konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Katowice

Miejsce: Katowice
Termin: 14 XII 2017
Zgłoszenia: 29 XI 2017
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkVNYpGwhjGzqIKPIckt_I8dbmv6SBx7diuiNm7sSUrQ3q2w/viewform?c=0&w=1

 

 

______

Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka pt. „Bliski Wschód po wydarzeniach Arabskiej Wiosny”
Szanowni Państwo,
KNSM UŚ ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką pt. „Bliski Wschód po wydarzeniach Arabskiej Wiosny”. Konferencja odbędzie się w dniu 14.12.2017 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem prelekcji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 29.11.2017 r. Z autorami przyjętych abstraktów skontaktujemy się do 01.12.2017 r. Każda z prelekcji powinna trwać nie dłużej niż 15 minut.
Serdecznie zapraszamy.

Miejsce: Katowice
Termin: 15-16 XI 2017
Zgłoszenia:
Link: https://konferecjarasaus.wordpress.com/

 

______

W dniach 15-16 listopada 2017 r. w katowickiej części Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja naukowa „Semantyka „rasy” w kulturze polskiej (1800-1939)”. 

Konferencja organizowana przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej i Zakład Historii Literatury Poromantycznej UŚ ma na celu ustalenie znaczeń, jakie kategoria ta przybierała w omawianym okresie w trzech obszarach dyskursywnych: literaturze pięknej, publicystyce i dwóch głównych dyscyplinach naukowych, które się nią wówczas posługiwały – antropologii i przyrodoznawstwie. Zaproponowane ramy chronologiczne umożliwią prześledzenie funkcjonowania nowoczesnych sposobów rozumienia pojęcia „rasy” w perspektywie Braudelowskiego „długiego trwania”: od późnooświeceniowej biologii do dyskursów naukowych i społeczno-politycznych okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Na ziemiach polskich pod zaborami kategoria ta jako modus myślenia o kulturowej odmienności, wikłała się, z jednej strony, w opozycje, konstruowane przez świat Zachodu w celach polityczno-gospodarczych i wspierane przez dyskurs wiedzy, szczególnie przez radykalne nurty ewolucjonizmu w naukach społecznych. Z drugiej strony, nałożyła się ono na wcześniejszą historycznie narrację naturalizującą nierówności społeczne: ideologię sarmatyzmu z jej przekonaniem o odrębności etnicznej szlachty i chłopstwa (mit wojowniczych Sarmatów, chłopi jako potomkowie Chama). Stąd polskie funkcjonalizacje tego pojęcia różniły się od tych, które wykształciły się w obrębie zachodniej episteme, a zapożyczone od nich matryce konceptualne służyły tworzeniu wewnątrzspołecznych, partykularnych stratyfikacji (np. włościanie jako odpowiednik „dzikich”) lub określaniu tożsamości zbiorowej (np. „Polacy jako Indianie” Ludwika Powidaja lub „Żydzi jako Indianie” Aleksandra Świętochowskiego). Kolejny problem stanowi stopniowe, zauważalne od lat 90. XIX wieku, zawłaszczanie kategorii „rasy” przez dyskurs nacjonalistyczny, gdzie pełniła ona funkcję integrującą. Ta specyficzność znaczeń „rasy” w kulturze polskiej, powstająca na styku tego, co ogólnoeuropejskie i tego, co swoiście polskie, mimo licznych prób ujęcia zagadnień cząstkowych, nie została w polskiej humanistyce omówiona w sposób syntetyczny i jednolity metodologicznie.

Kolejnym celem konferencji będzie stworzenie przestrzeni dyskusji dla przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych (filolodzy, kulturoznawcy, historycy idei, socjologowie), co, jak mają nadzieję organizatorzu, pozwoli wypracować transdyscyplinarne narzędzia do analizy znaczeń „rasy”, które umożliwią stworzenie mapy polskich wyobrażeń etnicznych w okresie od pozytywizmu do dwudziestolecia. Jednym z celów konferencji będzie dążenie do lepszego zrozumienia partykularności oraz uniwersalizmu kultury polskiej.

Pomysłodawcy konferencji wskazują, że semioza dyskursu „rasy” w poszczególnych tekstach obejmowała znaczenia, tworzone w procesie wieloczłonowych przekodowań pomiędzy zróżnicowanymi systemami kulturowymi. Dlatego pojęciową ramę działań analitycznych, zaproponowaną uczestnikom konferencji, będą wyznaczać takie nadrzędne terminy, jak: „wzór kulturowy” (amerykański konfiguracjonizm), dyskurs w rozumieniu Foucaulta, „społeczna historia wyobraźni” (Clifford Geertz), poststrukturalistyczna „reprezentacja” i „mimikra” (Bhabha).

 

W trakcie konferencji przedmiotem zainteresowania będą następujące zagadnienia:

 • „rasa”, „rasizm”, „etnocentryzm”: definicje i uściślenia,
 • historia pojęcia „rasy” w kulturze polskiej nowoczesności,
 • recepcja zachodniej antropologii „rasowej” na ziemiach polskich,
 • znaczenie darwinowskiego ewolucjonizmu dla ukształtowania się nowoczesnej kategorii „rasy”,
 • pojęcie „rasy” w biologii i naukach społecznych – podobieństwa i różnice (tutaj np. kwestia obecności darwinizmu społecznego Spencera i Haeckela w polskiej refleksji społecznej),
 • wątki eugeniczne polskiej nowoczesności,
 • mitologia krwi jako rezerwuaru wartości „rasowych”: uprzedzenia klasowe na ziemiach polskich, zagadnienie metyzacji, degeneracja jako jedno z podstawowych „zagrożeń” społecznych schyłku XIX wieku,
 • beletrystyczne, pamiętnikarskie i prasowe wizerunki rasowej odmienności,
 • „rasa” i gender: problem konceptualizacji różnic biologicznych za pomocą kategorii odnoszących się do podziału płci,
 • analiza stereotypów etnicznych w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej,
 • możliwość aplikacji ekonomii afektywnych, związanych z badaniami nad rasizmem w koloniach (Fanon, Mannoni), do badań nad kulturą polską,
 • opisy odmienności „rasowej” w polskim podróżopisarstwie,
 • „rasowy” portret Żyda: ujęcie dialektyczne (ścieranie się obrazu negatywnego, tworzonego przez Polaków i specyficznej, pozytywnej samoidentyfikacji określonych warstw diaspory żydowskiej, jak np. syjoniści czy działacze „Bundu”).

 

Miejsce: Katowice
Termin: 20-22 X  2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

W dniach 20-22 października 2017 r. odbędą się na Uniwersytecie Śląskim warsztaty pt. Preserving, Commenting, Adapting: Commentaries on Ancient Texts in Twelfth-Century Byzantium organizowane przez Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wydarzenie/warsztaty-commentaries-on-ancient-texts-in-twelfth-century-byzantium/

Miejsce: Warszawa
Termin: 19 X  2017
Zgłoszenia:
Link: https://ihpan.edu.pl/4866/

 

______

Miejsce: Katowice
Termin: 15-16 IX 2017
Zgłoszenia:
Link: https://www.us.edu.pl/konferencja-pt-antyczne-techniki-perswazyjne

______

W dniach 15 i 16 września 2017 roku w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. Antyczne techniki perswazyjne, zorganizowana w ramach CVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Program konferencji:

https://www.us.edu.pl/konferencja-pt-antyczne-techniki-perswazyjne

Miejsce: Katowice
Termin: 23-24 XI 2017
Zgłoszenia: 30 IX 2017
Link:

______

23-24 listopada 2017 roku w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa: „Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych”organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 30 września.

W zaproszeniu na konferencję jej organizatorzy piszą:

„Pamięć i przestrzeń to kategorie szczególnie ważne z perspektywy kształtowania tożsamości miejsca, grupy, wspólnoty. Tożsamość jest kształtowana przez przestrzeń, będącą zbiorem wartości społecznych, duchowych, historycznych czy symbolicznych. I odwrotnie, społeczno-kulturowe praktyki zachowania czy rekonstruowania tożsamości społecznej, przekształcają przestrzeń nasycając ją materialnymi i niematerialnymi elementami pamięci. Podejmując refleksję nad relacjami pomiędzy tożsamością kulturową a przestrzenią chcielibyśmy zwrócić uwagę na kategorię  krajobrazu kulturowego (memoryscape) oraz jego znaczenie i wykorzystanie między innymi w studiach nad pamięcią podejmowanych przez szerokie grono badaczy. Jednym z pierwszych, który dostrzegł kulturowy sens krajobrazu, jego obecność w życiu społecznym był George Simmel (Filozofia Krajobrazu). Osią programową  konferencji ma być akademicka refleksja nad szeroko rozumianymi związkami pomiędzy pamięcią społeczną a krajobrazem kulturowym, gdzie krajobraz staje się swoistym „mnemotopos” – przestrzenną ramą organizującą pamięć i tożsamość grupy. Wyrażony w artefaktach, praktykach społecznych (rytuałach upamiętniania) oraz symbolach krajobraz, ma nie tylko swój specyficzny koloryt i poetykę, ale również politykę, Tym samym zyskuje on dodatkową wartość i społeczną ważność w życiu jednostki i wspólnoty.

Kategoria krajobrazu kulturowego jest palimpsestem, w którym zapisane są różne, często nakładające się na siebie warstwy przeszłości, jest symbolem, metaforą, kategorią płynną, wielopłaszczyznowym kompleksem znaczeń, mogącym przybierać różne formy, materialne i niematerialne. Takie rozumienie otwiera zarówno szerokie pola interpretacji i  opisu różnorodnych zagadnień  dotyczących relacji pomiędzy pamięcią a przestrzenią, jak i pole badań  dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny badawcze, socjologów, antropologów, etnologów, kulturoznawców, historyków, których zapraszamy do refleksji i dyskusji podczas konferencji. Dominujące w tematyce konferencji kategorie krajobrazu i pamięci wyznaczają szerokie pola tematyczne”

Wśród proponowanych obszarów tematycznych konferencji znajdują się:

 • Pamięć lokalna i regionalna
 • Pomniki pamięci, muzea i archiwa
 • Edukacja w miejscach pamięci
 • Zapominanie i odzyskiwanie pamięci
 • Miejsca opuszczone, miejsca (nie)pamięci
 • Pamięć etniczna i narodowa w kontekstach przestrzennych
 • Praktyki i rytuały pamięci
 • Pamięć a sztuka
 • Jak pamiętają pokolenia?
 • Pamięć rodzinna

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 września 2017 r., wykorzystując załączony formularz na adres: krajobrazy.pamieci@gmail.com. Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 10 października 2017 r.

Miejsce obrad: 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11

Rada programowa Konferencji:

prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski) prof. zw. dr hab. Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Tomasz Nawrocki (Uniwersytet Śląski)
dr hab. prof. UŚ Adam Bartoszek (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Ewa Michna (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Maria Szmeja (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper (Uniwersytet Warszawski) dr Łucja Kapralska (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr Marcin Dębicki (Uniwersytet Wrocławski)

Komitet Organizacyjny: 

dr hab. Marek Dziewierski dr Bożena Pactwa
mgr Monika Habdas

Miejsce: Katowice
Termin: 07 XII 2017
Zgłoszenia: 30 IX 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/39414,CALL-FOR-PAPERS-Konferencja-naukowa-Wszyscy-i-wszystko-dla-Slaska-Katowice-7-gru.html

______

CALL FOR PAPERS: Konferencja naukowa „Wszyscy i wszystko dla Śląska!” – Katowice, 7 grudnia 2017 (zgłoszenia do 30 września 2017)

Konferencja OBEN IPN w Katowicach

Rozwiązaniem polsko-niemieckiego sporu o Górny Śląsk miał być plebiscyt, którego zasady określał podpisany w 1919 r. Traktat Wersalski. Rywalizacja o ten jeden z ważniejszych wówczas regionów przemysłowych w Europie toczyła się nie tylko na spornym obszarze. Zarówno społeczeństwa Polski jak i Niemiec udzielały wsparcia organizacjom i stowarzyszeniom walczącym o przynależność państwową Górnego Śląska. Na terenie obu państw powstały komitety pomocowe organizujące zbiórki pieniężne i materialne, wiece, koncerty i inne imprezy masowe, dni i tygodnie górnośląskie. W polskich miastach, szkołach i innych instytucjach odbywały się manifestacje i uroczystości wspierające walczących powstańców i działaczy plebiscytowych. Szeregi powstańców i organizacji polskich na Górnym Śląsku zasilili również ochotnicy z Polski. Materialnymi śladami tej działalności są fotografie, druki ulotne (nalepki, afisze i plakaty, ulotki), cegiełki, broszury, pocztówki, żetony, dokumenty etc. Informacje na temat organizowanych akcji pomocowych możemy znaleźć w lokalnej prasie z epoki, sprawozdaniach szkolnych, memuarach etc.

7 grudnia 2017 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach organizuje konferencję naukową pt. „Wszyscy i wszystko dla Śląska!”, której celem jest m.in. omówienie z jednej strony zasobów muzealnych, bibliotecznych i kolekcjonerskich dotyczących zagadnienia, znajdujących się w zbiorach polskich jak i zagranicznych, z drugiej strony uchwycenie skali tego zjawiska na podstawie różnego typu relacji, wspomnień, wzmianek i artykułów prasowych z epoki. Interesują nas również same organizacje czy stowarzyszenia utworzone w celu wsparcia działań zjednoczeniowych, jak i utworzone w okresie późniejszym związki zrzeszające byłych uczestników walk o Górny Śląsk na terenach Polski. Zwracamy się zatem do instytucji muzealnych, bibliotek, badaczy i pasjonatów o przedstawienie zbiorów i kolekcji, tudzież przebiegu akcji agitacyjno-wspomagających, prowadzonych w różnych polskich miejscowościach w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów. Zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko, tytuł naukowy, nazwę instytucji, temat, krótki abstrakt wystąpienia (750 znaków ze spacjami), prosimy nadsyłać do końca września br. drogą elektroniczną (formularz w załączeniu).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych tematów wystąpień.

Informacji związanych z konferencją udziela:
Zbigniew Gołasz, tel. 32 207 03 10 zbigniew.golasz@ipn.gov.pl

Miejsce: Katowice
Termin: 19 X 2017
Zgłoszenia: 31 VII 2017
Link:http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/40332,CALL-FOR-PAPERS-Konferencja-naukowa-Relacje-Kosciol-panstwo-na-Gornym-Slasku-w-l.html

______

CALL FOR PAPERS: Konferencja naukowa „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny” – Katowice, 19 października 2017 (zgłoszenia do 31 lipca 2017)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny”, która odbędzie się 19 października 2017 r. w Katowicach.

Podstawą konfliktu między Kościołem katolickim a państwem komunistycznym w Polsce były kwestie ideologiczno-światopoglądowe. Lansowany przez partię komunistyczną ateizm miał być spoiwem ideologicznym oraz oficjalną „nową religią”, zaś tradycyjne katolickie wartości miały „odejść do lamusa”. Komuniści dążyli do zawłaszczenia całej sfery aktywności społeczeństwa, ograniczając działaność Kościoła do murów świątyń.

Celem konferencji będzie refleksja historyczna, teologiczna, politologiczna i socjologiczna nad źródłami i przebiegiem konfliktu ideologicznego między państwem a Kościołem katolickim na terenie Górnego Śląska w latach 1945–1989, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

 • specyfika, uwarunkowania, dynamika oraz główne pola konfliktu ideologicznego państwo – Kościół na Górnym Śląsku
 • granice wolności religijnej w państwie komunistycznym
 • spór o obecność Kościoła w sferze publicznej (m.in. szkoły, krzyże, budownictwo sakralne, prasa katolicka)
 • propaganda w służbie ideologii komunistycznej (m.in. prasa, telewizja), cenzura i odpowiedź strony kościelnej
 • działalność laicyzacyjna władz komunistycznych i programy odnowy religijnej Kościoła
 • walka o czystość ideologiczną szeregów partyjnych (walka z „klerykalizacją” i „religianctwem”)

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i zgłoszenia.

Przewidujemy wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanego tomu. Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia do końca 2017 r. tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. W razie potrzeby zapewniamy referentom nocleg.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na poniższy adres (drogą elektroniczną) do 31 lipca 2017 r. Program konferencji zostanie ustalony do końca sierpnia br.

dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW, adam.dziurok@ipn.gov.pl (tel. 32 207 03 01)

Miejsce: Katowice
Termin:25-26 IX 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ serdecznie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” zatytułowanej ZOOTANATOS. Konferencja odbędzie się w dniach 25–26 września 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach.
Na prośbę wielu osób wciąż zainteresowanych udziałem w konferencji przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 31 maja br.
Szczegółowe informacje o konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdą Państwo na stronie konferencji www.ifw.us.edu.pl. Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres: zootanatos@interia.pl.
Zapraszamy do współpracy literaturoznawców, językoznawców, historyków, filozofów, kulturoznawców, etnologów, psychologów, weterynarzy, biologów i wszystkich zainteresowanych tematem konferencji oraz animal studies.
Z wyrazami szacunku,
Komitet organizacyjny

Miejsce: Katowice
Termin: 26 V 2017
Zgłoszenia: 14 V 2017
Link: https://www.facebook.com/events/628716943992603/

 

______

 

Koło Naukowe Filozofów UŚ, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach i Fundacja Polska Jutro mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Filozofia niemiecka od Wolffa do Habermasa”. Konferencja odbędzie się 26.05.2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach. Celem konferencji jest umożliwienie badaczom filozofii niemieckiej z całego kraju spotkania oraz wymiany wyników prac naukowych.

Proponowane ramy tematyczne obejmują szeroki zakres zagadnień z obszaru wszystkich dyscyplin filozoficznych: metafizyki, epistemologii i filozofii nauki, antropologii filozoficznej, etyki, filozofii społecznej i politycznej, estetyki, filozofii historii i innych. Ponieważ z kolei czasowy horyzont poruszonej problematyki sięga XVIII stulecia, jesteśmy otwarci na referaty dotyczące myśli powstałej we wszystkich krajach niemieckich, w tym Austrii.

Planujemy przeprowadzenie dwu rodzajów paneli: studencko-doktoranckich oraz eksperckich. Swój udział potwierdzili już eksperci z Uniwersytetu Śląskiego, pracujemy także nad przyjazdem pracowników naukowych z innych ośrodków. Sylwetki zaproszonych gości będziemy sukcesywnie prezentować.

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 50 zł i zawiera w sobie koszt obiadu, cateringu oraz materiałów konferencyjnych. Udział bierny jest bezpłatny.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 14.05.2017 roku. Prosimy przesyłać je na adres mailowy filozofianiemiecka@gmail.com. W zgłoszeniu należy zawrzeć abstrakt wystąpienia (do dwóch tysięcy znaków), przynajmniej trzy pozycje bibliograficzne oraz krótką biografię naukową prelegenta. O wyniku kwalifikacji poinformujemy następnego dnia, tj. 15.05.

Miejsce: Katowice
Termin: 27 V 2017
Zgłoszenia: 18 V 2017
Link:  https://www.facebook.com/Znaczenie-mitów-i-symboli-Konferencja-naukowa-182581255574882/?fref=ts 

______

CfP: Znaczenie mitów i symboli w dyskursie interdyscyplinarnym

Dnia 27 maja 2017 r. w Katowicach odbędzie się Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. Znaczenie mitów i symboli w dyskursie interdyscyplinarnym. Zgłoszenia można przesyłać do 18 maja 2017 r.

Czy język symboliczny jest językiem posiadającym własne prawa? Jaki jest związek między symbolem a tym, co symbolizuje? Czy mity współcześnie przekazują nam jakąś mądrość, czy są wciąż aktualne dla badań interdyscyplinarnych? Jakie jest ich aktualne znaczenie w dyskursach humanistycznych?

Głównym celem konferencji jest metodologiczny namysł nad szeroko rozumianą problematyką symboli i mitów w dyskursach akademickich. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny: chcielibyśmy zwrócić uwagę na wielopoziomowy proces tworzenia się pojęć myślenia symbolicznego i „myśli mitycznej” oraz ich znaczenie w obszarach nauk humanistycznych. Mity i symbole to niezwykle złożone zjawiska kulturowe, które można analizować i interpretować w wielu uzupełniających się perspektywach. Od XX wieku myśliciele ponownie starają się odnaleźć znaczenia mitów i symboli, mity zaczynają funkcjonować jako historia „prawdziwa”, mająca swoje znaczenie, pouczenie, a nawet „świętość”. W humanistyce mity i symbole stają się znów „żywe”, ukazując kulturowe wartości i archetypy ludzkich zachowań. Za pomocą mitów i symboliki starano się tłumaczyć stany emocjonalne człowieka oraz ludzką egzystencjalną kondycję. Problematyka ta wciąż odnajduje się w różnorodnych aspektach i wymiarach badań humanistycznych.

W trakcie naszej konferencji chcielibyśmy zastanowić się w jaki sposób mity i symbole znajdują współcześnie odzwierciedlenie w dyskursie interdyscyplinarnym. Proponujemy zakres tematów takich jak:

 • język a problematyka symbolu;
 • problematyka interpretacji i egzegezy mitów i symboli;
 • funkcjonowanie mitu i symboli w psychoanalizie oraz psychologii analitycznej;
 • Funkcjonowanie mitów i symboli w refleksji fenomenologiczno- hermeneutycznej;
 • symbole jako element badania antropologicznego lub religioznawczego;
 • symbole i mity a szeroko rozumiana metafizyka;
 • myślenie symboliczne a problematyka filozofii umysłu;

 

Formularz i wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy wysłać na adres: mityisymbole@gmail.com

Czas na wystąpienie: 15 minut

Na zgłoszenia czekamy do 18 maja. Do zgłoszenia prosimy dołączyć abstrakt, o następującej strukturze, nieprzekraczający 1000 znaków znormalizowanego tekstu.

 

 1. Imię i nazwisko
 2. Tytuł/stopień naukowy
 3. Afiliacja
 4. Tytuł
 5. Abstrakt (do 1000 znaków)

 • RSS