konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: historia muzyki

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 15 X 2017
Link: http://nck.pl/media/attachments/317677/regulamin-2018.pdf

 

______

Do 15 października 2017 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego Gaude Polonia na rok 2018. Organizowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie. Stypendysta otrzymuje też 5 000 zł na zakup materiałów i sprzętu.

W aktualnie prowadzonym naborze wniosków o półroczne stypendia (od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.) mogą starać się przedstawiciele następujących dziedzin:
 • film;
 • fotografia;
 • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru;
 • konserwacja dzieł sztuki;
 • literatura/przekład;
 • muzealnictwo;
 • muzyka;
 • sztuki wizualne;
 • teatr.
O stypendia mogą starać się osoby:

 • zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie;
 • ubiegające się o stypendium na realizację określonego projektu stypendialnego o istotnej wartości artystycznej;
 • będące obywatelami Białorusi, Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej;
 • które nie przekroczyły 40. roku życia, w wyjątkowych wypadkach 45. roku życia;
 • legitymujące się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.
Miejsce: Szczecin
Termin: 12 X  2017
Zgłoszenia: 05 VII 2017
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZWIASTUN-ZAPROSZENIE-1.pdf

______

 Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych

 

Do 5 lipca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia na konferencję Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZWIASTUN-ZAPROSZENIE-1.pdf

Miejsce: Sanok
Termin: 14-16 IX 2017
Zgłoszenia: 30 VI  2017
Link:  http://www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

 

______

Na pograniczach kultur i narodów. Wczoraj – dziś – jutro

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historycznych, społecznych, kulturowych i artystycznych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianych zjawisk pogranicznych. Zapraszamy do udziału w niej badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z zagadnieniami pograniczy, historii, socjologii, kultury i sztuki.

 

Zakres tematyczny konferencji:

 

wczoraj

- historia pograniczy

- pamięć historyczna na pograniczach w różnych grupach narodowościowych

- ludzie pograniczy

- procesy demograficzne pograniczy

- z dziejów kultury i sztuki regionów pogranicznych

- przemiany kultury ludowej na pograniczach; artysta ludowy w lokalnej społeczności

- architektura pograniczy; sztuka sakralna i kult świętych na pograniczach

- ochrona dziedzictwa kulturowego; problem własności dziedzictwa kulturowego

dziś

- życie społeczne, kulturowe i gospodarcze pograniczy
- transformacja społeczna, kulturowa i gospodarcza pograniczy

- mniejszości narodowe i etniczne pograniczy

- konflikty narodowościowe i religijne na pograniczach
- dyfuzja kultur na pograniczach

- turystyka na pograniczach

- pogranicza metodologiczne i badania interdyscyplinarne

- pogranicza mediów, sztuk i technologii w kulturze

jutro

- wyzwania społeczno-ekonomiczne pograniczy

- nowoczesne działania kulturotwórcze i animacyjne

- nowoczesność w sztuce i architekturze

- groźba nacjonalizmu na pograniczach

- globalizm a regionalizm na pograniczach

- cyfryzacja i nowe technologie a dziedzictw kulturowe i edukacja kulturowa

- rola mediów i nowych mediów na pograniczach państw i kultur

- sztuka i media pograniczne

 

Koszt udziału w konferencji:

- 530 zł – noclegi, materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja

- 350 zł – jak wyżej, bez noclegów

- 180 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

- bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji.

Terminy:

- zgłoszenie chęci udziału prosimy przysyłać na załączonym formularzu na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 30 czerwca 2017 roku lub pocztą tradycyjną na adres: PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Pogranicza”.

- Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 10 lipca 2017 roku

- opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 6 września 2017 roku. Nr konta:

PKO BP 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837 z dopiskiem: „Pogranicza”.

Formularz zgłoszenia oraz najświeższe informacje o konferencji dostępne są na stronie:

www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl

Miejsce: Warszawa
Termin:  27-28 XI 2017
Zgłoszenia: 25 VI  2017
Link:

 

______

EGIPT WCZORAJ I DZIŚ. Między tradycją a nowoczesnością

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
&
Katedra Arabistyki i Islamistyki UW

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

EGIPT WCZORAJ I DZIŚ

I edycja, pt.

Między tradycją a nowoczesnością

która odbędzie się w sali im. Brudzińskiego
(Pałac Kazimierzowski UW)

w dniach 27–28.11.2017 roku

 

Egipt odgrywa ważną rolę w świecie arabskim, wynikającą zarówno z jego położenia, jak i historii przepełnionej głębokimi przemianami kulturowymi, religijnymi i społecznymi. Przez wieki kształtowała się i była kształtowana państwowość tego kraju, od czasów faraonów, aż do powstania nowoczesnego państwa egipskiego. Przez wieki zmianom ulegały także systemy religijne Egiptu, od wierzeń starożytnego politeizmu, poprzez chrześcijaństwo, aż do islamu w różnych jego odmianach. Na bazie tej mozaiki ukształtował się współczesny – pełen kontrastów – kraj, którego społeczeństwo od dawna fascynuje badaczy różnych specjalizacji.
W Egipcie, określanym przez jego mieszkańców umm id-dunya – (tj. matką świata) tradycja na każdym kroku przeplata się z nowoczesnością. Właśnie o tym chcielibyśmy dyskutować podczas konferencji. Do interdyscyplinarnej debaty zapraszamy orientalistów, językoznawców, kulturoznawców, religioznawców, filozofów, politologów, socjologów i etnologów, którzy naukowo zajmują się problematyką społeczną, językową, kulturową oraz religijną Egiptu. Chętnie skupimy się również na wytworach kultury artystycznej (literaturą, muzyką, filmem etc.), odzwierciedlających egipską rzeczywistość społeczno-kulturową. Jesteśmy ponadto otwarci na rozważania na temat stanu badań nad wspomnianymi kwestiami.
Pragnąc skupić się przede wszystkim na współczesności oraz jej odniesieniach do tradycji, nie zamykamy się także na badania dotyczące wcześniejszych etapów historii Egiptu i Egipcjan. Celem konferencji jest bowiem ożywienie debaty naukowej na temat Egiptu oraz integracja naukowców (polskich, a w przyszłości też zagranicznych) zajmujących się tematyką egipską i około-egipską.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem aktywnego udziału w konferencji zapraszamy do zgłaszania referatów, a słuchaczy do wzięcia udziału w dyskusji z prelegentami.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na dołączonym formularzu) wraz z abstraktami (max 500 słów) i krótką notatką biograficzną (max 80 słów) prosimy wysyłać na adres  konferencji:  do 25 czerwca 2017 r. Organizatorzy, po konsultacjach z Komitetem Naukowym, dokonają wyboru wystąpień i poinformują o tym autorów do 25 lipca 2017 r.

Opłaty: Opłata konferencyjna wynosi 180 zł. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu ani noclegu. Zapewniają natomiast poczęstunek i materiały konferencyjne. Opłatę konferencyjna proszę uiścić do 31.08.2017 roku.

Język konferencji: polski

Publikacja tekstów pokonferencyjnych w języku angielskim przewidziana jest na rok 2018. Wynika to z przygotowywania się do kolejnej edycji konferencji, która ma mieć charakter międzynarodowy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru tekstów.

Termin dostarczenia artykułu: 15.02.2018 r.

Komitet Naukowy:
dr hab. prof. PAN Ewa Laskowska-Kusztal (IKŚiO PAN)
dr hab. prof. UW Paulina Lewicka (KAiI UW)
prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka (KAiI UW)
prof. dr hab. Karol Myśliwiec (IKŚiO PAN)
prof. dr hab. Katarzyna Pachniak (KAiI UW)
dr Teodozja I. Rzeuska (IKŚiO PAN)

Komitet Organizacyjny:
dr Michał Lipa
mgr Edyta Wolny

Gotowy formularz prosimy wysłać na adres konferencji egypt@iksio.pan.pl do 25 czerwca 2017 r.

http://www.iksiopan.pl/images/Mi%C4%99dzy_tradycj%C4%85_a_nowoczeno%C5%9Bci%C4%85._Formularz_zg%C5%82oszenia.docx.

Miejsce: Warka
Termin: 27-28 VI 2017
Zgłoszenia: 05 VI 2017
Link:

 

______

W dniach 27-28 czerwca 2017 r. w Warce odbędzie się konferencja POLACY w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Przed 50 laty, dzięki staraniom działaczy Polonii amerykańskiej i miłośników ziemi wareckiej powstało w Warce Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Instytucja kultywuje pamięć o zasłużonych przedstawicielach Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, prowadząc działania wystawiennicze, naukowe i edukacyjne. Celem konferencji jest przypomnienie Polaków, którzy odegrali znaczącą rolę w historii USA, a także popularyzacja postaci – zarówno tych znanych, jak i mniej znanych, lecz zasługujących na miejsce w świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków i Amerykanów. Pozostawiona przez polskie wychodźstwo spuścizna kulturowa stanowi przecież źródło inspiracji dla obu naszych narodów. Spotkanie naukowców w Warce może być kolejnym impulsem do wzmocnienia relacji muzeum z instytucjami i organizacjami polonijnymi w USA.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 5 czerwca 2017 r.
Przygotowane wykłady złożą się na publikację pokonferencyjną, której druk planowany jest do końca roku 2017 r.

Organizacja konferencji dofinansowana została ze środków SENATU RP, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Organizator Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współpracy z Wydziałem Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Partnerem w organizacji konferencji jest Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner Radom. Konferencję popierają organizacje polonijne takie jak:  Kongres Polonii Amerykańskiej – The Polish American Congress, Amerykańska Rada Kultury Polskiej – American Council for Polish Culture (ACPC), Fundacja Polacy w Ameryce – Poles in America Foundation i Polskie Towarzystwo Dziedzictwa z Filadelfii – Polish Heritage Society of Philadelphia.

Wszystko o konferencji na stronie internetowej: www.muzeumpulaski.pl

Miejsce: Szczecin
Termin: 12 X  2017
Zgłoszenia: 05 VII 2017
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZWIASTUN-ZAPROSZENIE-1.pdf

______

 Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych

 

Do 5 lipca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia na konferencję Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych.

 

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZWIASTUN-ZAPROSZENIE-1.pdf

Miejsce: Piotrków Trybunalski
Termin: 24-26 V 2017
Zgłoszenia: 30 IV 2017 (termin przedłużony do 04 V 2017)
Link:  https://www.facebook.com/events/508313162889780/

 

______

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe Historyków „Klio”, działające przy Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału  Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ma zaszczyt zaprosić
Państwa na XIV Studencko-doktorancką Konferencję Człowiek a historia, która odbędzie się w dniach 24 – 26 maja 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy.

Opłata konferencyjna wynosi 90 zł.

Obowiązujące terminy:
Do 30 kwietnia przyjmowanie zgłoszeń na adres klio@unipt.pl
7 maja otrzymają Państwo program konferencji
Do 30 VI przesłanie na podany wyżej e-mail tekstów referatów. Tekst referatu wraz z recenzją napisaną przez pracownika naukowego, ze stopniem co najmniej doktora, można również złożyć w dniu konferencji.

Miejsce: Białystok
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 02 V 2017
Link: http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/kultura/stypendia_artystyczne/

______

 • Do 2 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu dla osób do 35. roku życia zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na drugie półrocze 2017 r. w Białymstoku. O stypendia mogą starać się osoby pełnoletnie, które mieszkają na terenie miasta Białystok.
 • Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia mogą być przyznane na realizację projektów z następujących dziedzin:
  • fotografia;
  • literatura;
  • muzyka;
  • opieka nad zabytkami;
  • sztuka estradowa;
  • sztuka filmowa;
  • sztuki wizualne;
  • taniec;
  • teatr;
  • upowszechniane kultury.
Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium może być przyznane na realizację projektu twórczego, rozumianego jako nowe, dotychczas nie przedstawiane lub nie upubliczniane, indywidualne autorskie dzieło, które będzie realizowane na terenie miasta Białegostoku, lub z miastem związane. Zgłaszany projekt powinien być zrealizowany do końca 2017 r.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
http://www.bialystok.pl/resource/file/download-file/id.385
Strona internetowa konkursu na stypendia artystyczne dla twórców profesjonalnych z Białegostoku
http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/kultura/stypendia_artystyczne/

Miejsce: Pozań
Termin: 10-12 V 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/463612997360819/

______

Szanowni Państwo,
dostrzegając niegasnącą potrzebę naukowych spotkań poświęconych wzajemnym związkom między literaturą a malarstwem, rzeźbą, architekturą i muzyką, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji

Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek XIX wobec sztuk.

Konferencja zaplanowana na 10-12 maja 2017 roku organizowana jest przez doktorantów z Zakładu Literatury Romantyzmu i Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przedmiotem obrad pragniemy uczynić refleksję nad wzajemnym oświetlaniem się sztuk w XIX wieku. W ostatnich dziesięcioleciach w humanistyce zaobserwować można wyraźny zwrot w stronę komparatystyki i badań kulturowych, co ma związek z pytaniami o granice literatury i jej interdyscyplinarność. Jednym z nurtów w obrębie tych szeroko zakrojonych badań jest refleksja nad wzajemnymi związkami między sztukami. Tego rodzaju zainteresowania znajdują swoje odbicie w badaniach nad XIX wiekiem. Potwierdzają to liczne publikacje naukowe, skupiające się nie tylko na realizacjach praktycznych tych związków (prace m. in. M. Gmysa, O. Krysowskiego, Z. Mocarskiej-Tycowej, E. Nowickiej, W. Okonia, W. Olkusza, M. Stanisza, R. Okulicz-Kozaryna), ale także teoretycznych i metodologicznych
(prace m. in. A. Hejmeja, A. Kowalczykowej, D. Kudelskiej, M. Poprzęckiej, I. Woronow). Zainteresowanie tego rodzaju problematyką nie wynika tylko z rozwoju humanistyki,
indywidualnych upodobań badaczy, ale przede wszystkim z obecności związków między sztukami w literaturze XIX wieku, co sugeruje także tytuł konferencji nawiązujący do znanego Baudelaire`owskiego wiersza. Ta interesująca perspektywa mariaży zachęca do „czytania” wciąż na nowo i w szerokich kontekstach miejsc zbliżeń między sztukami.
Wierzymy, że zasugerowana tematyka pozwoli nie tylko odsłonić literacko-artystyczny pejzaż wieku, ale także skłoni do wspólnej refleksji teoretycznej i metodologicznej.

Zaproponowane przez nas bloki tematyczne podzieliliśmy na dwie grupy: pierwsza z nich dotyczy praktycznych realizacji idei powiązań między sztukami. W związku z tym proponujemy refleksję nad następującymi zagadnieniami:
 recepcja korespondencji i syntezy sztuk (m. in. malarskie, muzyczne inspiracje poetów
– poetyckie inspiracje malarzy, muzyków; dzieło plastyczne i muzyczne jako
interpretacja dzieła literackiego i odwrotnie),
 edycja dzieł literackich a ich plastyczna strona,
 współtworzenie przez poezję, malarstwo, rzeźbę i muzykę wspólnego świata symboli
i toposów,
 przestrzeń architektoniczna a estetyka epoki,
 symbolika barw w XIX wieku,
 malarze, rzeźbiarze i muzycy XIX-wiecznych poetów (np. prywatne zapiski i kolekcje
dzieł, korespondencja, wiersze),
 XIX-wieczne peregrynacje i opisy dzieł i miejsc związanych ze sztuką a proces
tworzenia „prywatnych ikonosfer” poetów,
 sądy o artystach i ich dziełach a problem wartościowania sztuki, pogranicza krytyki
artystycznej,
 literaci w pracowniach artystów i wobec XIX-wiecznych Salonów,
 XIX wiek wobec nowożytnej tradycji paragone,
 artystyczne rewizje (kontynuacje, nawiązania, polemiki, oceny) związków między
XIX-wiecznymi sztukami z perspektywy XX i XXI wieku,
 literackość muzyki, muzyczność literatury – dwukierunkowość inspiracji
literacko-muzycznych w XIX wieku,
 XIX-wieczne fascynacje muzyczne,
 literackie spory o muzykę,
 XIX-wieczna recepcja muzyki i muzycznego dzieła sztuki (muzyka instrumentalna,
wokalna, teatr dramatyczno-muzyczny, opera etc.),
 transponowanie muzyki na XIX-wieczny język literatury, wpływ muzyki na
konstruowanie dzieła literackiego (warstwa konstrukcyjna, fabularna, brzmieniowa)
– muzyczna konstrukcyjność,
 obecność i przedstawianie muzyki w XIX-wiecznej prozie, poezji i dramacie
(np. tematyzowanie muzyki w utworach literackich; sposoby literackiej prezentacji
muzyki).

Drugi zakres zagadnień mieści się w kręgu rozważań teoretycznych. W jego obrębie
proponujemy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 terminologiczne ujęcie korespondencji sztuki, syntezy sztuk, ilustratorstwa, dzieła
totalnego w perspektywie XIX wieku,
 rozprawy teoretycznoliterackie w Polsce i Europie poświęcone zagadnieniom
wzajemnego oświetlania się sztuk,
 transgresyjność gatunków literackich,
 paradygmat zawarty w Laokoonie Lessinga a jego oddziaływanie,
 kategoria mimesis w XIX-wiecznej refleksji praktycznej i teoretycznej,
 wyobraźnia a obraz poetycki,
 problem przekładalności pojęć teoretycznych z zakresu literatury i sztuki,
 współczesne metodologie wobec XIX-wiecznych związków literatury i sztuki.
 komparatystyka interdyscyplinarna w perspektywie związków muzyczno-literackich,
 muzyka jako kontekst interpretacyjny utworu literackiego,
 muzyka wobec romantycznego/młodopolskiego odczuwania rzeczywistości,
 muzyka jako element XIX-wiecznej świadomości literackiej,
 miejsce muzyki w XIX-wiecznych manifestach i artykułach programowych,
 XIX-wieczna filozofia muzyki i muzycznego dzieła sztuki.

Konferencja odbywać się będzie w siedzibie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów wynosi 150 zł, a dla pracowników naukowych 200 zł.

Opłata uwzględnia: koszty organizacji konferencji, obiady, catering. Nie obejmuje noclegu, jednak służymy pomocą w jego znalezieniu.

Podsumowaniem obrad będzie publikacja pokonferencyjna, której termin wydania planujemy na przełom 2017/2018 roku.

W przerwach między obradami zaprosimy Państwa do wysłuchania koncertu. W jego trakcie zabrzmią utwory kompozytorów szczególnie docenianych w XIX wieku. Ponadto
w planach mamy zwiedzanie galerii malarstwa XIX wieku w Muzeum Narodowym w Poznaniu wraz z kustoszem, który opowie o tamtejszym malarstwie.

Zainteresowanych wzięciem udziału w naszej konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres oddzwieki.konferencja2017@gmail.com do 15 marca 2017 roku.

Organizatorzy:
doktoranci z Zakładu Literatury Romantyzmu
i Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu

Sekretarze konferencji:
mgr Karolina Karpińska
karolina.karpinska@amu.edu.pl
mgr Arkadiusz Krawczyk
arkadiusz_krawczyk@o2.pl

Komitet honorowy:
prof. dr hab. Elżbieta Nowicka
prof. KUL dr hab. Dorota Kudelska
dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska
prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn
prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://drive.google.com/open?id=1SUTfiqjjajw_20XQMPzit1uFITHyI0v6YHDYAm1Csl4

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia:
Link: http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny

______

Rocznik Lituanistyczny publikuje prace badaczy różnych aspektów przeszłości ziem Litwy historycznej: historyków sensu stricto, językoznawców, historyków literatury, heraldyków, genealogów, historyków sztuki, historyków prawa, archeologów czy muzykologów i genealogów. I to nie tylko rozprawy, ale również prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego.

Redakcja zachęca również Autorów oraz Wydawnictwa do nadsyłania książek do recenzji

Rocznik Lituanistyczny ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej:
http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny i http://apcz.pl/czasopisma/index.php/…/issue/view/775/showToc

Rocznik Lituanistyczny – the Lithuanica Annual – publishes work by scholars on various aspects of the past of the lands constituting historical Lithuania (that is, besides modern Lithuania and Belarus, territories that once belonged to the Grand Duchy of Lithuania that are now in modern Ukraine, Latvia, Poland and Russia). Its compass includes research by historians sensu stricto, philologists, literary historians, historians of art, legal historians, archaeologists, musicologists and scholars of heraldry and genealogy. Alongside scholarly articles, it publishes miscellanea and source materials, review articles, reviews and brief notes of books, as well as chronicles of academic life.

The Editors also encourage authors and publishers to send them books for review

Rocznik Lituanistyczny is published in traditional paper form as well as electronically:
http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny; and http://apcz.pl/czasopisma/index.php/…/issue/view/775/showToc


 • RSS