konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Nauka

Miejsce: Rzeszów
Termin: 08 X 2017
Zgłoszenia: 07 IX 2017
Link:

 

______

Kultura i oświata II Rzeczpospolitej

 

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kultura i oświata II Rzeczpospolitej”, która odbędzie się w dniu 8 października 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem konferencji jest przybliżenie wszelkich aspektów polskiej polityki kulturalnej i oświatowej w okresie międzywojennym. Proponujemy następujące zagadnienia:

1. Polityka oświatowa władz:

system szkolnictwa państwowego i prywatnego, reformy oświaty, pozycja nauczycieli, szkolnictwo mniejszości narodowych, walka z analfabetyzmem, system wychowania.

2. Szkolnictwo wyższe w II RP.

3. Rola kobiet w życiu kulturalno-oświatowym.

4. Pozycja polityczna twórców.

5. Kultura masowa (prasa, radio, film, reklama, kabarety, teatry rewiowe).

6. Życie codzienne (styl życia, moda, sztuka kulinarna, obrzędy, zwyczaje).

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów oraz doktorantów historii, historii sztuki, filologii polskiej, kulturoznawstwa, politologii, prawa, pedagogiki i innych kierunków studiów humanistycznych. Koszt udziału w konferencji wynosi 70 zł. Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową znajdą Państwo pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1CM6RU7Uhlyld5KpLfxrIYeOBDktyvNVVZe2XE8ZoZYY/edit

Prosimy o nadsyłanie abstraktów w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2017 r. Informacja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie ogłoszona w dniu 14 września 2017 r. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: historycy.urz@gmail.com.

 

 

Miejsce: Rzeszów
Termin: 07 XI 2017
Zgłoszenia: 07 X 2017
Link:

 

______

Kobieta przełomu wieków. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością

 

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kobieta przełomu wieków. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością”, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą urodzin Marii Skłodowskiej – Curie, pragniemy przybliżyć historię kobiet żyjących na przełomie XIX i XX wieku. Punktem wyjścia będzie dla nas data narodzin polskiej noblistki, a cenzurą końcową wybuch II wojny światowej. Dowiemy się jak w tym czasie wyglądało życie prywatne i zawodowe pań na całym świecie. Zastanowimy się jakie były ich perspektywy na zrobienie kariery. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy płeć piękna mogła na równych prawach uczestniczyć w życiu naukowym? Będziemy dociekać czy wprowadzenie autonomii galicyjskiej wpłynęło na dotychczasowe życie kobiet. Interesują nas wszelkie aspekty historyczne, społeczne, kulturowe, naukowe itp.

Proponujemy następujący zakres tematyczny:

- sufrażystki i emancypantki,

- kobiety w dziedzinie polityki, nauki i kultury,

- społeczno – rodzinna pozycja kobiety w Polsce i na świecie,

- czas wolny (rozrywka, sport, turystyka),

- zdrowie, moda i uroda,

- wyzwania i problemy kobiet.

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów oraz doktorantów historii, historii sztuki, filologii polskiej, kulturoznawstwa, politologii, prawa, pedagogiki i innych kierunków studiów humanistycznych. Koszt udziału w konferencji wynosi 70 zł. Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z abstraktem (ok. 1200 słów) prosimy przesłać na podany adres:

https://docs.google.com/forms/d/1o7IfBly3939MFudlLK1QViNH84zBN3Xi1vN30tTjgKQ/edit

w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2017 r. Informacja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie ogłoszona w dniu 21 października 2017 r. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: historycy.urz@gmail.com.

Miejsce: Warszawa
Termin: 16-17 XI 2017
Zgłoszenia: 30 VI 2017
Link: https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/1043-idee-reformacji-w-tradycji-spoleczno-politycznej-od-xvi-do-xxi-w-warszawa-16-17-listopada-2017-r

 

______

Idee Reformacji w tradycji społeczno-politycznej (od XVI do XXI w.)

 

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej ideom Reformacji w tradycji społeczno-politycznej. Pragniemy, aby spotkanie było kolejną okazją do namysłu nad dorobkiem intelektualnym Reformacji. Proponujemy, aby przedmiot naukowej debaty odnieść do jednego z wybranych obszarów badawczych:
– Reformacja a edukacja, książka, druk.
– Reformacja a prawo, filozofia, polityka, ekonomia, kultura.
– Reformacja a prasa, dziennikarstwo, etos pracy, wolność słowa i druku, wolność opinii i poglądów.

Zgłoszenie tematów referatów (wraz z abstraktami) przyjmowane są do 30 czerwca 2017 r.
Przewidywany czas na referat – 15 minut. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłania autorom do połowy sierpnia 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł, dla doktorantów 200 zł.

Organizatorzy konferencji przewidują wydanie w 2018 r. książki z artykułami, które nadesłane zostaną w terminie i uzyskają pozytywną recenzję.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać na adres:
ideereformacji@gmail.com lub tradycyjną pocztą:
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Katedra Książki i Historii Mediów
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa
z dopiskiem: konferencja „Idee Reformacji” (p. 158)

Miejsce: Poznań

Termin: 07-08 XII  2017

Zgłoszenia: 21 VII  2017

Link:

______

WCZESNONOWOŻYTNA MEDYCYNA, HISTORIA NATURALNA
I FILOZOFIA PRZYRODY (XVI–XVIII W.):
MIEJSCA SPOTKANIA, MIEJSCA KONFLIKTU

Kiedy filozofia przyrody była bezsilna wobec zgłębianego przez nią świata, chętnie sięgała do poesis. Kiedy zaczęła się zmieniać i iść ręka w rękę z eksperymentalizmem, zmianie uległy także jej forma i język, w tym wykorzystywane gatunki epistemiczne oraz stosowane środki wyrazu. W 1648 roku Samuel Hartlib stwierdził explicite: „przez naukę rozumiemy określony korpus tak uporządkowanych pojęć, by umożliwiły one umysłowi człeka dostrzeżenie zasad wszystkich rzeczy”. Zaledwie czterdzieści lat później John Locke uznał natomiast, że „ani filozofia przyrody [ani historia naturalna] nigdy nie staną się nauką”. Od czasów antycznych nauka o naturze, w tym medycyna, była zależna od filozofii. Już Galen
wyjaśniał, quod optimus medicus sit quoque philosophus. Spekulatywność odgrywała  wówczas ważniejszą rolę niż empiria w myśl założenia, że umiejętność praktyczna nigdy nie jest wiedzą. Wyraźna zmiana nastąpiła w XVII wieku, kiedy zaczęto podkreślać znaczenie obserwacji, doświadczenia, klasyfikacji, eksperymentowania, tworzenia nowych systemów opartych na logicznym porządku faktów empirycznych i eksperymentów a nie przypuszczeniach. Nowa filozofia miała stać się użyteczna, przeprowadzane eksperymenty miały przynosić aplikowalne (praktycznie) wyniki oraz takie, które rzuciłyby nowe światło na naturę in genere. Nieustanne przenikanie się rzemiosła i nauki, techne i filozofii sprawiały, że do filozofii przyrody zaczęto wprowadzać nowe odkrycia m.in. z pola jatrofizyki, jatrochemii oraz mechaniki. Gdzie w nowym przyrodoznawstwie znalazło się miejsce dla historii naturalnej, niebędącej przecież ani rzemiosłem, ani profesją? W jaki sposób postępował mariaż studiów nad naturą z naukami tajemnymi oraz teologią? Jaką rolę odgrywała medicina, quod est ars et scientia, bazująca na indywidualnym  oświadczeniu oraz syngularnej obserwacji? Ponieważ dla lekarzy, botaników i innych curieusi częstokroć nie było miejsca w takich towarzystwach naukowych jak Académie des Sciences i Royal Society, zakładali oni własne organizacje, w których kultywowali niezależnie studia nad naturą, oraz powoływali do życia własne uczone gazety.

Zainicjonowana w trakcie konferencji debata określi aktualny stan prowadzonych  w Polsce badań nad historią wczesnonowożytnych rei naturali. Rozpoznanie miejsc spotkania i miejsc konfliktu różnych obszarów filozofii przyrody, historii naturalnej i medycyny w XVI–XVIII stuleciu pozwoli także uchwycić genezę współczesnego przyrodoznawstwa i biomedycyny oraz charakter zmiennych relacji między przyrodą a człowiekiem.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, m.in. historyków filozofii, historyków nauki (m.in. medycyny, biologii, geologii, botaniki), historyków kultury i edukacji, historyków sztuki (m.in. muzealnictwa,  kolekcjonerstwa, ilustracji naukowej), historyków literatury, a także badaczy podejmujących zagadnienia z zakresu socjologii i antropologii wiedzy. Zapraszamy także przedstawicieli nauk przyrodniczych i medycznych.

Proponowane zagadnienia:

- medycyna odrodzenia, baroku, oświecenia oraz jej związki z filozofią przyrody i historią

naturalną;

- przedmioty oraz praktyki wczesnonowożytnej medycyny, filozofii przyrody i historii naturalnej;

- media, metody oraz narzędzia zbierania i komunikowania wiedzy o naturze (np. zielniki, traktaty, atlasy, czasopisma uczone, ogrody, kolekcje, gabinety osobliwości);

- aktorzy indywidualni i zbiorowi, prywatni i publiczni zaangażowani w wytwarzanie wiedzy

o naturze, m.in. uczeni i curieusi, towarzystwa naukowe, uniwersytety, sieci korespondentów,

podróżnicy;

- główne koncepty wyjaśniające związki człowieka z naturą, m.in. fizykoteologia (1650–1750),

jatronauki, alchemia, magia naturalis;

- historia wczesnonowożytnych gatunków (genre) epistemicznych stosowanych w obrębie medycyny, filozofii przyrody i historii naturalnej (np. studium przypadku, obserwacja, komentarz, recepta, opis, lista, notatka, ilustracja, tabela, schemat klasyfikacyjny);

- wczensonowożytne medycyna, filozofia przyrody i historia naturalna między empiryzmem a erudycjonizmem;

- wiedza lokalna a wiedza uniwersalna o naturze.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń indywidualnych (wystąpienia dwudziestominutowe lub postery) oraz paneli tematycznych składających się z trzech wystąpień powiązanych  tematycznie (panel półtoragodzinny) w terminie do 21 lipca 2017 r.

Wymogi formalne:

Poster

Wymiar posteru: A0 (841×1189 mm), wydruk pionowy, papier matowy, optymalna gramatura do 180 g/m2.

Autorzy drukują poster we własnym zakresie i dostarczają go podczas rejestracji.

Mocowanie będzie dostępne na miejscu. Posterom zostanie przydzielony numer porządkowy. Plakat będzie wywieszony przez cały czas trwania konferencji. Tytuły i abstrakty wszystkich

prezentowanych posterów zostaną wydrukowane w książce abstraktów oraz będą dostępne dla uczestników konferencji.

Czas prezentacji ustnej w trakcie sesji posterowej: do 5 minut

Referat indywidualny

Czas trwania referatu: do 20 minut + 10 minut dyskusja

Panel

Trzy powiązane ze sobą tematycznie referaty.

Liczba uczestników: 3 lub 4 (jeśli moderator/organizator panelu nie wygłasza referatu)

Czas trwania panelu: 60 min referaty + 30 min dyskusja

Czas trwania indywidualnego referatu: do 20 min lub zgodnie z ustaleniami organizatora

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł.

Opłatę prosimy wpłacać w terminie do 15 października 2017 r.

Zgromadzone środki pokryją zarówno bezpośrednie koszty organizacyjne (m.in. materiały konferencyjne, książka abstraktów, przerwy kawowe i obiadowe), jak i przygotowanie materiałów do publikacji.

Materiały zostaną opublikowane w drugiej połowie 2018 roku. Warunkiem przyjęcia artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Wymogi redakcyjne odnośnie do przygotowywania artykułów naukowych na bazie zaprezentowanych wystąpień zostaną przesłane w kolejnym komunikacie po zamknięciu listy referentów.

Koszty dojazdu i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce i termin:

Poznań, UMP, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37a

7–8 grudnia 2017

Organizator główny: KZHNM UMP (http://www.kzhnm.ump.edu.pl)

Współorganizator: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi

(http://www.barbaraskarga.org/)

Komitet naukowy

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF BRZECHCZYN

Instytut Filozofii UAM, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, o/Poznań

DR MATEUSZ FALKOWSKI

Instytut Kultury UJ, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Myślenia

PROF. DR HAB. ADAM GRZELIŃSKI

Instytut Filozofii UMK

DR HAB. RYSZARD GRYGLEWSKI, PROF. UJ

Katedra Historii Medycyny, Collegium Medicum UJ

DR HAB. JAROMIR JESZKE, PROF. PAN

Instytut Historii Nauki PAN

DR HAB. ANITA MAGOWSKA, PROF. UMP

KZHNM UMP, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF MIKULSKI

Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego

PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH NOSZCZYK

Warszawski Uniwersytet Medyczny

PROF. DR HAB. BOŻENA PŁONKA-SYROKA

Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego, UMWr

PROF. DR HAB. N. MED. JANUSZ SKALSKI

Oddział Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej, Collegium Medicum UJ

DR HAB. ADAM SZARSZEWSKI

Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, GUMed

PROF. DR HAB. ALICJA ZEMANEK

Instytut Botaniki, Ogród Botaniczny UJ

Komitet organizacyjny

DR KATARZYNA PĘKACKA-FALKOWSKA

MGR PIOTR SKALSKI

INŻ. EWA WOJTASZEK

Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznym UMP

Patronaty honorowe

Dziekan WL I UMP prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Polskie Towarzystwo Filozoficzne o/Poznań

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych

Polskie Towarzystwo Historyczne

Kontakt:

Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych UMP

ul. Przybyszewskiego 37a

60-356 Poznań

www.kzhnm.ump.edu.pl

tel./fax +48 61 854 72 42

tel. +48 61 854 71 27

tel. kom. +48 608 277 622 (dr K. Pękacka-Falkowska)

email  wczesnonowozytnamedycyna@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/01+FORMULARZ+ZG*c5*81OSZENIOWY,5925526564.docx

Zaproszenie na konferencje:

http://chomikuj.pl/konf.hist/01+CFP+*2b+formularz+WCZESNONOWO*c5*bbYTNA+MEDYCYNA*2c+HISTORIA+NATURALNA++I+FILOZOFIA+PRZYRODY+(XVI*e2*80*93XVIII+W.)+MIEJSCA+SPOTKANIA*2c+MIEJSCA+KONFLIKTU+(1),5925526562.pdf

 

Miejsce: Warka
Termin: 27-28 VI 2017
Zgłoszenia: 05 VI 2017
Link:

 

______

W dniach 27-28 czerwca 2017 r. w Warce odbędzie się konferencja POLACY w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Przed 50 laty, dzięki staraniom działaczy Polonii amerykańskiej i miłośników ziemi wareckiej powstało w Warce Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Instytucja kultywuje pamięć o zasłużonych przedstawicielach Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, prowadząc działania wystawiennicze, naukowe i edukacyjne. Celem konferencji jest przypomnienie Polaków, którzy odegrali znaczącą rolę w historii USA, a także popularyzacja postaci – zarówno tych znanych, jak i mniej znanych, lecz zasługujących na miejsce w świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków i Amerykanów. Pozostawiona przez polskie wychodźstwo spuścizna kulturowa stanowi przecież źródło inspiracji dla obu naszych narodów. Spotkanie naukowców w Warce może być kolejnym impulsem do wzmocnienia relacji muzeum z instytucjami i organizacjami polonijnymi w USA.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 5 czerwca 2017 r.
Przygotowane wykłady złożą się na publikację pokonferencyjną, której druk planowany jest do końca roku 2017 r.

Organizacja konferencji dofinansowana została ze środków SENATU RP, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Organizator Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współpracy z Wydziałem Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Partnerem w organizacji konferencji jest Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner Radom. Konferencję popierają organizacje polonijne takie jak:  Kongres Polonii Amerykańskiej – The Polish American Congress, Amerykańska Rada Kultury Polskiej – American Council for Polish Culture (ACPC), Fundacja Polacy w Ameryce – Poles in America Foundation i Polskie Towarzystwo Dziedzictwa z Filadelfii – Polish Heritage Society of Philadelphia.

Wszystko o konferencji na stronie internetowej: www.muzeumpulaski.pl

Miejsce: Kraków
Termin: 25-26 V 2017
Zgłoszenia: 10 V  2017
Link: https://www.facebook.com/events/1664407720313429/

 

______

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ zaprasza studentów i doktorantów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Organizacje studenckie na przestrzeni dziejów” organizowanej z okazji Jubileuszu 125-lecia KNHS UJ. Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 26 maja 2017 r. w Instytucie Historii UJ w ramach uroczystości jubileuszowych. W pierwszym dniu planowana jest gala jubileuszowa wraz z bankietem. W drugim dniu obrady konferencyjne otworzy panel z udziałem pracowników naukowych, będących w przeszłości prezesami KNHS UJ. W czterech kolejnych panelach wystąpią z referatami studenci i doktoranci.

Historia zrzeszeń studenckich sięga do średniowiecznych nacji uniwersyteckich. Przez wieki studenci organizowali się w rozmaitych formach zrzeszeń. W ramach Konferencji chcemy zająć się m.in. problematyką historii kół naukowych, organizacji ideowych, korporacji akademickich, organizacji samopomocowych oraz kół terytorialnych. Zależy nam nie tylko na zbadaniu działalności tych organizacji, lecz także na zastanowieniu się nad wpływem jaki wywierały i wciąż wywierają na środowisko akademickie. Oprócz historii organizacyjnej, interesujące będą dla nas tradycje poszczególnych zrzeszeń oraz próby charakterystyki środowisk je tworzących.
Zapraszamy do przygotowania referatów związanych z historią następujących organizacji studenckich:

- zrzeszenia studenckie w średniowieczu i epoce nowożytnej
- korporacje akademickie
- koła naukowe
- organizacje samopomocowe
- organizacje ideowe
- organizacje i koła o charakterze terytorialnym
- organizacje kulturalne, sportowe oraz obronne

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów historii oraz kierunków pokrewnych.
Zainteresowanych udziałem zapraszamy do przesyłania abstraktów (400 – 500 słów) wraz z bibliografią (obligatoryjnie zawierającą źródła) w formie formularza zgłoszeniowego na adres: knhsuj1892@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do 10 maja 2017r. Po przeprowadzeniu selekcji abstraktów, zakwalifikowani do uczestnictwa w konferencji, otrzymają maile z programem oraz numerem konta, na który należy uiścić opłatę konferencyjną.
Zalecane jest przygotowanie referatu w formie pisemnej.

Dla uczestników czynnych przewidujemy opłatę w wysokości 60 zł. Przewidujemy również publikację pokonferencyjną (z warunkiem wygłoszenia referatu w czasie konferencji oraz dodatkową opłatą wnoszoną przez autorów artykułów). Udział bierny w Konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału!

Link do formularza zgłoszeniowego: https://www.dropbox.com/s/yv7trk815ejt7u0/Formularz%20zgłoszeniowy.docx?dl=0

Miejsce: Łódź
Termin: 10 VI 2017
Zgłoszenia: 30 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/kndwfh/

 

______

CfP: Magia intymności, czy intymność magii? Podróż przez wieki po światach magii i ars amandi

Dnia 10 czerwca 2017 r. w Łodzi odbędzie się konferencja pt. Magia intymności, czy intymność magii? Podróż przez wieki po światach magii i ars amandi.

Tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień.

Podczas wspólnych rozważań pragniemy skupić się zarówno na świecie duchowym i magicznym, jak cielesności i seksualności – ich postrzeganiu oraz uwarunkowaniach kulturowych i cywilizacyjnych w różnych momentach historii.

Konferencja planowana jest jako wydarzenie jednodniowe, jednak jeżeli ilość zgłoszeń będzie tego wymagała istnieje możliwość rozciągnięcia w czasie wydarzenia o dodatkowy dzień.

Formularz zgłoszeniowy oraz inne materiały można pobrać ze strony:

https://drive.google.com/file/d/0B85BzDVeubKrY3V5SGJFQ3ZLeGM/view

magiaintymnosci@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 130 zł.

Miejsce: Lublin
Termin: 07 IV  2017
Zgłoszenia:
Link: https://www.facebook.com/events/811476595670350/

 

______

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

Janów Lubelski, dn. 7 IV 2017 r.

Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę.

Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania
szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

Konferencja naukowa organizowana przez:

– Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
– Stowarzyszenie Ad Astra

we współpracy współorganizacyjnej z:

– Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie;
– Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
– Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
– Katedrą Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;
– Katedrą Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;
– Pracownią Historii Oświaty i Wychowania Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie;
– Zakładem Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja naukowa organizowana jest pod honorowym patronatem:

– Szanownej Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej;
– Szanownego Pana Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego;
– Szanownej Pani Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty;
– Szanownego Pana Michaela Schudricha – Naczelnego Rabina Polski;
– Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla (Popławskiego) – Arcybiskupa Prawosławnego Lubelskiego i Chełmskiego;
– Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika – Metropolity Rzymskokatolickiego Lubelskiego;
– Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza – Ordynariusza Rzymskokatolickiego Diecezji Sandomierskiej;
– Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika – Ordynariusza Rzymskokatolickiego Diecezji Radomskiej.

800 – Msza Święta w Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Janowie Lubelskim.

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

830 – Rejestracja uczestników.
900 – Część oficjalna – nadanie imienia Tadeusza Seweryna auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, spotkanie z Krzysztofem Kulisiewiczem (wnukiem Profesora Tadeusza Seweryna) oraz powitanie gości.

Obrady plenarne: 1000 – 1140 i dyskusja: 1140 – 1200

Sekcja I (Aula im. Tadeusza Seweryna w LO)

Moderator: dr hab. Tomasz Bochnak (Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego).

– O wartości edukacyjnej wiedzy etnograficznej – dr hab. Marcin Brocki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego);
– Janowskie Gimnazjum Filologiczne w czasach działalności Adama Nowińskiego i Tadeusza Seweryna – mgr Wiesława Dyjach (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim), Andrzej Albiniak (Stowarzyszenie Ad Astra);
– Tadeusz Seweryn – nauczyciel, artysta, etnograf – prof. dr hab. Zbigniew Libera (Zakład Kultury Regionów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego);
– Sztuka ludowa oczami Tadeusza Seweryna – dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM (Zakład Studiów Polskich i Regionalnych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu);
– Gwary i folklor okolic Janowa Lubelskiego w zbiorach Archiwum Etnolingwistycznego UMCS – prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, mgr Beata Maksymiuk-Pacek, mgr Anna Michalec (Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne” Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Przerwa kawowa: 1200 – 1230

Obrady plenarne: 1230 – 1430 i dyskusja: 1430 – 1450 prowadzone w 5 sekcjach.

Sekcja II (Aula im. Tadeusza Seweryna w LO)

Moderator: dr Elżbieta s. Monika Albiniak SDP (Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej).

– Zabytki prahistoryczne w kolekcji muzeum Gimnazjum Filologicznego w Janowie Lubelskim – komentarz archeologa – dr hab. Tomasz Bochnak, dr Agnieszka Půlpánowá-Reszczyńska (Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego);
– Opieka społeczna w Janowie Lubelskim w okresie przedrozbiorowym – dr Wiesław Partyka (Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);
– Życie i działalność społeczno-religijna błogosławionego ks. Stefana Grelewskiego – ks. dr Przemysław Pałacha (Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Sandomierskiej);
– „Widziałem go jako kapłana żyjącego wiarą i pobożnego” – droga do świętości i kult Ks. Stefana Grelewskiego (1898-1941) – ks. dr Rafał Piekarski (Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Archiwum Diecezji Radomskiej);
– Absolwenci janowskiego Gimnazjum im. Kanclerza Jana Zamojskiego w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej – ks. dr Grzegorz Bzdyrak (Katedra Kościelnego Prawa Procesowego Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);
– Nauczanie religii w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim (1945-1960) – ks. dr Piotr Tylec (Wyższe Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu).

Sekcja III (sala nr 102 w LO)

Moderator: dr Anna Mazur (Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, Zakład Pracy Socjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

– Budynek dawnego więzienia w Janowie Lubelskim jako zabytek oświeceniowego humanitaryzmu w prawie karnym – dr Hubert Mącik (Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego);
– Szkolnictwo w Urzędowie w XV-XX wieku – prof. dr hab. Marian Surdacki (Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);
– Rola Polskiej Macierzy Szkolnej w rozwoju oświaty na ziemiach polskich w latach 1906-1939 – prof. dr hab. Roman Pelczar (Katedra Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk Społecznych w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);
– Oświata biłgorajska w okresie międzywojennym – dr Adam Balicki (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju);
– Z dziejów wychowania lotniczego na Lubelszczyźnie – mgr Magdalena Rzepka (doktorantka Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego);
– Działalność społeczna nauczycieli w Janowie Lubelskim i okolicach w okresie międzywojennym (1918-1939) – mgr Zenon Baranowski (Janowskie Stowarzyszenie Regionalne).

Sekcja IV (sala nr 103 w LO)

Moderator: dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM (Zakład Studiów Polskich i Regionalnych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu).

– Transmisja genetyczna, genealogiczna, kulturowa i wychowawcza pośród janowskich Tatarów i ich potomków, czyli o roli mężczyzn w przekazywaniu tożsamości etnicznej i kultury – Andrzej Albiniak (Stowarzyszenie Ad Astra);
– Literackie odwzorowanie wychowawczej roli kobiet w procesie asymilacji janowskich Tatarów w świetle „Zjawienia nad czarnym stawem” Wandy Jagienki Śliwiny – mgr Maria Borkowska-Kapka (Szkoła Podstawowa w Otroczu);
– Juliusz Kleiner jako badacz twórczości Juliusza Słowackiego – dr hab. Agata Seweryn (Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);
– Karty tytułowe Cene urene. Analiza wybranych przykładów – dr Anna Jakimyszyn-Gadocha (Zakład Kultury Żydów Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego);
– Cene urene Jakuba ben Icchaka Aszkenazego w kontekście dysymilacji Żydów – dr Agata Rybińska (Zakład Kultury i Historii Żydów Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Stowarzyszenie Biblistów Polskich);
– Jaakow Janower – janowski rabin. Czy autor Cene urene pochodził z Janowa (współcześnie dookreślanego przymiotnikiem dzierżawczym) Lubelskiego(?) – wstępne postulaty badawcze – Andrzej Albiniak (Stowarzyszenie Ad Astra).

Sekcja V (sala nr 217 w LO)

Moderator: dr Alicja Głaz (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim).

– Zadania i efekty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w powiecie janowskim – mgr Jarosław Lenart (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim);
– Szkoła jako organizacja stale ucząca się, czyli funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim – mgr Agnieszka Trytek (Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim);
– Szkoła w Białej – dawniej i dziś – mgr Jolanta Nieścior, mgr Sylwia Placha (Zespół Szkół w Białej);
– Rys historyczny szkoły w Branwi – mgr Krzysztof Fac (Szkoła Podstawowa w Branwi);
– Rys historyczny szkoły w Dzwoli – mgr Maria Kamińska (Zespół Szkół w Dzwoli);
– Historia szkoły w Kocudzy – mgr Bożena Dubiel, mgr Urszula Kaproń (Zespół Szkół w Kocudzy);
– Dzieje Szkoły w Krzemieniu – mgr Magdalena Kras, mgr Barbara Łupina, mgr Małgorzata Kędrak (Zespół Szkół w Krzemieniu);
– W trosce o wszechstronny rozwój ucznia – historia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim (1999-2017) – mgr Grażyna Kras (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim).

Sekcja VI (Sala Kameralna – Taras Plastyczny w Janowskim Ośrodku Kultury, II piętro)

Moderator: dr hab. Marcin Brocki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego).

– Biskup Wincenty Pieńkowski (17861863) i jego czasy – ks. prof. dr hab. Edward Walewander (Katedra Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);
– „Świątobliwy Wszelaki był rodem z miasta Janowa Ordynackiego”. Życie i twórczość Teofila Sebastiana Wszelakiego (1784-1855) – o. mgr Marek Miławicki OP (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie);
– Ksiądz Dominik Surowski – męczennik z Białej – mgr inż. Jacek Piotrowski (badacz niezależny – Warszawa);
– Biskup Józef Drzazga – charakterystyka posługi biskupiej – ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie);
– Matka Tarsycja Stręciwilk – przełożona generalna Sióstr Pasjonistek – ze społeczności powiatu janowskiego – s. mgr Michalina Chołaj CSP (Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa);
– Współczesne zagrożenia ideowe w nauczaniu Księdza Arcybiskupa Stanisława Wielgusa – dr hab. Wanda Bajor (Katedra Historii Kultury Intelektualnej Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

Przerwa obiadowa: 1450 – 1620

Obrady plenarne: 1620 – 1800 i dyskusja: 1800 – 1820 prowadzone w 5 sekcjach

Sekcja VII (Aula im. Tadeusza Seweryna w LO)

Moderator: prof. dr hab. Marian Surdacki (Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie).

– Ks. Józef Bazylak  katecheta z Janowa Lubelskiego – ks. prof. dr hab. Edward Walewander (Katedra Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);
– O krytyce „złych przykładów […] przewracających umysły”. Dydaktyzm anonimowego utworu satyrycznego z końca XIX wieku – mgr Ewa Garbacz (emerytowany Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim).
– Od edukacji filmowej do edukacji kulturowej – szkic o edukacji filmowej młodzieży z powiatu janowskiego – mgr Emilia Żuber (Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, Stowarzyszenie Ad Astra);
– Szkoła a środowisko pozaszkolne – wzajemne korzyści i uwarunkowania na przykładzie bieżącej działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim – mgr Wiesława Dyjach, dr Alicja Głaz (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim);
– Najstarsza polskojęzyczna szkoła średnia w Janowie Lubelskim w czasie, przestrzeni i miejscach – dr Elżbieta s. Monika Albiniak SDP (Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej);

Sekcja VIII (sala nr 102 w LO)

Moderator: ks. dr Grzegorz Bzdyrak (Katedra Kościelnego Prawa Procesowego Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie).

– Przemiany oferty edukacyjnej i bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim. Rzecz o dostosowywaniu się szkoły do potrzeb uczniów i zmieniającego się rynku pracy – mgr Teresa Biernat, dr Elżbieta Moskal (Zespół Szkół w Janowie Lubelskim);
– Rola Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w środowisku lokalnym – mgr Dariusz Wolan (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku);
– Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie janowskim na przestrzeni stulecia i jego wpływ na przemiany lokalnego rynku pracy – mgr Mariusz Wieleba, mgr Jadwiga Chmiel (Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim);
– Wpływ Ochotniczych Hufców Pracy na rozwój społeczny i zawodowy młodzieży – mgr Emilia Felek, mgr Renata Flis (Grupa Wychowawcza w Janowie Lubelskim, Młodzieżowe Centrum Kariery w Janowie Lubelskim);
– Początki nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Janowie Lubelskim w kontekście pamięci o uczniach pochodzenia żydowskiego – na przykładzie biografii Chaima Hirszmana zakorzenionej w Holokauście i mrokach powojennej rzeczywistości – Andrzej Albiniak (Stowarzyszenie Ad Astra).

Sekcja IX (sala nr 103 w LO)

Moderator: dr Adam Balicki (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju).

– „Głos Lubelski” i „Ziemia Lubelska” o sytuacji dziecka na Lubelszczyźnie w II Rzeczypospolitej – mgr Ewa Wołoszyn (doktorantka Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego);
– Praca oświatowo-wychowawcza Sióstr Pasjonistek w latach 1924-1955 dla społeczności Janowa Lubelskiego – s. mgr Michalina Chołaj CSP (Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa);
– Kościół prawosławny – doktryna i współczesność oraz transmisja norm religijnych w szkolnym programie nauczania – ks. mgr lic. Jarosław Szczur (Parafia Prawosławna p.w. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach);
– Aspekt religijno-kulturowy gmachu janowskiego Liceum w odniesieniu do dziejów Cerkwi prawosławnej w Janowie Lubelskim oraz prawosławia na Lubelszczyźnie – ks. mgr Karol Korneliusz Wilkiel (Parafia Prawosławna p.w. św. Jerzego w Biłgoraju, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim);
– Rola Biblioteki Pedagogicznej w Janowie Lubelskim w przestrzeni regionalnej – przeszłość i teraźniejszość – mgr Anna Żuraw-Łopata, Agnieszka Leśnik-Lewandowska (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie filia w Janowie Lubelskim).

Sekcja X (sala nr 217 w LO)

Moderator: ks. dr Piotr Tylec (Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu).

– Tworząc muzeum w Janowie Lubelskim. Od muzeum szkolnego przy Gimnazjum Filologicznym do Muzeum Fotografii – mgr inż. Antoni Florczak (Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim);
– Gimnazjum Janowskie w dokumentach Wacława Radomskiego – mgr Barbara Nazarewicz (Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim);
– Dzieje janowskiego Gimnazjum i Liceum w świetle ustaleń Stanisława Łukasiewicza i Leona Kuśmierczyka – mgr Izabela Anna Wąsek (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim);
– Jak skutecznie przygotować ucznia do Olimpiady Chemicznej. Podsumowanie 10-letniej pracy koła chemicznego działającego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim – mgr Piotr Jakubiec (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim);
– Rozwijanie kompetencji lingwistyczno-kulturowych młodzieży poprzez współpracę szkoły z partnerskimi instytucjami we Francji – mgr Grzegorz Mazur (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim).

Sekcja XI (Sala Kameralna – Taras Plastyczny w Janowskim Ośrodku Kultury, II piętro)

Moderator: prof. dr hab. Roman Pelczar (Katedra Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk Społecznych w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie).

– Działalność profilaktyczna na rzecz dzieci i młodzieży realizowana przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim – mgr kom. Piotr Lenart (Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim);
– Dziecko jako świadek, pokrzywdzony i sprawca czynu zabronionego w działalności Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim – mgr Małgorzaty Moskal (Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim);
– Wychowanie społeczne w środowisku lokalnym na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim – dr Anna Mazur (Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, Zakład Pracy Socjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
– Powstanie i działalność Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego w Janowie Lubelskim w kontekście prowadzonej na terenie powiatu janowskiego edukacji osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością w powiecie janowskim – mgr Iwona Bielecka, mgr Elżbieta Czajka (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim);
– Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim jako środowisko wychowawcze – mgr Joanna Jaworska-Gumienik (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim).

Przerwa: 1820 – 1830

Podsumowanie konferencji: 1830 – 1850
(Aula im. Tadeusza Seweryna w LO)

Komitet naukowy konferencji:
– dr hab. Wanda Bajor (Katedra Historii Kultury Intelektualnej Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);
– dr hab. Tomasz Bochnak (Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego);
– dr hab. Marcin Brocki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego);
– dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM (Zakład Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu);
– dr hab. Janina Kamińska (Pracownia Historii Oświaty i Wychowania Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego);
– ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie);
– prof. dr hab. Zbigniew Libera (Zakład Kultury Regionów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie);
– dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM (Zakład Studiów Polskich i Regionalnych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu);
– prof. dr hab. Roman Pelczar (Katedra Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk Społecznych w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);
– dr hab. Agata Seweryn (Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);
– prof. dr hab. Marian Surdacki (Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);
– ks. prof. dr hab. Edward Walewander (Katedra Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie).

Komitet organizacyjny konferencji:
– Emilia Żuber,
– Wiesława Dyjach,
– Andrzej Albiniak.

Miejsce: Poznań
Termin: 19-20 V 2017
Zgłoszenia:  16 IV 2017
Link:

 

______

Sekcja Mediewistyczna
Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy
przy Instytucie Historii UAM w Poznaniu
ma zaszczyt zaprosić Państwa na
V edycję ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej pt.
„MEMORIA SCRIPTI. PIŚMIENNICTWO WIEKÓW ŚREDNICH I EPOKI NOWOŻYTNEJ.”

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89 D.
Celem wydarzenia jest zainspirowanie uczestników do głębszego poznania źródeł historycznych oraz wymiany wzajemnych doświadczeń w prowadzonych przez młodych naukowców badaniach. Tematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół następujących obszarów badawczych:
1. MATERIALNY CHARAKTER ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH:
- analiza bibliologiczna i kodykologiczna;
- opisy/analiza zabytków;
- dzieje edycji danego źródła;
- zbiory i biblioteki rękopisów i starodruków;
2. PAMIĘTNIKARSTWO:
- weryfikacja;
- analiza wewnętrzna dzieł;
- konstrukcja źródła – styl, język;
3. TWÓRCY:
- kwestia autorstwa;
- życiorysy autorów/ erudycja i wykształcenie, oraz czynniki, które wpływały na tworzenie źródła;
Do udziału zapraszamy studentów i doktorantów kierunków humanistycznych. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie streszczenia referatu wraz ze źródłami oraz bibliografią (od 2500 do 3000 znaków ze spacjami) na adres: s.mediewistyczna.uam@gmail.com do dnia 16 kwietnia 2017 roku. Ostateczna lista zakwalifikowanych zostanie podana do dnia 20 kwietnia 2017 roku. Liczba przyjętych zgłoszeń będzie ograniczona. Zaznaczamy jednocześnie, iż nie przewidujemy możliwości odczytu referatu w sytuacji nieobecności referenta.
Referaty, które zostaną wygłoszone na konferencji, po ich późniejszym przesłaniu, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Nasze Historie” wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM.
Prosimy również, aby osoby wysyłające formularze zgłoszeniowe formułowały je w następujący sposób: NAZWISKO, IMIĘ oraz skrót uczelni z której pochodzi referent.
W czasie trwania konferencji będzie istniała możliwość zakupienia obiadu. Informujemy także, iż dysponujemy komputerami z systemem Windows i nie mamy możliwości obsłużenia prezentacji działających wyłącznie na systemach MAC. Istnieje możliwość wcześniejszego nadesłania prezentacji w celu sprawdzenia jej poprawnego działania.
Serdecznie zapraszamy

Miejsce: Kielce
Termin: 02-03 VI 2017
Zgłoszenia: 10 IV 2017
Link:

 

______

Celem konferencji pt. Niepokorni wszystkich czasów jest ukazanie szeroko rozumianej postawy niepokornej, buntu, walki z losem, systemem, niesprawiedliwością, ale także autorytetami i konwencjami w sztuce. Postawę taką mogły wykazywać jednostki, instytucje, oddziały wojskowe, grupy społeczne in. Konferencja skierowana jest do badaczy wszystkich epok i zagadnień, o ile wpisuje się w zagadnienie niepokorności.

Termin konferencji: 2­-3 VI 2017

Termin zgłoszeń: 10 IV 2017

Ostateczny termin ogłoszenia uczestników konferencji: 15 IV 2017

Adres nadsyłania prac: niepokorniwszystkichczasow@gmail.com

Publikacja: Tak

Opłata konferencyjna: Tak  (w cenie: obiad, koszty publikacji, koszty konferencji)

Możliwość noclegu: Tak

Formularz dostępny pod: http://chomikuj.pl/allesUNDnichts/KONFERENCJA+NIEPOKORNI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, a także wyboru najlepszych prac, które przejdą pozytywnie proces recenzyjny przy publikacji pokonferencyjnej. Terminy i godziny wystąpień ustalają wyłącznie organizatorzy konferencji.


  • RSS