konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Miejsce: Lublin
Termin: 06-07 X 2017
Zgłoszenia:15 VI 2017
Link:
______

CfP: Antyczne źródła i ich współczesne interpretacje

Instytut Filologii Klasycznej KUL serdecznie zaprasza na konferencję pt. Antyczne źródła i ich współczesne interpretacje, która odbędzie się w dniach  6-7 października 2017 r. w Lublinie. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 czerwca 2017 r.

Więcej informacji:

http://www.kul.pl/files/1513/antyczne_zrodla_-_konferencja_kul_do_15_czerwca.pdf

 

Miejsce: Drohobycz
Termin: 30 VI-06 VII 2017
Zgłoszenia: 30 IV 2017
Link: http://www.kul.pl/kresy-poludniowo-wschodnie-polska-kultura-wspolczesnie-odkrywana,18218.html

 

______

Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pt.

Kresy południowo-wschodnie
– polska kultura współcześnie odkrywana

Bogactwo polskiej kultury na Kresach było przez wieki bezspornym faktem, choć na skutek powstań, wojen i przemian politycznych uległo poważnemu zniszczeniu. W dodatku pojęcie Kresów (różnie rozumianych) obrosło sporą ilością skojarzeń i wielkim ładunkiem emocji. Określa ono obszar geograficzny, ale stanowi też przestrzeń duchową, której przypisywane są szczególne wartości. Kresowość ma wielowątkowe znaczenie dla naszej historii i kultury. Przetrwanie polskości na tym obszarze i przywiązanie do imponderabiliów to ważne źródło, z którego można czerpać również w dzisiejszej Polsce. Szczególnie Kresy południowo-wschodnie stały się nośnikiem i wyrazicielem istotnych wartości narodowych. Najbardziej żywa tam tradycja „przedmurza” wsparta pielęgnowaniem ducha rycerskiego i misją cywilizacyjną wywarła znaczny wpływ na kształtowanie się polskiego etosu.

 

Celem konferencji jest ukazanie jak na byłych ziemiach polskich określanych jako Galicja Wschodnia istnieje pamięć o duchowym i materialnym dziedzictwie polskiej kultury. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym zwłaszcza kulturoznawców, literaturoznawców, historyków, historyków sztuki, filmoznawców, politologów, socjologów, religioznawców… Refleksją chcielibyśmy objąć m.in. następujące kręgi badawcze w odniesieniu do wspomnianego obszaru:

 • stan świadomości Polaków na temat znaczenia Kresów dla Polski;
 • polska działalność kulturalna w postaci wymiany naukowej, wystaw, festiwali, uroczystości rocznicowych etc. oraz miejsca narodowej pamięci;
 • osoby i organizacje zasłużone dla rozwijania kultury polskiej;
 • współczesne inicjatywy naukowe i edukacyjne promujące polskie dziedzictwo;
 • aktualne i możliwe działania polityczne na rzecz wsparcia polskich tradycji narodowych;
 • ontologia pojęcia i legenda Kresów w dziełach pisarzy oraz innych twórców kultury.

Miejsce: Lublin
Termin: 03-07 IV 2017
Zgłoszenia:
Link: https://www.facebook.com/events/1690618887915377/

 

______

Szanowni Państwo,

w dniach 3-7 kwietnia 2017 roku Koło Filozoficzne Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje LIX Tydzień Filozoficzny, kontynuując w ten sposób jedną z najstarszych tradycji naszego Wydziału.

Temat LIX Tygodnia brzmi Źródła filozofii europejskiej i nawiązuje do wprowadzonego przez Karla Jaspersa rozróżnienia między historycznymi początkami filozofii a jej źródłami. Przez źródła filozofii Jaspers rozumie stale od nowa wypływające impulsy pobudzające do filozofowania, dzięki którym współczesna filozofia staje się istotna, dawniejsza zaś – zrozumiała. Wymienia on trzy podstawowe źródła filozofowania: zdumienie, wątpienie, doświadczenie sytuacji granicznych, takich jak winy i śmierć.

Celem LIX Tygodnia Filozoficznego jest przyjrzenie się formom, jakie wspomniane źródła przyjmowały w dziełach filozofówi różnych epok oraz zastanowienie się, czy istnieją inne ważne źródła, które Jaspers pominął, a które pozwalają lepiej zrozumieć rozwój europejskiej myśli filozoficznej. Poszczególne sesje zostaną zorganizowane wokół wymienionych przez Jaspersa źródeł, z dodaniem sesji na temat wiary filozoficznej. Ostatniego dnia konferencji odbędzie się sesja studencka zorganizowana przez doktorantów Wydziału Filozofii KUL.

LIX Tydzień Filozoficzny ma również cel praktyczny, mianowicie popularyzację filozofii wśród uczniów szkół średnich i studentów kierunków pozafilozoficznych. Mamy nadzieję, że do realizacji tego celu przyczynią się nagrania z wykładów, które zostaną umieszczone w internecie.

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Do zobaczenia w Lublinie!
Organizatorzy

Miejsce: Lublin
Termin: 21-22 IV 2017
Zgłoszenia: 20 III 2017
Link: http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,11001.html

______

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz
Fundacja „Biografie Codzienności” zapraszają do udziału w
V Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
z serii „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki”
na temat „Oblicza patriotyzmu w biografiach”
która odbędzie się 21-22 kwietnia 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie

Termin zgłoszenia uczestnictwa: 20 marca 2017 r.
Koszt uczestnictwa: 350 zł.

Miejsce: Lublin
Termin: 16-17 III 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link: http://www.kul.pl/konferencja-kapitulacje-w-dziejach-wojen,art_71223,1480754580,0.html

______

Mamy przyjemność zaprosić Państwa

do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Pracownię Wojskowo-Historyczną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

która będzie miała miejsce w dniach 16/17 marca 2017 r.

KAPITULACJE W DZIEJACH WOJEN.

Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

Historia wojen to nie tylko dzieje samych walk zbrojnych, ale także wiele innych zjawisk, bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanych. Gdy w obliczu miażdżącej przewagi przeciwnika orężna konfrontacja nie rokuje już jednej z walczących stron żadnej nadziei na sukces, gdy jej siły ulegną wyczerpaniu, albo też gdy na skutek upadku ducha zanika w szeregach jej wojsk wola walki – chcąc uniknąć fizycznej zagłady, musi ona zdać się na łaskę i niełaskę zwycięzców. Wtedy dochodzi do podjęcia decyzji o kapitulacji, która może objąć pojedyncze oddziały, załogi umocnionych obiektów, duże zgrupowania wojsk albo ogół sił zbrojnych. Są to zazwyczaj wydarzenia o dużej wadze nie tylko z punktu widzenia samych poddających się uczestników walk, ale – w wielu wypadkach – także całych państw i narodów. Pociągają bowiem za sobą wymierne straty i dotkliwe skutki w postaci przegranych wojen. Będąc ewidentnymi dowodami poniesionych klęsk, mogą na długo pozostawać niezaleczoną raną w zbiorowej świadomości. Stronie zwycięskiej zaś przynoszą liczne korzyści i są niepodważalnym świadectwem jej wojennych sukcesów. Istotnym zagadnieniem wartym szczegółowego rozeznania jest przedstawienie i omówienie m.in. ustalonych gestów i znaków, które były stosowane dla zamanifestowania zamiaru oddania się w ręce przeciwnika.

Tego rodzaju wydarzenia chcemy uczynić przewodnim tematem naszego następnego spotkania z cyklu „Człowiek i wojna”. Tak jak w przypadku poprzednich tematów, zależy nam zarówno na szerokim potraktowaniu militarnych kapitulacji w wymiarze czasowym i przestrzennym, jak i na ich ujęciu w wielu aspektach, także i tych dość luźno związanych z historią wojskową. Ważne wydaje się nam także, aby, zgodnie z tytułem całego cyklu, zwrócić szczególną uwagę na te zjawiska przez pryzmat działań i losów ludzi, którzy brali w nich udział, czy to polityków i dowódców podejmujących kluczowe decyzje w tym zakresie, czy to zwykłych, szeregowych uczestników orężnych zmagań, dla których pójście do niewoli w wyniku zbiorowego poddania się było jedynym w swoim rodzaju życiowym doświadczeniem.

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie wystąpień konferencyjnych [max. 20 minut] i nadesłanie abstraktów. Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną [niewin@kul.pl] do 30 stycznia 2017 r.

Komitet organizacyjny

dr hab. Jan Ptak prof. KUL

dr hab. Andrzej Niewiński

dr Marcin Baranowski

dr Andrzej Gładysz

Miejsce: Lublin
Termin:24-26 IV 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link:

 

______

Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa Godzina rozumu: świat rzeczywisty.

Organizatorzy: Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa IHS KUL, Stowarzyszenie ARTmagedon, Bazylika i Klasztor Dominikanów w Lublinie, Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz młodszych pracowników naukowych na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową Godzina rozumu: świat rzeczywisty, która odbędzie się w Lublinie od 24 do 26 kwietnia 2017 roku.
Otaczająca nas rzeczywistość wciąż skrywa przed nami wiele zagadek, stanowiąc źródło wiedzy i inspiracji. Chcemy, żeby organizowana konferencja stała się miejscem do wspólnej wymiany myśli badaczy reprezentujących różne dyscypliny. Przedmiotem zainteresowania uczestników mogą być zarówno różne aspekty teraźniejszości, jak historia, a nawet perspektywy, plany i możliwości kreowania przyszłości; funkcjonowanie i wygląd świata, czy wszechświata, a także sposoby ich interpretacji i przedstawiania nie tylko w dokumencie, ale w kulturze i sztuce.

Do dyskusji zapraszamy wszystkich przedstawicieli nauk humanistycznych,społecznych, ścisłych i medycznych oraz tych, którym bliski jest proponowany temat. Zaznaczając, że jesteśmy otwarci na inne interpretacje tematu, a chcąc jedynie
nakierować Państwa na wspólny tok myślenia, przedstawiamy proponowane zagadnienia:
-rzeczywistość w sztukach plastycznych, literaturze, muzyce i teatrze;
-nauki ścisłe jako sposób na opisanie świata;
-rzeczywistość jako otaczający nas świat;
-wynalazki i ich wpływ na ludzkość;
-sylwetki wynalazców, odkrywców, strategów;
-czasy rozumu w ujęciu historycznym;
-historia w służbie prawdy;
-ustroje i systemy, które kształtują rzeczywistość;
-wokół rozumu – formalne, nieformalne i tajne grupy oraz ich przedstawiciele;
-astronomiczne, biologiczne, medyczne podróże umysłu.

Formularz i wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy wysłać na adres: godzinarozumu@interia.pl najpóźniej do
31 stycznia 2017 roku. Do 14 lutego poinformujemy, które referaty zostały zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Każdy współautor uczestniczący w konferencji wnosi opłatę (drugi i kolejni autorzy –
opłata 50 zł za osobę). Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 minut.

Planujemy również wydać zgłoszone teksty, które przejdą pozytywnie proces recenzji w formie recenzowanej zbiorowej monografii spełniającej wymogi ministerialne.

Link do wydarzenia na Facebook: https://www.facebook.com/events/1140953349333296/

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod linkiem: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABCW3E1ecaFDJU0&id=4DDF129F4DC76893%211079&cid=4DDF129F4DC76893.
Do zobaczenia w Lublinie!

Miejsce: Lublin
Termin:28-30 IV 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link:

 

______

Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa Moc wyobraźni: światy duchowe i alternatywne

Organizatorzy: Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa IHS KUL, Stowarzyszenie ARTmagedon, Muzeum Lubelskie w Lublinie; Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL.

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz młodszych pracowników naukowych na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową Moc wyobraźni: światy duchowe i alternatywne, która odbędzie się w Lublinie od 28 do 30 kwietnia 2017 roku. Przekonani o niezwykłej potędze wyobraźni, podczas obrad chcielibyśmy skupić się na charakterystyce oraz przejawach obecności światów duchowych i alternatywnych zarówno w kulturze, jak i naukach ścisłych.

Do dyskusji zapraszamy wszystkich przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i medycznych oraz tych, którym bliski jest proponowany temat.
Zaznaczając, że jesteśmy otwarci na inne interpretacje tematu, a chcąc jedynie nakierować Państwa na wspólny tok myślenia, przedstawiamy proponowane zagadnienia:
- proces twórczy;
- światy kreowane przez religie, wierzenia, mitologie;
- światy w literaturze, sztukach plastycznych, teatrze, muzyce;
- środki kształtowania przestrzeni alternatywnej;
- świat wewnętrznych przeżyć: uczucia, marzenia, wizje, koszmary;
- twórcy „nowych światów”;
- badacze światów duchowych i alternatywnych;
- sposoby przedostawania się do świata alternatywnego: środki odurzające, hipnoza, trans i inne;
- zjawiska nadprzyrodzone i „zaświaty”;
- medyczny i biologiczny wymiar światów poza rzeczywistością: śpiączki, choroby psychiczne, śmierć kliniczna itp.

Formularz i wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy wysłać na adres: mocwyobrazni@wp.pl najpóźniej do 31 stycznia 2017 roku. Do 14 lutego poinformujemy, które referaty zostały zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Każdy współautor uczestniczący w konferencji wnosi opłatę (drugi i kolejni autorzy – opłata 50 zł za osobę). Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 minut.
Planujemy również wydać zgłoszone teksty, które przejdą pozytywnie proces recenzji w formie recenzowanej zbiorowej monografii spełniającej wymogi ministerialne.

Link do wydarzenia na Facebook: https://www.facebook.com/events/217945788662203/

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod linkiem: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABCW3E1ecaFDJU0&id=4DDF129F4DC76893%211079&cid=4DDF129F4DC76893.
Do zobaczenia w Lublinie!

Miejsce: Lublin
Termin: 16-17 III 2017
Zgłoszenia: 30 I 2017
Link:

______

Kapitulacje w dziejach wojen

Mamy przyjemność zaprosić Państwa

do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Pracownię Wojskowo-Historyczną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która będzie miała miejsce w dniach 16/17 marca 2017 r.

KAPITULACJE W DZIEJACH WOJEN.

Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

Historia wojen to nie tylko dzieje samych walk zbrojnych, ale także wiele innych zjawisk, bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanych. Gdy w obliczu miażdżącej przewagi przeciwnika orężna konfrontacja nie rokuje już jednej z walczących stron żadnej nadziei na sukces, gdy jej siły ulegną wyczerpaniu, albo też gdy na skutek upadku ducha zanika w szeregach jej wojsk wola walki – chcąc uniknąć fizycznej zagłady, musi ona zdać się na łaskę i niełaskę zwycięzców. Wtedy dochodzi do podjęcia decyzji o kapitulacji, która może objąć pojedyncze oddziały, załogi umocnionych obiektów, duże zgrupowania wojsk albo ogół sił zbrojnych. Są to zazwyczaj wydarzenia o dużej wadze nie tylko z punktu widzenia samych poddających się uczestników walk, ale – w wielu wypadkach – także całych państw i narodów. Pociągają bowiem za sobą wymierne straty i dotkliwe skutki w postaci przegranych wojen. Będąc ewidentnymi dowodami poniesionych klęsk, mogą na długo pozostawać niezaleczoną raną w zbiorowej świadomości. Stronie zwycięskiej zaś przynoszą liczne korzyści i są niepodważalnym świadectwem jej wojennych sukcesów. Istotnym zagadnieniem wartym szczegółowego rozeznania jest przedstawienie i omówienie m.in. ustalonych gestów i znaków, które były stosowane dla zamanifestowania zamiaru oddania się w ręce przeciwnika.
Tego rodzaju wydarzenia chcemy uczynić przewodnim tematem naszego następnego spotkania z cyklu „Człowiek i wojna”. Tak jak w przypadku poprzednich tematów, zależy nam zarówno na szerokim potraktowaniu militarnych kapitulacji w wymiarze czasowym i przestrzennym, jak i na ich ujęciu w wielu aspektach, także i tych dość luźno związanych z historią wojskową. Ważne wydaje się nam także, aby, zgodnie z tytułem całego cyklu, zwrócić szczególną uwagę na te zjawiska przez pryzmat działań i losów ludzi, którzy brali w nich udział, czy to polityków i dowódców podejmujących kluczowe decyzje w tym zakresie, czy to zwykłych, szeregowych uczestników orężnych zmagań, dla których pójście do niewoli w wyniku zbiorowego poddania się było jedynym w swoim rodzaju życiowym doświadczeniem.

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie wystąpień konferencyjnych [max. 20 minut] i nadesłanie abstraktów. Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną [niewin@kul.pl] do 30 stycznia 2017 r.
Publikcja zawsze była, zainteresowanych odsyłam do organizatorów po dodatkowe informacje.

Komitet organizacyjny
dr hab. Jan Ptak prof. KUL
dr hab. Andrzej Niewiński
dr Marcin Baranowski
dr Andrzej Gładysz

Miejsce: Lublin
Termin: 17-19 XI 2016
Zgłoszenia: 21  X 2016
Link: http://www.kul.pl/aktualnosci,13025.html

______

Szanowni Państwo,
Koło Hiszpańsko-Polskie przy KUL wraz z Kołem Naukowym Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zapraszają wszystkich młodych badaczy (studentów, doktorantów) do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Młodych Hispanistów. Kongres jest skierowany do osób zainteresowanych problematyką hispanistyczną i prowadzących badania w zakresie studiów hispanistycznych w szerokim tego słowa znaczeniu. W szczególności zapraszamy przedstawicieli następujących dziedzin nauki: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, historia sztuki, archeologia, kulturoznawstwo, etnologia, krajoznawstwo i turystyka, muzykologia, nauki teologiczne, filozofia, socjologia, ekonomia, politologia, prawo, wiedza o sporcie.
Tematyka zgłaszanych referatów jest dowolna i nie przewidujemy motywu przewodniego (jesteśmy otwarci na różne problemy). Warunkiem przyjęcia przez organizatorów proponowanego zgłoszenia jest temat pozostający w obrębie studiów hispanistycznych, także na polu interdyscyplinarnym oraz porównawczym. Szczególnie mile widziane będą wystąpienia nawiązujące do tegorocznych obchodów rocznicowych związanych z postaciami Miguela de Cervantesa i króla Ferdynanda Katolickiego (400. i 500. rocznica śmierci). Obrady kongresowe będą się odbywały w wyodrębnionych i równoległych sekcjach, które zostaną utworzone dla przedstawicieli poszczególnych dyscyplin naukowych. Ich liczba będzie uzależniona od ilości i charakteru przyjmowanych zgłoszeń. Przewidujemy utworzenie co najmniej dwóch sekcji.
Informacje organizacyjne
1. Warunkiem czynnego uczestnictwa w Kongresie jest zgłoszenie swojego udziału za pośrednictwem dołączonego formularza i wniesienie opłaty konferencyjnej. Prosilibyśmy także o zamieszczenie abstraktu referatu wraz z dołączoną bibliografią.
2. Językami obrad są polski i hiszpański.
3. W formularzu prosimy o zadeklarowanie języka zgłaszanego referatu. Tytuł powinien być podany w języku, w jakim prelegent będzie przemawiał. Czas trwania każdego wystąpienia nie powinien przekroczyć 20 minut.
4. Opłata konferencyjna wynosi 120 lub 150 zł. W ramach pierwszej opcji zapewniamy: materiały konferencyjne, serwis kawowy i publikację pokonferencyjną; natomiast w drugim przypadku: materiały konferencyjne, serwis kawowy, publikację pokonferencyjną i trzy obiady.
Nie przewidujemy możliwości modyfikacji cen.
5. Istnieje także możliwość wystawienia faktury VAT na instytucję (podmiot prawny) wskazaną przez uczestnika. Numer konta bankowego podamy w kolejnym okólniku.
6. W ramach opłaty nie przewidujemy noclegu. Osoby zainteresowane pomocą przy rezerwacji noclegu prosimy o kontakt z organizatorami.
7. Zgłoszenia należy wysłać do dnia 21 października 2016 na adres poczty elektronicznej:
okmh2016@gmail.com.

Komitet Organizacyjny
dr Joanna Kudełko, mgr Marcin Karkut, mgr Jakub Chmiel,
Katarzyna Gołębiowska, mgr Marcin Szwaj, mgr Ewelina Polańska, mgr Bogusław Szalast
Opieka naukowa
dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie
dr hab. Janusz Bień
Katedra Kultur i Literatur Romańskich KUL
dr Pablo de la Fuente
Katedra Języków Nowożytnych AFiB Vistula w Warszawie
Kontakt mailowy
Marcin Karkut: marcin_karkut@hotmail.com
Katarzyna Gołębiowska: katarzynagolebiowska94@gmail.com
Joanna Kudełko: jkudelko@kul.pl
Ewelina Polańska: ewelinalilia@wp.pl
Kontakt telefoniczny
Katarzyna Gołębiowska: (+48) 512 22 23 96
Ewelina Polańska: (+48) 660 38 69 56

Więcej informacji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/2+OKMH+-+circular_esp,5439544950.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/2+OKMH+-+ok*c3*b3lnik_pl,5439544940.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/2+OKMH+-+formularz+zg*c5*82oszeniowy,5439544943.doc

Miejsce: Lublin
Termin:  15 XI 2016
Zgłoszenia: 15 IX 2016
Link: http://www.kul.pl/zapomniane-dziedzictwo-kulturowe-polskiej-emigracji-po-roku-1939,art_68093.html

 

______

Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939. Wybuch II wojny światowej stał się ważną cezurą we współczesnej historii Polski. Wielu twórców zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozostania w różnych częściach świata. Ich losy i dokonania nie zawsze zdobyły rozgłos. Wprost przeciwnie. Wielu zostało zapomnianych, a ich spuścizna uległa zniszczeniu lub trafiła do archiwów, prywatnych zbiorów bądź mniej znanych muzeów. Również twórczość, która zdobyła uznanie, nie zawsze została dostatecznie opisana. Podejmowanie tej tematyki było utrudnione zarówno przez trwające po wojnie oddzielenie Polski od Zachodu jak też cenzurę w kraju.  Do dziś jednak wiedza na ten temat zawiera wiele „białych plam”. Celem konferencji jest zatem ukazanie ważnego, a zarazem zapoznanego dziedzictwa polskiej kultury tworzonej na obczyźnie od II wojny światowej. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym a zwłaszcza kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, filologów, antropologów, teatrologów, filmoznawców i medioznawców. Refleksją chcielibyśmy objąć m.in. następujące kręgi badawcze:

 • niesłusznie zapomniani twórcy oraz ich dzieła;
 • archiwalne i muzealne  źródła do dziejów polskiej kultury na  obczyźnie;
 • promocja rodzimej kultury poza krajem;
 • twórcy polscy na tle międzynarodowej wspólnoty emigracyjnej.

Konferencja odbędzie się 15 listopada (we wtorek) 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Koszt udziału wynosi 300 zł. Zgłoszenia wraz abstraktem referatu należy nadsyłać do 15 września 2016 na adres rzajac@kul.pl

Artykuły, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane.

Z poważaniem i pozdrowieniami

Dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL


 • RSS