konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Miejsce: Sanok
Termin: 14-16 IX 2017
Zgłoszenia: 30 VI  2017
Link:  http://www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

 

______

Na pograniczach kultur i narodów. Wczoraj – dziś – jutro

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historycznych, społecznych, kulturowych i artystycznych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianych zjawisk pogranicznych. Zapraszamy do udziału w niej badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z zagadnieniami pograniczy, historii, socjologii, kultury i sztuki.

 

Zakres tematyczny konferencji:

 

wczoraj

- historia pograniczy

- pamięć historyczna na pograniczach w różnych grupach narodowościowych

- ludzie pograniczy

- procesy demograficzne pograniczy

- z dziejów kultury i sztuki regionów pogranicznych

- przemiany kultury ludowej na pograniczach; artysta ludowy w lokalnej społeczności

- architektura pograniczy; sztuka sakralna i kult świętych na pograniczach

- ochrona dziedzictwa kulturowego; problem własności dziedzictwa kulturowego

dziś

- życie społeczne, kulturowe i gospodarcze pograniczy
- transformacja społeczna, kulturowa i gospodarcza pograniczy

- mniejszości narodowe i etniczne pograniczy

- konflikty narodowościowe i religijne na pograniczach
- dyfuzja kultur na pograniczach

- turystyka na pograniczach

- pogranicza metodologiczne i badania interdyscyplinarne

- pogranicza mediów, sztuk i technologii w kulturze

jutro

- wyzwania społeczno-ekonomiczne pograniczy

- nowoczesne działania kulturotwórcze i animacyjne

- nowoczesność w sztuce i architekturze

- groźba nacjonalizmu na pograniczach

- globalizm a regionalizm na pograniczach

- cyfryzacja i nowe technologie a dziedzictw kulturowe i edukacja kulturowa

- rola mediów i nowych mediów na pograniczach państw i kultur

- sztuka i media pograniczne

 

Koszt udziału w konferencji:

- 530 zł – noclegi, materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja

- 350 zł – jak wyżej, bez noclegów

- 180 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

- bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji.

Terminy:

- zgłoszenie chęci udziału prosimy przysyłać na załączonym formularzu na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 30 czerwca 2017 roku lub pocztą tradycyjną na adres: PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Pogranicza”.

- Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 10 lipca 2017 roku

- opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 6 września 2017 roku. Nr konta:

PKO BP 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837 z dopiskiem: „Pogranicza”.

Formularz zgłoszenia oraz najświeższe informacje o konferencji dostępne są na stronie:

www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl

Miejsce: Sanok
Termin: 24-26 IX 2015
Zgłoszenia: 30 VI 2015
Link:

_______

Na pograniczach kultur i narodów. Kultura – sztuka – edukacja | Sanok 24-26 IX | Zgłoszenia do 30 VI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Naukową

Na pograniczach kultur i narodów.

Kultura – sztuka – edukacja 

 

Sanok, 24-26 września 2015 roku

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień kultury, sztuki i edukacji, zwłaszcza w kontekście zjawisk pogranicznych – w szerokim rozumieniu. Zapraszamy do udziału w niej badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z pograniczami, kulturą, sztuką lub edukacją.

 

 

Zakres tematyczny konferencji:

kultura

- historia i współczesność kultur regionów pogranicznych

- pogranicza dyskursów kulturalnych i medialnych

- muzea i inne placówki kulturalne na pograniczach – tradycja a nowe technologie

- przełamywania barier w dostępie do instytucji kultury

 

sztuka

- sztuki pogranicza (muzyka, sztuki plastyczne, architektura, sztuki multimedialne, film, fotografia, literatura, teatr)

- granice sztuki / sztuka łamiąca bariery

- oblicza przemian i problemów pogranicza w sztuce

- sztuka ludowa na pograniczach

 

edukacja

- edukacja w zakresie kultury i sztuki – teoria i praktyka

- edukacja szkolna i pozaszkolna a problemy kultury i sztuki

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie kultury i sztuki

- edukacja regionalna i edukacja międzykulturowa.

 

 

 

Koszt udziału w konferencji:

- 460 zł – noclegi, materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja

- 300 – jak wyżej, bez noclegów

- 160 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

- bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji.

 

 

Terminy:

- zgłoszenie chęci udziału prosimy przysyłać na załączonym formularzu na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 30 czerwca 2015 roku lub pocztą tradycyjną na adres: PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Pogranicza”.

- Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 15 lipca 2015 roku

- opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 10 września 2015 roku. Nr konta:

PKO BP 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837 z dopiskiem: „Pogranicza”

 

 

Formularz zgłoszenia oraz naświeższe informacje o konferencji dostępne są na stronie:

www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl

 

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:                    

dr hab. Robert Lipelt

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr Jolanta Karolczuk

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:

dr Anna Chudzik

 

Miejsce: Sanok
Termin: 10-12 X 2013
Zgłoszenia: 25 VI 2013
Link: http://www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

 

wraz z
 

 

Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku

 

Muzeum Historycznym w Sanoku

 

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Sanoku

 

zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

 

  

 

Na pograniczach kultur i narodów.

 

 

Problemy historii

 

Sanok, 10-12 października 2013 roku

 
 

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historii regionów pogranicznych z Polski oraz z zagranicy. Zapraszamy do udziału w niej przede wszystkim historyków, ale także archeologów, socjologów, kulturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych tematyką.

 

Zakres tematyczny konferencji:

– początki Sanoka;

– historia miast pogranicza;

– kultury pogranicza na przestrzeni dziejów;

– gospodarcze i ekonomiczne aspekty historii pogranicza;

– demografia historyczna, osadnictwo, ruch migracyjny w Europie Środkowo-Wschodniej;

– historia życia codziennego pogranicza w Europie Środkowo-Wschodniej;

– problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na terenach pogranicza;

– procesy tworzenia się kultur narodowych na pograniczach w XIX i XX wieku;

– wpływ wielkich wydarzeń historycznych na losy regionów pogranicza i jego mieszkańców;

– źródła do badań historii pogranicza.

 

Koszt udziału w konferencji:

– 450 zł (materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja, dwa noclegi);

lub:

– 300 zł (jak wyżej, bez noclegów);

– dla osób reprezentujących instytucje współorganizujące konferencję – udział bez opłat;

 
Terminy:

Zgłoszenia chęci udziału na załączonym formularzu prosimy przysyłać na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 25 czerwca 2013 roku pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Opłatę konferencyjna należy przelać na konto do dnia 15 września 2013 roku.

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl

 
 

 

Miejsce: Sanok
Termin: 10-12 X 2013
Zgłoszenia: 25 VI 2013
Link: http://www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

 

wraz z

 

Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku

 

Muzeum Historycznym w Sanoku

 

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Sanoku

zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

 

 

Na pograniczach kultur i narodów.

 

 

Problemy historii

Sanok, 10-12 października 2013 roku

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historii regionów pogranicznych z Polski oraz z zagranicy. Zapraszamy do udziału w niej przede wszystkim historyków, ale także archeologów, socjologów, kulturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych tematyką.

Zakres tematyczny konferencji:

– początki Sanoka;

– historia miast pogranicza;

– kultury pogranicza na przestrzeni dziejów;

– gospodarcze i ekonomiczne aspekty historii pogranicza;

– demografia historyczna, osadnictwo, ruch migracyjny w Europie Środkowo-Wschodniej;

– historia życia codziennego pogranicza w Europie Środkowo-Wschodniej;

– problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na terenach pogranicza;

– procesy tworzenia się kultur narodowych na pograniczach w XIX i XX wieku;

– wpływ wielkich wydarzeń historycznych na losy regionów pogranicza i jego mieszkańców;

– źródła do badań historii pogranicza.

 

Koszt udziału w konferencji:

– 450 zł (materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja, dwa noclegi);

lub:

– 300 zł (jak wyżej, bez noclegów);

– dla osób reprezentujących instytucje współorganizujące konferencję – udział bez opłat;

Terminy:

Zgłoszenia chęci udziału na załączonym formularzu prosimy przysyłać na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 25 czerwca 2013 roku pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl


  • RSS