konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Niemcy

Miejsce: Berlin
Termin:14-15  XII 2017
Zgłoszenia: 30 VII 2017
Link:

______

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

zaprasza na konferencje

Polska awangarda w Berlinie

 

Konferencja wpisuje się w obchody 100-lecia polskiej awangardy, które odbędą się w Polsce w 2017 roku. Jej tematyka obejmie przede wszystkim relacje pomiędzy awangardowymi artystami z Polski a środowiskiem berlińskim od pierwszych dekad XX wieku aż do czasów współczesnych.
W ramach interdyscyplinarnego ujęcia paradygmatu polskiej awangardy w Berlinie, szczególnie ważne będzie skupienie się na kilku istotnych zagadnieniach i pytaniach badawczych:
• procesy i przyczyny, które wpłynęły na obecność przedstawicieli/-lek polskiej awangardy w Berlinie, w tym wpływ wydarzeń politycznych, przemian społecznych i kulturowych
• problem migracji idei artystycznych, kierunek wpływów, procesy ich przyswajania, odrzucania lub modyfikacji
• kontakty artystyczne pomiędzy artystami polskimi i niemieckimi, ich tło społeczne i kulturalne
• udział polskich artystów awangardowych w wystawach, koncertach, przedstawieniach
• polsko-niemieckie (berlińskie) grupy artystyczne
• recepcja polskiej sztuki awangardowej w Berlinie przez krytykę artystyczną, prasę i publiczność
• awangarda polska na tle berlińskiego rynku sztuki
• czy sztuka awangardowa może być nośnikiem odrębności narodowej czy kulturowej, zwłaszcza za granicą, czy też raczej dąży do uniwersalnej, ponadnarodowej formy?
Na zgłoszenia tematów czekamy do 30 lipca 2017 roku.
Propozycje wystąpień w formie abstraktów (250 słów) w j. angielskim lub niemieckim, wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres: malgorzata.stolarska-fronia@cbh.pan.pl
Konferencja odbywać się będzie w j. angielskim i niemieckim, bez tłumaczenia.
Planowany termin: 14-15 grudnia 2017 roku.

Dane kontaktowe:Dr Małgorzata Stolarska-Fronia,
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
malgorzata.stolarska-fronia@cbh.pan.pl
Tel.: 00 49 30 486 285 58

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 01-30 XII 2016
Link: http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-w-obszarze-kultura-wydarzenie-artystyczne-5amFXE

 

 

______

Od 1 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne: Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Zgodnie z informacjami organizatorów termin realizacji składanych projektów powinien zawierać się od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Jeśli podczas pierwszej edycji konkursu nie zostanie wyczerpany budżet konkursu, rozpisana zostanie kolejna edycja w drugiej połowie roku 2016.

Wnioski o dotacje powyżej 30 000 zł/7 500 € w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne będą mogły być składane tylko w ramach konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej FWPN.

http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-w-obszarze-kultura-wydarzenie-artystyczne-5amFXE

Miejsce: Niemcy
Termin:  X 2016 – II 2017
Zgłoszenia: 31 X 2016
Link:http://www.gfps.pl/pl/info/

 

______

GFPS to trzy ściśle ze sobą współpracujące stowarzyszenia – w Polsce, Niemczech i w Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej oraz budowanie tą drogą porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność GFPS opiera się na bezinteresownej pracy członków i sympatyków w ramach wspólnych projektów. Programy stypendialne obejmują obustronną wymianę między Niemcami i Polską oraz Niemcami i Czechami.

W GFPS-Polska, w ramach programu stypendialnego, rekrutujemy polskich stypendystów do Niemiec oraz opiekujemy się niemieckimi i białoruskimi stypendystami w Polsce. Semestralne stypendia do Niemiec przyznawane są polskim studentom i doktorantom wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy:

-na semestr letni wg. niemieckiego kalendarza akademickiego (od kwietnia do sierpnia)
-na semestr zimowy wg. niemieckiego kalendarza akademickiego (od października do lutego)

Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:

 • Miesięczne stypendium w wys. 580 euro.
 • Pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej.
 • Udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt).
 • Z chwilą immatrykulacji stypendyści GFPS stają się pełnoprawnymi studentami.

 

Kto może ubiegać się o stypendium GFPS?

O stypendium mogą ubiegać się tylko obywatele polscy, którzy są:
• Studentami studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia).
• Asystentami bądź słuchaczami studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia).

Stypendium naukowo-kulturalne przyznawane przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckie przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym pomysłem na projekt naukowy, popartym pasją badawczą. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami.

Oczekiwania wobec kandydatów:
Od kandydatów oczekuje się komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.
Mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych). Preferowani są również kandydaci, którzy nie przebywali dotychczas przez dłuższy okres na stypendium za granicą.
Oferta GFPS nie jest skierowana do osób immatrykulowanych na uczelniach zagranicznych.

Miejsce studiów w Niemczech

Składając wniosek o stypendium kandydatom zaleca się wskazanie trzech ośrodków akademickich, w których chcieliby studiować. W miarę możliwości preferencje stypendystów, co do miejsca studiów, są brane pod uwagę według kolejności we wniosku, jednakże nie zawsze udaje się dostać do uczelni z pierwszego miejsca. Docelowe miejsce pobytu jest również związane z działalnością naszych grup lokalnych, które załatwiają wszelkie formalności na uczelni a później zapewniają opiekę i pomoc.

Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Franfurt nad Menem, Frankufurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja, Kornheim, Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Oldenburg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar. Stypendyści kierowani są do miast, w których działają grupy lokalne.

Kwalifikacja na stypendia

 • Kwalifikacja na stypendia przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną (na semestr zimowy) i jesienią (na semestr letni).
 • Terminy przesyłania wniosków:
  • Na semestr zimowy – do 31 marca danego roku kalendarzowego
  • Na semestr letni – do 31 października roku poprzedzającego wyjazd
 • Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:

Komisja Stypendialna GFPS dokonuje oceny nadesłanych wniosków wyłaniając osoby zakwalifikowane do następnego etapu.

Komisja Stypendialna ocenia wniosek aplikacyjny na podstawie następujących kryteriów:

 • Projekt naukowy, który ma być realizowany podczas stypendium – 20% oceny,
 • List motywacyjny – 20% oceny,
 • Zaangażowanie społeczne – 15% oceny,
 • Średnia ocen ze studiów – 15% oceny,
 • Opinie pracowników naukowych – 15% oceny,
 • Znajomość języka polskiego – 15% oceny.

Komisja Stypendialna przeprowadza rozmowę z wyłonionymi w poprzednim etapie kandydatami.

Drugi etap rekrutacji ma pomóc Komisji Stypendialnej zweryfikować znajomość języka niemieckiego i motywy kandydata, którymi się kieruje starając się o stypendium zagraniczne, ale również lepiej poznać kandydata oraz jego plany naukowe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendium znajdują się w regulaminie stypendiów.

W razie niejasności możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji pod adresem komisja.stypendialna@gfps.pl

 

W skład kompletu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się
o stypendium GFPS wchodzą:

• Wypełniony formularz wniosku o stypendium. Prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich rubryk, łącznie z podaniem przez jaki okres kandydat przebywał na innych stypendiach zagranicznych (jeśli dotyczy). Jeśli było to stypendium w Niemczech i trwało dłużej niż 1 semestr osoba taka nie może ubiegać się o stypendium GFPS-Polska,
• List motywacyjny – dwustronicowa prezentacja w języku niemieckim oraz polskim motywów i powodów ubiegania się o stypendium GFPS oraz własnych zainteresowań.
• Projekt naukowy – plan pobytu w Niemczech w języku niemieckim i polskim, obejmujący również informację o ukończonych bądź przygotowywanych pracach naukowych (uczelnia, kierunek, promotor, temat, ew. uzyskana ocena).
Plan pobytu to konkretny POMYSŁ na pobyt (projekt badawczy, eksperyment, warsztaty itp. – które planujesz zrealizować podczas studiów w Niemczech). W opisie projektu powinno się znaleźć m.in. tytuł projektu, cel projektu, opis projektu z uwzględnieniem przebiegu i sposobu realizacji, znaczenie projektu. Plan pobytu może zawierać także formę graficzną (np. tabela z podziałem na 5 miesięcy).
• Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w całym toku studiów wystawione lub potwierdzone przez dziekanat (konieczna pieczątka uczelni i podpis wystawiającego). Prosimy nie przesyłać wykazu realizowanych przedmiotów, wystarczy zaświadczenie z dziekanatu z wyliczoną średnią łącznie z wszystkich lat studiów. W przypadku doktorantów prosimy o kopię dyplomu ukończenia studiów (tego dokumentu nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki).
• Kopię lub ksero ostatniego świadectwa dotychczasowej nauki języka niemieckiego (np. kopia świadectwa maturalnego, zaświadczeń o odbytych kursach i zdanych egzaminach itp.). Tych dokumentów nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki).
• Opinie dwóch pracowników naukowych, z którymi kandydat miał najwięcej kontaktów w czasie studiów. Opinie mogą być wystawione również przez zagranicznych profesorów, w językach: polskim, niemieckim lub angielskim. Opinii nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki. Wskazane jest, by jedna opinia pochodziła od promotora bądź opiekuna naukowego.
Wymagania techniczne przesyłanych dokumentów:

• Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy Komisji Stypendialnej w formacie PDF, spakowane w ZIP lub RAR.
• Wszystkie dokumenty należy zapisać w JEDNYM pliku PDF w następującej kolejności: formularz, list motywacyjny (wersja polska i wersja niemiecka), projekt naukowy – plan pobytu (wersja polska i wersja niemiecka), zaświadczenie o średniej ocen, świadectwa nauki języka niemieckiego, opinie pracowników.
• Plik PDF powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem kandydatki/ kandydata.
Wniosek należy wypełnić na komputerze (czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 11).
• Skany dokumentów muszą być czytelne.
• Długość listu motywacyjnego oraz planu pobytu nie może przekraczać dwóch stron.
• Teksty powinny być wyjustowane.

NIEKOMPLETNE WNIOSKI BĘDĄ ODRZUCANE

Pomocne pytania i odpowiedzi

– Czy jeżeli byłam/byłem na Erasmusie mogę ubiegać się o to stypendium?

Tak, o ile stypendium Erasmus nie jest przedłużone i stypendia nie będą się pokrywać w czasie.

 

– Czy temat, który chcę zrealizować musi odnosić się do kierunku studiów, czy może być związany z moimi zainteresowaniami?

Temat może być dowolny, liczy się pomysł i motywy realizacji. Stypendium ma pomóc w rozwijaniu zainteresowań, hobby i zdobywaniu, być może pierwszych, doświadczeń w przeprowadzeniu projektu.

 

– Na co zwracać uwagę podczas aplikowania?

Komisja Stypendialna rozważa tylko kompletne nadesłane wnioski, a więc ważny jest komplet dokumentów.

 

– Oczekiwania Komisji Stypendialnej?

Starannie przygotowany wniosek. List motywacyjny powinien zawierać konkretne informacje, należy unikać rozwlekłości. Pod uwagę brane są motywy ubiegania, krótkie przedstawienie Kandydata (dotychczasowe osiągnięcia, zainteresowania itp.), zachowanie formy listu motywacyjnego. Projekt (plan pobytu) powinien zawierać m.in. tytuł projektu, krótkie wprowadzenie do tematu, cel projektu, opis projektu, znaczenie projektu.

 

– Jak wygląda drugi etap rekrutacji?

Drugi etap to rozmowy z Kandydatami wyłonionymi z I. etapu. Miejsce spotkania: Warszawa. Pytania zadawane są w języku polskim i niemieckim, dotyczą m.in. projektu, motywów, a także samego Kandydata. Rozmowy przeprowadzane są w miłej atmosferze.

 Regulamin:

http://www.gfps.pl/wp-content/uploads/2013/11/Regulamin_przyznawania__stypendium_naukowo-kulturalnego.pdf

Miejsce: Wrocław
Termin: 07-08 IV 2016
Zgłoszenia: 06 III  2016
Link: https://www.facebook.com/events/1690010427878466/

 

______

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: ‚Niemiecka myśl polityczna i prawna XX wieku’, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia na WPAiE we Wrocławiu, organizowanej przez SKN Prawo, Społeczeństwo, Kultura.Tematyka referatów powinna oscylować wokół myśli politycznej i prawnej krajów niemieckich XX wieku – z tego względu zakres poszerzony zostaje również o dokonania przedstawicieli myśli austriackiej.

Dwudziestowieczne kraje niemieckie – choć w świadomości potocznej kojarzone najsilniej z III Rzeszą – wydały wszak na świat rozlicznych myślicieli najwyższej rangi, reprezentujących olbrzymie bogactwo politycznych orientacji. Pośród nich znajdujemy z jednej strony odnowiciela klasycznej teorii prawa naturalnego Leo Straussa, z drugiej zaś – rozwijających swą „teorię krytyczną” neomarksistów szkoły frankfurckiej – Maxa Horkheimera i Teodora Adorno; zarówno realistycznego decyzjonistę Carla Schmitta, jak i normatywistę prawnego Hansa Kelsena; rozprawiającego z pozycji etyki o demokratyczno-liberalnym konsensie Jürgena Habermasa i jego ucznia, wywodzącego się z tej samej tradycji konserwatywnego libertarianina Hansa-Hermanna Hoppego; radykałów konserwatywnej rewolucji Moellera van der Brucka i Ernsta Jungera oraz klasyków komunizmu i socjaldemokracji: Różę Luksemburg, Eduarda Bernsteina i Karla Kautskiego; wielkiego historiozofa Oswalda Spenglera i krytyka wszelkiej filozofii dziejów Karla Poppera; szermierzy klasycznego liberalizmu Ludwiga von Misesa i Friedricha von Hayeka i czołowego „socjalistę z katedry” – Wernera Sombarta.

Powyżsi myśliciele, a także wielu innych, których można by tu wymienić, świadczą o niekwestionowanym dorobku myśli politycznej i prawnej krajów niemieckich w ubiegłym stuleciu. Celem konferencji jest poddanie ich spuścizny wszechstronnym badaniom filozoficznym, politologicznym, prawniczym, socjologicznym, historycznym czy też – jak choćby w przypadku Jüngera – literaturoznawczym. Jej tematyka jest więc adresowana do przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych – głównie studentów i doktorantów, niemniej jednak przewiduje się również panel ekspercki. Planowana jest również publikacja pokonferencyjna w formie elektronicznej.

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1Qet0qZX4wvgZW1cG6jy7Glih00YlGq9ZzntgBh-VF2Y/edit
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 6 marca 2016.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów.

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować na adresy mailowe:
weronika.ch.94@o2.pl
konferencja.naukowa@o2.pl

Brak opłaty konferencyjnej.

Komitet organizacyjny:
Dr Tomasz Scheffler – kierownik naukowy
Weronika Chwastyk – organizator
Tomasz Moliński – sekretarz

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 02 III 2016
Link: http://www.boell.de/en/2015/04/02/application-process-spring-2016

 

______

Do 2 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach tzw. zielonych grantów, które przyznawane są przez niemiecką Fundację im. Heinricha Bölla. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 1000 stypendiów dla studentów i doktorantów, którzy planują podjąć naukę w niemieckich uniwersytetach, wyższych szkołach artystycznych oraz wyższych szkołach zawodowych. O stypendia mogą ubiegać się młode osoby z krajów Unii Europejskiej.

Od kandydatów do otrzymania stypendium wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego. Przyjmowane będą zgłoszenia dotyczące wszystkich kierunków edukacji. Osoby, które chcą otrzymać stypendium dla doktorantów, muszą przedstawić zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie na niemieckiej uczelni wyższej. Preferowani będą kandydaci, których prace doktorskie mają związek z tematyką działalności Fundacji Heinricha Bölla.

Miejsce: Słupsk
Termin: 21-22 IV 2016
Zgłoszenia:  01 II 2016
Link: http://www.apsl.edu.pl/pliki/Homo_ludens.pdf

 

______

Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku Centrum Vivarium Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity Filozofická Fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Fundacja ASS

zapraszają na konferencje

Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów

Nie istnieje i nie istniała społeczność, kultura czy cywilizacja, której członkowie nie znaliby zabaw i gier. Tytuł konferencji nawiązuje do książki holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi, który w intelektualnej podróży przez epoki wskazał na zabawę i współzawodnictwo, jako konstytutywne składniki ludzkiego działania. Zatem tematyka konferencji skupiać się będzie wokół szeroko rozumianych rozrywek i aktywności dnia codziennego i świątecznego, zwłaszcza w zakresie wszelkiego rodzaju gier i zabaw.

Celem konferencji jest zaprezentowanie rozmaitych aspektów związanych z zabawami, a także ewolucji w dziedzinie gier, zabaw w krajach Europy Środkowej i jej sąsiadów począwszy od czasów starożytnych po czasy najnowsze. Bardzo ważne jest przy tym funkcjonowanie pojęć „gry, zabawy” w świadomości ludności Europy Środkowej w przekroju dziejowym. W zamyśle organizatorów konferencja tworzyłaby płaszczyznę wymiany poglądów na poszczególne zagadnienia znajdujące się w kręgu zainteresowań uczestników obrad.

Opłata: 350 zł brutto

Mail:

visegrad.group@gmail.com

 

Miejsce:  Warszawa
Termin: 14 V 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Zapraszamy do udziału w trzecim spotkaniu Laboratorium Historycznego.

Referat wprowadzający pt.

Obrazy, które tworzą rzeczywistość. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949

wygłosi

Magdalena Saryusz-Wolska (UŁ/CBH)

Komentarz:

Barbara Klich-Kluczewska (UJ)

prowadzenie: Tomasz Wiślicz (IH PAN)

Czwartek, 14 V 2015, godz. 17.30, Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, sala 32.

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 16 I 2015
Link:

_______

Centrum Badań nad Współczesną Historią w Poczdamie (Zentrum für Zeithistorische Forschung) ogłosiło nabór zgłoszeń do stypendium dla młodych badaczy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego.

Oferta adresowana jest do badaczy historii Niemiec i Europy XX wieku. Stypendium ma na celu zapewnienie naukowcom możliwości prowadzenia indywidualnych badań i aktywnego udziału w życiu akademickim jednego z najważniejszych ośrodków badań historycznych w Niemczech, jakim jest Centrum Badań nad Współczesną Historią w Poczdamie.

Ubiegający się o stypendium wykazać muszą się przynajmniej stopniem doktora oraz znaczącym dorobkiem naukowym. Szczególnie preferowani będą kandydaci realizujący projekty wpisujące się w główne programy badawcze instytucji finansującej:

 • komunizm i społeczeństwo
 • myśl ekonomiczna i praktyka
 • historia współczesna mediów i społeczeństwo informacyjne
 • reżimy w sferze społecznej

Stypendyści zakwalifikowani do programu prowadzić będą 6-miesięczne badania w Berlinie lub Poczdamie (kwiecień – grudzień 2015 r). Przydzieleni zostaną oni do grup badawczych w ramach których uczestnczyć będą w seminariach i kolokwiach. Miesięczne stypendium w wysokośi 2,5 tys. euro. pokrywać będzie wydatki związane z przejazdami, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem.

Zgłoszenia, w języku angielskim lub niemieckim, składać można do 16 stycznia 2015 r.  Decyzje ogłoszone zostaną w lutym 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Organizatora

Więcej informacji pod adresem:

http://www.zzf-pdm.de/

http://www.zzf-pdm.de/site/653/default.aspx#Young%20Eastern

Miejsce: Łódź
Termin: 18 XI 2014
Zgłoszenia: 10 X 2014
Link:

_______

SKN Niemcoznawstwo Uniwersytetu Łódzkiego

zaprasza na konferencje

Wyzwania Niemiec w XXI wieku

Temat konferencji związany jest z aspektem politycznym, społecznym i kulturowym.
Głównym trzonem konferencji są następujące zagadnienia:
- Niemcy jako kraj wieloetniczny i napływowy;
- Zaangażowanie Niemiec w UE;
- Stanowisko Niemiec w NATO i ONZ;
- Rola RFN na arenie międzynarodowej;
- Problemy społeczne współczesnych Niemiec.
Konferencja naukowa jest zaadresowana do studentów i doktorantów uczelni wyższych.

Zgłoszenia i pytania związane z konferencją proszę kierować pod adres:
aga.scibior@gmail.com lub kolo.niemcoznawstwa@gmail.com

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Miejsce: Warszawa
Termin: 12-14 III 2015
Zgłoszenia: 30 IX 2014
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/call-for-papers-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-polityczne,-prawne-i-ustrojowe-rozliczenia-z-przeszloscia-w-niemczech,-polsce-i-zwiazku-sowieckim-od-lat-trzydziestych-do-piecdziesiatych-xx-wieku-warszawa,-1214-marca-2015

_______

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Polityczne, prawne i ustrojowe rozliczenia z przeszłością w Niemczech, Polsce i Związku Sowieckim od lat trzydziestych do pięćdziesiątych XX wieku” – Warszawa, 12–14 marca 2015 (zgłoszenia referatów do 30 września 2014)

CALL FOR PAPERS

Międzynarodowa konferencja naukowa

Polityczne, prawne i ustrojowe rozliczenia z przeszłością

w Niemczech, Polsce i Związku Sowieckim

od lat trzydziestych do pięćdziesiątych XX wieku

Warszawa, 12–14 marca 2015 r.

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Warszawa); Instytut Historii Najnowszej (Monachium–Berlin); Niemiecki Instytut Historyczny (Warszawa); Niemiecki Instytut Historyczny (Moskwa); Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał” (Moskwa)

Według klasycznej definicji Otto Kirchheimera „polityczne rozliczenia” (ang. political justice) oznaczają włączenie mechanizmów sądowych do polityki, a ściślej ich instrumentalne wykorzystanie dla realizacji celów politycznych danego reżimu. Posługiwanie się językiem prawnym w sprawach politycznych stanowi formę komunikacji między rządzącymi a rządzonymi, mającą na celu zdobycie specyficznej legitymizacji, której nie sposób uzyskać innymi metodami. Wzrastające znaczenie opisanego zjawiska wynika z rosnącej roli procedur prawnych i organów sądowych w życiu społecznym. Dotyczy to nie tylko państw demokratycznych, ale również autorytarnych, a nawet najbardziej skrajnych systemów politycznych XX wieku, jakimi były nazizm i stalinowska odmiana komunizmu. Dla tych ostatnich, pomimo niemal nieograniczonych możliwości stosowania siły i bezprawnych działań, rozliczenia polityczne i prawne stanowiły niezbędny instrument sprawowania władzy.

W swoich badaniach Kirchheimer zajmował się również problematyką nazywaną współcześnie „transitional justice”, co można opisowo przetłumaczyć jako rozliczanie się z przeszłością w okresie przemian ustrojowych w danym społeczeństwie. Jest oczywiste, że rozpatrywanie przez sądy zbrodni popełnionych przez konkretne państwa i ich funkcjonariuszy nie może być całkowicie apolityczne i nie ma jedynie natury prawnej – szczególnie w przypadku zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez nazistowski reżim w Niemczech (osądzanych przez sądy stalinowskie). Dotyczy to również praktyk sądowych okresu stalinizmu.

Historia prawnych rozliczeń z przeszłością w Niemczech, Polsce i Związku Sowieckim, w najtrudniejszym okresie historii tych państw, rzuca światło na specyfikę ich politycznych ustrojów, a także na tragiczny wymiar ich wzajemnych powiązań. Politycznie ustalane normy prawa karnego w dużej mierze oparte są na sposobie definiowania zagrożeń dla istniejącego porządku. W interesującym nas regionie i okresie historycznym zarówno same te normy, jak i sposób ich implementacji, nader często miały związek z aspiracjami, celami czy działaniami jednego (lub kilku) z sąsiadujących krajów. Powtarzające się w różnych systemach procedury i praktyki politycznych rozliczeń, takie jak przykładowo zachwianie równowagi między oskarżycielami a obrońcami w procesach, mogą też stanowić wskaźnik stopnia kontroli państwowej nad społeczeństwem, a dodatkowo otwierają perspektywy badań komparatystycznych.

Konferencja stawia sobie za cel uwzględnienie szerokiej perspektywy przejawów politycznych, prawnych i ustrojowych rozliczeń z przeszłością w Niemczech, Polsce i Związku Sowieckim w okresie od lat trzydziestych do lat pięćdziesiątych XX w., skupiając się na następującej problematyce:

 • wymiar polityczny sprawiedliwości jako forma komunikacji politycznej;
 • współzależności i sprzeczności między prawnymi tradycjami a wpływem ideologii;
 • kontrola polityczna nad sądami i wpływanie na przebieg procesów;
 • rola rozliczeń politycznych w sprawowaniu władzy w różnych ustrojach;
 • związek pomiędzy ściganiem zbrodni nazistowskich a formami legitymizacji władzy komunistycznej.

Zachęcamy do przesyłania propozycji referatów poruszających różnorodne wątki wiążące się z tymi zagadnieniami: od analiz konkretnych procesów sądowych, przez badania nad czynnikami strukturalnymi i ideologicznymi, po ujęcia porównawcze.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji. Obrady konferencji odbywać się będą w języku polskim, niemieckim i rosyjskim (z tłumaczeniem symultanicznym). Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zrefundują koszty podróży.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, wstęp wolny.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) prosimy przesyłać do 30 września 2014 r. Do zgłoszenia prosimy załączyć abstrakt referatu (500–700 słów w języku polskim, niemieckim lub rosyjskim), krótkie CV autora oraz listę nie więcej niż 10 publikacji związanych z problematyką konferencji.

Program konferencji zostanie ogłoszony do 31 października 2014 r.

Zgłoszenia oraz pytania w języku polskim prosimy kierować do:
anna.piekarska@ipn.gov.pl (Anna Piekarska, Instytut Pamięci Narodowej)

Zgłoszenia oraz pytania w języku niemieckim prosimy kierować do:
zarusky@ifz-muenchen.de (Jürgen Zarusky, Instytut Historii Najnowszej, Monachium)

Zgłoszenia oraz pytania w języku rosyjskim prosimy kierować do:
nipc@memo.ru (Natalja Koljagina, Stowarzyszenie Memoriał)

Więcej informacji pod adresem: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/call-for-papers-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-polityczne,-prawne-i-ustrojowe-rozliczenia-z-przeszloscia-w-niemczech,-polsce-i-zwiazku-sowieckim-od-lat-trzydziestych-do-piecdziesiatych-xx-wieku-warszawa,-1214-marca-2015


 • RSS