konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Olsztyn

Miejsce: Olsztyn
Termin: 11-12 XII 2017
Zgłoszenia 20 X 2017
Link: http://uwm.edu.pl/historia/index.php/dzialalnoscinstytutu/Konferencje%20/rolaiznaczeniewielkiegoksiestwalitewskiego

 

______

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na II międzynarodową konferencję naukową: „Historia dzieje sie i teraz. Rola i znaczenie Wielkiego Księstwa Litewskiego dla Europy”, która podobnie jak w poprzednim roku, ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat historii Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz wymiany badań, poglądów i refleksji związanych z jego obszarem. W zamyśle organizatorów, sesja ma mieć charakter interdyscyplinarny prezentujący WKL w ujęciu wieloaspektowym, tj. jego spuściźnie, kulturę i tradycje, język, przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne oraz relacje z innymi państwami europejskimi, głównie z Polska.

Podczas sesji zaproszeni goście zarówno z Polski, jak i zagranicy przedstawia swoje dotychczasowe badania naukowe nad obszarem WKL oraz problematykę stosunków polsko-litewskich po dziś dzień. Zachęcamy do wzięcia udziału także osoby, dla których tematyka Wielkiego Księstwa jest bliska sercu, a nie koniecznie prowadza działalność naukowa w zakresie tej tematyki.

W ramach konferencji zostanie przygotowana publikacja w postaci monografii pokonferencyjnej, w dwóch językach: polskim i litewskim.

Konferencja ma charakter międzynarodowy i będzie transmitowana na żywo przez telewizje internetowa jednocześnie z dwóch miast: Olsztyna (Polska) i Ukmerge (Litwa).

Więcej informacji:

http://uwm.edu.pl/historia/index.php/dzialalnoscinstytutu/Konferencje%20/rolaiznaczeniewielkiegoksiestwalitewskiego

http://uwm.edu.pl/historia/pliki/article/1594/Zaproszenie(1).pdf

 

 

Miejsce: Olsztyn
Termin: 16 X 2017
Zgłoszenia: 30 VI 2017
Link:

 

______

Międzynarodowa Konferencja w 200. Rocznicę Powstania
Towarzystwa Filomatów „Będziemy przykładem innym, sobie samym chlubą”

16–17 października 2017 r.

Chcąc upamiętnić przypadającą w 2017 roku dwusetną rocznicą powstania Towarzystwa Filomatów w Wilnie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz Instytut Historii Litwy mają zaszczyt zaprosić doświadczonych badaczy do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji w 200. Rocznicę Powstania Towarzystwa Filomatów „Będziemy przykładem innym, sobie samym chlubą”, która odbędzie się w dniach 16–17 października 2017 r. w budynku Wydziału Humanistycznego UWM przy ulicy Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

Konferencja ma na celu podsumowanie dotychczasowego stanu badań z zakresu tajnej działalności Polaków prowadzonej na ziemiach polskich w latach 1795–1914,
z uwzględnieniem związków i organizacji młodzieżowych, studenckich, wojskowych oraz obywatelskich, a także nakreślenie nowych problemów badawczych. Spotkanie stanowi również okazję do upamiętnienia członków wileńskiego Towarzystwa Filomatów i związków od niego zależnych oraz innych działających na terenie Wileńskiego Okręgu Naukowego
w latach 1803–1832.

Do proponowanych zagadnień należą:

 • przyczyny i okoliczności powstawania tajnych organizacji niepodległościowych na ziemiach polskich w latach 1795–1914
 • związki młodzieżowe, studenckie, wojskowe, obywatelskie
 • charakter poszczególnych związków, czołowi przedstawiciele, główne założenia
  i cele, formy prowadzonej działalności, jej konsekwencje
 • uniwersytet jako miejsce aktywizacji młodzieży
 • charakterystyka środowisk sprzyjających formowaniu się ruchu opozycyjnego
 • tajne związki a władze zaborcze
 • wzajemny wpływ, oddziaływanie i powiązania towarzystw
 • Towarzystwo Filomatów, Towarzystwo Filaretów oraz inne związki studenckie
  i młodzieżowe funkcjonujące w Wileńskim Okręgu Naukowym w latach 1803–1832
 • filomaci – ścieżki karier, różnorodność postaw i meandry losów
 • filomaci w świadomości historycznej Polaków i Litwinów
 • Uniwersytet Wileński – złudna czy realna szansa dla młodzieży z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • życie prywatne, codzienne i intymne akademików Uniwersytetu Wileńskiego

Koszt udziału w wysokości 300 zł obejmuje: materiały konferencyjne, obiady podczas obu dni konferencji, bufet kawowy, uroczystą kolację i dofinansowanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej konferencji https://filomaci200.wixsite.com/filomaci200.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres filomaci200@wp.pl do dnia 30 czerwca 2017 r.

Języki obrad: polski, angielski.

Komitet naukowy

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM – dziekan Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie

dr Rimantas Miknys – dyrektor Instytutu Historii Litwy w Wilnie

prof. dr hab. Tamara Bairašauskaite – Instytut Historii Litwy w Wilnie

prof. dr hab. Norbert Kasparek – Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie

dr hab. Roman Jurkowski, prof. UWM – Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie

dr Maria Korybut-Marciniak – Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie

mgr Elżbieta Klimus – sekretarz konferencji

Miejsce: Olsztyn
Termin: 16-17 X 2017
Zgłoszenia: 18 VI 2017
Link: http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/news-mats-591a9a5d7ea4f-konferencja-filomaci-uwm-olsztyn.pdf

______

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 200. Rocznicę Powstania Towarzystwa Filomatów „Będziemy przykładem innym, sobie samym chlubą”, która odbędzie się w dniach 16–17 października 2017 r. w budynku Wydziału Humanistycznego UWM przy ulicy Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

Konferencja ma na celu podsumowanie dotychczasowego stanu badań z zakresu tajnej działalności prowadzonej pod zaborami w latach 1795–1914 z uwzględnieniem związków i organizacji młodzieżowych, studenckich, wojskowych oraz obywatelskich, a także nakreślenie nowych problemów badawczych. Spotkanie stanowi również okazję do upamiętnienia członków wileńskiego Towarzystwa Filomatów i związków od niego zależnych oraz innych działających na terenie Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1803–1832.

http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/news-mats-591a9a5d7ea4f-konferencja-filomaci-uwm-olsztyn.pdf

Miejsce: Olsztyn
Termin: 08-09 VI 2017
Zgłoszenia: 01 V 2017
Link: http://polonistyka-uwm.wixsite.com/pisarstwo-kobiece

______

Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności” organizowaną przez Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury oraz Zakład Literatury Dawnej i XIX Wieku, która odbędzie się 8-9 czerwca 2017 roku w siedzibie Wydziału Humanistycznego UWM.

Badania nad historią kobiecego pisania prowadzone są interdyscyplinarnie. Swoim zakresem obejmują literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, historię, socjologię i inne pokrewne nauki. Na ten temat zorganizowano, szczególnie po 1989 roku, liczne seminaria, konferencje, debaty, opublikowano niemało wyników badań. W tym nurcie umieścić można również olsztyńską konferencję z 2015 roku podejmującą szeroko rozumiane zagadnienie tożsamości kobiet w Polsce, także definiowanej przez nie same w różnych formach przekazu. Nawiązując do tego wydarzenia, pragniemy ponownie podjąć zagadnienia związane z tematem historii kobiet (herstory) i ich oddziaływania na odbiorcę poprzez słowo pisane. Do dyskusji zapraszamy reprezentantów różnych ośrodków i dyscyplin, mając nadzieję, że nasza propozycja zainteresuje również badaczy-mężczyzn, którzy spojrzą na kobiece pisanie z perspektywy innej płci.

​Rola kobiet w historii polskiego piśmiennictwa jest dziś w publicznym dyskursie niepodważalna i jednocześnie wciąż niedoceniona. Podobnie jest z opisem cech stylu kobiecego pisania i charakterystyką wiodących tematów. W piśmiennictwie zachodnim wpływ na dyskutowanie o tych wyróżnikach mają  poglądy Elaine Schowalter określone mianem ginokrytki i Nancy K. Miller twórczyni terminu arachnologia. W Polsce brakuje wiążących ustaleń, które w sposób jednoznaczny klasyfikowałyby kobiece pisanie, choć starały się o to niejednokrotnie badaczki tego zagadnienia: Maria Janion, Grażyna Borkowska, Ewa Kraskowska, Inga Iwasiów czy Krystyna Kłosińska. Istotna wydaje się także odpowiedź na pytanie: czy w ogóle możliwa i potrzebna jest owa jednoznaczność?

​Niewątpliwie doniosłym wydarzeniem było opublikowanie leksykonu polskiej literatury pisanej przez kobiety w 2000 roku pt. „Polskie pisarki od średniowiecza do współczesności”, pod redakcją Grażyny Borkowskiej, Małgorzaty Czermińskiej i Ursuli Phillips. Warto podkreślić, iż ta tak bardzo potrzebna synteza powstała dopiero na początku XXI wieku, a zatem nie tak dawno. W związku z tym proponujemy dalsze rozwijanie dyskursu wokół tematów i form kobiecego pisania od czasów najdawniejszych do współczesności, sądzimy bowiem, że wiele jest jeszcze do powiedzenia.

Organizatorom konferencji przyświeca idea formułowania różnorodnych refleksji na temat sposobów kobiecego pisania. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń związanych z indywidualnymi badaniami uczestników konferencji, prowadzonymi w  swoich „laboratoriach” naukowych. Interesuje nas zespół zagadnień, który koncentruje się wokół następujących problemów:

 • historia polskiej literatury kobiecej;
 • metodologia badań nad polskim kobiecym pisaniem;
 • ginokrytyka Elaine Schowalter i arachnologia Nancy K. Miller a praktyka polska;
 • kultura współczesna i jej wpływ na pisanie kobiet;
 • pisanie kobiet a preferowane idee, tematy, gatunki;
 • język a płeć;
 • uwagi i wyróżniki stylu kobiet piszących;
 • wyróżniające się stylem kobiecym warsztaty pisarek.

  Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN. Obejmuje koszt dwóch obiadów, uro-czystej kolacji oraz publikację referatów (po pozytywnej recenzji) w tomie pokonferencyjnym lub piśmie naukowym „Prace Literaturoznawcze” (5 punktów na ministerialnej liście B). Zakwaterowanie uczestnicy opłacają sami.

  Na Państwa zgłoszenia czekamy do 1 maja 2017 roku. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: kobiece.pisanie@wp.pl

  Link do strony internetowej konferencji: http://polonistyka-uwm.wixsite.com/pisarstwo-kobiece

Miejsce: Olsztyn
Termin: 11-12 V 2017
Zgłoszenia:  16 IV 2017
Link: www.facebook.com/pufn2015     oraz https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B9cgTEDbxURYeW04c0xJeTRyTnM

 

______

III Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe. 25 lat «Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy» – próba bilansu (Olsztyn, 11-12.05.2017)
Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów: Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”;
współorganizatorów: Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Międzynarodowego Instytutu Oświaty, Kultury i Współpracy z Diasporą, Naukowo-Analitycznego Centrum Badań Politycznych „Wektor”, Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego (INP UWM w Olsztynie)
a także patronów honorowych: Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwowskiej Rady Obwodowej, Podkomisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. Regionalnej i Transgranicznej Współpracy między Ukrainą i Państwami UE, Przedstawicielstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w Regionie Zachodnim, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz członków komitetu naukowego i organizacyjnego,
Serdecznie zapraszam do udziału w III P-UFN. Na stronie wydarzenia znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat konferencji, w tym listy informacyjne w 3 wersjach językowych (polski, ukraiński, angielski), ramowy program, a także inne interesujące materiały. Zapraszam również do odwiedzin: strony internetowej P-UFN: www.pufn.eu oraz strony P-UFN na Facebooku: www.facebook.com/pufn2015.
Link do pobrania listu informacyjnego: https://drive.google.com/…/fo…/0B9cgTEDbxURYeW04c0xJeTRyTnM…
Ramowy program III P-UFN: https://drive.google.com/…/0B9cgTEDbxURYSmVEQklOM2JsaVU/view
Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/qBdA7gZ03G76PQOc2
Kontaktowy adres e-mail: pufn@pufn.eu lub k.sygidus@pufn.eu
Zapraszamy serdecznie!
Z poważaniem,
Kamil Sygidus – przewodniczący komitetu organizacyjnego P-UFN w Polsce

Miejsce: Olsztyn
Termin: 12-13 VI 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link:

______

XVIII Dni Interdyscyplinarne
pt. Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo

Termin: 12-13 czerwca 2017 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15

Planowane są dwa naukowe wydarzenia:
1) Sympozjum międzynarodowe pt.: „Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo w źródłach historycznych, prawnych i teologicznych”.
2) Seminarium naukowe, pt. „Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo wyzwania i możliwości praktyczne”

Opłata:
1) 500 zł lub 150 Euro – udział czynny w międzynarodowym sympozjum
2) 250 zł lub 75 Euro – udział czynny w seminarium naukowym
Język: polski, angielski, włoski

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2017 roku, formularz dostępny na stronie internetowej:
- polskiej: <uwm.edu.pl/ztdif/rodzina/pl/>
- angielskiej: <uwm.edu.pl/ztdif/rodzina/en>

Profil fb: <https://www.facebook.com/DniInterdsycyplinarne/>

Miejsce: Olsztyn
Termin: 30-31 V 2016
Zgłoszenia: 31 III 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo!

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Władza w przestrzeni społeczno-politycznej”. Pomiędzy sprawowaniem a obywatelską suwerennością władzy, która odbędzie się w dniach 30-31.05.2016 r.

Cytując jednego z wybitnych francuskich polityków początku XXI w., iż: „władza jest jak horyzont, im bardziej się zbliża, tym bardziej oddala. Ale trzeba zobaczyć pejzaż, który jest za górą. Możliwe, że jest to podróż Ulissesa, której celem jest odnalezienie własnej tożsamości”, pragniemy zaprosić do pogłębiania wiedzy, wymiany wyników badań oraz rozwoju wzajemnej współpracy poprzez udział w Naszym przedsięwzięciu.

Będąc świadomymi jak szeroki jest wzajemny wpływ szeroko pojętych ośrodków władzy na życie obywateli (w perspektywie, tak krótkofalowej, jak i długoterminowej) oraz rola obywateli w kształtowaniu porządku społeczno-politycznego pragniemy pogłębić dotychczasowy dorobek naukowy w tym zakresie.

W perspektywie niezwykle szybkich przemian jakie mają miejsce w XXI w. organizatorzy pragną ażeby proponowany projekt przybrał charakter wielowymiarowego i interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego z pogranicza nauk politycznych, psychologii, prawa, socjologii, historii i innych.
Głównymi osiami debaty chcielibyśmy uczynić kwestie:
a) społecznej kontestacji,
b) przewodzenia politycznego,
c) roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu relacji pomiędzy obywatelami, a elitami politycznymi,
d) kulturowych uwarunkowań wpływających na kształt tej relacji,
e) czynników prawnych w zakresie zdobywania i sprawowania władzy etc.

Przewidywana opłata konferencyjna to 225 PLN. Pokrywa ona koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, wyżywienia oraz publikacji pokonferencyjnej po uzyskaniu pozytywnej recenzji. Udzielamy wszelkiej niezbędnej pomocy przy organizacji noclegu.

Celem organizatorów jest wydanie publikacji w okresie 3 miesięcy od zakończenia wydarzenia.

 

Terminarz konferencji:
a) 31 marca 2016 r. – Zgłoszenie akcesu do udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza online: https://docs.google.com/…/1er3PxzUvTHRFCy5C75KVwMQ…/viewform lub przesłanie formularza pod adres mailowy: pawel.schmidt16081990@gmail.com
b) 8 kwietnia 2016 r. – Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych oraz wstępnego harmonogramu konferencji.
c) 3 maja 2016 r. – Nieprzekraczalny termin przesłania artykułu do publikacji oraz uiszczenia opłat konferencyjnych.
d) 30-31 maja 2016 r. – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Władza w przestrzeni społeczno-politycznej”. Pomiędzy sprawowaniem a obywatelską suwerennością władzy
e) 31 sierpnia 2016 r. – Planowany termin wydania publikacji.

Komitet naukowy konferencji:
Prof. Arkadiusz Żukowski – Przewodniczący komitetu naukowego
Prof. Teresa Astramowicz-Leyk
Prof. Selim Chazbijewicz
Prof. Marcin Chełminiak
dr Maciej Hartliński
dr Wojciech Kotowicz
dr Magdalena Kumelska
dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska

Miejsce: Olsztyn
Termin: 13-14 IV 2016
Zgłoszenia: 04 III 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo!

Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na V konferencję z cyklu Nowy regionalizm w badaniach literackich, która odbędzie się w Olsztynie w dniach 13-14 kwietnia 2016 roku pod hasłem
REGIONALIZM LITERACKI WOBEC HISTORII I PAMIĘCI.
Przewidujemy wystąpienia o długości 20 minut. Prosimy o zgłoszenia tematu z krótką (do ok. 600 znaków) informacją o tezach i spodziewanych wynikach badań do 4 marca 2016 r. Informację o zakwalifikowaniu tematów przekażemy do 11 marca 2016 r. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Opłata dla doktorantów wynosi 200 zł.

http://regionhistoriapamiec.pl/

Miejsce: Olsztyn
Termin: 16-17 VI 2016
Zgłoszenia: 31 III 2016
Link:

 

______

Paradoksologia w starożytności i średniowieczu

Więcej informacji:

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/s720x720/12299298_1682511482029037_4514513783774262267_n.jpg?oh=511b0117cdb9654675eeebe30191a42f&oe=56F8FB4A

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/s720x720/12107733_1682511588695693_3547837054704515218_n.jpg?oh=ec6eb41de324a5b1574cd426612425b6&oe=56D89B29

Miejsce: Olsztyn
Termin: 18-19 IV  2016
Zgłoszenia: 29 II 2016
Link: http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php/dzialalnoscinstytutu/Konferencje%20/zyciespolecznokulturalnewpanstwiezakonukrzyzackiego

 

______

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII – XVI w.), Olsztyn 18-19 kwietnia 2016 r.

Instytut Historii I Stosunków Międzynarodowych

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Fundacja ASS w Warszawie

MAZURSKIE CENTRUM KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWE
ZAMEK-RYN

zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII – XVI w.)

Olsztyn, 18-19 kwietnia 2016 r.

Wydział Humanistyczny UWM

Zamek-Ryn

 

 

 

Dotychczasowa historiografia zakonu krzyżackiego w głównej mierze koncentruje się wokół tematyki związanej z prowadzonymi w tym okresie działaniami politycznymi oraz szeroko pojętą sytuacją gospodarczą tej Instytucji. W dalszym ciągu jednak badacze z dużą dozą ostrożności podchodzą do kwestii społeczno-kulturalnych. Tematyka ta wzbudza jednak dużą ciekawość. W szczególności bardzo interesującym zagadnieniem jest chociażby próba zrekonstruowania „zwyczajnego dnia” z życia codziennego w państwie zakonu krzyżackiego.

Nie sposób mówić o życiu kulturalnym braci zakonnych nie uwzględniając przy tym chociażby kwestii kulinarnych i bardzo urozmaiconej kuchni wielkich mistrzów pod względem różnorodności dań oraz sposobu ich podawania. Bogactwo smaków, przepych oraz wystawność miała zaspokoić nie tylko wyrafinowane gusta, ale także pokazać potęgę zakonu krzyżackiego oraz jego zamożność.

Nota bene doskonałą okazją do skosztowania rozmaitych potraw były uczty organizowane przez braci zakonnych, na których często gościli również przybysze z zagranicy. Ucztom tym towarzyszyła m.in. muzyka oraz artystyczne występy tancerek.

W biesiadach przygotowywanych z inicjatywy wielkich mistrzów wśród znamienitych gości były również księżne oraz królowe. Przyjmowano je z wielkimi honorami oraz królewskim przepychem. W gestii i zamierzonym interesie Zakonu – jeżeli chodzi o relacje Krzyżaków z kobietami – właśnie tego typu zabiegi miały m. in. na celu pozyskanie odpowiednich korzyści politycznych.

Szeroko sformułowany temat konferencji ma na celu zapewnienie referentom jak najszerszą płaszczyznę wymiany poglądów na tle społecznym i kulturalnym dotyczącym dziejów zakonu krzyżackiego. Pod pojęciem – relacje społeczne – rozumiemy szeroko pojęte stosunki panujące zarówno pomiędzy braćmi zakonnymi w obrębie Zakonu jak i relacje Krzyżaków z otoczeniem zewnętrznym. Z kolei kultura zakonu krzyżackiego wiąże się zarówno z konsumpcją żywnościową, biesiadami oraz towarzyszącym im zabawom. Ponadto ważne miejsce odgrywała również szeroko rozumiana kultura materialna i duchowa Zakonu – ten aspekt również warty jest rozwinięcia w oparciu o spektrum badań.

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców, doktorów oraz profesorów do podzielenia się swoimi badaniami, refleksjami oraz uwagami na temat aspektów z życia społeczno-kulturalnego w państwie zakonu krzyżackiego (XIII-XVI w.)

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2016 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Dodatkową atrakcją będzie objazd naukowy (19 kwietnia) i zwiedzanie pokrzyżackiego zamku w Rynie – połączony z sekcją naukową zaproszonych prelegentów. Zamek w Rynie przywita także gości specjalnie przygotowanym na tę okoliczność poczęstunkiem.

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 złotych należy dokonać do dnia 25 marca 2016 r. na konto bankowe: 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567 w tytule wpisując numer subkonta: 524-14.880.044-500, tytuł konferencji Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII – XVI w.) oraz imię i nazwisko.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji uroczystą kolację 18 kwietnia, obiady 18 i 19 kwietnia, przerwy kawowe, materiały konferencyjne oraz publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów w oddzielnym wydawnictwie monograficznym.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji.

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktem (do 300 słów):

 • Do 29 lutego  2016 r. – przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy:

                zycie-spoleczno-kulturalne1@wp.pl

 • Do 10 marca 2016 r.    – informacje o przyjęciu wystąpienia
 • Do 25 marca 2016 r.    - wniesienie opłaty konferencyjnej
 • Do 5 kwietnia 2016 r.   – przesłanie ostatecznego programu konferencji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Komitet naukowy:

Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych – dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM

Członek zarządu Fundacji Agencji Służby Społecznej w Warszawie  – dr Lech Kościelak

Dyrektor Mazurskiego Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego Zamek-Ryn – Jan Budny

Prof. Sven Ekdahl – Sekretarz Generalny w Instytucie Polsko-Skandynawskim w Kopenhadze

Prof. Alvydas Nikžentaitis – Litewska Akademia Nauk

Komitet organizacyjny:

Mgr Joanna E. Śliczyńska

Mgr Sylwia Skiendziul

Mgr Magdalena Ochmańska


 • RSS