konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: herbarze

Miejsce: Warszawa
Termin: 22-24 VI 2017
Zgłoszenia:
Link: http://www.pther.net/Kongres/Kongresabstrakty%20teksty.htm

______

W dniach 22 – 24 czerwca 2017 r. odbędzie się I Kongres Heraldyki Polskiej pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To szczególne wydarzenie o charakterze naukowym jest największym krokiem ostatnich lat w rozwoju heraldyki.

I Kongres Heraldyki Polskiej

Gościnne progi Zamku Królewskiego a także Archiwum Głównego Akt Dawnych pozwolą zaprezentować referaty 24 referentów. Dzięki partnerstwu z Narodowym Centrum Kultury stanie się możliwe zrealizowanie ambitnego planu naukowego, a także dyskusji o dokonaniach przeszłych Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz zarysowania planów na przyszłość. Publikacje materiałów pokongresowych będą miały miejsce w Roczniku, który trafi w ręce wszystkich uczestników Kongresu.
Obrady mają miejsce w dniach 22 – 24 czerwca 2017 r.
Podczas pierwszego dnia obrad – 22 VI b.r. odbędzie się także wieczorem spotkanie w Arkadach Kubickiego.

24 VI 2017 r. w AGAD zostanie otworzona wystawa heraldyczna.

Planowane jest także złożenie kwiatów na grobie (cm. Powązkowski) śp. prof. Aleksandra Gieysztora, który przed trzydziestu laty prowadził zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, a następnie na grobie śp. prof. Stefana K. Kuczyńskiego wieloletniego prezesa Towarzystwa.

Informacje o partnerach Kongresu oraz program znajdują się na stronie www.pther.net. Organizatorem Kongresu z ramienia Polskiego Towarzystwa Heraldycznego jest dr hab. prof. UO Sławomir Górzyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Program I Kongresu Heraldyki Polskiej

Dzień I
22 VI 2017 (Zamek Królewski w Warszawie)

9.15-10.00 Rejestracja Uczestników
10.00-10.30 Otwarcie I Kongresu Heraldyki
10.30 dr hab., prof. UŁ Marek Adamczewski, Orzeł Biały ale jaki? Poszukiwania wzoru orła państwowego w okresie międzywojennym
11.00 mgr Adam Żurek, Herby polskie w herbarzach zachodnioeuropejskich od XIV do przełomu XVI i XVII w. (ze szczególnym uwzględnieniem wizerunków Orła Białego)
11.30 dr hab., prof. UO Sławomir Górzyński, Orzeł Biały na przestrzeni wieków na przykładzie zabytków architektury Mazowsza i Małopolski
12.00 dr hab. Henryk Seroka, Herb miejski w Polsce w XV-XVIII w. w świetle przywilejów królewskich
12.30-13.00 Dyskusja
13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00 prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Główne kierunki rozwoju symboliki współczesnych herbów polskiego samorządu
14.30 dr hab., prof. UMCS Krzysztof Skupieński, Polska heraldyka samorządowa a problematyka świadomości historycznej i public relations
15.00 dr Edward Gigilewicz, Polska heraldyka biskupia XX wieku. Próba systematyki
15.30 Dyskusja
16.00 Przerwa kawowa

16.30 dr hab., prof. UJ Zenon Piech, Herb jako źródło historyczne
17.00 dr hab. Przemysław Mrozowski, Forma herbu a jego funkcje społeczne w Polsce średniowiecznej
17.30 prof. dr hab.. Marek Cetwiński, Ars heraldica – klucz do średniowiecznej mentalności
18.00 mgr Leszek Pudłowski, Nieznane herby rycerskie. Na marginesie badań heraldyki w architekturze średniowiecznej Polski
18.30 Dyskusja
19.00 Kolacja w Arkadach Zamku Królewskiego

Dzień II
23 VI 2017 (Zamek Królewski w Warszawie)

10.00 prof.. dr hab. Jan Zupanic, Erby rakouské nové šlechty v éře Františka Josefa I.
10.30 dr Hubert Wajs, „… tres Etcaeterationes in titulo” – Artykuł 3 traktatu oliwskiego z 1660 r.
11.00 prof. dr hab. Jerzy Sperka, Heraldyka rycerstwa śląskiego na Rusi Czerwonej w XIV-XV wieku
11.30 dr hab., prof. AJD Marceli Antoniewicz, Tak zwane godła kreskowe w „pejzażu semiotycznym heraldyki polskiej” – problemy interpretacyjne
12.00 Dyskusja
12.30 Przerwa obiadowa

13.30 prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Retoryka i heraldyka, Propozycja do badań pól wspólnych
14.00 prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska, Stemmata academica – między znakiem heraldycznym a symbolem kulturowym
14.30 dr Iwona M. Dacka-Górzyńska, Staropolskie porady – jak układać oracje na herby
15.00 Dyskusja
15.30 Przerwa kawowa

16.00 dr Piotr Dymmel, Sztuka blazonowania w dziełach Jana Długosza
16.30 prof. dr hab. Jan Wroniszewski, Opisy herbów w wywodach szlachectwa
17.00 dr Paweł Dudziński, Dylematy polskiej ikonografii heraldycznej na przykładzie herbów Ślepowron i Korwin
17.30 dr hab., prof. KUL Jan Ptak, Godła i herby których nie było
18.00 Przerwa kawowa

18.30 Okrągły stół „Kierunki badań heraldyki w Polsce. Przeszłość i przyszłość

Dzień III
24 VI 2017 (Archiwum Główne Akt Dawnych, Powązki)

10.00 Otwarcie wystawy heraldycznej w Archiwum Głównym Akt Dawnych towarzyszącej Kongresowi
11.00 dr Iwona Dacka-Górzyńska, Stefan K. Kuczyński, Pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
11.30 dr hab. Tomisław Giergiel, Dorobek naukowy w zakresie heraldyki polskiej Józefa Szymańskiego
12.00 dr hab. Janusz Grabowski, Zygmunt Wdowiszewski – dorobek naukowy i działalność w Polskim Towarzystwie Heraldycznym (1923-1939)
12.30 dr Stanisław Dumin, Tom XXII „Ogólnego Herbarza” Cesarstwa Rosyjskiego jako kontynuacja kodyfikacji herbów szlacheckich na terenie Rosji.
Złożenie kwiatów na grobach śp. Prof. Aleksandra Gieysztora (kw. 131, rz. 6) i śp. Prof. Stefana K. Kuczyńskiego (kw. 142, rz. 4) na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (ul. Powązkowska 1).

Miejsce: Białystok
Termin: 25-26 V 2017
Zgłoszenia: 01 V 2017
Link: https://sknhuwb.wordpress.com/

______

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na:

VIII Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Historyków Nowożytników

„Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”,

która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2016 r.
w Białymstoku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
(ul. Plac Uniwersytecki 1)

Celem konferencji jest zaprezentowanie badań nad szeroko rozumianym społeczeństwo nowożytnej Europy rozpatrywany w wielu aspektach, zarówno kulturalnym, gospodarczym, jak i politycznym.

Nie ograniczamy szczegółowej tematyki wystąpień. A proponowana lista zagadnień ma charakter otwarty:

– historia społeczna

– historia gospodarcza

– historia życia codziennego

– mikrohistoria

– demografia historyczna

– metodologia i historiografia

– historia miast i miasteczek

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: https://sknhuwb.files.wordpress.com/2017/04/formularz-zgc582oszeniowy-viii-os-dkhn.docx

Na zgłoszenia czekamy do 1 maja 2017 r. Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres sknhuwb@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy prosimy o formułowanie w następujący sposób: NAZWISKO, IMIĘ, skrót nazwy uczelni. Planowane wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 20 minut. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji otrzymają Państwo w formie mailowej do 5 maja 2017 r., wtedy też podany zostanie numer konta, na który należy dokonać opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 50 zł. Pokrywa ona koszty planowanej publikacji pokonferencyjnej, materiałów konferencyjnych, poczęstunku w przerwach między obradami oraz spotkania integracyjnego. Organizatorzy nie gwarantują noclegu z 25 na 26 maja, jednak oferują pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Konferencja jest planowana jako impreza dwudniowa – w czwartek i piątek. Jednakże organizatorzy zastrzegają, iż w przypadku, gdy liczba referentów nie pozwoli na zrealizowanie programu dwudniowego to konferencja odbędzie się wyłącznie jednego dnia.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail, zapraszamy także stronę internetową i fanpage Koła Naukowego:

https://www.facebook.com/uwb.sknh/

https://sknhuwb.wordpress.com/

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2017-30 VI 2017
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2017- czerwiec 2017 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com

Miejsce: Poznań
Termin: 19-23 IV 2017
Zgłoszenia: 31 XII 2016
Link:http://xxv-ozhs.amu.edu.pl/pl/

______

W dniach 19-23 kwietnia 2017 r. nowy gmach Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie gościł w swych murach uczestników największej konferencji studenckiej w Polsce. Stolicy Wielkopolski przypadł w udziale zaszczyt organizacji XXV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. W organizację tego wydarzenia włączyły się: Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM,Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego oraz Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Historycznego.

W zaproponowanych przez nas panelach dyskusyjnych z zakresu szeroko pojętych nauk historycznych (w tym archeologii, etnologii i muzykologii) wyniki swoich badań będą mieli okazje przedstawić reprezentanci wielu ośrodków krajowych, jak i zagranicznych. Podczas jubileuszowego OZHS-u nie zabraknie również wydarzeń towarzyszących, które będą nadawały splendor niniejszemu wydarzeniu. Po zakończeniu obrad, zgodnie z tradycją wcześniejszych Zjazdów, będą odbywały się wieczorne spotkania integracyjne.
W imieniu studentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w przyszłorocznej konferencji. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby udział w jubileuszowym Zjeździe był dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem intelektualnym i kulturalnym. Mamy nadzieję, że powrót do miłych wspomnień umożliwi lektura publikacji pokonferencyjnej. Nad selekcją i poziomem merytorycznym zawartych w niej artykułów będą czuwać pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Życzymy inspiracji i ciekawych problemów badawczych, na których ujęcie w postaci abstraktów czekamy do 31 grudnia 2016 roku. Liczymy, że podyskutujemy o nich podczas jubileuszowego OZHS-u.
Więcej informacji znajdą Państwo:
Strona oficjalna XXV OZHS-u w Poznaniu (na niej należy się zarejestrować):
http://xxv-ozhs.amu.edu.pl/pl/
Strona na Facebooku:
https://www.facebook.com/XXVOZHS

Miejsce: Piotrków Trybunalski
Termin: 23-25 V 2016
Zgłoszenia: 30 IV 2016
Link:

______

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w XIII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Człowiek a historia”,
która odbędzie się w dniach 23-25 maja 2016 roku. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i stanu badań między uczestnikami z różnych ośrodków akademickich, a także rozpowszechnianie wiedzy historycznej. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z szeroko rozumianego zakresu historii kultury, polityki, społeczeństwa, wojskowości, gospodarki i innych.
Ewentualne panele zostaną ustalone po zapoznaniu się ze zgłoszeniami.
Formularz rejestracyjny będzie dostępny na stronie Instytutu Historii Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim – www.ihpt.pl ( w zakładce człowiek a historia). Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2016 roku.
Miejsce konferencji:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2016 -30 VI 2016
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2016- czerwiec 2016 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 02-04 VI 2014
Zgłoszenia: 01 V 2014
Link:  https://www.facebook.com/pages/S%C5%81OWO-I-OBRAZ-W-OKRESIE-STAROPOLSKIM/444376649033385?notif_t=fbpage_fan_invite

_______

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej doktoranckiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2014 roku  w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Głównym celem konferencji jest podjęcie problematyki współistnienia słowa i obrazu w kulturze staropolskiej, w zakresie dziedzin takich jak historia, historia sztuki, literaturoznawstwo. Proponowana tematyka wystąpień może dotyczyć:

- genealogii, heraldyki, sfragistyki,
- stemmatów, emblematów, exlibrisów, książki staropolskiej, staropolskich kompediów wiedzy,
- poezji wizualnej, literatury panegirycznej, mów,
- obyczajów staropolskich, ceremoniału dworskiego i królewskiego, – - ceremoniału pogrzebowego oraz związanych z nimi architektury okazjonalnej

Powyższe zagadnienia mogą zostać rozszerzone; organizatorzy są otwarci na propozycje referatów nadsyłane przez uczestników.
Zgłoszenia zawierające abstrakt (max. 1000 znaków), literaturę oraz spis źródeł należy przesyłać na adres:
seminarium.nowozytnicze@gmail.com do dnia 1 maja. Ogłoszenie zakwalifikowanych referatów nastąpi 5 maja. Przewidywana wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 50 PLN (obiad + materiały).

Strona wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/S%C5%81OWO-I-OBRAZ-W-OKRESIE-STAROPOLSKI/444376649033385?notif_t=fbpage_fan_invite

Strona Otwartego Seminarium Nowożytniczego na Facebooku (Organizator Konferencji):

https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze
Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem
http://www.historia.uj.edu.pl/instytut/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_HHZz6jpygLFn/11050764/43802967

Lub

http://chomikuj.pl/konf.hist/FORMULARZ+ZG*c5*81OSZENIOWY%283%29,3654975063.doc

Miejsce: Poznań
Termin: 08-10 V 2014
Zgłoszenia: 15 IV 2014
Link:

_______

II Poznańska Wiosna Sarmacka

zapraszamy  na

studencko-doktorancką konferencję naukową

Znowu chciałby być przedmurzem i w pogańskiej krwi się pławić – o roli i historii sarmackiego mitu Polski jako przedmurza

 

 

Poznań, 8-10 maja 2014

Szanowni Państwo!

 

Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej UAM oraz Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Wydziału Historycznego UAM, a także Studenckie Koło Naukowe Miłośników Literatury Dawnej przy Instytucie Filologii Polskiej UAM i Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM
mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.: Znowu chciałby być przedmurzem  i w pogańskiej krwi się pławić – o roli i historii sarmackiego mitu Polski jako przedmurza, która odbędzie się w dniach 8-10 maja 2014 roku w Instytucie Filologii Polskiej UAM przy ulicy  Fredry 10 oraz  Instytucie Historii przy ulicy  Św. Marcin 78.

Głównym celem konferencji jest ponowne interdyscyplinarne podjęcie problematyki istnienia i znaczenia sarmackiego mitu przedmurza w dawnej Rzeczpospolitej, co jednocześnie stanowić będzie próbę wpisania się we współczesny dyskurs akademicki, który z różnych perspektyw badawczych mierzy się z zagadnieniem roli tradycji sarmackiej w rodzimej kulturze.
Do nie mniej ważnych zadań należeć będzie próba przyjrzenia się fenomenowi sarmatyzmu na tle problematyki ogólnoeuropejskiej, a także popularyzacja dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Referaty można wygłaszać w języku polskim oraz w wybranych językach kongresowych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski). Chęć wygłoszenia referatu w innym niż wymienione języku należy wcześniej zgłosić organizatorom. Przewidziany czas trwania referatu to 20 minut.

Wszyscy uczestnicy konferencji wygłaszający referat w języku obcym proszeni są o przesłanie jego streszczenia w języku polskim do 15 kwietnia 2014 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2013 wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

sarmatyzm.konferencja@gmail.com

Przewidziana opłata konferencyjna (dokładna kwota zostanie podana w najbliższym czasie). Obejmuje ona koszty wyżywienia oraz materiałów konferencyjnych.

Uczestnicy ponoszą koszty zakwaterowania we własnym zakresie, organizatorzy natomiast służą pomocą w znalezieniu i zarezerwowaniu noclegu w Poznaniu.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru abstraktów.

Wszelkich informacji udzielają:

Adam Andrzejewski adamand.90@o2.pl

Tomasz Grala woland88@gmail.com

Miejsce: Warszawa
Termin: 12-13 IV  2013
Zgłoszenia:
Link:

Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Instytut Badań Literackich PAN

przy współpracy

Zakładu Studiów nad Renesansem Instytutu Filologii Klasycznej UW,

Zakładu Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa Instytutu Historii PAN

oraz Komisji Kultury Staropolskiej Wydziału „Artes Liberales” UW

zapraszają 12 i 13 kwietnia 2013 roku

na konferencję naukową

HERB I HERALDYKA W KULTURZE STAROPOLSKIEJ

(XVI–XVIII w.)

PROGRAM KONFERENCJI:

 

12 kwietnia 2013, piątek

(sala Lelewela IH PAN, Rynek Starego Miasta 19/24)

Sesja I (godz. 15.00-16.00)

Marek CETWIŃSKI, „Nie tylko Walgierz i Helgunda”: echa Średniowiecza w polskich legendach herbowych

Joanna KRAUZE-KARPIŃSKA,

Szesnastowieczne drukowane realizacje tekstów heraldycznych

Małgorzata TRĘBSKA, Wykłady i przykłady ornamentacji stemmatycznej w rękopiśmiennych podręcznikach dla mówców w zbiorach Biblioteki Narodowej

DYSKUSJA

PRZERWA

Sesja II (godz. 17.00-18.30)

Przemysław MROZOWSKI, Między signum a decorum – przemiany funkcji społecznych herbów szlacheckich w Polsce XVI stulecia w świetle źródeł ikonograficznych.

Joanna KŁYSZ-HACKBARTH, Ryciny herbowe złotnika poznańskiego Erazma Kamyna w dwóch rękopisach Liber insigniorum Regionum atque clenodiorum Regni Poloniae z 1575 roku.

Tadeusz BERNATOWICZ, Genealogie obrazowane herbami. Z badań nad kształtowaniem świadomości koligacji rodowych w XVIII wieku.

o. Marek MIŁAWICKI, „Oboźny niegdyś kaznodzieja, mający w kraju i Zakonie wielkie zasługi”. Rzecz o dominikaninie Szymonie Okolskim, autorze herbarza Orbis Polonus.

DYSKUSJA

 

13 kwietnia 2013, sobota

(sala 144 IBL PAN, Nowy Świat 72)

 

Sesja III (godz. 10.00-11.30)

Jakub Z. LICHAŃSKI, Szymon Okolski – retoryka, historia, heraldyka

Barbara MILEWSKA-WAŹBIŃSKA, Biblioteka antyczna Szymona Okolskiego. Na marginesie lektury Orbis Polonus.

Mariusz KAZAŃCZUK, Herbarz Szymona Okolskiego jako źródło inwencji dla teatru jezuickiego

Magdalena PISKAŁA, Orbis Polonus Szymona Okolskiego jako traktat moralny wobec kaznodziejstwa wieku XVII.

 

DYSKUSJA

PRZERWA

Sesja IV (godz. 12.30-14.00)

Michał CZERENKIEWICZ, Preliminaria i dedykacje w herbarzu o. Szymona Okolskiego Orbis Polonus.

Magdalena GÓRSKA, Symbolika heraldyczna a teoria impresy.

Bartłomiej CZARSKI, Odwołania do antycznych numizmatów w herbarzu Szymona Okolskiego na tle wcześniejszej tradycji

Krzysztof HILMAN, W poszukiwaniu znaczenia znaku: Szymona Okolskiego medytacje nad Herbem i jego źródła.

DYSKUSJA

PRZERWA

Sesja V (godz. 16.00-17.40)

Piotr DYMMEL, Od Jana Długosza do Szymona Okolskiego. Główne linie rozwoju polskich herbarzy

Marceli ANTONIEWICZ, Litwini w Orbis Polonus Szymona Okolskiego.

Iwona DACKA-GÓRZYŃSKA, Erudycje historyczne w herbarzu Szymona Okolskiego i rękopiśmiennych herbarzach z XVII w. – próba porównania.

Tadeusz TRAJDOS, Kilka uwag na temat warsztatu pisarskiego Szymona Okolskiego jako historyka.

Sławomir GÓRZYŃSKI, Terminologia heraldyczna w herbarzu Szymona Okolskiego.

DYSKUSJA

ZAMKNIĘCIE OBRAD


  • RSS