konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Ameryka

Miejsce: Warka
Termin: 27-28 VI 2017
Zgłoszenia: 05 VI 2017
Link:

 

______

W dniach 27-28 czerwca 2017 r. w Warce odbędzie się konferencja POLACY w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Przed 50 laty, dzięki staraniom działaczy Polonii amerykańskiej i miłośników ziemi wareckiej powstało w Warce Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Instytucja kultywuje pamięć o zasłużonych przedstawicielach Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, prowadząc działania wystawiennicze, naukowe i edukacyjne. Celem konferencji jest przypomnienie Polaków, którzy odegrali znaczącą rolę w historii USA, a także popularyzacja postaci – zarówno tych znanych, jak i mniej znanych, lecz zasługujących na miejsce w świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków i Amerykanów. Pozostawiona przez polskie wychodźstwo spuścizna kulturowa stanowi przecież źródło inspiracji dla obu naszych narodów. Spotkanie naukowców w Warce może być kolejnym impulsem do wzmocnienia relacji muzeum z instytucjami i organizacjami polonijnymi w USA.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 5 czerwca 2017 r.
Przygotowane wykłady złożą się na publikację pokonferencyjną, której druk planowany jest do końca roku 2017 r.

Organizacja konferencji dofinansowana została ze środków SENATU RP, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Organizator Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współpracy z Wydziałem Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Partnerem w organizacji konferencji jest Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner Radom. Konferencję popierają organizacje polonijne takie jak:  Kongres Polonii Amerykańskiej – The Polish American Congress, Amerykańska Rada Kultury Polskiej – American Council for Polish Culture (ACPC), Fundacja Polacy w Ameryce – Poles in America Foundation i Polskie Towarzystwo Dziedzictwa z Filadelfii – Polish Heritage Society of Philadelphia.

Wszystko o konferencji na stronie internetowej: www.muzeumpulaski.pl

Miejsce: Warszawa
Termin: 11 V 2016
Zgłoszenia: 18 IV 2016
Link:

______

Szanowni Państwo,

W imieniu Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (CESLA UW) oraz Koła Naukowego GRINGOS mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Studencko – Doktoranckiej pt.: MAŁA WIELKA ZMIANA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ XXI WIEKU, która odbędzie się 11 maja 2016 roku w CESLA UW, przy ul. Smyczkowej 14 w Warszawie.  Celem konferencji jest interdyscyplinarna debata nad oddziaływaniem minionych zdarzeń, które miały miejsce w Ameryce Łacińskiej od 2001 roku. Analiza procesów i omówienie następstw zmian do roku 2015 będą miały wymiar polityczny, gospodarczy, socjologiczny oraz kulturowy.  Do udziału zachęcamy studentów i doktorantów ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, których obszar badań i zainteresowań wiąże się ze studiami latynoamerykanistycznymi. Referaty mogą dotyczyć różnych dziedzin i dyscyplin nauki związanych z tematyką latynoamerykańską.  Referaty mogą być wygłaszane w języku polskim bądź hiszpańskim.  Przewidywany czas wystąpienia to 15 minut.  Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszone są o zgłoszenie się do dnia 18 kwietnia 2016 r. na adres mailowy: konferencja.cesla@gmail.com  Udział w konferencji jest bezpłatny.  W razie pytań lub wątpliwości wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o kontakt drogą mailową: konferencja.cesla@gmail.com

Z wyrazami szacunku

Magdalena Czerwińska  Prezes Koła Naukowego „Gringos” CESLA UW

Miejsce: Wrocław
Termin: 26 IV 2016
Zgłoszenia: 31 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/479497185579508/

 

______

MIĘDZYNARODOWA STUDENCKO – DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA

AMERICAN DAY II

STANY ZJEDNOCZONE Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW
HISTORIA, POLITYKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA

Celem konferencji naukowej, American Day II, organizowane przez Koło Naukowe Amerykanistów Going West, jest podjęcie interdyscyplinarnych zagadnień związanych z historią, polityką, gospodarką, społeczeństwem i kulturą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wystąpienia mogą odnosić się nie tylko do przeszłości, ale i do współczesności Stanów Zjednoczonych. Ze względu na to, że specyfika tego mocarstwa jest zagadnieniem szerokim i wielowymiarowym, będziemy mieć możliwość spojrzeć na problem z wielu perspektyw. Wystąpienia mogą dotyczyć aspektów filozoficznych i ideologicznych, ekonomicznych, prawnych, społecznych, kulturowych czy wreszcie polityki wewnętrznej lub międzynarodowej:

- sprawy międzynarodowe;
- sprawy wewnętrzne;
- problemy i osiągnięcia gospodarcze;
- polityka historyczna i współczesna;
- perspektywa historyczna;
- kino, muzyka, literatura, sztuka;

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2016 r.

Prosimy o wysyłanie formularzu zgłoszeniowego i abstraktu, nie przekraczającego 300 słów, na adres e-mail. Informacje o przyjęciu zgłoszenia przekażemy do 10 kwietnia 2016 r. Czekamy na propozycje wystąpień w języku polskim i języku angielskim.

E-mail: goingwest.uwr@gmail.com

AMERICAN DAY II

UNITED STATES OF AMERICA FROM DIFFERENT PERSPECTIVES
HISTORY, POLITICS, ECONOMY, SOCIETY, CULTURE


The aim of the conference, AMERICAN DAY II, organized by the Student Scientific Association of Americanists GOING WEST, is to undertake interdisciplinary issues related to history, politics, economy, society and culture of the United States of America. Presentations may relate not only to the past but to the contemporary situation of the United States as well. Due to the fact that the specificity of this country is broad and multi-dimensional, we will be able to look at the problem from many different perspectives. Statements may concern aspects of the philosophical and ideological, economic, legal, social, cultural and finally internal and international policy point of view:

- International Affairs
- Internal Affairs
- Economic problems and achievements
- Historical and contemporary policy
- Historical Perspective
- Cinema, music, literature, art

Application deadline: March 31st 2016

Please send the Application Form and an abstract of no more than 300 words via e-mail. Information about the acceptance will be confirmed by April 10th 2016.

e-mail address: goingwest.uwr@gmail.com

http://16zjazdpts.pl/#main

Miejsce: Poznań
Termin: 08 IV 2016
Zgłoszenia: 25 III 2016
Link: https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Historyk%C3%B3w-przy-Instytucie-Historii-UAM-145674092113036/?fref=nf

 

______

 

Szanowni Państwo, mamy przyjemność ogłosić, że 8 kwietnia 2016 r. odbędzie się kolejna edycja konferencji „Proch przeciwko włóczniom – wojskowość pozaeuropejska na przestrzeni dziejów”. W tym roku przewidujemy kilka nowości – jedną z nich jest panel anglojęzyczny. Poniżej prezentujemy zakres tematyczny:
- wojskowość starożytnego Bliskiego Wschodu
- wojskowość krajów Dalekiego Wschodu i Indii na przestrzeni wieków
- sztuka wojenna średniowiecznego Orientu i jej zmagania z wojskowością bizantyjską i zachodnioeuropejską
- sztuka wojenna koczowników stepów Eurazji
- wojskowość Ameryki prekolumbijskiej i jej podbój przez Europejczyków
- armia imperium osmańskiego
- amerykańska wojna o niepodległość
- wojna secesyjna
- powstania i wojny w Ameryce Południowej i Środkowej XIX i XX wieku
- wojny burskie
- wojna zuluska
- wojny opiumowe
- owoce rewolucji Meiji a wojskowość japońska
- oddziały kolonialne armii państw europejskich
- wojny indochińskie
- wojna algierska
- konflikty izraelsko-arabskie
- konflikty postkolonialne w Afryce
- wojna w społeczeństwach pozaeuropejskich
- azjatyckie piśmiennictwo wojskowe
- konflikty kolonialne i postkolonialne w kulturze i sztuce
- postrzeganie konfliktów kolonialnych i postkolonialnych i zagadnień z tym związanych w historiografii
Na zgłoszenia dostępne pod adresem https://www.dropbox.com/…/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.doc… czekamy do 25 marca. Prosimy o przesyłanie ich na adres wojskowoscpozaeuropejska@gmail.com Jeszcze raz przypominamy o możliwości wygłoszenia referatu w języku angielskim.
W chwili obecnej nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, jeżeli coś się w tej kwestii zmieni to nie będzie to kwota wygórowana. Naszym stałym bywalcom przypominamy również o niedawnej przeprowadzce Wydziału Historycznego, konferencja odbędzie się więc w nowym gmachu Collegium Historicum.
Serdecznie zapraszamy do udziału,
Sekcja Studentów Historyków Wojskowości IH UAM

Miejsce:  Kraków
Termin: 08-10 X 2015
Zgłoszenia: 31 VIII 2015
Link:

_______

Instytut Historii
Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na
II Międzynarodową Konferencję
Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci
8-10 października 2015 roku
Gmach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3.

W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyła się ubiegłoroczna konferencja „Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie XIX i XX wieku”, postanowiliśmy zorganizować w tym roku kolejną, podczas której uczestnicy zastanowią się nad różnymi drogami do osiągnięcia sukcesu na różnych polach i w różnych okresach historycznych – od starożytności po współczesność.

Na przestrzeni wieków można było zaobserwować szereg błyskotliwych karier osób, które na trwałe zapisały się na kartach historii. Powstanie i rozwój starożytnych imperiów na terenie Europy, chrystianizacja, średniowieczne i nowożytne monarchie, dzieje papiestwa i Kościoła, wyprawy krzyżowe i wielkie odkrycia geograficzne, liczne wojny toczące się na kontynencie, działalność zakonów – w każdej z wymienionych dziedzin można odnaleźć osoby wybitne, które zyskały uznanie i posłuch wśród im współczesnych. Industrializacja Europy przyspieszyła procesy przemian społecznych, które
z całą mocą uwidoczniły się w XIX i XX wieku. W każdej epoce pojmowanie sukcesu i sposób dążenia do niego były odmienne. Kolejne stulecia pokazały, że nie było jednej recepty na osiągnięcie sukcesu
i zrobienie zawrotnej, choć czasami krótkotrwałej, kariery. Próbując odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób robiono karierę w Europie na przestrzeni kilku tysięcy lat, chcielibyśmy zaprosić Państwa
do dyskusji nad tym zagadnieniem.

Tematyka wystąpień referentów powinna dotyczyć jednego lub kilku z proponowanych zagadnień: kariera polityczna, kościelna, administracyjna, wojskowa, naukowa, sportowa, artystyczna, jak również w instytucjach i organizacjach pozarządowych. Referenci odpowiedzą na pytanie co zdecydowało o zrobieniu kariery: talent, własna praca, pochodzenie społeczne, skandal, czy może jeszcze coś innego? Jakie były następstwa osiągnięcia sukcesu, tak dla omawianej postaci, jak i jej otoczenia? Jaki był wpływ karier poszczególnych osób na ich ojczyznę, sytuację polityczną i społeczną?

Organizatorem konferencji jest Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie. Opiekę naukową sprawuje ks. prof. dr hab. Jacek Urban.

Konferencja jest skierowana do samodzielnych pracowników naukowych, studentów
i doktorantów historii oraz innych kierunków humanistycznych.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2015 roku. Prosimy o nadsyłanie ich na adres sukces.historia@upjp2.edu.pl. Studenci i doktoranci są zobowiązani do dołączenia skanu opinii promotora/opiekuna naukowego.

Informacja o liście zakwalifikowanych uczestników, zostanie rozesłana mailowo do 11 września 2015 roku. Opłata konferencyjna wynosi: 150 złotych; 100zł (doktoranci); 50 zł (studenci). Z środków tych przewiduje się wydanie publikacji. Oczekuje się, że artykuły naukowe będą zgodne z wymaganiami stawianymi przez MNiSW zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez właściwego ministra w komunikacie z 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_06/eb78827ca3f6638d25b5124c3ba02ee8.pdf

Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz 3 obiady. Na prośbę zainteresowanych uczestników, organizatorzy konferencji mogą pomóc w dokonaniu rezerwacji noclegu w wybranym hotelu/ hostelu w Krakowie (opłata konferencyjna nie uwzględnia ceny noclegu, stąd też osoby zainteresowane w/w opcją muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami). W ramach konferencji przewiduje się zwiedzanie Muzeum Katedralnego im. Jana Pawła II na Wawelu.

Wszelkie informacje będą na bieżąco udostępniane i aktualizowane na stronie internetowej: www.facebook.com/karieryUPJPII

Konferencja będzie mieć charakter otwarty dla publiczności.

 

Komitet Organizacyjny:

 

ks. prof. dr hab. Jacek Urban

mgr Ewelina Zych

mgr Marlena Sędłak

mgr Albert Sendor

mgr Paweł Kajzar

 

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/konferencja+II%281%29,4733854503.docx

Miejsce:  Warszawa
Termin: 12-13 VI 2015
Zgłoszenia: 15 IV 2015
Link:

_______

Światowa Rada Badań nad Polonią

Instytut Nauk Historycznych, Katedra Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kongres Polonii Amerykańskiej

 

 

 

 

ZAPRASZAJĄ  DO UDZIAŁU 

             W  MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI  NAUKOWEJ

 

 

Przywództwo polonijne – jego rola i wpływ na zachowanie tożsamości narodowej polskiej emigracji

 

 

12-13 czerwca 2015 r.

w gmachu Wydziału  nauk Historycznych i Społecznych UKSW

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr Walter Wiesław Gołębiewski – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego

mgr Aneta Hoffmann – członek Światowej Rady Badań nad Polonią, Prezes Fundacji Kresy Historii

mgr Maciej Jarota – członek Światowej Rady Badań nad Polonią

prof. UMK dr hab. Jacek Knopek – kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

bp dr Wiesław Lechowicz – Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

dr Maria Szonert-Binienda – Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego

mgr Ewa Wysga – Sekretarz Generalna Światowej Rady Badań nad Polonią

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią

 

Sekretariat Komitetu Organizacyjnego:

mgr Aneta Herman

mgr Magdalena Patatyn

 

Moderatorzy konferencji:

prof. UMK dr hab. Jacek Knopek  – kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią

 

 

Cele konferencji:

Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie wielowątkowego tematu przywództwa polonijnego w aktualnej, emigracyjnej rzeczywistości. Przybliży ona historyczną złożoność i wagę przywództwa polonijnego, jego wpływ na zachowanie tożsamości narodowej w przeszłości oraz w kontekście dokonującej się obecnie wymiany pokoleniowej. Ze szczególną uwagą podjęty zostanie problem przywództwa wśród ostatniej fali emigracji po roku 2005. Organizatorzy pragną też przeprowadzić egzemplifikację najważniejszych dokonań prominentnych liderów polonijnych w polityce, ekonomii, kulturze i życiu społecznym krajów zamieszkania oraz znaczenia tych dokonań dla Polonii i Kraju pochodzenia. Ukazana zostanie rola Kościoła katolickiego oraz duszpasterstwa polonijnego w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej emigracji polskiej. Podobna prezentacja dotyczyć będzie także roli harcerstwa polonijnego. Bardzo zależy nam nie tylko na przedstawieniu obecnej sytuacji, ale także umożliwienie uczestnikom nabycia w trakcie jej trwania praktycznych umiejętności w celu przezwyciężenia szeregu wyzwań jakie obecnie przed nimi stoją. Dlatego też konferencja z udziałem przywódców polonijnych połączona będzie z warsztatami, które będą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania konfliktów i problemów wynikających z wymiany pokoleniowej Polonii, tworzenia infrastruktury organizacyjnej i medialnej oraz wielopłaszczyznowych kontaktów z Krajem pochodzenia Polaków mieszkających w różnych regionach świata.

Organizatorzy podejmą starania zmierzające do wydania wygłoszonych referatów w publikacji pokonferencyjnej.

W załącznikach przesyłamy formularz zgłoszeniowy. Po jego wypełnieniu prosimy o przesłanie na adres: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01 – 938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, pokój 315, e-mail:  przywodztwo.polonijne@gmail.com w terminie do 15 kwietnia 2015 r.. Teksty referatów prosimy przesłać na wskazany powyżej adres w terminie do 1 czerwca 2015 r. Liczymy na udział Państwa w naszym przedsięwzięciu zarówno w formie przygotowanych wystąpień, jak i w charakterze uczestników.

Z wyrazami szacunku,

 

ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW- Wiceprezes do Spraw Naukowych Światowej Rady Badań nad Polonią.

 

Walter Wiesław Gołębiewski, MBA – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią

 

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/call_for_papers+10.04,4705527129.doc

English version:

http://chomikuj.pl/konf.hist/call_for_papers_ENG+10.04,4705527126.doc

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/PPFormularzzgloszeniowy,4705527141.doc

Miejsce: Kraków
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 22 III 2015
Link:

_______

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ ogłasza przedłużenie naboru tekstów do kolejnego tomu Studenckich Zeszytów Historycznych. Termin nadsyłania artykułów mija 22 III 2015 r.

Teksty mogą dotyczyć całego zakresu historii, brak epokowych lub tematycznych ograniczeń. Wymagana jest recenzja pracownika naukowego, co najmniej z tytułem doktora habilitowanego. Zastrzegamy sobie prawo do ponownego oddania do recenzji, artykułów wstępnie zakwalifikowanych do druku, pracownikom Instytutu Historii UJ.

Tekst musi zostać dostosowany do instrukcji wydawniczej, prośbę o jej otrzymanie należy kierować pod adres mailowy naatalia.olszewska@gmail.com.

Pod ten sam adres proszę wysyłać wszelkie zapytania, jak i gotowe artykuły. Prosimy o dołączanie do nich takich danych jak: imię, nazwisko, rok i stopień studiów, uczelnia, numer telefonu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania selekcji artykułów. Informacja o ewentualnym zakwalifikowaniu tekstu zostanie przesłana Autorom do końca marca 2015.

Miejsce: Kraków
Termin: 22-24 IV 2015
Zgłoszenia: 20 III 2015
Link:

_______

 

Tematyka siódmej edycji Dni Kultury Amerykańskiej (22–24 kwietnia 2015), organizowanych przez Koło Naukowe Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ oraz Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, koncentrować się będzie wokół kwestii amerykańskiej wojskowości i udziału Stanów Zjednoczonych w konfliktach zbrojnych na przestrzeni wieków. Aspekt militarny odgrywał w dziejach amerykańskiej państwowości istotną rolę, silnie naznaczając prezydentury Abrahama Lincolna, Franklina Delano Roosevelta czy George’a W. Busha, i nie tylko.

Począwszy od pierwszych starć z rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej w dobie kolonizacji, przez wojnę o niepodległość i wojnę secesyjną, a skończywszy na zaangażowaniu na Bliskim Wschodzie, Amerykanie aktywnie uczestniczą w działaniach wojennych. Jednym z definiujących momentów historii Stanów Zjednoczonych było pojawienie się wojsk amerykańskich na frontach II wojny światowej oraz wpływ jaki to wywarło na gospodarkę i poczucie tożsamości narodowej Amerykanów. Równie istotny jest wątek kulturowy – utrwalone w filmie i literaturze konflikty m.in. w Korei, Wietnamie, Iraku czy Afganistanie. To właśnie dzięki sztuce filmowej obraz wojny w Wietnamie i traumatycznych przeżyć walczących żołnierzy na stałe przeniknął do świadomości społecznej, powodując oburzenie opinii publicznej w latach 60. i 70. Czynnik psychologiczny i postawy uczestników walk, jak i cywilów również mogą ukazać nową perspektywę na prezentowane zagadnienia.

Warto wspomnieć o niebagatelnym wpływie machiny wojennej na rozwój przemysłu i nowych technologii – w dobie zintensyfikowanej walki z terroryzmem budżet Stanów Zjednoczonych przeznaczony na zbrojenia stanowi prawie 40 procent światowych środków wydatkowanych na ten cel, przekraczając sumę 640 miliardów dolarów w 2013 roku. W wyniku tego amerykańskie technologie wojskowe są jednymi z bardziej zaawansowanych na świecie. Kwestie militarne w dużym stopniu definiują również społeczeństwo amerykańskie. Wielu obywateli bardzo mocno sympatyzuje z armią, będącą dla nich powodem do dumy narodowej.

Konferencja Wojna po amerykańsku. Polityka, kultura, społeczeństwo” ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też do uczestnictwa oraz nadsyłania referatów zapraszamy kulturoznawców, historyków, antropologów, socjologów, psychologów, politologów, specjalistów z zakresu militariów oraz innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, pragnących pochylić się nad problemami, związanymi z szeroko rozumianym zagadnieniem amerykańskiej wojskowości. Warto także przyjrzeć się rodzajom prowadzonych działań, stosowanej taktyce i uzbrojeniu.

Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem:
http://goo.gl/forms/qhcR3RQR9l
w nieprzekraczalnym terminie 20 marca 2015 roku. Czekamy na prezentacje zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Z autorami przyjętych abstraktów skontaktujemy się najpóźniej do 25 marca 2015. Planowana długość prezentacji nie może przekraczać 20 minut. Dla przyjętych osób przewidywana jest opłata konferencyjna w wysokości 80 PLN, którą należy uiścić do dnia 10 kwietnia 2015 roku włącznie. Udział w VII DKA w charakterze słuchacza jest bezpłatny.

Zaznaczamy również, że po VII DKA planowane jest wydanie recenzowanej i punktowanej publikacji pokonferencyjnej, o szczegółach której powiadomimy prelegentów, biorących udział w naszym wydarzeniu.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących konferencji w ramach VII Dni Kultury Amerykańskiej prosimy o kontakt na adres dniamerykanskie@gmail.com. Wszystkie informacje będą na bieżąco udostępniane i aktualizowane na stronie internetowej: dnikulturyamerykanskiej.blogspot.com i na Facebooku: facebook.com/dnikulturyamerykanskiej.

Więcej informacji pod adresem: http://dnikulturyamerykanskiej.blogspot.com/

Miejsce: Ostrowiec Świętokrzyski
Termin: IX 2015
Zgłoszenia: 1 IV 2015 (propozycje)/1 VII 2015
Link: http://anteportas.pl/zapowiedzi-wydawnicze/

_______

United States of America: 150 years on the road to

superpower status

Redakcja recenzowanego półrocznika naukowego „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru tematycznego poświęconego drodze USA do rangi supermocarstwa (w 150. rocznicę zakończenia wojny secesyjnej). Informacje można znależć pod adresem:

http://anteportas.pl/zapowiedzi-wydawnicze/

 

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 13-14 III 2015
Zgłoszenia: 21 II 2015
Link:

_______

Koło Naukowe Archeologów Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji „Dawniej i Dziś. Sztuka Nowego Świata”, która odbędzie się w dniach 13 -14 marca 2015r. w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 48). Konferencja jest adresowana do studentów i doktorantów zainteresowanych zagadnieniami szeroko pojętej sztuki Nowego Świata, pod którym to terminem rozumie się terytorium obu Ameryk. Tematyka będzie obejmować zarówno sztukę prekolumbijską, rdzennych mieszkańców Ameryki, jak i sztukę współczesną, wykorzystującą motywy prekolumbijskie. Zgłoszenia i abstrakty (do 1000 znaków) można nadsyłać na adres: dawniej.i.dzis.konferencja@gmail.com, najpóźniej do dnia 21 II 2015 r. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://dawniej-i-dzis.blogspot.com/ oraz profilu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/SztukaNowegoSwiata?ref=aymt_homepage_panel.

 


  • RSS