konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Muzealnictwo

Miejsce: Warszawa
Termin: 13 X 2017
Zgłoszenia: 17 VII 2017
Link: http://www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

 

______

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Historyczne w Legionowie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji „Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z Mazowsza”, która odbędzie się 13 X 2017 r.
Celem konferencji jest zainicjowanie problemów związanych z gromadzeniem i przechowywaniem zabytków archeologicznych pochodzących z badań prowadzonych na terenie Mazowsza.
Do udziału zapraszamy archeologów, muzealników oraz konserwatorów.

Proponowane zagadnienia:

1. problematyka przechowywania zabytków archeologicznych w muzeach;
2. zabytki masowe z badań archeologicznych;
3. brak odpowiednich powierzchni magazynowych;
4. przedstawienie zagrożeń związanych z zaniedbaniem zabytków archeologicznych;
5. zagadnienia prawne związane z przekazywaniem i przechowywaniem zabytków archeologicznych.

Na abstrakty (do 400 słów) czekamy do 17.07 br.
Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.
Nie ma opłaty konferencyjnej.

Strona wydarzenia: http://www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

Kontakt z organizatorami: waworli@gmail.com ; k.h.zdeb@gmail.com

Zapraszamy do udziału!

Miejsce: Mysłowice
Termin: 15 XI 2016
Zgłoszenia: 31 VIII 2016
Link: http://cmp-muzeum.pl/?p=5097

 

______

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Muzealnictwo pożarnicze w Polsce na tle dziejów ochrony przeciwpożarowej”.

Wydarzenie to odbędzie się  15 listopada 2016 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa  przy ul. Stadionowej 7a. Celem konferencji organizowanej w 100. rocznicę powstania Związku Floriańskiego jest integracja muzealnictwa pożarniczego, tj. pracowników muzeów, pasjonatów historii i techniki pożarnictwa oraz rozpoczęcie dyskusji na temat historii, stanu, potrzeb, perspektyw rozwoju muzealnictwa pożarniczego; pokazanie poprzez różnorodne świadectwa materialne i niematerialne klęski pożarów i znaczenia ochrony przeciwpożarowej w dziejach państwa polskiego i społeczności lokalnych.

Oczekujemy od prelegentów wypowiedzi dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętym funkcjonowaniem placówek muzealnych, zajmujących się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwowaniem, udostępnianiem obiektów i dokumentów prezentujących historię straży pożarnych, organizacji, urzędów, stowarzyszeń, zakładów przemysłowych, działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ważne jest również ukazanie eksponatów muzealnych jako obiektów o walorach  historycznych, estetycznych, użytkowych, naukowych, edukacyjnych.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do popularyzacji muzealnictwa pożarniczego, rozpropagowania idei ochrony przeciwpożarowej w kraju. Jednocześnie, poprzez coroczne spotkania, zapoczątkuje stworzenie wspólnego forum wymiany myśli związanych z problematyką muzealnictwa pożarniczego.

Podajemy poniżej przykładowe zagadnienia na konferencję:

- Perspektywy rozwoju muzealnictwa pożarniczego w Polsce

- Stan badań historycznych nad ochroną przeciwpożarową

- Historia polskich muzeów pożarnictwa

- Wybitni muzealnicy pożarnictwa; od strażaka do muzealnika

- Technika pożarnicza w placówce muzealnej

- Renowacja i konserwacja zabytkowego sprzętu pożarniczego

- Jak poszerzać kolekcje tematyczne – sposoby pozyskiwania eksponatów strażackich

- Rodzaje ekspozycji i eksponatów muzealnych (wytwory techniki, dzieła sztuki, kolekcje, źródła ikonograficzne, dokumenty)

- Obiekty muzealne w krajobrazie kulturowym: budownictwo (remizy strażackie), mała architektura (kapliczki, figury), elementy wystroju i wyposażenia budynków użyteczności publicznej

- Obiekt muzealny – przedmiot szczególnej wartości kulturowej

- Eksponaty muzealne – źródło do dziejów pożarów i sposobów walki z nimi

- Multimedialne muzeum – jak ożywić ekspozycje stałe

- Muzea pożarnicze na szlaku zabytków techniki

- Marketing w muzeum pożarnictwa – jak dotrzeć do odbiorcy produktu muzealnego

- Rola i zadania muzeum pożarnictwa w edukacji dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego

- Kim jest gość w muzeum – charakterystyka  zwiedzającego muzeum pożarnictwa

- Rola imprez muzealnych w środowisku lokalnym

- Jak usystematyzować współpracę pomiędzy muzeami pożarnictwa w Polsce

- Współpraca muzeów pożarnictwa z jednostkami strażackimi w regionie i samorządem terytorialnym

-  Eksponat czy cyfrowy odpowiednik obiektu materialnego – przyszłość muzealnictwa pożarniczego

Propozycje tematów wystąpień prosimy wraz z krótkim abstraktem zgłaszać w terminie do 31 sierpnia 2016 r. na adres: dfalecki@cmp-muzeum.pl lub uoettingen@op.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru zgłoszeń do programu konferencji. Obradom towarzyszyć będzie wystawa: „Muzea pożarnictwa w Polsce”. Planowana jest również publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Karta zgłoszeniowa

http://cmp-muzeum.pl/?p=5097

Komitet organizacyjny:

- st. bryg. mgr inż. Edward Pruski – Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

- dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen – Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

- mgr Dariusz Falecki Naczelnik – Wydziału Naukowo-Oświatowego w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Osoba kontaktowa:

Dariusz Falecki

dfalecki@cmp-muzeum.pl

tel. 509 368 592

lub 32 222 37 33 wew. 27

Miejsce: Kraków
Termin:  26-27 X  2016
Zgłoszenia: 10 VI 2016
Link: http://mnk.pl/artykul/tekst-w-muzeum-zgloszenia-na-konferencje

 

______

Tekst pisany – środek przekazu obecny w wielu formach w przestrzeni muzeum i innych instytucji wystawienniczych – jest postrzegany w praktyce ich funkcjonowania jako jeden z aktorów drugiego planu.

Wytyczając drogę w stronę obiektu-centrum, pełni funkcje przewodnika i podpowiadacza jego sensów. Drugoplanowość tekstu bywa mistyfikacją – w rzeczywistości tekst pisany jest w muzeum wszechobecny: zastępuje, dopisuje, precyzuje, konkurując skutecznie z mniej uchwytnym obrazem.

Tekst wyznacza kierunek zwiedzania, wyraża idee kuratora, dopowiada treść eksponatów. Jego status jest zatem ambiwalentny – podobnie jak status instytucji, powołanej, by towarzyszyć obiektowi. Tekst negocjuje z eksponatem swoją podmiotowość. W efekcie wyemancypowany tekst może nawet stać się osobnym dziełem i samodzielnym eksponatem.

Wydaje się, że dotąd tekst nie zyskał w muzealnej teorii tak doniosłej funkcji, jaką pełni w jego praktyce. Celem konferencji jest zgromadzenie wypowiedzi teoretycznych na temat roli słowa pisanego w przestrzeni muzeum, a także zebranie i analiza konkretnych przypadków projektowania tekstu towarzyszącego działaniom muzeów i instytucji wystawienniczych. Spotkanie ma zapoczątkować krytyczną refleksję nad kwestią miejsca i formy tekstu pisanego w muzeum, a obok rozważań teoretycznych wytyczyć praktyczne wskazówki: jak tworzyć teksty tak, aby spełniały oczekiwania i służyły celom instytucji muzeum w jej kontakcie z odbiorcą.

Zgłoszone tematy referatów powinny dotyczyć następujących obszarów badawczych:

Grupa 1 (zagadnienia teoretyczne)

 • Tekst a strategie kuratorskie
  Jaką funkcję pełni tekst w projektowaniu scenariusza wystawy? Jaka jest jego rola w odniesieniu do wystawianych dzieł i proponowanych treści? Czy typ wystawy determinuje użycie określonej formy prezentacji tekstowej? Jaką funkcję pełni prezentacja tekstowa w autorskiej koncepcji kuratorskiej wystawy?
 • Tekst a dzieło sztuki
  Jeden z najważniejszych problemów związanych z odbiorem dzieła sztuki, dotyczący trudności jego wyrażenia za pomocą słów. Problem ten – wielokrotnie omawiany w teorii sztuki – w tym wypadku powinien być odniesiony do szczególnej sytuacji percepcyjnej, jaką jest obecność dzieła w przestrzeni wystawowej.
 • Tekst a modele odbiorcy
  Pytanie o strategie narracyjne tekstu związane ze świadomym wyznaczeniem modelu/modeli odbioru przekazu pisanego. Jak są tworzone i czemu służą przewidywane modele odbioru? Co wpływa na wybór określonego typu narracji?

Grupa 2 (studia przypadków, związane z konkretnymi przykładami wystaw i projektów muzealniczych)

 • Rola tekstu w tworzeniu warunków percepcji dzieła w przestrzeni muzeum
  Grupa zagadnień dotyczących znaczenia komunikacyjnego tekstu w przestrzeni muzealnej, związanych z pytaniem, w jaki sposób komunikat słowny pomaga w wytyczaniu sposobów przemieszczania się w przestrzeni? Jaką funkcję pełni w przestrzeni recepcji widzów i jak funkcja ta może zostać włączona w percepcję scenariusza wystawy.
 • Rola tekstu w budowaniu narracji wystawy
  Tekst pisany jako element aranżacji ekspozycji – traktowany zarówno jako zagadnienie wizualne (tekst jako znak graficzny), jak i narzędzie związane z narracją wystawy.
 • Tekst jako dzieło sztuki
  Przykłady wystaw, w których tekst jest wobec wystawy autonomiczny lub staje się jednym z eksponatów wystawy. Pytanie o status tekstu w przestrzeni ekspozycyjnej.
 • Tekst pisany jako integralna część aranżacji wystawy.
  Na ile powinien stanowić element niezbędny w odbiorze ekspozycji, a na ile stanowi niezależne od wystawy dopowiedzenie i wyjaśnienie jej treści?

WAŻNE INFORMACJE:

 • Data nadsyłania abstraktów (max. 700 słów) wystąpień: 10 czerwca 2016
 • Data ogłoszenia wyników naboru: 24 czerwca 2016
 • Obrady: 26-27 października 2016
 • Abstrakty proszę przesyłać na adres: tekstwmuzeum@mnk.pl
 • Opłata konferencyjna: 250 zł
 • Język konferencji: polski, angielski
 • Dodatkowe informacje: dr Agnieszka Gryska, Dorota Jędruch: tekstwmuzeum@mnk.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFRENCJI:
Dr hab. Andrzej Betlej – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
Dr Agnieszka Gryska – Instytut Historii Sztuki UJ
Dorota Jędruch – Muzeum Narodowe w Krakowie

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. dr hab. Wojciech Bałus – Instytut Historii Sztuki UJ
Dr hab. Roman Batko – Instytut Kultury UJ
Dr hab. Łukasz Gaweł – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Kultury UJ
Dr hab. Andrzej Szczerski – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ

UDZIAŁ W KONFERENCJI
Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się teoretycznie i praktycznie problemem tekstu pisanego w przestrzeni muzeum: historyków sztuki, socjologów, psychologów, językoznawców, muzealników, kuratorów, edukatorów, projektantów. Kwalifikacja do udziału w konferencji odbędzie się na podstawie zgłoszonych abstraktów (maksymalnie 700 słów).

Miejsce: Kraków
Termin:  14 VI 2016
Zgłoszenia: 06 V 2016
Link: http://ihszik.whidk.upjp2.edu.pl/node/51

 

______

Koło Naukowe Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprosza na kolejną edycję konferencji naukowej pt. „Muzealia w Konserwacji”, która odbędzie się 14 czerwca 2016 r. w budynku Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII przy ul. Sławkowskiej 32. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z pracą konserwatora zabytków. Zabytki stanowią źródło wiedzy o dawnych czasach, a ich zachowanie dla przyszłych pokoleń leży w interesie całego społeczeństwa. Konferencja ta ma ukazać tajniki zabiegów prewencyjnych, zapoznań studentów z najnowszymi metodami pracy konserwatora oraz zaprezentować efekty działań na obiektach zabytkowych. Do udziału, zarówno czynnego jak i biernego, są zaproszeni pracownicy naukowi, studenci i doktoranci związani z konserwacją zabytków, historią sztuki, ochroną dóbr kultury i muzealnictwem. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego  do 6 maja br. na adres muzealiawkonserwacji@gmail.com. Nie pobiera się opłaty konferencyjnej. Wystąpienie powinno trwać do 25 minut. Informacje o przyjęciu zgłoszenia zostanie podane do 15 maja. Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na stronach internetowych: ihszik.whidk.upjp2.edu.pl ; www.facebook.com/MuzealiaWKonserwacji ; www.facebook.com/KNSIHSiK/?fref=ts

Miejsce: Sierpc
Termin: 15 -16 X 2015
Zgłoszenia: 10 IX 2015
Link:

______

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

zaprasza na konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Obraz mniejszości etnicznych w muzeach. Kolekcje, wystawy, edukacja

Tematem przewodnim konferencji, która odbędzie się w październiku jest problematyka związana ze zbiorami dotyczącymi mniejszości etnicznych i ich prezentacją w muzeach. Chcielibyśmy spojrzeć na ten problem wielopłaszczyznowo. Oczekujemy zarówno referatów przybliżających daną problematykę w perspektywie historycznej, jak również w kontekście realizowanych wystaw i tendencji we współczesnym muzealnictwie.
Propozycje tematów:
1. Prezentacja mniejszości etnicznych na ekspozycjach muzealnych w perspektywie historycznej.
2. Uwarunkowania polityczne a prezentacje mniejszości w muzeach.
3. „Odkrywanie” przeszłości i nowe tendencje w prezentacjach muzealnych dotyczących mniejszości etnicznych.
4. Kolekcje muzealne dotyczące mniejszości etnicznych.
5. Edukacja muzealna dotycząca mniejszości etnicznych – problemy i wyzwania.

Dane kontaktowe:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64
09-200 Sierpc
tel./fax 24 275 28 83, 24 275 58 20
e-mail: etnografia@mwmskansen.pl

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

Miejsce: Sopot
Termin: 15-16 IX 2015
Zgłoszenia: 30 VIII 2015
Link:

______

Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrynczenki
Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo Athenae Gedanenses

zapraszają na konferencje

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa HISTORIA INTERPRETACJA REPREZENTACJA

Celem konferencja jest interdyscyplinarna dyskusja wzbogacająca warsztat naukowy i dydaktyczny przedstawicieli nauk historycznych dotycząca rozbieżności między opisem, narracją a reprezentacją. Według wielu historyków kładących nacisk na narracyjny wymiar dyskursu historiograficznego, każda narracja nie jest sprawozdaniem z tego co się wydarzyło, lecz każdorazowo nadaje sens faktom odpowiednio je interpretując.
Interdyscyplinarność nauki może prowadzić do tego, iż narracje historyczne są interpretacjami przeszłości, a nie rejestracją minionych faktów, co może oznaczać, iż przeszłość nieinterpretowana nie może się stać materiałem historycznej narracji, choć może się stać przedmiotem badań historycznych.
Proponowane obszary tematyczne:
1. Spór o istotę rozumienia (poznanie i rozumienie jako perspektywa epistemologiczna)
2. Tekst- jego rozumienie i interpretacja,
3. Intertekstualność,
4. Badania historyczne a współczesne nurty filozoficzne:
a) historia a fenomenologia,
b) historia a hermeneutyka,
c) historia a strukturalizm,
d) historia a dekonstrukcja
e) historia a badania kulturowe
5. Myśliciele wobec historyczności (M. Foucauld , J. Derrida, H. Gadamer, M. Heidegger, P. Ricoeur, E. Husserl, S. Žižek, M. Merleau- Ponty, G. Deleuze, J. Lyotard, R. Rorty itp.)
6. Współczesne interpretacje wybranych aspektów historii kultury intelektualnej, moralnej i fizycznej
7. Historia a edukacja w muzeum i eksperymantatorium
8. Historia a polityka

Publikacja w postaci książki ukaże się najpóźniej do końca 2015 roku.
Opłata wynosi 440 zł i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, NOCLEG, śniadanie, obiad i kawę, wycieczkę oraz wydanie artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.
Konferencja oraz nocleg odbędą się w WDW Rewita- 20 metrów od sopockiej plaży.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 sierpnia 2015 roku na adres:
dr Mariusz Brodnicki
ul. Piastowska 60b/24
80-332 Gdańsk
lub na e-mail: warsztatyedukacyjne@wp.pl

Opłata konferencyjna 440 zł.

Miejsce: Kraków
Termin: 17-18 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

serdecznie zaprasza do udziału w II edycji konferencji

Muzeum w świetle reflektorów

(muzeum bez barier, muzeum bez granic, muzeum bez ścian?)

miejsce: Pałac Krzysztofory

Rynek Główny 35

31-011 Kraków

termin: 17–18 października 2014

 

Tematyka konferencji

 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  realizuje obecnie szereg nowatorskich projektów i zadań. Jednym z nich jest Nowe Muzeum Teatralne. Inicjatywa ta zakłada przygotowanie nowej ekspozycji muzealnej w Oddziale Teatralnym i przeobrażenie tego oddziału w nowoczesną instytucję. Aby zainteresować tą tematyką szersze kręgi odbiorców, MHK przygotowuje II edycję konferencji Muzeum w świetle reflektorów. Konferencja ma sprowokować dyskusję o tym, w jaki sposób muzea teatralne mogą najlepiej realizować swoje cele w świetle specyfiki posiadanych przez nich kolekcji i swoistej tematyki, którą się zajmują.

 

Muzeum bez granic

Czym jest muzeum teatralne dzisiaj?

Winrich Meiszies, dyrektor Muzeum Teatralnego w Düsseldorfie uważa, że „Kondycja i muzeów, i archiwów teatralnych, powiększanie ich i w ogóle zajmowanie się pamiątkami po teatrze ma sens tylko wtedy, kiedy sytuacja współczesnego teatru jest dobra i kiedy zainteresowanie sztuką teatru jest żywe, bo wtedy żywa jest także chęć sięgania do teatralnej przeszłości”. Niestety, rzeczywistość pokazuje, że ta teoria jest tylko pobożnym życzeniem. Teatr w Polsce przechodzi renesans, jego kondycja wydaje się bardzo dobra. Jednak ani teatry, ani organy, które są odpowiedzialne za rozwój placówek kultury, nie są zainteresowane wspieraniem nowych inicjatyw muzealnych i archiwalnych zmierzających do pomagania teatrom w przechowywaniu pamięci o ich pracy czy do nowego odczytania kolekcji teatraliów. Dlatego proponujemy dyskusję na temat muzeów teatralnych połączoną z próba odpowiedzi na następujące pytania:

– komu ma służyć nowoczesne muzeum?

– kogo i co ma reprezentować w przypadku muzeów teatralnych?

– czy muzeum teatralne jest tylko i wyłącznie miejscem, gdzie ludzie obeznani z wiedzą teatralną lub sami artyści kolekcjonują eksponaty o sobie tylko wiadomej wartości i ważności, tutaj spotykając się na dysputach i imprezach artystycznych?

– co muzeum teatralne powinno zrobić, aby poprzez swoją działalność – opartą również na ekspozycjach i zbiorach – jak najlepiej służyć społeczeństwu?

– na ile muzeum, zwłaszcza teatralne, powinno stać się centrum rozwoju doświadczeń, emocji, edukacji oraz świadomości kulturowej?

– czy w naszej polskiej teraźniejszej sytuacji politycznej i ekonomicznej muzea teatralne będą jeszcze komukolwiek potrzebne, a jeśli tak, to gdzie jest ich miejsce?

– czy tego typu muzea powinny działać w teatrach, czy poza nimi, jako osobne instytucje?

– czy muzeum teatralne powinno mieć granice swojej działalności?

Muzeum bez ścian

1. Kwestia muzeów wirtualnych/ internetowych:

– czy tworzenie nowych rzeczywistości oraz zajęć edukacyjnych nie odciąga widzów od kontaktu z żywym obiektem i opowieścią ukazaną na wystawie?

– czy innowacyjne rozwiązania służące poprawieniu pracy muzeów i tworzeniu kolekcji oraz wystaw zmieniają model funkcjonowania muzeów teatralnych z tradycyjnego (archiwalno-muzealnego) na nowoczesny, oparty na nowym zdefiniowaniu zadań i powinności instytucji powołanych do „zachowywania” pamięci o teatrze?

2. Teatralia

Według jednej z nowszych definicji, kolekcjonowanie jest niczym innym jak budowaniem nowych rzeczywistości, nowych połączeń, nowych odniesień. To łączenie wyabstrahowanych z realności obiektów i umieszczenie ich w nowym układzie. Dlatego rodzi się tutaj pytanie: jak dzisiaj zdefiniować pojęcie obiektu muzealnego (pamiątek teatralnych), zwłaszcza w czasach, kiedy na nowo określa się i poszerza zakres gromadzenia i udostępniania kolekcji? Teraz obiektem stają się zapisy filmowe, nośniki, na których są one utrwalane, wirtualne spektakle i nawet performance (jak zapisywać performance, czyli wydarzenie, którego podstawą jest działanie, a nie efekt finalny), wywiady, które wchodzą w skład tzw. historii mówionej. Jak tworzyć takie kolekcje i jakie elementy, teatralia mogą posłużyć do odtwarzania tych awangardowych wydarzeń artystycznych?

Muzeum bez barier

1. Widz w muzeum;

– czy muzea oraz kuratorzy wystaw podczas tworzenia ekspozycji zastanawiają się nad jej potencjalnym odbiorcą?

– dla kogo wystawa jest przygotowywana?

– jak różnicować wystawy ze względu na wiek, wykształcenie, znajomość tematu wystawy lub zainteresowania odbiorców?

– dlaczego pracownicy muzeów boją się tzw. visitor studies?

– jak przyciągnąć do muzeum publiczność w ogóle nie zainteresowaną daną ekspozycją?

– jak tworzyć więź pomiędzy muzeum a widzem?

– czy dzisiejsi kuratorzy nie czują się ograniczeni fizycznymi barierami przestrzeni wystawienniczej?

– czy wystawy (prezentowanie idei, koncepcji i obiektów) nie powinny się odbywać także poza ściśle ograniczoną przestrzenią sal muzealnych?

– czy ma sens stworzona kilka lat temu przez Steva Dietza idea muzeum bez barier?

– jak dzisiaj przygotować ekspozycję, scenariusz, aranżację plastyczną, które pozwolą na świadome tworzenie nowych skojarzeń, zachowań, wrażeń, refleksji, które zmienią widza i jego rozumienie świata?

2. Edukacja w muzeum:

– czy jest potrzebna edukacja osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych?

– jakie zajęcia proponować seniorom, i osobom niesprawny np. inwalidom, niewidzącym, itd.?

– czy dla muzealników praktyków obserwacja zachowań publiczności, jej preferencji, czasu spędzanego w określonych przestrzeniach muzeów powinna stać się punktem wyjścia do poważnych studiów?

3. Zarządzanie muzeum:

– w jakim kierunku powinny iść zmiany?

– jak do zmian lub nowych tendencji przekonać pracowników?

– co robić, jeśli strategia zamiast pomagać, zwiększa tylko biurokrację i powoduje, że pracownicy, zwłaszcza merytoryczni, nie mają czasu na podstawową działalność, na merytoryczne i przemyślane tworzenie ekspozycji, rozwój naukowy?

4. Symbioza muzeów z instytucjami sztuki

Czy współpraca z galeriami, teatrami, współczesnymi twórcami i artystami, współtworzenie i udział w artystycznych wydarzeniach (eventach), działaniach performerskich, kontrowersyjnych projektach to szansa dla muzeów, czy tylko marnowanie sił i środków niezbędnych do podstawowej działalności tych placówek?

Kontakt:

dr Agnieszka Kowalska, tel. +48 12 422 68 64 wew. 14

Harmonogram konferencji dostępny pod adresem: http://chomikuj.pl/konf.hist/Harmonogram_konferencji_prasa,4277460579.docx

Miejsce: Warszawa
Termin:  12 XII 2013
Zgłoszenia:
Link:

_______

W czwartek, 12 grudnia w Warszawie, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich odbędzie się konferencja naukowa pt.

Nowe muzea, nowe kolekcje. Miejsce i rola zbiorów w muzeach historycznych.

Organizatorami wydarzenia są  Muzeum Historii Żydów Polskich i International Council of Museums Polska

Tak o idei i programie planowanych debat oraz dyskusji piszą Organizatorzy:

W ostatnich latach powstało w Polsce kilkanaście nowych muzeów historycznych: Muzeum Powstania Warszawskiego; Muzeum Historii Polski; Muzeum II Wojny Światowej; Europejskie Centrum Solidarności; Muzeum Historii Żydów Polskich. Część z nich już zainaugurowało działalność, inne zrobią to wkrótce. Muzeum Historii Żydów Polskich początkowo planowane jako instytucja praktycznie pozbawiona zbiorów przez ostatnie kilka lat zebrała oryginalną kolekcję muzealiów. To skłoniło Muzeum do zastanowienia nad rolą i znaczeniem kolekcji w nowych muzeach.

Spotkanie towarzyszy wystawie Biografie rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskiej, prezentowanej w MHŻP od 17 października br.

Ekspozycja stanowi pierwszą prezentację zbiorów muzeum i próbę nowoczesnego spojrzenia na przedmioty muzealne. Opowiadają one o sobie i losach człowieka, który przyczynił się do ich zachowania. Na wystawie prezentujemy nie tylko te wyjątkowe przedmioty, lecz także sylwetki niezwykłych ludzi, którzy przekazali dary i tym samym zainwestowali w nową instytucję swoje emocje, historie i biografie  – podkreślają twórcy wystawy.

 

Program konferencji

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji: Powitanie dyrekcji Muzeum Historii Żydów Polskich:

 • Andrzej Cudak, p.o. dyrektora muzeum
 • Katarzyna Nowakowska-Sito, zastępca dyrektora muzeum ds. wystaw i zbiorów muzealnych

9.15 – 9.45 Dorota Folga-Januszewska, ICOM - Muzeum jako projekt. Kolekcja wyobrażeń

9.45 – 10.30 Judyta Pawlak i Wojciech Leder – kuratorzy wystawy Biografie Rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich oprowadzą uczestników konferencji po wystawie

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 I SESJA

Moderator: Dorota Folga-Januszewska

 • 10.45 – 11.15 Anna Ziębińska-Witek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Renesans materialności, czyli o powrót obiektów do muzeum
 • 11.15 – 11.45 Ewa Klekot, Uniwersytet Warszawski - Potencjał narracyjny „obiektu etnograficznego”
 • 11.45 – 12.15 Jolanta Aniszewska, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie - Wspomnienia pisane głodem… Pomiędzy historią człowieka a pytaniem o dzieje regionu
 • 12.15 – 12.45 Marta Zawodna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Ludzkie szczątki jako obiekt muzealny na przykładzie ekspozycji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

12.45 – 13.30 Przerwa obiadowa

13.30 II SESJA

Moderator: Katarzyna Nowakowska – Sito

 • 13.30-14.00 Anna Lebet-Minakowska, Muzeum XX Czartoryskich - Czy kolekcje muzealne są potrzebne? Dzieło sztuki jako podstawa do narracji historycznej – na przykładzie cyklu wykładów: “Judaizm – poznać znaczy zrozumieć”.
 • 14.00 – 14.30 Bartłomiej Garba i Marcin Westphal, Muzeum II wojny światowej - Jak kształtować zasób muzealny i jak nim zarządzać? Próba przedstawienia doświadczeń zebranych podczas gromadzenia i opracowywania zbiorów.
 • 14.30 – 15.00 Hanna Zaremba-Ankiersztejn, Muzeum Powstania Warszawskiego - Rola kolekcji w muzeum narracyjnym
 • 15.00 – 15.30 Hubert Bilewicz, Uniwersytet Gdański- „Za granicą sztuki”: kwestie reprezentacji polskich artystów-emigrantów w Muzeum Emigracji w Gdyni
 • 15.30 – 16.00 Arnaud Dechelle, University of Lincoln - “When stories become history”. The use of personal artefacts and testimonies in historical exhibitions

16.00 – 16.30 przerwa

16.30 – 18.30 DEBATA: Nowe muzea, nowe kolekcje. Miejsce i rola zbiorów w muzeach historycznych

 • Ewa Domańska, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Katarzyna Nowakowska – Sito, p.o. zastępcy Dyrektora ds. Wystaw i Zbiorów
 • Igor Kąkolewski, Muzeum Historii Polski

Miejsce: Sierpc
Termin: 14-15 X 2013
Zgłoszenia: 10 VIII 2013
Link: http://mwmskansen.pl/6601/zaproszenie-do-udzialu-w-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-pt-muzeum-w-srodowisku-lokalnym-wspoldzialanie-i-odpowiedzialnosc

________

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum w środowisku lokalnym – współdziałanie i odpowiedzialność

 

Konferencja skierowana jest zarówno do muzealników, jak i muzeologów, etnologów, socjologów, historyków, a wreszcie do wszystkich, którym bliskie są problemy polskiego muzealnictwa. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawują: dr Katarzyna Barańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jan Święch, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr Jan Rzeszotarski – Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://mwmskansen.pl/6601/zaproszenie-do-udzialu-w-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-pt-muzeum-w-srodowisku-lokalnym-wspoldzialanie-i-odpowiedzialnosc

Opłata wynosi 300 zł.

Dane kontaktowe:

www.mwmskansen.pl/,

etnografia@mwmskansen.pl,

e.kaliszewska@mwmskansen.pl,

tel.(024)275-28-83; wew.43 lub 50

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 09-10 IX 2013
Zgłoszenia: 30 IV  2013
Link:

__________

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza na drugą konferencję naukową z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji – podejmujących problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów i działaniami temu towarzyszącymi. Konferencja pt. Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji skierowana jest przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści dotyczących techniki oraz nauki w ramach działań wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem (instytuty historii, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa oraz kulturoznawstwa). Konferencja zostanie zorganizowana pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums. Głównym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować w muzeach treści związane z techniką i nauką oraz udostępniać dziedzictwo industrialne?

W ramach prezentowanych referatów, komunikatów, prezentacji posterowych oraz paneli dyskusyjnych szczególną uwagę chcielibyśmy skupić na ośmiu obszarach tematycznych:

1. Metodologia oraz metodyka tworzenia kolekcji i wystawiennictwa technicznego i naukowego

2. Nowe technologie i rozwiązania wystawiennicze; Eksperymentatoria i interakcja – jako szczególne miejsca i formy prezentacji dziedzictwa naukowo-technicznego

. Problematyka konserwatorska dziedzictwa industrialnego; Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja – problematyka zakresu podejmowanych działań

4. Zakres i formy edukacji technicznej i naukowej; Wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe podejmujące problematykę industrialną 5. Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze; Współczesna architektura muzealna

6. Dobre praktyki – przykłady wystaw technicznych i naukowych

7. Turystyka industrialna – perspektywy rozwoju i zagrożenia; Zarządzanie dziedzictwem industrialnym

8. Finansowanie i promocja dziedzictwa industrialnego

Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji będą zobowiązane przesłać organizatorom, do dn. 30 kwietnia 2013 r., tytuł i abstrakt wystąpienia (wg załączonego formularza) na adres mailowy konferencja@muzeum.bydgoszcz.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną włączone w program konferencji. Przewiduje się wydanie drukiem wygłoszonych referatów. Udział w konferencji dla prelegentów jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają prelegentom nocleg, wyżywienie oraz materiały konferencyjne.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.

 • SPRAWY NAUKOWE – Maciej Czechowski, kontakt: konferencja@muzeum.bydgoszcz.pl
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE – Maciej Czechowski, kontakt: konferencja@muzeum.bydgoszcz.pl


 • RSS