konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Muzealnictwo

Miejsce: Słupsk
Termin: 23 IX 2017
Zgłoszenia: 20 VIII 2017
Link:

 

______

Myślą przewodnią trzeciej edycji konferencji pozostaje tematyka dotycząca procesów zachodzących na ziemiach polskich i w krajach sąsiednich, a także wzajemnych relacji Polski z jej sąsiadami. Tym razem jednak chcemy zwrócić uwagę szczególnie na materialny aspekt codzienności na ziemiach polskich i ziemiach jej sąsiadów oraz na podobieństwa i różnice w podejściu do materialnej codzienności człowieka. Wszelkie przedmioty nie tylko wskazują na system wartości, potwierdzają tożsamość człowieka oraz obrazują relacje międzyludzkie, ale i stanowią narzędzie zmiany rzeczywistości. Zależy nam na ukazaniu znaczenia przedmiotów zarówno jako tła działalności człowieka, jak i głównego motoru zmian otaczającego go świata.

Interesować nas zatem będą następujące zagadnienia:

·         Materialne podstawy funkcjonowania człowieka na ziemiach polskich i jej sąsiadów.

·         Codzienność mieszkańca ziem polskich i sąsiednich na przestrzeni dziejów.

·         Wiedza jaką dają przedmioty z przeszłości o człowieku, jego tożsamości, pozycji społecznej, charakterze, sposobie bycia, wieku i wykształceniu.

·         Rola w życiu człowieka przedmiotów mających znaczenie symboliczne, pamiątek, podarunków itp.

·         Działalność człowieka obejmująca wykorzystanie wszelkiego rodzaju narzędzi, broni, zabawek, przedmiotów codziennego użytku, zaspokajających jego potrzeby oraz pomagających mu modyfikować otaczającą go rzeczywistość.

Konferencja odbędzie się w Słupsku, w siedzibie Akademii Pomorskiej, 23 września 2017 roku.

Organizatorzy gwarantują wydanie wystąpień w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym (jeśli recenzje artykułu będą pozytywne).

Konferencja jest jednodniowa. Zainteresowanych noclegiem wesprzemy w staraniach o uzyskanie pokoju w Domu Studenta – http://www.tanienoclegi.slupsk.pl  (na koszt własny, opłaty są niewielkie).

·         Propozycje tematów wystąpień prosimy nadsyłać do mgra Marcina Prusaka: konferencja.doktorantow.slupsk@wp.pl

·         Ostateczny termin zgłaszania udziału w konferencji to 20 sierpnia 2017 roku.

·         Opłata konferencyjna: W przypadku nadesłania zgłoszenia do 30 czerwca doktoranci Akademii Pomorskiej zwolnieni są z opłaty konferencyjnej, doktoranci z innych uczelni zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Przy przysyłaniu zgłoszeń w terminie między 1 lipca a 20 sierpnia: opłata dla doktorantów Akademii Pomorskiej wynosi 50 zł, zaś doktorantów pozostałych uczelni – 100 zł.

·         Prosimy o uiszczanie opłaty konferencyjnej na konto nr: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a. Z dopiskiem: wpłata subkonto 249-554 „Polska i jej sąsiedzi na przestrzeni wieków”.   

·         Propozycję prosimy przesyłać w formie wypełnionej karty uczestnictwa.

Karta uczestnictwa w konferencji naukowej doktorantów:

POLSKA I SĄSIEDZI NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Ludzie i przedmioty

Słupsk,  23 września 2016 roku

 1. Zgłaszam udział w konferencji i proponuję temat (tytuł wystąpienia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Dane uczestnika (imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………

 1. Reprezentowana instytucja …………………………………………………………………………………………..

 1. Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Telefon………………………………………………………………………………….
 3. E-mail…………………………………………………………………………………..

Abstrakt (opis planowanego wystąpienia, do 150 słów: cel, podstawa źródłowa wystąpienia, główne tezy, hipotezy, itp.):

Miejsce: Warszawa
Termin: 13 X 2017
Zgłoszenia: 17 VII 2017
Link: http://www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

 

______

Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z Mazowsza

Więcej informacji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/05/22/problemy-przechowywania-znalezisk-archeologicznych-z-mazowsza/

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 15 X 2017
Link: http://nck.pl/media/attachments/317677/regulamin-2018.pdf

 

______

Do 15 października 2017 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego Gaude Polonia na rok 2018. Organizowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie. Stypendysta otrzymuje też 5 000 zł na zakup materiałów i sprzętu.

W aktualnie prowadzonym naborze wniosków o półroczne stypendia (od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.) mogą starać się przedstawiciele następujących dziedzin:
 • film;
 • fotografia;
 • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru;
 • konserwacja dzieł sztuki;
 • literatura/przekład;
 • muzealnictwo;
 • muzyka;
 • sztuki wizualne;
 • teatr.
O stypendia mogą starać się osoby:

 • zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie;
 • ubiegające się o stypendium na realizację określonego projektu stypendialnego o istotnej wartości artystycznej;
 • będące obywatelami Białorusi, Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej;
 • które nie przekroczyły 40. roku życia, w wyjątkowych wypadkach 45. roku życia;
 • legitymujące się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.

Miejsce: Warszawa
Termin: 13 X 2017
Zgłoszenia: 17 VII 2017
Link: http://www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

 

______

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Historyczne w Legionowie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji „Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z Mazowsza”, która odbędzie się 13 X 2017 r.
Celem konferencji jest zainicjowanie problemów związanych z gromadzeniem i przechowywaniem zabytków archeologicznych pochodzących z badań prowadzonych na terenie Mazowsza.
Do udziału zapraszamy archeologów, muzealników oraz konserwatorów.

Proponowane zagadnienia:

1. problematyka przechowywania zabytków archeologicznych w muzeach;
2. zabytki masowe z badań archeologicznych;
3. brak odpowiednich powierzchni magazynowych;
4. przedstawienie zagrożeń związanych z zaniedbaniem zabytków archeologicznych;
5. zagadnienia prawne związane z przekazywaniem i przechowywaniem zabytków archeologicznych.

Na abstrakty (do 400 słów) czekamy do 17.07 br.
Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.
Nie ma opłaty konferencyjnej.

Strona wydarzenia: http://www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

Kontakt z organizatorami: waworli@gmail.com ; k.h.zdeb@gmail.com

Zapraszamy do udziału!

Miejsce: Mysłowice
Termin: 15 XI 2016
Zgłoszenia: 31 VIII 2016
Link: http://cmp-muzeum.pl/?p=5097

 

______

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Muzealnictwo pożarnicze w Polsce na tle dziejów ochrony przeciwpożarowej”.

Wydarzenie to odbędzie się  15 listopada 2016 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa  przy ul. Stadionowej 7a. Celem konferencji organizowanej w 100. rocznicę powstania Związku Floriańskiego jest integracja muzealnictwa pożarniczego, tj. pracowników muzeów, pasjonatów historii i techniki pożarnictwa oraz rozpoczęcie dyskusji na temat historii, stanu, potrzeb, perspektyw rozwoju muzealnictwa pożarniczego; pokazanie poprzez różnorodne świadectwa materialne i niematerialne klęski pożarów i znaczenia ochrony przeciwpożarowej w dziejach państwa polskiego i społeczności lokalnych.

Oczekujemy od prelegentów wypowiedzi dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętym funkcjonowaniem placówek muzealnych, zajmujących się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwowaniem, udostępnianiem obiektów i dokumentów prezentujących historię straży pożarnych, organizacji, urzędów, stowarzyszeń, zakładów przemysłowych, działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ważne jest również ukazanie eksponatów muzealnych jako obiektów o walorach  historycznych, estetycznych, użytkowych, naukowych, edukacyjnych.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do popularyzacji muzealnictwa pożarniczego, rozpropagowania idei ochrony przeciwpożarowej w kraju. Jednocześnie, poprzez coroczne spotkania, zapoczątkuje stworzenie wspólnego forum wymiany myśli związanych z problematyką muzealnictwa pożarniczego.

Podajemy poniżej przykładowe zagadnienia na konferencję:

- Perspektywy rozwoju muzealnictwa pożarniczego w Polsce

- Stan badań historycznych nad ochroną przeciwpożarową

- Historia polskich muzeów pożarnictwa

- Wybitni muzealnicy pożarnictwa; od strażaka do muzealnika

- Technika pożarnicza w placówce muzealnej

- Renowacja i konserwacja zabytkowego sprzętu pożarniczego

- Jak poszerzać kolekcje tematyczne – sposoby pozyskiwania eksponatów strażackich

- Rodzaje ekspozycji i eksponatów muzealnych (wytwory techniki, dzieła sztuki, kolekcje, źródła ikonograficzne, dokumenty)

- Obiekty muzealne w krajobrazie kulturowym: budownictwo (remizy strażackie), mała architektura (kapliczki, figury), elementy wystroju i wyposażenia budynków użyteczności publicznej

- Obiekt muzealny – przedmiot szczególnej wartości kulturowej

- Eksponaty muzealne – źródło do dziejów pożarów i sposobów walki z nimi

- Multimedialne muzeum – jak ożywić ekspozycje stałe

- Muzea pożarnicze na szlaku zabytków techniki

- Marketing w muzeum pożarnictwa – jak dotrzeć do odbiorcy produktu muzealnego

- Rola i zadania muzeum pożarnictwa w edukacji dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego

- Kim jest gość w muzeum – charakterystyka  zwiedzającego muzeum pożarnictwa

- Rola imprez muzealnych w środowisku lokalnym

- Jak usystematyzować współpracę pomiędzy muzeami pożarnictwa w Polsce

- Współpraca muzeów pożarnictwa z jednostkami strażackimi w regionie i samorządem terytorialnym

-  Eksponat czy cyfrowy odpowiednik obiektu materialnego – przyszłość muzealnictwa pożarniczego

Propozycje tematów wystąpień prosimy wraz z krótkim abstraktem zgłaszać w terminie do 31 sierpnia 2016 r. na adres: dfalecki@cmp-muzeum.pl lub uoettingen@op.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru zgłoszeń do programu konferencji. Obradom towarzyszyć będzie wystawa: „Muzea pożarnictwa w Polsce”. Planowana jest również publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Karta zgłoszeniowa

http://cmp-muzeum.pl/?p=5097

Komitet organizacyjny:

- st. bryg. mgr inż. Edward Pruski – Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

- dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen – Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

- mgr Dariusz Falecki Naczelnik – Wydziału Naukowo-Oświatowego w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Osoba kontaktowa:

Dariusz Falecki

dfalecki@cmp-muzeum.pl

tel. 509 368 592

lub 32 222 37 33 wew. 27

Miejsce: Kraków
Termin:  26-27 X  2016
Zgłoszenia: 10 VI 2016
Link: http://mnk.pl/artykul/tekst-w-muzeum-zgloszenia-na-konferencje

 

______

Tekst pisany – środek przekazu obecny w wielu formach w przestrzeni muzeum i innych instytucji wystawienniczych – jest postrzegany w praktyce ich funkcjonowania jako jeden z aktorów drugiego planu.

Wytyczając drogę w stronę obiektu-centrum, pełni funkcje przewodnika i podpowiadacza jego sensów. Drugoplanowość tekstu bywa mistyfikacją – w rzeczywistości tekst pisany jest w muzeum wszechobecny: zastępuje, dopisuje, precyzuje, konkurując skutecznie z mniej uchwytnym obrazem.

Tekst wyznacza kierunek zwiedzania, wyraża idee kuratora, dopowiada treść eksponatów. Jego status jest zatem ambiwalentny – podobnie jak status instytucji, powołanej, by towarzyszyć obiektowi. Tekst negocjuje z eksponatem swoją podmiotowość. W efekcie wyemancypowany tekst może nawet stać się osobnym dziełem i samodzielnym eksponatem.

Wydaje się, że dotąd tekst nie zyskał w muzealnej teorii tak doniosłej funkcji, jaką pełni w jego praktyce. Celem konferencji jest zgromadzenie wypowiedzi teoretycznych na temat roli słowa pisanego w przestrzeni muzeum, a także zebranie i analiza konkretnych przypadków projektowania tekstu towarzyszącego działaniom muzeów i instytucji wystawienniczych. Spotkanie ma zapoczątkować krytyczną refleksję nad kwestią miejsca i formy tekstu pisanego w muzeum, a obok rozważań teoretycznych wytyczyć praktyczne wskazówki: jak tworzyć teksty tak, aby spełniały oczekiwania i służyły celom instytucji muzeum w jej kontakcie z odbiorcą.

Zgłoszone tematy referatów powinny dotyczyć następujących obszarów badawczych:

Grupa 1 (zagadnienia teoretyczne)

 • Tekst a strategie kuratorskie
  Jaką funkcję pełni tekst w projektowaniu scenariusza wystawy? Jaka jest jego rola w odniesieniu do wystawianych dzieł i proponowanych treści? Czy typ wystawy determinuje użycie określonej formy prezentacji tekstowej? Jaką funkcję pełni prezentacja tekstowa w autorskiej koncepcji kuratorskiej wystawy?
 • Tekst a dzieło sztuki
  Jeden z najważniejszych problemów związanych z odbiorem dzieła sztuki, dotyczący trudności jego wyrażenia za pomocą słów. Problem ten – wielokrotnie omawiany w teorii sztuki – w tym wypadku powinien być odniesiony do szczególnej sytuacji percepcyjnej, jaką jest obecność dzieła w przestrzeni wystawowej.
 • Tekst a modele odbiorcy
  Pytanie o strategie narracyjne tekstu związane ze świadomym wyznaczeniem modelu/modeli odbioru przekazu pisanego. Jak są tworzone i czemu służą przewidywane modele odbioru? Co wpływa na wybór określonego typu narracji?

Grupa 2 (studia przypadków, związane z konkretnymi przykładami wystaw i projektów muzealniczych)

 • Rola tekstu w tworzeniu warunków percepcji dzieła w przestrzeni muzeum
  Grupa zagadnień dotyczących znaczenia komunikacyjnego tekstu w przestrzeni muzealnej, związanych z pytaniem, w jaki sposób komunikat słowny pomaga w wytyczaniu sposobów przemieszczania się w przestrzeni? Jaką funkcję pełni w przestrzeni recepcji widzów i jak funkcja ta może zostać włączona w percepcję scenariusza wystawy.
 • Rola tekstu w budowaniu narracji wystawy
  Tekst pisany jako element aranżacji ekspozycji – traktowany zarówno jako zagadnienie wizualne (tekst jako znak graficzny), jak i narzędzie związane z narracją wystawy.
 • Tekst jako dzieło sztuki
  Przykłady wystaw, w których tekst jest wobec wystawy autonomiczny lub staje się jednym z eksponatów wystawy. Pytanie o status tekstu w przestrzeni ekspozycyjnej.
 • Tekst pisany jako integralna część aranżacji wystawy.
  Na ile powinien stanowić element niezbędny w odbiorze ekspozycji, a na ile stanowi niezależne od wystawy dopowiedzenie i wyjaśnienie jej treści?

WAŻNE INFORMACJE:

 • Data nadsyłania abstraktów (max. 700 słów) wystąpień: 10 czerwca 2016
 • Data ogłoszenia wyników naboru: 24 czerwca 2016
 • Obrady: 26-27 października 2016
 • Abstrakty proszę przesyłać na adres: tekstwmuzeum@mnk.pl
 • Opłata konferencyjna: 250 zł
 • Język konferencji: polski, angielski
 • Dodatkowe informacje: dr Agnieszka Gryska, Dorota Jędruch: tekstwmuzeum@mnk.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFRENCJI:
Dr hab. Andrzej Betlej – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
Dr Agnieszka Gryska – Instytut Historii Sztuki UJ
Dorota Jędruch – Muzeum Narodowe w Krakowie

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. dr hab. Wojciech Bałus – Instytut Historii Sztuki UJ
Dr hab. Roman Batko – Instytut Kultury UJ
Dr hab. Łukasz Gaweł – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Kultury UJ
Dr hab. Andrzej Szczerski – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ

UDZIAŁ W KONFERENCJI
Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się teoretycznie i praktycznie problemem tekstu pisanego w przestrzeni muzeum: historyków sztuki, socjologów, psychologów, językoznawców, muzealników, kuratorów, edukatorów, projektantów. Kwalifikacja do udziału w konferencji odbędzie się na podstawie zgłoszonych abstraktów (maksymalnie 700 słów).

Miejsce: Kraków
Termin:  14 VI 2016
Zgłoszenia: 06 V 2016
Link: http://ihszik.whidk.upjp2.edu.pl/node/51

 

______

Koło Naukowe Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprosza na kolejną edycję konferencji naukowej pt. „Muzealia w Konserwacji”, która odbędzie się 14 czerwca 2016 r. w budynku Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII przy ul. Sławkowskiej 32. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z pracą konserwatora zabytków. Zabytki stanowią źródło wiedzy o dawnych czasach, a ich zachowanie dla przyszłych pokoleń leży w interesie całego społeczeństwa. Konferencja ta ma ukazać tajniki zabiegów prewencyjnych, zapoznań studentów z najnowszymi metodami pracy konserwatora oraz zaprezentować efekty działań na obiektach zabytkowych. Do udziału, zarówno czynnego jak i biernego, są zaproszeni pracownicy naukowi, studenci i doktoranci związani z konserwacją zabytków, historią sztuki, ochroną dóbr kultury i muzealnictwem. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego  do 6 maja br. na adres muzealiawkonserwacji@gmail.com. Nie pobiera się opłaty konferencyjnej. Wystąpienie powinno trwać do 25 minut. Informacje o przyjęciu zgłoszenia zostanie podane do 15 maja. Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na stronach internetowych: ihszik.whidk.upjp2.edu.pl ; www.facebook.com/MuzealiaWKonserwacji ; www.facebook.com/KNSIHSiK/?fref=ts

Miejsce: Sierpc
Termin: 15 -16 X 2015
Zgłoszenia: 10 IX 2015
Link:

______

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

zaprasza na konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Obraz mniejszości etnicznych w muzeach. Kolekcje, wystawy, edukacja

Tematem przewodnim konferencji, która odbędzie się w październiku jest problematyka związana ze zbiorami dotyczącymi mniejszości etnicznych i ich prezentacją w muzeach. Chcielibyśmy spojrzeć na ten problem wielopłaszczyznowo. Oczekujemy zarówno referatów przybliżających daną problematykę w perspektywie historycznej, jak również w kontekście realizowanych wystaw i tendencji we współczesnym muzealnictwie.
Propozycje tematów:
1. Prezentacja mniejszości etnicznych na ekspozycjach muzealnych w perspektywie historycznej.
2. Uwarunkowania polityczne a prezentacje mniejszości w muzeach.
3. „Odkrywanie” przeszłości i nowe tendencje w prezentacjach muzealnych dotyczących mniejszości etnicznych.
4. Kolekcje muzealne dotyczące mniejszości etnicznych.
5. Edukacja muzealna dotycząca mniejszości etnicznych – problemy i wyzwania.

Dane kontaktowe:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64
09-200 Sierpc
tel./fax 24 275 28 83, 24 275 58 20
e-mail: etnografia@mwmskansen.pl

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

Miejsce: Sopot
Termin: 15-16 IX 2015
Zgłoszenia: 30 VIII 2015
Link:

______

Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrynczenki
Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo Athenae Gedanenses

zapraszają na konferencje

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa HISTORIA INTERPRETACJA REPREZENTACJA

Celem konferencja jest interdyscyplinarna dyskusja wzbogacająca warsztat naukowy i dydaktyczny przedstawicieli nauk historycznych dotycząca rozbieżności między opisem, narracją a reprezentacją. Według wielu historyków kładących nacisk na narracyjny wymiar dyskursu historiograficznego, każda narracja nie jest sprawozdaniem z tego co się wydarzyło, lecz każdorazowo nadaje sens faktom odpowiednio je interpretując.
Interdyscyplinarność nauki może prowadzić do tego, iż narracje historyczne są interpretacjami przeszłości, a nie rejestracją minionych faktów, co może oznaczać, iż przeszłość nieinterpretowana nie może się stać materiałem historycznej narracji, choć może się stać przedmiotem badań historycznych.
Proponowane obszary tematyczne:
1. Spór o istotę rozumienia (poznanie i rozumienie jako perspektywa epistemologiczna)
2. Tekst- jego rozumienie i interpretacja,
3. Intertekstualność,
4. Badania historyczne a współczesne nurty filozoficzne:
a) historia a fenomenologia,
b) historia a hermeneutyka,
c) historia a strukturalizm,
d) historia a dekonstrukcja
e) historia a badania kulturowe
5. Myśliciele wobec historyczności (M. Foucauld , J. Derrida, H. Gadamer, M. Heidegger, P. Ricoeur, E. Husserl, S. Žižek, M. Merleau- Ponty, G. Deleuze, J. Lyotard, R. Rorty itp.)
6. Współczesne interpretacje wybranych aspektów historii kultury intelektualnej, moralnej i fizycznej
7. Historia a edukacja w muzeum i eksperymantatorium
8. Historia a polityka

Publikacja w postaci książki ukaże się najpóźniej do końca 2015 roku.
Opłata wynosi 440 zł i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, NOCLEG, śniadanie, obiad i kawę, wycieczkę oraz wydanie artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.
Konferencja oraz nocleg odbędą się w WDW Rewita- 20 metrów od sopockiej plaży.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 sierpnia 2015 roku na adres:
dr Mariusz Brodnicki
ul. Piastowska 60b/24
80-332 Gdańsk
lub na e-mail: warsztatyedukacyjne@wp.pl

Opłata konferencyjna 440 zł.

Miejsce: Kraków
Termin: 17-18 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

serdecznie zaprasza do udziału w II edycji konferencji

Muzeum w świetle reflektorów

(muzeum bez barier, muzeum bez granic, muzeum bez ścian?)

miejsce: Pałac Krzysztofory

Rynek Główny 35

31-011 Kraków

termin: 17–18 października 2014

 

Tematyka konferencji

 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  realizuje obecnie szereg nowatorskich projektów i zadań. Jednym z nich jest Nowe Muzeum Teatralne. Inicjatywa ta zakłada przygotowanie nowej ekspozycji muzealnej w Oddziale Teatralnym i przeobrażenie tego oddziału w nowoczesną instytucję. Aby zainteresować tą tematyką szersze kręgi odbiorców, MHK przygotowuje II edycję konferencji Muzeum w świetle reflektorów. Konferencja ma sprowokować dyskusję o tym, w jaki sposób muzea teatralne mogą najlepiej realizować swoje cele w świetle specyfiki posiadanych przez nich kolekcji i swoistej tematyki, którą się zajmują.

 

Muzeum bez granic

Czym jest muzeum teatralne dzisiaj?

Winrich Meiszies, dyrektor Muzeum Teatralnego w Düsseldorfie uważa, że „Kondycja i muzeów, i archiwów teatralnych, powiększanie ich i w ogóle zajmowanie się pamiątkami po teatrze ma sens tylko wtedy, kiedy sytuacja współczesnego teatru jest dobra i kiedy zainteresowanie sztuką teatru jest żywe, bo wtedy żywa jest także chęć sięgania do teatralnej przeszłości”. Niestety, rzeczywistość pokazuje, że ta teoria jest tylko pobożnym życzeniem. Teatr w Polsce przechodzi renesans, jego kondycja wydaje się bardzo dobra. Jednak ani teatry, ani organy, które są odpowiedzialne za rozwój placówek kultury, nie są zainteresowane wspieraniem nowych inicjatyw muzealnych i archiwalnych zmierzających do pomagania teatrom w przechowywaniu pamięci o ich pracy czy do nowego odczytania kolekcji teatraliów. Dlatego proponujemy dyskusję na temat muzeów teatralnych połączoną z próba odpowiedzi na następujące pytania:

– komu ma służyć nowoczesne muzeum?

– kogo i co ma reprezentować w przypadku muzeów teatralnych?

– czy muzeum teatralne jest tylko i wyłącznie miejscem, gdzie ludzie obeznani z wiedzą teatralną lub sami artyści kolekcjonują eksponaty o sobie tylko wiadomej wartości i ważności, tutaj spotykając się na dysputach i imprezach artystycznych?

– co muzeum teatralne powinno zrobić, aby poprzez swoją działalność – opartą również na ekspozycjach i zbiorach – jak najlepiej służyć społeczeństwu?

– na ile muzeum, zwłaszcza teatralne, powinno stać się centrum rozwoju doświadczeń, emocji, edukacji oraz świadomości kulturowej?

– czy w naszej polskiej teraźniejszej sytuacji politycznej i ekonomicznej muzea teatralne będą jeszcze komukolwiek potrzebne, a jeśli tak, to gdzie jest ich miejsce?

– czy tego typu muzea powinny działać w teatrach, czy poza nimi, jako osobne instytucje?

– czy muzeum teatralne powinno mieć granice swojej działalności?

Muzeum bez ścian

1. Kwestia muzeów wirtualnych/ internetowych:

– czy tworzenie nowych rzeczywistości oraz zajęć edukacyjnych nie odciąga widzów od kontaktu z żywym obiektem i opowieścią ukazaną na wystawie?

– czy innowacyjne rozwiązania służące poprawieniu pracy muzeów i tworzeniu kolekcji oraz wystaw zmieniają model funkcjonowania muzeów teatralnych z tradycyjnego (archiwalno-muzealnego) na nowoczesny, oparty na nowym zdefiniowaniu zadań i powinności instytucji powołanych do „zachowywania” pamięci o teatrze?

2. Teatralia

Według jednej z nowszych definicji, kolekcjonowanie jest niczym innym jak budowaniem nowych rzeczywistości, nowych połączeń, nowych odniesień. To łączenie wyabstrahowanych z realności obiektów i umieszczenie ich w nowym układzie. Dlatego rodzi się tutaj pytanie: jak dzisiaj zdefiniować pojęcie obiektu muzealnego (pamiątek teatralnych), zwłaszcza w czasach, kiedy na nowo określa się i poszerza zakres gromadzenia i udostępniania kolekcji? Teraz obiektem stają się zapisy filmowe, nośniki, na których są one utrwalane, wirtualne spektakle i nawet performance (jak zapisywać performance, czyli wydarzenie, którego podstawą jest działanie, a nie efekt finalny), wywiady, które wchodzą w skład tzw. historii mówionej. Jak tworzyć takie kolekcje i jakie elementy, teatralia mogą posłużyć do odtwarzania tych awangardowych wydarzeń artystycznych?

Muzeum bez barier

1. Widz w muzeum;

– czy muzea oraz kuratorzy wystaw podczas tworzenia ekspozycji zastanawiają się nad jej potencjalnym odbiorcą?

– dla kogo wystawa jest przygotowywana?

– jak różnicować wystawy ze względu na wiek, wykształcenie, znajomość tematu wystawy lub zainteresowania odbiorców?

– dlaczego pracownicy muzeów boją się tzw. visitor studies?

– jak przyciągnąć do muzeum publiczność w ogóle nie zainteresowaną daną ekspozycją?

– jak tworzyć więź pomiędzy muzeum a widzem?

– czy dzisiejsi kuratorzy nie czują się ograniczeni fizycznymi barierami przestrzeni wystawienniczej?

– czy wystawy (prezentowanie idei, koncepcji i obiektów) nie powinny się odbywać także poza ściśle ograniczoną przestrzenią sal muzealnych?

– czy ma sens stworzona kilka lat temu przez Steva Dietza idea muzeum bez barier?

– jak dzisiaj przygotować ekspozycję, scenariusz, aranżację plastyczną, które pozwolą na świadome tworzenie nowych skojarzeń, zachowań, wrażeń, refleksji, które zmienią widza i jego rozumienie świata?

2. Edukacja w muzeum:

– czy jest potrzebna edukacja osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych?

– jakie zajęcia proponować seniorom, i osobom niesprawny np. inwalidom, niewidzącym, itd.?

– czy dla muzealników praktyków obserwacja zachowań publiczności, jej preferencji, czasu spędzanego w określonych przestrzeniach muzeów powinna stać się punktem wyjścia do poważnych studiów?

3. Zarządzanie muzeum:

– w jakim kierunku powinny iść zmiany?

– jak do zmian lub nowych tendencji przekonać pracowników?

– co robić, jeśli strategia zamiast pomagać, zwiększa tylko biurokrację i powoduje, że pracownicy, zwłaszcza merytoryczni, nie mają czasu na podstawową działalność, na merytoryczne i przemyślane tworzenie ekspozycji, rozwój naukowy?

4. Symbioza muzeów z instytucjami sztuki

Czy współpraca z galeriami, teatrami, współczesnymi twórcami i artystami, współtworzenie i udział w artystycznych wydarzeniach (eventach), działaniach performerskich, kontrowersyjnych projektach to szansa dla muzeów, czy tylko marnowanie sił i środków niezbędnych do podstawowej działalności tych placówek?

Kontakt:

dr Agnieszka Kowalska, tel. +48 12 422 68 64 wew. 14

Harmonogram konferencji dostępny pod adresem: http://chomikuj.pl/konf.hist/Harmonogram_konferencji_prasa,4277460579.docx


 • RSS