konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: II RP

Miejsce: Wrocław
Termin: 26-27 X  2017
Zgłoszenia: 01 VIII 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39075,Konferencja-naukowa-Szpiedzy-Dezerterzy-Renegaci-Wykroczenia-i-przestepstwa-zoln.html

______

Szpiedzy – Dezerterzy – Renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918–1989”,  to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 26–27 października 2017 r. we Wrocławiu.

Więcej informacji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/06/20/szpiedzy-dezerterzy-renegaci-wykroczenia-i-przestepstwa-zolnierzy-i-funkcjonariuszy-sluzb-mundurowych-w-latach-1918-1989/

Miejsce: Rzeszów
Termin: 08 X 2017
Zgłoszenia: 07 IX 2017
Link:

 

______

Kultura i oświata II Rzeczpospolitej

 

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kultura i oświata II Rzeczpospolitej”, która odbędzie się w dniu 8 października 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem konferencji jest przybliżenie wszelkich aspektów polskiej polityki kulturalnej i oświatowej w okresie międzywojennym. Proponujemy następujące zagadnienia:

1. Polityka oświatowa władz:

system szkolnictwa państwowego i prywatnego, reformy oświaty, pozycja nauczycieli, szkolnictwo mniejszości narodowych, walka z analfabetyzmem, system wychowania.

2. Szkolnictwo wyższe w II RP.

3. Rola kobiet w życiu kulturalno-oświatowym.

4. Pozycja polityczna twórców.

5. Kultura masowa (prasa, radio, film, reklama, kabarety, teatry rewiowe).

6. Życie codzienne (styl życia, moda, sztuka kulinarna, obrzędy, zwyczaje).

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów oraz doktorantów historii, historii sztuki, filologii polskiej, kulturoznawstwa, politologii, prawa, pedagogiki i innych kierunków studiów humanistycznych. Koszt udziału w konferencji wynosi 70 zł. Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową znajdą Państwo pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1CM6RU7Uhlyld5KpLfxrIYeOBDktyvNVVZe2XE8ZoZYY/edit

Prosimy o nadsyłanie abstraktów w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2017 r. Informacja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie ogłoszona w dniu 14 września 2017 r. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: historycy.urz@gmail.com.

 

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 26-27 X  2017
Zgłoszenia: 01 VIII 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39075,Konferencja-naukowa-Szpiedzy-Dezerterzy-Renegaci-Wykroczenia-i-przestepstwa-zoln.html

 

______

Szpiedzy – Dezerterzy – Renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918–1989”,  to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 26–27 października 2017 r. we Wrocławiu.

Konferencja będzie poświęcona szerokiej problematyce dotyczącej czynów prawnie zabronionych w wojsku i służbach mundurowych w XX-wiecznej Polsce, zaczynając od początków odrodzonego Państwa w 1918 r., przez II RP i polskie formacje zbrojne oraz struktury konspiracyjne funkcjonujące w trakcie II wojny światowej, po upadek reżymu komunistycznego w 1989 r. Myślą przewodnią organizatorów jest naświetlenie tej problematyki z różnych pozycji badawczych, z których optyka wojskowego prawa karnego i prawa karnego w ogólności stanowią punkt wyjścia tak do przedstawienia pojedynczych przypadków popełnienia wykroczeń przeciw prawu, jak i szerokich analiz i krytycznych ocen zjawisk takich jak dezercja, szpiegostwo i inne.

Organizatorzy pragną również, by w trakcie konferencji zostały poruszone kwestie związane z ocenami moralnymi czynów popełnianych tak przed, jak i zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, kiedy panujący na ziemiach polskich reżym komunistyczny stawiał przed bardzo trudnymi decyzjami zarówno szeregowych żołnierzy i poborowych, jak i oficerów oraz dowódców służących w tak zwanym ludowym Wojsku Polskim.

Proponowany zakres tematyczny konferencji:

 1. Przyczyny i skutki dezercji, szpiegostwa i innych czynów prawnie zabronionych  z punktu widzenia moralno-społecznego, etycznego i politycznego.
 2. Wojskowe prawo karne w latach 1918–1989.
 3. Prawne aspekty szpiegostwa, dezercji i innych czynów prawnie zabronionych w służbach mundurowych.
 4. Dezercje w II RP w latach 1918–1938.
 5. Dezercje w obliczu zagrożenia wojennego 1939.
 6. Problem wojskowego prawa karnego w ramach struktur konspiracyjnych funkcjonujących na terenie okupowanego kraju w czasie II wojny światowej.
 7. Problem dezercji w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.
 8. Problem szpiegostwa w strukturach konspiracyjnych Polskiego Państwa Podziemnego i PSZ na Zachodzie.
 9. Uciekinierzy z armii gen. Żymierskiego, tzw. Ludowego Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego.
 10. Dezercje wśród funkcjonariuszy UB/SB i MO.
 11. Renegaci z WP, KBW, UB i MO działający w podziemiu antykomunistycznym.
 12.  Amnestie po 1944 r.
 13. Słynne procesy wojskowych i funkcjonariuszy służb mundurowych (głównie z WP, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza i Policji Państwowej) w latach 1918-1939.
 14. Najsłynniejsze procesy wojskowych i funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w latach 1944–1989.

Organizatorzy konferencji:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu/Delegatura w Opolu, oraz Wojskowe Biuro Historyczne

Komitet organizacyjny:

Dr Ksawery Jasiak (OBBH we Wrocławiu/IPN Delegatura w Opolu)
Dr Daniel Koreś (OBEN IPN we Wrocławiu/Archiwum Wojskowe w Oleśnicy)

Sekretarze konferencji:

Krzysztof Widziński (WBH)
Dr Jacek Jędrysiak (WBH)

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów.

Osoby zainteresowane prosimy o  wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z abstraktem do 1 sierpnia 2017 r.

Formularze i abstrakty proszę wysyłać na adres:
ksawery.jasiak@ipn.gov.pl
k.a.widzinski@gmail.com

Miejsce: Warszawa
Termin:  19 V 2017
Zgłoszenia:  30 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/events/425131091172514/

 

______

Organizator:
Studencki Klub Myśli Politycznej im. R. Dmowskiego przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Termin:
19 maja 2017 r. (piątek)

Temat:
Konferencja w zamierzeniu ma być poświęcona biografiom Polaków żyjących w ubiegłym wieku. Nie uważamy, że patrzenie na historię przez pryzmat biografii jest optyką złą. Przeciwnie – twierdzimy, że skoro historię tworzą ludzie, konieczne dla właściwego poznania i zrozumienia historii społeczności, jest uprzednie poznanie i zrozumienie historii jednostek, które w tych społecznościach żyją, nie rzadko kreując życie całej wspólnoty. W biografistyce nie widzimy wiec ograniczenia, ale szerokie spectrum narracyjne.

Cel:
Przedstawienie przez studentów wyjątkowych żywotów XX-wiecznych Polaków i zainteresowanie opracowanymi biografiami zgromadzonego audytorium. Równie ważnym celem jest doskonalenie się prelegentów w wygłaszaniu referatów naukowych.

Formuła:
15-20 min. (w zależności od liczby uczestników) referaty wygłaszane przez studentów na przygotowany uprzednio temat oraz dyskusja oscylująca wokół omawianych zagadnień.
Po zakończonym referacie (lub kilku), zaproszony cenzor (prof. dr hab. Jan Żaryn, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) przy zgromadzonym audytorium dokona rzeczowej krytyki wystąpienia, ganiąc co należy zganić i chwaląc co należy pochwalić. Wygłoszenie referatu będzie więc wymagało pewnej dozy odwagi prelegentów. Obecność cenzora niewątpliwie wpłynie zarówno na jakość wygłaszanych prelekcji podczas Sesji jak i na przyszłe referaty prelegentów. Praktyczne rady udzielone przez doświadczonego badacza z całą pewnością okażą się pomocne prelegentom w ich przyszłej karierze naukowej.

Uczestnicy:
Studenci polskich jednostek akademickich. Na podstawie nadesłanych wraz z niżej podanym formularzem zgłoszeniowym abstraktów organizatorzy Sesji wyselekcjonują najlepsze referaty, których autorzy będą mogli w charakterze prelegentów uczestniczyć w konferencji. UWAGA! Przesłanie abstraktu nie powoduje automatycznie jego przyjęcia. O przyjęciu referatu organizator poinformuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni od terminu zamknięcia zapisów! Zapisy kończą się 30 kwietnia 2017 r. PO TEJ DACIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ JUŻ PRZYJMOWANE!

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/1osaeKZPiZhZsPXMHinXxn_JwgkKmqpjYERAQVZA0HDQ

Publikacje:
Autorzy referatów, które zostaną uznane za najciekawsze będą mieli możliwość ich opublikowania w formie artykułu naukowego na łamach recenzowanego pisma naukowego „Glaukopis”. Propozycję publikacji zostaną im przedłożone nie później niż tydzień po konferencji. Wówczas też, będzie uzgadniany czas na złożenie gotowej pracy.

Oplata konferencyjna:
Koszt udziału w Sesji wynosi 25 zł. O uiszczenie tej opłaty poproszone będą przez organizatora wyłącznie te osoby, których referaty zostaną przyjęte. Opłata w całości ma pokryć koszt zorganizowania konferencji.

Oczywiście każdy uczestnik konferencji otrzyma od organizatora stosowne zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo.

Oprócz prelegentów do udziału w konferencji zapraszamy również wszystkich zainteresowanych historią Polski w XX wieku. Z całą pewnością będzie czego posłuchać.

Miejsce: Kraków
Termin: 24 IV  2017
Zgłoszenia: 10 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1320954264657603/

 

______

Odzyskanie po 123 latach niepodległości państwo polskie zawdzięcza przede wszystkim dwóm politykom: Józefowi Piłsudskiemu i Romanowi Dmowskiemu, których trumny jak mawiał profesor J. Giedroyc rządzą do dzisiaj, kształtując współczesną myśl polityczną. Stanisław Cat-Mackiewicz podkreślając geniusz obydwu postaci, twierdził wręcz „że instytucja ostracyzmu ma swoje uzasadnienie i że nieszczęściem dla ula pszczół jest, gdy zamiast jednej, ma dwie matki” (S. Cat Mackiewicz, Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, Universitas, Kraków 2012 s. 47.). Według Mackiewicza to Dmowski wychowywał społeczeństwo polskie, kształtując jego poglądy, czego przykładem miała być organizacja piłsudczyków Ozon, przyjmująca program ideowy nie Piłsudskiego, lecz Dmowskiego, dowodząc w ten sposób jego zwycięstwa.

Celem planowanej konferencji, nawiązując do tytułu pracy dra Jana Mosdorfa „Wczoraj i jutro” będzie refleksja nad ideologią Narodowej Demokracji w okresie II RP i przyszłości powstających po 1989 roku ruchów politycznych nawiązujących do jej spuścizny.

Przewidujemy 3 panele: ekspercki, dwa studencko – doktoranckie
„Wczoraj i Jutro”

Konferencja adresowana jest do studentów i doktorantów.

Oplata Konferencyjna : 100 zł

Termin i miejsce:
Akademia Ignatianum w Krakowie, 24 kwietnia 2017 r.

Organizator : Katedra Myśli Politycznej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, Akademia Ignatianum w Krakowie

Koordynator konferencji – mgr Mateusz Kofin, mateusz.kofin@gmail.com

Terminy :

Zgłoszenia – 10.04.2017, (abstrakt do 500 znaków) – konferencja.endecja@gmail.com

Wyniki – 15.04.2017
Opłata – 18.04.2017
Konferencja – 24 kwietnia 2017

Planowana publikacja pokonferencyjna

Zapraszamy!!!!

Miejsce: Warszawa
Termin:  08 XI 2016
Zgłoszenia:
Link:http://drogidoniepodleglosci.vizja.pl/#_ga=1.88624530.888050249.1478509422

 

______

11:00 — 11:20

Powitanie – dr Hubert Wajs
(Dyrektor AGAD)Wystąpienia Gości (VIP)
11:20 — 11:40
dr hab. Piotr Szlanta
(Uniwersytet Warszawski)„Wątpliwe odrodzenie Polski. Akt 5 Listopada w propagandzie wizualnej stron walczących.”
11:40 — 12:00
prof. dr hab. Wojciech Morawski
(Szkoła Główna Handlowa)„Akt 5 listopada w kontekście wojny na wyczerpanie.”
12:00 — 12:20
dr hab. prof. KUL Witold Matwiejczyk
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)„Nastroje społeczne i postawy polityczne w Królestwie Polskim wobec Aktu 5 listopada- w świetle raportów pruskiej policji politycznej.
12:20 — 12:40
Dyskusja
12:40 — 13:00
Przerwa
13:00 — 13:30
Inż. Kazimierz Krok
(Wójt Gminy Łużna)
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk
(Kierownik Oddziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)„Znak Dziedzictwa Europejskiego dla cmentarza wojennego nr 123 Łużna-Pustki.”
13:30 — 13:50
prof. dr hab. Dariusz Makiłła
(Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)„Nietrafiony projekt? Skutki prawno-polityczne aktu 5 listopada 1916 r.”
13:50 — 14:10
dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)„Akt 5 Listopada 1916 roku w świetle źródeł wspomnieniowych żołnierzy Legionów Polskich.”
14:10 — 14:30
Dyskusja
14:30 — 15:00
Przerwa
15:00 — 15:20
prof. Jerzy Gaul
(Archiwum Główne Akt Dawnych)„Austro-Węgry wobec aktu 5 listopada 1916 r.”
15:20 — 15:40
mgr Piotr Kaliszewski
(Uniwersytet Warszawski)„Młodzież szkolna i akademicka Legionów w reakcji na Akt 5 Listopada i kryzys przysięgowy.”
15:40 — 16:00
dr hab. prof. UWM Dariusz Radziwiłłowicz
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)„Władysława Studnickiego ocena działań politycznych Romana Dmowskiego do roku 1916 na podstawie książki „Polityka polska i odbudowanie państwa”.”
16:00 — 16:20
dr hab. Tadeusz P. Rutkowski
(Uniwersytet Warszawski)„Działalność Józefa Polikarpa Brudzińskiego w latach 1915–1916.”
16:20 — 16:40
Dyskusja i podsumowanie obrad

Miejsce: Siedlce
Termin: 17-18 XI 2015
Zgłoszenia: 20 X 2015
Link:

______

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Bezpieczeństwo militarne Polski (1918-1945). Konferencja odbędzie się w Siedlcach w dniach 17-18 listopada 2015 r. w gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego przy ulicy Żytniej 39. Informujemy uprzejmie, że termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 20 października 2015 roku. Najpóźniej do 25 października. Udział w konferencji jest płatny, a jego koszt wynosi 350zł na osobę (dla doktorantów 150zł). W poczet powyższego wchodzi pełne wyżywienie (serwis kawowo-deserowy,obiady+uroczysta kolacja), materiały konferencyjne, recenzowana publikacja prezentowanych prac (referaty, komunikaty, głosy w dyskusji). Płatność należy uregulować do dnia 15 listopada 2015 r. Po zakwalifikowaniu tematu przez komitet naukowy zostaną wysłane do Państwa informacje z podanym numerem konta do wpłaty. Proponujemy następujące panele tematyczne: 1. Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej w okresie walk o granice (1919-1921). 2. Doktryna wojenna Polski i jej ewolucja (1921-1939). 3. Zagrożenia bezpieczeństwa militarnego II RP. 4. Porównanie potencjału militarnego Polski i ZSRR oraz III Rzeszy 5. Siły zbrojne gwarantem bezpieczeństwa militarnego. 6. System obrony i ochrony granicy państwowej II RP. 7. Pozamilitarny system bezpieczeństwa narodowego II RP. 8. Organizacje paramilitarne II RP. 9. Praca obywatelska kobiet na rzecz obronności kraju. 10. Wywiad II RP. 11. Przemysł zbrojeniowy II RP. 12. Centralny Okręg przemysłowy (rozbudowa przemysłu zbrojeniowego). 13. Korpus Ochrony Pogranicza i Straż Graniczna w ochronie granic. 14. System fortyfikacji w II RP. 15. Planowanie wojenne, plan „Wschód” i plan „Zachód”. 16. System mobilizacji Sił Zbrojnych II RP. 17. Przygotowanie społeczeństwa do wojny. 18. Wkład militarny Polski w II wojnie światowej. 19. Ruch oporu w okupowanej Polsce. 20. Żydowskie organizacje zbrojne w okupowanej Polsce. 21. Polskie Państwo Podziemne 22. Inne zaproponowane przez potencjalnych prelegentów* Formularz rejestracyjny dostępny do wypełnienia w wersji online pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/194JxFaqLwZ8GIS87WVx_2uohOiUd4m4BVshJhs8MuWo/viewform?c=0&w=1 Pozostałe informacje dotyczące konferencji uzyskacie Państwo na stronie internetowej naszej konferencji dostępnej pod adresem: http://bmpuph.pl (rejestracja online) KOMITET NAUKOWY: dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. UPH, Dziekan Wydziału Humanistycznego gen. bryg. Andrzej Danielewski płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski prof. dr hab. Lech Wyszczelski prof. dr hab. Piotr Matusak prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz prof. dr hab. Zofia Chyra Rolicz prof. dr hab. Janusz Odziemkowski prof. dr hab. Michał Klimecki prof. dr hab. Janusz Zuziak prof. dr hab. Czesław Grzelak dr hab. Krzysztof Załęski, prof. WSOSP dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH dr hab.Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM dr Stanisław Maksimiec mjr dr Adam Szymanowicz dr Janusz Gmitruk Komitet organizacyjny konferencji: dr Maryla Fałdowska maryla.faldowska@uph.edu.pl dr Renata Tarasiuk renata.tarasiuk@uph.edu.pl dr Włodzimierz Nowak wlodzimierz.nowak@vp.pl dr Rafał Roguski rafalroguski.roguski@gmail.com Sekretarze komitetu organizacyjnego: mgr Sławomir Wierzbicki, e-mail: bmp1918.1945@gmail.com tel. 500 556 422

Udział w konferencji jest płatny, a jego koszt wynosi 350zł na osobę (dla doktorantów 150zł). W poczet powyższego wchodzi pełne wyżywienie (serwis kawowo-deserowy,obiady+uroczysta kolacja), materiały konferencyjne, recenzowana publikacja prezentowanych prac (referaty, komunikaty, głosy w dyskusji). Płatność należy uregulować do dnia 15 listopada 2015 r.

Pozostałe informacje dotyczące konferencji uzyskacie Państwo na stronie internetowej naszej konferencji dostępnej pod adresem: http://bmpuph.pl (rejestracja online)

Miejsce: Kraków
Termin: 06-07 XI 2015
Zgłoszenia: 25 X 2015
Link:

______

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ zaprasza studentów i doktorantów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bój myśli i szermierka słowa – myśl polityczna II RP”, która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dzieje polskiej myśli politycznej w dwudziestoleciu międzywojennym obfitują w płomienne dyskusje i zażarte spory rywalizujących ze sobą stronnictw politycznych. Pokłosiem tamtych bojów jest niezliczona ilość traktatów politycznych, programów, manifestów i artykułów publicystycznych. Chcemy sięgnąć do dorobku twórców myśli politycznej owego okresu i przeanalizować go na przykładzie sporów wokół najbardziej zapalnych tematów dwudziestolecia.

Zapraszamy do przygotowania referatów dotyczących następujących tematów:

1. Wokół podstaw ustrojowych państwa. Debata konstytucyjna u zarania II RP
2. Problematyka mniejszości narodowych
3. Polska i jej miejsce w Europie
4. Parlamentaryzm polski do 1926 r
5. Reformy pomajowe i ich recepcja
6. Wokół Brześcia
7. Rzeczpospolita akademicka. Studenci i ich spory ideologiczne
8. Ku wojnie. Nastroje w przededniu konfliktu światowego
9. Myśl obozu narodowego
10. Myśl sanacji
11. Myśl konserwatystów i monarchistów
12. Myśl socjalistów

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów historii, politologii, prawa oraz innych kierunków.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do przesyłania abstraktów (maksymalnie 300 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: konferencja.mysl.polityczna@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do 20 października. Listę zakwalifikowanych do uczestnictwa w konferencji przedstawimy do 25 października. Uczestnicy otrzymają maile z programem konferencji oraz numerem konta, na który należy wpłacić opłatę konferencyjną.

Dla uczestników czynnych przewidujemy opłatę w wysokości 50 zł. Przewidujemy publikację pokonferencyjną (z warunkiem wygłoszenia referatu w czasie konferencji).

Zapraszamy do udziału!

Link do formularza zgłoszeniowego:

http://www.speedyshare.com/cdX8T/formularz-konferencja.docx

Strona na facebooku:

https://www.facebook.com/events/143243622686019/

Miejsce:  Kraków
Termin: 19 VI 2015
Zgłoszenia:
Link: http://www.mhk.pl/aktualnosci/debata-wizja-polski-jozefa-pilsudskiego

_______

19 maja o godz. 18.00 zapraszamy do Pałacu Krzysztofory, Kupferhaus (Sala Miedziana), Wizja Polski Józefa Piłsudskiego kontra Romana Dmowskiego. W 80. rocznicę śmierci Marszałka Piłsudskiego. Wstęp wolny.

Paneliści dyskusji:
prof. Janusz Cisek (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski)
Moderator: Michał Niezabitowski

Można zaryzykować stwierdzenie, że w XX w. Polska miała dwóch mężów stanu: Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, którzy w kapitalny sposób przyczynili się do odzyskania przez państwo polskie niepodległości. Dyskusja będzie próbą odpowiedzi na pytania: jakie były ich wzajemne relacje, jaka była ich wizja Polski, na czym polegała różnica między koncepcją państwa federacyjnego, a inkorporacyjnego
państwa narodowego?

Miejsce: Kraków
Termin: 28-29 V 2015
Zgłoszenia: 17 IV 2015
Link:

_______

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis”

działające przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

we współpracy z Instytutem Historii UPJPII

 

zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej

„MYŚL POLITYCZNA I USTROJOWA II RZECZYPOSPOLITEJ”

 

28–29 maja 2015 r.

Gmach UPJPII, ul. Bernardyńska 3, Kraków

W obliczu 95. rocznicy rozpoczęcia debaty plenarnej na forum Sejmu Ustawodawczego II RP przed uchwaleniem Konstytucji marcowej i 80. rocznicy uchwalenia Konstytucji kwietniowej zapraszamy wszystkich zainteresowanych myślą polityczną i ustrojową II Rzeczypospolitej studentów i doktorantów do czynnego udziału w organizowanej konferencji. Liczymy na to, że planowane przedsięwzięcie stanowić będzie sposobność do wymiany naukowych refleksji w zakresie m.in.:

—    ustrojowych rozwiązań w Konstytucji marcowej i kwietniowej,

—    koncepcji zawartych w poszczególnych projektach ustawy zasadniczej,

—    kierunków dyskursu publicystycznego i kształtu debat konstytucyjnych,

—    myśli ustrojowej polskich konstytucjonalistów, historyków prawa i polityków,

—    analizy i komentarzy do ustaw zasadniczych z 1921 i 1935 r.

Przewiduje się 20-minutowe wystąpienia prelegentów. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń organizatorzy utworzą spójne bloki tematyczne będące podstawą poszczególnych paneli konferencji.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie papierowej i elektronicznej, zawierającej pozytywnie zrecenzowane referaty. O terminie nadsyłania tekstów i wymogach merytoryczno-redakcyjnych uczestnicy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł brutto i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, dwóch obiadów, poczęstunku, recenzji artykułów oraz opracowania i druku publikacji pokonferencyjnej. Uczestnikom konferencji nie zapewniamy noclegów, ale służymy pomocą w znalezieniu zakwaterowania w pobliskich hotelach/hostelach.

 

Zgłoszenie czynnego uczestnictwa w konferencji w postaci wypełnionego formularza (pobranego ze strony: http://chomikuj.pl/konferencjaiirp) należy przesłać do 17 kwietnia 2015 r. na adres: konferencjaiirp@gmail.com. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych propozycji. O zakwalifikowaniu referatów prelegenci zostaną poinformowani do 27 kwietnia 2015 r.

Opiekun naukowy konferencji: dr Maciej Zakrzewski

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: konferencjaiirp@gmail.com.


 • RSS