konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Litwa

Miejsce: Kraków
Termin: 11-14 X 2017
Zgłoszenia:
Link: http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

______

Szanowni Państwo,

               w dniach 11-14 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Odbywa się on co pięć lat i jest cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Przewodnim hasłem Kongresu jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”. Naszym zamiarem jest zebranie w jednym miejscu i czasie osób zainteresowanych zarówno samym fenomenem „dawnej Rzeczypospolitej”, jak i tym czym była i jak trwała pamięć o niej przez następne wieki oraz jakich konsekwencji i przejawów jej istnienia można dopatrzyć się zarówno w historii późniejszej Polski i Litwy, jak i pozostałych krajów, które kiedyś znalazły się w kręgu jej oddziaływania. Podczas obrad pragniemy pochylić się nad fenomenem nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i spróbować odpowiedzieć m.in. na pytanie – na ile dawna Rzeczpospolita była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa „dawnej Rzeczpospolitej” i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów.W związku z powyższym chcieliśmy zaprosić i równocześnie zachęcić Państwa do czynnego uczestnictwa w obradach Kongresu.

Prof. Andrzej Chwalba
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Prof. Krzysztof Zamorski
Przewodniczący Biura Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Program:

http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: 01 IX 2018
Zgłoszenia: 15 IX -15 XII 2017
Link:https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu

 

______

Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze w ramach konkursu Daina. Konkurs organizowany będzie przez przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba.

Zgodnie z informacjami NCN Do konkursu będą mogły być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
  • które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN;
  • których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
  • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 euro (projekty 2-letnie) lub 120 000 euro (projekty 3-letnie);
  • w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się zaś we wrześniu 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN.

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu

Miejsce: Kraków
Termin: 11-14 X 2017
Zgłoszenia:
Link: http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

 

______

Szanowni Państwo,

               w dniach 11-14 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Odbywa się on co pięć lat i jest cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Przewodnim hasłem Kongresu jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”. Naszym zamiarem jest zebranie w jednym miejscu i czasie osób zainteresowanych zarówno samym fenomenem „dawnej Rzeczypospolitej”, jak i tym czym była i jak trwała pamięć o niej przez następne wieki oraz jakich konsekwencji i przejawów jej istnienia można dopatrzyć się zarówno w historii późniejszej Polski i Litwy, jak i pozostałych krajów, które kiedyś znalazły się w kręgu jej oddziaływania. Podczas obrad pragniemy pochylić się nad fenomenem nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i spróbować odpowiedzieć m.in. na pytanie – na ile dawna Rzeczpospolita była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa „dawnej Rzeczpospolitej” i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów.W związku z powyższym chcieliśmy zaprosić i równocześnie zachęcić Państwa do czynnego uczestnictwa w obradach Kongresu.

Prof. Andrzej Chwalba
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Prof. Krzysztof Zamorski
Przewodniczący Biura Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Program:

http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

Miejsce: Warszawa
Termin: 15-17 IX  2017
Zgłoszenia: 10 V 2017
Link: http://icbs.palityka.org/en/congress-award/call-for-nominations-2017-congress-award-for-the-best-academic-publication-deadline-10-march-2017/

 

______

Szanowni Państwo,
W dniach 15-17 września 2017 roku odbędzie się w Warszawie VII Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią. W ramach Kongresu będzie pracować sekcja “Elity w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego: skład, rola, funkcje”. Sekcja weźmie pod uwagę następujące zagadnienia badawcze: problem definicji, klasyfikacji i badania elit w Wielkim Księstwie Litewskim; rola i funkcje elit na szczeblu ogólnopaństwowym, regionalnym i lokalnym; skład osobowy, kanały rekrutacji i metody działalności elit politycznych; nieformalne sposoby postępowania w życiu społeczno-politycznym (legendy rodowe, intrygi dworskie, charyzmat liderów politycznych); elita intelektualna, kulturalna, wojskowa, ekonomiczna; elity w środowisku szlachty, duchowieństwa, mieszczaństwa i chłopstwa; struktura społeczna elit, pochodzenie etniczne i przynależność wyznaniowa ich członków; historia biograficzna (personalna).
Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w tej konferencji. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 10 maja 2017 r., wypełniając poniższy formularz:

http://icbs.palityka.org/en/congress-award/call-for-nominations-2017-congress-award-for-the-best-academic-publication-deadline-10-march-2017/

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia:
Link: http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny

______

Rocznik Lituanistyczny publikuje prace badaczy różnych aspektów przeszłości ziem Litwy historycznej: historyków sensu stricto, językoznawców, historyków literatury, heraldyków, genealogów, historyków sztuki, historyków prawa, archeologów czy muzykologów i genealogów. I to nie tylko rozprawy, ale również prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego.

Redakcja zachęca również Autorów oraz Wydawnictwa do nadsyłania książek do recenzji

Rocznik Lituanistyczny ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej:
http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny i http://apcz.pl/czasopisma/index.php/…/issue/view/775/showToc

Rocznik Lituanistyczny – the Lithuanica Annual – publishes work by scholars on various aspects of the past of the lands constituting historical Lithuania (that is, besides modern Lithuania and Belarus, territories that once belonged to the Grand Duchy of Lithuania that are now in modern Ukraine, Latvia, Poland and Russia). Its compass includes research by historians sensu stricto, philologists, literary historians, historians of art, legal historians, archaeologists, musicologists and scholars of heraldry and genealogy. Alongside scholarly articles, it publishes miscellanea and source materials, review articles, reviews and brief notes of books, as well as chronicles of academic life.

The Editors also encourage authors and publishers to send them books for review

Rocznik Lituanistyczny is published in traditional paper form as well as electronically:
http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny; and http://apcz.pl/czasopisma/index.php/…/issue/view/775/showToc

Miejsce: Warszawa
Termin:19-21 VI 2017
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link: http://www.ihpan.edu.pl/aktualnosci/2118-religious-and-ethnic-diversity-in-the-polish-lithuanian-commonwealth-from-a-comparative-perspective-cfp 

______

Religious and ethnic diversity in the Polish-Lithuanian Commonwealth from a comparative perspective (CFP)

German Historical Institute in Warsaw in cooperation with The Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences:
International Conference

Religious and ethnic diversity in the Polish-Lithuanian Commonwealth from a comparative perspective
19-21 June 2017, Warsaw

Religious tolerance and its shortcomings in the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania remain a subject of intense scholarly investigation. Moreover, the relatively peaceful coexistence of various religious and ethnic groups in the Polish-Lithuanian Commonwealth nourishes the imagination of journalists and politicians, though in the popular discourse and the official narratives the historical complexity of the matter all to often devolves into clichés. All in all, throughout the last five decades since the first publication of the highly inspiring yet also controversial Janusz Tazbir’s book “The State Without Stakes” the topic of “Polish-Lithuanian tolerance” has become not only an academic, but also a public matter.

The numerous scholarly studies on the subject present various methodological approaches and refer to a wide range of sources. Most researches, however, focus on protestant communities; less attention has been devoted to the functions of the Orthodox, Greek–Catholic (Ruthenian), and Jewish communities in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Historians need to fill in those gaps in order to provide a fuller picture of this multireligious society.

The conference will provide a platform for a debate on the coexistence of different religious groups (Protestants, Orthodox, Greek – Catholic, Ruthenian, Jews, Tatars) in the Polish–Lithuanian Commonwealth. Its aim is to encourage comparative studies across the Central Eastern Europe in the late Middle Ages and Early Modern Period and critically assess the existent methodologies and historiography. Hence, the conference will be divided into three sections:

- historiographical –providing a critical review of the existent historiography,
- methodological – focused on a revision of research methods in the field and proposing innovations,
- historical – devoted to current historical research on religious diversity in the late medieval and early modern Central Eastern Europe,

We invite scholars representing various historical disciplines to submit proposals under one of the headings. Presentations devoted to understudied religious groups; those focused on intergroup relations, or comparative in character; and those exploring multi- or interdisciplinary approaches will be especially welcome.

The conference will be held in English and Polish Abstract proposals of no less than 250 and no more than 500 words should be sent to: ciesla@dhi.waw.pl

Deadline for submitting abstracts: 28.02. 2017
Notification of acceptance: 15.03.2017
Conference venue: German Historical Institute in Warsaw, Aleje Ujazdowskie 39.


Niemiecki Instytut Historyczny we współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN zapraszają na międzynarodową konferencję naukową.

Różnorodność religijna i etniczna w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w perspektywie porównawczej.
19 – 21 czerwca 2017, Warszawa
Fenomen polskiej tolerancji religijnej oraz wynikającego z niego współistnienia wielu wyznań chrześcijańskich i religii cieszy się od lat zainteresowaniem badaczy. 50 lat po pierwszej publikacji przełomowej, ale także kontrowersyjnej monografii Janusza Tazbira „Państwo bez stosów” polska tolerancja lub też jej brak jest także tematem chętnie poruszanym w publicystyce oraz wykorzystywanej w polityce historycznej. Dlatego też pytania o współistnienie przedstawicieli różnych wyznań i religii w dawnej Rzeczypospolitej wydają się być wyjątkowo aktualne.
Dotychczasowe badania koncentrowały się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą historią protestantyzmu w dawnej Rzeczypospolitej, do słabiej zbadanych należy funkcjonowanie prawosławnych, unitów (Rusinów) oraz Żydów w ramach społeczeństwa staropolskiego. Zamierzeniem naszej konferencji jest porównawcze przedstawienie badań dotyczących wszystkich grup etnicznych, wyznaniowych czy religijnych funkcjonujących w Rzeczypospolitej od schyłku średniowiecza do końca epoki wczesnonowożytnej. Wspólne przestawienie wszystkich grup będzie podstawą do zadawania pytań metodologicznych dotyczących możliwości badań grup mniejszościowych funkcjonujących w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej. Inspiracją i porównaniem mają będą referaty dotyczące tej samej tematyki w innych krajach Europy Środkowo – Wschodniej.
W trakcie konferencji chcielibyśmy dokonać z jednej strony krytycznego przeglądu dotychczasowej historiografii z drugiej zadać także pytania o metody i możliwości badań nad różnorodnością etniczną i religijną w dawnej Rzeczypospolitej. Interesują nas zagadnienia metodologiczne oraz różnorodne perspektywy badawcze. Konferencja podzielona zostanie na trzy zasadnicze sekcje.
- historiograficzną, w której chcielibyśmy omówić dorobek dotychczasowej historiografii
- metodologiczną, w której chcielibyśmy omówić metody badań wielowyznaniowości oraz wieloetniczności
- historyczną, w której prezentowane będą najnowsze badania dotyczące tematu.
Do udziału zapraszamy nie tylko historyków, ale także przedstawicieli innych dyscyplin historycznych. Zachęcamy do nadsyłania propozycji referatów dotyczących poszczególnych grup wyznaniowych lub etnicznych, relacji między różnymi grupami a także pokazujących problematyką wielowyznaniowości oraz wieloetniczności w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej.
Propozycje referatów (250- 500 słów) należy nadsyłać do 28 lutego 2017 na adres ciesla@dhi.waw.pl Uczestnicy, których abstrakty zostaną zakwalifikowane będą powiadomieni w połowie marca.
Konferencja będzie się odbywać w Niemieckim Instytucie Historycznym. Oficjalnymi językami są polski i angielski, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Kontakt:

Maria Cieśla

DHI Warschau, Al. Ujazdowskie 39, Warszawa

+ 48 / 22 – 525 83 30
+48 / 22 – 525 83 37
ciesla@dhi.waw.pl

Miejsce: Warszawa
Termin:  05-07 XII 2016
Zgłoszenia: 
Link:

 

______

W dniach 5-7 grudnia w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (Pałac Karnickich, Aleje Ujazdowskie 39) odbędzie się międzynarodowa konferencja „Conceptualizations of the Holocaust in Germany, Lithuania, Poland and Ukraine since the 1990s. Historical Research and Public Debate” [Konceptualizacja Holokaustu w Niemczech, Polsce, na Litwie i Ukrainie od lat 80tych. Analiza historyczno-naukowa i debaty społeczne”]

Program konferencji:

5 grudnia 2016 

17:15 – Otwarcie konferencji

17:30 -  Wprowadzenie:

Katrin Stoll (Warszawa) i Grzegorz Rossoliński-Liebe (Berlin)

18:00 -  Wykład wyprowadzający:

Omer Bartov (Providence, RI): Denationalizing and Transnationalizing Holocaust Perpetrators: The View from Below

19:30 -  Kolacja

6 grudnia 2016 

I. Challenging the Germano-Centric Approach to the Holocaust. Towards a Multi-Faceted Perspective on the Holocaust 

9:00-10:30 

Moderator: Grzegorz Rossoliński-Liebe (Berlin)

David Silberklang (Jerozolima): In the Eyes of the Beholder: The Complexion of the Shoah in the Lublin District

Christoph Dieckmann (Frankfurt): Old Questions, Old Methods, New Sources: New Results on Lithuania under German Occupation 1941-1944

10.30-11.00 – Przerwa kawowa

11:30-14:00 

Moderator: Katrin Stoll (Warsaw)

Nicolas Berg (Lipsk): German Historians and the Conceptualizations of the Holocaust, 1945-1990

Moshe Zimmermann (Jerozlima): The Holocaust in Post-Unification German Historiography

14:00-15:30-  Lunch

II. New Approaches to the Holocaust in Poland 

15:30-17:30 

Moderator: Antony Polonsky (Waltham, Mass.)

Franziska Bruder (Berlin): Escapes from Deportation Trains: Critical Reflections on New Aspects of Jewish Resistance

Joshua Zimmerman (Nowy Jork): The AK, the Delegate’s Bureau, and the Jews: What Do the Sources Reveal?

Elżbieta Janicka (Warszawa): Bystanders or Participating Observers? The German Project and the Local Contexts in Occupied Poland

17.30-18.00 – Przerwa kawowa

III. Ukraine: Investigating and Representing the Holocaust in Ukraine 

18:00-20:00 

Moderator: Grzegorz Rossoliński-Liebe (Berlin)

Kai Struve (Halle): Anti-Jewish Violence in Western Ukraine in Summer 1941 – German and Ukrainian Perpetrators

Anatoly Podolsky (Kijów): Exploring, Teaching and Debating the Holocaust in Ukraine since the 1990s

Olga Baranova (Wiedeń): Memory of the Holocaust in Ukraine and Belarus

7 grudnia 2016 

IV. Representing and Debating the Holocaust in Poland 

9:00-11:00

Moderator: Magdalena Saryusz-Wolska (Warszawa)

Joanna Michlic (Londyn): Memory of the Holocaust at the Crossroads: Poland 2016

Hannah Wilson (Nottingham): The Re-Conceptualization of Sobibór Memorial Site

Annika Wienert (Warszawa): Holocaust-Related Art from Poland in National and Transnational Contexts

11:00-11:30 – Przerwa kawowa

V. Lithuania: Investigating the Holocaust beyond the Lithuanian Nationalist and Germano-Centric Narratives 

11:30-14:00

Moderator: Saulius Sužiedėlis (Millersville, PA)

Stanislovas Stasiulis (Vilnius): The Holocaust in Lithuanian Historiography: Myths, Problems and Future Perspectives

Milda Jakulytė-Vasil (Amsterdam/Vilnius): Atlas of the Lithuanian Holocaust

14:00-15:00 -  Lunch

15:00-16:00 

Rūta Vanagaitė (Vilnius): The Motivation [of the Shooters] to Kill; The Motivation [of Lithuanian Governments] to Conceal the Crimes

Efraim Zuroff (Jerusalem): Holocaust Distortion in Post-Communist Eastern Europe: The Example of Lithuania

16:00

Omówienie paneli and dyskusja kończąca konferencję

Omówienie: Dan Michman (Jerozolima)

Moderatorzy debaty: Grzegorz Rossoliński-Liebe (Berlin) i Katrin Stoll (Warszawa)

Miejsce: Oświęcim
Termin:  20-22 X 2016
Zgłoszenia:
Link:http://muzeum-zamek.pl/program-ii-konferencji-jagiellonowie-i-ich-swiat/

 

______

W 2014 r. w Zamku oświęcimskim odbyła się pierwsza konferencja naukowa pt. „Jagiellonowie i ich świat”, która skupiła naukowców z różnych ośrodków w Polsce i zza granicy.

20 – 22 października 2016 r.  Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcimia, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego organizują kolejną konferencję z tego cyklu. Tym razem tematem przewodnim będzie „Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów”. Podobnie, jak poprzednio, także i teraz konferencja ta wzbudziła duże zainteresowanie w Polsce i za granicą.

Program konferencji

Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów. Oświęcim,  20-22 października 2016.

20 października 2016 (czwartek)

15.00-15.30  otwarcie konferencji

15.30-15.50 Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Prawo w dobie Jagiellonów: liczne centra, liczne peryferia.

15.50-16.10  Martin Nodl (Centrum medievistických studií, Praha), Tolerancja wyznaniowa w monarchiach jagiellońskich.

16.10-16.30 Przemysław Mrozowski (Zamek Królewski, Warszawa), Czy panowanie pierwszych Jagiellonów zepchnęło sztukę w Polsce na peryferie życia artystycznego Europy?

16.30-16.50 Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Styl nagrobka Władysława Jagiełły. Przyczynek do badań nad geografią artystyczną ziem Polski w XV wieku.

16.50-17.10  przerwa kawowa

17.10-17.30 Jerzy Rajman (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Pielgrzymi z ziem inkorporowanych przy krakowskich grobach świętych (XV-XVI w.).

17.30-17.50  Jacek Laberschek (PAN, Kraków), Znaczenie peryferii w miastach królewskich na przykładzie stołecznego Krakowa i powiatowego Lelowa.

17.50-18.10 Dorota Żurek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Mieszczanie z ziem inkorporowanych przyjęci do prawa miejskiego w Krakowie (XV-XVI w.).

18.10-19.00  dyskusja

21 października 2016 (piątek)

09.30-09.50 Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku), Najwięksi wierzyciele Jagiellonów, czyli kto płacił za politykę dynastyczną?

09.50-10.10 Petr Kozák (Zemský archiv, Opava), Centrum czy peryferia? Przyłączone ziemie Korony Czeskiej w polityce dynastycznej królów z dynastii Jagiellonów.

10.10-10.30 Pavol Maliniak (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), Sprzymierzeńcy i przeciwnicy Jagiellonów. O niektórych uczestnikach konfliktu między Władysławem i Janem Olbrachtem na Węgrzech w latach 1490 – 1491.

10.30-10.50   Katarzyna Niemczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice), Anty-mołdawska czy anty-turecka wyprawa Jana Olbrachta z 1497 roku?

10.50-11.10   przerwa kawowa

11.10-11.30 Karol Nabiałek (Olkusz), Organizacja stacji królewskich za Władysława Jagiełły.

11.30-11.50 Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański), Starostowie z Korony w Prusach Królewskich w latach 1466-1506.

11.50-12.10  Tomasz Rombek (Bytom), Centrum i peryferia – Elżbieta Rakuska a wieloetniczność monarchii polsko-litewskiej.

12.10-12.30   Krisztina Rabai (Szegedi Tudományegyetem), From the periphery to the centre: the „long journey” of Sigismund Jagiellon to the throne.

12.30-14.00   dyskusja

14.00-15.30   przerwa obiadowa

15.30-15.50 Michał Kulecki (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa), Gród w Płocku i spuścizna aktowa jego kancelarii w czasach panowania króla Zygmunta Starego.

15.50-16.10  Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa), Warszawa i Mazowsze w politycznych planach ostatniego Jagiellona.

16.10-16.30   przerwa kawowa

16.30-16.50 Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Małopolskie myta i cła w czasach Zygmunta Augusta.

16.50-17.10 Katarzyna Gołąbek, Marek Janicki, (Uniwersytet Warszawski), Stara elita i poddani versus nowy władca i jego faworyci. Paszkwil jako świadectwo politycznych oczekiwań i frustracji elit Korony i Litwy w początkach panowania Zygmunta Augusta.

17.10-18.30   dyskusja

22 października 2016 (sobota)

09.30-09.50 Anna Pytasz-Kołodziejczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Wpływ polityki administracyjno-gospodarczej ostatnich Jagiellonów na kształtowanie obszaru między dorzeczem Biebrzy i Narwi a Niemnem.

09.50-10.10 Grażyna Rutkowska (PAN, Poznań), Gdzie przechowywano Metrykę Litewską i archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa w XV/XVI w.?

10.10-10.30 Rymvidas Petrauskas (Vilniaus Universitetas), „Ojczyzna dzieci króla”: Wielkie Księstwo Litewskie w systemie władzy Jagiellonów w końcu XV – I połowie XVI wieku.

10.30-10.50  Wioletta Pawlikowska-Butterwick (PAN, Warszawa), Rola duchowieństwa kapitulnego w procesie integracyjnym Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską za Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta.

10.50-11.10  przerwa kawowa

11.10-11.30 Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Zygmunt Stary i Bona Sforza wobec konfliktu litewsko-ruskiego (katolicko-prawosławnego) w elicie politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego.

11.30-11.50   Agnieszka Januszek-Sieradzka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Litewskie władztwo Jagiellonów w listach króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów.

11.50-12.10 Lidia Korczak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Wschodnie ruskie prowincje w Wielkim Księstwie Litewskim w XV w. – problem zarządzania.

12.10-12.20 Janusz Szyszka (PAN, Kraków), Polityka Jagiellonów wobec Rusi Czerwonej. Aspekty społeczne i gospodarcze.

12.20-14.00  dyskusja i podsumowanie obrad

Komitet Organizacyjny:

Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Wioletta Oleś (Muzeum Zamek, Oświęcim)

Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Piotr Węcowski (Uniwersytet Warszawski)

Miejsce: Oświęcim
Termin: 20-22  X 2016
Zgłoszenia:
Link:http://muzeum-zamek.pl/program-ii-konferencji-jagiellonowie-i-ich-swiat/

______

Program II konferencji „Jagiellonowie i ich świat”

W 2014 r. w Zamku oświęcimskim odbyła się pierwsza konferencja naukowa pt. „Jagiellonowie i ich świat”, która skupiła naukowców z różnych ośrodków w Polsce i zza granicy.

20 – 22 października 2016 r.  Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcimia, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego organizują kolejną konferencję z tego cyklu. Tym razem tematem przewodnim będzie „Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów”. Podobnie, jak poprzednio, także i teraz konferencja ta wzbudziła duże zainteresowanie w Polsce i za granicą.

Program konferencji

Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów. Oświęcim,  20-22 października 2016.

20 października 2016 (czwartek)

15.00-15.30  otwarcie konferencji

15.30-15.50 Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Prawo w dobie Jagiellonów: liczne centra, liczne peryferia.

15.50-16.10  Martin Nodl (Centrum medievistických studií, Praha), Tolerancja wyznaniowa  w monarchiach jagiellońskich.

16.10-16.30 Przemysław Mrozowski (Zamek Królewski, Warszawa), Czy panowanie pierwszych Jagiellonów zepchnęło sztukę w Polsce na peryferie życia artystycznego Europy?

16.30-16.50 Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Styl nagrobka Władysława Jagiełły. Przyczynek do badań nad geografia artysytyczną ziem Polski w XV wieku.

16.50-17.10  przerwa kawowa

17.10-17.30 Jerzy Rajman (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Pielgrzymi z ziem inkorporowanych przy krakowskich grobach świętych (XV-XVI w.).

17.30-17.50  Jacek Laberschek (PAN, Kraków), Znaczenie peryferii w miastach królewskich na przykładzie stołecznego Krakowa i powiatowego Lelowa.

17.50-18.10 Dorota Żurek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Mieszczanie z ziem inkorporowanych przyjęci do prawa miejskiego w Krakowie (XV-XVI w.).

18.10-19.00  dyskusja

21 października 2016 (piątek)

09.30-09.50 Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku), Najwięksi wierzyciele Jagiellonów, czyli kto płacił za politykę dynastyczną?

09.50-10.10 Petr Kozák (Zemský archiv, Opava), Centrum czy peryferia? Przyłączone ziemie Korony Czeskiej w polityce dynastycznej królów z dynastii Jagiellonów.

10.10-10.30 Pavol Maliniak (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), Sprzymierzeńcy i przeciwnicy Jagiellonów. O niektórych uczestnikach konfliktu między Władysławem i Janem Olbrachtem na Węgrzech w latach 1490 – 1491.

10.30-10.50   Katarzyna Niemczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice), Anty-mołdawska czy anty-turecka wyprawa Jana Olbrachta z 1497 roku?

10.50-11.10   przerwa kawowa

11.10-11.30 Karol Nabiałek (PAN, Kraków), Organizacja stacji królewskich za Władysława Jagiełły.

11.30-11.50 Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański), Starostowie z Korony w Prusach Królewskich w latach 1466-1506.

11.50-12.10  Tomasz Rombek (Bytom), Centrum i peryferia – Elżbieta Rakuska a wieloetniczność monarchii polsko-litewskiej.

12.10-12.30   Krisztina Rabai (Szegedi Tudományegyetem), From the periphery to the centre: the „long journey” of Sigismund Jagiellon to the throne.

12.30-14.00   dyskusja

14.00-15.30   przerwa obiadowa

15.30-15.50 Michał Kulecki (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa), Gród w Płocku i spuścizna aktowa jego kancelarii w czasach panowania króla Zygmunta Starego.

15.50-16.10  Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa), Warszawa i Mazowsze w politycznych planach ostatniego Jagiellona.

16.10-16.30   przerwa kawowa

16.30-16.50 Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Małopolskie myta i cła w czasach Zygmunta Augusta.

16.50-17.10 Katarzyna Gołąbek, Marek Janicki, (Uniwersytet Warszawski), Stara elita i poddani versus nowy władca i jego faworyci. Paszkwil jako świadectwo politycznych oczekiwań i frustracji elit Korony i Litwy w początkach panowania Zygmunta Augusta.

17.10-18.30   dyskusja

22 października 2016 (sobota)

09.30-09.50 Anna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Wpływ polityki administracyjno-gospodarczej ostatnich Jagiellonów na kształtowanie obszaru między dorzeczem Biebrzy i Narwi a Niemnem.

09.50-10.10 Grażyna Rutkowska (PAN, Poznań), Gdzie przechowywano Metrykę Litewską i archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa w XV/XVI w.?

10.10-10.30 Rymvidas Petrauskas (Vilniaus Universitetas), „Ojczyzna dzieci króla”: Wielkie Księstwo Litewskie w systemie władzy Jagiellonów w końcu XV – I połowie XVI wieku.

10.30-10.50  Wioletta Pawlikowska-Butterwick (PAN, Warszawa), Rola duchowieństwa kapitulnego w procesie integracyjnym Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską za Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta.

10.50-11.10  przerwa kawowa

11.10-11.30 Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Zygmunt Stary i Bona Sforza wobec konfliktu litewsko-ruskiego (katolicko-prawosławnego) w elicie politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego.

11.30-11.50   Agnieszka Januszek-Sieradzka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Litewskie władztwo Jagiellonów w listach króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów.

11.50-12.10 Lidia Korczak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Wschodnie ruskie prowincje w Wielkim Księstwie Litewskim w XV w. – problem zarządzania.

12.10-12.20 Janusz Szyszka (PAN, Kraków), Polityka Jagiellonów wobec Rusi Czerwonej. Aspekty społeczne i gospodarcze.

12.20-14.00  dyskusja i podsumowanie obrad

Komitet Organizacyjny:

Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Wioletta Oleś (Muzeum Zamek, Oświęcim)

Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Piotr Węcowski (Uniwersytet Warszawski)

Miejsce: Kraków
Termin:  16 IX -16 X 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Zamki Wielkiego Księstwa Litewskiego Wystawa czasowa z Muzeum Historycznego w Trokach
16 września–16 października 2016 r.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, piwnice Pałacu Krzysztofory
W XIV-XV w. Wielkie Księstwo Litewskie rozszerzyło swoje granice po terytorium Morza Czarnego. Litwa przez 250 lat walczyła z zakonem Krzyżackim i Kawalerów Mieczowych, których ekspansję popierali rzymscy papieże organizując wyprawy krzyżowe do kraju pogan. Swoją potęgę Litwini tworzyli nie tylko na polu bitwy, lecz również poprzez budowę fortyfikacji obronnych. Do dziś na Litwie przetrwało jednak  tylko kilka zamków: w Kownie, Trokach i Wilnie.
Kilka lat temu artysta plastyk Antanas Vaičekauskas, we współpracy z firmą UAB ,,Metalo forma”, rozpoczął artystyczną rekonstrukcję dawniej istniejących zamków Wielkiego Księstwa Litewskiego. W przedsięwzięciu opierano się na materiałach historycznych, archeologicznych, architektonicznych oraz na stanie obecnym zabytkowych obiektów. Ekspozycja zaprezentuje efekt ich działalności: 19 prac stanowiących rekonstrukcje obiektów między innymi w Trokach, Kownie, Miednikach, Lidzie i  Nowogródku.
Projekt inicjuje współpracę merytoryczną Muzeum Historycznego w Trokach z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, które w 2017 roku na Litwie zaprezentuje ekspozycję Cracovia 3D.

Na wernisaż wystawy zapraszamy 16 września 2016 r. o godzinie 12 do piwnic Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35.

http://chomikuj.pl/konf.hist/DSC_2358a,5540671671.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/DSC_2358a,5540671671.jpg


  • RSS