konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Łacina

Miejsce: Leeds
Termin: 02-05 VII 2018
Zgłoszenia: 15 IX 2017
Link: http://glossaria.eu/leeds/

______

CfP: Per corpora… Medieval Latin and Corpora

Podczas odbywającego się w dniach 2-5 lipca 2018 r. International Medieval Congress w Leeds planuje się zorganizowanie dwóch sesji pod roboczym tytułem Per corpora… Medieval Latin and Corpora. Pierwsza z nich (What Corpus for Medieval Studies?) poświęcona będzie ogólnym zagadnieniom związanym z budową korpusów historycznych, zwł. łacińskich, druga (Vocabulary of Memory) – badaniom nad słownictwem średniowiecza łacińskiego przy użyciu technik korpusowych.

Zgłoszenia do udziału w obu sesjach można przesyłać do 15 września 2017 r.

Miejsce: Poznań
Termin: 17-30 VII 2017
Zgłoszenia: 20 VI 2017
Link: https://scholaaestivaposnaniensis.wordpress.com/2017/05/08/schola-aestiva-posnaniensis-mmxvii/

 

______

W dniach 17-30 lipca 2017 r. w Poznaniu odbędzie się Letnia Szkoła Żywej Łaciny (i greki). Szczegółowe informacje https://scholaaestivaposnaniensis.wordpress.com/2017/05/08/schola-aestiva-posnaniensis-mmxvii/

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać na adres martinus.loch@gmail.com do 20 czerwca 2017 r.

Miejsce:Łódź
Termin: 25 V 2017
Zgłoszenia: 01 V 2017
Link:  http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/02/2017-invitatio.pdf

 

______

CfP: Concilium Latinum Lodziense XIII

Dnia 27 maja 2017 r. w Łodzi odbędzie się Concilium Latinum Lodziense XIII pod hasłem Rara, mira, inaudita, id est omnia naturae operisve humani praeter modum et regulam prodeuntia. Tematy krótkich wystąpień (10 min.) można zgłaszać do 1 maja 2017 r.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/02/2017-invitatio.pdf

Miejsce: Poznań
Termin: 24-25 XI 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/02/DISPUTATIONES_TRANSLATOLOGICAE-_1_.pdf

______

CfP: Graeca et Latina non leguntur? Przekłady dzieł antycznych w kształtowaniu i podtrzymywaniu tradycji

Instytut Filologii Klasycznej UAM zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji rozpoczynającej cykl spotkań Disputationes translatologicae. Spotkanie pierwsze pt. Graeca et Latina non leguntur? Przekłady dzieł antycznych w kształtowaniu i podtrzymywaniu tradycji odbędzie się w dniach 24–25 listopada 2017 r. i będzie poświęcone problemom recepcji przekładu. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2017 r.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/02/DISPUTATIONES_TRANSLATOLOGICAE-_1_.pdf

Miejsce: Poznań
Termin: 01-14 VIII 2016
Zgłoszenia: 1 VII 2016
Link:

 

______

Kolejna edycja Letniej Szkoły Żywej Łaciny (i Greki) odbędzie się w dniach 1- 14 sierpnia 2016 r. w Instytucie Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu. Kursy żywej łaciny i greki prowadzone będą na różnych poziomach (od początkującego do zaawansowanego).

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/06/Letnia-szko%C5%82a-2016.pdf

http://classica-mediaevalia.pl/2016/06/letnia-szkola-zywej-laciny-i-greki-2016/schedula-inscriptionis-2016-pol/

Miejsce:  Szczecin
Termin: 05-06 XI 2015
Zgłoszenia: 31 VIII 2015
Link:

_______

CfP: Święci i świętość w łacińskim dorobku piśmienniczym czasów nowożytnych

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na konferencję naukową Święci i świętość w łacińskim dorobku piśmienniczym czasów nowożytnych organizowaną w dniach 5−6 listopada 2015 roku w Szczecinie. Tematy wraz z abstraktami referatów należy przesłać do 31 sierpnia 2015.

Więcej informacji pod adresem:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/06/KONFERENCJA-%C5%9Awi%C4%99ci-i-%C5%9Bwi%C4%99to%C5%9B%C4%87.pdf

Miejsce:  Kraków
Termin: 22 V 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dr Teresy Wnętrzak (AI) pt. Musa dux et comes…   Uwagi o budowie wiersza łacińskiego i prof. Hieronima Kaczmarka (USz) pt. Kolonie egipskie w Chinach. Oświeceniowe teorie o pokrewieństwie pisma staroegipskiego i chińskiego. Spotkanie odbędzie się 22 maja 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.

Miejsce: Rzym
Termin: 07-08 XI 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie w dniach 7-8 listopada 2014 r. odbędzie się kongres Studia Latinitatis provehenda poświęcony problemowi promocji studiów nad literaturą łacińską i antykiem w dzisiejszych czasach. Tematem przewodnim referatów i warsztatów odbywających się podczas kongresu jest wykorzystanie metody bezpośredniej w nauczaniu łaciny (zwanej potocznie “żywą łaciną).
Szczegóły na temat kongresu znajdują się pod adresem:

http://www.latinitas.unisal.it/convegni/Laboratori%20Studia%20Latinitatis%20Provehenda2.pdf

http://www.latinitas.unisal.it/convegni/STUDIA%20LATINITATIS-.pdf

Zgłoszenia i pytania można kierować do organizatorów na adres: convegnolatinitas@unisal.it lub telefonicznie: +39-06-872901 – +39-06-87290415.

Miejsce: Kraków
Termin: 06-07 V 2014
Zgłoszenia: 15 II 2014
Link:

_______

Pracownia Łaciny Średniowiecznej

Instytutu Języka Polskiego PAN

zaprasza na ogólnopolską konferencję pt.

Polska leksykografia latynistyczna

Historia i perspektywy

Kraków, 6-7 maja 2014 r.

Okazją do spotkania jest 60-lecie ukazania się pierwszego zeszytu Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce oraz zakończenie prac nad Elektronicznym słownikiem łaciny średniowiecznej w Polsce (A-Q). Konferencji przyświecać będą trzy cele:

1. krytyczna refleksja nad dorobkiem i stanem polskiej leksykografii latynistycznej,

2. wyartykułowanie potrzeb i postulatów środowiska,

3. integracja przedstawicieli różnych dyscyplin oraz użytkowników i twórców słowników.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych: leksykografów teoretycznych i praktycznych, językoznawców, nauczycieli, historyków, historyków literatury i języka.

Przedmiotem wystąpień mogą być słowniki zróżnicowane ze względu na:

1. zakres czasowy materiału (łacina starożytna, łacina średniowieczna, łacina nowożytna),

2. adresata (słowniki naukowe i dokumentacyjne, słowniki popularne, w tym szkolne),

3. zakres uwzględnionego materiału (słowniki ogólne, terminologiczne, do autorów, prywatne).

Przedmiotem refleksji proponujemy uczynić np. następujące zagadnienia:

1. Historia słownikarstwa łacińskiego w Polsce:

- historyczne przemiany praktyk i metodologii słownikarskich,

- typologia dawnych prac słownikarskich (np. glosariusze, mamotrekty itd.),

- zarzucone projekty słownikarskie,

- słownik jako nośnik ideologii.

2. Słowniki w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej.

3. Metodologia leksykograficzna:

- makro- i mikrostruktura słowników,

- teorie językoznawcze w praktyce leksykograficznej,

- wykorzystanie ilustracji materiałowej,

- wykorzystanie korpusu w pracy leksykograficznej,

- wykorzystanie metod automatycznych („banki drzew” itd.) w opracowywaniu słowników.

4. Przyszłość leksykografii w Polsce:

- słowniki elektroniczne i zaawansowane bazy danych,

- zalety i wady słowników współczesnych,

- słowniki postulowane,

- projekty realizowane i planowane.

Propozycje referatów wraz z krótkim streszczeniem (około 200 słów) prosimy nadsyłać na adres e-mail: lexicographus@gmail.com do końca stycznia 2014 r. Do 15 lutego 2014 zostaną Państwo powiadomieni o przyjęciu zaproponowanego tematu. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut.

Od uczestników pobierana będzie opłata konferencyjna w wysokości 250 zł. Środki te pozwolą pokryć koszty poczęstunku, obiadu, a także druku materiałów pokonferencyjnych w czasopiśmie „Polonica”.

Aktualne informacje o konferencji można śledzić na stronie internetowej: http://www. scriptores.pl/konferencja. Informacji udziela również pod powyższym adresem e-mail sekretarz konferencji, mgr Jagoda Chmielewska.

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki

Dyrektor IJP PAN

dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN

Kierownik Pracowni Łaciny Średniowiecznej

mgr Jagoda Chmielewska

mgr Aleksandra Kulbicka

dr Anna Ledzińska

dr Agnieszka Maciąg

mgr Krzysztof Nowak

Miejsce: Wrocław
Termin: 19 X 2013
Zgłoszenia:
Link:

_______

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego

zaprasza lektorów i nauczycieli języka łacińskiego na konferencję metodyczną która odbędzie się dnia 19 października 2013 r. w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych we Wrocławiu

ul. Komuny Paryskiej 21 (d. „Ul”), Czytelnia, o godz. 10.15

PROGRAM KONFERENCJI

1. Dr Katarzyna Ochman, De scholis linguae Graecae, quae a professore Christophoro Rico in Universitate Romana Sanctae Crucis proxima aestate Graece habitae sunt.
2. Dyskusja.
3. Mgr Aleksandra Łambucka, Antyk we współczesnej kulturze popularnej.
4. Dyskusja.
5. Przerwa.
6. Dr Małgorzata Wróbel, Iberia w przekładzie Strabona.
7. Dyskusja.
8. Mgr Kamil Pawlak, Nowości bibliograficzne.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Koła Wrocławskiego PTF
mgr Anna Jaworska

Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTF
dr Barbara Hartleb-Kropidło

Strona wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/182579521928391/


  • RSS