konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: językoznastwo

Miejsce: Warszawa
Termin: 24-25 X 2017
Zgłoszenia: 15 VII 2017
Link:

 

______

CfP: Komizm historyczny

W dniach 24-25 października 2017 r. na UKSW w Warszawie odbędzie się konferencja pt. Komizm historyczny.

Konferencja jest adresowana do badaczy różnych dyscyplin humanistycznych, zwłaszcza językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także filologii obcych, kulturoznawstwa i filozofii.

Celem konferencji będzie pogłębianie zainteresowania komizmem w jego ujęciu historycznym, a także teorią i metodologią badań nad tym zjawiskiem w przeszłości.

Referentom proponujemy następujące kręgi tematyczne:

 • teorie komizmu, humoru, dowcipu itp. oraz ich ewolucja do 1939 roku,
 • metodologia badań nad komizmem historycznym – propozycje i wyzwania,
 • zmiany w polu semantyczno-leksykalnym komizmu i pojęć pokrewnych,
 • językowe, stylistyczne i gatunkowe przejawy komizmu w tekstach różnych epok
  (do 1939 r.),
 • kontekst społeczny, polityczny i kulturowy humorystycznej komunikacji w przeszłości.

Jesteśmy otwarci także na inne propozycje mieszczące się w obrębie badań nad komizmem historycznym. Jako język konferencyjny proponujemy język polski.

Zgłoszenia: a.krasowska@uksw.edu.pl

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł

Szczegóły (zaproszenie i formularz zgłoszeniowy):

http://www.ifp.uni.wroc.pl/aktualnosc/3798,komizm-historyczny-zaproszenie-na-konferencje

Miejsce: Katowice
Termin:25-26 IX 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ serdecznie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” zatytułowanej ZOOTANATOS. Konferencja odbędzie się w dniach 25–26 września 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach.
Na prośbę wielu osób wciąż zainteresowanych udziałem w konferencji przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 31 maja br.
Szczegółowe informacje o konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdą Państwo na stronie konferencji www.ifw.us.edu.pl. Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres: zootanatos@interia.pl.
Zapraszamy do współpracy literaturoznawców, językoznawców, historyków, filozofów, kulturoznawców, etnologów, psychologów, weterynarzy, biologów i wszystkich zainteresowanych tematem konferencji oraz animal studies.
Z wyrazami szacunku,
Komitet organizacyjny

Miejsce: Kraków
Termin: 24-25 IV 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1633142986990770/

 

______

Zapraszamy na III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Krakowską Konferencję Judaistyczną pt.: „Żydzi polscy na przestrzeni wieków”, organizowaną w dniach 24-25. kwietnia 2017 r. w Instytucie Judaistyki UJ (ul. Józefa 19, Kraków). Konferencja odbędzie się w ramach obchodów 30-lecia studiów żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

https://www.facebook.com/events/1633142986990770/

Zapraszamy do wzięcia udziału studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków. Zachęcamy do opracowania tematów oscylujących wokół jednej z wybranej przez Państwa dziedziny:

1.Kultura
2.Religia
3.Historia
4.Antysemityzm
5.Zagłada
6.Dziedzictwo żydowskie w Polsce
7.Prasa
8.Językoznawstwo i literatura

Prosimy o nadsyłanie abstraktów w języku polskim (od 250 do 300 słów) wraz z biogramem (do 60 słów), zawartych w formularzu zgłoszeniowym do dnia 15. marca br. na adres: kkj.knsij@gmail.com.

Informacja na temat zakwalifikowania Państwa do czynnego udziału w konferencji zostanie podana do dnia 31. marca 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 30 zł. (Opłata pobierana będzie po informacji o zakwalifikowaniu się Państwa do czynnego udziału w konferencji).

W razie dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem: Mgr Sławomir Pastuszka, tel: 693 142 031, e-mail: slav31@vp.pl

Komitet Organizacyjny III KKJ:

doktoranci: mgr Krzysztof Niweliński, mgr Sławomir Pastuszka

studenci: Klaudia Kwiecińska, Karolina Sierzputowska, Anna Czamara

opieka naukowa: dr hab. Michał Galas, dr Marek Tuszewicki, dr Ewa Węgrzyn

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:https://megawrzuta.pl/download/f2bfe6fefbf0543940df4497ba0d3a52.html

Miejsce: Kielce
Termin: 03 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link: http://www.ujk.edu.pl/ifp/dialekt/ lub https://www.facebook.com/events/380008182363321/

______

Serdecznie zapraszamy na II ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową pod nazwą „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”.
Termin: 3 kwietnia 2017 r.
Miejsce obrad: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2017 r.
Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 10 marca 2017 r.
Nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów wraz z recenzją samodzielnego pracownika naukowego: 28 kwietnia 2017 r.
Opłata konferencyjna: 150 zł
Czas referowania: 15 min
więcej informacji pod adresem: http://www.ujk.edu.pl/ifp/dialekt/

https://www.facebook.com/events/380008182363321/

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia:
Link: http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny

______

Rocznik Lituanistyczny publikuje prace badaczy różnych aspektów przeszłości ziem Litwy historycznej: historyków sensu stricto, językoznawców, historyków literatury, heraldyków, genealogów, historyków sztuki, historyków prawa, archeologów czy muzykologów i genealogów. I to nie tylko rozprawy, ale również prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego.

Redakcja zachęca również Autorów oraz Wydawnictwa do nadsyłania książek do recenzji

Rocznik Lituanistyczny ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej:
http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny i http://apcz.pl/czasopisma/index.php/…/issue/view/775/showToc

Rocznik Lituanistyczny – the Lithuanica Annual – publishes work by scholars on various aspects of the past of the lands constituting historical Lithuania (that is, besides modern Lithuania and Belarus, territories that once belonged to the Grand Duchy of Lithuania that are now in modern Ukraine, Latvia, Poland and Russia). Its compass includes research by historians sensu stricto, philologists, literary historians, historians of art, legal historians, archaeologists, musicologists and scholars of heraldry and genealogy. Alongside scholarly articles, it publishes miscellanea and source materials, review articles, reviews and brief notes of books, as well as chronicles of academic life.

The Editors also encourage authors and publishers to send them books for review

Rocznik Lituanistyczny is published in traditional paper form as well as electronically:
http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny; and http://apcz.pl/czasopisma/index.php/…/issue/view/775/showToc

Miejsce: Olsztyn
Termin: 05-06 VI 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link:

 

______

I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów

i Młodych Naukowców

„Rozważna i/czy romantyczna –

kobiecość na przestrzeni wieków”

Doktoranci Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów
i Młodych Naukowców „Rozważna i/czy romantyczna – kobiecość na przestrzeni wieków”, która odbędzie się 5–6 czerwca 2017 r. w budynku Centrum Nauk Humanistycznych przy
ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

Celem spotkania jest dyskusja na temat wizerunku i roli kobiety na przestrzeni wieków
w ujęciu historycznym, filozoficznym, językoznawczym, literaturoznawczym
i kulturoznawczym. Ponadto konferencja stanowi doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowego stanu badań z zakresu historii kobiet, nakreślenia nowych problemów badawczych, a także integracji środowiska przedstawicieli nauk humanistycznych zajmujących się omawianą tematyką.

Proponujemy następujące zagadnienia problemowe:

rola i pozycja kobiety w rodzinie i w społeczeństwie – od starożytności do czasów współczesnych
emancypacja i walka o prawa kobiet
XIX-wieczne zmiany w sposobie postrzegania kobiet i ich następstwa
filozoficznie o kobiecie
kobiety filozofujące
sposoby kreowania bohaterek utworów literackich przez kobiety i mężczyzn – podobieństwa i różnice
literatura o kobietach i literatura dla kobiet
wizerunek i rola kobiety we współczesnej kulturze masowej
kreowanie wizerunku kobiety w dyskursie medialnym XXI wieku
wizerunek kobiety w językowym obrazie świata
społeczno-kulturowy wymiar kobiecości i jego przemiany
oblicza feminizmu – wczoraj i dziś
kobieta współczesna – szanse i wyzwania

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.

Koszt udziału w konferencji: 250 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiady, kolację oraz dofinansowanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Szczegółowe informacje będą aktualizowane na stronie internetowej konferencji (https://web.facebook.com/I-Interdyscyplinarna-Konferencja-Doktorantów-i-Młodych-Naukowców-UWM-773004499537283/ oraz http://www.uwm.edu.pl/human/konferencje/konferencje-ogloszenia-i-aktualnosci/rozwazna-iczy-romantyczna-kobiecosc-na-przestrzeni). Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz noclegu, jednak służą pomocą w znalezieniu bazy noclegowej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres wrsdwh@wp.pl do dnia 15 marca 2017 r.

Komitet naukowy:

dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM

dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

dr hab. Bernadetta Darska

dr hab. Dorota Sepczyńska

dr Maria Korybut-Marciniak

Komitet organizacyjny:

mgr Elżbieta Klimus

mgr Kinga Perużyńska

mgr Malwina Marciniszyn-Jedeszko

mgr Monika Stępień

mgr Hanna Łozowska

mgr Marta Wiśniewska

mgr Krzysztof Leszek

 mgr Krzysztof Arentowicz

mgr Krzysztof Ozga

mgr Mateusz Kossakowski

 mgr Wojciech Markowski

Miejsce: Lublin
Termin:  03-04 IV 2017
Zgłoszenia: 20 II  2017
Link: https://studentscornerumcs.wordpress.com

______

THE ASSOCIATION OF STUDENTS OF ENGLISH and THE INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES OF MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY IN LUBLIN are pleased to announce the 3rd Students’ Conference on English Studies. The conference titled

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA STUDENTS’ CORNER 2017: LITERATURE – CULTURE & MEDIA – LINGUISTICS – DIDACTICS

will be held in Lublin on April 3 – 4, 2017. Submissions involving a wide range of topics within one of the following disciplines of English Studies are welcome:

 • LITERATURE
 • CULTURE & MEDIA
 • LINGUISTICS
 • DIDACTICS

IMPORTANT DATES AND DEADLINES

Students interested in participating in the conference are invited to fill in the form below. Please include the name of the panel in which you would like to participate and an abstract of no more than 300 words.

PROPOSAL DEADLINE IS FEBRUARY 20th, 2017
Conference candidates will receive the notification of acceptance no later than February 25th, 2017.

Please note that selected papers will be published in the conference proceedings – the 3rd volume of New Horizons in English Studies.

Conference fee – 40 PLN – includes the participation in lectures, conference materials, coffee breaks, and refreshments.
Please feel free to contact the Students’ Corner 2017 Planning Committee via e-mail: esconference.umcs@gmail.com  if you have any questions regarding this call or the Students’ Corner 2017 Conference.

We look forward to receiving your submissions!

Koło Naukowe Anglistów UMCS zaprasza do udziału w III ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej „Students’ Corner 2017″, która odbędzie się 3-4 kwietnia 2017 r. w Lublinie.

Na zgłoszenia czekamy do 20.02.2017 r.

Przewidywany czas wystąpienia każdego uczestnika: 20 min.
Opłata konferencyjna wynosi 40 PLN i obejmuje udział w wykładach konferencyjnych, przerwach kawowych i poczęstunkach.
Planowana jest również publikacja pokonferencyjna.

Więcej szczegółów na stronie: https://studentscornerumcs.wordpress.com/
oraz w wydarzeniu:

https://www.facebook.com/events/1213253538753885/

Miejsce: Kraków
Termin: 31 III -01 IV 2017
Zgłoszenia: 15 II 2017
Link: https://www.facebook.com/events/128261667670973/

 

______

Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia wraz z Zespołem Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pn. Nasz język ojczysty: etyka i estetyka słowa oraz warsztaty dla studentów i doktorantów.
Konferencja, organizowana w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego, odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów filologii polskiej, a także: dziennikarstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa oraz kierunków pokrewnych.
W ramach konferencji zorganizowane zostaną również warsztaty prowadzone przez członków Zespołu Etyki Słowa RJP PAN.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego(https://drive.google.com/…/0B6AL57dWfTdJbjkxaUE1MUpkMUU/view) i przesłanie go na adres: njokonferencja@gmail.com do 15 lutego 2017 roku.

https://www.facebook.com/events/128261667670973/

Miejsce: Warszawa
Termin: 22-24 V 2017
Zgłoszenia: 15 II 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1854033861539074/

______

Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić na

VI. Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, młodych naukowców oraz pracowników naukowych, zajmujących się filozofią, socjologią, historią, językami, literaturą i kulturą krajów orientalnych w perspektywie interdyscyplinarnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 22, 23 i 24 maja 2017 roku w Sali Balowej
Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 32.

Informacje praktyczne i zgłoszenia:
• Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, należy przesyłać na adres e-mailowy konferencja.orient@gmail.com do 15 lutego 2017 roku.
• Abstrakt powinien mieć minimum 250 słów i być poparty bibliografią.
• Referaty powinny trwać ok. 15-20 minut.
• Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu do 28 lutego 2017 roku na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.
• Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 50 zł.
• Po konferencji wydana zostanie recenzowana publikacja pokonferencyjna. Osoby, których referat zostanie przyjęty, poproszone zostaną o przesłanie swojego artykułu w formie pisemnej do 31 marca 2017 roku. Artykuły przekazane zostaną do recenzji Radzie Naukowej.

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj:

https://www.dropbox.com/s/t2islvug4yii9kr/Formularz%20zgłoszeniowy.docx?dl=0

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Piotr Taracha (Starożytny Wschód)
prof. dr hab. Agnieszka Kozyra (japonistyka)
prof. dr hab. Katarzyna Pachniak (arabistyka)
prof. dr hab. Nina Pawlak (afrykanistyka)
dr hab. Marek Baraniak (hebraistyka)
dr hab. Öztürk Emiroğlu (turkologia)
dr Anna Paradowska (koreanistyka)
dr hab. Józef Pawłowski (sinologia)
dr Agata Bareja-Starzyńska (monoglistyka i tybetologia)
dr Sylwia Surdykowska (iranistyka)
dr Anna Trynkowska (indologia)

Komitet organizacyjny:
Agnieszka Lesiczka
Joanna Bakoń
Katarzyna Sawicz
Katarzyna Zychla
Łukasz Bielski
Michalina Jadczak
Monika Nawrocka
Patrycja Zakrzewska
Weronika Kozłowska

Miejsce: Kraków
Termin: 09-10 III 2017
Zgłoszenia: 05 II 2017
Link:

 

 

 

______

II Międzynarodowy Studencko – Doktorancki Kongres Orientalistyczny

Kraków, 9 -10 III 2017 r.

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  Koło Naukowe Turkologów Uniwersytetu Jagiellońskiego na:
II Międzynarodowy Studencko-Doktorancki
Kongres Orientalistyczny
Kraków, 9–10 marca 2017 roku

Kongres organizowany jest we współpracy z Instytutem Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwem Naukowym Doktorantów Wydziału Historycznego UJ, Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacją El-Karama Kołem Naukowym Sinologów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym Japonistów „KAPPA” Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym Orientalistów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dalekowschodnim Kołem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bliskowschodnim Kołem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszeniem Forum Młodych Dyplomatów.
Zapraszamy do uczestnictwa studentów oraz doktorantów zajmujących się językami, historią, literaturą i kulturą krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Referenci będą  mogli zaprezentować własne badania oraz wymienić się przemyśleniami i doświadczeniami.
Będzie to także dobra okazja do zawiązania współpracy między badaczami i ośrodkami naukowymi.
Podstawą kwalifikacji jest przesłanie abstraktu wystąpienia wraz z bibliografią.
Jego długość powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem prosimy przesłać do 5 lutego 2017 roku na adres:
kongresorientalistyczny@gmail.com
Czas przewidziany dla jednego wystąpienia to 20 minut.
Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu referatu do 14 lutego 2017 roku na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.
Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Uczestnicy konferencji pokrywają koszty dojazdu i noclegu.
Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt:
kongresorientalistyczny@gmail.com

Rada Naukowa:
Prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska
Prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś
Prof. dr hab. Adam Jelonek
Dr hab. Joanna Grzybek
Dr hab. Tomasz Majtczak
Dr hab. Barbara Ostafin
Dr hab. Kinga Paraskiewicz
Dr hab. Grażyna Zając
Dr hab. Jakub Polit
Dr hab. Przemysław Turek
Dr Marcin Gajec
Komitet organizacyjny:
Karolina Wanda Olszowska
Tomasz Kruk
Mariam Aissaoui
Matylda Gołda
Sebastian Wielosz
Jan Żywczok
Maria Jarosz
Magdalena Szlachetka
Paulina Durasiewicz
Marta Przeszłowska

Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/informacja+(3),5675105983.PDF

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Formularz+zg*c5*82oszeniowy(2),5675105985.docx

Plakat:

http://chomikuj.pl/konf.hist/15536861_1164458193608293_164454996_o,5675105992.png


 • RSS