XVIII w).

13.45–14.15 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Miejsce: Warszawa
Termin: 27-28 V 2013
Zgłoszenia: 28 IV 2013
Link: www.tempus-mediaevale.pl

Sekcja Mediewistyczna Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić wszystkie osoby zainteresowane średniowieczem na studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Czas w kulturze średniowiecza”. Odbędzie się ona w dniach 27–28 maja 2013 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny – do udziału serdecznie zapraszamy przedstawicieli takich dziedzin jak m.in.: historia, historia sztuki, archeologia, religioznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia lub socjologia oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych.

Celem konferencji jest umożliwienie młodym badaczom z całej Polski zaprezentowania prowadzonych przez siebie badań nad czasem i jego społecznym odbiorem w średniowieczu. Oczekujemy prac zarówno starających się odtworzyć średniowieczny podział czasu (na przykład na czas świecki i sakralny, karnawału i postu), jak i próbujących zająć się materialnymi manifestacjami czasu i ich rolą w społeczeństwie (np. zegar na wieży ratuszowej). Chcielibyśmy usłyszeć referaty o filozoficznym namyśle nad czasem, o tym jak kontrola czasu była narzędziem władzy, jak postrzegano przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Liczymy, że autorzy przyszłych wystąpień twórczo podejdą do proponowanego przez nas tematu. Pozwoli to na ukazanie średniowiecznej percepcji czasu w możliwie wielu jej aspektach.

Po prelegentach spodziewamy się referatów nowatorskich a jednocześnie opartych na gruntownej znajomości i analizie źródła. Na dyskusję chcemy przeznaczyć więcej czasu, niż jest to przyjęte na konferencjach studenckich (dziesięć minut po każdym, maksymalnie dwudziestominutowym referacie).

Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Grzegorz Myśliwski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawą kwalifikacji na konferencję jest abstrakt, który powinien zawierać:

1) tytuł pracy,

2) cele badawcze,

3) streszczenie głównych tez,

4) wstępną bibliografię (źródła oraz podstawowa literatura przedmiotu).

Długość abstraktu (z wyłączeniem bibliografii) powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.

Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów.

Zgłoszenie wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres: mediewistyka@gmail.com

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 28 kwietnia 2013 roku .

Oprócz osób pragnących zaprezentować swoje referaty, na konferencję zapraszamy również słuchaczy. W takim przypadku prosimy o przesłanie samego zgłoszenia i wyraźne zaznaczenie wybranej formy uczestnictwa w konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 30 zł i obejmuje koszty obiadów oraz materiałów konferencyjnych. Organizatorzy dofinansowują także noclegi w dniach:

– 26–27 maja (z niedzieli na poniedziałek),

– 27–28 maja (z poniedziałku na wtorek).

Cena jednego noclegu dla uczestnika konferencji wynosi 15 zł.

Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu z uczestników przez organizatorów po otrzymaniu zgłoszenia.

Patronem medialnym konferencji jest portal „Histmag.org”.

Wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej konferencji:

www.tempus-mediaevale.pl

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny Konferencji „Czas w kulturze średniowiecza”

Miejsce: Rzeszów
Termin: 20-21 VI 2013
Zgłoszenia: 30 IV 2013
Link:

Instytut Historii Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zakład Historii Wojskowości

Zakład Historii XIX Wieku, Dziejów Polonii i Emigracji

Studenckie Koło Naukowe „Semper Fidelis”

 

Zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Polska – Słowacja – Ukraina.
Trójpogranicze wielokulturowe”

Rzeszów, 20 – 21 czerwca 2013 roku

Pogranicze  jest to miejsce, gdzie stykają się różne narody, kultury, tradycje i religie. Ich wzajemne przenikanie się i oddziaływanie kształtowało specyfikę tego obszaru
i spowodowało, że bogactwo wielokulturowości jest tu bardziej niż gdzie indziej zauważalne.

Podstawowym celem międzynarodowej konferencji naukowej jest przedstawienie różnorodnych zjawisk, idei, procesów kulturowych i społecznych, które rozwinęły się między sąsiadującymi ze sobą państwami na przestrzeni wieków.

Przedsięwzięcie, które zamierzamy zrealizować przyniesie wiele korzyści dla zaangażowanych środowisk akademickich. Nie tylko wpłynie pozytywnie na rozwój intelektualny i naukowy jej uczestników, ale co więcej pogłębi współpracę, a także pozwoli każdej ze stron nawiązać nowe kontakty, tak ważne w przyszłej pracy naukowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji studentów i doktorantów z ośrodków naukowych i instytucji z Polski, Słowacji i Ukrainy

Opłata konferencyjna wynosi 100 (sto) złotych lub 25 EUR – w tym koszty noclegu, wyżywienia, druku materiałów pokonferencyjnych. Termin płatności – do 30 kwietnia 2013r.

Zgłoszenia udziału w konferencji i abstrakty referatów można zgłaszać pod adresem pogranicze.rzeszow@gmail.com do dnia 30 kwietnia 2013 r. (formularz zgłoszeniowy
w załączniku)

 Uczestnikom konferencji prześlemy najpóźniej na przełomie maja i czerwca br. szczegółowy program obrad.

  Komitet Organizacyjny

Mgr Katarzyna Stukus

Mgr Daniel Haník

Mgr Joachim Popek

Miejsce: Rzeszów
Termin: 28 V 2013
Zgłoszenia: 22 IV 2013
Link: http://znh.portal.prz.edu.pl/konferencje/polityka-polska-w-europie/zaproszenie/

Zakład Nauk Humanistycznych

Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
serdecznie zaprasza do udziału
w konferencji naukowej
POLITYKA POLSKA W EUROPIE
TRADYCJE, WSPÓŁCZESNOŚĆ, WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI
Rzeszów, 28 maja 2013 r.

      Celem konferencji jest podjęcie wielowątkowej dyskusji naukowej nad tradycjami (XX w.), współczesnością i perspektywami polityki polskiej wobec Europy W tym kontekście podjęta zostanie próba zdefiniowania kierunków działań oraz ocena szans przezwyciężenia zagrożeń na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej oraz społecznej odnoszących się do miejsca Polski w Europie.

     Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych dziedzin naukowych zajmujących się proponowaną tematyką, jak również reprezentantów świata polityki i mediów.
     Proponowana problematyka:
 • Wizje Europy w polskiej myśli politycznej XX i XXI w.
 • Polityka polska wobec idei integracji Europy 1918-1939
 • Polityka polska w Unii Europejskiej – cele, zagrożenia, wyzwania

 • Polityka polska wobec poszczególnych państw europejskich
 • Polityka polska wobec współczesnych zagrożeń politycznych, ekonomicznych i społecznych w Europie
 • Polityka polska wobec zagadnień bezpieczeństwa europejskiego
 • Polityka polska a tożsamość europejska

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Język konferencji: polski.
 • Udział w konferencji jest płatny.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

 • Rejestracja na konferencję odbywa się przy pomocy formularza, który po wypełnieniu należy przesłać na adres: konferencja.ppwe@gmail.com .

 TERMINY

 • 22 kwietnia 2013 r. – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa i przesłania artykułów i dokonania opłaty konferencyjnej.
 • 30 kwietnia 2013 r. – przesłanie szczegółowego programu konferencji.
 • 28 maja 2013 r. – konferencja.

INFORMACJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW

 • Organizatorzy przewidują wydanie artykułów zgłoszonych na konferencję w formie monografii.
 • Warunkiem opublikowania nadesłanego artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji.
 • Za zgłoszone artykuły autorzy nie otrzymują honorarium.
 • Artykuły należy przygotować zgodnie z wymaganiami edytorskimi dostępnymi – zakładka: Dla Autorów

 OPŁATA KONFERENCYJNA

 • 350 zł – udział aktywny (wystąpienie z artykułem).
 • 350 zł – sama publikacja artykułu.
 • 150 zł – udział bierny (słuchacz).

Miejsce: Kalisz
Termin: 19-21 IX 2013
Zgłoszenia: 15 V 2013
Link: http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/wp-a/konferencje

Od 19 do 21 wrzesnia 2013 r. w Kaliszu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Nowy Świat  28-30) odbędzie się

międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Rola i wkład Polaków w kształtowanie dziedzictwa kulturowego innych narodów

Jak podkreślają Organizatorzy – celem konferencji jest refleksja nad wkładem Polaków w kształtowanie dziedzictwa kulturowego różnych narodów w skali świata, a przede wszystkim Europy i po trosze niektórych narodów Azji.

Od stuleci Polacy ze względów politycznych i ekonomicznych emigrowali i osiedlali się w różnych krajach świata. Proces formowania się polskich skupisk emigracyjnych (motywy polityczne) został zapoczątkowany przede wszystkim w osiemnastym stuleciu, kiedy to Polskę opuszczali konfederaci barscy, powstańcy kościuszkowscy, powstańcy listopadowi i styczniowi. Powstawały znaczące skupiska polskiej emigracji we Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Wielu Polaków trafiło w wyniku restrykcji politycznych na tereny carskiej Rosji, a później Rosji Sowieckiej. Za chlebem tysiące rodaków wyjechało do Ameryki Północnej, Brazylii, Argentyny, a w dobie Polski Ludowej do Australii i RPA. Wielkie grupy Polaków pozostały z powodu historycznych uwarunkowań w Kazachstanie, na Węgrzech.

Odrębnym zagadnieniem jest trwanie i życie Polaków na Litwie, na Białorusi i Ukrainie, którzy mimo zmian granic państw pozostali wierni ojcowiźnie. Szacunki statystyczne sugerują, iż poza obszarem państwa  polskiego zamieszkuje od 14 do 17 milionów Polaków i osób przyznających się do polskich korzeni. W tej liczbie naszych rodaków zawsze były wyjątkowe osobowości, które wniosły znaczący wkład w naukę, sztukę, kulturę, ekonomię, technikę ‘nowych ojczyzn’.

Przykładowe zagadnienia poruszane podczas planowanych obrad to:

 • Polscy politycy, mężowie stanu i bohaterowie narodowi wpływający na dzieje narodów i państw
 • Królowie polscy i ich rola w dziejach europejskich
 • Polscy pisarze i poeci kształtujący sposób myślenia oraz przeżywania innych narodów
 • Polscy artyści o międzynarodowym znaczeniu
 • Wynalazcy, odkrywcy i naukowcy Polacy żyjący w diasporze
 • Wielcy sportowcy
 • Filmowcy o międzynarodowej sławie i ich wpływ na kino światowe

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2013 r.

Organizatorem konferencji jest Zakład Informacji Naukowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Prezydent Miasta Kalisz

Szczególy organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy – dostępny jest na stronie Organizatora.

 

Miejsce: Kraków
Termin: 15-17 V 2013
Zgłoszenia: 17 IV 2013
Link:

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

Instytut Etnografii i Antropologii Kulturowej UniwersytetuJagiellońskiego

 zaprasza na

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Święty Graal czy PuszkaPandory?

Dziedzictwo kultury europejskiej. Mity, stereotypy,tożsamość (Polska, Rumunia, Ukraina,Białoruś)

Wszechobecnedziedzictwo kulturowe jest nieodmiennie powodem zachwytu, afirmacji, dumy,lamentu, konfliktu lub nienawiści. Jest ono immanentnym składnikiemwewnętrznego świata każdego człowieka, grupy etnicznej, społeczności lokalnej,narodu. Jest zbiorem otwartym i nigdy niedookreślonym. Jak pisze Peter Howard:„dziedzictwem kulturowym może być cokolwiek, jeśli chcemy, żeby nim było”.Otacza nas od momentu naszych narodzin, albo lepiej – swoimi narodzinami,wpisujemy się w określone dziedzictwo. Dorastając, pisząc własną historię,możemy go negować, odrzucać, nie akceptować, ale nigdy w pełni się od niego nieuwalniamy – brak jakiegokolwiek kulturowego punktu odniesienia oznaczałbyzaprzeczenie własnego człowieczeństwa.

Wobecpowyższego, trudno przecenić znaczenie dziedzictwa dla jakiejkolwiekdziałalności człowieka, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Wczasie organizowanej w Krakowie konferencji chcielibyśmy rozmawiać o znaczeniudziedzictwa we współczesnym świecie, o jego identyfikowaniu, zarządzaniu,kształtowaniu i promowaniu. Pragniemy podjąć dyskusję o znaczeniu dziedzictwapostrzeganego z różnych perspektyw: społeczności lokalnej, regionu, narodu ipaństwa. Szczególnie chcemy przyjrzeć się dziedzictwu kulturowemu EuropyŚrodkowo-Wschodniej, ta część Europy na skutek politycznych zawieruch ostatnichkilkudziesięciu lat musi podjąć szczególnie trudną dyskusję na tematdziedzictwa, często „dziedzictwa bez ojczyzny” i „dziedzictwa bez dziedzica”.Czy w tak specyficznych warunkach dziedzictwo kulturowe musi być przysłowiową„puszką Pandory”, czy też przeciwnie, jest szansą na autentyczne „oswojenieobcego”, poznanie go, zaakceptowanie jego odmienności, wreszcie uznanie zanaturalny składnik własnego otoczenia.

Konferencję traktujemy jako spotkanie interdyscyplinarne, dlategozaproszenie kierujemy do  etnologów, antropologów, folklorystów,kulturoznawców, zarządzających kulturą, historyków, socjologów, prawników czypolitologów oraz wszystkich badaczy, którzy w swojej pracy zajmują sięproblematyką dziedzictwa kulturowego.

Proponujemy następujące szczegółowe zakresy tematycznekonferencji:

- dziedzictwo kulturowe – definicje, przedmiot, podziały,

- zwyczaje, rytuały i obrzędy jako elementy składowe dziedzictwakulturowego,

- prezentacja wybranych wpisów na liście Dziedzictwo Kulturowego UNESCO,

- dziedzictwo kulturowe uwikłane w stereotyp i mitologię,

- zarządzanie dziedzictwem kulturowym jako wyzwanie dla instytucjikultury,

- zagrożenia związane z realizacją ochrony dziedzictwa.

Teksty wystąpień będą publikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowymznajdującym się na liście MNiSW (w przypadku przesłania tekstu po polsku iangielsku istnieje możliwość druku w piśmie międzynarodowym).

Przewidujemy opłatę konferencyjnąw wysokości 200 zł, która będzie obejmowała koszty organizacyjne (poczęstunekw trakcie obrad, obiad) w dniach 15-17 maja 2013 r. oraz druk materiałów. Proponujemypomoc w  rezerwacji hotelu, o czym będziemy informowali w dalszejkorespondencji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawodokonania wyboru spośród nadesłanych propozycji referatów. Potwierdzenieuczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo do dnia 1 maja 2013 r.

Formularz zgłoszeniowy

na

Międzynarodową Konferencję Naukową

Święty Graal czy PuszkaPandory?

Dziedzictwo kultury europejskiej. Mity, stereotypy,tożsamość (Polska, Rumunia, Ukraina)

15-17 maja 2013 roku

DANE PERSONALNE

Imię i nazwisko:

Stopień zawodowy/tytuł naukowy:

Nazwa uczelni / instytucji:

Adres do korespondencji:

Telefon stacjonarny lub komórkowy:

E-mail:

ZGŁOSZENIE REFERATU

Tytuł referatu:

Abstrakt (maks. 1500 znaków):

Dodatkowy sprzęt multimedialny potrzebny do wygłoszenia referatu:

FAKTURA

Proszę o wystawienie faktury z danymi:

Nazwa instytucji:

Adres:

NIP:

*Opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł. prosimy wnieść po akceptacjireferatu na podane przez nas w późniejszym terminie konto do dnia 1 maja2013 r. z imieniem i nazwiskiem referenta oraz dopiskiem „Europejskiedziedzictwo”.

 Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać w terminie do 17 kwietnia2013 r. wformie elektronicznej na adres:

ekocoj@poczta.onet.pl

Informujemy, że podane przez Pana/Panią informacje mogą zostaćwykorzystane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn.29.08.1997 r. (Dz.U. 2002 r., nr 1 poz. 926, ze zm.) w celu realizacji zadaństatutowych.

 

Miejsce: Lublin
Termin: 14 V 2013
Zgłoszenia: 21 IV 2013
Link: www.kul.pl/sswnh

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej

„Barbarzyńca w ogrodzie”

organizowanej przez Katedrę Historii Starożytnej, Samorząd Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, przy współudziale Koła Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w dniu 14 maja 2013 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Sesję pragniemy poświęcić refleksji nad ludami barbarzyńskimi oraz nad cywilizacjami czasów antycznych. Zależy nam na ujęciu możliwie najszerszego zakresu zagadnień związanych z tematem konferencji, na które proponujemy spojrzeć z perspektywy różnych dyscyplin. Nasze zaproszenie kierujemy do pracowników naukowych, doktorantów i studentów historii i nauk pokrewnych.

Proponowane zagadnienia:

- pojęcie barbarzyńcy, barbarzyństwa i barbaricum,

- barbarzyńcy widziani oczami ludów „cywilizowanych”,

- konfrontacja ludów „barbarzyńskich” z ludami „cywilizowanymi”,

- barbarzyńcy i ich kultura.

Oczywiście to tylko proponowane zagadnienia i jesteśmy otwarci na inne ujęcia tematu.

Na propozycje Państwa tematów czekamy do 21 kwietnia 2013 roku. Informację o przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo pocztą elektroniczną do 24 kwietnia 2013 roku. Informacje o zakwalifikowaniu prześlemy drogą mailową. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Łączymy pozdrowienia i liczymy na wspólne spotkanie.

Referaty 15-20 min. Opłata konferencyjna 30 zł, numer konta prześlemy po zakwalifikowaniu. W ramach opłaty gwarantujemy obiad i materiały konferencyjne. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: barbarzynca13@gmail.com Dodatkowe informacje będzie można uzyskać na stronie samorządu: www.kul.pl/sswnh

 

Miejsce: Warszawa
Termin: 14 v 2013
Zgłoszenia: 30 IV  2013
Link:

__________

Kolo Naukowe Studentów Historii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Serdecznie zaprasza studentów i doktorantów do wzięcia udziału w konferencji

Warszawa na przestrzeni dziejów

 Konferencja przewiduje trzy panele tematyczne:

 1. Warszawa w ogniu walk
 2. Od  osady na Bródnie do globalnej metropolii, czyli jak zmieniała się architektura Warszawy
 3. Staromiejska syrenka i praskie cwaniaki- Warszawa w kulturze

Konferencja odbędzie się 14 maja 2013 w Sali 201, bud. 23.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2013 r. Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesłać na adres: kolo.historykow.uksw@gmail.com

Lista uczestników zostanie ogłoszona 4 maja 2013

 

 

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 21-22 XI 2013
Zgłoszenia: 31 V  2013
Link:

__________

Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Sekcja Antropologii Nauki Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A.  Birkenmajerów w Warszawie pragną zaprosić Państwa do udziału w  konferencji naukowej pt.

„Niebezpieczne terapie podporządkowane oczekiwaniom pacjentów. Metody leczenia nieuzasadnione ze względów klinicznych lub obarczone nadmiernym ryzykiem terapeutycznym”,

która odbędzie się w  dniach  21  –  22 listopada 2013 r.  we Wrocławiu w  Muzeum Farmacji Wydziału  Farmaceutycznego   Uniwersytetu Medycznego.

Celem konferencji będzie analiza przeprowadzanych w Polsce praktyk terapeutycznych, które są niezgodne ze standardem medycyny klinicznej, niedostatecznie uzasadnionych klinicznie lub o niemożliwej do udowodnienia skuteczności.  Interesuje nas omówienie   postawionego powyżej  problemu w ujęciu takich dyscyplin naukowych jak: medycyna, farmacja, psychiatria, psychologia,  pedagogika, historia, socjologia, kulturoznawstwo czy etnologia, przy uwzględnieniu następujących zagadnień ogólnych:

1.  Metodologia Evidence Based Medicine jako podstawa standardu współczesnej medycyny klinicznej.

2.  Metody oceny skuteczności terapii zgodnie ze standardami klinicznymi.

3.  Warunki prawne dopuszczenia w Polsce do obrotu leków i suplementów diety oraz uregulowania prawne umożliwiające legalne świadczenie usług terapeutycznych przez osoby nie legitymujące się wykształceniem lekarskim.

4.  Oczekiwania pacjentów wobec terapii klinicznej oraz ocena poziomu ich zaspokojenia w polskich placówkach służby zdrowia związanych ze standardem klinicznym.

5.  Oczekiwania pacjentów wobec terapii  alternatywnych wobec standardu medycyny klinicznej i analiza sposobu zaspokajania tych oczekiwań przez różne rodzaje terapii.

6.  Omówienie różnych przykładów terapii alternatywnych i ich ocena z punktu widzenia standardu medycyny klinicznej.

Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe:

1.  Jakie są przyczyny utrzymywania się wśród polskich pacjentów zapotrzebowania na korzystanie z terapii alternatywnych wobec standardu medycyny klinicznej?

2.  Jakie są przesłanki świadczenia usług terapeutycznych niezgodnych ze standardem medycyny klinicznej przez osoby wykształcone zgodnie z tym standardem (lekarzy, farmaceutów, pielęgniarki,  diagnostów  laboratoryjnych)? Czy obowiązujące w Polsce normy prawne zezwalają im na tego rodzaju działalność? Co należałoby zmienić w tym zakresie, aby zabezpieczyć dobro pacjenta?

3.  Czy obowiązujące w Polsce normy prawne w dostateczny sposób zabezpieczają interes pacjenta i chronią jego zdrowie przed działalnością terapeutów, uprawiających praktyki lecznicze niezgodne ze standardem klinicznym? Co należałoby zmienić w tym zakresie, aby chronić dobro pacjenta?

4.  Jakie uprawnienia do kontroli, zapobiegania i karania działalności lekarzy, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych niezgodnej ze standardem klinicznym posiadają organy samorządu zawodowego i inne polskie instytucje kontrolne? Czy kontrola ta jest w należyty sposób realizowana? Co należałoby zmienić w tym zakresie?

5.  Jakie są postulaty lekarzy, farmaceutów, psychologów klinicznych i przedstawicieli innych zawodów uczestniczących w procesie leczenia wg standardów klinicznych, umożliwiające ograniczenie możliwości świadczenia usług terapeutycznych przez nieprofesjonalistów, niezgodnie z obowiązują Ustawą o zawodzie lekarza?

6.  Jakie są zagrożenia związane z otwarciem rynku usług terapeutycznych dla nieprofesjonalistów i tolerowaniem przez władze świadczenia przez nich tych usług na rzecz pacjentów?

Zapraszamy także do opracowania tematów związanych z szerokim i niekontrolowanym dostępem polskich pacjentów do suplementów diety,  leków OTC oraz różnych rodzajów terapii wykonywanych legalnie np. w zakładach kosmetycznych. Jesteśmy zainteresowani publikacją tekstów dotyczących takich zagadnień, jak stosowanie dostępnych bez recepty środków zażywanych w związku z menopauzą, środków witalizujących, środków stymulujących aktywność  umysłową  oraz  seksualną, poprawiających koncentrację, preparatów witaminowych czy środków poprawiających wygląd.

 Interesują nas także artykuły  z zakresu stosowania  różnego rodzaju terapii związanych z ruchem NEW AGE oraz innymi ruchami kulturowymi.

Prosimy o przygotowanie wystąpień o objętości 6 stron (20 minut) zaś po konferencji tekstów do druku (od 10 do 30 stron), które należy przesłać w terminie do 14 lutego 2014 r. Komitet Redakcyjny i Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zastrzegają sobie, że do druku zostaną przyjęte wyłącznie te artykuły, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów  oraz  zostaną przygotowane zgodnie z zasadami edycji tekstu zawartymi w Instrukcji dla Autorów.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać drogą elektroniczną na adres  mailowy  Sekretarza konferencji, Pani Kai Marchel: kaja.marchel@am.wroc.pl do 31 maja 2013 r.

Opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł należy wpłacić do 10  października  2013 r. na konto Fundacji Humanitas et Scientia, podane w II komunikacie zjazdowym.

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 27 v 2013
Zgłoszenia: 27 V  2013
Link:

__________

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz doktoranci IHSz UWr zapraszają na studencko-doktorancką konferencję naukową poświęconą rewitalizacji:

„Rewitalizacja. Między teorią a praktyką”

Konferencja odbędzie się 27 maja 2013 (poniedziałek) w Instytucie Historii Sztuki UWr.

Wobec wzrostu zainteresowania rewitalizacją – jako coraz istotniejszym elementem kształtującym polskie miasta – chcemy przyjrzeć się jej z różnych punktów widzenia. Dlatego też celem konferencji będzie zastanowienie się nad rewitalizacją jako procesem, teorią czy też praktyką. Zależy nam na jak najszerszym spojrzeniu na problem, stąd też do udziału w konferencji chcielibyśmy zaprosić zarówno teoretyków, jak i praktyków: historyków sztuki, architektów, urbanistów, socjologów, antropologów kulturowych, ekonomistów i historyków oraz osoby zajmujące się konserwacją architektury czy ochroną dziedzictwa kulturowego.

Krąg poruszanych tematów:

a) rewitalizacja na przykładach – czy można (już) mówić o teorii rewitalizacji?

b) rewitalizacja jako czynnik kulturotwórczy – teoria a praktyka,

c) rewitalizacja jako element teorii/praktyki akademickiej,

d) rewitalizacja jako element polityki na szczeblu samorządowym – teoria i założenia prawne a praktyka,

e) rewitalizacja w Europie i w Polsce – najważniejsze podobieństwa i różnice,

f) „rewitalizacja” w dawnych wiekach – przykłady, które mogą inspirować do dzisiaj,

g) „dobra” i „zła” rewitalizacja – przykłady ku pamięci,

h) wspólnoty lokalne wobec problemów rewitalizacji, czyli aspekt socjologiczny,

i) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a rewitalizacja – teoria a praktyka,

j) historyk sztuki a konserwator a architekt a inwestor podczas rewitalizacji – zasady, problemy i przykłady współdziałania,

k) „nowe zabytki”, czyli próby „uhistorycznienia” jako element rewitalizacji,

l) stare budynki, nowe funkcje – przykłady innowacyjnych zastosowań dla „architektury zużytej” lub „niechcianej”,

m) ingerencje artystów w przestrzeń publiczną jako element rewitalizacji,

n) miejsce muzeów i galerii sztuki jako czynników rewitalizacyjnych,

o) przyszłość rewitalizacji – czy są możliwe jakieś prognozy?

Przewidujemy wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej zawierającej najciekawsze referaty.

Termin nadsyłania zgłoszeń (imię i nazwisko, abstrakt do 500 słów, krótka notka biograficzna): do 27 kwietnia 2013 na adres rewitalizacja.wro@gmail.com

Termin ogłoszenia programu konferencji: 1 maja 2013.

Termin konferencji: 27 maja 2013 (w przypadku dużej ilości zgłoszeń: 27-28 maja 2013).

Czas wystąpienia: do 20 minut.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt:

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UWr

e-mail: rewitalizacja.wro@gmail.com

http://rewitalizacjawro.wordpress.com

https://www.facebook.com/RewitalizacjaMiedzyTeoriaAPraktyka

Instytut Historii Sztuki UWr

ul. Szewska 36

50-139 Wrocław


 • RSS