konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: muzeum

Miejsce: Warszawa
Termin: 13 X 2017
Zgłoszenia: 17 VII 2017
Link: http://www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

 

______

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Historyczne w Legionowie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji „Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z Mazowsza”, która odbędzie się 13 X 2017 r.
Celem konferencji jest zainicjowanie problemów związanych z gromadzeniem i przechowywaniem zabytków archeologicznych pochodzących z badań prowadzonych na terenie Mazowsza.
Do udziału zapraszamy archeologów, muzealników oraz konserwatorów.

Proponowane zagadnienia:

1. problematyka przechowywania zabytków archeologicznych w muzeach;
2. zabytki masowe z badań archeologicznych;
3. brak odpowiednich powierzchni magazynowych;
4. przedstawienie zagrożeń związanych z zaniedbaniem zabytków archeologicznych;
5. zagadnienia prawne związane z przekazywaniem i przechowywaniem zabytków archeologicznych.

Na abstrakty (do 400 słów) czekamy do 17.07 br.
Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.
Nie ma opłaty konferencyjnej.

Strona wydarzenia: http://www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

Kontakt z organizatorami: waworli@gmail.com ; k.h.zdeb@gmail.com

Zapraszamy do udziału!

Miejsce: Kraków
Termin: (wernisaż 05 IV  2017) 06 IV -02 VII 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Wystawa poświęcona wsi Czyżyny to kolejna ekspozycja z cyklu Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Dla poprzednich wystaw końcową datą graniczną był rok 1949, kiedy to na tutejszych polach zaczęto wznosić kombinat i nowe miasto, natomiast tym razem postanowiliśmy nieco odświeżyć dotychczasową formułę. Po pierwsze, przesuwamy horyzont czasowy aż do dnia dzisiejszego, co umożliwi pokazanie także pewnych procesów urbanizacyjnych, które zachodziły na terenie Nowej Huty przez ostatnie pół wieku. Czyżyny są szczególnie wdzięcznym obiektem do tego typu prezentacji, gdyż istniejące tu lotnisko hamowało rozwój jakiejkolwiek zabudowy aż do połowy lat 60. XX w. Dopiero potem zaczęły powstawać osiedla, uczelnie i hipermarkety.

Działo się to jednak w sposób tak bezplanowy, że przez lata mieszkańcy Krakowa, jadąc z centrum do Nowej Huty, mieli wrażenie, że definitywnie opuszczają miasto, by po kilku kilometrach pól, pastwisk i sadów dotrzeć dopiero do pierwszych zabudowań obecnego Ronda Czyżyńskiego. Ów chaotyczny sposób zabudowy terenów dawnego lotniska oraz pól ornych i łąk należących do wsi Czyżyny w dużej mierze utrwalił stereotyp Nowej Huty jako oddzielnego miasta. I choć już w 1951 r. dzielnica ta została włączona do Krakowa, to nadal postrzegana jest jako osobny organizm miejski. Prezentowana ekspozycja nie ma charakteru chronologicznego czy tematycznego, lecz ujęta jest w „kapsuły” dotyczące konkretnego miejsca na terenie dzielnicy.

Kurator wystawy: Maciej Miezian 

(Wstęp wolny)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Miejsce: Toruń
Termin: 08-09 VI 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1813868185530781/

______

Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce
8-9 czerwca 2017 r.

Sympozjum naukowe w ramach projektu
Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.):
wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej
finansowanego z grantu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019
******

 

Pamięć jest pojęciem kluczowym dla muzealnictwa. Muzeum może bowiem być rozumiane jako miejsce, gdzie znajdują się kolekcje – uporządkowane wewnętrznie zbiory przedmiotów, które same w sobie są formą pamięci, będąc odbiciem specyficznej zdolności mózgu do utrwalania i przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń oraz informacji, podobnie jak zarejestrowana wypowiedź, tekst, albo obraz. Jeśli natomiast, wzorem Krzysztofa Pomiana, zobaczymy muzeum jako tę szczególną, wysoce rozwiniętą postać kolekcji, jego relacje wobec pamięci staną się wszechstronne. Nie jest to wszak tylko magazyn dla kolekcji, bo pamięć kształtowana w określony sposób już poprzez kolekcjonerski wybór, jest tu dalej urabiana i formowana, a więc w jakimś sensie produkowana w ramach ekspozycji i procesu jej odbioru. Będzie więc muzeum i formą jej, i swego rodzaju maszyną do jej wytwarzania, i jej miejscem, gdzie się ona przejawia. Będzie wtedy jednym z istotniejszych elementów kultury pamięci (niem. Erinnerungskultur), ujętej jako całokształt postępowania z przeszłością i historią przez daną grupę społeczną i poszczególne tworzące ją jednostki.

Chcielibyśmy zaprosić do refleksji na ten temat, w kontekście pierwszej epoki dziejów polskiego muzealnictwa, czyli okresu w jego historii, jaki zamyka odrodzenie państwowości  w 1918 r. Kolekcje i ekspozycje muzealne stanowią zwierciadło przemian kulturowych, społecznych czy geopolitycznych, będąc jednocześnie aktywnym ich czynnikiem. Paradoksem jest, że polska tradycja zbudowała się pod tym względem przede wszystkim w XIX stuleciu w okresie kiedy państwo polskie zniknęło z mapy. W tym czasie powstały najistotniejsze dawne, ale i obecnie instytucje, jak Muzeum Czartoryskich i Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Poznaniu i Przemyślu i wiele innych. Stanowią one bardzo mocny element tradycji muzealnictwa polskiego. Dzięki nim muzea sprawnie rozpoczęły swoją działalność zaraz po odzyskaniu niepodległości i prowadziły ją  w ciągu całego dwudziestolecia międzywojennego, a także w następnych epokach.

Upadek państwa i rozbiory były wydarzeniem, którego znaczenie nie ograniczało się jedynie do obszaru polityki – wpłynęły one również na strategie wobec kulturowej tożsamości obierane przez powstające wówczas muzea. Do ich skutków o ogromnym znaczeniu należało zogniskowanie kultury polskiej wokół problematyki narodowej oraz jej zróżnicowanie terytorialne i co za tym idzie cywilizacyjne. Składały się nań bowiem odmienne pod tym względem obszary trzech zaborów i tzw. ziemie zabrane, a nie można ograniczać się wyłącznie do ziem etnicznych i zapominać o emigracji (przede wszystkim we Francji, ale też w Szwajcarii i we Włoszech) oraz stolicach i niektórych miastach państw zaborczych; tam również rozwijało się polskie kolekcjonerstwo, czasem o charakterze publicznym (niezwykle ciekawy pod tym względem byłby Wiedeń, a może też Berlin, Sankt Petersburg, Odessa, Baku). Dziewiętnastowieczne polskie instytucje o charakterze muzealnym funkcjonowały zatem w regionach całkiem od siebie odmiennych pod względem tradycji, kultury, gospodarki, ustroju, o nierównoległej polityce wobec polskości i swobód jednostki oraz nierównoległej chronologii. Tradycja polskiego muzealnictwa nie może więc nie być zjawiskiem złożonym. Różnorodne czynniki szatkują i przecinają na wszystkie strony rozliczne problematyki, jakie tu się pojawiają.

W obecnym piśmiennictwie na temat dyskursu muzealnego najpowszechniejsza jest narracja patriotyczno-narodowa – nierzadko przekładająca się na wybiórczą interpretację historii, pomijającą liczne elementy nie pasujące do obranego schematu. Problematyka tożsamościowa i kształtowanie kultury pamięci przez muzea musi jednak brać pod uwagę także ich inne narracje: etniczną, biograficzną, techniczno-przemysłową, przyrodniczą, czy wreszcie pustą rozrywkę (niejednokrotnie bezzasadnie odwołującą się do terminologii muzealnej). Zasadnicze pytania, jakie trzeba tu postawić dotyczyć więc będą lektury różnorodnej i złożonej tradycji polskiego muzealnictwa w kontekście przekazywania, budowania i kształtowania przez nie polskiej kultury pamięci. Chodzi w nich o próbę odczytania i interpretacji zakresu semantycznego, a także strategii i specyficznego języka kolekcjonerstwa, eksponowania oraz innej działalności (popularyzacji, badań naukowych, propagandy politycznej) przyjmowanych w tym celu przez instytucje muzealne funkcjonujące do 1918 roku na obszarze szeroko rozumianej kultury polskiej*.

Konferencja niniejsza mieści się w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej finansowanego z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019.

Zapraszamy do Torunia na 8 i 9 czerwca 2017 r. Postanowiliśmy przyjąć, że na każde wystąpienie przeznaczone będzie 45 minut, z czego 25 minut na referat, a 20 minut – na pytania i komentarze. Takie rozwiązanie, chociaż połączone z koniecznością ograniczenia liczby wystąpień (a wiec i trudnym procesem ich selekcji), zapewni, mamy nadzieje, odpowiednią ilość czasu na wymianę poglądów i dyskusje na poziomie odpowiednim dla tej formy naukowego spotkania.

TERMINY:
Zgłoszenia: do 31 marca 2017 r. (formularz zgłoszeniowy) na adres: muzeumpamieci@umk.pl.
Informacja o zakwalifikowaniu na konferencję: do 30 kwietnia 2017 r.
Opłata konferencyjna: do 10 maja 2017 r.
Artykuły pokonferencyjne do publikacji: do 30 czerwca 2017 r. (publikacja artykułów przewidziana jest na koniec listopada 2017 r.)
Opłata konferencyjna: 200 zł / doktoranci, studenci – 100 zł

Kierownik naukowy:
dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK
Sekretarze naukowi:
mgr Małgorzata Baka-Theis – koordynator Projektu
e-mail: malgosia_theis@umk.pl | tel. 695 297 142
mgr Aldona Tołysz
e-mail: atolysz@doktorant.umk.pl
mgr Ewelina Bednarz
e-mail: ebdnrz@doktorant.umk.pl | tel. 506 023 799

Kontakt:
Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel. 56 611 38 19 | 38 20
@: muzeumpamieci@umk.pl
Strona Projektu: http://muzeumpamieci.umk.pl/

Miejsce: Katowice
Termin:  01 II 2017
Zgłoszenia:  20 I 2017
Link:   http://www.mhk.bip.info.pl/dokument.php?iddok=385&idmp=8&r=r

 

______

Muzeum Historii Katowic zatrudni asystenta Działu Sztuki

 1. Zatrudnienie od 1 lutego 2017 r.
 2. Pełny wymiar czasu pracy
 3. Miejsce pracy: Katowice

Obowiązki na stanowisku asystenta Działu Sztuki:

 • opracowywanie zbiorów muzealnych
 • przygotowywanie scenariuszy wystaw i wydarzeń muzealnych oraz ich organizacja
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji i wykładów

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończone studia magisterskie – historia sztuki
 • dobra znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki)
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność i kreatywność,
 • planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,

Wymagania pożądane:

 • znajomość drugiego języka na poziomie swobodnego porozumiewania się,
 • podyplomowe studia muzealnicze
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

Wymagane dokumenty:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży ofertę (cv, list motywacyjny)              do 20 stycznia 2017 roku.

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem asystent Działu Sztuki lub przesłane drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Historii Katowic moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 6 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • udział w ciekawych projektach
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

Miejsce: Kraków
Termin:  21 XII 2016- 30 XI 2017
Zgłoszenia:
Link:

______

WERNISAŻ – 21 GRUDNIA 2016 R., GODZ. 17.00
STARA SYNAGOGA, UL. SZEROKA 24

EKSPOZYCJA CZYNNA OD 22 GRUDNIA 2016 R. DO 30 LISTOPADA 2017 R.

Bohaterką wystawy w Starej Synagodze jest… Stara Synagoga.
Od czasu swego powstania, aż do wybuchu II wojny światowej pełniła ona nieprzerwanie rolę głównej synagogi krakowskiej gminy żydowskiej. Była ośrodkiem życia religijnego i społecznego wspólnoty, centrum duchowej władzy rabinów i świeckiej władzy seniorów kahalnych. Gdy po tragedii Holocaustu przestała pełnić rolę domu modlitwy, wyznaczono jej nową funkcję: stała się siedzibą muzeum żydowskiego zachowującego pamięć o wiekach bogatej historii i kultury żydowskiej w Krakowie. Wszystko to sprawia, że synagoga Stara jest nie tylko najcenniejszym zabytkiem żydowskiej architektury sakralnej, ale także matecznikiem i ostoją tradycyjnej kultury krakowskich Żydów. Jest także najlepszym miejscem wystawy muzealnej na swój własny temat, nazwanej adekwatnie do poruszanej na niej problematyki Ostoją tradycji.

W książce wydanej przy okazji wystawy znajdują się bogato ilustrowane artykuły na temat architektury, historii i społecznej roli Starej Synagogi. Pożytecznym uzupełnieniem wiedzy o dziejach zabytku i krakowskiego rabinatu są opracowania poświęcone badaniom archeologicznym prowadzonym przy Starej Synagodze w latach 2014 – 2016 oraz systematycznej prezentacji urzędujących rabinów krakowskiej gminy żydowskiej od średniowiecza po wiek XX. Książka zawiera także katalog obiektów prezentowanych na wystawie: prac malarskich i graficznych oraz zabytków archeologicznych, pozyskanych w trakcie wspomnianych badań przy Starej Synagodze w ostatnich trzech latach.

Kurator wystawy – Eugeniusz Duda.

Zapraszamy!

Materiał ilustracyjny:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Szafa+o*c5*82tarzowa+w+Starej+Synagodze*2c+rekonstrukcja+drzwi+i+kotary+iluzjonistycznej,5675023840.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Synagoga+Stara*2c+ok.+1650+r.*2c+widok+od+p*c3*b3*c5*82nocnego+zachodu,5675023849.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Synagoga+Stara+ok.+1650+r.*2c+widok+od+po*c5*82udniowego+zachodu,5675023853.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Stara+Synagoga*2c+przedsionek*2c+fot.+P.+Ligier,5675023854.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Ceramiczna+fajka+w+kszta*c5*82cie+g*c5*82owy+Turka+w+turbanie*2c+XVII+w,5675023866.JPG

http://chomikuj.pl/konf.hist/Fragment+p*c3*b3*c5*banogotyckiego+mosi*c4*99*c5*bcnego+lichtarza*2c+XV-XVI+w,5675023867.JPG

Miejsce: Warszawa
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 08 I 2017
Link: https://obnt.pl/pl/aktualnosci/projekt-badawczy-doswiadczenie-dwoch-totalitaryzmow-interpretacje/

______

Miejsce: Lublin
Termin: 13-15 III 2017
Zgłoszenia: 15 IX 2016
Link: http://www.polin.pl/en/conference-museums-and-their-publics

 

______

Call for Papers: Museums and Their Publics at Sites of Conflicted History

International conference, 13-15 March 2017
POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw, Poland

Museums of history face a particular challenge in societies that have experienced conflict and violence in recent memory, radical geopolitical and ideological change, and socio-economic and technological challenges. Multiple and rival historical perspectives characterize the dynamics of public memory in these societies. Differing narratives of the past are told either in parallel, or appear in open conflict with each other, while memories still hidden and silent await their midwives for their public articulation at the right juncture.

Divided memories are characteristic of post-communist Europe and in other regions that have experienced totalitarian regimes, wars, mass violence (ethnic cleansing, population transfers), radical border changes, and other disruptions. The present day brings additional tensions: liberal democratic societies in the West are called on to respond to global crises, the massive population shifts that ensue, and creation of new national and ethnic minorities within multinational and ethnonational states. In some societies, attempts at expanding democracy and human rights, through such mechanisms as truth and reconciliation commissions, bring new waves of difficult knowledge into public circulation, challenging long-held national narratives enshrined both on the walls of major museums and in the minds of many visitors.

The purpose of this conference is to explore these issues in relation to the changing character and role of museums today. POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw is a prime site for such a conference, given the complex history it presents. While seeking to offer an authoritative historical account, without it being authoritarian, museums such as POLIN offer an open narrative in multiple voices and invite the public to play an active part in interpreting historical processes and events. The exhibition itself, using a variety of media, offers an experience that is at once thought provoking, sensory, emotional, and memorable. Projects and events such as performances, workshops, debates, and lectures invite the public to add their experiences and voices. Curating historical narratives is thus a collaborative, inclusive, and dynamic process.

Museums have a responsibility to those whose story they tell, as well as to their publics and stakeholders. As institutions of public history, they aim to build lasting relationships with their audiences, both local and international. This is especially important in post-communist and postconflict societies, where museums can play important roles in building a robust civil society and in bringing history – and historical debate – into the public domain.

The conference will explore the role of museums in negotiating new public histories in societies in transition, as old narratives and historical policies are questioned and stories once silenced are given voice. Of special interest is how the historical narratives constructed in museums help to shape new social relations in a dynamically changing present.

Scholars in various disciplines (anthropology, sociology, history, memory studies, museology, art history, and political science, among others) and museum professionals, including curators and museum educators, are invited to discuss the role of museums in negotiating contested histories in relation to their publics.

Send abstracts, maximum 300 words, and short bio to: GEOP@polin.pl

Deadline: 15th of September 2016.

Academic Committee:

 • Professor Bruce Altshuler (New York University)
 • Professor Dorota Folga-Januszewska (International Council of Museums)
 • Professor Barbara Kirshenblatt-Gimblett (POLIN Museum, Chair)
 • Dr. Gabriel Koureas (Birkbeck University of London)
 • Dr. hab. Iwona Kurz (University of Warsaw)
 • Professor Erica Lehrer (Concordia University)
 • Dr. Małgorzata Pakier (POLIN Museum, Conference Convener)

Miejsce: Mysłowice
Termin: 15 XI 2016
Zgłoszenia: 31 VIII 2016
Link: http://cmp-muzeum.pl/?p=5097

 

______

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Muzealnictwo pożarnicze w Polsce na tle dziejów ochrony przeciwpożarowej”.

Wydarzenie to odbędzie się  15 listopada 2016 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa  przy ul. Stadionowej 7a. Celem konferencji organizowanej w 100. rocznicę powstania Związku Floriańskiego jest integracja muzealnictwa pożarniczego, tj. pracowników muzeów, pasjonatów historii i techniki pożarnictwa oraz rozpoczęcie dyskusji na temat historii, stanu, potrzeb, perspektyw rozwoju muzealnictwa pożarniczego; pokazanie poprzez różnorodne świadectwa materialne i niematerialne klęski pożarów i znaczenia ochrony przeciwpożarowej w dziejach państwa polskiego i społeczności lokalnych.

Oczekujemy od prelegentów wypowiedzi dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętym funkcjonowaniem placówek muzealnych, zajmujących się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwowaniem, udostępnianiem obiektów i dokumentów prezentujących historię straży pożarnych, organizacji, urzędów, stowarzyszeń, zakładów przemysłowych, działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ważne jest również ukazanie eksponatów muzealnych jako obiektów o walorach  historycznych, estetycznych, użytkowych, naukowych, edukacyjnych.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do popularyzacji muzealnictwa pożarniczego, rozpropagowania idei ochrony przeciwpożarowej w kraju. Jednocześnie, poprzez coroczne spotkania, zapoczątkuje stworzenie wspólnego forum wymiany myśli związanych z problematyką muzealnictwa pożarniczego.

Podajemy poniżej przykładowe zagadnienia na konferencję:

- Perspektywy rozwoju muzealnictwa pożarniczego w Polsce

- Stan badań historycznych nad ochroną przeciwpożarową

- Historia polskich muzeów pożarnictwa

- Wybitni muzealnicy pożarnictwa; od strażaka do muzealnika

- Technika pożarnicza w placówce muzealnej

- Renowacja i konserwacja zabytkowego sprzętu pożarniczego

- Jak poszerzać kolekcje tematyczne – sposoby pozyskiwania eksponatów strażackich

- Rodzaje ekspozycji i eksponatów muzealnych (wytwory techniki, dzieła sztuki, kolekcje, źródła ikonograficzne, dokumenty)

- Obiekty muzealne w krajobrazie kulturowym: budownictwo (remizy strażackie), mała architektura (kapliczki, figury), elementy wystroju i wyposażenia budynków użyteczności publicznej

- Obiekt muzealny – przedmiot szczególnej wartości kulturowej

- Eksponaty muzealne – źródło do dziejów pożarów i sposobów walki z nimi

- Multimedialne muzeum – jak ożywić ekspozycje stałe

- Muzea pożarnicze na szlaku zabytków techniki

- Marketing w muzeum pożarnictwa – jak dotrzeć do odbiorcy produktu muzealnego

- Rola i zadania muzeum pożarnictwa w edukacji dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego

- Kim jest gość w muzeum – charakterystyka  zwiedzającego muzeum pożarnictwa

- Rola imprez muzealnych w środowisku lokalnym

- Jak usystematyzować współpracę pomiędzy muzeami pożarnictwa w Polsce

- Współpraca muzeów pożarnictwa z jednostkami strażackimi w regionie i samorządem terytorialnym

-  Eksponat czy cyfrowy odpowiednik obiektu materialnego – przyszłość muzealnictwa pożarniczego

Propozycje tematów wystąpień prosimy wraz z krótkim abstraktem zgłaszać w terminie do 31 sierpnia 2016 r. na adres: dfalecki@cmp-muzeum.pl lub uoettingen@op.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru zgłoszeń do programu konferencji. Obradom towarzyszyć będzie wystawa: „Muzea pożarnictwa w Polsce”. Planowana jest również publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Karta zgłoszeniowa

http://cmp-muzeum.pl/?p=5097

Komitet organizacyjny:

- st. bryg. mgr inż. Edward Pruski – Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

- dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen – Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

- mgr Dariusz Falecki Naczelnik – Wydziału Naukowo-Oświatowego w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Osoba kontaktowa:

Dariusz Falecki

dfalecki@cmp-muzeum.pl

tel. 509 368 592

lub 32 222 37 33 wew. 27

Miejsce: Kraków
Termin:  26-27 X  2016
Zgłoszenia: 10 VI 2016
Link: http://mnk.pl/artykul/tekst-w-muzeum-zgloszenia-na-konferencje

 

______

Tekst pisany – środek przekazu obecny w wielu formach w przestrzeni muzeum i innych instytucji wystawienniczych – jest postrzegany w praktyce ich funkcjonowania jako jeden z aktorów drugiego planu.

Wytyczając drogę w stronę obiektu-centrum, pełni funkcje przewodnika i podpowiadacza jego sensów. Drugoplanowość tekstu bywa mistyfikacją – w rzeczywistości tekst pisany jest w muzeum wszechobecny: zastępuje, dopisuje, precyzuje, konkurując skutecznie z mniej uchwytnym obrazem.

Tekst wyznacza kierunek zwiedzania, wyraża idee kuratora, dopowiada treść eksponatów. Jego status jest zatem ambiwalentny – podobnie jak status instytucji, powołanej, by towarzyszyć obiektowi. Tekst negocjuje z eksponatem swoją podmiotowość. W efekcie wyemancypowany tekst może nawet stać się osobnym dziełem i samodzielnym eksponatem.

Wydaje się, że dotąd tekst nie zyskał w muzealnej teorii tak doniosłej funkcji, jaką pełni w jego praktyce. Celem konferencji jest zgromadzenie wypowiedzi teoretycznych na temat roli słowa pisanego w przestrzeni muzeum, a także zebranie i analiza konkretnych przypadków projektowania tekstu towarzyszącego działaniom muzeów i instytucji wystawienniczych. Spotkanie ma zapoczątkować krytyczną refleksję nad kwestią miejsca i formy tekstu pisanego w muzeum, a obok rozważań teoretycznych wytyczyć praktyczne wskazówki: jak tworzyć teksty tak, aby spełniały oczekiwania i służyły celom instytucji muzeum w jej kontakcie z odbiorcą.

Zgłoszone tematy referatów powinny dotyczyć następujących obszarów badawczych:

Grupa 1 (zagadnienia teoretyczne)

 • Tekst a strategie kuratorskie
  Jaką funkcję pełni tekst w projektowaniu scenariusza wystawy? Jaka jest jego rola w odniesieniu do wystawianych dzieł i proponowanych treści? Czy typ wystawy determinuje użycie określonej formy prezentacji tekstowej? Jaką funkcję pełni prezentacja tekstowa w autorskiej koncepcji kuratorskiej wystawy?
 • Tekst a dzieło sztuki
  Jeden z najważniejszych problemów związanych z odbiorem dzieła sztuki, dotyczący trudności jego wyrażenia za pomocą słów. Problem ten – wielokrotnie omawiany w teorii sztuki – w tym wypadku powinien być odniesiony do szczególnej sytuacji percepcyjnej, jaką jest obecność dzieła w przestrzeni wystawowej.
 • Tekst a modele odbiorcy
  Pytanie o strategie narracyjne tekstu związane ze świadomym wyznaczeniem modelu/modeli odbioru przekazu pisanego. Jak są tworzone i czemu służą przewidywane modele odbioru? Co wpływa na wybór określonego typu narracji?

Grupa 2 (studia przypadków, związane z konkretnymi przykładami wystaw i projektów muzealniczych)

 • Rola tekstu w tworzeniu warunków percepcji dzieła w przestrzeni muzeum
  Grupa zagadnień dotyczących znaczenia komunikacyjnego tekstu w przestrzeni muzealnej, związanych z pytaniem, w jaki sposób komunikat słowny pomaga w wytyczaniu sposobów przemieszczania się w przestrzeni? Jaką funkcję pełni w przestrzeni recepcji widzów i jak funkcja ta może zostać włączona w percepcję scenariusza wystawy.
 • Rola tekstu w budowaniu narracji wystawy
  Tekst pisany jako element aranżacji ekspozycji – traktowany zarówno jako zagadnienie wizualne (tekst jako znak graficzny), jak i narzędzie związane z narracją wystawy.
 • Tekst jako dzieło sztuki
  Przykłady wystaw, w których tekst jest wobec wystawy autonomiczny lub staje się jednym z eksponatów wystawy. Pytanie o status tekstu w przestrzeni ekspozycyjnej.
 • Tekst pisany jako integralna część aranżacji wystawy.
  Na ile powinien stanowić element niezbędny w odbiorze ekspozycji, a na ile stanowi niezależne od wystawy dopowiedzenie i wyjaśnienie jej treści?

WAŻNE INFORMACJE:

 • Data nadsyłania abstraktów (max. 700 słów) wystąpień: 10 czerwca 2016
 • Data ogłoszenia wyników naboru: 24 czerwca 2016
 • Obrady: 26-27 października 2016
 • Abstrakty proszę przesyłać na adres: tekstwmuzeum@mnk.pl
 • Opłata konferencyjna: 250 zł
 • Język konferencji: polski, angielski
 • Dodatkowe informacje: dr Agnieszka Gryska, Dorota Jędruch: tekstwmuzeum@mnk.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFRENCJI:
Dr hab. Andrzej Betlej – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
Dr Agnieszka Gryska – Instytut Historii Sztuki UJ
Dorota Jędruch – Muzeum Narodowe w Krakowie

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. dr hab. Wojciech Bałus – Instytut Historii Sztuki UJ
Dr hab. Roman Batko – Instytut Kultury UJ
Dr hab. Łukasz Gaweł – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Kultury UJ
Dr hab. Andrzej Szczerski – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ

UDZIAŁ W KONFERENCJI
Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się teoretycznie i praktycznie problemem tekstu pisanego w przestrzeni muzeum: historyków sztuki, socjologów, psychologów, językoznawców, muzealników, kuratorów, edukatorów, projektantów. Kwalifikacja do udziału w konferencji odbędzie się na podstawie zgłoszonych abstraktów (maksymalnie 700 słów).

Miejsce: Kraków
Termin:  14 VI 2016
Zgłoszenia: 06 V 2016
Link: http://ihszik.whidk.upjp2.edu.pl/node/51

 

______

Koło Naukowe Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprosza na kolejną edycję konferencji naukowej pt. „Muzealia w Konserwacji”, która odbędzie się 14 czerwca 2016 r. w budynku Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII przy ul. Sławkowskiej 32. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z pracą konserwatora zabytków. Zabytki stanowią źródło wiedzy o dawnych czasach, a ich zachowanie dla przyszłych pokoleń leży w interesie całego społeczeństwa. Konferencja ta ma ukazać tajniki zabiegów prewencyjnych, zapoznań studentów z najnowszymi metodami pracy konserwatora oraz zaprezentować efekty działań na obiektach zabytkowych. Do udziału, zarówno czynnego jak i biernego, są zaproszeni pracownicy naukowi, studenci i doktoranci związani z konserwacją zabytków, historią sztuki, ochroną dóbr kultury i muzealnictwem. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego  do 6 maja br. na adres muzealiawkonserwacji@gmail.com. Nie pobiera się opłaty konferencyjnej. Wystąpienie powinno trwać do 25 minut. Informacje o przyjęciu zgłoszenia zostanie podane do 15 maja. Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na stronach internetowych: ihszik.whidk.upjp2.edu.pl ; www.facebook.com/MuzealiaWKonserwacji ; www.facebook.com/KNSIHSiK/?fref=ts

Miejsce: Sierpc
Termin: 15 -16 X 2015
Zgłoszenia: 10 IX 2015
Link:

______

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

zaprasza na konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Obraz mniejszości etnicznych w muzeach. Kolekcje, wystawy, edukacja

Tematem przewodnim konferencji, która odbędzie się w październiku jest problematyka związana ze zbiorami dotyczącymi mniejszości etnicznych i ich prezentacją w muzeach. Chcielibyśmy spojrzeć na ten problem wielopłaszczyznowo. Oczekujemy zarówno referatów przybliżających daną problematykę w perspektywie historycznej, jak również w kontekście realizowanych wystaw i tendencji we współczesnym muzealnictwie.
Propozycje tematów:
1. Prezentacja mniejszości etnicznych na ekspozycjach muzealnych w perspektywie historycznej.
2. Uwarunkowania polityczne a prezentacje mniejszości w muzeach.
3. „Odkrywanie” przeszłości i nowe tendencje w prezentacjach muzealnych dotyczących mniejszości etnicznych.
4. Kolekcje muzealne dotyczące mniejszości etnicznych.
5. Edukacja muzealna dotycząca mniejszości etnicznych – problemy i wyzwania.

Dane kontaktowe:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64
09-200 Sierpc
tel./fax 24 275 28 83, 24 275 58 20
e-mail: etnografia@mwmskansen.pl

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.


 • RSS